Byla II-638-473/2008
Dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant R. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. Š. skundą dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22007-11-27 E. U. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad 2007-08-26 apie 20 val. jis prie Baltupių g. 173 namo vedžiojo šunį be antsnukio, tuo jis pažeidė Vilniaus m. savivaldybės 2006-07-26 sprendimu Nr. 1-1283 patvirtintų gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių 18 punktą ir įvykdė administracinį teisės pažeidimą, atsakomybė už kurį numatyta LR ATPK 110 str. 4 d.

3Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008-01-09 nutarimu Nr. A11-1176 nutraukė administracinę bylą E. U. atžvilgiu, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.

4R. Š. skundu (b.l. 2), prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-01-09 nutarimą Nr. A11-1176. Teigia, kad jo kaimynas E. U. savo šunį vedžiojo be antsnukio, už tai 2007 vasarą buvo nubaustas. Po nubaudimo šis asmuo vis tiek vedžiojo šunį be antsnukio. 2007-08-26 apie 20:00 val. jis su žmona pamatė kaimyną vedantį šunį be antsnukio ir nusprendė tai nufotografuoti mobiliuoju telefonu. Tačiau kaimynas pradėjo jam grasinti ir atėmė iš jo mobilųjį telefoną, tarp jų įvyko konfliktas. Nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija nepagrįstai nusprendė nutraukti bylą E. U. atžvilgiu. Institucija nesivadovavo ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančia informacija, netinkamai vertino liudytojų parodymus.

5Institucijos, surašiusios nutarimą, atstovas ir pareiškėjo prašomas patraukti administracinėn atsakomybėn asmuo E. U. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama institucijos atstovui ir E. U. nedalyvaujant.

7Skundas netenkintinas.

8Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis).

9ATPK 297 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe.

10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str. 4 d. numatyta atsakomybė už Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimą padarytą asmens, bausto už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus. Ši teisės norma pagal savo pobūdį yra blanketinė, t.y. elgesio taisyklė yra numatyta kitame teisės akte.

11Vilniaus m. savivaldybės 2006-07-26 sprendimu Nr. 1-1283 patvirtintų Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių, (toliau - Taisyklių) 18 p. numato, kad viešosiose vietose šunys turi būti vedžiojami (vedami) su pavadėliu ir antsnukiu. Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, prie pašalinių žmonių pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m.

12R. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-01-09 nutarimą Nr. A11-1176 ir nurodo, kad E. U. turi būti pripažintas kaltas padaręs administracinį teisės pažeidimą.

13Teismo posėdyje liudytoja S. Š. parodė, kad 2007-08-26 apie 20:00 val. jie su vyru grįždami namo pamatė taip pat namo grįžtantį kaimyną E. U., kuris vedėsi šunį be antsnukio. Nusprendė palaukti laiptinėje ir tai nufotografuoti mobiliojo telefono fotoaparatu. Vyrui pradėjus fotografuoti kaimynas atėmė iš jo telefoną, tarp jų įvyko konfliktas.

14Policijos pareigūnams duotame paaiškinime E. U. ir V. U. (b. l. 14-18) nurodė, kad 2007-08-26 jie grįžo iš vasarvietės, į kurią vežėsi ir šunį. Išlipę iš automobilio šunį paliko mašinoje. Laiptinėje juos pasitiko kaimynas R. Š., kuris stovėjo ant laiptų ir filmavo juos mobiliuoju telefonu grasindamas, kad jie čia negyvens ir šuns nevedžios. Kai E. U. paprašė pasitraukti R. Š. smogė jam kumščiu į krūtinę. Konflikto metu R. Š. iš rankų iškrito mobilusis telefonas. Nurodo, kad jis jau buvo baustas už gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus ir nuo to karto visą laiką šunį vedžioja su antsnukiu.

15Vilniaus m. VPK 1–o PK Viešosios policijos Verkių policijos nuovados tyrėjas P. R. tarnybiniame pranešime (b. l. 43) nurodo, kad atliekant aplinkybių patikrinimą nuvyko adresu Baltupio g. 173, Vilnius ir bendravo su šio namo gyventojais: A. B., T. N., I. K., L. M., L. Ž.. Jie paaiškino, kad kaimynas E. U. iki 2007 m. spalio mėnesio savo šunį vedžiojo viešoje vietoje be antsnukio, po to pradėjo vedžioti su antsnukiu. A. B. ir T. N. paaiškino, kad E. U. dėl šuns laikymo ir vedžiojimo jokių pretenzijų neturi. Dėl 2007-08-26 įvykusio konflikto namo gyventojai nieko paaiškinti negalėjo, nes šio konflikto nematė. Pateiktame R. Š. vaizdo įraše nėra užfiksuota, kad E. U. vedžioja šunį be antsnukio. Iš šio įrašo matyti, kad E. U. įeidamas į laiptinę rankoje nešasi du maišelius.

16Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008-01-09 priėmė nutarimą Nr. A11-1176, kuriuo nutraukė administracinę bylą E. U. atžvilgiu, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.

17Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, mano, kad byloje nesurinkta patikimų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių E. U. kaltę dėl padaryto pažeidimo, t.y. kad jis 2007-08-26 apie 20 val. prie Baltupių g. 173 namo vedžiojo šunį be antsnukio. Kaip matyti iš konflikto dalyvių paaiškinimų, konfliktas įvyko laiptinėje. R. Š. teigia, kad kaimynas grįžęs namo vedėsi šunį be antsnukio. Tuo tarpu pats E. U. nurodo, kad šunį paliko mašinoje ir į laiptinę įėjo be šuns, kai jį užsipuolė kaimynas R. Š.. Kaip matyti iš policijos pareigūno tarnybinio paaiškinimo, R. Š. padarytame vaizdo įraše nėra užfiksuota, kad E. U. vedžioja šunį be antsnukio, priešingai – iš įrašo matosi, kad E. U. įeina į laiptinę be šuns, nešinas dviem maišeliais. Policijos pareigūnai po įvykio taip pat apklausė namo gyventojus, kurie negalėjo patvirtinti fakto, kad E. U. 2007-08-26 apie 20 val. prie Baltupių g. 173 namo vedžiojo šunį be antsnukio. Kaimynės A. B. ir T. N. paaiškino, kad E. U. dėl šuns laikymo ir vedžiojimo jokių pretenzijų neturi. R. Š. teigia, kad E. U. jau ankščiau yra baustas už Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių pažeidimus, tačiau ir po nubaudimo toliau nesilaiko šių Taisyklių vedžioja šunį be antsnukio. Teigia, kad byloje yra prieštaravimų, nes apklausti kaimynai nurodė, kad E. U. iki 2007 metų spalio mėnesio vedžiojo šunį be antsnukio. Teismo manymu, šie prieštaravimai nėra esminiai, be to jie nepatvirtina paties pažeidimo fakto, t.y. kad 2007-08-26 apie 20 val. E. U. vedžiojo šunį be antsnukio. Kaip matyti iš R. Š., S. Š., E. U., V. U. parodymų šie namo gyventojai tarpusavyje nesutaria, dažnai konfliktuoja. E. U. teigimu 2007-08-26 įvykusio konflikto metu R. Š. jį sužalojo, dėl ko pastarasis kreipėsi į medicinos ekspertą, kuris jam nustatė nežymų sveikatos sutrikdymą (b .l. 19-20, 48-49). Dėl šių aplinkybių teismas R. Š. ir S. Š. parodymų, duotų prieš kaimyną E. U., negali vertinti kaip visiškai objektyvių. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad E. U. 2007-08-26 apie 20:00 val. vedžiojo šunį be antsnukio, R. Š. teismui nepateikė, taip pat nurodė, kad kiti kaimynai jo prašomi liudyti atsisakė. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarkos pažeidimų nagrinėjant šią bylą nenustatyta.

18Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-01-09 nutarimas Nr. A11-1176 yra pagrįstas, todėl nėra pagrindo tenkinti R. Š. skundą ir jį naikinti.

19Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-01-09 nutarimą Nr. A11-1176 palikti nepakeistą ir R. Š. skundo nepatenkinti.

21Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. 2007-11-27 E. U. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008-01-09... 4. R. Š. skundu (b.l. 2), prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 5. Institucijos, surašiusios nutarimą, atstovas ir pareiškėjo prašomas... 6. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 9. ATPK 297 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl... 10. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str. 4 d. numatyta atsakomybė... 11. Vilniaus m. savivaldybės 2006-07-26 sprendimu Nr. 1-1283 patvirtintų Gyvūnų... 12. R. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės... 13. Teismo posėdyje liudytoja S. Š. parodė, kad 2007-08-26 apie 20:00 val. jie... 14. Policijos pareigūnams duotame paaiškinime E. U. ir V. U. (b. l. 14-18)... 15. Vilniaus m. VPK 1–o PK Viešosios policijos Verkių policijos nuovados... 16. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008-01-09... 17. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, mano, kad byloje nesurinkta... 18. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad... 19. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 20. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-01-09... 21. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...