Byla 2-159-804/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovams M. D. ir I. P. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 19830,38 Lt negrąžintą kreditą, 1648,65 Lt palūkanas, 3161,71 Lt delspinigius, 8,36 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 19830,38 Lt negrąžinto kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant ir ieškinį tenkinti visiškai. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad pagal šalių 2007-06-21 sudarytą kreditavimo sutartį Nr. ( - ), ieškovas atsakovams suteikė 40000 Lt vartojimo kreditą iki galutinio jo grąžinimo termino 2012-05-31 kreditą mokant dalimis su nustatyto dydžio palūkanomis už naudojimąsi kreditu. Atsakovams nevykdant savo įsipareigojimų kreditavimo sutartis 2011-08-04 buvo nutraukta. Ieškinyje ieškovas prašė esant CPK numatytiems pagrindams priimti sprendimą už akių.

4Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, atsakovai apie posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai, prašymų nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovai savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovai nurodė, kad ieškovas netesybas paskaičiavo už 184 dienas, o ne už 180 dienų kaip tai numato įstatymas. Atsakovai prašo netesybas sumažinti iki 0,02 proc., taip pat nurodo, kad iš jų negali būti priteisti ir delspinigiai ir materialinės palūkanos (1648,65 Lt) ir pagal CK 6.261 str. ir 6.258 str. 2 d. netesybos turėtų būti įskaitomos į minimalius ieškovo nuostolius (palūkanas). Taip pat atsakovai prašo išdėstyti mokėtinos sumos mokėjimą dalimis 2 metams bei nurodo, kad jų finansinė padėtis yra sunki, atsakovė ilgą laiką yra bedarbė, o atsakovo pajamos sudaro 140 Lt per mėnesį, nei vienas neturi transporto priemonių ar nekilnojamojo turto, atsakovų sąskaitos ir turtinės teisės yra areštuotos.

5Vadovaujantis CPK 230 str. 2 d. atsakovams neatvykus į parengiamąjį posėdį ir ieškovui prašant, nagrinėjamoje byloje priimamas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2007-06-21 sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 40000 Lt vartojimo kreditą su grąžinimo terminu iki 2012-05-31. Atsakovai įsipareigojo kreditą grąžinti dalimis kartu mokant palūkanas už naudojimąsi kreditu kaip nurodyta įmokų mokėjimo grafike pagal Sutartį. Atsakovai savo įsipareigojimų nevykdė ir liko nesumokėję 19830,38 Lt kredito ir 1648,65 Lt palūkanų, todėl ieškovas 2011-08-04 Sutartį nutraukė. Šioje dalyje atsakovai su ieškiniu sutinka ir prieštaravimų negrąžinto kredito ir palūkanų priteisimo nereiškė.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

10Bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimto įsipareigojimo grąžinti visą kreditą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 19830,38 Lt negrąžintą kreditą ir 1648,65 Lt palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

11CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

13Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

14Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

15Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

16Pagal Sutarties 27 p. atsakovai įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas už kiekvieną pradelstą dieną mokėti ieškovui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėto sumos, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 29,20 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

18Atsakovų pateikti argumentai dėl delspinigių normos sumažinimo iki 0,02 proc. teismo vertinami kaip nepagrįsti. Atsakovai nepateikė jokio paskaičiavimo ir įrodymų apie ieškovo patirtus nuostolius, todėl teiginiai, kad įstatymo numatytos 5 proc. dydžio palūkanos Sutartimi padidintos iki 8,36 proc. dydžio padengė patirtus minimalius ieškovo nuostolius, laikytini deklaratyviais, kadangi įstatymas reikalauja, kad šalys įrodytų aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taip pat pabrėžtina, kad atsakovo teiginiai, jog šalių Sutartyje numatyta 8,36 proc. palūkanų norma yra didesnė nei numatyta įstatymo 5 proc. dydžio palūkanų norma vertintini kritiškai. CK 6.210 str. numato, kad skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Tačiau šiuo atveju ieškovo prašomos priteisti 1648,65 Lt palūkanos paskaičiuotos ne už praleistą terminą įvykdyti piniginę prievolę, tačiau už naudojimąsi kreditu pagal įmokų mokėjimo grafiką.

192011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

20Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,08 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 3161,71 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 1976,07 Lt sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteistini 1976,07 Lt delspinigiai.

21Atsakovai taip pat teigia, kad delspinigiai paskaičiuoti nesąžiningai, t.y. už 184 dienas, o ne už 180 dienų. Šie atsakovų teiginiai nepagrįsti, kadangi CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, tačiau ne 180 dienų, kaip teigia atsakovai. Ieškovas nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2012-03-28 iki 2012-09-28, t.y. už 6 mėnesius, kuriuos sudarė 184 dienos, skaičiuojant, kad terminas prasideda rytojaus dieną po tos kalendorinės datos, kuria apibrėžiama termino pradžia. Vadovaujantis išdėstytu, atsakovo prašymas mažinti delspinigių sumą šiuo pagrindu, laikytinas nepagrįstu.

22CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų. Šalys Sutartimi nustatė, kad atsakovai moka 8,36 proc. dydžio procesines palūkanas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 8,36 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą negrąžintą kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

23Atsakovai teigia, kad iš jų negali būti priteistos ir materialinės palūkanos, ir delspinigiai, kadangi CK 6.261 str. ir 6.258 str. 2 d. netesybos įskaitomos į nuostolius. Tačiau, kaip išaiškinta aukščiau, ieškovas prašo priteisti 1648,65 Lt nesumokėtas palūkanas už naudojimąsi kreditu, kurias jis būtų gavęs iš atsakovų, jeigu atsakovai būtų vykdę įsipareigojimus laiku pagal įmokų mokėjimo grafiką. Kadangi atsakovai iki pat kredito grąžinimo termino pabaigos kreditu naudojosi, tai ieškovas turi teisę reikalauti ir palūkanų už naudojimąsi kreditu. Vadovaujantis išdėstytu, atsakovo prašymas įskaityti delspinigių sumą į priteisiamas palūkanas, laikytinas nepagrįstu.

24Patenkinus ieškinį iš dalies solidariai iš atsakovų priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos patenkintų reikalavimų daliai (95,19 proc.) - 703,44 Lt žyminis mokestis, 1497,34 Lt išlaidos advokato pagalbai, o iš ieškovo atsakovams priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai – 12,03 Lt (CPK 93 str. 2 d.).

25Taip pat iš šalių priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei: iš atsakovų – iš kiekvieno po 27,74 Lt, iš ieškovo – 2,79 Lt.

26Dėl sprendimo išdėstymo

27CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

28Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis apie atsakovų turtinę padėtį, parengiamojo posėdžio metu išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog atsakovų turtinė padėtis yra sunki, todėl teismo sprendimo įvykdymas išdėstytinas 12 (dvylikai) mėnesių tokia tvarka:

  1. Ieškovui priteistą skolą solidariai atsakovai moka 11 (vienuolika) mėnesių po 1950 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant 2005,10 Lt;
  2. Ieškovui priteistas bylinėjimosi išlaidas kiekvienas atsakovas 11 (vienuolika) mėnesių moka po 90 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant po 110,39 Lt;
  3. Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kiekvienas atsakovas 11 (vienuolika) mėnesių moka po 2 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant po 5,74 Lt.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 93 str., 230, 285-288, 284 str. teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti iš dalies.

31Pripažinti negaliojančia AB DNB banko ir M. D. ir I. P. 2007-06-21 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 27 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas Bankui palūkanas, įmokas Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti Bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėto sumos.

32Priteisti AB DNB bankui solidariai iš M. D. ir I. P. 19830,38 Lt negrąžintą kreditą, 1648,65 Lt palūkanas, 1976,07 Lt delspinigius, 8,36 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 19830,38 Lt negrąžinto kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 1100,39 Lt bylinėjimosi išlaidas.

33Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

34Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 27,74 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

35Sprendimo įvykdymą šioje dalyje išdėstyti 12 (dvylikai) mėnesių tokia tvarka:

  1. Ieškovui priteistą skolą solidariai atsakovai moka 11 (vienuolika) mėnesių 1950 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant 2005,10 Lt;
  2. Ieškovui priteistas bylinėjimosi išlaidas kiekvienas atsakovas 11 (vienuolika) mėnesių moka po 90 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant po 110,39 Lt;
  3. Valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kiekvienas atsakovas 11 (vienuolika) mėnesių moka po 2 Lt, 12 (dvyliktą) mėnesį sumokant po 5,74 Lt.

36Priteisti iš AB DNB bankas M. D. ir I. P. 12,03 Lt bylinėjimosi išlaidas.

37Priteisti iš AB DNB banko 2,79 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

38Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

39Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, vadovaudamasis... 2. ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 19830,38 Lt negrąžintą... 3. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 4. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, atsakovai apie posėdžio vietą ir... 5. Vadovaujantis CPK 230 str. 2 d. atsakovams neatvykus į parengiamąjį posėdį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 8. Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2007-06-21 sudarė kreditavimo sutartį... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.),... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi... 11. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 13. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 14. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 15. Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 16. Pagal Sutarties 27 p. atsakovai įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą,... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 18. Atsakovų pateikti argumentai dėl delspinigių normos sumažinimo iki 0,02... 19. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 20. Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,08 procento dydžio delspinigiai... 21. Atsakovai taip pat teigia, kad delspinigiai paskaičiuoti nesąžiningai, t.y.... 22. CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 23. Atsakovai teigia, kad iš jų negali būti priteistos ir materialinės... 24. Patenkinus ieškinį iš dalies solidariai iš atsakovų priteistinos ieškovo... 25. Taip pat iš šalių priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 26. Dėl sprendimo išdėstymo... 27. CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 28. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis apie atsakovų turtinę padėtį,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 93 str., 230, 285-288, 284 str.... 30. ieškinį patenkinti iš dalies.... 31. Pripažinti negaliojančia AB DNB banko ir M. D. ir I. P. 2007-06-21 sudarytos... 32. Priteisti AB DNB bankui solidariai iš M. D. ir I. P. 19830,38 Lt negrąžintą... 33. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 27,74 Lt išlaidas, susijusias su... 35. Sprendimo įvykdymą šioje dalyje išdėstyti 12 (dvylikai) mėnesių tokia... 36. Priteisti iš AB DNB bankas M. D. ir I. P. 12,03 Lt bylinėjimosi išlaidas.... 37. Priteisti iš AB DNB banko 2,79 Lt išlaidas, susijusias su procesinių... 38. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 39. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...