Byla I-121-342/2013
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-294 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Aušrelės Mažrimienės, kolegijos teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Remigijaus Armino, dalyvaujant sekretorei Jurgitai Žvilauskienei, pareiškėjui P.P.T., jo atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams Steponui Januškai ir Karolinai Pavlovskajai, trečiajam suinteresuotam asmeniui A.J., jo atstovei advokatei Loretai Gončiarovienei, 2013 m. sausio 16 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo P.P.T. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – A.J., R.Kovalenko gamybinei komercinei firmai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-294 panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas P.P.T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. 1, b.l. 3-9, ) ir patikslintu skundu (t. 1, b.l. 159-164) (toliau – skundas) teismo prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo 2012 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-294 „Dėl žemėnaudos performavimo, parengus naujus žemės sklypų planus ir kompensavimo valstybei pinigais už žemės sklypo ploto skirtumą, kai išmatuoto žemės sklypo plotas yra didesnis“.

3Taip pat pareiškėjas skundu prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, jeigu šį terminą yra praleidęs. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis nurodo tai, kad skundžiamą aktą iš Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus (toliau - ir Skyrius) gavo 2012-05-20, kurį skundė išankstinio ginčo ne teisme nagrinėjimo tvarka Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - ir Tarnyba), o 2012-09-04 iš Tarnybos 2012-09-04 gavęs atsakymą, kreipėsi į administracinį teismą per 20 dienų, taip nepažeisdamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalies nuostatų. Be to, termino praleidimo priežastimi nurodo ir galimai netinkamai jo suprastas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

4Skundžiamo akto neteisėtumą pareiškėjas grindžia iš esmės tuo, kad atsakovė jį priėmė neįvertinusi aplinkybės, jog juo patvirtinti A.J. žemės sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planai nesuderinti su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija - institucija atsakinga už saugomas teritorija.. Tokiu būdu pažeista Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (toliau - ir Taisyklės) 16.3 punkto nuostata. Pareiškėjas teigia, jog skundžiamas aktas pažeidžia ir Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 9 punkto nuostatą, draudžiančią saugomose teritorijose žemės sklypą dalinti dalimis. Nesutinka su atsakovės argumentu, jog aktas traktuotinas, kaip A.J. žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas, o ne kaip žemės sklypų padalijimas.

5Paaiškina, kad faktiškai kelio tarp jo ir A.J. žemės sklypų nėra, toks kelias teritorijų planavimo, jo ir A.J. žemės nuosavybės dokumentuose nepažymėtas, toks kelias, kaip nekilnojamasis daiktas - inžinerinis statinys (kelio juosta), neregistruotas ir visa tai patvirtina su skundu pateikti įrodymai. Nurodo, kad planą, kuriame pravažiavimas pažymėtas A.J. žemės sklypo ribose, 2011-06-14 buvo suderinęs, tačiau kito plano, kuriame kelio dalis patenka į pareiškėjo žemės sklypą, su juo niekas nederino, jo nuomonės neklausė, taip pažeidžiant kadastrinių matavimų atlikimo procedūrą. Iš Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo 2012-04-16 rašto sužinojo, kad A.J. žemės sklypas performuotas į du ir jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre skundžiamo akto pagrindu dėl įsiterpusio kelio - ( - ) gatvės. Paaiškina, kad tokia gatvė Medsėdžių kaime yra (nurodo į Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimą Nr. T1-222 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ ir šio sprendimo priedą Nr.1 „Medsėdžių gyvenamosios vietovės ( - ) gatvės planas“ 9.1 punktą), tačiau ši gatvė baigiasi ties pareiškėjo sklypo riba ir A.J. sklypo nesiekia. Šią aplinkybę, pareiškėjo teigimu, patvirtina ir G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2012-10-04 parengtas planas, kuriame pažymėta ( - ) gatvės pabaiga (taškas „8“). Iš šių aplinkybių daro išvadą, kad kelio ar gatvės A.J. sklype ir (ar) tarp pareiškėjo ir A.J. sklypų net formaliai nėra patvirtinta ir įregistruota. Tvirtina, kad kelias yra „išgalvotas“ vien tam, kad pareiškėjo sklypo sąskaita tą kelią įsirengti.

6Teigia, kad R.Kovalenko gamybinė komercinė firma, atlikusi A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus, suformuotose dviejuose sklypų planuose pavaizdavo 6 metrų pločio kelią. Šis kelias (jo dalis) įsikelia į pareiškėjo sklypą, taip keičiasi pareiškėjo sklypo ribos, nes kitaip neįmanoma įvykdyti reikalavimo palikti tarp sklypų 6 metrų pločio pravažiavimą. Iš G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2012-10-04 parengto pareiškėjo žemės sklypo plano matyti, kad tarp pareiškėjo ir A.J. sklypų palikus 6 metrų pločio kelią, pareiškėjo sklypas sumažėtų iki 2,3439 ha, kai pagal nuosavybės dokumentus šis sklypas yra 2,4500 ha, be to, šis skirtumas viršija maksimaliai didžiausią leistiną paklaidą 0,02784 ha.

7Pažymi, kad, atsakovės teigimu, žemės reformos žemėtvarkos projekte yra pažymėtas tik 4 metrų pločio kelias, todėl nesuprantama, kodėl kadastriniais matavimais kelias suprojektuotas 6 metrų pločio. Nurodo, kad žemės reformos žemėtvarkos projektas priskiriamas specialiajam teritorijų planavimo dokumentui, o Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus. Taigi, suprojektuojant 6 metrų pločio kelią, minėtas Taisyklių 11 punktas yra pažeistas.

8Paaiškina, kad teisės aktai, reglamentuojantys žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimą, derinimą bei tvirtinimą, nenumato galimybės administraciniu aktu (įsakymu) projektuoti kelius ir (ar) didinti jų plotą, keisti privataus žemės sklypo ribas, kaip tai padaryta šiuo atveju. Todėl, jeigu buvo siekiama suprojektuoti kelią toje vietoje, kur kelias pažymėtas R.Kovalenko įmonės parengtame plane, atsakovė ar jos teritorinis padalinys privalėjo inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų - žemės reformos žemėtvarkos projekto - patikslinimą ir tik po to, remiantis patikslintu projektu derinti ir patvirtinti kadastrinius matavimus. Teigia nesuprantantis, kodėl nustačius faktą, kad net išskaičiavus kelio plotą iš bendro privataus ploto ir likus neleistinam viršpločiui 1312 kv.m., šio viršpločio sąskaita nebuvo projektuojamas kelias taip, kad nebūtų pažeidžiami jo interesai ir sklypo sumažėjimas bent jau neviršytų maksimalios leistinos paklaidos. Be to, prie A.J. sklypo yra kiti privažiavimo keliai, jie realiai egzistuoja ir aprašyti Skyriaus 2010-05-10 akte Nr. VP3-768.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaiko ir prašo tenkinti iš esmės skunde išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu.

10Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu (t. 1, b.l. 183-189) skundžiamą aktą palikti galioti ir skundo netenkinti. Nurodo, kad pareiškėjas iš esmės ginčija trečiajam suinteresuotam asmeniui A.J. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastrinius matavimus ir jų pagrindu Skyriaus parengtą skundžiamą aktą, kuris pareiškėjo teisių nepažeidžia.

11Atsikirtimą grindžia tuo, kad problema dėl įvažiavimo į A.J. priklausantį žemės sklypą iškilo 2009 m. A.Ketvirčio įmonės savininkas A.K. žemės sklypo savininko A.J. užsakymu 2009 m. atliko kadastrinius matavimus. Derinant žemės sklypo ribas iškilo problema dėl įvažiavimo į matuojamą sklypą tarp A.J. ir žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kurio savininkas yra pareiškėjas. A.Ketvirtis kreipėsi į Skyrių dėl tolesnės matavimo eigos, nes pareiškėjas nesutiko, kad gretimybėje su jo sklypu būtų bendro naudojimo kelias. Plungės rajono žemėtvarkos skyrius 2010-03-02 raštu A.K. siūlė vadovautis pirmine sklypo planine medžiaga, Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planu, Platelių seniūnijos Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu (toliau – ir Projektas) ir palikti tarp sklypų bendro naudojimo kelią. Dėl kilusių prieštaravimų tarp žemės sklypų savininkų, matavimas ir kelio nužymėjimas nebuvo baigtas. Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojai bandydami išspręsti susidariusią problemą nutarė vykti į vietą. Plungės rajono žemėtvarkos skyrius 2010-05-10 aktu Nr. VP3-768, pagal 2010-04-21 A.J. prašymą Nr. RP-635, nusprendė įvažiavimą į A.J. sklypą palikti kaip numatyta jo nuosavybės dokumentuose - nuo kelio Plateliai-Alsėdžiai numatytu ir Plungės rajono kelių išdėstymo schemoje pažymėtu vietinės reikšmės keliu, o toliau 6 metrų pločio bendro naudojimo keliu einančiu tarp pareiškėjo sklypo, kadastro Nr. ( - ) ir A.J. sklypo, kadastro Nr. ( - ). Toliau šis kelias įsijungia į greta A.S. sklypo einantį bendro naudojimo kelią per kampą Nr. ( - ). Kadangi A.J. nutraukė žemės sklypo matavimo paslaugų atlikimo sutartį su A.Ketvirčio įmone, toliau žemės sklypo kadastrinius matavimus 2011 m. gruodžio mėn. atliko R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė.

12Argumentuodama Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Nuostatai), Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 ir 14 punkto nuostatomis, teigia, kad A.J. žemės sklypo ženklinimo darbai dėl įvairių priežasčių juos neužbaigiant, vykdomi jau nuo 2009 m., jų tvarką pareiškėjas žinojo, o paskutinis sklypo ženklinimas vyko 2011-12-22. Į šį ženklinimą pareiškėjas ir kiti gretimų žemės sklypų savininkai buvo kviesti 2012-12-06 registruotu laišku. Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto 5 punkte nurodyta, kad jei gretimų žemės sklypų savininkai matavimo dieną neatvyko, siunčiamos planų ir aktų kopijos. R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė 2012-12-27 išsiuntė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto bei žemės sklypo plano fragmento kopijas į žemės sklypo ribų ženklinimą neatvykusiam pareiškėjui. Pareiškėjas 2012-01-02 raštu minėtai įmonei pateikė pastabas dėl A.J. žemės sklypo ribų. Įmonė išnagrinėjo pastabas ir 2012-02-23 raštu pareiškėją informavo apie priimtą sprendimą netikslinti žemės sklypų ribų vietovėje ir žemės sklypo kadastro duomenų bylas teikti Skyriui tikrinti.

13Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė atlikdama A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus nepažeidė žemės sklypo ribų ženklinimo procedūrų, numatytų Nuostatų 32 punkte, o kadastriniais matavimais suformavusi du žemės sklypus, t.y. ( - ) ha ir ( - ) ha ploto, nepažeidė Nuostatų 22 punkto. Nurodo į Nuostatų 21 punktą ir teigia, kad Projekto grafinėje dalyje nurodyta, kad žemės sklypą Nr. ( - ), t.y. dabartinį) A.J. žemės sklypą kerta 4 metrų pločio kelias. Tai paaiškina tuo, kad 1984 metais tvarkant vidinę buvusio Platelių kolūkio žemėnaudą lauko keliukas planinėje medžiagoje buvo pažymėtas 4 metrų pločio, toks jis ir nukopijuotas darant plano ištraukas. Pažymi, kad Projektas patvirtintas 1999-11-26, vadovaujantis tuo metui galiojusiais teisės aktais. Be to, 2000-05-12 žemės sklypų paženklinimo-parodymo akto 2 punkte nurodyta, kad riboženkliai pastatyti gretimybėse su nepaskirta valstybine žeme, o 3 punkte nurodyta, kad į žemės sklypo Nr. 462 ribas yra įsiterpęs 6 m pločio kelias, taip pat 9 punkte nurodyta, kad į žemės sklypą įvažiuojama esamu lauko keliuku nuo kelio Plateliai-Alsėdžiai. Žemės sklypo Nr. ( - ) lauko matavimų brėžinyje (abrise) bei žemės naudmenų eksplikacijoje nurodyta, kad žemės sklypą kerta kelias.

14Teigia, kad Atliekant žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus buvo vadovautasi tuo metu galiojančiais teisės aktais, t.y. Žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-928 patvirtinta „Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika“, 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, kurios 46 punkte nurodyta: „naujai projektuojamas kelias turi būti nuo 4,5 m iki 6 m pločio. Kai projektuojamas kelias yra faktiškai naudojamas, šio kelio plotis turi atitikti faktinį esamo kelio plotį, tačiau neturi būti mažesnis kaip 4,5 m.“ Pažymi, kad kelias kertantis žemės sklypą Nr. ( - ) į bendrą žemės sklypo plotą nėra įskaičiuotas ir nėra privatus. Teigia, kad R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonės 2011-12-23 parengtuose žemės sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planuose, M 1:1000 bei M 1:500, esanti informacija apie vietovėje esančio kelio vietą atitinka Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančią informaciją. Nurodydama į Nuostatų 21 punkto turinį, paaiškina, kad žemės sklypo Nr. ( - ) ploto leistina ribinė ploto paklaida yra 0,06 V 1,81 = 0,0807 ha. Atlikus žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus gautas žemės sklypo ploto skirtumas yra didesnis nei nustatytas Nuostatų 1 priede. Apie neleistiną žemės sklypo Nr. ( - ) ploto paklaidą minėta įmonė 2011-10-24 raštu informavo Skyrių, kuris išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus, 2011-10-27 raštu įmonei pasiūlė suformuoti du atskirus žemės sklypus, tęsti kadastrinius matavimus, rengti žemės sklypų kadastro duomenų bylas, ir žemės sklypo savininkui pageidaujant, leisti išsipirkti gautą žemės sklypo viršplotį.

15Nurodo, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklėmis. A.J. žemės sklypo kadastro duomenų bylos 2012-02-24 buvo pateiktos Skyriui tikrinti. A.J. žemės sklypų kadastro duomenų bylų derinimas buvo nagrinėjamas Skyriaus 2012-03-05 posėdyje. Atsižvelgiant į R.Kovalenko gamybinės komercinės įmonės parengtose žemės sklypo kadastro duomenų bylose esančią informaciją, Projekto sprendinius, Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planus, gretimų žemės sklypų suformavimo dokumentus, žemės sklypų planus, gretimų žemės sklypų lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktus, posėdyje nuspręsta suderinti R.Kovalenko gamybinės komercinės įmonės parengtus A.J. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), planus.

16Pažymi, kad Skyrius 2012-03-15 raštu Nr. 36SD-(14.36.45.)-499 informavo pareiškėją apie priimtą sprendimą suderinti A.J. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo planus, atlikus kadastrinius matavimus. Paaiškina, kad A.J. žemės sklypui taikoma Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga. Žemaitijos nacionalinio parko administracija su projektų sprendiniais susipažino derindama parengtus Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus ir Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą. A.J. sklypo ribos, vieta nesikeitė, todėl tai, kad R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė nesuderino žemės sklypų planų su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, esminio Taisyklių 16.3 punkto pažeidimo nepadarė. Įmonės parengtus žemės sklypo Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planus, Skyriaus vedėjas suderino pasirašydamas 2012-03-05. Teigia, kad skundžiamu aktu buvo patikslinti žemės sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenys, kurie nuo 2012-03-22 įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre. Žemės sklypui Nr. ( - ) suteiktas kadastro Nr. ( - ), o žemės sklypui Nr. ( - ) - kadastro Nr. ( - ). Šių žemės sklypų ribos pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypą Nr. ( - ) kirto kelias, kuris į bendrą žemės sklypo plotą nebuvo įskaičiuotas, įmonė pagrįstai vadovavosi Nuostatų nustatyta tvarka ir parengė dviejų atskirų žemės sklypų kadastro duomenų bylas, todėl aktas traktuotinas, kaip A.J. žemės sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenų patikslinimas, o ne, kaip žemės sklypų padalijimas. Į pareiškėjo argumentą, jog akto priėmimo dieną minėto kelio faktiškai nebuvo ir nėra, atsako, kad šis prieštarauja Skyriuje gautam A.J. pranešimui, jog pareiškėjas ir jo žmona nuolat sudaro įvairias fizines kliūtis naudotis pravažiavimu, tvirtindami, kad tai pareiškėjo privati žemė, o šiuo metu pareiškėjo žmona yra perkasusi per pravažiavimą griovį, o pareiškėjas ant pravažiavimo yra įsmeigęs lentelę su užrašu „privati valda.“ Paaiškina, kad nagrinėjant ginčo sklypo planą buvo įsitikinta, kad kadastriniais matavimais pamatuoto sklypo ribos, jas „įklojus“ geografinių informacinių sistemų (GIS) žemėlapyje, jos atitinka preliminariais matavimais nustatytas ir GIS žemėlapyje pažymėtas ribas. Teigia, kad su skundu nėra pateikta įrodymų, kad skundžiamas aktas pažeidžia pareiškėjo teises. A.J. sklypo kadastriniai matavimai atlikti naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančias teisės aktais nustatytus reikalavimus matavimo kokybei patenkinti. Matavimai yra atlikti įvertinus pirminių žemės sklypo formavimo dokumentų, teritorijos planavimo dokumentų visumą, sklypų ginčo riba yra aiški iš esamų dokumentų, iš esmės pačios ribos neginčija ir pareiškėjas, todėl šioje ginčo situacijoje neturėjo būti taikomas Civilinio kodekso 4.45 straipsnis.

17Pareiškėjo pozicija dėl įvažiavimo į A.J. sklypą išdėstyta Skyriaus 2010-05-10 akte Nr.VP3-768. Šio akto išvados pareiškėjui žinomos, t.y., kad vadovaujantis Projektu, tarp pareiškėjo ir A.J. sklypų yra įsiterpęs bendro naudojimo kelias. Šio akto išvadas pareiškėjas skundė Tarnybos Žemės tvarkymo departamentui, Ministrui Pirmininkui, Plungės rajono policijai, Plungės rajono prokuratūrai, buvusiai Telšių apskrities administracijai. 2010-05-10 akto išvados nėra panaikintos. Atsakovė 2012-08-31 raštu pateikė Geodezijos ir kartografijos departamento specialistų išvadas dėl ribų nustatymo ir skundžiamą aktą. Pareiškėjo nuosavybės teisės nėra pažeistos. Be to, apie sprendimą suderinti A.J. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo planus, atlikus kadastrinius matavimus, Plungės ir Rietavo skyrius 2012-03-15 raštu Nr. 36SD-(14.36.45.)-499 informavo pareiškėją. Atsižvelgiant į tai, mano, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą skundui paduoti.

18Atsakovės atstovai teismo posėdyje palaiko atstovaujamos institucijos poziciją išdėstytą atsiliepime ir prašo skundą atmesti.

19Tretysis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime (t. 1, b.l. 178) nurodo, kad nuomonės ar sutinka, ar nesutinka su skundo reikalavimais pateikti negali, nes skunde ir prie jo pridėtuose dokumentuose minimų dviejų teisės aktų nuostatos prieštarauja viena kitai. Mano, kad Nuostatų 22 punkto nuostata „Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai“, prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 9 punkto nuostatai „Valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose privačios nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo neleidžiama dalyti dalimis, parduodant, išnuomojant, atidalijant, įkeičiant, dovanojant, išskyrus atvejus, kai keičiamos gretimų sklypų ribos“.

20Tretysis suinteresuotas asmuo R.Kovalenko gamybinė komercinė firma atsiliepimu (t. 1, b.l 180) skundo prašo netenkinti. Paaiškina, kad atliekant A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus, vadovavosi kadastrinių matavimų metodika bei Nacionalinės žemės tarnybos nurodymais. Teigia, kad skunde yra panaudota neteisinga kadastrinių matavimų etapų terminologija ir neteisingai aiškinamos faktinės matavimų atlikimo aplinkybės bei sprendžiant ginčą taikytini teisės aktai. Pareiškėjas nurodo, jog ginčo sklypas performuotas į du sklypus, tačiau jokio performavimo atlikta nebuvo, matavimai užfiksavo tik iki tol buvusią padėtį. Nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog atlikti kadastriniai matavimai pažeidžia jo interesus, nes matavimais nėra pažeistos nei vieno besiribojančio kaimyninio sklypo savininko teisės. Pareiškėjo pateikta, jam priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastrinių matavimų byla nepatvirtinta Tarnyboje dėl to negalima spręsti apie šių matavimų ypatumus, ploto trūkumus ir t.t. Teigia, kad pravažiavimas tarp pareiškėjo ir A.J. sklypų yra nurodytas Projekte, todėl pareiškėjas neteisingai nurodo, esą pravažiavimas buvo suprojektuotas kadastrinių matavimų metu. Paaiškina, kad kadastriniai matavimai - nėra sklypo padalijimo projektas ir jų atlikimas neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui. Kelias gali būti ne statinys, bet žemės sklypo dalis, per kurią yra numatyta pravažiuoti transporto priemonėmis bei praeiti pėsčiomis iki tam tikro sklypo ar kelio. Kelio egzistavimą Projekte pareiškėjas yra pripažinęs, tačiau skunde neigia šį faktą. Kitų privažiavimo prie A.J. sklypo, kelių nėra.

21Tretysis suinteresuotas asmuo A.J. atsiliepimu (t. 2, b.l. 29-34) skundo prašo netenkinti arba bylą nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu, nustačius, jog praleisti skundo padavimo teismui terminai. Paaiškina, kad pareiškėjas apie skundžiamo akto priėmimą sužinojo ne vėliau 2012-03-23, į Tarnybą kreipėsi 2012-05-21 taip praleidęs net ir Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nustatytą 20 dienų skundo padavimo terminą ir šis terminas skundą nagrinėjančios institucijos nebuvo atnaujintas. Toliau išdėsto iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsakovė, todėl ši argumentacija teismo nebekartojama. Teigia, kad jei, kokie nors formalūs reikalavimai dėl planų suderinimo pažeisti, tai negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą aktą.

22Remiasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 patvirtintų Žemės valstybinės apskaitos taisyklių 17 punktu - „Kaimo vietovėse keliams priskiriami žemės plotai nuolat naudojami mechaninių ir kinkomojo transporto priemonių, žemės ūkio technikos privažiavimui prie sodybų, statinių, žemės sklypų, miškų, vandens telkinių ar gyvuliams ginti, nors juose neįrengtos sankasos, grioviai, kiti kelio įrengimai ir važiuojamoji kelio dalis neužpilta smėliu ar žvyru (lauko keliai).“ Toks, žole apaugęs keliukas, veda ir per pareiškėjo sklypą į A.J. sodybą. Šiuo keliu naudojosi ankstesnis sklypo savininkas A.S., kiti asmenys. Tam netrukdė nei ankstesnė pareiškėjo sklypo savininkė A.K., nei, kurį laiką pats pareiškėjas, ir tik 2010 metais pareiškėjas kažkodėl ėmė trukdyti jam naudotis keliu, įrengdamas ant jo įvairias kliūtis bei skųsdamas jį įvairioms institucijoms. Tai, jog Plungės rajono savivaldybė nesikreipė dėl kelio įregistravimo nekilnojamo turto registre nepaneigia nei kelio egzistavimo fakto, nei jo teisės juo naudotis. Ankstesniam sklypo savininkui A.S., iš kurio nusipirko sklypą, nuosavybės teisės į žemę net ir negalėjo būti atkurtos, jeigu sklypas nebūtų turėjęs privažiavimo. Atkuriant nuosavybės teises A.S., 2000-05-12 buvo surašytas asmeninio žemės ūkio žemės sklypų paženklinimo - parodymo aktas, kurio 9 punkte buvo aiškiai nurodyta: „Įvažiuoti į sklypą esamu lauko keliuku nuo kelio Plateliai - Alsėdžiai“, tai yra, tuo keliuku, kuris yra tarp jo ir pareiškėjo sklypų. Kadangi keliukas įsiterpė į A.S. sklypą, minėto akto 3 punkte buvo nurodyta, kad sklype Nr. ( - ) yra įsiterpęs „bendro naudojimo 6 m pl. lauko kelias“. Šio lauko keliuko trasa nuo kelio Plateliai - Alsėdžiai aiškiai matyti nubraižytame sklypo abrise. Be to, keliukas buvo pažymėtas ir 2000-10-02 sudarytame A.S. žemės sklypo plane, kuris 2001-05-24 suderintas Plungės rajono žemėtvarkos skyriuje. Paminėti nuosavybės teisių atkūrimo dokumentai nėra nuginčyti ir galioja.

23Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog jis - A.J. gali patekti į sklypą kitais keliais. Jokiais dokumentais nei A.S., nei jam nebuvo suteikta teisė važinėti į sklypą per kitų asmenų žemės sklypus, ne planuose nurodytoje vietoje. Be to, formuojant A.K. sklypą, 1999-10-15 sklypo paženklinimo - parodymo akto 7 punkte nurodyta, kad prie sklypo „yra suformuotas 4 m. bendro naud. kelias į Medsėdžių k.“, o akto 9 punkte įrašyta: „4 m. privažiavimo kelias prie sklypo Nr. ( - )“. Iš A.K. sklypo abriso matyti, kad Nr. ( - ) pažymėtas dabartinis jo sklypas. Tai įrodo, jog jau tada keliukas buvo, jog kelias buvo bendro naudojimo ir A.K. apie tai žinojo ir prieštaravimų nereiškė. Pareiškėjui įsigijus A.K. sklypą jam perėjo ir pareiga laikytis minėtuose dokumentuose nurodytų sąlygų. Taip pat, kelio į jo sklypą buvimą patvirtina ir gretimo sklypo Nr. ( - ), priklausančio V.G., abrisas, kuriame aiškiai matyti keliukas, einantis nuo kelio Plateliai - Alsėdžiai į Medsėdžius, ir pagal šį abrisą jo sklypo riba eina šio keliuko viduriu. Pareiškėjas pripažįsta, kad keliukas yra pažymėtas Projekte bei valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių plane, ir jau vien šio plano pakanka pripažinti, kad žemės dalis, per kurią eina keliukas, negalėjo būti ir nebuvo perduota privačių asmenų nuosavybėn. Šių projektų sprendinių pareiškėjas neapskundė ir nenuginčijo.

24Teigia, kad jo sklypo duomenys buvo nustatyti tik preliminariais matavimais ir jo užsakymu R.Kovalenko gamybinė komercinė firma nustatė patikslintus sklypo kadastrinius duomenis laikydami Taisyklių 11, 14 punktų reikalavimų.

25Nepagrįstu laiko pareiškėjo argumentą, jog dėl kadastrinių matavimų nustatytas pareiškėjo žemės ploto trūkumas, nes pareiškėjo žemės sklypo kadastriniai matavimai nesuderinti su atsakinga institucija. Nesutinka, kad kelias yra pareiškėjo žemėje. Prašo atsižvelgti į tai, kad žemės sklypą nuosavybės teise valdo virš šešerių metų, o panaikinus skundžiamą aktą, sklypas liktų be privažiavimo ir taptų faktiškai netinkamas naudojimui, o tuo būtų pažeista jo nuosavybės teisė. Šiuo metu dėl pareiškėjo veiksmų (trukdymo naudotis keliu) patiria didelius nuostolius, kadangi negali laisvai patekti į sklypą ir naudotis. Paaiškina, kad yra ūkininkas ir žemės sklypą įsigijo būtent tam, kad jį dirbtų, augintų žemės ūkio produkciją.

26Tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tretieji suinteresuoti asmenys - R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalimi, bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama nedalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims - R.Kovalenko gamybinei komercinei įmonei ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai (jų atstovams).

28Prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą tenkintinas (ABTĮ 34 straipsnis). Skundas tenkintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

29Ginčo dalykas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo 2012-03-21 įsakymo Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-294 „Dėl žemėnaudos performavimo, parengus naujus žemės sklypų planus ir kompensavimo valstybei pinigais už žemės sklypo ploto skirtumą, kai išmatuoto žemės sklypo plotas yra didesnis“ teisėtumas ir pagrįstumas.

30Sprendžiant ginčą būtina nustatyti ar yra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, ar skundžiamas aktas savo turiniu ir forma atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus, keliamus individualiems administraciniams aktams.

31Faktinės bylos aplinkybės.

32Dalyvaujančių byloje proceso dalyvių paaiškinimais, rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiamas įsakymas priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo Stepono Januškos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus 2012-03-05 posėdžio protokolu Nr. 36PRT-38, atsižvelgiant į R.Kovalenkos gamybinės-komercinės įmonės atliktus žemės sklypų kadastrinius matavimus, Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus atliktus sklypo dalies vertės skaičiavimus ir tenkinant piliečio prašymą.

33Skundžiamu aktu nuspręsta patvirtinti žemės sklypo, performuoto dėl įsiterpusių kelių, projektinis Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio A.J. įregistruoto nekilnojamojo turto registre, registro Nr. ( - ), kadastriniais matavimais nustatytų žemės sklypų ribas, plotus ir kadastro duomenis: 1.1. žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ), Platelių kadastro vietovėje Nr. ( - ), bloke Nr. ( - ) , bendras plotas - ( - ) kv. m, iš jo ( - ) kv. m žemės ūkio naudmenų, ( - ) kv. m miško. Žemės ūkio naudmenų našumo balas -35,0. Nominali žemės sklypo vertė - ( - ) Lt. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos: XXVI - 2000 kv. m, XXXIV - 18137 kv. m, LII -16137 kv. m; 1.2. žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ), Platelių kadastro vietovėje Nr. ( - ), bloke Nr. ( - ), bendras plotas - ( - ) kv. m, iš jo ( - ) kv. m žemės ūkio naudmenų. Žemės ūkio naudmenų našumo balas - 35,0. Nominali žemės sklypo vertė - ( - ) Lt. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos: XXXIV - 1275 kv. m, LII - 1275 kv. m. Taip pat įsakyme įrašyta, kad kadastriniais matavimais nustatytas žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), performuoto dėl įsiterpusio bendro naudojimo kelio, 1312 kv.m ploto viršplotis yra neleistinos paklaidos ribose. 2- uoju punktu – nurodyta Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriui leisti A.J. už nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nekilnojamojo turto kadastro (registro Nr. ( - ) kadastriniais matavimais nustatytą 0,1312 ha ploto viršplotį, per 3 mėnesių terminą pradedant skaičiuoti nuo pranešimo apie mokėtinas sumas įteikimo, kompensuoti pinigais valstybei nustatytas žemės sklypų plotų skirtumų vertę ( - ) Lt; 3-uoju punktu - panaikinti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ) kadastro duomenis ir ribas (t. 1, b.l. 131-132). Skundžiamame akte jo apskundimo tvarka nenurodyta.

34Iš performuoto į atskirą A.J. ( - ) ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), žemės sklypo plano (t. 1, b.l. 81) nustatyta, kad šis planas 2012-03-05 suderintas su Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėju S.J. ir vyr. specialiste – geodezininke V.G., 2012-12-23 parengtas ir pasirašytas R.Kovalenko gamybinės komercinės įmonės inžinieriaus R.K. (R.K.), taip pat A.J., nurodant, kad taip jis sutinka su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2011-12-22 žemės sklypo paženklinimo - parodymo akte, ir nustatytu sklypo plotu. Šiame plane inter alia pavaizduotas pravažiavimas, nenurodant jo pločio ir ilgio ir (ar) kitų matmenų, kuris pavaizduotas einantis lygiagrečiai sklypo ribai, pažymėtai taškais 9 ir 1, kuri nurodyta 60,33 m ilgio. Sklypo ribos ilgis nuo taško 10 iki 1 nurodytas – 70,47 m, ši riba yra gretimybėje su sklypu kadastro Nr. ( - ) (pareiškėjo žemės sklypas); sklypo ribos ilgis nuo taško 9 iki 10 - 42,46 m, ši riba yra gretimybėje su žemės sklypu, kadastro Nr. ( - ). Žemės sklypo ribos pažymėtos trimis riboženkliais 1, 9 ir 10, suteikiant jiems koordinates pagal koordinačių sistemą LKS-94.

35Iš performuoto į atskirą A.J. ( - ) ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), žemės sklypo plano (t. 1, b.l. 82) nustatyta, kad šis planas parengtas, suderintas, pasirašytas tų pačių asmenų, kaip ir virš minėtame A.J. žemės sklypo plane. Šio sklypo plane taip pat pavaizduotas pravažiavimas, nenurodant jo pločio, ilgio ir (ar) kitų matmenų, einantis lygiagrečiai žemės sklypo ribai, taškuose 9-1-2. Žemė sklypo riba nuo taško 9 iki 1 nurodyta 58,92 m ilgio, nuo 1 iki 2 – 110,67 m, nuo 2 iki 3 – 28,00 m, nuo 3 iki 4 – 98,00 m, nuo 4 iki 5 – 13,00 m, nuo 5 iki 5a – 48,20 m, nuo 5a iki 6 – 83,52 m, nuo 6 iki 7 – 27,30 m, nuo 7 iki 8 – 50,31 m, nuo 8 iki 9 – 105-91 m. Plane gretimybės su pareiškėjo žemės sklypu (-ais) nenurodyta, o pravažiavimas pažymėtas sklypo ribos taškuose 9-2. Žemės sklypo ribos pažymėtos riboženkliais 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 ir 9, suteikiant jiems koordinates pagal koordinačių sistemą LKS-94.

36Duomenų, jog nurodyti A.J. žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planai yra suderinti su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, byloje nėra.

37Byloje nustatyta ir neginčijama, kad pareiškėjui nuosavybės teise nuo ( - ) priklauso ( - ) ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), suformuotas atliekant preliminarius matavimus, sklypui taikytina Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga (t. 1, b.l. 130). Šį sklypą pareiškėjas įsigijo ( - ) pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) iš A.K. 1999-10-15 AB „Hidroprojektas“ inžinierius B.R., vadovaudamasis Plungės rajono Platelių seniūnijos Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Telšių apskrities viršininko administracijos 1999-11-26 įsakymu Nr. 1689 A.K. vietovėje paženklino žemės sklypo Nr. ( - ) ribas, užpildė asmeninio ūkio žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktą (t. 1, b.l. 77), sudarė abrisą (t. 2, b.l. 35). Šio akto 7 punkte įrašyta, kad prie sklypo Nr. ( - ) yra suformuotas 4 metrų bendro naudojimo kelias į Medsėdžių kaimą, o 9 punkte – sklype ( - ) numatytas emės servitutas – 4 metrų privažiavimo kelias prie sklypo Nr. ( - ). Abrise nurodytas 413 m ilgio kelias, einantis nuo kelio Plateliai – Alsėdžiai link A.K. ir A.S. (Nr. ( - )) žemės sklypų ir nuo taško pažymėtu „1“ įeinantis į pareiškėjo žemės sklypą. Taškas „1“ ir nuo jo į vakarus su tašku „2“ ir į rytus su tašku „11“ sujungti vientisu brūkšniu, taip pažymint A.K. žemės sklypo pietinę ribą. Abrise nėra pažymėta pravažiavimo ir (ar) kelio nuo taško „1“ ir (ar) kitaip, į A.S. sklypą Nr. (duomenys neskelbtini.

38Duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjo žemės sklypui yra atlikti ir viešajame registre įregistruoti kadastriniai duomenys, byloje nėra ir teismas tokių duomenų nenustatė. Skyrius 2012-10-24 raštu pareiškėjui grąžino G.Mačiulskio paslaugų įmonės rengtą pareiškėjo žemė sklypo, kadastro Nr. ( - ), nesuderintą kadastrinių matavimų bylą (t. 2, b.l. 43). G.Mačiulskio paslaugų įmonė 2012-10-19 raštu pareiškėją informavo, kad atsižvelgiant į Skyriaus 2012-10-12 raštą ir tai, kad vyksta ginčas dėl keliuko buvimo, todėl toliau tęsti pareiškėjo žemė sklypo kadastrinių matavimų negali (t. 2, b.l. 44). Skyrius 2012-10-12 raštu G.Mačiulskio paslaugų įmonei atsakė, jog matuojant pareiškėjui priklausantį žemės sklypą turi būti paliktas 6 metrų pločio bendro naudojimo kelias tarp A.J. žemė sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ir matuojamo sklypo, o matuojant įmonė turėtų vadovautis ne tik pareiškėjo nuosavybės dokumentais, bet ir teritorijų planavimo dokumentais (t. 2, b.l. 42).

39Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui A.J. nuosavybės teise nuo ( - ) priklauso ( - ) ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), kuriam taikytina Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga (t. 1, b.l. 145-151). Šį sklypą A.J. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) pirko iš A.S. AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M.A. vadovaudamasi Plungės rajono Platelių seniūnijos Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, A.S. vietovėje 2000-05-12 paženklino žemės sklypo Nr. ( - ) ribas, užpildė žemės sklypų paženklinimo-parodymo aktą bei parengė žemės sklypo Nr. ( - ) lauko matavimų brėžinį (abrisą) (t. 2, b.l. 81, 82). Vadovaujantis Telšių apskrities viršininko administracijos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 68-14232 bei Telšių apskrities viršininko 2001 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 884, žemės sklypas Nr. ( - ) nuo 2001-11-05 įregistruotas Valstybinio žemės kadastro duomenų registre (t. 1, b.l. 145-151). Nurodytame 2000-05-12 žemės sklypų paženklinimo-parodymo akto 3 punkte įrašyta, kad žemės sklype yra įsiterpęs bendro naudojimo kelias, 9 punkte „Kitos piliečių pastabos bei pretenzijos dėl žemės sklypų ribų paženklinimo“ – įvažiuoti į sklypą esamu lauko keliuku nuo kelio Plateliai – Alsėdžiai. Žemės sklypo Nr. ( - ) lauko matavimų brėžinyje (abrise) nurodytas 0,6 km ilgio atkarpa nuo kelio Plateliai – Alsėdžiai iki A.S. žemės sklypo Nr. ( - ), toliau žymint brūkšninę liniją pagal šiaurinę sklypo dalį į vakarus, kertant sklypą šiaurės vakarų kampu ir tęsiant už sklypo vakarinės ribos. Šiame abrise A.S. žemė sklype pravažiavimo (-ų) ar kelio (-ių) pločiai, ilgiai nenurodyti, išskyrus minėtą 0,6 km ilgio atkarpą.

40AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M.A., vadovaudamasi Plungės rajono Platelių seniūnijos Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, V.G. vietovėje 2002-07-10 paženklino žemės sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ribas, užpildė žemės sklypų paženklinimo-parodymo aktą bei parengė žemės sklypo lauko matavimų brėžinį (abrisą) (t. 2, b.l. 83, 84). Šio sklypo akto 2 punkte įrašyta, kad žemės sklypas taip pat yra gretimybėje su A.S. bei S.K. žemės sklypais; 3 punkte – žemės sklypuose yra įsiterpę 6 metrų pločio bendro naudojimo keliukai. V.G. žemės sklypo Nr. ( - ) abrise matyti pavaizduotas kelias, einantis į pareiškėjo sodybą, ties kampu pažymėtu skaičiumi 6 ir toliau nuo šio kampo į Medsėdžius (kelio plotis, ilgis ir (ar) kiti matmenys nenurodyti).

41Plungės žemėtvarkos skyrius 2010-05-26 raštu pareiškėjui pateikė skyriaus 2010-05-10 aktą Nr. VP3-768 (t. 1, b.l. 14). 2010-05-10 aktas VP3-768 priimtas sprendžiant A.J. prašymą dėl įvažiavimo į jo privatų ginčo žemės sklypą (t. 1, b.l. 193-194). Šiuo aktu inter alia nuspręsta įvažiavimą į A.J. sklypą palikti kaip numatyta jo nuosavybės dokumentuose - nuo kelio Plateliai-Alsėdžiai, numatytu ir Plungės rajono kelių išdėstymo schemoje pažymėtu vietinės reikšmės keliu, o toliau 6 metrų pločio bendro naudojimo keliu, einančiu tarp P.P.T. sklypo ir A.J. sklypo.

42A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo pavedęs atlikti A.Ketvirčio įmonei (t. 1, b.l. 15), kuri šių matavimų nebaigė, nustačiusi, kad pagal šiaurinę A.J. sklypo ribą numatytas bendro naudojimo kelias, tačiau gretimo sklypo savininkas P.P.T. nesutinka, kad šis kelias egzistuotų. Toliau tikslinti žemės sklypo kadastrinius matavimus A.J. pavedė R.Kovalenko gamybinei komercinei firmai. Ši firma, 2011-06-14, dalyvaujant A.J., gretimų sklypų savininkams, iš jų ir pareiškėjui P.P.T., surašė Žemės sklypų ribų paženklinimo - parodymo aktą Nr. 1, atlikusi A.J. ginčo žemės sklypo ( - ) ha ploto), ribų paženklinimą (t. 1, b.l. 35). Šiame akte pareiškėjo yra pasirašyta, nurodant, kad jis suderina sklypo ribas taškuose „10-1“. R.Kovalenko gamybinė komercinė firma 2011-07-21 į 2011-07-19 pareiškėjo pretenzijas dėl minėto 2011-06-14 atlikto sklypo ribų ženklinimo, jam atsakė, jog A.J. sklypo ribos nesikeičia, o dėl turimų pastabų pareiškėją nukreipė į Skyrių (t. 1, b.l. 36, 37). 2011-08-26 raštu Skyrius pareiškėjui į jo 2011-08-02 raštą dėl atliktų matavimų atsakė, kad nustatyti R.Kovalenko gamybinės komercinės firmos parengtos kadastrinės bylos trūkumai – byla parengta nesilaikant patvirtinto Plungės rajono savivaldybės Platelių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto ir Nuostatų, todėl byla nebus derinama ir grąžinama rengėjui (t. 1, b.l. 39, 40). Kokie konkretūs pažeidimai padaryti rašte nenurodyta.

432011-12-22 R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, atlikusi A.J. žemės sklypo ( - ) ha ploto, esančio ( - ), ribų paženklinimą surašė Žemės sklypų ribų paženklinimo - parodymo aktą Nr. 1 (t. 1, b.l. 47). Šiame akte nurodyta, jog ženklinime dalyvavo A.J., V.S. ir pareiškėjas P.P.T. Akto 5 punkte nurodyta, kad gretimų sklypų savininkai matavimo dieną neatvyko, jiems siunčiami planų ir aktų kopijos. Byloje nėra duomenų, kad ribos nustatytos 2011-12-22 aktu, yra nuginčytos ar pakeistos. Į 2011-12-22 A.J. žemės sklypo ribų ženklinimą pareiškėjas kviestas 2011-12-06 registruotu laišku (t.1, b.l. 42, 145-151), kurį pareiškėjas nurodo gavęs 2011-12-13 ir apie tai, 2011-12-21 raštu informavęs Skyriaus vedėją, prašydamas be jo raštiško ribų suderinimo sklypo nederinti (t. 1, b.l. 44). Į šį prašymą Skyriaus atsakė, jog A.J. kadastrinių matavimų bylos derinimas atidėtas, kol matininkas atliks visas matavimo darbų procedūras (t. 1, b.l. 48). 2012-02-03 raštu Skyrius į pareiškėjo 2012-01-04 raštą atsakė, jog Skyrius 2011-10-27 raštu nurodė matavimų vykdytojui R.Kovalenko gamybinei komercinei firmai, matuojant sklypą laikytis sklypų formavimo ir kadastrinių matavimų reikalavimų nustatytų Nuostatuose (t. 1, b.l. 50). 2012-02-14 rašte Skyriui pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su 2011-12-22 atliktų kadastrinių matavimų plano ištraukoje nurodomu kelio pravažiavimu jo sklypo ribose (t. 1, b.l. 51).

442012-04-20 Skyrius atsakydamas į pareiškėjo 2012-04-10 raštą nurodė, kad 2012-02-17 gavo A.J., 2012-02-24 R.Kovalenko gamybinės komercinės įmonės prašymus patvirtinti ir suderinti atliktus kadastrinius matavimus; 2012-03-05 posėdyje skyrius nutarė kompleksiškai išnagrinėti prašymus ir posėdyje nutarta suderinti žemės sklypų projektiniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylas, apie tai informuoti raštu pareiškėją bei parengti raštą dėl šio suderinimo (t. 1, b.l. 59). 2012-03-15 raštu Skyrius pareiškėją bei A.J. informavo, kad 2012-03-05 A.J. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylas suderino (t. 1, b.l. 60).

452011-11-29 Skyrius patikrinęs A.J. žemės sklypų ( - ) kv.m. ir ( - ) kv.m. kadastro duomenų nustatymą kameraliai, surašė Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktus, kuriuose nurodė vykdytojui – R.Kovalenko gamybinei komercinei įmonei sutvarkyti paženklinimo aktą, nurodant, kad bylos nederinamos (t. 1, b.l. 62, 63). Šio aktų 4 punkto lentelėje įrašyta, kad kiekvieną iš minėtų sklypų skiria bendro naudojimo kelias, todėl suformavus du sklypus, reikalinga paženklinimo aktą derinti papildomai.

462012-03-05 Skyrius patikrinęs A.J. žemės sklypų ( - ) kv.m. ir ( - ) kv.m. kadastro duomenų bylas, surašė Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktus, kuriuose nurodė kadastro bylas derinti (t. 1, b.l. 63, 64). Šių aktų 5 punkte įrašyta, kad žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas vietovėje netikrinamas, 6 punkte – reikalingas tarnybos ar jos teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypų kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo duomenis. Byloje nėra duomenų, jog šie 2012-03-05 Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai yra panaikinti.

472012-04-02 paštu pareiškėjas pateikė skundą Tarnybai prašydamas panaikinti minėtų bylų tvirtinimą (t. 1, b.l. 64, 65). Skunde nurodė, kad pažeistos jo, kaip žemės savininko teisės, nes be jo sutikimo suderintos kadastrinių matavimų bylos, ko pasekoje nusavinta dalis jo sklypo, o apie ginčo suderinimą informuotas Skyriaus 2012-03-22. Šį skundą Tarnyba grąžino nagrinėti Skyriui (t. 1, b.l. 67). 2012-04-19 Skyrius gavęs persiųstą pareiškėjo skundą, jį išnagrinėjo ir pareiškėjui atsakė, išsamiai išdėstydamas ginčo situacijos aplinkybes ir juridinius aspektus bei paaiškino, kad, jeigu jis abejoja dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ploto trūkumo, jis gali kreiptis į matininkus, kurie atlikę žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatys tikslų žemės sklypo plotą (t. 1, b.l. 68-71). Šiame Skyriaus atsakyme jo apskundimo tvarka nenurodyta. Šį Skyriaus raštą (atsakymą) pareiškėjas 2012-05-21 apskundė Tarnybai (t. b.l. 72), ir taip pat 2012-05-21 pateikė skundą Skyriui dėl skundžiamo akto panaikinimo (t. 1, b.l. 135-136). Skyrius 2012-06-14 išnagrinėjęs pareiškėjo 2012-05-21 skundą dėl skundžiamo akto panaikinimo, sprendime inter alia nurodė, kad šiuo atveju sklypo žemėnaudų performavimas į du sklypus dėl įsiterpusio kelio, nėra prilyginamas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui ar sklypo padalijimui, todėl skundžiamas aktas neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui dėl sklypų padalijimo saugomose teritorijose. 2012-07-02 pareiškėjas pateikė skundą Tarnybai (t. 1, b.l. 139, 140-143). 2012-08-09 prašymu Tarnybai pareiškėjas prašė sujungti minėtus jo Tarnybai pateiktus 2012-05-21 ir 2012-07-02 skundus, nurodydamas, kad šių skundų išnagrinėjimo terminai Tarnyboje pasibaigę, tačiau jokios informacijos iš Tarnybos dėl šių skundų išnagrinėjimo termino pratęsimą, jų jungimą ir pan., nėra gavęs; taip pat prašydamas, kuo skubiau išnagrinėti jo skundus, nes pareiškėjas negali kreiptis į teismą, kol nepasinaudojo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 ir 4 dalyse reglamentuota išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka (t. 1, b.l. 144). Tarnyba 2012-08-31 sprendimu Nr. 1SS-(10.5)-1610, išnagrinėjo pareiškėjo 2012-05-21, 2012-07-02 skundus, kuriame išsamiai išdėstė faktines ir juridines ginčo situacijos aplinkybes, atsiprašė, jog dėl didelio specialistų darbo krūvio negalėjo pateikti atsakymo laiku, taip pat, nurodė, jog sprendimą pareiškėjas turi teisę skųsti ABTĮ nustatyta tvarka (t. 1, b.l. 145-151). Tarnyba 2012-08-31 sprendime inter alia konstatavo, kad: 1) R.Kovalenko gamybinė komercinė firma atlikdama A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus nepažeidė žemės sklypų ribų ženklinimo procedūrų, numatytų Nuostatų 32 punkte; 2) kelias kertantis A.J. žemės sklypą į bendrą žemės sklypo plotą nėra įskaičiuotas ir nėra privatus; 3) R.Kovalenko gamybinė komercinė firma atlikdama kadastrinius matavimus vadovavosi Nuostatų 22 punktu ir suformavo du atskirus žemės sklypus; 4) 2011-12-23 minėtos įmonės parengtuose žemė sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planuose, M 1:500 ir M 1:1000, esanti informacija apie vietovėje esančio kelio vietą atitinka nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančią informaciją, tačiau Tarnyba negali įvertinti, ar vietovėje esančio kelio vieta atitinka Platelių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte nurodytą kelio vietą, nes šio projekto sprendiniuose žemės sklypų ribų ilgiai nenurodyti, o žemės sklypo lauko matavimo brėžinyje (abrise) kelio, kertančio žemė sklypo šiaurinę ribą, atskaitos taškai bei atstumai nenurodyti; 6) R.Kovalenko gamybinė komercinė firma nesuderindama žemė sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planų su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, pažeidė Taisyklių 16.3 punktą. Šių sklypų planus Skyriaus vedėjas suderino pasirašydamas 2012-03-05; 7) A.J. žemės sklypą kirto kelias, kuris į bendrą žemės sklypo plotą nebuvo įskaičiuotas. Įmonė vadovavosi Nuostatų nustatyta tvarka ir parengė dviejų atskirų žemės sklypų kadastro duomenų bylas, todėl skundžiamas aktas traktuotinas, kaip A.J. žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas, o ne kaip žemės sklypų padalijimas. Šį Tarnybos sprendimą pareiškėjas gavo 2012-09-04 (t. 1, b.l. 154, 159-164) ir skundą administraciniam teismui pateikė 2012-09-24 (t. 1 b.l. 3-9).

482012-04-24 prašymu pareiškėjas prašė Skyriaus išduoti skundžiamo akto nuorašą (t. 1, b.l. 87). Į šį raštą Skyrius atsakė, jog skundžiamo akto kopija buvo išsiųsta advokato M.V. kontorai 2012-03-21 (t. 1, b.l. 88). Iš 2012-04-16 Skyriaus rašto minėtai advokatų kontorai turinio matyti, kad skundžiamo akto nuorašas tarp pridedamų kontorai dokumentų nenurodytas.

492012-04-16 rašte VĮ Registrų centro Telšių filialas pareiškėją informavo, kad įvykdyti jo prašymo - pristabdyti A.J. žemė sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylų registraciją Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, įvykdyti negali, nes vien tik prašymo tokiam daiktinių teisių suvaržymui nepakanka (t. 1, b.l. 90). Taip pat pareiškėjui nurodė, kad skundžiamu aktu A.J. žemės sklypas performuotas dėl įsiterpusio kelio ( - ) gatvės) į du žemės sklypus, kurių kadastro duomenys 2012-03-22 įregistruoti registre.

502012-04-20 raštu Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į pareiškėjo 2012-04-02 prašymą, pareiškėją informavo, kad kelias į sodybas, esančias Medsėdžių kaime, numatytas ir pažymėtas specialiame plane, o tikslią kelio vietą galima nustatyti pagal įregistruotų žemės sklypų kampus (koordinates) (t. 1, b.l. 95, 96). Plungės rajono savivaldybės administracija 2012-05-14 rašte pareiškėją informavo, kad keliukas į jo sodybą, esančią ( - ), nėra inventorizuotas (t. 1, b.l. 99). Plungės rajono savivaldybės taryba 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-222 suteikė Medsėdžių kaime gatvėms pavadinimus, inter alia ( - ) g., plane pažymėtai taškais 1-2-3-4-5-6-7-8 (t. 1, b.l. 102-104, 105).

51Liudytoja apklaustos L.G. parodymais nustatyta, kad jie iš esmės patvirtina faktines aplinkybes išdėstytas 2002-07-10 V.G. žemė sklypų paženklinimo – parodymo akte. Taip pat ši liudytoja nurodė mačiusi, jog prie ginčo įvažiavimo buvo lentelė su užrašu „privati valda“.

52Teisinis ginčo vertinimas ir išvados.

53Dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

54Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, kurio 2 straipsnio 23 dalyje atskleista žemės tvarkymo sąvoka – tai teisės aktais reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačius ir viešuosius interesus. Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl valstybės ir savivaldybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

55Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), taikydamas išankstinio ginčų, kylančių žemės tvarkymo teisinių santykių srityje, nagrinėjimą reglamentuojančias teisės normas, remiasi nuostata, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2, 3 dalimis įstatymo leidėjas konkrečiai apibrėžė ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nagrinėjamų ginčų ratą. Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Kitokių ginčų nagrinėjimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka įstatymas nenustato. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio norma priskirtina viešajai teisei ir plečiamai neaiškinama (žr. LVAT 2008-12-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2042/2008, 2008-01-03 nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-47/2008).

56Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą, priimtą žemės tvarkymo klausimu, t.y. dėl žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo. Keliamas ginčas priskirtinas administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Remiantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, kad pareiškėjas skundą dėl skundžiamo akto panaikinimo, sutinkamai su Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, turėjo paduoti tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme stadijos.

57Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis garantuoja asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Asmens teisė kreiptis į teismą negali būti apribota ar paneigta, nes kiltų grėsmė vienai svarbiausių teisinės valstybės vertybių. Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis numatytų kreipimosi į teismą terminų.

58ABTĮ 33 straipsnis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios. Spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo (žr. LVAT 2008 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. Nr. AS442-303/2008).

59Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - institucija formuojanti vienodą teismų praktiką administracinėse bylose, ne kartą konstatavo, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam įstatymo nustatytu terminu pateikti skundą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-02-23 nutartis administracinėje byloje Nr.TA17-21/2006, 2006-06-15 nutartis administracinėje byloje Nr. N3-688-06, 2006-08-24 nutartis administracinėje byloje Nr.TA15-80/2006). LVAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad kai aktas neturėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (žr. LVAT 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį adm. byloje Nr. AS5-550-07, 2008 m. balandžio 17 d. nutartį adm. byloje Nr. AS502-268/2008, 2008 m. birželio 4 d. nutartį adm. byloje Nr. AS502-339/2008 ir kt.). ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme, asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t.y. aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr. LVAT 2006 m. sausio 12 d. nutartį adm. byloje Nr. AS5 – 8/2006, 2007 m. sausio 26 d. nutartis adm. byloje Nr. A14-110/07).

60Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad su skundžiamo akto turiniu pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti 2012-03-23 Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriuje, kur jam buvo leista susipažinti su A.J. žemės klypo kadastrinių matavimų derinimo byla (t. 1, b.l. 89). Pareiškėjas skundžiamą aktą prašė pateikti Skyriaus 2012-04-02, 2012-04-24 prašymais (t. 1, b.l. 73, 87) ir aktą, kaip teigia pareiškėjas, gavo 2012-05-20. Ši aplinkybė proceso dalyvių nei teismo posėdyje, nei atsiliepimuose neginčijama. Kitokių įrodymų dėl skundžiamo akto gavimo byloje nėra, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti pareiškėjo teigimu dėl skundžiamo akto gavimo dienos. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas laiko, kad skundžiamą aktą pareiškėjas gavo 2012-05-20, taigi nuo šios dienos formaliai skaičiuotinas vieno mėnesio terminas paduoti skundą teismui. Pareiškėjas skundą turėjo paduoti (išsiųsti) administraciniam teismui iki 2012-06-20 įskaitytinai, tačiau skundą padavė 2012-09-24, taigi taip praleido įstatymu nustatytą terminą daugiau kaip tris mėnesius.

61Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas ginčo termino praleidimo priežastis, atsižvelgia į ginčo pobūdį, skundžiamo akto turinį (jame nenurodyta apskundimo tvarka), į tai, kad skundas paduotas teismui nedelsiant, t.y. po to, kai pareiškėjas pasinaudojo, šiuo atveju neprivaloma, neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

62Remdamasis aukščiau išdėstytu teisiniu reguliavimu dėl sprendimų žemės tvarkymo klausimais apskundimo tvarkos, įvertinęs tai, kad 1) į Tarnybą bei skyrių pareiškėjas kreipėsi nedelsdamas – 2012-05-21, t.y. iš karto gavęs (turėdamas) skundžiamą aktą; 2) 2012-09-04 gavęs Tarnybos atsakymą (sprendimą), pareiškėjas į teismą kreipėsi per 20 dienų – 2012-09-24, taip iš esmės tinkamai realizuodamas (nors ir netaikytiną ginčui) ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, kreiptis į teismą per 20 dienų po išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo gavimo dienos; 3) Skyrius 2012-06-14 sprendime (t. 1, b.l. 135-136) tik formaliai nurodyta, kad šis atsakymas (net ne sprendimas) gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka, tačiau, kokiai konkrečiai institucijai ir per kiek laiko šis atsakymas gali būti apskųstas nenurodyta; 4) iš 2012-08-31 Tarnybos sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjo 2012-05-21 skundas dėl skundžiamo akto panaikinimo, bei 2012-07-02 skundas dėl Skyriaus 2012-06-14 sprendimo, tarnyboje išnagrinėti pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje reglamentuotus administracinės procedūros terminus (administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios), vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas skundo padavimo praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir konstatuoja, jog šis terminas praleistas dėl objektyvių aplinkybių. Įvertinus šias aplinkybes darytina išvada, kad neteisinga reikalauti iš pareiškėjo tinkamo ABTĮ nuostatų laikymosi, kai pati Tarnyba laiku neišnagrinėjo jo skundų, o Skyrius sprendimą dėl skundžiamo akto panaikinimo įvardija tik atsakymu, kurio apskundimo tvarkos išsamiai nenurodo. Pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo tenkintinas (ABTĮ 34 straipsnis).

63Atsakovės atsiliepimo argumentas, jog pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą skundui paduoti, nes apie sprendimą suderinti A.J. žemė sklypų planus, atlikus kadastrinius matavimus, jis informuotas Skyriaus 2012-03-15 raštu Nr. 36SD-(14.36.45.)-499, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad skundžiamas aktas priimtas 2012-03-21, t.y. jau po minėto rašto (t. 1, b.l. 60) parengimo (išsiuntimo) pareiškėjui dienos. Trečiojo suinteresuoto asmens A.J. atsiliepimo argumentai, jog su skundžiamu aktu pareiškėjas susipažino dar 2012-03-23 laikytinas iš dalies pagrįstu, tačiau remtis vien šia aplinkybe, vertinant aukščiau išdėstytas faktines ir juridines pareiškėjo skundo padavimo teismui aplinkybes, nėra pagrindo ir (ar) taip palikti ginčą neišspręstą iš esmės.

64Dėl skundžiamo įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo.

65Administracinio teismo kompetenciją vertinant administracinio akto teisėtumą nustato ABTĮ 3 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, jog administracinis teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

66Teismas, vadovaudamasi ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vertina tik administravimo subjekto priėmusio skundžiamą aktą veiksmų teisėtumą tvirtinant kadastro duomenų patikslinimą ir nesprendžia ginčo dėl žemės sklypo ribų. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į tai, kad ginčas dėl žemės sklypo ribų nagrinėjamas remiantis Civilinio kodekso 4.45 straipsnio nuostatomis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinė byla Nr. 3K-3-189/2011). Tokiu būdu, pareiškėjas gali savo teises ginti bendrosios kompetencijos teisme vadovaudamasis CK 4.45 nuostatomis, todėl šioje byloje pareiškėjo bei trečiojo suinteresuoto asmens Andriaus Jonausko argumentai dėl galimai pareiškėjo pažeistų teisių į žemės sklypo ribas nenagrinėtini.

67Pareiškėjas, prašydamas panaikinti skundžiamą aktą, iš esmės siekia apginti, jo manymu pažeidžiamą teisę naudotis tokio pločio nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kokį nusipirko, t.y. be kelio ar pravažiavimo tarp jo ir A.J. sklypų. Šią poziciją pareiškėjas grindžia iš esmės tuo, kad tarp jo ir A.J. žemės sklypų jokio pravažiavimo ar kelio nėra ir niekada nebuvo, o dėl ginčo kadastriniais matavimais suprojektuoto 6 metrų pločio kelio, pareiškėjas atlikdamas savo žemės sklypo kadastrinius matavimus priverstas keisti esamą sklypo ribą savo sklypo sąskaita, tai sumažina ( - ) ha ploto žemės sklypą iki ( - ) ha ir taip viršijama leistina - ( - ) ha paklaida.

68Teismas, atsižvelgdamas į ginčo situacijos juridinius ir faktinius aspektus, į tai, kad skundžiamu aktu yra patvirtinti ginčo sklypų kadastro duomenys ir jo pagrindu šie duomenys (sklypų ribos, plotai ir kt.) įregistruoti viešajame registre, į tai, kad tarp pareiškėjo ir A.J. yra akivaizdūs nesutarimai dėl kelio tarp sklypų buvimo, naudojimosi šiuo keliui ir pan., šiuo atveju inter alia vertins, ar pagrįsti pareiškėjo argumentai dėl jo teisių pažeidimo tuo aspektu, kiek skundžiamu aktu nustatytos teisės ir pareigos įtakoja jo interesus. Taigi, byloje iš esmės spręstinas ginčas dėl A.J. žemės sklypo ribų ir ploto nustatymo (patikslinimo), atliekant kadastrinius matavimus, kartu vertinant, ar tokiais matavimais yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar ne.

69Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės reformos įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522, Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr. 1P-98 (redakcija galiojanti nuo 2012-01-07, žr. Valstybės Žinios, 2009, Nr. 107-4512; 2012, Nr. 4-134).

70Nuostatų 1 punkte inter alia nustatyta, kad šie Nuostatai reglamentuoja nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus tvarka.

71Kadastrinių duomenų nustatymo nuostatos išdėstytos Nuostatų 19-49 punktuose, o šių duomenų tikslinimo - Nuostatų 50-545 punktuose. Pagal Nuostatų 50 punktą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimų fiksavimas - veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Nuostatų 51.2 punkte numatyta, kad fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą parengiamas žemės sklypo planas. Nuostatų 37.2 punkte nustatyta, kad atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypų planai sudaromi laikantis šių reikalavimų: dešinėje lapo dalyje, lentelėse, įrašomi šie duomenys: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.

72Nuostatų 65 punkte inter alia nustatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis. Nuostatų 67 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyrius privalo patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

73Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus atliko ir šiais matavimais suformuotų žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadastrines bylas Skyriui tikrinti pateikė R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė.

74Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 1 punkte nurodyta, kad šios taisyklės reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką.

75Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.

76Taisyklių 15.6 punkte nustatyta, kad atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus parengiamas žemės sklypo planas, kuris, sutinkamai su Taisyklių 16.3. punkto nuostata, turi būti suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas. Suderinimai, pagal Taisyklių 53.2. punktą, įrašomi žemės sklypo dešinėje lapo dalyje.

77Nagrinėjamu atveju įrodyta, kad nėra duomenų apie A.J. ginčo žemės sklypų suderinimą su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Direkcija), t.y. institucija atsakinga už saugomas teritorijas. Pažymėtina, kad valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės organizavimo ir vykdymo tvarką, valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų uždavinius bei funkcijas reglamentuoja Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-222 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ / Valstybės Žinios, 2005, Nr. 58-2028). Šių nuostatų 2 punkte nustatyta, kad valstybinė saugomų teritorijų apsaugos kontrolė yra įgaliotų institucijų ir pareigūnų vykdoma reikalavimų, nustatytų įstatymais, kitais teisės aktais bei saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, laikymosi priežiūra, kurios tikslas – užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą ir saugomų teritorijų lankymą bei naudojimą. Nuostatų 6 punkte nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai saugomose teritorijose kontrolę vykdo pagal kompetenciją, apibrėžtą teisės aktuose. Pagal nuostatų 8.2 punktą, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, siekdami užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų laikymąsi inter alia kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys nepažeidžia saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo, nustatyto Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kituose įstatymuose, saugomų teritorijų nuostatuose bei kituose teises aktuose, taip pat saugomų teritorijų planavimo dokumentuose. Nuostatų 10.4 punkte nustatyta, kad valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai valstybiniuose parkuose, kitose direkcijoms priskirtose saugomose teritorijose kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys negadina, nenaikina ar savavališkai neperkelia saugomų teritorijų riboženklių, rekreacinių įrenginių.

78Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklėse reglamentuota, kad žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimas atliekamas visais atvejais, kai žemės sklypų kadastro duomenų byla pateikiama tikrinti teritoriniam padaliniui (4 p.). Šių taisyklių 5.1 punkte inter alia nustatyta, kad tikrinimo metu nustatoma, ar žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti bei žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus. Pagal taisyklių 6 punktą – teritorinis padalinys, atlikdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimą kameraliai, tikrina: ar byloje yra visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 64 punkte (pagal šio punkto nuostatas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje inter alia turi būti žemės sklypo planas; dokumentai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai), kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys) – Taisyklių 5.1 punkte nustatytu atveju (6.1.1. p.); ar nepakeistos žemės sklypo ribos po kadastrinių matavimų (6.2. p.); ar žemės sklypo ploto, nurodyto kadastro duomenų byloje, ir žemės sklypo ploto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre, skirtumas nėra didesnis nei leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Nuostatų 1 priede (Taisyklių 5.1 ir 5.3 punktuose nustatytais atvejais) (6.3. p.); ar žemės sklypo planas sudarytas pagal Nuostatų 35-37 punktų reikalavimus (Taisyklių 5.1 ir 5.3 punktuose nustatytais atvejais) (6.4 p.); ar teisingai užpildytas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas (6.5 p.); ar teisingai užpildyta kadastro duomenų forma (6.6. p.); ar teisingai apskaičiuotos žemės sklypo vertės (6.7 p.); ar žemės sklypo plane pažymėti privažiuojamieji keliai, kaip numatyta Metodikos 110 punkte (taisyklių 5.2 ir 5.3 punktuose nustatytais atvejais) (6.8. p.).

79Atlikus kameralinį tikrinimą, užpildomas Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas (7 p.). Jei kameraliai tikrinant nebuvo aptikta pažeidimų ir neiškilo abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) situacijos elementų tikslumo, teritorinio padalinio vadovas arba jo paskirtas teritorinio padalinio darbuotojas taisyklių 5.1 ir 5.3 (formuojant žemės sklypus kaimo gyvenamosiose vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui, kai žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje) punktuose nustatytais atvejais suderina žemės sklypo planą (8 p.). Jei kameraliai tikrinant nustatoma pažeidimų, tačiau nekyla abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) situacijos elementų tikslumo, teritorinis padalinys žemės sklypo kadastro duomenų bylą grąžina ją parengusiam matininkui nustatytiems pažeidimams pašalinti (10 p.). Žemės sklypo kadastro duomenų bylą parengęs asmuo, kuriam teritorinis padalinys grąžino bylą taisyti, pašalinęs pažeidimus, nurodytus Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte ir (arba) Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo vietovėje akte, pateikia žemės sklypo kadastro duomenų bylą teritoriniam padaliniui pakartotinai derinti. Teritorinio padalinio darbuotojas pakartotinai pateiktą žemės sklypo kadastro duomenų bylą turi patikrinti per 1 darbo dieną nuo jos gavimo ir, jeigu nenustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, teritorinio padalinio vadovas arba jo paskirtas teritorinio padalinio darbuotojas jį turi suderinti per 1 darbo dieną nuo žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo ir, jeigu nenustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, teritorinio padalinio vadovas arba jo paskirtas teritorinio padalinio darbuotojas jį turi suderinti per 1 darbo dieną nuo žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo (19 p.). Jei Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akto 6 punkte nurodoma, kad reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis ir teritoriniam padaliniui yra pateiktas žemės sklypo savininko (naudotojo) prašymas patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (toliau – prašymas), sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo žemės sklypo plano suderinimo.

80Nagrinėjamu atveju faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad Skyrius ginčo žemės sklypus 2011-11-29 patikrino kameraliai, nurodydamas, kad bylos nederinamos, nes vykdytojui reikalinga sutvarkyti paženklinimo aktą, o 2012-03-05 šias bylas patikrino pakartotinai ir surašė Žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktus, kuriais jokių pažeidimų ginčo sklypų kadastrinėse bylose nenustatė ir priėmė sprendimą bylas derinti. Nei vieno iš šių aktų Skyrius pareiškėjui nesiuntė. 2012-03-21 Skyriaus vedėjas priėmė skundžiamą aktą, kuriuo patvirtino ginčo sklypų kadastrinius duomenis, leido A.J. išsipirkti iš valstybės, kadastriniais matavimais nustatytą jo žemės sklypo performuoto dėl įsiterpusio bendro naudojimo kelio, 0,1213 ha ploto viršplotį, esantį neleistinos paklaidos ribose ir panaikino A.J. žemės sklypo, reg. Nr. ( - ), kadastro duomenis ir ribas.

81Sistemiškai analizuojant išdėstytas teisinio reguliavimo nuostatas, reglamentuojančias Skyriaus veiksmus atliekant žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikrinimą, vertinant tai, kad ginčo žemės sklypams taikytina Nacionalinių ir regioninių parkų specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga, darytina išvada, kad šių sklypų planai, remiantis Taisyklių 16.3 punkto reikalavimu, privalomai turėjo būti suderinti su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, tačiau tai padaryta nebuvo ir nėra. Taigi, Skyrius, tvirtindamas ginčo žemės sklypų kadastro duomenis turėjo pastebėti šį pažeidimą, kuris iš esmės padarytas dar šių sklypų derinimo procedūroje. Vertinant visa tai, konstatuotina, kad skundžiamas aktas priimtas pažeidžiant Nuostatų 67 punkto, Taisyklių 16.3 punkto, Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklių 6.1.1., 6.4 punktų reikalavimus. Tokiais veiksmais Skyrius pažeidė pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, o tai yra pagrindas, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, skundžiamą administracinį aktą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

82Atsakovės, trečiųjų suinteresuotų asmenų A.J., R.Kovalenko gamybinės komercinės firmos argumentai, jog ginčo sklypų planų nesuderinimas skundžiamo akto nedaro neteisėtu, nes Žemaitijos nacionalinio parko direkcija su Projekto sprendiniais susipažino derindama šį projektą, Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą ir pan., atmestini kaip nepagrįsti. Teismo nuomone, įvertinus Direkcijos kompetenciją, vykdant saugomų teritorijų apsaugos kontrolės funkciją, tinkamu ginčo planų suderinimu objektyviai negalima sutapatinti su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiksmais atliktais ne ginčo kadastrinių matavimų atlikimo (jų tikslinimo) procedūros metu (pvz.: Projektą direkcija suderino 1999-11-23, Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą 2007-02-01, A.S. žemės sklypo planą 2001-04-25).

83Be to, teismas nepagrįstais laiko pareiškėjo argumentus, jog skundžiamu aktu buvo suprojektuotas kelias ir pan., jog jokio kelio tarp jo ir A.J. žemės sklypų niekada nebuvo ir nėra. Aplinkybę, jog tarp pareiškėjo ir A.J. žemės sklypų yra valstybei priklausanti valstybinio fondo žemė – vietinės reikšmės vidaus kelias, kurio plotas neįskaičiuotas nei į pareiškėjui, nei į A.J. priklausančių žemės sklypų plotus, patvirtina šie faktiniai bylos duomenys: A.K. 1999-10-15 asmeninio ūkio žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktas (t. 1, b.l. 77) ir A.K. žemės sklypo ribų nustatymo abrisas (t. 2, b.l. 35), A.S. 2000-05-12 žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktas (t. 1, b.l. 78) ir A.S. žemės sklypo ribų nustatymo abrisas (t. 2, b.l. 80), V.G. 2002-07-10 žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktas (t. 2, b.l. 83) ir V.G. žemės sklypo ribų nustatymo abrisas (t. 2, b.l. 84), Telšių apskrities Plungės rajono Platelių seniūnijos kadastro vietovės žemėtvarkos projektas (žr. prie bylos prijungtą planinę medžiagą), Platelių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas (žr. prie bylos prijungtą planinę medžiagą), taip pat trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-08-31 sprendimas (t.1, b.l. 145-151), atsakovės atsiliepimas (t.1, b.l. 183-189) bei atsakovės atstovų paaiškinimai teismo posėdyje. Šiuose skirtingose įrodinėjimo priemonėse esančių duomenų tapatumas iš esmės suponuoja jų patikimumą.

84Taip pat byloje nustatyta ir tai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas suformuotas atlikus tik preliminarius matavimus, šio sklypo, kaip ir jį kertančios valstybinio fondo žemės - kelio, geodeziniai matavimai nėra atlikti. Aplinkybės, kad ginčo valstybinio fondo žemė – vietinės reikšmės vidaus kelias – neatitinka techninių statinio reikalavimų ir įstatymo nustatyta tvarka nėra įregistruotas vietos savivaldybėje, kelio buvimo fakto savaime nepaneigia, juolab neteikia pagrindo išvadai, kad ta žemė nuosavybės teise priklauso A.J. Be to, kaip minėta, ginčo kadastriniais matavimais kelias nebuvo projektuojamas. Tai, jog ginčo žemės sklypų planuose pavaizduotas pravažiavimas savaime nereiškia kelio ar pravažiavimo suformavimo, nes tokiu įbraižymu ginčo planus rengusi įmonė iš esmės realizavo žemės sklypų planų sudarymo tvarkos Taisyklių 51.4 punkto reikalavimą – sutartiniais ženklais įbraižyti linijinius situacijos elementus, su kuriais sutampa žemės sklypų ribos.

85Akcentuotina, kad byloje įrodžius, jog skundžiamas aktas neteisėtas, pripažinti, jog šiuo aktu patvirtinti ir įregistruoti viešajame registre ginčo sklypų kadastro duomenys (ribos, plotas ir kt.) yra teisingi, nėra juridinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai ir aukščiau išdėstytas teismo išvadas dėl ginčo kelio statuso, iš esmės lieka neaišku, ar ginčo kelio tarp pareiškėjo ir A.J. žemės sklypų dislokacija, atlikus ginčo kadastrinius matavimus, atitinka faktinę šio kelio vietą. Šiuo aspektu, teismas pareiškėjo materialinį teisinį suinteresuotumą byloje laiko pagrįstu.

86Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra išaiškinęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.).

87Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto neatitikimas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytiems administracinio akto bendriesiems reikalavimams yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti. Skundžiamas aktas pripažįstamas neteisėtu ir nepagrįstu, todėl naikintinas ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

88Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

89patenkinti pareiškėjo P.P.T. prašymą ir atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

90Patenkinti pareiškėjo P.P.T. skundą.

91Panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vėdėjo 2012 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-294 „Dėl žemėnaudos performavimo, parengus naujus žemės sklypų planus ir kompensavimo valstybei pinigais už žemės sklypo ploto skirtumą, kai išmatuoto žemės sklypo plotas yra didesnis“.

92Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniams teismui, paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas P.P.T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. 1, b.l. 3-9, ) ir... 3. Taip pat pareiškėjas skundu prašo atnaujinti praleistą terminą skundui... 4. Skundžiamo akto neteisėtumą pareiškėjas grindžia iš esmės tuo, kad... 5. Paaiškina, kad faktiškai kelio tarp jo ir A.J. žemės sklypų nėra, toks... 6. Teigia, kad R.Kovalenko gamybinė komercinė firma, atlikusi A.J. žemės... 7. Pažymi, kad, atsakovės teigimu, žemės reformos žemėtvarkos projekte yra... 8. Paaiškina, kad teisės aktai, reglamentuojantys žemės sklypų kadastrinių... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaiko ir prašo... 10. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Atsikirtimą grindžia tuo, kad problema dėl įvažiavimo į A.J.... 12. Argumentuodama Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir... 13. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad R.Kovalenko gamybinė... 14. Teigia, kad Atliekant žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus buvo... 15. Nurodo, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis... 16. Pažymi, kad Skyrius 2012-03-15 raštu Nr. 36SD-(14.36.45.)-499 informavo... 17. Pareiškėjo pozicija dėl įvažiavimo į A.J. sklypą išdėstyta Skyriaus... 18. Atsakovės atstovai teismo posėdyje palaiko atstovaujamos institucijos... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo R.Kovalenko gamybinė komercinė firma... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo A.J. atsiliepimu (t. 2, b.l. 29-34) skundo prašo... 22. Remiasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d.... 23. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog jis - A.J. gali patekti į sklypą... 24. Teigia, kad jo sklypo duomenys buvo nustatyti tik preliminariais matavimais ir... 25. Nepagrįstu laiko pareiškėjo argumentą, jog dėl kadastrinių matavimų... 26. Tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tretieji... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78... 28. Prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą tenkintinas (ABTĮ 34... 29. Ginčo dalykas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Sprendžiant ginčą būtina nustatyti ar yra Administracinių bylų teisenos... 31. Faktinės bylos aplinkybės.... 32. Dalyvaujančių byloje proceso dalyvių paaiškinimais, rašytiniais bylos... 33. Skundžiamu aktu nuspręsta patvirtinti žemės sklypo, performuoto dėl... 34. Iš performuoto į atskirą A.J. ( - ) ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. (... 35. Iš performuoto į atskirą A.J. ( - ) ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. (... 36. Duomenų, jog nurodyti A.J. žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 37. Byloje nustatyta ir neginčijama, kad pareiškėjui nuosavybės teise nuo ( - )... 38. Duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjo žemės sklypui yra atlikti ir... 39. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui... 40. AB „Hidroprojektas“ projekto autorė M.A., vadovaudamasi Plungės rajono... 41. Plungės žemėtvarkos skyrius 2010-05-26 raštu pareiškėjui pateikė... 42. A.J. žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo pavedęs atlikti A.Ketvirčio... 43. 2011-12-22 R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, atlikusi A.J. žemės... 44. 2012-04-20 Skyrius atsakydamas į pareiškėjo 2012-04-10 raštą nurodė, kad... 45. 2011-11-29 Skyrius patikrinęs A.J. žemės sklypų ( - ) kv.m. ir ( - ) kv.m.... 46. 2012-03-05 Skyrius patikrinęs A.J. žemės sklypų ( - ) kv.m. ir ( - ) kv.m.... 47. 2012-04-02 paštu pareiškėjas pateikė skundą Tarnybai prašydamas... 48. 2012-04-24 prašymu pareiškėjas prašė Skyriaus išduoti skundžiamo akto... 49. 2012-04-16 rašte VĮ Registrų centro Telšių filialas pareiškėją... 50. 2012-04-20 raštu Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į... 51. Liudytoja apklaustos L.G. parodymais nustatyta, kad jie iš esmės patvirtina... 52. Teisinis ginčo vertinimas ir išvados.... 53. Dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.... 54. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir... 55. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), taikydamas... 56. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia Nacionalinės žemės tarnybos prie... 57. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis garantuoja asmens,... 58. ABTĮ 33 straipsnis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 59. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - institucija formuojanti... 60. Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad su skundžiamo akto turiniu... 61. Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas ginčo termino praleidimo... 62. Remdamasis aukščiau išdėstytu teisiniu reguliavimu dėl sprendimų žemės... 63. Atsakovės atsiliepimo argumentas, jog pareiškėjas praleido ABTĮ 33... 64. Dėl skundžiamo įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo.... 65. Administracinio teismo kompetenciją vertinant administracinio akto teisėtumą... 66. Teismas, vadovaudamasi ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vertina tik... 67. Pareiškėjas, prašydamas panaikinti skundžiamą aktą, iš esmės siekia... 68. Teismas, atsižvelgdamas į ginčo situacijos juridinius ir faktinius aspektus,... 69. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės reformos įstatymas,... 70. Nuostatų 1 punkte inter alia nustatyta, kad šie Nuostatai reglamentuoja... 71. Kadastrinių duomenų nustatymo nuostatos išdėstytos Nuostatų 19-49... 72. Nuostatų 65 punkte inter alia nustatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro... 73. Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad A.J. žemės sklypo kadastrinius... 74. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų... 75. Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal... 76. Taisyklių 15.6 punkte nustatyta, kad atliekant žemės sklypų kadastrinius... 77. Nagrinėjamu atveju įrodyta, kad nėra duomenų apie A.J. ginčo žemės... 78. Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės... 79. Atlikus kameralinį tikrinimą, užpildomas Žemės sklypo kadastro duomenų... 80. Nagrinėjamu atveju faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad Skyrius ginčo... 81. Sistemiškai analizuojant išdėstytas teisinio reguliavimo nuostatas,... 82. Atsakovės, trečiųjų suinteresuotų asmenų A.J., R.Kovalenko gamybinės... 83. Be to, teismas nepagrįstais laiko pareiškėjo argumentus, jog skundžiamu... 84. Taip pat byloje nustatyta ir tai, kad pareiškėjui nuosavybės teise... 85. Akcentuotina, kad byloje įrodžius, jog skundžiamas aktas neteisėtas,... 86. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 87. Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto... 88. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 89. patenkinti pareiškėjo P.P.T. prašymą ir atnaujinti praleistą skundo... 90. Patenkinti pareiškėjo P.P.T. skundą.... 91. Panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 92. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...