Byla 2A-1205/2014
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės LESTO apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2939-798/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,LIUMENAS“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei LESTO, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB ,,Exto“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

  1. panaikinti atsakovo AB LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą paskelbti UAB „Exto“ pasiūlymą laimėjusiu pirkimą „0,4 OL iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“;
  2. įpareigoti atsakovą priimti sprendimą paskelbti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu pirkimą.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovui paskelbus pirkimą „0,4 OL iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“, jis pateikė atsakovui savo komercinį pasiūlymą. 2013 m. gruodžio 2 d. pranešimu buvo informuotas, kad sudaryta pasiūlymų eilė pagal kainos didėjimą ir pagal mažiausią kainą konkurso laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Exto“. Patikrinęs VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešame registre esančius viešus duomenis apie nugalėtojo UAB „Exto“ techninę kvalifikaciją, jis (ieškovas) sužinojo, kad šis tiekėjas neturi reikalingo kvalifikacijos atestato visiems darbams (teisės būti ypatingo statinio statybos rangovu betranšėjui inžinierinių tinklų tiesimui) atlikti. Atsakovui pateikė pretenziją, tačiau ji buvo atmesta.

5Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovo sprendimas pripažinti UAB „Exto“ pasiūlymą laimėjusiu yra neteisėtas, nes šis tiekėjas neturėjo reikiamos kvalifikacijos. Darbų pirkimo sąlygose bei parengtuose projektinius dokumentuose buvo numatyta, kad inžinieriniai tinklai tiesiami betranšėjiniu būdu bei per esamus ypatingus statinius - dujotiekio tinklus. Norminiai teisės aktai nustato, kad dujotiekis – ypatingas statinys (Statybos įstatymo 2 str. 3 d., 8 str. 1 d. 1 p., Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010). Tai reiškia, kad teritorijoje esantis dujotiekis sukelia papildomus reikalavimus, įskaitant aukštesnės rangovo kvalifikacijos reikalavimą (Statybos įstatymo 15 str. 1 d. 1,2, 4 p.). Dėl to, ieškovo įsitikinimu, statybos darbai toje teritorijoje gali būti atliekami rangovui turint VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę rangovui atlikti darbus ne tiktai ypatingo statinio statyboje, bet ir bendruose statybos darbuose atlikti betranšėjį inžinierinių tinklų tiesimą. Įmonei neturint tokio kvalifikacinio atestato, nebus galima išduoti leidimo statyboms darbams, o tai reiškia, kad įmonė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Kadangi tokio atestato UAB „Exto“ neturi, tai neturi teisės būti rangovu. Atsakovas neįvykdė pirkimo sąlygų 6.1 punkto, VPĮ 32 straipsnio reikalavimų, todėl neteisėtas atsakovo sprendimas, pažeidžiantis ieškovo teisėtus lūkesčius laimėti viešąjį pirkimą, turi būti panaikintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies - panaikino AB LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą UAB „Exto“ paskelbti nugalėtoju pirkime „0,4 OL, iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė ieškovui iš atsakovo 500 Lt žyminio mokesčio.

8Byloje esančių duomenų pagrindu teismas nustatė, kad atsakovo skundžiamas sprendimas priimtas 2013 m. gruodžio 2 d., o tiekėjo pretenzija atsakovui pateikta 2013 m. gruodžio 9 d., todėl sprendė, kad pretenzija pateikta teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

9Iš pirkimo sąlygų bei parengtų projektinių dokumentų teismas nustatė, kad per dujotiekį bus tiesiamas betranšėjis inžinerinis tinklas. Pagal Statybos techninio reglamentą STR 1.01.06:2010 dujotiekis – ypatingas statinys. Būti ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę tik atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai (Statybos įstatymo 15 str. 2 d.). Aplinkybė, jog šis iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai numatytas konkurso sąlygose, neatleidžia konkurso, kuriame įrašyta, jog reikės tiesti betranšėjį inžinierinį tinklą per ypatingos kategorijos statinį, dalyvių nuo prievolės turėti tokį kvalifikacijos atestatą ir jį pateikti. Statybos produkcijos ir sertifikavimo centro 2014 m. vasario 25 d. išvadoje Nr. 12774 nurodyta, kad kvalifikacijos atestatas Nr. 4359 nesuteikia teisės trečiajam asmeniui UAB „Exto” atlikti betranšėjį inžinierinių tinklų tiesimą susisiekimo komunikacijose ypatingos kategorijos statiniuose. Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, nes, tiekėjui nepateikus Lietuvos kompetentingų institucijų išduotos kvalifikacijos atestato, suteikiančio jam teisę tiesti betranšėjį inžinierinį tinklą per ypatingą statinį, konkurse neatmetė jo pasiūlymo kaip neatitinkančio kvalifikacinių reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

10Trečiojo asmens UAB „Exto“ pripažinimas neatitinkančiu kvalifikacijos reikalavimų reiškia, kad šio asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas ir neturėjo būti vertinamas. Tuo pagrindu turi būti panaikinamas atsakovo AB LESTO sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Exto“ pasiūlymą ir sudaryti su šiuo tiekėju viešojo pirkimo sutartį. Remiantis VPĮ 16 straipsniu, perkančioji organizacija privalo iš naujo nustatyti tiekėjų pasiūlymų eilę.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas AB LESTO prašo panaikinti tą teismo sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškinys, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

13Apeliacinio skundo argumentai:

  1. Teismas netinkamai įvertino atsakovo argumentą dėl pastabų pirkimo sąlygoms pateikimo momento, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas pastabas dėl pirkimo kvalifikacinių reikalavimų pateikė tinkamai. Atsakovas nekėlė klausimo dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo procedūros ir neginčijo pretenzijos pateikimo tinkamumo, tačiau nurodė, kad nei per terminą pastaboms techninėms specifikacijoms pateikti, nei paskelbus pirkimo sąlygas ieškovas pastabų ir pasiūlymų dėl nurodytų kvalifikacinių ir techninių reikalavimų nepateikė. Ieškovas taip pat nepateikė klausimų dėl konkurso sąlygų reikalavimų, susijusių su ieškinio argumentais.
  2. Pateikęs pasiūlymą, ieškovas patvirtino, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, todėl akivaizdu, kad ieškovas praleido teisę kelti klausimą dėl ginčo pirkimo sąlygų teisėtumo, taip pat būtinybės pateikti atitinkamą kvalifikacijos atestatą, nenumatytą pirkimo dokumentuose. Teismas nevertino atsakovo nurodytų svarbių argumentų, neatsižvelgė į atsakovo šiuo klausimu nurodytą aktualią teismų praktiką, todėl padarė netinkamą išvadą dėl ieškovo pastabų pateikimo tinkamumo ir savalaikiškumo;
  3. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė Statybos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo ir STR 1.01.06:2010 nuostatas. Remiantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalimi, elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 punktą statiniu laikomas pastatas arba inžinerinis statinys, turintys laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Taigi elektros įrenginiai nėra statiniai pagal Statybos įstatymą, todėl jų įrengimo nereglamentuoja Statybos įstatymo nuostatos ir jų įrengimui šio įstatymo nuostatos, numatančios ypatingo statinio rangovo privalomąjį atestavimą, netaikytinos. Pagal techninį projektą nebuvo numatyta statinių statyba, tuo labiau ypatingų statinių statyba, todėl reikalavimas pirkime dalyvaujantiems tiekėjams pateikti VĮ Statybos produktų sertifikavimo centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą nebuvo numatytas. Toks reikalavimas būtų perteklinis bei nepagrįstai mažinantis tiekėjų konkurenciją. Teismo nurodyto STR 1.01.06:2010 15 straipsnio 2 dalies nuostata, kuria numatoma, jog „ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę būti tik atestuoti juridiniai asmenys“, netaikoma pirkimu įsigyjamiems darbams, kadangi pirkimą laimėjęs tiekėjas nebus ypatingo statinio rangovu, o atliekant pirkimu perkamus darbus nebus atliekami ypatingų statinių statybos darbai. AB „Lietuvos dujos“ rašte taip pat nurodyta, kad subjektas, siekiantis gauti leidimą techniniame projekte numatytų darbų atlikimui AB „Lietuvos dujos“ eksploatuojamų skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonoje, turi kreiptis į bendrovę pateikdamas statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą. Papildomų reikalavimų ir teiktinų dokumentų AB „Lietuvos dujos“ nenurodė. Teismui buvo pateiktas ir kompetentingos institucijos - Aplinkos ministerijos, išaiškinimas, kuriame nurodyta, kad pirkime reikalavimas rangovui turėti kvalifikacijos atestatą neturėjo būti numatytas. Valstybės institucijų pateikti dokumentai yra oficialūs rašytiniai įrodymai, kurie turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.);
  4. Teismas netinkamai taikė VPĮ 32 straipsnio 6 dalį ir viešųjų pirkimų principus, kadangi, nepripažinęs pirkimo sąlygų neteisėtomis, nurodė atsakovui panaikinti teisėtai priimtą pirkimo sprendimą. UAB „Exto“ atitiko pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus, todėl šio tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti atmestas;
  5. Teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą civiliniame procese bei nukrypo nuo šiuo klausimu suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Skundžiamą sprendimą teismas motyvavo vieninteliu įrodymu - Statybos produkcijos ir sertifikavimo centro 2014 m. vasario 25 d. išvada Nr. 12774, tačiau nevertino atsakovo pateikto 2014 m. vasario 20 d. Aplinkos ministerijos rašto Nr.(13-2)-D8-1374. Toks teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas. Teismas privalėjo visapusiškai ir išsamiai ištirti bylos aplinkybes (CPK 185 str.), tačiau to nepadarė.

14Ieškovas UAB „LIUMENAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį (apeliacinį skundą) atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Atsiliepimo į skundą argumentai:

161) Apelianto nurodyti argumentai dėl procesinių pažeidimų yra nepagrįsti, nes teismas tinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesines teisės normas;

172) Teismas tinkamai įvertino faktinę aplinkybę, kad elektros perdavimo linijos tiesiamos esamuose ypatinguose statiniuose- dujotiekio tinkle ir dėl to tampa ypatingo statinio sudėtine dalimi. Pagal STR 1.01.06:2010 nuostatas, toks objektas priskiriamas prie ypatingų statinių kategorijos, todėl tokiame objekte galioja didesni kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, atliekantiems bet kokius darbus. Šiuo atveju yra reikalingas betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas ypatingame statinyje, o tokį darbą atlikti gali tas ūkio subjektas, kuris turi VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacinį atestatą. Tokio atestato UAB „Exto“ neturėjo, todėl šis tiekėjas nepagrįstai paskelbtas nugalėtoju.

18Trečiasis asmuo UAB „Exto“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

20Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

22Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatė, tačiau, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė bei įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus (CPK 183, 185 str.), netinkamai nustatė bylai reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su viešojo pirkimo objektu ir jam keliamais reikalavimais, todėl netinkamai pritaikė ginčui aktualias materialines teisės normas, ir tai lėmė iš dalies nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą.

23Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia taikomos ginčui aktualios VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Be to, negalima VPĮ nuostatų aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas. VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų santykis ir šių teisės normų tinkamas taikymas svarbus dėl to, kad tai tiesiogiai susiję su vienu iš viešųjų pirkimų principų – skaidrumo, laikymusi. Skaidrumo principas pažeidžiamas perkančiajai organizacijai nesilaikant viešumo imperatyvo, iš anksto žinomų taisyklių, nors ir tiesiogiai nesusijusių su viešaisiais pirkimais, kaip tokiais. Taigi perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-158/2011).

24Apelianto AB LESTO vykdomo pirkimo „0,4 OL iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“ objektą sudarė esamų 0,4 kV įtampos elektros tinklų (oro linijų) demontavimo darbai ir jų vietoje naujų požeminių elektros kabelių linijų nutiesimo darbai (pirkimo sąlygų 2.1 p., techninio projekto 2.4 p.). Be nurodytų pagrindinių darbų rangovai (tiekėjai) turėjo atlikti ir visus elektros instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtinus ir reikalingus statybinius darbus, įskaitant kanalų ir tranšėjas kabeliams, kasimo bei užpylimo ir gerbūvio sutvarkymo darbus ir kt. (techninio projekto 2.3 p.). Pirkime dalyvaujantis tiekėjas privalėjo turėti pakankamą techninį, profesinį pajėgumą, patirtį ir kvalifikaciją, tinkančią visoms užduotims (visiems darbams), išvardintiems techniniame projekte, tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti (pirkimų sąlygų 6.1 p.). Atsižvelgiant į pirkimo objektą pirkime dalyvaujančių tiekėjų buvo reikalaujama pagrįsti savo kvalifikaciją, be kitų dokumentų pateikiant Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos komisijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato tinkamai patvirtintą kopiją, suteikiančią teisę vykdyti elektros tinklų ir įrenginių iki 10 kV arba aukštesnės įtampos eksploatavimo arba technologinio valdymo ir remonto darbus (pirkimo sąlygų 6.2.8 p.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad nurodytą atestatą UAB „Exto“ turi ir jį, kartu su kitais pirkimo sąlygose išvardintais bei reikalaujamais dokumentais kvalifikacijai pagrįsti, pateikė perkančiajai organizacijai (apeliantui). Trečiasis asmuo (UB „Exto“) taip pat turi leidimą dirbti AB LESTO elektros įrenginiuose (138 b. l.).

25Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad išvadą dėl netinkamos UAB „Exto“ kvalifikacijos pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, jog tiesiant inžinerinius tinklus per dujotiekį, kaip ypatingą statinį, tiekėjas turi būti atestuotas ypatingų statinių statybos rangovu (Statybos įstatymo 15 str. 2 d.), tačiau tiekėjo (UAB „Exto“) turimas atestatas Nr. 4359 nesuteikia jam teisės tiesti betranšėjį inžinierinį tinklą per ypatingą statinį. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo pirkimo objektą (kiek tai susiję su inžinerinių tinklų tiesimo darbais) bei pirkimo metu jam taikomą teisinį reguliavimą, prieina priešingą išvadą, kad atsakovo perkamiems darbams, tiesiant inžinerinius tinklus, ieškovo nurodytas specifinės kvalifikacijos atestatas nereikalingas, todėl jo neprivalėjo turėti UAB „Exto“ (Statybos įstatymo 15 str. 2 d., STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 9 p.).

26Paminėta, kad ginčijamo pirkimo objektą sudarė 0,4 kV ir 10 kV įtampos inžinerinių tinklų tiesimo darbai. Pagal ginčui aktualų Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184, 5.3 punkto 2 lentelės 141 punktą ypatingų statinių kategorijai priskiriami tik nuo 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais. Dėl to elektros tinklai, kurių įtampa nesiekia 110 kV, nelaikytini sudėtingų konstrukcijų ar technologijų, t. y. ypatingais statiniais. Kadangi atsakovo perkami darbai – inžinierinių tinklų (elektros kabelių) įtampa yra iki 10 kV įtampos, nesiekia 110 kv, akivaizdu, kad tokie tinklai nėra ypatingi statiniai.

27Iš konkurso sąlygų techninio projekto taip pat matyti, kad elektros kabeliai bus tiesiami ne objekte (statiniuose), o veikiančių inžinerinių tinklų - dujotiekių, kurie yra ypatingi statiniai (STR 1.01.06:2002 5.3 p. 2 lentelės 14 p.), apsaugos zonose ir (arba) kertant tokias komunikacijas. Šios faktinės aplinkybės neturi teisinės reikšmės inžinerinių tinklų kvalifikavimui ir dėl to nedaro jų (elektros tinklų) ypatingais statiniais. Kaip paminėta, ypatingi statiniai apibrėžiami STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, kuriame numatytas baigtinis ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašas, o į šį sąrašą nepatenka apelianto perkami iki 10 kV įtampos inžinerinių tinklų tiesimo darbai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomi žemės darbai inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.07.02:2005 nustatyta tvarka raštu (faksu, telegrama) iškviesti objektų savininkų ar naudotojų atstovus (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 21 p.). Tokią pareigą turėtų ir ginčo darbus vykdantis dujotiekio apsaugos zonoje rangovas, tačiau dėl to jis neprivalo turėti atestato, įrodančio jo teisę būti ypatingo statinio (ginčo atveju dujotiekio) rangovu, nes, kaip paminėta, atsakovas nepirko ypatingo statinio statybos darbų.

28Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ignoravo Aplinkos ministerijos 2014 m. vasario 20 d. raštą Nr. (13-2)-D8-1374, kuriame nurodyta, kad atsakovo tiesiami 04, kV ir 10 kV įtampos požeminiai tinklai (kabeliai) nepripažintini statiniais (209 b. l.), nes tai atitiko teisinį reguliavimą. Statybos įstatymo (2013-06-27 redakcija, aktuali nuo 2013-07-16) 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad statinys – nekilnojamasis daiktas, o Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje (šio įstatymo 2009 m. gruodžio 22 redakcijoje atitinkama nuostata buvo numatyta 50 str. 1 d.) nustatyta, kad elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais. Žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklų teisimas taip pat nėra priskiriamas specialiųjų (elektrotechnikos) statybos darbų kategorijai (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo 1.2.2 p.). Iš to sprendžiama, kad apelianto perkamiems darbams, kiek jie susiję su inžinerinių tinklų tiesimu, netaikytini ir statybos teisinius santykius reguliuojantys teisės aktai.

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasi ginčui aktualiais teisės aktais bei ginčui aktualia teismų praktika, prieina išvadą, kad viešo konkurso laimėtojo UAB „Exto“ kvalifikacija perkamiems darbams (požeminiams inžineriniams tinklams nutiesti) atlikti buvo tinkama. Nesant kitų duomenų, dėl kurių šis tiekėjas galėtų būti pripažintas netinkamu, atsakovo sprendimas pripažinti šį tiekėją laimėtoju, pripažinti ginčijamą atsakovo sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas ieškovo ginčijamas atsakovo sprendimas pripažinti UAB ,,Exit“ pasiūlymą laimėjusiu, naikinamas, priimant naują sprendimą – ieškovo reikalavimas panaikinti AB LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą pripažinti UAB „Exto“ pasiūlymą pirkimo laimėjusiu atmetamas.

30Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Kiti argumentai nėra esminiai ir nagrinėjamam ginčui neturi teisinės reikšmės.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Atsižvelgiant į galutinį bylos išnagrinėjimo rezultatą, t. y. į tai, kad UAB „LIUMENAS“ ieškinys atmestas visa apimtimi, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1, 5 d.).

33Atsakovas (apeliantas) AB LESTO sumokėjo už apeliacinį skundą 1 000 Lt žyminį mokestį (233 b. l.), todėl, patenkinus jo skundą, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos apeliantui iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.). Rašytinių įrodymų dėl kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliantas nepateikė.

34Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

35Apeliantui (atsakovui) AB LESTO priėmus palankų procesinį sprendimą, naikintinos ieškinio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos (CPK 150 str. 2 d., 331 str. 6 d.).

36Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsnio 5 dalimi, 150 straipsnio 2 dalimi, 331 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą iš dalies pakeisti.

38Teismo sprendimo dalį, kuria panaikintinas atsakovo akcinės bendrovės LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Exto“ paskelbimo nugalėtoju pirkime „0,4 OL iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL, Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“ panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

39Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą

40Teismo sprendimą priteisti iš atsakovo akcinės bendrovės LESTO ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ naudai 500 Lt žyminio mokesčio panaikinti.

41Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ ( - ) apeliantui (atsakovui) akcinei bendrovei LESTO ( - ) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

42Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovui paskelbus pirkimą „0,4 OL iš TR Kš-708... 5. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovo sprendimas pripažinti UAB „Exto“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas nustatė, kad atsakovo skundžiamas... 9. Iš pirkimo sąlygų bei parengtų projektinių dokumentų teismas nustatė,... 10. Trečiojo asmens UAB „Exto“ pripažinimas neatitinkančiu kvalifikacijos... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas AB LESTO prašo panaikinti tą teismo sprendimo... 13. Apeliacinio skundo argumentai:
  1. Teismas netinkamai įvertino... 14. Ieškovas UAB „LIUMENAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 15. Atsiliepimo į skundą argumentai:... 16. 1) Apelianto nurodyti argumentai dėl procesinių pažeidimų yra nepagrįsti,... 17. 2) Teismas tinkamai įvertino faktinę aplinkybę, kad elektros perdavimo... 18. Trečiasis asmuo UAB „Exto“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo teismo sprendimo... 23. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką kitų teisės aktų... 24. Apelianto AB LESTO vykdomo pirkimo „0,4 OL iš TR Kš-708 „Gyvenvietė“... 25. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad išvadą dėl netinkamos UAB... 26. Paminėta, kad ginčijamo pirkimo objektą sudarė 0,4 kV ir 10 kV įtampos... 27. Iš konkurso sąlygų techninio projekto taip pat matyti, kad elektros kabeliai... 28. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ignoravo Aplinkos ministerijos 2014... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos faktines aplinkybes,... 30. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Kiti argumentai nėra... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Atsižvelgiant į galutinį bylos išnagrinėjimo rezultatą, t. y. į tai, kad... 33. Atsakovas (apeliantas) AB LESTO sumokėjo už apeliacinį skundą 1 000 Lt... 34. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 35. Apeliantui (atsakovui) AB LESTO priėmus palankų procesinį sprendimą,... 36. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326... 37. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą iš dalies pakeisti.... 38. Teismo sprendimo dalį, kuria panaikintinas atsakovo akcinės bendrovės LESTO... 39. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą... 40. Teismo sprendimą priteisti iš atsakovo akcinės bendrovės LESTO ieškovo... 41. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ ( - )... 42. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi taikytas...