Byla AS-858-909-13
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. rugpjūčio 1 d. gautas (2013 m. liepos 29 d. išsiųstas paštu) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Vitvela“) skundas (b. l. 1-7), kuriame prašoma:

51) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir Energetikos ministerija) 2013 m. birželio 28 d. leidimo gaminti elektros energiją Nr. LG-2217 dalį, kuria nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis;

62) įpareigoti atsakovą Energetikos ministeriją 2013 m. birželio 28 d. leidime gaminti elektros energiją Nr. LG-2217 nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuoti tarifai ir fiskuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis;

73) priteisti iš Lietuvos valstybės žalą, skaičiuojamą po 0,93 Lt/kWh už pareiškėjui priklausančios integruoto tipo saulės elektrinės pagamintą ir parduotą elektros energijos kilovatvalandę laikotarpiu nuo skundžiamo akto priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

84) priteisti iš atsakovų Energetikos ministerijos ir Lietuvos valstybės bylinėjimosi išlaidas.

9Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi (b. l. 17-18) buvo nustatytas pareiškėjui terminas iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus, t. y. skunde aiškiai suformuluoti reikalavimą dėl žalos atlyginimo nurodant konkretų turtinės žalos dydį.

10Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog vienu iš skundo reikalavimų pareiškėjas prašo priteisti iš Lietuvos valstybės turtinę žalą, kurią skaičiuoja po 0,93 Lt/kWh už jam priklausančios integruoto tipo saulės elektrinės pagamintą ir parduotą elektros energijos kilovatvalandę laikotarpiu nuo skundžiamo akto priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Toks pareiškėjo reikalavimas yra nekonkretus, iš jo neaišku, kiek pareiškėjo saulės elektrinė yra pagaminusi elektros energijos nuo ginčijamo leidimo išdavimo dienos iki skundo padavimo teismui dienos. Dėl šių priežasčių pareiškėjas privalo nurodyti konkretų prašomos priteisti turtinės žalos dydį. Teismas taip pat išaiškino pareiškėjui, kad, vadovaujantis ABTĮ 52 straipsniu, jis turi teisę tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi (b. l. 20) pareiškėjo UAB „Vitvela“ 2013 m. liepos 29 d. skundą, Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautą 2013 m. rugpjūčio 1 d., laikė nepaduotu ir nutarė nutarčiai įsiteisėjus kartu su priedais grąžinti pareiškėjui.

13Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjas nepašalino nustatytų skundo trūkumų, nesikreipė dėl termino pratęsimo nustatytiems trūkumams pašalinti, todėl jo skundas laikytinas nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus grąžintinas pareiškėjui.

14III.

15Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vitvela“ atskiruoju skundu (b. l. 29-32) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį ir perduoti jo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Atskirajame skunde nurodoma, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pareiškėjo atstovai gavo tik 2013 m. rugsėjo 9 d., t. y. jau praėjus teismo nustatytam 2013 m. rugpjūčio 20 d. terminui, iki kurio pareiškėjas turėjo pašalinti 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje nustatytus skundo trūkumus. Pareiškėjas pabrėžia, kad administracinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, jam per nustatytą terminą nepašalinus skundo trūkumų, be kita ko, atsižvelgia, ar pareiškėjui nutartis dėl trūkumų šalinimo buvo įteikta laiku (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010). Šiuo atveju pareiškėjas (jo atstovai) dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių neturėjo galimybės laiku, t. y. iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., pašalinti skundo trūkumus.

17Nurodo, jog reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškėjas grindė tuo, kad dėl galimai neteisėtų Energetikos ministerijos veiksmų (pirmieji du skundo reikalavimai) yra patiriama žala negautų pajamų forma, kurią sudaro elektros energijos supirkimo tarifų skirtumas tarp leidimo plėtrai ir leidimo gaminti išdavimo momentu galiojusių tarifų, t. y. 0,93 Lt/kWh už kiekvieną saulės jėgainėje pagamintą ir AB LESTO parduotą elektros energijos kilovatvalandę. Pareiškėjas taip pat pabrėžia, kad jis nuostolius patirs iki pat teisės pažeidimo pašalinimo (kurio siekiama pirmaisiais dviem reikalavimais). Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – ir CK) įtvirtintus civilinės atsakomybės principus padaryta žala turi būti atlyginama visiškai (CK 6.251 str. 1 d.). Atitinkamai, CK 6.249 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas gali atidėti būsimos žalos įvertinimą arba įvertinti būsimą žalą remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe. Šiais atvejais kaip žalos atlyginimą teismas gali priteisti konkrečią pinigų sumą, periodines išmokas arba įpareigoti skolininką užtikrinti žalos atlyginimą. Bendrosios kompetencijos teismai taip pat laikosi pozicijos, jog aplinkybė, kad asmeniui žala dar neatsirado, bet yra realu arba visiškai akivaizdu, kad ji atsiras ateityje, nėra pagrindas atmesti reikalavimą dėl tokios žalos atlyginimo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-76/2012).

18Pareiškėjo vertinimu, tiek iš skundo reikalavimo formuluotės, tiek iš skundo argumentų yra akivaizdu, kad juo siekiama visiško nuostolių atlyginimo, t. y. status quo situacijos atkūrimo. Todėl pirmosios instancijos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas turi patikslinti trečiąjį skundo reikalavimą, nurodydamas, kokią žalą (nuostolius) jis patyrė nuo skundžiamo akto priėmimo iki skundo teismui padavimo dienos. Be to, pareiškėjas skunde išdėstė išsamius argumentus, kodėl teismo reikalaujamo tikslaus nuostolių dydžio, t. y. konkrečios skaitinės išraiškos, paskaičiuoti yra objektyviai neįmanoma, kadangi jį lemia: 1) pažeidimo terminas, kuris yra tęstinis ir bus pašalintas tik teismui patenkinus skundą ir atsakovui įvykdžius teismo sprendimą; 2) faktiškai pagamintos elektros energijos kiekis nuo skundžiamo akto priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Savo ruožtu, faktiškai pagamintos elektros energijos kiekis taip pat priklauso nuo objektyvių priežasčių (meteorologinių sąlygų, elektrinės techninės būklės ir pan.).

19Pareiškėjo įsitikinimu, pateikta reikalavimo formuluotė yra aiški, konkreti ir užtikrina realiai patirtos žalos atlyginimą. Tokio reikalavimo tenkinimo atveju sprendimą vykdančiam asmeniui (atsakovams arba antstoliui priverstinio vykdymo atveju) pakanka nustatyti parduotos elektros energijos kiekį sprendimo vykdymo metu ir padauginti jį iš teismo priteistos 0,93 Lt/kWh sumos. Savo ruožtu parduotos elektros kiekis yra objektyvus dydis, apskaitomas teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotais apskaitos prietaisais. Tokį reikalavimą galima palyginti su reikalavimu priteisti procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.). Vykdant tokį reikalavimą taip pat reikalinga nustatyta tam tikrą aplinkybę (neįvykdytą priteistos sumos dalį) ir atlikti atitinkamus aritmetinius skaičiavimus, tačiau diskusijų dėl tokio reikalavimo nekonkretumo ar neaiškumo nekyla.

20Nurodo, jog, vadovaujantis pirmosios instancijos teismo logika, visišką nuostolių atlyginimą pareiškėjas galėtų pasiekti tik inicijavęs dar mažiausiai vieną bylą, kadangi nuo skundo teismo padavimo dienos iki sprendimo priėmimo, jo įsiteisėjimo ir įvykdymo praeis atitinkamas laiko tarpas, per kurį žala bus patiriama. Kadangi šioje byloje būtų išspręstas reikalavimas tik dėl žalos, patirtos iki skundo pateikimo teismui dienos, todėl atsakovui nesutinkant geranoriškai atlyginti žalą ir už bylos nagrinėjimo laikotarpį, pareiškėjas būtų priverstas inicijuoti naujus teisminius procesus nors pats neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo faktas iš esmės jau būtų konstatuotas. Tokia situacija būtų nesuderinama su teisminės gynybos prieinamumo (ABTĮ 5 str.), visiško nuostolio atlyginimo, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principais.

21Pareiškėjas pažymi, kad jis sąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis reikšdamas reikalavimą dėl žalos (negautų pajamų) atlyginimo, taip iš anksto informuodamas atsakovus ir teismą apie visus reiškiamus reikalavimus, pateikdamas argumentus dėl žalos atlyginimo pagrindų, jo skaičiavimo metodikos, kuri yra visiškai aiški – parduotos elektros energijos kiekis pažeidimo pašalinimo metu padaugintas iš teismo priteisto sumos. Be to, žala yra kildinama iš šioje byloje ginčijamo administracinio akto, kurio apskundimo terminus riboja ABTĮ nustatyti terminai.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Vitvela“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį, kuria teismas jo skundą laikė nepaduotu jam nepašalinus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų, t. y. skunde aiškiai nesuformulavus reikalavimo dėl žalos atlyginimo nurodant konkretų turtinės žalos dydį.

26Pareiškėjas ginčydamas priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartis jam buvo įteikta pasibaigus terminui pašalinti teismo nurodytus skundo trūkumus, be to, šie trūkumai nustatyti nepagrįstai.

27Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš dalies su nurodytais pareiškėjo argumentais sutinka.

28Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog byloje pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėjui Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartis dėl jo pateikto skundo trūkumų pašalinimo buvo įteikta 2013 m. rugsėjo 9 d. (b. l. 34-35), t. y. praėjus teismo nustatytam 2013 m. rugpjūčio 20 d. terminui, iki kurio pareiškėjas turėjo pašalinti 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje nustatytus skundo trūkumus. Šiuo atveju sutiktina su pareiškėju, kad pirmosios instancijos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi laikydamas pareiškėjo skundą nepaduotu, jam nepašalinus nurodytų skundo trūkumų, be kita ko, turėjo įvertinti, ar pareiškėjui nutartis dėl trūkumų šalinimo buvo įteikta laiku, kad jis galėtų susipažinti su nustatytais skundo trūkumais ir juos pašalinti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010, 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-748/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė nagrinėjamos administracinės bylos kontekste savaime sudaro pagrindą naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas laikė pareiškėjo skundą nepaduotu, jam per nustatytą terminą nepašalinus skundo trūkumų.

29Papildomai taip pat pažymėtina, jog administracinėje byloje pareiškėjas buvo pateikęs reikalavimus: 1) panaikinti atsakovo Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 28 d. leidimo gaminti elektros energiją Nr. LG-2217 dalį, kuria nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; 2) įpareigoti atsakovą Energetikos ministeriją 2013 m. birželio 28 d. leidime gaminti elektros energiją Nr. LG-2217 nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuoti tarifai ir fiskuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės žalą, skaičiuojamą po 0,93 Lt/kWh už pareiškėjui priklausančios integruoto tipo saulės elektrinės pagamintą ir parduotą elektros energijos kilovatvalandę laikotarpiu nuo skundžiamo akto priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

30Šiuo atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi (b. l. 17-18) pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus, t. y. skunde aiškiai suformuluoti reikalavimą dėl žalos atlyginimo nurodant konkretų turtinės žalos dydį, t. y. iš esmės skundo trūkumai buvo numatyti tik tiek, kiek jie susiję su pareiškėjo pateiktu reikalavimu priteisti jam žalą. Tačiau, pareiškėjui Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi nustatytų skundo trūkumų nepašalinus, pareiškėjo skundas visoje apimtyje buvo laikytas nepaduotu. Teismui, be kita ko, nemotyvuojant šių išvadų, nors, kaip jau buvo minėta, skundo trūkumų, susijusių su pirmaisiais dviem pareiškėjo skundo reikalavimais nebuvo nustatyta. Atitinkamai, darytina išvada, jog nepagrįstai pirmosios instancijos teismas laikė pareiškėjo skundą nepaduotu visoje apimtyje.

31Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso normas ir nepagrįstai pareiškėjo skundą laikė nepaduotu. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartis naikintina ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ atskirąjį skundą tenkinti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. rugpjūčio 1 d. gautas... 5. 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau... 6. 2) įpareigoti atsakovą Energetikos ministeriją 2013 m. birželio 28 d.... 7. 3) priteisti iš Lietuvos valstybės žalą, skaičiuojamą po 0,93 Lt/kWh už... 8. 4) priteisti iš atsakovų Energetikos ministerijos ir Lietuvos valstybės... 9. Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos... 10. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog vienu iš skundo reikalavimų... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi (b.... 13. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjas nepašalino... 14. III.... 15. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vitvela“ atskiruoju skundu (b.... 16. Atskirajame skunde nurodoma, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013... 17. Nurodo, jog reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškėjas grindė tuo, kad... 18. Pareiškėjo vertinimu, tiek iš skundo reikalavimo formuluotės, tiek iš... 19. Pareiškėjo įsitikinimu, pateikta reikalavimo formuluotė yra aiški,... 20. Nurodo, jog, vadovaujantis pirmosios instancijos teismo logika, visišką... 21. Pareiškėjas pažymi, kad jis sąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Vitvela“ atskiruoju skundu skundžia... 26. Pareiškėjas ginčydamas priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą... 27. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš dalies su nurodytais... 28. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog byloje pateikti įrodymai liudija,... 29. Papildomai taip pat pažymėtina, jog administracinėje byloje pareiškėjas... 30. Šiuo atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d.... 31. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“ atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....