Byla P-24-XX/2018
Dėl įsakymo panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ skundą atsakovui Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Toksika“) 2018 m. kovo 16 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ skundą atsakovui Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį bei perduoti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 161 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 159 str. 2 d.).

7Pareiškėjas šiuo atveju prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016, kurioje buvo priimtas galutinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, t. y. 2016 m. sausio 25 d. nutartis, kaip minėta, padavė 2018 m. kovo 16 d., o prašymą atnaujinti procesą grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte (procesas gali būti atnaujintas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį) bei 12 punkte (procesas gali būti atnaujintas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą) nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

8Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad, jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodomas padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį, sprendimo ar nutarties buvimas be motyvų ar neteisėtos sudėties teismas (ABTĮ 156 str. 2 d. 8–10 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo (turėjimo paaiškėti) momentas (taigi ir trijų mėnesių termino pradžios eiga) paprastai siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju) momentu (žr., pvz., 2009 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P143–84/2009, 2009 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P822–166/2009, 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146–17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146–73/2012). Jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodoma būtinybė užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 156 str. 2 d. 12 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo momentas taip pat paprastai siejamas su baigiamojo teismo procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimu, nes jau šią dieną asmuo turi galimybę įvertinti baigiamąjį aktą jos atitikimo buvusiai administracinių teismų praktikai aspektu (žr., pvz., 2009 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442-16/2009).

9Pareiškėjo argumentai, kad terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 priėmimo dienos, kadangi joje konstatuotos ir išaiškintos administracinei bylai Nr. A-284-492/2016, kurioje prašoma atnaujinti procesą, reikšmingos aplinkybės, sudarančios proceso atnaujinimo pagrindą ir jas pareiškėjas sužinojo tik nuo šios nutarties priėmimo, atmestini, kadangi prašymas atnaujinti procesą grindžiamas ne ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, t. y. naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, o, minėta, ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose numatytais pagrindais, iš esmės, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktais išaiškinimais ir suformuota teismų praktika, kuri galbūt (pareiškėjo nuomone) neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pateiktų išaiškinimų. Viena vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateikti išaiškinimai ir suformuota teismų praktika negali būti laikomi naujai paaiškėjusiomis esminėmis administracinės bylos Nr. A-284-492/2016 aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, be to, jos tuo metu dar ir neegzistavo, kita vertus, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog naujai suformuota ar pasikeitusi teismų praktika dažniausiai negali būti taikoma išnagrinėtai bylai ir negali būti vertinama kaip pagrindas atnaujinti procesą, nes prieštarautų teisės principui lex retro non agit (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P520-40/2012). Pareiškėjo minima atitinkama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurioje suformuota kitokia nei pirmiau egzistavusi teismo praktika, ne tik nelaikytina pagrindu atnaujinti procesą anksčiau išnagrinėtoje administracinėje byloje, bet ir sužinojimas apie šią nutartį nėra aktualus tikrinant, ar prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų.

10Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas, šiuo atveju turėjo sužinoti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2016 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016, tačiau prašymą atnaujinti procesą padavęs tik 2018 m. kovo 16 d., praleido ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą.

11Kaip minėta, asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas ir neprašo atnaujinti praleisto termino (kadangi, jo nuomone, jis nėra praleidęs šio termino), tačiau šis terminas šiuo atveju atnaujintas ir negalėtų būti, kadangi pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016, kurioje sprendimas priimtas 2016 m. sausio 25 d., o pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas jau 2018 m. kovo 16 d. , t. y. vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 159 str. 2 d.).

12Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, o prašymas dėl termino atnaujinimo negalėtų būti tenkinamas, kadangi nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, todėl prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

13ABTĮ 158 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo apmokestinamas 30 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 3 dalį nutartyje atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą) turi būti nurodymas grąžinti žyminį mokestį tais atvejais, kai paduodant skundą (prašymą, pareiškimą) toks mokestis buvo sumokėtas. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui 2018 m. kovo 14 d. už prašymą atnaujinti procesą sumokėtą 23 Eur žyminį mokestį.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 159 straipsniu ir 161 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ skundą atsakovui Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

16Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Toksika“ 23 Eur (dvidešimt tris eurus) sumokėto žyminio mokesčio (2018 m. kovo 14 d. mokėjimo nurodymas Nr. 8112). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai