Byla eB2-1432-254/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kristroma“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kristroma“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kristroma“.

3Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 5 609,71 Eur. VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Kristroma“ nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

5Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Kristroma“ keltina bankroto byla

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

8Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2018 m. sausio 8 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Kristroma“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos įmonės finansinių ataskaitų rinkinį; duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą, jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti ribojimai; informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka; paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą; nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo; įmonės registravimo duomenis. 2017 m. vasario 7 d. nutartimi, tenkinus atsakovės vadovo prašymą, teismas atnaujino Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 8 d. nutartimi UAB „Kristroma“ administracijos vadovui nustatytą terminą nutartyje nurodytiems dokumentams pateikti ir jį pratęsė iki 2018 m. vasario 14 d. 2018 m. vasario 19 d. teisme gautas atsakovės direktoriaus atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame jis nesutiko su bankroto bylos atsakovei iškėlimu. Atsakovės vadovas pripažino, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau pažymėjo, kad jie yra laikini. Nurodė, kad atsakovė nevengia vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, tuo tarpu įsiskolinimas ieškovui susidarė ne dėl nuo atsakovės ir jos vadovo priklausančių priežasčių. Todėl prašo atmesti pareiškimą kaip nepagrįstą.

9Kartu su atsiliepimu atsakovės vadovas prašė klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 235 straipsnio 5 dalis nustato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo; šioje dalyje nurodytu atveju žodinis bylos nagrinėjimas rengiamas, jeigu bet kuris dalyvaujantis asmuo paprašo žodinio bylos nagrinėjimo arba teismas nusprendžia, kad toks nagrinėjimas yra būtinas. Pastebėtina, kad pareikštas prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo turi būti motyvuotas. Sprendžiant dėl pastarojo prašymo pagrįstumo, teismo vertinimu, atsakovei buvo nustatytas pakankamas terminas pateikti dokumentus, pagrindžiančius atsakovės turtinę padėtį, kuris kaip minėta 2017 m. vasario 7 d. nutartimi buvo atnaujintas ir pratęstas iki 2018 m. vasario 14 d. Minėtas terminas yra pasibaigęs, o atsakovės vadovas iki šiol teismo įpareigojimo neįvykdė ir nepateikė teismui prašomų dokumentų. Nors atsakovės vadovas nurodė, kad teismo prašomų dokumentų negali pateikti dėl didelio buhalterines paslaugas teikiančios asmens užimtumo, nurodytoms aplinkybėms pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Be to, šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad klausimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo turi būti išspręstas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos. Minėtas terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį (ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamu atveju terminas bankroto bylos iškėlimui buvo pratęstas iki įstatyme nustatyto maksimalaus termino, todėl nėra pagrindo bylos nagrinėjimą atidėti ir skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka pažeidžiat minėtas ĮBĮ nuostatas. Todėl pastarasis klausimas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

10Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

11Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

12VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Kristroma “ įregistruota 2012 m. spalio 5 d., bendrovės vadovas bankroto bylos iškėlimo dienai – G. V.. Iš paskutinio VĮ „Registrų centras“ pateikto įmonės balanso duomenų matyti, kad 2016 metų pabaigoje įmonės turimo turto vertė buvo 12 788 Eur, kurio didžiąją dalį sudarė trumpalaikis turtas – 12 581 Eur. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 55 766 Eur. Pastebėtina, kad visi įsipareigojimai buvo trumpalaikiai. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2016 metų pabaigoje įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 39 799 Eur. VSDFV 2018 m. vasario 14 d. duomenimis, įmonės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 5 758,51 Eur, įmonėje darbuotojų nedirba. Nustatyti duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad įmonė veiklos nevykdo. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovė nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi.

13Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, nekilnojamojo turto neturi, įmonėje darbuotojų nedirba, yra pagrindas išvadai, kad UAB „Kristroma“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

14Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Elmeda“, kuri ir skirtina UAB „Kristroma“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

15Vadovaudamasi LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėja

Nutarė

16iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kristroma“ (juridinio asmens kodas 302883413, Pienių g. 6-14, Kaunas) bankroto bylą.

17Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065).

18Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“ (juridinio asmens kodas 302883413, Pienių g. 6-14, Kaunas) turtui, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kristroma“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

22Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų aktų registrui.

25Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei per šį laikotarpį ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 5... 4. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 5. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Kristroma“ keltina bankroto byla... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 7. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 8. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2018 m.... 9. Kartu su atsiliepimu atsakovės vadovas prašė klausimą dėl bankroto bylos... 10. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 11. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 12. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Kristroma “ įregistruota 2012... 13. Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, neteikia finansinės... 14. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 15. Vadovaudamasi LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 16. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kristroma“ (juridinio asmens kodas... 17. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“... 18. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“ (juridinio... 19. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti uždarajai... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma“ valdymo organai... 21. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų... 25. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei per šį...