Byla I-2412-386/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės, Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui P. P. T. ir jo atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamo Plungės ir Rietavo skyriaus, atstovei Ritai Latakienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. J. ir jo atstovei advokatei Loretai Gončiarovienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Eurometras“ atstovui Vaclovui Montvydui, 2015 m. lapkričio 5 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P. P. T. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Plungės ir Rietavo skyriaus, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. J., uždarajai akcinei bendrovei „Eurometras“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (I t. b. l. 5-10) prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo 2014-07-14 įsakymą Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210 (toliau – ir skundžiamas įsakymas) ir 2014-07-17 sprendimą Nr. 36SK-(14.36.110.)-688 (toliau – ir skundžiamas sprendimas).

4Pareiškėjas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklausantis 2,45 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), suformuotas 2000-02-10 atliekant preliminarius matavimus (toliau – ir pareiškėjo sklypas), gretimybėje ribojosi su šiuo metu A. J. priklausančiu žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - )) (toliau – ir ginčo sklypas). Paaiškina, kad skundžiamu įsakymu, atsižvelgiant į UAB „Eurometras“ atliktus žemės sklypo kadastrinius matavimus, patikslintas ginčo sklypo plotas ir ribos, pakeičiant įsakymą, kuriuo suprojektuotas šis sklypas. Teigia, kad skundžiamu sprendimu patvirtinti ginčo sklypo kadastro duomenys nustatyti pagal UAB „Eurometras“ matininko 2014-02-14 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Mano, kad skundžiami įsakymas ir sprendimas priimti pažeidžiant teisės normų reikalavimus, šie aktai tiesiogiai pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, nes už ginčo sklypo ribos pareiškėjo sklype pažymėtas 4 m pločio kelias, dėl ko pareiškėjas priverstas keisti savo sklypo ribą ir taip sumažinti sklypo plotą 194 kv. m.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NŽT), atstovaujama Plungės ir Rietavo skyriaus (toliau – ir Skyrius), atsiliepimu (I t., b. l. 129-137) į pareiškėjo skundą nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Teigia, kad ginčo sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Mano, jog pareiškėjo pateikti įrodymai – G. M. paslaugų įmonės 2015-02-05 parengtas žemės sklypo planas (projektas) – negali būti vertinami kaip įrodymai, kadangi žemės sklypo planas nėra teisės aktų nustatyta tvarka suderintas ir įregistruotas. Teigia, jog ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 1999 metų plane bei pareiškėjo ir ginčo žemės sklypų pirkimo – pardavimo dokumentuose taip pat nurodomas kelias tarp šių žemės sklypų.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimu (I t., b. l. 119-125) į pareiškėjo skundą nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Teigia, kad nustatant ginčo sklypo kadastro ribas pareiškėjas asmeniškai dalyvavo ir parašė pastabas 2013-12-19 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte, kurio duomenimis buvo priimti skundžiami aktai. Nurodo, kad kelias yra ne pareiškėjo sklype, o tarp pareiškėjo ir ginčo sklypų, todėl jis jokios įtakos pareiškėjo sklypo dydžiui turėti negali. Nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog tarp jo žemės sklypo ir ginčo sklypo nebuvo kelio ir teigia, jog tai patvirtina ankstesni planavimo dokumentai. Nurodo, kad kelias yra faktiškai naudojamas. Mano, kad kadastrinių matavimų ir skundžiamų aktų priėmimo procedūros buvo atliktos teisės aktų nustatyta tvarka.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurometras“ atsiliepimu (I t., b. l. 113-114) į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Teigia, kad kadastrinių matavimų ir skundžiamų aktų priėmimo procedūros buvo atliktos teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodo, jog ankstesni planavimo dokumentai patvirtina, kad tarp pareiškėjo žemės sklypo ir ginčo sklypo buvo kelias.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundą ir prašė tenkinti jį jame nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

9Atsakovo atstovė, tretieji suinteresuoti asmenys ir jų atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimus į pareiškėjo skundą ir prašė atmesti skundą atsiliepimuose nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11Byloje iš esmės ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo 2014-07-14 įsakymo Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210 „Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1689 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ( - )“ pakeitimo“ (I t., b. l. 46) ir 2014-07-17 sprendimo Nr. 36SK-(14.36.110.)-688 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ (I t., b. l. 47).

12Faktinės bylos aplinkybės

13Byloje nustatyta ir neginčijama, kad pareiškėjui nuosavybės teise nuo 2000-07-31 priklauso 2,45 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), jis suformuotas atliekant preliminarius matavimus (duomenų nustatymo data 2000-02-10), sklypui taikytina Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga (I t., b. l. 23-24). Šį sklypą pareiškėjas įsigijo 2000-09-14 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 1-3984 iš A. K. 1999-10-15 AB „Hidroprojektas“ inžinierius B. R., vadovaudamasis ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Telšių apskrities viršininko administracijos 1999-11-26 įsakymu Nr. 1689, A. K. vietovėje paženklino žemės sklypo Nr. 1650-1 ribas, užpildė asmeninio ūkio žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo aktą (I t., b. l. 140-141), sudarė abrisą (I t., b. l. 115, 142). Minėto akto 7 punkte įrašyta, kad prie sklypo Nr. 1650-1 yra suformuotas 4 metrų bendro naudojimo kelias į ( - ) kaimą, o 9 punkte – sklype 1650-1 numatytas žemės servitutas – 4 metrų privažiavimo kelias prie sklypo Nr. 453. Abrise nurodytas 413 m ilgio kelias, einantis nuo kelio ( - ) link A. K. ir A. S. (Nr. 453) žemės sklypų ir nuo taško pažymėtu „1“ įeinantis į pareiškėjo žemės sklypą. Taškas „1“ ir nuo jo į vakarus su tašku „2“ ir į rytus su tašku „11“ sujungti vientisu brūkšniu, taip pažymint A. K. žemės sklypo pietinę ribą. Abrise nėra pažymėta pravažiavimo ir (ar) kelio nuo taško „1“ ir (ar) kitaip, į A. S. sklypą Nr. 453.

14Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui A. J. nuosavybės teise nuo 2006-06-08 priklauso 1,81 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), kuriam taikytina Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (duomenų nustatymo data 2014-02-14) (I t., b. l. 126-127). Šį sklypą A. J. 2006-05-30 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 1-2651 pirko iš A. S. AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M. A., vadovaudamasi ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, A. S. vietovėje 2000-05-12 paženklino žemės sklypo Nr. 462 ribas, užpildė žemės sklypų paženklinimo - parodymo aktą bei parengė žemės sklypo Nr. 462 lauko matavimų brėžinį – abrisą (I t., b. l. 143-144, 145). Vadovaujantis Telšių apskrities viršininko administracijos 2001-04-26 sprendimu Nr. 68-14232 bei Telšių apskrities viršininko 2001-05-21 įsakymu Nr. 884, žemės sklypas Nr. 462 nuo 2001-11-05 įregistruotas Valstybinio žemės kadastro duomenų registre (prijungtos šio teismo administracinės bylos Nr. I-121-342/2013 I t., b. l. 145-151). Nurodytame 2000-05-12 žemės sklypų paženklinimo – parodymo akto 3 punkte įrašyta, kad žemės sklype yra įsiterpęs bendro naudojimo kelias, 9 punkte „Kitos piliečių pastabos bei pretenzijos dėl žemės sklypų ribų paženklinimo“ – įvažiuoti į sklypą esamu lauko keliuku nuo kelio ( - ). Žemės sklypo Nr. 462 lauko matavimų brėžinyje – abrise nurodytas 0,6 km ilgio atkarpa nuo ( - ) iki A. S. žemės sklypo Nr. 462, toliau žymint brūkšninę liniją pagal šiaurinę sklypo dalį į vakarus, kertant sklypą šiaurės vakarų kampu ir tęsiant už sklypo vakarinės ribos. Šiame abrise A. S. žemės sklype pravažiavimo (-ų) ar kelio (-ių) pločiai, ilgiai nenurodyti, išskyrus minėtą 0,6 km ilgio atkarpą.

15AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M. A., vadovaudamasi ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, V. G. vietovėje 2002-07-10 paženklino žemės sklypų Nr. 731-1 ir Nr. 731-2 ribas, užpildė žemės sklypų paženklinimo – parodymo aktą bei parengė žemės sklypo lauko matavimų brėžinį – abrisą (prijungtos administracinės bylos Nr. I-121-342/2013 II t., b. l. 83, 84). Šio sklypo akto 2 punkte įrašyta, kad žemės sklypas taip pat yra gretimybėje su A. S. bei S. K. žemės sklypais; 3 punkte nurodyta, kad žemės sklypuose yra įsiterpę 6 metrų pločio bendro naudojimo keliukai. V. G. žemės sklypo Nr. 731-1 abrise matyti pavaizduotas kelias, einantis į pareiškėjo sodybą, ties kampu pažymėtu skaičiumi „6“ ir toliau nuo šio kampo į ( - ) (kelio plotis, ilgis ir (ar) kiti matmenys nenurodyti).

16Bylos duomenimis A. J. žemės sklypo kadastrinius matavimus 2013-11-14 žemės sklypų kadastrinių matavimų sutartimi Nr. KM 13/11-V6 pavedė atlikti UAB „Eurometras“ (žr. ginčo sklypo kadastrinių matavimų bylą), kurios matininkas Vaclovas Montvydas 2013-11-27, dalyvaujant A. J. (gretimų sklypų savininkai nedalyvavo), surašė Žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo aktą Nr. 238, atlikęs ginčo sklypo, ribų paženklinimą (I t., b. l. 67). UAB „Eurometras“ matininkas Vaclovas Montvydas 2013-12-19, dalyvaujant A. J., gretimo sklypo savininkui P. P. T. ir gretimo sklypo savininkės V. G. įgaliotam asmeniui L. G., (kiti gretimų sklypų savininkai nedalyvavo), surašė Žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo aktą Nr. 261, atlikęs ginčo sklypo ribų paženklinimą (I t., b. l. 66, 101-102,109). Šiame akte pareiškėjo yra pasirašyta, nurodant, kad matininkas nepateikė kaimyninio sklypo parengto plano, kad pareiškėjas suderina tik tai, kad jo sklypo šiaurinė 182,99 m. riba yra tarp dviejų natūroje parodytų riboženklių, kurie atitinka ir jo parengto plano riboženklius bei kad paaiškino, jog pagal jo nuosavybės (žemės) dokumentus jo sklype kelio nėra.

17UAB „Eurometras“ 2013-12-30 teikimu Nr. I-13-103 (II t., b. l. 3), be kita ko, informavo Skyrių, kad A. J. pageidaujant, 2013-11-27 ir 2013-12-19 buvo atlikti jo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Nr. ( - ) kadastriniai matavimai. Teigė, kad pamatavus sklypą buvo nustatyti žemės sklypų ribų neatitikimai teritorijų planavimo dokumentams (( - ) vietovės žemes reformos žemėtvarkos 1999 m. projektui M-l:10000, valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių planui). Nurodė, kad išnagrinėjus matuojamo ir besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus, numatytus Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 18-790) 14 punkte nurodytą medžiagą. Paaiškino, kad gretimų žemės sklypų savininkai P. P. T. (sklypo Nr. ( - )), V. G. (sklypo Nr. ( - )), A. S. (sklypo Nr. ( - )) ir V. S. (sklypo Nr. ( - )) buvo kviesti du kartus, nes lapkričio 27 dienai kvietimai buvo išsiųsti per vėlai, pažeidžiant LR Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintas nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles. 2013-11-27 matuojant sklypą dalyvavo tik žemės sklypo savininkas A. J. Jis parodė iš seniau į tvirtintus ir apkastus riboženklius. Naujų riboženklių nebuvo pastatyta. P. P. T. ir V. G. įgaliotai L. G. (Šiaulių rajono 2-jo notaro biuro notarės B. Š. 2012-06-12 įgaliojimas, notarinio registro Nr. 1215) pageidaujant, kita sklypo ženklinimo data buvo paskirta tais pačiais metais gruodžio 19 d. Tą dieną dalyvavo P. P. T. ir V. G. įgaliota L. G. A. S. ir V. S. abu kartus nedalyvavo. Naujų riboženklių taip pat nebuvo pastatyta. P. P. T. parodė savo žemės sklypo Nr. ( - ) ribą gretimybėje su A. J. žemės sklypu ir seniau įtvirtintus tris riboženklius. Riboženklis pažymėtas „3“ (žr. situacijos brėžinį) buvo parodytas tas pats, kurį nurodė ir A. J. kaip savo žemės sklypo riboženklį. Kituose ribų posūkio taškuose sklypai nesiriboja, tarp sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) lieka tarpas, nepaskirta valstybinė žemė. Kadangi abu žemės sklypai ribojasi viename taške, pažymėtame „3“, šių sklypų ribos neatitinka šios vietovės teritorijų planavimo dokumentų (( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 1999 m. projektui M-l:10000, valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių planui), kuriuose yra numatytas pravažiavimas į gretimus miško sklypus. Numatyti pravažiavimą A. J. žemės pusėje nėra galimybės, nes riboje 3-4 (žr. situacijos brėžinį) yra didelių medžių (eglių) eilė. P. P. T. sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte savo parodytą žemės sklypo ribą suderino. pasirašydamas su pastabomis. Taip pat nurodyta, jog A. J. žemės sklypo Nr. ( - ) juridinis plotas yra 1,81 ha. Pamatavus sklypą, rastas plotas 1,849 ha, todėl leistinas ploto skirtumas neviršija maksimalios leistinos (ribinės) paklaidos. Šiuo teikimu UAB „Eurometras“ prašė priimti sprendimą dėl tolimesnio A. J. žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylos rengimo.

18Skyrius 2014-01-27 raštu Nr. 36SD-(14.36.104.)-264 „Dėl teikimo“ (I t., b. l. 116-117, II t., b. l. 2) nurodė, kad Skyriaus specialistė R. R. išnagrinėjo UAB „Eurometras 2013-12-31 teikimą dėl kadastriniais matavimais matuojamo ginčo sklypo ir nurodė, jog matuojamas žemės sklypas turi ribotis su bendro naudojimo keliu „1“, „2“ ir „3“ pažymėtuose taškuose.

19UAB „Eurometras“ 2014-02-07 teikimu Nr. I-14-18 (žr. ginčo sklypo kadastro duomenų bylą), be kita ko, informavo Skyrių, kad A. J. pageidaujant, 2013-11-27 ir 2013-12-19 buvo atlikti jo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Nr. ( - ) kadastriniai matavimai. Teigė, jog pamatavus sklypą buvo nustatyti gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų neatitikimai natūroje su įklotomis kadastro žemėlapyje. Nurodė, jog išnagrinėjus matuojamo ir besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus, numatytus Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 18-790) 14 punkte nurodytą medžiagą, paaiškina, kad gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) savininkas A. S. buvo kviestas du kartus, lapkričio 27 ir gruodžio 19 dienai, tačiau abu kartus nedalyvavo. Užsakovas A. J. parodė išlikusius seniau įtvirtintus savo žemės sklypo riboženklius, atitinkančius riboženklių standartus. Naujų riboženklių nebuvo pastatyta. Gretimybėje su A. S. mišku instrumentu buvo fiksuoti tie patys riboženkliai, kuriuos fiksavo ir anksčiau matavimus atlikusi R. K. gamybinė komercinė įmonė. A. S. buvo išsiųsti sklypo paženklinimo – parodymo aktų kopijos ir sklypo ribų situacijos brėžinys su pamatuoto sklypo ribų posūkio taškų koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-1994. Per nustatytą laikotarpį pretenzijų iš jo pusės nebuvo gauta. Taip pat nurodė, jog pateikus parengtą A. J. žemės sklypo Nr. ( - ) planą VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai, buvo gauta 2014-02-05 žemės sklypo plano patikrinimo išvada Nr.Gi-41 (žr. ginčo sklypo kadastro duomenų bylą), kad žemės sklypo ribos pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, nes neatitinka gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) ribos. Šiuo teikimu UAB „Eurometras“ prašė priimti sprendimą dėl preliminariais matavimais įteisinto žemės sklypo Nr. ( - ) ribų koregavimo.

20UAB „Eurometras“ 2014-02-06 sprendimu Nr. I-14-11 (žr. ginčo sklypo kadastrinių matavimų bylą) nusprendė, netikslinti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), projektinis Nr. 462), esančio ( - ), ribų vietovėje, kadangi naujų riboženklių nebuvo pastatyta, panaudoti visi iš seniau išlikę riboženkliai atitinkantys riboženklių standartus, 2013-12-19 kitų riboženklių ir sklypų ribų neparodyta, paženklintoji bendra riba atitinka natūralią naudojamą sklypų ribą palei medžius, gyvatvorę, kurie yra sklype kadastro Nr. ( - ). Sprendimas priimtas vadovaujatis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tiksliniu taisyklių“. Nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.5 punkto dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi.

21UAB „Eurometras“ 2014-02-21 prašymu, reg. Nr. 366K-963 (žr. ginčo sklypo kadastrinių matavimų bylą), Skyriaus prašė patikrinti ginčo sklypo kadastro duomenų bylą. Skyriaus 2014-06-02 išvadoje Nr. 36IŽ (žr. ginčo sklypo kadastro duomenų bylą) nurodyta, kad Skyriaus vyriausioji specialistė R. R. patikrino žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenų bylą ir nustatė, kad planas parengtas teisingai, pagal faktinį jo naudojimą. Besiribojančio žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) planas turi būti tikslinamas. Skyrius 2014-06-10 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 36KAM-53100 (I t., b. l. 54) konstatuota, jog ginčo sklypo kadastro duomenų byloje žemės sklypo ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumentų ir kad neteisingai sudarytas žemės sklypo planas. Pastabose nurodyti Nuostatų 21 punktas bei Taisyklių 16 punktas ir paaiškinta, kad žemės sklypo plane nurodytas besiribojantis bendro naudojimo kelias turi būti 4 m. pločio ir kad sklypas nėra suderintas su Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – ir ŽNP) direkcija. Šio akto 5 punkte įrašyta, kad žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas vietovėje netikrinamas, 6 punkte nurodyta, kad reikalingas tarnybos ar jos teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypų kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo duomenis.

22UAB „Eurometras“ 2014-06-19 prašymu, reg. Nr. G-535-(1.10) (II t., b. l. 14), Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos prašė suderinti ginčo sklypo kadastrinių matavimų bylą. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2014-06-26 raštu Nr. (1)-S-539-(1.10) „Dėl kadastrinių matavimų metu parengtų žemės sklypų planų derinimo“ nurodė, jog atsakydami į UAB „Eurometras“ 2014-06-19 prašymą, informuoja, jog pagal kompetenciją derina žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), kadastrinių matavimų bylą (žr. kadastro duomenų bylą). Kadastro duomenų byloje atskirai ant ginčo sklypo plano nėra suderinimo žymos su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

23UAB „Eurometras“ 2014-07-07 prašymu, reg. Nr. 366K-1171 (I t., b. l. 52), Skyriaus prašė pakartotinai patikrinti ginčo sklypo kadastro duomenų bylą. Skyriaus 2014-07-10 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 36KAM-66612 (I t., b. l. 51) konstatuota, jog ginčo sklypo kadastro duomenų byla yra be trūkumų. Šio akto 5 punkte įrašyta, kad žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas vietovėje netikrinamas, 6 punkte nurodyta, kad reikalingas tarnybos ar jos teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypų kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo duomenis.

24Pareiškėjas 2014-06-06 raštu „Dėl UAB „Eurometras“ matininko V. Montvydo veiksmų“ (I t., b. l. 17, 55) kreipėsi į UAB „Eurometras“ ir Skyrių, nurodydamas, jog 2014-06-03 NŽT internetinės svetainės duomenimis informuojama dėl įregistruoto žemės sklypo ( - ) atliktų kadastrinių matavimų bylos tikrinimo. Pareiškėjas teigė, kad susipažinęs su aukščiau minėta byla, turi pastabų. Nurodė, kad matininkas V. Montvydas 2013-12-05 raštu kvietė jį dalyvauti minėto sklypo kadastro duomenų ir bendru ribų nustatyme, buvo pasirašytas priimtinas derinimo aktas, tačiau matininkas V. Montvydas pateikė bylą derinimui, kuri pažeidžia jo asmeninę nuosavybę, todėl prašė įpareigoti matininką V. Montvydą atlikti minėto žemės sklypo kadastrinius matavimus, vadovaujantis įstatyminiais aktais. Skyrius 2014-06-17 raštu Nr. 36SD-(14.36.104.)-1705 „Dėl prašymo“ (I t., b. l. 18,53 ) pareiškėjui nurodė, kad 2014-06-06 gavo pareiškėjo pateiktas pastabas dėl UAB „Eurometras“ matininko V. Montvydo parengtos žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų bylos. Nurodė, kad patikrinus minėtą kadastro duomenų bylą nustatyti trūkumai, dėl kurių kadastro duomenų byla nederinta ir pažymėjo, jog gavę pakartotinai tikrinti minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą įvertins pareiškėjo 2014-06-06 pateiktas pastabas.

25UAB „Eurometras 2014-07-11 aiškinamajame rašte Nr. I-14-1 (I t., b. l. 49) Skyriui nurodė, kad 2013-12-19 buvo ženklinamas nuosavybės teise A. J. valdomas žemės sklypas Nr. ( - ), esantis ( - ). Tą dieną dalyvavo gretimų žemės sklypų savininkai P. P. T. ir V. G. įgaliota L. G. Naujų riboženklių nebuvo pastatyta. P. P. T. parodė savo žemės sklypo Nr. ( - ) ribą ir įtvirtintus tris riboženklius. Jo žemės sklypas su A. J. žemės sklypu pagal abiejų parodymus ribojasi tik vienu tašku. Kituose ribų posūkio taškuose sklypai nesiriboja, tarp sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) lieka tarpas. P. P. T. buvo paaiškinta, kad tarpe lieka nepriskirtos žemės ir kad nuosavybės teise valdomo žemės ploto jam užtektų, jeigu būtų keičiamas į jo pusę bendras su A. J. žemės sklypu posūkio taškas, paliekant tarpą pravažiavimui. P. P. T. su pasiūlymu nesutiko. Jis pasirašė žemės sklypo ribų parodymo-paženklinimo akte su pastabomis. Jam žodžiu buvo pasakyta, kad atsakymas į pastabas nebus siunčiamas, nes vietoje viskas išsiaiškinta ir aptarta.

26Pareiškėjas P. P. T. 2014-07-10 raštu „Dėl negauto jūsų atsakymo į mano 2014-06-06 raštą“ (I t., b. l. 19) kreipėsi į UAB „Eurometras“, prašydamas informuoti jį raštu, kodėl iki šiol neatsakyta į jo 2014-06-06 paklausimą į raštišką atsakymą į jo 2014-06-06 raštą. UAB „Eurometras“ 2014-07-11 rašte Nr. I-14-76 „Dėl 2014-06-06 ir 2014-07-10 raštų“ (I t., b. l. 20) pareiškėjui, be kita ko, nurodė, kad pareiškėjas konkrečiai nenurodė, kaip matininko V. Montvydo pateikta byla derinimui pažeidžia jo asmeninę nuosavybę, todėl negali pateikti atsakymo.

27Skundžiamu Skyriaus vedėjo 2014-07-14 įsakymu Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210 „Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1689 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ( - )“ pakeitimo“ (I t., b. l. 46) patikslintas Telšių apskrities viršininko administracijos 1999-11-26 įsakymu Nr. 1689 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ( - )“ suprojektuoto žemės sklypo Nr. 462 plotas ir ribos pagal pridedamą priedą, kuris yra neatskiriamoji šio įsakymo dalis, pakeista 1 priedo 111 eilutė, stulpelyje „Sugrąžinti natūra“ ir „Iš viso“, vietoje skaičiaus „1,81“ įrašant skaičių „1,18490“ ir eilutę išdėstant taip: „<...>“ bei nurodant žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), susidariusį 0,1275 ha viršplotį įtraukti į ( - ) kadastro vietovės laisvą valstybinį žemės fondą. Skundžiamas įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtinta Žemės reformuos žemėtvarkos projektų rengimo metodika, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-15 nutarimu Nr. 241 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ bei atsižvelgiant į UAB „Eurometras” atliktus žemės sklypo kadastrinius matavimus.

28Skundžiamu Skyriaus vedėjo 2014-07-17 sprendimu Nr. 36SK-(14.36.110.)-688 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ (I t., b. l. 47) patvirtinti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „Eurometras“ matininko V. Montvydo 2014-02-14 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kuri yra neatskiriama šio sprendimo dalis. Skundžiamas sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo tūrio kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 22, 841.1.1.2.3. 841.1.1.2.5 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo 2014-07-14 įsakymo Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210 „Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1689 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ( - )“ pakeitimo“ ir atsižvelgiant į žemės sklypo savininko A. J. 2014-07-15 pateiktą prašymą bei veikiant pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-03-30 įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-276 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“.

29Pagal skundžiamo įsakymo priedą „( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Telšių apskrities viršininko 1999-11-25 įsakymu Nr. 1689, patikslinimas, M 1:2000“ (I t., b. l. 62) ir skundžiamu sprendimu patvirtintos kadastro duomenų bylos žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) planą M 1:1000 (I t., b. l. 65) matyti, jog tarp pareiškėjo žemės sklypo ir ginčo sklypo pažymėtas 4 m. ploto pravažiavimas. Iš patikslinto ginčo sklypo plano (I t., b. l. 62) nustatyta, kad šis planas 2014-07-14 suderintas su Skyriaus vedėju S. J. ir sklypo savininku A. J., 2014-07-11 parengtas ir pasirašytas UAB „Eurometras“ matininko Vaclovo Montvydo. Šiame plane inter alia pavaizduotas 4 m. pločio pravažiavimas, kuris eina lygiagrečiai sklypo ribai, pažymėtai taškais „1“, „2“ ir „3“, šis pravažiavimas nuo taško „1“ iki taško „2“ dalyje kertasi su pareiškėjo žemės sklypo ribomis. Iš ginčo sklypo kadastro duomenų bylos plano (I t., b. l. 65) nustatyta, kad šis planas 2014-07-14 suderintas su Skyriaus vedėju S. J., 2014-07-10 Skyriaus vyr. specialiste D. D. ir 2014-06-18 sklypo savininku A. J., pasirašytas UAB „Eurometras“ matininko Vaclovo Montvydo 2014-06-16, direktoriaus E. L. – 2014-06-17. Šio sklypo plane taip pat pavaizduotas 4 m. pločio pravažiavimas, einantis lygiagrečiai žemės sklypo ribai, taškuose „1“, „2“ ir „3“. Žemė sklypo riba nuo taško „1“ iki „2“ nurodyta 58,99 m. ilgio, nuo „2“ iki „3“ – 110,52 m. , nuo „3“ iki „4“ – 25,55 m. , nuo „4“ iki „5“ – 96,12 m., nuo „5“ iki „6“ – 13,02 m., nuo „6“ iki „7“ – 0,49 m., nuo „7“ iki „8“ – 47,71 m., nuo „8“ iki „9“ – 82,51 m., nuo „9“ iki „10“ – 1,01 m., nuo „10“ iki „11“ – 0,12 m., nuo „11“ iki „12“ – 27,29 m., nuo „12“ iki „13“ – 50,34 m., nuo „13“ iki „1“ – 105,88 m. Žemės sklypo ribos pažymėtos riboženkliais 1-13, suteikiant jiems koordinates pagal koordinačių sistemą LKS-94.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. 2014-07-15 prašymu, reg. Nr. 36FP-2383 (I t., b. l. 48), Skyriaus vadovo prašė pakeisti ginčo sklypo kadastro duomenis pagal UAB „Eurometras“ matininko Vaclovo Montvydo parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Skyrius 2014-10-27 raštu Nr. 36SD-(14.36.104.)-2928 „Informacija dėl bylos suderinimo“ (I t., b. l. 43) pareiškėjui nurodė, kad 2014-07-07 žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų byla, Skyriui pateikta tikrinti pakartotinai bei kad pakartotinai patikrinus žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų bylą trūkumų nenustatyta, kadastro duomenų byla buvo suderinta. Taip pat nurodoma, jog žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenys yra patvirtinti Skyriaus vedėjo 2014-07-17 įsakymu Nr. 36SK-(14.36.110.)-688.

31Duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjo sklypui yra atlikti ir viešajame registre įregistruoti kadastriniai duomenys, byloje nėra ir teismas tokių duomenų nenustatė. G. M. paslaugų įmonės parengtame pareiškėjo sklypo nesuderintame plane M 1:1000 (I t., b. l. 91) nurodyta, kad pareiškėjas praranda 194 kv. m., tarp pareiškėjo sklypo ir ginčo sklypo atsiradus 4 m pločio keliui. G. M. paslaugų įmonės 2015-02-05 maksimalios leistinos ploto paklaidos paskaičiavime (I t., b. l. 92) nurodyta, kad atlikus pareiškėjo sklypo kadastrinius matavimus, nustatyta, jog gautas plotas viršija maksimalią leistiną ploto paklaidą (tarp pareiškėjo ir ginčo sklypų įterpiant 4 m. pločio kelią) – sklypo projektinis plotas buvo 2,45 ha, patikslinus 2,3646 ha, o maksimali leistina ploto paklaida 0,07826 ha.

32Teisinis ginčo vertinimas ir išvados

33Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Taigi teismas, vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vertina tik administravimo subjekto, priėmusio skundžiamą aktą, veiksmų teisėtumą tvirtinant kadastro duomenų patikslinimą ir kadastro duomenis, bet nesprendžia ginčo dėl žemės sklypo ribų.

34Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės reformos įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau – ir Kadastro įstatymas), Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Nuostatai), Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – ir Surinkimo ir tikslinimo taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522, Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklės (toliau – ir Priežiūros, tikrinimo ir organizavimo taisyklės), patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr. 1P-98 (ginčui aktuali redakcija galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2015-01-01;Žin., 2009, Nr. 107-4512; 2012, Nr. 4-134; TAR, 2014-12-30, Nr. 2014-20837).

35Pareiškėjas skundžiamą įsakymą ir skundžiamą sprendimą ginčija, nes jo manymu, jie priimti pažeidžiant teisės normų reikalavimus bei pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

36Kadastro įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus bei leistinus kadastro duomenų neatitikimų dydžius dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų nustato Nuostatai.

37Nuostatų 1 punkte nustatyta , kad jie reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

38Kadastro duomenų nustatymo nuostatos išdėstytos Nuostatų 19-49 punktuose, o šių duomenų tikslinimo – Nuostatų 50-545 punktuose. Pagal Nuostatų 50 punktą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Nuostatų 51.2 punkte numatyta, kad fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą parengiamas žemės sklypo planas. Reikalavimai žemės sklypo planui nurodyti Nuostatų 37 punkte.

39Pagal Nuostatų 21 punktą žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų organizatorių.

40Nuostatų 65 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ar šių Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis, o pagal Nuostatų 67 punktą jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina.

41Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 1 punktas nustato, kad jos reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką. Pagal šių taisyklių 11 punktą kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.

42Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 14.1-14.12 punktuose nurodyta, kad atliekant kadastrinius matavimus naudojama: išrašas iš centrinio duomenų banko apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį; nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio fragmentai; žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems rengti naudojamų papildomų planų fragmentų kopijos; detaliųjų planų M 1:500, M 1:1000 ir M 1:2000 kopijos; žemėtvarkos projektų ar kitų specialiųjų planų, kuriuose suformuoti žemės sklypai, kopijos; žemės sklypų planų kopijos; ortofotografiniai žemėlapiai ar jų pagrindu parengti topografiniai žemėlapiai; valstybinio ar vietinio geodezinio pagrindo punktų koordinatės, krokiai; gretimų sklypų ribų posūkio taškų koordinačių, nustatytų geodeziniais prietaisais, katalogai (išrašai) ar šių sklypų planų kopijos; statinio projektas; statybos leidimas; nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

43Priežiūros, tikrinimo ir organizavimo taisyklės reglamentuoja žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir kadastro duomenų bylos tikrinimo bei sprendimų patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo tvarką (1 punktas).

44Žemės sklypo ribų ženklinimo riboženkliais tvarką nustato Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005-11-10 įsakymu Nr. 1P-209. Vadovaujantis minėtų šių taisyklių 8 punktu už riboženklių apsaugą, priežiūrą, ribinių linijų miško žemėje prakirtimą ir atnaujinimą yra atsakingas žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas. Šių taisyklių 9 punktas reglamentuoja, kad žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, nustatęs žemės sklypo ribas žyminčių riboženklių sunaikinimo ar sugadinimo faktą, privalo nedelsdamas imtis priemonių sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atstatyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Šių taisyklių 10 punkte nurodyta, kad ginčai dėl žemės sklypų ribų ženklinimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

45Pareiškėjas nurodo, kad už ginčo sklypo ribos UAB „Eurometras“ 2014-06-16 parengtame plane pažymėjus 4 m. pločio kelią ties posūkių taškais „2“ ir „3“ pareiškėjas yra priverstas keisti savo sklypo ribą ir taip sumažinti savo sklypo plotą 194 kv. m., kas viršija leistiną maksimalią paklaidą. Mano, jog šias aplinkybes patvirtina G. M. paslaugų įmonės 2015-02-05 parengtas pareiškėjo žemės sklypo planas ir maksimalios leistinos paklaidos paskaičiavimas. Nurodo, kad tarp pareiškėjo sklypo ir ginčo sklypo niekada nebuvo ir nėra jokio kelio, o šiuo metu tarp skundžiamu sprendimu naujai nustatytos ginčo sklypo ribos ir pareiškėjo sklypo ribos, kurią iki šiol žymi seni riboženkliai, nėra 4 m. pločio laisvo tarpo.

46Ištyrus byloje pateikiamus A. K. 1999-10-15 asmeninio ūkio žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo aktą ir ribų nustatymo abrisą, A. S. 2000-05-12 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą ir ribų nustatymo abrisą, V. G. 2002-07-10 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą ir ribų nustatymo abrisą, ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projektą, ( - ) kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą bei atstovų paaiškinimus teismo posėdyje, darytina išvada, kad tarp pareiškėjo ir ginčo žemės sklypų yra valstybei priklausanti valstybinio fondo žemė – vietinės reikšmės vidaus kelias, kurio plotas neįskaičiuotas nei į pareiškėjo, nei į besiribojančio sklypo plotą.

47( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas taip pat patvirtina, jog tarp pareiškėjo ir ginčo sklypų yra 4 m. pločio pravažiavimo kelias, kuris su A. J. sklypu ribojasi posūkių taškuose, A. J. žemės sklypo ginčijamame plane pažymėtuose 2-3 (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 I t., b. l. 84). Be to, toks kelias yra pažymėtas ir tos pačios vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminariame projekte (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 II t., b. l. 25-26) bei valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių plane (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121- 342/2013 I t., b. l. 76). Nenuginčytais teritorijų planavimo dokumentais turėjo teisę ir pareigą remtis UAB „Eurometras“, atlikdamas kadastrinius matavimus (Surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11, 12, 14 punktai). Kadastrinių matavimų metu neturėjo būti naudojama pareiškėjo sklypo planinė medžiaga, parengta atliekant tik preliminariuosius matavimus, nes kadastriniams matavimams naudojami „gretimų sklypų ribų posūkio taškų koordinačių, nustatytu geodeziniais prietaisais, katalogai (išrašai) ar šių sklypų planų kopijos“ (Surinkimo bei tikslinimo taisyklių 14.9 punktas). Atkuriant nuosavybės teises A. S., 2000-05-12 buvo surašytas asmeninio žemės ūkio žemės sklypų paženklinimo – parodymo aktas (prijungtos administracinės bylos Nr. I-121-342/2013 I t., b. l. 78), kurio 9 punkte buvo nurodyta: įvažiuoti į sklypą esamu lauko keliuku nuo kelio ( - ), tai yra tuo keliuku, kuris yra tarp dabartinių A. J. ir P. P. T. sklypų. Šio keliuko trasa nuo kelio ( - ) matyti nubraižytame sklypo abrise (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 I t., b. l. 80). Keliukas buvo pažymėtas ir 2000-10-02 sudarytame A. S. žemės sklypo plane (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 I t., b. l. 79). Formuojant A. K. sklypą, kurį išjos įsigijo pareiškėjas, 1999-10-15 sklypo paženklinimo - parodymo akto 7 punkte nurodyta, kad „prie sklypo Nr. 650-1 yra suformuotas 4 m. bendro naud. kelias į ( - ), o akto 9 punkte įrašyta: „4 m. privažiavimo kelias prie sklypo Nr. 453“. Iš A.K. sklypo abriso matyti, kad jame numeriu 453 pažymėtas dabartinis A. J. sklypas (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 II t., b. l. 77-78). Pareiškėjo pateiktame jo žemės sklypo (buvusio A.K.) plane pažymėta sklypo riba taškuose 1-11 nesiekia medžių eilės, tai yra, tarp medžių ir sklypo kaip tik ir lieka pakankamai ploto pravažiavimui (I t., b. l. 25). Duomenis apie kelią patvirtina ir gretimo sklypo Nr. 731, priklausančio V. G., abrisas, kuriame pažymėtas keliukas, einantis šalia jos sklypo į ( - ), ir pagal šį abrisą A. J. sklypo riba eina šio keliuko viduriu (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 II t., b. l. 84).

48Administracinėje byloje Nr. I-121-342/2013 Klaipėdos apygardos administracinis teismas, įvertinęs paminėtų dokumentų visetą, įsiteisėjusiu 2013-02-04 sprendimu pripažino aplinkybę, kad „tarp pareiškėjo ir A. J. sklypų yra valstybei priklausanti valstybinio fondo žemė – vietinės reikšmės vidaus kelias, kurio plotas neįskaičiuotas nei į pareiškėjui, nei į A. J. priklausančių žemės sklypų plotus“ (I t., b. l. 74-83). Remiantis ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi, šitoks faktas, nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje byloje, neturi būti iš naujo įrodinėjamas šioje byloje, kurioje dalyvauja tie patys asmenys.

49Aptartuose teritorijų planavimo dokumentuose kelio posūkių taškų koordinatės nėra nurodytos, kadangi rengiant visus to meto planus valstybinė geodezinių koordinačių sistema dar nebuvo naudojama, tačiau toliau nuo pareiškėjo sklypo ribos kelio negalėtų būti, kadangi tam trukdytų šalia kelio augantys medžiai, kurie matyti ne tik planuose, bet ir paties pareiškėjo pateiktose fotonuotraukų kopijose (prijungtos administracinės bylos Nr. I-121-342/2013 II t., b. l. 47).

50Sutiktina su atsakovo argumentu, jog pareiškėjo pateikti įrodymai – G. M. paslaugų įmonės 2015-02-05 parengtas žemės sklypo planas (projektas), negali būti vertinami, kaip įrodymai, kadangi žemės sklypo planas nėra teisės aktų nustatyta tvarka suderintas ir įregistruotas. Vadovaujantis Nuostatų 32.1.8 punktu, nustatant žemės sklypo kadastro duomenis parengiamas žemės sklypo planas, kuris turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi.

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, jeigu atlikus žemės, miško sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, miško sklypo savininkui kompensuojama pinigais Vyriausybės nustatyta tvarka. Taigi pagal šią nuostatą, jeigu pareiškėjui atlikus jo žemės sklypo kadastrinius matavimus būtų nustatytas neleistinas žemės ploto trūkumas, jis už nustatytą žemės sklypo ploto trūkumą galėtų kreiptis dėl kompensacijos Vyriausybės nustatyta tvarka.

52Be tos aplinkybės, kad kelias pažymėtas visuose teritorijos planuose dar ilgą laiką iki žemės reformos vykdymo pradžios, kelio buvimą patvirtina ir Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus 2010-05-10 aktas Nr.VP3-768 (prijungtos administracinės bylos Nr.I-121-342/2013 I t., b. l. 19-20), kuriame nurodyta, kad natūroje A. J. sklypas ribojasi su greta sklypo einančiu bendro naudojimo keliu, ir kad „natūroje apžiūrėtas kelias yra reikalaujantis tvarkymo, bet pravažiuojamas, juo galima pravažiuoti iki J. sklypo“.

53Pareiškėjas nurodo, kad 2013-12-19 dalyvavo ženklinant sklypo ribas vietoje ir įrašė pastabas akte Nr. 261, tačiau į šias pastabas negavo jokio atsakymo, todėl mano, kad buvo pažeistas Nuostatų 32.1.1.5 punktas, įpareigojantis kviestiniam asmeniui, kuris pateikė pastabas, raštu informuoti jį apie priimtą sprendimą dėl pastabų ir nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvus.

54Nuostatų 32.1.1.5 punktas nustato, kad kviestiniams asmenims pateikus pastabų raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (ženklinamo ir besiribojančių) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktus ir kitą kartografinę medžiagą) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribas vietovėje. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Apie priimtą sprendimą vykdytojas raštu informuoja pastabas raštu pateikusius kviestinius asmenis ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus. Pagal Nuostatų 32.1.1 punktą kviestiniai asmenys – tai žemės sklypo savininkas (esamas arba būsimas) arba jo įgaliotas asmuo, taip pat suinteresuoti asmenys – gretimų sklypų savininkai arba jų įgalioti asmenys, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atskiru žemės sklypu, patikėtinis (-iai), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkas, jeigu matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme.

55Pareiškėjas P. P. T. 2013-12-19 A. J. žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte Nr.261 įrašė pastabą dėl savo žemės sklypo ribos. Kaip nurodo UAB „Eurometras“ pastabos buvo įrašytos jam pačiam prašant ir buvo paaiškinta, kad jo ir A. J. žemės sklypai nebesiriboja, šalia lieka laisvos nepaskirtos valstybinės žemės, todėl į pastabas raštu jam nebus atsakyta. Pagal pareiškėjo ginčijamų kadastrinių matavimų duomenis A. J. ir pareiškėjo sklypai nebesiriboja, todėl, teismo vertinimu, atsakovas neprivalėjo pareiškėjo informuoti apie jokius su kadastrinių matavimų tikrinimu ir derinimu susijusius veiksmus, kadangi pamatavus A. J. sklypą tik iki kelio, jo sklypas nebeturėjo bendrų ribų su pareiškėjo sklypu.

56Pareiškėjas nurodo, kad atliekant A. J. sklypo kadastrinius matavimus, buvo keičiamos jo sklypo ribos ir konfigūracija bei atsirado viršplotis 0,1275 ha , kuris nustatytas skundžiamu 2014-07-14 įsakymu. Be to, iš 2014-06-10 tikrinimo akto Nr. 36KAM-53100, kuriuo kadastrinių matavimų byla nebuvo suderinta, matyti, kad ir Skyrius pripažino šį neatitikimą (Nuostatų 21 punkto pažeidimą). Esant tokiai situacijai po 2014-06-10 toliau atliekant kadastrinius matavimus turėjo būti vadovaujamasi Nuostatų 21 punktu, t. y. kadastriniai matavimai galėjo būti tęsiami tik gavus Skyriaus išvadas. Nurodo, kad tokių išvadų iki pakartotinio bylos pateikimo tikrinimui 2014-07-07 ir 2014-07-10 teigiamo tikrinimo akto Nr. 36KAM-66612 surašymo net ir negalėjo būti, nes iš skundžiamo 2014-07-14 įsakymo priedo – žemėtvarkos projekto patikslinimo plano matyti, kad jis matininko V. Montvydo sudarytas 2014-07-11, t. y. diena vėliau nei surašytas 2014-07-10 patikrinimo aktas, o šis planas patvirtintas dar vėliau , t. y. 2014-04-14 įsakymu, taip pat diena vėliau surašytas ir aiškinamasis raštas Nr. 1-14-1. Konstatuoja, kad 2014-07-10 kadastro duomenų bylos tikrinimo metu surašant aktą Nr. 36KAM-66612 teisinė situacija buvo analogiška kaip ir 2014-06-10, nes tebegaliojo tie patys teritorijų planavimo dokumentai, todėl 2014-07-10 kadastrinių matavimų byla negalėjo būti derinama, nes tai prieštaravo Nuostatų 21 punktui bei Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 11 punktui, įpareigojančiam kadastrinius matavimus atlikti pagal galiojančius teritorijų planavimo ir kitus dokumentus.

57Pagal minėtą teisinį reglamentavimą, bylos duomenimis, UAB „Eurometras“ matininkas Vaclovas Montvydas 2013-12-30 teikimu Nr. 1-13-103 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyrių, kuriuo informavo, kad pamatavus A. J. priklausantį žemės sklypą buvo nustatyti žemės sklypų ribų neatitikimai teritorijų planavimo dokumentams (( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 1999 m. projektui M-1: 10000, valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių planui), pateikė situacijos brėžinį ir paprašė priimti sprendimą dėl tolimesnio A. J. žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos rengimo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyrius, išnagrinėjęs A. J. ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir ( - ) kadastro vietovės teritorijų planavimo dokumentus, atsakydamas į matininko teikimą, 2014-01-27 raštu Nr. 36SD-(14.36.104.)-264 „Dėl teikimo“ nurodė, kad matuojamas sklypas turi ribotis su bendro naudojimo keliui „1“, „2“ ir „3“ pažymėtuose taškuose. Atsakovui patikrinus A. J. žemės sklypo kadastro duomenų bylą 2014-06-10, tikrinimo akte Nr.36KAM-53100 buvo konstatuota, jog sklypo plane besiribojantis su sklypu bendro naudojimo kelias turi būti 4 m pločio (plane, remiantis A. S. sklypo abrisu, buvo nurodytas 6 m kelio plotis) ir jog planas nesuderintas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Šiuo trūkumus pašalinus 2014-07-10 atsakovas kadastro duomenų bylą pripažino parengta teisingai. Toliau Skyrius pagal matininko nustatytus duomenis inicijavo teritorijų planavimo dokumento patikslinimą, t. y. 2014-07-17 buvo priimtas skundžiamas įsakymas Nr. 36VĮ-(14.36.2.)-1210 „Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1689 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ( - )“ pakeitimo“. Taigi Pareiškėjo motyvas, kad buvo pažeistos Nuostatų 21 punkto bei Taisyklių 11 punkto nuostatos, nepagrįstas.

58Pareiškėjas teigia, kad pripažinus nustatytu faktą, jog keitėsi A. J. sklypo ribos, konfigūracija, plotas, šio pakitusio sklypo ribos turėjo būti pažymėtos vietoje riboženkliais, tačiau iš Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktų Nr. 238 ir Nr. 261 matyti , kad žemės sklypo ribos naujais riboženkliais nebuvo paženklintos, nes tai nenurodyta aktuose (aktų 6 punktai). Tvirtina jog jam dalyvaujant 2013-12-19 ženklinant sklypo ribas tikrai naujais riboženkliais sklypo ribos nebuvo pažymėtos, jis parodė du senus riboženklius ir prašė jais vadovautis, apie tai padarė įrašą akte Nr. 261. Mano, kad jei sklypo ribos (konfigūracija) keitėsi, tai matavimus atlikęs matininkas pažeidė Nuostatų 32.1.1 punktą, įpareigojantį ribas paženklinti riboženkliais. Teigia, jog kita vertus, tampa aplamai neaišku, kaip buvo nustatytos pasikeitusio sklypo ribos, posūkio taškų koordinatės, jei sklypas nebuvo tinkamai pažymėtas vietoje.

59Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu atliekami veiksmai reglamentuoti Nuostatų 32.1 papunktyje. Remiantis Nuostatų 32.1.1 papunkčiu, nustatant žemės sklypo kadastro duomenis, nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Vadovaujantis Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 29.1 punktu darytina išvada, jog esami riboženkliai keičiami tik tuomet, jei jie yra laikini arba atstatomi sunaikinti riboženkliai. Tuo tarpu A. J. sklypo ribos jau buvo pažymėtos nuolatiniais riboženkliais, kurie procedūros metu buvo tiktai koordinuoti (Surinkimo ir tikslinimo taisyklės 29.5 punktas).

60Pareiškėjas, be to, nurodo, kad jo ir A. J. sklypai randasi saugomoje teritorijoje – Žemaitijos nacionaliniame parke, todėl pagal Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 16.3. punktą žemės sklypo planas turėjo būti suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, šiuo atveju – su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Teigia, kad pagal Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 53.2 punktą bei Nuostatų 37.2 punktą visi suderinimai įrašomi žemės sklypo plano dešinėje lapo dalyje, tačiau UAB „Eurometras“ 2014-06-16 parengtame ir skundžiamu sprendimu patvirtintame žemės sklypo plane tokio įrašo apie suderinimą nėra, todėl mano, jog sklypo planas nėra suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas.

61Kad A. J. žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo suderinti su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija patvirtina Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2014-06-26 raštas Nr. (l)-S-539-(1.10), kuriame nurodyta, kad minėta institucija derina atliktus A. J. žemės sklypo kadastrinius matavimus. Reikalavimas suderinti sklypo planą su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, yra nurodytas tik Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 16.3 punkte. Šių taisyklių 53.1-53.2 punktai (ginčui aktuali redakcija, galiojusi nuo 2005-04-01 iki 2015-01-01) nustato, kad atlikus kadastrinius matavimus, planas konstruojamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje braižomas planas, kitoje užpildomas koordinačių žiniaraštis, o dešinėje lapo dalyje lentelėse įrašoma: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai; visų lentelių plotis yra 12 cm. Šių taisyklių 53.6.6 punktas nustato, kad 6 lentelės: pirmoje eilutėje įrašomas apskrities pavadinimas, antroje eilutėje įrašomas vietovės pavadinimas; trečioje eilutėje po žodžio „Patikrino“ įrašoma atsakingo asmens pareigos, vardo pirmoji raidė, pavardė, parašas, pasirašymo data; ketvirtoje eilutėje po žodžio „Suderino“ įrašoma žemėtvarkos skyriaus vedėjo vardo pirmoji raidė, pavardė, parašas, pasirašymo data; dešiniajame apatiniame lentelės kampe dedamas žemėtvarkos skyriaus antspaudas. Taigi nors šių taisyklių 53.2 punkte minima, kad suderinimai turi būti įrašyti pačiame plane, tačiau iš 53.6.6 punkto seka išvada, jog šis reikalavimas taikomas tik žemėtvarkos skyriaus suderinimui.

62Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija nenustatė, jog priimant skundžiamą įsakymą ir skundžiamą sprendimą buvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar kad atsakovas būtų viršijęs kompetenciją, taip pat kad skundžiami aktai prieštarautų tikslams bei uždaviniams, dėl kurių atsakovas buvo įsteigtas ar gavo atitinkamus įgaliojimus, todėl, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsniu, naikinti skundžiamų aktų nėra teisinio pagrindo.

63Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

64Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo P. P. T. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Plungės ir Rietavo skyriaus, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. Jo., uždarajai akcinei bendrovei „Eurometras“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir dėl sprendimų panaikinimo.

65Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (I t. b. l. 5-10)... 4. Pareiškėjas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklausantis 2,45 ha ploto... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimu (I t., b. l. 119-125) į... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurometras“ atsiliepimu (I t., b. l.... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundą ir prašė... 9. Atsakovo atstovė, tretieji suinteresuoti asmenys ir jų atstovai teismo... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. Byloje iš esmės ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 12. Faktinės bylos aplinkybės... 13. Byloje nustatyta ir neginčijama, kad pareiškėjui nuosavybės teise nuo... 14. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui A.... 15. AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M. A., vadovaudamasi ( - ) kadastro... 16. Bylos duomenimis A. J. žemės sklypo kadastrinius matavimus 2013-11-14 žemės... 17. UAB „Eurometras“ 2013-12-30 teikimu Nr. I-13-103 (II t., b. l. 3), be kita... 18. Skyrius 2014-01-27 raštu Nr. 36SD-(14.36.104.)-264 „Dėl teikimo“ (I t.,... 19. UAB „Eurometras“ 2014-02-07 teikimu Nr. I-14-18 (žr. ginčo sklypo... 20. UAB „Eurometras“ 2014-02-06 sprendimu Nr. I-14-11 (žr. ginčo sklypo... 21. UAB „Eurometras“ 2014-02-21 prašymu, reg. Nr. 366K-963 (žr. ginčo sklypo... 22. UAB „Eurometras“ 2014-06-19 prašymu, reg. Nr. G-535-(1.10) (II t., b. l.... 23. UAB „Eurometras“ 2014-07-07 prašymu, reg. Nr. 366K-1171 (I t., b. l. 52),... 24. Pareiškėjas 2014-06-06 raštu „Dėl UAB „Eurometras“ matininko V.... 25. UAB „Eurometras 2014-07-11 aiškinamajame rašte Nr. I-14-1 (I t., b. l. 49)... 26. Pareiškėjas P. P. T. 2014-07-10 raštu „Dėl negauto jūsų atsakymo į... 27. Skundžiamu Skyriaus vedėjo 2014-07-14 įsakymu Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210... 28. Skundžiamu Skyriaus vedėjo 2014-07-17 sprendimu Nr. 36SK-(14.36.110.)-688... 29. Pagal skundžiamo įsakymo priedą „( - ) kadastro vietovės žemės reformos... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. 2014-07-15 prašymu, reg. Nr. 36FP-2383... 31. Duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjo sklypui yra atlikti ir viešajame... 32. Teisinis ginčo vertinimas ir išvados... 33. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3... 34. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės reformos įstatymas,... 35. Pareiškėjas skundžiamą įsakymą ir skundžiamą sprendimą ginčija, nes... 36. Kadastro įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto... 37. Nuostatų 1 punkte nustatyta , kad jie reglamentuoja nekilnojamojo turto... 38. Kadastro duomenų nustatymo nuostatos išdėstytos Nuostatų 19-49 punktuose, o... 39. Pagal Nuostatų 21 punktą žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų,... 40. Nuostatų 65 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai buvo atliekami žemės... 41. Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 1 punktas nustato, kad jos reglamentuoja... 42. Surinkimo ir tikslinimo taisyklių 14.1-14.12 punktuose nurodyta, kad atliekant... 43. Priežiūros, tikrinimo ir organizavimo taisyklės reglamentuoja žemės... 44. Žemės sklypo ribų ženklinimo riboženkliais tvarką nustato Žemės sklypo... 45. Pareiškėjas nurodo, kad už ginčo sklypo ribos UAB „Eurometras“... 46. Ištyrus byloje pateikiamus A. K. 1999-10-15 asmeninio ūkio žemės sklypų... 47. ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas taip pat... 48. Administracinėje byloje Nr. I-121-342/2013 Klaipėdos apygardos... 49. Aptartuose teritorijų planavimo dokumentuose kelio posūkių taškų... 50. Sutiktina su atsakovo argumentu, jog pareiškėjo pateikti įrodymai – G. M.... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3... 52. Be tos aplinkybės, kad kelias pažymėtas visuose teritorijos planuose dar... 53. Pareiškėjas nurodo, kad 2013-12-19 dalyvavo ženklinant sklypo ribas vietoje... 54. Nuostatų 32.1.1.5 punktas nustato, kad kviestiniams asmenims pateikus pastabų... 55. Pareiškėjas P. P. T. 2013-12-19 A. J. žemės sklypo ribų paženklinimo –... 56. Pareiškėjas nurodo, kad atliekant A. J. sklypo kadastrinius matavimus, buvo... 57. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą, bylos duomenimis, UAB „Eurometras“... 58. Pareiškėjas teigia, kad pripažinus nustatytu faktą, jog keitėsi A. J.... 59. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu atliekami veiksmai... 60. Pareiškėjas, be to, nurodo, kad jo ir A. J. sklypai randasi saugomoje... 61. Kad A. J. žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo suderinti su Žemaitijos... 62. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija nenustatė, jog priimant skundžiamą... 63. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 64. Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo P. P. T. skundą atsakovui Nacionalinei... 65. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...