Byla A2-149-259/2009

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Jolitos Cirulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr.A2-1705-814/2008, kuria atmestas suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos prašymas panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008,

Nustatė

3Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-02-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008 buvo patenkintas pareiškėjos Jonavos rajono Užusalių žemės ūkio bendrovės pareiškimas ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja Jonavos rajono Užusalių žemės ūkio bendrovė pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – pastatą (kluoną), unikalus Nr.( - ) , esantį Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

4Kauno apskrities viršininko administracijai kreipusis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008 (b.l.1-2, patikslintas prašymas – b.l.14-16), Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-08-20 nutartimi buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008 (b.l.31-32), suinteresuotu asmeniu į bylą įtraukta Kauno apskrities viršininko administracija.

5Kauno apskrities viršininko administracija prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008 prašė panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-227-559/08 ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti.

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2008-10-15 nutartimi suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos prašymą panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-227-559/08 atmetė.

7Teismas, vadovaudamasis pareiškėjos atstovės, liudytojų paaiškinimais bei civilinėje byloje Nr. 2-227-559/2008 esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad 1992-03-09 asmenų grupės sutartimi buvo nutarta įsigyti privatizavimo objektą – Užusalių gamybinį technologinį komplektą – sudarant pajų pasirašymo sutartį ir tuo pagrindu steigti žemės ūkio bendrovę. Iš Jonavos rajono privatizavimo komisijos pirmininkės 1992-05-12 patvirtinto Kalnėnų valstybinio ūkio privatizavimo pasirašant pajus sąrašo teismas nustatė, kad buvo apskaitytas likviduojamo Kalnėnų valstybinio ūkio turtas, tame tarpe ir šio ūkio apyvartinės lėšos. Iš 1992-07-01 turto perdavimo akto teismas nustatė, kad apskaitytas likviduojamo Kalnėnų valstybinio ūkio turtas (tame tarpe ir ginčo objektas - kluonas) perduotas privatizuotam Užusalių gamybiniam technologiniam komplektui. Jonavos rajono valdybos 1992-10-06 potvarkiu dėl žemės ūkio įmonių reorganizavimo Nr.622p buvo nutarta likviduoti Kalnėnų žemės ūkio įmonę.

8Teismas nustatė, kad Užusalių gamybiniam technologiniam komplektui, iš kurio vėliau buvo suformuota Užusalių ŽŪB, perdavimo aktu faktiškai perėjo Kalnėnų valstybinio ūkio materialusis turtas, taip pat ir ginčo pastatas – kluonas, todėl teismas sprendė, kad iš likviduojamo Kalnėnų valstybinio ūkio pagal 1992-07-01 turto perdavimo aktą faktiškai perėmusi materialųjį turtą, tame tarpe ir ginčo pastatą, Užusalių ŽŪB tapo teisėta ir sąžininga jo valdytoja nuo 1992-07-01. Teismas nustatė, kad nuo valdymo teisės įgijimo momento (1992-07-01) pastatu buvo nuolat naudojamasi (laikyti grūdai, autodetalės, įrankiai) daugiau kaip 10 metų iki pat 2005 m., kai iš pastato liko tik pamatai. Teismas atmetė suinteresuoto asmens KAVA argumentus, kad statinio pamatų išlikusių nėra, kadangi nustatė, jog išlikusių pamatų buvimo faktą patvirtina 2007-10-10 Senų statinių patikrinimo aktas (civ. b. Nr. 2-227-559/2008, b.l.9), Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje užfiksuotos nuotraukos ir kadastriniai duomenys (civ. b. Nr. 2-227-559/2008, b.l.26-28), taip pat pareiškėjo atstovės paaiškinimai ir liudytojos A. T. parodymai. Teismas atkreipė dėmesį, jog duomenų apie tai, jog pastato pamatai nėra išlikę, neužfiksuota ir KAVA pateiktame 2008-10-13 Žemės naudojimo vietoje patikrinimo akte Nr. 2Ž3-16-(7.20) (b.l.55-56). Be to, teismas nurodė, kad KAVA pateiktose nuotraukose (b.l.58-62) neįmanoma identifikuoti nei vietovės, nei lokalizacijos, todėl, vertindamas įrodymus, teismas šiomis nuotraukomis nesivadovavo ir konstatavo, kad jos neįrodo, jog jose užfiksuoti statinių griuvėsiai priklauso Užusalių žemės ūkio bendrovei. Nustatęs, kad Užusalių ŽŪB nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į pastatą (kluoną) kitokiu – CK 4.47 str. numatytu būdu, be to, esant visoms CK 4.68 – 4.71 str. str. numatytoms sąlygoms, teismas pripažino, kad pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl jį patenkino.

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija nesutiko su teismo nutartimi, prašė nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-227-559/08 ir priimti naują sprendimą- Užusalių žemės ūkio bendrovės pareiškimą atmesti, dėl šių motyvų:

101) teismas nepagrįstai, nukrypdamas nuo LAT praktikos (LAT 2004-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2004; LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006) nustatė nuosavybės teisės valdymo faktą pagal įgyjamąją senatį į daržinės pamatus. Pagal CK 4.24 str. valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisės objektu. Tačiau teismas nesprendė, ar pareiškėjos nurodytas daiktas, t.y. daržinės pamatai, gali būti laikomas valdymo teisės objektu. LAT civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006 konstatavo, kad statinys gali tapti nuosavybės teisės objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra įteisinta įstatymų nustatyta tvarka. Savavališka statyba yra pažeidžiamas CK 4.253 str. l d. reikalavimas, kad nekilnojamasis daiktas privalo būti suformuotas įstatymų nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija konstatavo, kad kai statybos neteisėtos, tai nėra nei kilnojamojo daikto, kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo, t.y. nėra CK 4.68-4.71 str. nurodytų įgyjamosios senaties taikymo sąlygų. Šiuo atveju daržinės pamatai net negali būti laikomi statiniu, nes pagal LR statybos įstatymo 2 str. 2 d. statinys yra „visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme <...>“. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme" reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną). Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Kalnėnų valstybinis ūkis savo žemėje statė statinius, o dokumentų (statybos leidimo, daržinės projekto), patvirtinančių statybų teisėtumą, neturėjo. Taigi, teismas netyrė ir teisiškai nevertino bylai reikšmingos aplinkybės - ar statinys (daržinės pamatai) buvo pastatyti, laikantis darbų atlikimo metu statybos procesą reglamentuojančių norminių aktų;

112) teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą (CPK 176 str., 185 str.), dėl ko netinkamai įvertino KAVA pateiktus įrodymus. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad iš KAVA pateiktų nuotraukų (daržinės pamatų) nėra aišku, kokia vietovė ir joje esantys statinių griuvėsiai yra užfiksuoti, kadangi 2008 m. spalio 13 d. žemės naudojimo vietoje patikrinimo akte yra nurodyta, kad buvo patikrintas žemės naudojimas prie Užusalių kaimo, Užusalių seniūnijos, buvusios daržinės nuotraukos ir buvo daromos toje vietoje. Būtent tos nuotraukos ir patvirtina aplinkybę, kad Užusalių žemės ūkio bendrovės nutartimi nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgyti daržinės pamatai negali būti įvardijami nei kaip statinys, nei kaip pamatai, nes toje vietovėje yra tik griuvėsiai.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą pareiškėja Jonavos rajono Užusalių žemės ūkio bendrovė, suinteresuoti asmenys Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VĮ Registrų centras nepateikė.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (LR CK 4.47 straipsnio 11 punktas), todėl nuosavybės teisę į daiktą šiuo pagrindu gali įgyti tik asmuo, kuris nėra šio daikto savininkas. Asmuo, pageidaujantis įgyjamosios senaties pagrindu įgyti nuosavybės teisę į daiktą, turi būti sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja (LR CK 4.68 straipsnio 1 dalis). Valdymas gali atsirasti užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę (LR CK 4.25 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti ne tik fiziškai užvaldžius daiktą, bet ir kai perduodantis valdyti nekilnojamąjį daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jeigu nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti (LR CK 4.27 straipsnio 1 dalis). Įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus (LR CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

15Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, yra nustatyta, kad 1992-03-09 asmenų grupės sutartimi buvo nutarta įsigyti privatizavimo objektą – Užusalių gamybinį technologinį komplektą – sudarant pajų pasirašymo sutartį ir tuo pagrindu steigti žemės ūkio bendrovę (civ. byla Nr. 2-227-559/2008, b.l. 19). Užusalių gamybiniam technologiniam komplektui, iš kurio vėliau buvo suformuota Užusalių ŽŪB, 1992 07 01 perdavimo aktu buvo perduotas Kalnėnų valstybinio ūkio materialusis turtas, taip pat ir ginčo pastatas – kluonas (civ. byla Nr. 2-227-559/2008, b.l. 12-14). Iš byloje esančio VĮ Registrų centro 2007 11 23 rašto matyti, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą - daržinę (1I1 m), unikalus Nr. ( - ) , Užusalių k., Jonavos raj., niekam neįregistruotos (civ. byla Nr. 2-227-559/2008, b.l. 22). Iš 2007 10 10 statinių patikrinimo akto matyti, kad yra išlikę daržinės pamatai, užstatytas plotas 313 kv. m (civ. byla Nr. 2-227-559/2008, b.l. 22).

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, kad Užusalių žemės ūkio bendrovė pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – pastatą (kluoną), unikalus Nr.( - ) , esantį Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r., kadangi šį turtą pagal 1992-07-01 turto perdavimo aktą faktiškai perėmė valdyti, ir nuo šio momento Užusalių ŽŪB tapo teisėta ir sąžininga jo valdytoja. Pareiškėja, teisėjų kolegijos vertinimu, sąžiningai įgijusi daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdžiusi nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, turėjo faktinį ir teisinį pagrindą kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo. Bylos medžiaga nustatyta, kad per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto šia teise nepasinaudojo (LR CK 4.68 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kad nuo valdymo teisės įgijimo momento (1992-07-01) pastatu pareiškėja nuolat naudojosi (laikyti grūdai, autodetalės, įrankiai) daugiau kaip 10 metų iki pat 2005 m., kai iš pastato liko tik pamatai. Teismas laiko nepagrįstu atskirojo skundo motyvus, jog ta aplinkybė, kad šiuo metu pastatas susidėvėjęs 70 proc. (civ. byla Nr. 2-227-559/2008, b.l. 22) ir iš pastato yra išlikę pamatai, gali būti pagrindu netenkinti pareiškimo. Teisėjų kolegija laiko byloje įrodytu tą faktą, kad Užusalių žemės ūkio bendrovė pagal įgyjamąją senatį įgijo 1992 metais nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – pastatą (kluoną), unikalus Nr.( - ) , esantį Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. Byloje nėra ginčo dėl pastato priklausomybės pareiškėjai, taip pat nėra ginčo dėl pareiškėjos naudojimosi pastatu. Suinteresuotas asmuo byloje neginčija to fakto, kad pareiškėja įgijo kluoną ir naudojosi pastatu nuo 1992 metų. Byloje suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, jog pastatas (kluonas), unikalus Nr.( - ) , esantis Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r., yra savavališkas statinys. Todėl teisėjų kolegija atmeta ir pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, jog teismas pažeidė įrodymų vertinimo principus byloje (LR CPK 178 str., 185 str.).

17Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir nutartyje nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija laiko, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, o skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis paliktina galioti.

18Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20

21atskirąjį skundą atmesti.

22Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-10-15 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-02-13 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 4. Kauno apskrities viršininko administracijai kreipusis į teismą su prašymu... 5. Kauno apskrities viršininko administracija prašymu dėl proceso atnaujinimo... 6. Jonavos rajono apylinkės teismas 2008-10-15 nutartimi suinteresuoto asmens... 7. Teismas, vadovaudamasis pareiškėjos atstovės, liudytojų paaiškinimais bei... 8. Teismas nustatė, kad Užusalių gamybiniam technologiniam komplektui, iš... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko... 10. 1) teismas nepagrįstai, nukrypdamas nuo LAT praktikos (LAT 2004-06-21 nutartis... 11. 2) teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą... 12. Atsiliepimų į atskirąjį skundą pareiškėja Jonavos rajono Užusalių... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas... 15. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, yra nustatyta, kad 1992-03-09 asmenų... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, kad... 17. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir nutartyje nurodytų motyvų pagrindu... 18. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. ... 21. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-10-15 nutartį palikti nepakeistą....