Byla A2-1463-736/2016
Dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Jurgitai Ilevičiūtei,

2dalyvaujant pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovėms direktorei V. S., advokatei Kristinai Čeredničenkaitei, ieškovo S. G. atstovui advokatui Mindaugui Šeškauskiui,

3nedalyvaujant ieškovui S. G., trečiojo asmens G. N. teisių perėmėjai J. S. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą ieškovui S. G., trečiojo asmens G. N. teisių perėmėjai J. S. K. dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo,

Nustatė

5Kėdainių rajono apylinkės teisme 2005-04-27 buvo gautas ieškovo S. G. ieškinys atsakovei UAB „Rinkos aikštė“ dėl paskleistų tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo, kurio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. 2-1058-550/2005.

62005-10-27 nutartimi teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Skundas dėl nutarties nebuvo paduotas, nutartis įsiteisėjusi.

7Pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ 2015-06-02 pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui atnaujinti procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 pateikti, atnaujinti procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005, panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutarties dalį, kuria patvirtinta taikos sutarties sąlyga, kad „atsakovas įsipareigoja ruošdamas straipsnius apie S. G. ar jo vadovaujamą UAB „Vesiga“ laikraštyje „Rinkos aikštė“ išklausyti ir pateikti ieškovo arba jo nurodyto atstovo nuomonę nagrinėjama tema. Ieškovui turi būti pateikiami visi ruošiami straipsniai, kuriuose minima UAB „Vesiga“ ar S. G., išskyrus renginių reklamą, kurių rėmėjai yra UAB „Vesiga“ ar S. G. Ieškovo nuomonė turi būti pateikta kiekvienu atveju, kaip ir atsakovo spausdinama medžiaga, tame pačiame straipsnyje, be suderinimo su ieškovu jo nuomonė negali būti koreguojama (galima taisyti tik gramatines klaidas). Jeigu ieškovas raštu atsisako pateikti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu arba jos nepateikia per tris dienas nuo pranešimo-prašymo išreikšti nuomonę gavimo dienos, atsakovas turi teisę spausdinti parengtą straipsnį apie ieškovą ar UAB „Vesiga“ be ieškovo nuomonės“ ir panaikinti nutarties dalį, kur patvirtinta taikos sutarties sąlyga, kad „jeigu atsakovas pažeidžia šios sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, kiekvienu pažeidimo atveju jis sumoka ieškovui 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą“.

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015-09-14 nutartimi pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą dėl praleistų įstatymo nustatytų terminų atnaujinimo ir proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo atmetė. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, 2015-11-06 nutartimi jį atmetė ir Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-09-14 nutartį paliko nepakeistą.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-27 nutartimi panaikino Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-09-14 nutartį bei Kauno apygardos teismo 2015-11-06 nutartį ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą tenkino ir atnaujino praleistą terminą prašymui atnaujinti procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 pateikti; atnaujino procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 ir perdavė atnaujintą bylą nagrinėti Kėdainių rajono apylinkės teismui.

10Pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ patikslintame prašyme (II t., b. l. 16-25) nurodo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutartimi patvirtintos taikos sutarties nuostatos akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 3 d., kurioje nustatyta, jog laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. nuostatos yra neatsiejamos nuo 44 str. 1 d. nuostatos, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama, nuo šio straipsnio 2 d. nuostatos, kad valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių, nuo 33 str. 2 d. nuostatų, kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, kad draudžiama persekioti už kritiką ir kt. Analoginiai konstituciniai draudimai įtvirtinti ir ordinariniuose įstatymuose. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 10 str. imperatyviai nurodyta, jog viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Kėdainių rajono apylinkės teismas, 2005-10-27 nutartimi patvirtinęs taikos sutartį tarp pareiškėjos ir S. G., netaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 3 d., 33 str. 2 d., 44 str. 1 d., Europos žmogaus teisių pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.984 str., Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 10 str. nuostatų, todėl nutartimi sukūrė tokį teisinį precedentą, kuris paneigia konstitucinį cenzūros draudimo principą, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei kituose įstatymuose įtvirtintą ir teismų praktikoje nuosekliai ginamą teisę į saviraiškos laisvę, taip pat neteisėtai ir neproporcingai apribojo visuomenės teisę į informaciją, tame tarpe ir informaciją apie viešą asmenį, politiką.

11Ieškovas S. G. atsiliepime (II t., b. l. 44-50) į pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėja pati laisva valia prisiėmė taikos sutarties 2 ir 3 punktuose numatytus įsipareigojimus. Taikos sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos, jos buvo suderintos procese dalyvaujant abiem šalims ir jas atstovaujantiems advokatams, jos sąlygos buvo palankios tiek pareiškėjai, kuri, sudarius taikos sutartį galėjo išvengti ieškovo ieškinyje reiškiamų reikalavimų, tiek ir ieškovui, kuris galėjo bent minimaliai kontroliuoti galimą pareiškėjos tikrovės neatitinkančios informacijos apie ieškovą skleidimą ateityje. Pareiškėjos prašyme minėtos įstatymų normos ir Konvencijos nuostatos nurodo draudimą valstybei ir jos valdžios institucijoms, politinėms partijoms vykdyti cenzūrą, informacijos priemonių monopolizavimą, kai tuo tarpu nagrinėjamu atveju taikos sutartis pasirašyta tarp lygiaverčių privačių asmenų, iš kurių nė vienas neturi viršenybės prieš kitą ir negali prievarta primesti vienas kitam prievolių. Ieškovo nuomone, taikos sutarties 2 ir 3 punktai savo esme nėra draudžiantys pareiškėjai skelbti apie jį ar jo valdomą UAB „Vesiga“ (dabar UAB „Daumantai LT“) bet kokias žinias. Nurodytų punktų esminis tikslas yra suteikti ieškovui galimybę įvertinti pareiškėjos apie ieškovą ar jo valdomą UAB „Vesiga“ skleidžiamą informaciją ir nusprendus, kad ši informacija kenkia ar gali kenkti ieškovo garbei ir orumui, tame pačiame straipsnyje kartu pateikti savo motyvuotą nuomonę. Ieškovo įsitikinimu, šių argumentų visuma įrodo, kad taikos sutartis pirmosios instancijos teismo buvo patvirtina teisėtai ir pagrįstai, dėl to nėra jokio pagrindo taikos sutartį pripažinti negaliojančia.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovė advokatė K. Čeredničenkaitė prašymą palaikė, prašė jį tenkinti ir panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutartimi patvirtintos tarp šalių sudarytos taikos sutarties 2 ir 3 punktus bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prašomi panaikinti taikos sutarties punktai prieštarauja įstatymo imperatyvui, jų tikrasis tikslas yra ieškovo siekis kontroliuoti ir žinoti kokia informacija apie jį bus spausdinama, kas nepagrįstai riboja pareiškėjos saviraiškos laisvę. Atstovės nuomone, šis ginčas nėra privataus pobūdžio, kadangi šalys yra ypatingos - rajono meras ir vietinis laikraštis. Šiuo atveju, visuomenė turi teisę gauti greitą ir objektyvią informaciją apie savo rajono merą, tokio pobūdžio informacijos pateikimas po trijų dienų, gali būti nebeaktualus, be to demokratinėje valstybėje nėra ir negali būti nė vieno asmens, kuris iš anksto žinotų kokia informacija apie jį bus skleidžiama. Pažymėjo, kad nutartimi patvirtina taikos sutartis nėra terminuota, ji galios beribį laiką, todėl už kiekvieną kartą paminėtą ieškovo pavardę bus prašoma sumokėti baudą, kas, atstovės nuomone, prilygsta šantažui. Panaikinus taikos sutartyje įtvirtintą sutartinę pareiškėjos atsakomybę, jokie ieškovo interesai nebus pažeisti, nes jis savo garbę ir orumą ateityje galės ginti tiek civilinės, tiek baudžiamosios teisės instrumentais.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovė direktorė V. S. prašymą palaikė, nurodė, kad laikraščio redakcijos prerogatyva yra skleisti greitą, necenzūruotą informaciją. Kadangi S. G. yra rajono meras, jo darbai yra vieši, todėl gyventojai turi teisę nevaržomai gauti informaciją apie jo darbus. Taikos sutarties punktai, jos nuomone, yra šantažo priemonė žiniasklaidai, cenzūros taikymas prieš publikavimą, kadangi negalima nieko skelbti negavus viešo asmens pritarimo, priešingu atveju bus pareikalauta mokėti baudą. Taikos sutartis buvo pasirašyta vadovaujant ne jai, tačiau mano, kad tuo metu buvo neįsigilinta į sutarties tekstą, norėta ginčą išspręsti kuo greičiau.

14Teismo posėdžio metu ieškovo S. G. atstovas advokatas Mindaugas Šeškauskis su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad taikos sutartimi nieko nesiekiama cenzūruoti, ginčas kilo dar prieš ieškovui tampant meru, kai buvo pradėta viešai tyčiotis iš asmens, todėl pareiškėja įsipareigojo prieš spausdinant panašaus pobūdžio straipsnius pateikti ieškovo nuomonę. Atstovo manymu, taikos sutartimi įtvirtinta tik pareiškėjos etinė pareiga laikytis pliuralizmo, todėl teismas ją tvirtindamas nepadarė jokios aiškios teisės taikymo klaidos, be to pareiškėjos leidinys nėra vienintelis Kėdainių rajone. Pažymėjo, kad ginčas yra senesnis nei dešimties metų, todėl pačią bylą nagrinėti iš naujo nebėra intereso, jos nebeįmanoma kitaip teisiškai išspręsti, kaip jau buvo išspręsta - taikiai. Nurodė, kad vertinant taikos sutarties turinį būtina atsižvelgti į tuo metu buvusias faktines aplinkybes, į tai kad ieškovas tuo metu nebuvo rajono meras. Mano, kad be nurodytų aplinkybių yra ir procesinis pagrindas atmesti pareiškėjos prašymą, kadangi teismas pagal CPK 371 str. 1 d. negali panaikinti tik dalį nutarties.

15Trečiojo asmens G. N. teisių perėmėja J. S. K., teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (III t., b. l. 9, 10, 12).

16Pareiškimas tenkintinas.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 3 d. numatyta, kad laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų. Ši laisvė – svarbi įvairių Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo prielaida, kadangi asmuo visavertiškai įgyvendinti daugelį savo konstitucinių teisių ir laisvių gali tik turėdamas laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją. Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai (Lietuvos respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas). Šią Konstitucinę nuostatą detalizuoja Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 10 str., kuriame nustatyta, kad draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

18Nepaisant to, asmens saviraiškos laisvė ir visuomenės teisė į informaciją teisė nėra absoliučios, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 2 d. nustatyta, kad draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Tokios pozicijos laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, kuris savo praktikoje yra nurodęs, kad, kaip ir dauguma konvencijose įtvirtintų garantijų, saviraiškos laisvė, minima Konvencijos 10 str., nėra absoliuti, ja besinaudojantys asmenys (tiek žurnalistai, tiek kiti asmenys) privalo elgtis sąžiningai ,,informacijos adresato“ atžvilgiu, siekti pateikti tikslią ir patikimą informaciją, laikytis etikos normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-30/2014).

19Teismas, atsižvelgdamas į minėtų normų turinį, sutinka su pareiškėjos išdėstyta pozicija ir sprendžia, kad taikos sutarties punktai, įpareigojantys pareiškėją prieš publikavimą pateikti ieškovui arba jo nurodytam atstovui visus jos ruošiamus straipsnius apie ieškovą ar jo vadovaujamą įmonę, iš esmės riboja pareiškėjos saviraiškos teisę, pažeidžia visuomenės teisę į informaciją. Nustatyta, kad ieškovas S. G. pastaruosius du dešimtmečius aktyviai dalyvauja Kėdainių rajono politinėje veikloje, šiuo metu eina rajono mero pareigas (anksčiau buvo savivaldybės tarybos nariu), todėl laikytina, kad jis tiek taikos sutarties sudarymo metu, tiek šiuo metu buvo ir yra viešas asmuo. Ieškovas, užimdamas aukšto lygmens viešąsias pareigas ir tuo pat metu būdamas verslininku, privalo nuolatos derinti viešuosius ir privačiuosius interesus, užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir efektyvumą, tuo tarpu rajono gyventojai tuo tikslu turi pagrįstą ir teisėtą interesą gauti greitą bei objektyvią informaciją apie rajono mero veiklą, esant poreikiui reikalauti jo atskaitomybės. Šiuo atveju tarp šalių sudarytos taikos sutarties 2 ir 3 punktuose įtvirtinti įpareigojimai, šias teises nepagrįstai varžo, sukuria prielaidas uždelsti publikuoti rajono gyventojams aktualią informaciją, sutartyje numatytos baudos bei pati informacijos apsikeitimo procedūra, teismo vertinimu, pareiškėjai turi atgrasomąjį poveikį rengti ir skleisti bet kokio pobūdžio informaciją ne tik apie rajono merą kaip asmenį, bet ir rajone vykstančius kitus politinius ar net kultūrinius įvykius, kuriuose dalyvauja ieškovas. Be to, taikos sutartimi numatyti apribojimai, kaip pažymėta ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadoje (II t., b. l. 130-133), sukuria nevienodas konkurencines sąlygas tarp Kėdainių krašte veikiančių informacijos rengėjų (skleidėjų).

20Ieškovo atstovas nurodė, kad taikos sutarties punktais buvo siekiama tik užkirsti kelią ateityje skleidžiamai galimai šmeižikiškai ir garbę bei orumą žeminančiai informacijai. Minėta, kad saviraiškos laisvė, kaip ir visuomenės teisę į informaciją, nėra absoliuti, ją riboja kitos lygiavertės konstitucinės garantijos, šiuo atveju asmens teisė į privatumą, jo galimybė susipažinti su apie jį skleidžiama informacija. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną, esant teisinių vertybių tarpusavio konkurencijai, teisinga pusiausvyra tarp prieštaraujančių asmens teisių ir laisvių konkrečiose situacijose yra randama remiantis sveiko proto ir akivaizdžios būtinybės kriterijais (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimą). Taikos sutartimi numatyti pareiškėjos saviraiškos laisvės ir visuomenės teisės į informaciją apribojimai, teismo vertinimu, nėra nei būtini, nei proporcingi. Nepaisant taikos sutarties 2 bei 3 punktų ir pareiškėjai UAB „Rinkos aikštė“ galioja etikos normos ir imperatyvios teisės aktų nuostatos draudžiančios platinti informaciją, šmeižiančią ar įžeidžiančią ieškovą, žeminančią jo garbę ir orumą, tuo tarpu ieškovas, manydamas, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, gali įstatymų nustatyta tvarka reikalauti pareiškėjos tiek civilinės, tiek baudžiamosios atsakomybės. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika aiškinant Konvencijos 10 str. orientuoja į tai, kad teisė skleisti informaciją negali būti ribojama ne tik valstybės įvedama cenzūra, bet ir privačia cenzūra, kuri galima tada, kai, pažeidžiant proporcingumo principą ir nepaisant dviejų lygiaverčių teisių pusiausvyros reikalavimo, išimtinai ginama teisė į garbę ir orumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-964/2000).

21Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos taikos sutarties 2 ir 3 punktai prieštarauja teisiniams imperatyvams, įtvirtintiems Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str., Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 10 str., todėl Kėdainių rajono apylinkės teismas 2005-10-27 nutartimi tvirtindamas taikos sutartį padarė esminę teisės normų taikymo klaidą (CK 6.983 str.).

22Pagal CPK 370 str. 4 d. atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą. Kasacinis teismas nurodė, kad atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo (šiuo atveju – nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, vykdomas atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta. Proceso atnaujinimas yra išimtinis procesinis institutas, skirtas padarytoms teisinėms ir faktinėms klaidoms pašalinti, todėl po nutarties dėl proceso atnaujinimo priėmimo vykstančio proceso metu pirmiausia turi būti išnagrinėta, ar pasitvirtino tos aplinkybės, kurios sudarė pagrindą priimti nutartį atnaujinti procesą byloje. Šiuo procesu nesiekiama išnagrinėti bylą visa apimtimi iš naujo, todėl civilinės bylos dalyviai nesinaudoja visomis teisėmis ta pačia apimtimi ir tvarka, kaip įprastinio civilinės bylos proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civ bylose Nr. 3K-3-484/2008; 3K-3-416/2006; bylos Nr. 3K-3-451/2007).

23Atsižvelgiant į tai, kad procesas šioje byloje buvo atnaujintas siekiant nustatyti ar tvirtinant taikos sutartį buvo padaryta esminė teisės normų taikymo klaida, o ją nustačius – pašalinti, įvertinus tai, kad pradinis ginčas dėl paskleistų tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimų yra senesnis nei dešimties metų ir nė viena iš šalių proceso metu neišreiškė pageidavimo jį nagrinėti iš esmės (ieškovo atstovas nurodė, kad bylą nagrinėti iš naujo nebėra intereso), be kita ko ginčijama nutartimi esant išspręstam ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimui, spręstina, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutarties pakeitimas iš jos pašalinant taikos sutarties 2 ir 3 punktus yra tikslingiausias atnaujintos bylos užbaigimo būdas, nepažeidžiantis CPK 371 str. 1 d. numatytų teismo teisių.

24Pareiškėja pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 3127,68 Eur dydžio advokatės teisinės pagalbos išlaidas, kurios buvo patirtos visų trijų instancijų teismuose, pridėjo tai patvirtinančius įrodymus (gauta per EPP). Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Konstatuotina, kad prašyme nurodyta 434,40 Eur suma už atskirojo skundą parengimą apygardos teismui bei 521,28 Eur suma už atstovavimą teismuose, pažymint tai, kad tik po proceso atnaujinimo byla buvo nagrinėjama teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (posėdžio trukmė apie 1 val.), viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius 8.16 ir 8.19 punkte nustatytus dydžius, todėl pareiškėjai iš ieškovo priteistina advokato teisinės pagalbos išlaidų visų trijų instancijų teismuose suma mažintina iki 2300,00 Eur. Prašymą patenkinus, iš ieškovo taip pat priteistinas 71,75 Eur žyminis mokestis pareiškėjai ir 14,48 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 371 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

26pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą tenkinti.

27Pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutartį iš jos pašalinant taikos sutarties 2 punktą numatantį, kad „atsakovas įsipareigoja ruošdamas straipsnius apie S. G. ar jo vadovaujamą UAB „Vesiga“ laikraštyje „Rinkos aikštė“ išklausyti ir pateikti ieškovo arba jo nurodyto atstovo nuomonę nagrinėjama tema. Ieškovui turi būti pateikiami visi ruošiami straipsniai, kuriuose minima UAB „Vesiga“ ar S. G., išskyrus renginių reklamą, kurių rėmėjai yra UAB „Vesiga“ ar S. G. Ieškovo nuomonė turi būti pateikta kiekvienu atveju, kaip ir atsakovo spausdinama medžiaga, tame pačiame straipsnyje, be suderinimo su ieškovu jo nuomonė negali būti koreguojama (galima taisyti tik gramatines klaidas). Jeigu ieškovas raštu atsisako pateikti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu arba jos nepateikia per tris dienas nuo pranešimo-prašymo išreikšti nuomonę gavimo dienos, atsakovas turi teisę spausdinti parengtą straipsnį apie ieškovą ar UAB „Vesiga“ be ieškovo nuomonės“, bei taikos sutarties 3 punktą kuriame nustatyta, kad „jeigu atsakovas pažeidžia šios sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, kiekvienu pažeidimo atveju jis sumoka ieškovui 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą“.

28Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo S. G., a. k. ( - ), 2371,75 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt vieno euro 75 ct) bylinėjimosi išlaidas pareiškėjai UAB „Rinkos aikštė“, į. k. 161406582, ir 14,48 Eur (keturiolikos eurų 48 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei. Nurodyta 14,48 Eur suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius,... 2. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovėms direktorei V.... 3. nedalyvaujant ieškovui S. G., trečiojo asmens G. N. teisių perėmėjai J. S.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Kėdainių rajono apylinkės teisme 2005-04-27 buvo gautas ieškovo S. G.... 6. 2005-10-27 nutartimi teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir... 7. Pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ 2015-06-02 pateikė teismui prašymą... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015-09-14 nutartimi pareiškėjos UAB... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-27 nutartimi panaikino Kėdainių... 10. Pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ patikslintame prašyme (II t., b. l.... 11. Ieškovas S. G. atsiliepime (II t., b. l. 44-50) į pareiškėjos UAB „Rinkos... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovė... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ atstovė... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo S. G. atstovas advokatas Mindaugas Šeškauskis... 15. Trečiojo asmens G. N. teisių perėmėja J. S. K., teismo posėdyje... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 3 d. numatyta, kad laisvė reikšti... 18. Nepaisant to, asmens saviraiškos laisvė ir visuomenės teisė į informaciją... 19. Teismas, atsižvelgdamas į minėtų normų turinį, sutinka su pareiškėjos... 20. Ieškovo atstovas nurodė, kad taikos sutarties punktais buvo siekiama tik... 21. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių... 22. Pagal CPK 370 str. 4 d. atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 23. Atsižvelgiant į tai, kad procesas šioje byloje buvo atnaujintas siekiant... 24. Pareiškėja pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 3127,68 Eur dydžio... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 371 str. 1 d. 2 p.,... 26. pareiškėjos UAB „Rinkos aikštė“ prašymą tenkinti.... 27. Pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005-10-27 nutartį iš jos... 28. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš ieškovo S. G., a. k. ( - ), 2371,75 Eur (dviejų tūkstančių... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti...