Byla eB2-1929-480/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Tekša ir ko“, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“ direktoriaus K. R. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Telkša ir ko“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Tekša ir ko“, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“ direktoriaus K. R. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Telkša ir ko“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Tekša ir ko“. Ieškovas nurodo, kad UAB „Telkša ir Ko“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui 2017-03-06 sudaro 7891,16 Eur (7507,47 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų; 383,69 Eur delspinigių). Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017-03-06 duomenimis, UAB „Telkša ir Ko“ yra 2 apdraustieji. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Telkša ir Ko“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 20 straipsnio nuostatomis, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t.y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Paskutinį kartą bankas mokėjimo nurodymą iš dalies įvykdė 2016-10-03. VSDFV Kauno skyrius skolos išieškojimo užtikrinimui nustatė priverstinį įkeitimą transporto priemonei „Mercedes Benz 311“, valst Nr. EEV505 (VIN kodas WDB9066351S178690). Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras 2017-03-03 duomenimis, UAB „Telkša ir Ko“ vardu nėra registruoto nekilnojamo turto. VĮ „Regitra“ 2017-03-03 duomenimis, bendrovė turi 2 transporto priemones. Remiantis VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, paskutinis UAB „Telkša ir Ko“ balansas yra pateiktas 2016-06-08 už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31. Iš pateikto balanso matyti, jog bendrovės turtas iš viso buvo 69959,00 Eur, iš jų: ilgalaikis turtas – 36970,00 Eur, trumpalaikis turtas – 32989,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 3268,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 25650,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4071,00 Eur). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 44475,00 Eur. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017-03-06 duomenimis, UAB „Telkša ir Ko“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma – 21584,34 Eur. Todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3UAB „Telkša ir ko“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame prašoma atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Telkša ir ko“. Nurodo, kad UAB „Telkša ir ko“ dirba du darbuotojai, sudarytos dvi profesinio mokymo (praktikos) sutartys su Kauno taikomosios dailės mokyklos studentais. Šių sutarčių pagrindu studentai įmonėje atlieka profesinę praktiką (praktikos atlikimo terminai-2017 m. kovo-balandžio mėn.). Praktiką atliekantys studentai atlieka tokias pačias funkcijas, kaip ir darbuotojai. Be to, ieškovas iki pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, neišnaudojo kitų savo pažeistų teisių gynybos būdų. Be to, UAB „Telkša ir ko“ neatitinka nemokumo kriterijaus, neturi pradelstų įsiskolinimų darbuotojams. Įmonė dėl rinkos pokyčių susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. UAB „Telkša ir ko“ įsigijo reklamos produktų gamybos įrangą ir mikroautobusą, sudarant kreditavimo sutartį su AB „Citadele“ banku. Įmonei pardėjus atlikti mėnesinius mokėjimus AB „Citadele“ bankui, su įmone už suteiktas paslaugas ir prekes neatsiskaitė dalis klientų, dėl ko sumažėjo UAB „Telkša ir ko“ gaunamos pajamos, iš kurių įmonė galėjo atsiskaitytu su kitais kreditoriais. Paskutinis mokėjimas pagal kredito sutartį numatomas 2017-06-17.

4UAB „Telkša ir ko“ direktorius K. R. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriame prašo iškelti UAB „Telkša ir ko“ restruktūrizavimo bylą; restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“; nustatyti 7500,00 Eur per mėnesį sumą, kurią UAB „Telkša ir ko“ turi teisę naudoti einamiesiems mokėjimams ir įmokoms atlikti; leisti vykdyti UAB „Telkša ir ko“ einamuosius mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas iš sąskaitos NR. (duomenys neskelbtini). Nurodo, kad UAB „Telkša ir ko“ turi finansinių sunkumų, tačiau yra mokus juridinis asmuo. Aplinkybės, sukėlusios laikinus įmonės finansinius sunkumus yra brangios reklamos produktų gamybos įrangos ir mikroautobuso įsigijimas, sudarant kredito sutartį (su įsigyjamų prekių įkeitimu) su AB „Citadele“ banku. Dėl įsigytos įrangos įmonė išliko konkurencinga produktų bei paslaugų teikėja sparčiai augančioje reklamos rinkoje. Įrangos ir mikroautobuso įsigijimas buvo būtinas ketinant įgyvendinti projektą pagal Švedijoje esančios įmonės užsakymą. Projektas neįgyvendintas dėl nuo UAB „Telkša ir ko“ nepriklausiančių aplinkybių. Pradėjus atlikti mokėjimus mėnesinius u AB „Citadele“ bankui, su UAB „Telkša ir ko“ neatsiskaitė dalis klientų, kas turėjo įtakos įmonės finansinei būklei. Paskutinis mokėjimas pagal finansinio lizingo sutartį 2017-06-17. UAB „Telkša ir ko“ yra mokus juridinis asmuo, nes pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, UAB „Telkša ir ko“ vykdo sėkmingą ir pelningą ūkinę-komercinę veiklą ir mažina įsiskolinimus kreditoriams, turi du darbuotojus bei ketina įdarbinti 2 naujus darbuotojus, kurie šiuo metu įmonėje atlieka profesinę praktiką profesinio mokymo (praktikos) sutarčių pagrindu. Įmonė bendradarbiauja su VĮ Kauno tvirtovės regioniniu parku, kuriant informacinius stendus, rengiant reikalingą atributiką, lankstinukus, suvenyrus. Ši įmonė 2017 metais ketina atlikti užsakymų už 10000 Eur.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu.

6ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str.). Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš UAB „Telkša ir ko“ pateiktų 2017 metų balansų (2017-04-10 balansas, 2017-04-21 balansas) matyti, kad įmonė turi turto už 105343,00 Eur, kurį sudaro ilgalaikis turtas 21881,00 Eur sumai bei trumpalaikis turtas 83462,00 Eur sumai (atsargos-5 Eur; per vienerius metus gautinos sumos-83447,00 Eur; pinigai ir pinigų ekvivalentai-10 Eur). Remiantis 2017-04-21 pelno nuostolių ataskaita matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai. Tuo tarpu remiantis teismui pateiktu tiekėjų sąrašu bei UAB „Telkša ir ko“ pateiktais restruktūrizavimo plano matmenimis matyti, kad pradelsti įmonės kreditoriniai įsipareigojimai 2017-04-10 sudarė 43 654,63 Eur. Pažymėtina, kad didžiąją dalį pradelstų įmonės įsiskolinimų sudaro skola valstybės biudžetui (VMI-26517,38). Kaip jau nurodyta, pagal pateiktus duomenis didžiąją dalį įmonės turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos (83447,00 Eur). Pirkėjų skolos sudaro 31412,01 Eur. Pažymėtina, kad teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-936-798/2017). Atkreiptinas dėmesys, kad restruktūrizavimo plano matmenyse nurodyta, jog debitorių skolos sudaro 83447,74 Eur, plius palūkanos, delspinigiai ir kiti privalomi mokėjimai ir įmonė siekia išsiieškoti šias skolas, tačiau byloje nėra įrodymų, kad UAB „Telkša ir ko“ ėmėsi priemonių dėl skolų atgavimo (t.y. kad pradėtos derybos) ar išieškojimo (t.y. kad pradėti teisminiai procesai dėl skolų atgavimo), taip pat nėra pateikti įrodymai, kad egzistuoja reali galimybė šias skolas atgauti. Tuo tarpu byloje nėra pateikta įrodymų apie gautinas sumas 52 035,73 Eur (atskaitingas asmuo) sumai. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, įmonės atžvilgiu šiuo metu nėra nagrinėjamų kitų civilinių bylų, išskyrus šią (CPK 179 str. 3 d.), tačiau UAB „Telkša ir ko“ atžvilgiu yra vykdomos keturios vykdomosios bylos. Tiek restruktūrizavimo plane nurodytos planuojamos gauti pajamos iš VĮ Kauno tvirtovės regioninio parko, tiek byloje pateiktas VšĮ Kauno tvirtovės regioninio parko 2017-04-12 raštas Nr. (duomenys neskelbtini) nepatvirtina, kad bus vykdomi užsakymai iš UAB „Telkša ir ko“ ir būtent 10 000 Eur sumai, nes remiantis minėtu raštu matyti, kad VšĮ Kauno tvirtovės regioninio parko užsakymai turi būti vykdomi remiantis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos kitos konkrečios priemonės atsakovės veiklai stabilizuoti ir atkurti, o restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktos priemonės vertintinos kaip abstrakčios, t.y. kad įmonė ketina reklamuoti teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes internete, spaudoje, ant transporto priemonių ir panaudojant kitas priemones, ketina dalyvauti parodose. Nurodoma, kad įmonė vykdo veiklą, uždirba pajamas, tačiau nepateikta informacija apie vykdomas sutartis, projektus. Tačiau remiantis pelno (nuostolių) ataskaita matyti, kad įmonės veikla 2017 metais yra nuostolinga. Įvertintina ir tai, kad remiantis įmonės restruktūrizavimo plano matmenimis, viešai skelbiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, įmonėje dirba du darbuotojai, kai tuo tarpu 2015 metais įmonėje dirbo 13 darbuotojų, todėl įmonės galimybės vykdyti veiklą vertintinos kaip ribotos. Nekilnojamojo turto įmonė neturi. Įmonės restruktūrizavimo plane nenumatytas parduoti turtas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad UAB „Telkša ir ko“ restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta realių priemonių atsakovės mokumui ir normaliai ūkinei komercinei veiklai atkurti, todėl atsisakytina iškelti UAB „Telkša ir ko“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Remiantis byloje pateiktais duomenimis (2017 metų balansu, įmonės restruktūrizavimo plano matmenimis, tiekėjų sąrašu) matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau teismas, įvertinęs duomenis apie įmonės turtą, jo sudėtį, bei nesant pateiktų įrodymų apie galimybę išsiieškoti debitorius įsipareigojimus, kas sumažina įmonės turimo turto vertę, sprendžia, kad UAB „Telkša ir ko“ keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Telkša ir ko“ administratoriumi skirtina UAB „Ad acta“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB „Telkša ir ko“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Telkša ir ko“ (juridinio asmens kodas 302491280, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Bugienių aklg. 4).

13Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Telkša ir ko“ (juridinio asmens kodas 302491280, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Bugienių aklg. 4).

14Paskirti atsakovės UAB „Telkša ir ko“ bankroto administratoriumi UAB „Ad acta“ (adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 34-67, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA171).

15Uždėti atsakovės UAB „Telkša ir ko“ (j. a. k. 302491280, registracijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Bugienių aklg. 4) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad atsakovės UAB „Telkša ir ko“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

22Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti UAB „Telkša ir ko“ (juridinio asmens kodas 302491280) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) Swedbank, AB, nustatant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 7500,00 Eur.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. UAB „Telkša ir ko“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto... 4. UAB „Telkša ir ko“ direktorius K. R. pateikė... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta,... 6. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 8. Iš UAB „Telkša ir ko“ pateiktų 2017 metų balansų (2017-04-10 balansas,... 9. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 10. Iškėlus UAB „Telkša ir ko“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo... 12. Atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 13. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Telkša ir ko“... 14. Paskirti atsakovės UAB „Telkša ir ko“ bankroto administratoriumi UAB... 15. Uždėti atsakovės UAB „Telkša ir ko“ (j. a. k. 302491280, registracijos... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Telkša ir ko“ valdymo organai ne vėliau... 18. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 22. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi priimtą... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...