Byla eI-4290-789/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Inos Kirkutienės ir Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui Audriui Kairevičiui, atsakovės UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovei Simonai Augėnaitei ir liudytojai V. C.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėja 2017-06-30 teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 2017-06-15 atsakymą Nr. VKJ_SD_2017-197 (toliau – ir Raštas) dalyje dėl atmestų pasiūlymų dėl pastatų aukščio, žemės naudojimo būdo ir statybos ribos pakeitimo parengtame valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliajame plane bei įpareigoti Finansų ministeriją ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ iš naujo išnagrinėti pareiškėjos pasiūlymus (t. 1, b. l. 1–6).

6Pareiškėja skunde nurodė, kad 2017-06-17 gavo plano rengėjo UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ (toliau – ir Rengėjas) Raštą į pareiškėjos 2017-06-06 raštu pateiktas pastabas (toliau – ir Pastabos) ir pasiūlymus dėl parengto valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano (toliau – ir Detalusis planas). Mano, kad Rengėjas nepagrįstai atsisakė atsižvelgti į pareiškėjos Pastabas dėl Detaliojo plano sprendinių.

7Pareiškėja skunde nurodė, kad Detaliajame plane nustatyti keli galimi žemės naudojimo būdai planuojamoje teritorijoje, taip pat išskirtose atskirose reglamentinėse zonose nenurodant, kuris iš žemės naudojimo būdų yra nustatomas kaip prioritetinis kiekvienoje konkrečioje reglamentinėje zonoje, nors Detaliojo plano aiškinamajame rašte yra nustatyta, kokios paskirties pastatus planuojama statyti kiekvienoje iš numatytų keturių reglamentinių zonų. Paaiškino, kad Detaliajame plane visose reglamentinėse zonose pirmuoju nurodomas „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ žemės naudojimo būdas. Mano, kad atsakovių planuojami statyti statiniai negali būti statomi žemėje, kurios naudojimo būdas yra „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“. Nurodė, kad žemės naudojimo būdas „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ yra skirtas gamybos ir pramonės įmonių, sandėlių statiniams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius, atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo statiniams ir (ar) įrenginiams. Mano, kad įvairių tipų elektrinės, katilinės ir kiti tos pačios paskirties statiniai ir įrenginiai gali būti statomi žemės sklypuose, kurių naudojimo būdas yra „Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“. Teigia, kad, pagal Detaliojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje pirmuoju (prioritetiniu) nustačius žemės naudojimo būdą „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“, jokių Detaliajame plane nurodytų pastatų, įskaitant ir pačios elektrinės pastatus, statyba nebūtų galima, todėl būtina taisyti Detalųjį planą, nustatant tinkamus prioritetinius žemės naudojimo būdus, leidžiančius statyti planuojamoje teritorijoje numatytus statyti konkrečius pastatus ir kitus statinius.

8Pareiškėja skunde taip pat nurodė, kad pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą (toliau – ir Bendrasis planas) planuojama teritorija patenka į zoną, kurioje leidžiamas maksimalus pastatų aukštingumas nedidesnis kaip 5 aukštai, kuris gali būti didinimas iki 35 metrų, esant ypatingai urbanistinei situacijai. Teigia, kad, remiantis Bendrojo plano sprendiniais, esant ypatingai urbanistinei situacijai, minėtoje teritorijoje Vilniaus miesto savivaldybės taryba turi teisę išimties tvarka leisti padidinti pastatų aukštį nuo 5 aukštų iki 35 metrų. Pažymėjo, kad Detaliajame plane nustatyta, kad planuojamoje teritorijoje yra leidžiamas maksimalus pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 80 metrų. Paaiškino, kad 80 metrų aukštis leidžiamas tik įrenginiams, bet ne pastatams. Teigia, kad toks pastatų aukštingumas neatitinka teisės aktų reikalavimų.

9Pareiškėja skunde teigia, kad Detaliajame plane numatyta statybos zona ir statybos riba skiriasi. Paaiškino, kad statybos zona atitraukta nuo planuojamos teritorijos ribos 3 metrų atstumu visu perimetru, o statybos riba sutampa su planuojamos teritorijos riba visu perimetru. Teigia, kad tokie sprendiniai prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 18 ir 19 p., kadangi statybos zona ir statybos riba negali skirtis, jos turi sutapti. Mano, kad statybos riba turi būti atitraukta nuo planuojamos teritorijos ribos 3 metrų atstumu, kad sutaptų su Detaliajame plane nustatyta statybos zonos riba arba planavimo organizatorius turėtų padidinti pačią statybos zoną, kad jos ribos sutaptų su Detaliajame plane nurodyta statybos riba.

10Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime nurodo, kad ji Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-07-20 nutarimu Nr. 756 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano rengimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 756) buvo paskirta teritorijų planavimo organizatoriumi. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-08 nutarimu Nr. 486 ,,Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ UAB „Lietuvos energija“ paskirta įgyvendinti elektrinių projektus.

11Nurodė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2016-07-28 raštu Nr. (27.46-02)-6K-1605540 pavedė UAB „Lietuvos energija“ pačiai ar per savo kontroliuojamus asmenis užtikrinti Nutarimo įgyvendinimą. Nurodė, kad teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, viešinimo ir tvirtinimo procedūros pavestos atsakovei UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, todėl negali pateikti nuomonės dėl to, ar yra pagrindas stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūrą (t. 1, b. l. 109–111).

12Atsakovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti (t. 2, b. l. 1–11). Nurodė, kad jai pavesta įgyvendinti valstybei svarbų ekonominį Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios kogeneracinės elektrinės projektą (toliau – ir Projektas). Nurodė, kad nuo 2017-04-06 iki 2017-06-06 buvo vykdomos Detaliojo plano viešinimo procedūros, o 2017-06-07 16 val. 30 min. vyko Detaliojo plano viešas svarstymas. Paaiškino, kad 2017-06-06 gavo pareiškėjos Pastabas dėl Detaliojo plano, į kurias atsakė Raštu.

13Atsakovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atsiliepime remiasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatomis. Teigia, kad pareiškėja netinkamai aiškina Aprašo nuostatas. Mano, kad Detaliajame plane prioritetiniu žemės naudojimo būdu pagrįstai pasirinktas būdas „Pramonės ir sandėliavimo teritorija“. Pažymėjo, kad Aprašo 19 p. nustatyta galimybė Pramonės ir sandėliavimo teritorijose esančius sklypus naudoti bet kokiems energetikos objektams, o ne išskirtinai branduolinės energetikos objektams ir statiniams. Teigia, kad, Detaliajame plane prioritetiniu žemės naudojimo būdu įvardijus Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, žemės sklype teisėtai galima statyti elektrines. Teigia, kad Detalusis planas atitinka Aprašo reikalavimus, teritorijoje galima statyti energetikos pastatus.

14Dėl pastatų aukštingumo UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ paaiškino, kad Detaliojo plano rengimo pradžios momentu galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.3 p. nustatyta, kad energetikos pastatais laikomi įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo ir kiti gamybiniai pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui ir pan. Nurodė, kad energetikos veiklai reikšmingi objektai laikomi pastatais, o ne įrenginiais. UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ remiasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-25 sprendimu Nr. 1-908 (toliau – ir 2017-04-25 sprendimas), kurio 1 p. nurodyta, kad Projektui netaikomas Bendrajame plane nustatytas užstatymo aukštis, 2 p. nustatyta, kad Projekto technologinių pastatų aukštis didinamas iki 80 metrų, pastatų aukštų skaičius – iki 8 aukštų. Paaiškino, kad tokia išimtis padaryta, atsižvelgiant į viešąjį interesą, ypatingą urbanistinę situaciją ir išskirtinį pagrindimą. Paaiškino, kad Bendrasis planas yra savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas, tuo tarpu Detalusis planas yra valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas, todėl Detalusis planas neprivalo atitikti Bendrojo plano sprendinių.

15Dėl statybos ribos nurodymo Detaliajame plane paaiškino, kad Detaliajame plane tarp statybos zonos ir statybos ribos yra palikta 3 metrų juosta, kurioje numatoma galimybė tiesti susisiekimo ir inžinerines komunikacijas, statyti tvoras ir atramines sienutes, kas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo reglamentavimą.

16Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, kad nėra pagrindo stabdyti Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą. Nurodė, kad Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos lėšos, Projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m., jau yra atlikti avansiniai mokėjimai rangovams. Teigia, kad, sustabdžius Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą, kiltų žala bei būtų pažeistas viešasis interesams. Mano, kad skundas galimai reiškiamas dėl konkurencijos energetikos srityje, siekiant sustabdyti Projektą.

17Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nurodė, kad skundą palaiko ir prašė jį tenkinti.

18Teismo posėdyje atsakovės UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovė nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

19Tesimo posėdyje liudytoja V. C. paaiškino, kad ji yra UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ darbuotoja, ji yra paskirta vadovauti Projektui. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija pavedė UAB „Lietuvos energija“ rengti Detalųjį planą. Paaiškino, kad šiuo metu vyksta baigiamasis Detaliojo plano rengimo etapas, pabaigtos Detaliojo plano viešinimo procedūros. Nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai artimiausiu metu bus pateikti derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

20Dėl žemės naudojimo būdo liudytoja paaiškino, kad žemės naudojimo būdas „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ parinktas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Paaiškino, kad teritorijoje planuojama statyti energetikos objektą. Dėl statybos ribos nurodė, kad pareiškėja netinkamai aiškina statybos zonos ir statybos ribos sąvokas. Liudytoja remiasi Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir teigia, kad statybos zona ir statybos riba gali, bet neprivalo sutapti. Nurodė, kad statybos zona yra statybos ribose, tai atitinka teisės aktų reikalavimus.

21Dėl planuojamo pastatų aukštingumo liudytoja nurodė, kad Bendrajame plane ribojamas pastatų, o ne inžinerinių statinių aukštis. Liudytoja teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017-04-25 sprendimu Nr. 1-908 planuojamoje teritorijoje leidžiama statyti technologinius pastatus, kurių aukštingumas siektų 80 metrų. Nurodė, kad statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra atskiro apibrėžimo, kas yra laikoma technologiniu pastatu. Mano, kad technologinis pastatas iš esmės atitinka pastato sąvoką. Liudytoja mano, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017-04-25 sprendimu Nr. 1-908 galima keisti Bendrojo plano sprendinius. Paaiškino, kad reglamentinėse zonose, kuriose viršijama 30 metrų aukštingumo riba, planuojama statyti katilines ir panašaus pobūdžio pastatus. Pažymėjo, kad minėti pastatai atitinka pastato kriterijus, jie turi stogą ir sienas. Teigia, kad Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja šiuo metu galiojančiam Bendrajam planui.

22Teismas

konstatuoja:

23Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-05-28 nutarimo Nr. 486 (toliau – ir Nutarimas Nr. 486) 1 p. pripažino Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektus valstybei svarbiais ekonominiais projektais; 2 p. pritarė, kad „Lietuvos energija“, UAB (paskirtasis vykdytojas), įgyvendintų elektrinių projektus; 3.1 p. pavedė Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu sudaryti su paskirtuoju vykdytoju Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 136 patvirtinto Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo (toliau – ir Projektų pripažinimo svarbiais aprašas) 13 p. nurodytą sutartį, kurioje paskirtasis vykdytojas įsipareigotų laiku ir apimtimi įgyvendinti elektrinių projektus (skelbiama viešai). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016-07-20 priėmė nutarimą Nr. 756, kurio 1 p. nutarė pradėti rengti 5,16 ir 3,324 ha žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype (duomenys neskelbiami), detalųjį planą valstybės svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti; 2 p. nustatė, kad už projekto įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija (skelbiama viešai). Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2016-07-28 raštu Nr. (27.46-02)-6K-160554 pavedė UAB „Lietuvos energija“ pačiai ar per savo kontroliuojamus asmenis užtikrinti Nutarimo Nr. 756 1 p. įgyvendinimą (t. 2, b. l. 12). UAB „Lietuvos energija“ 2016-11-22 raštu Nr. SR_2016-495 pavedė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atlikti visus būtinus veiksmus, kad būtų įgyvendintos Nutarimo Nr. 756 nuostatos (t. 2, b. l. 93). Nuo 2017-04-06 iki 2017-06-06 buvo vykdomos Detaliojo plano viešinimo procedūros, 2017-06-07 vyko Detaliojo plano viešas svarstymas (t. 2, b. l. 19–20, 25–26). UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 2017-06-06 gavo pareiškėjos Pastabas dėl Detaliojo plano (t. 1, b. l. 8–14). UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ į Pastabas atsakė Raštu (t. 2, b. l. 95–98).

24Byloje ginčas kilo dėl Rašto dalies teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja nesutinka su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Raštu, prašo panaikinti Rašto dalį dėl atmestų pasiūlymų dėl pastatų aukščio, žemės naudojimo būdo ir statybos ribos pakeitimo parengtame valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliajame plane bei įpareigoti atsakoves Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ iš naujo išnagrinėti pareiškėjos Pastabas.

25Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimu Nr. 486 Finansų ministeriją paskyrė atsakinga už projekto vykdymą valstybės institucija, o „Lietuvos energija“, UAB – projekto vykdytoju, Nutarimu Nr. 756 nutarė pradėti rengti Detalųjį planą valstybės svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti ir už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija nustatė Finansų ministeriją. Taigi, Vyriausybės Nutarimu Nr. 756 atsakinga už Detaliojo plano rengimą institucija yra Finansų ministerija. Nors Nutarime Nr. 756 nėra aiškiai įvardinta, kad Finansų ministerija yra Detaliojo plano organizatorė, tačiau kaip paskirta atsakinga institucija ji turi būti laikoma Detaliojo plano organizatore Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 23 str. 2 d. prasme.

26TPĮ 23 str. 5 d. nustatyta, kad planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims.

27Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2017-06-06 raštu Nr. 02-07-21 pateikė pasiūlymus (Pastabas dėl Detaliojo plano), nurodydama, kad juos teikia planavimo organizatoriui Finansų ministerijai ir plano rengėjui UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“. UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ginčijamu 2017-06-15 Raštu atsakė į Pastabas dėl Detaliojo plano (t. 2, b. l. 95–98). Planavimo organizatorius Finansų ministerija atsakymo į pateiktus pareiškėjos pasiūlymus pareiškėjai nepateikė.

28Teismas pažymi, kad pagal TPĮ 23 str. 2 d. planavimo organizatoriumi gali būti tik už atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakinga Vyriausybės įgaliota ar Seimo paskirta valstybės institucija. Jokių išimčių, kad planavimo organizatoriumi galėtų būti paskirtas kitas subjektas, TPĮ nėra nustatyta. TPĮ 23 str. 5 d. nurodyta, kad būtent planavimo organizatorius išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus ir motyvuotai raštu jiems atsako.

29Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime į skundą nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-08 nutarimu Nr. 1088 patvirtintus Lietuvos finansų ministerijos nuostatus jai nėra suteikta teisė rengti teritorijų planavimo dokumentus ir ji neturi asmenų, turinčių reikiamo išsilavinimo ir kvalifikacijos ir turinčių teisę TPĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengti teritorijų planavimo dokumentus ir vadovauti jų rengimui. Atsakovė taip pat nurodė, kad 2016-07-28 raštu Nr. (27.46-02)-6K-160554 pavedė UAB „Lietuvos energija“ pačiai ar per savo kontroliuojamus asmenis užtikrinti Nutarimo Nr. 756 1 p. įgyvendinimą ir pati detaliojo plano rengimo procedūrose nedalyvauja, be to, negali pateikti nuomonės, ar yra pagrindas stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūrą.

30Įvertinęs atsakovo Finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad Finansų ministerija, kaip planavimo organizatoriumi paskirta valstybės institucija, turi visas planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, įskaitant ir pareigą išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus ir motyvuotai atsakyti į juos raštu. Finansų ministerijos 2016-07-28 raštas Nr. (27.46-02)-6K-160554 negali būti laikomas sprendimu perduoti planavimo organizatoriaus teises UAB „Lietuvos energija“. Lingvistiškai vertinant šio rašto turinį, pripažintina, kad UAB „Lietuvos energija“ šiuo raštu yra pavedama pradėti rengti Detalųjį planą, tačiau nėra perduodamos planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos. Atkreiptinas dėmesys, kad rengiamo Detaliojo plano aiškinamojo rašto „Esamos būklės įvertinimas“ 1 dalyje „Bendrieji duomenys“ yra aiškiai nurodyta, kad planavimo organizatorius yra Finansų ministerija, o Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vilniaus kogeneracinė elektrinė“. Be to, teismas pažymi, kad teismui nėra pateikta pagal Projektų pripažinimo svarbiais aprašo 13 p. sudaryta sutartis, nors pagal Nutarimo Nr. 486 3.1 p. tokią sutartį Finansų ministerijai pavesta sudaryti su UAB „Lietuvos energija“. Kituose byloje esančiuose dokumentuose, įskaitant Detaliojo plano projektą, tokio pobūdžio sutartis nėra minima. Nesant sudarytos Projektų pripažinimo svarbiais aprašo 13 p. numatytos sutarties, nėra įmanoma nustatyti UAB „Lietuvos energija“ teisių ir pareigų apimties įgyvendinant Projektą.

31Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju planavimo organizatorius Finansų ministerija neišnagrinėjo pareiškėjos pateiktų pasiūlymų ir nepateikė jai motyvuoto atsakymo raštu. UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ nėra planavimo organizatorius TPĮ 23 str. 2 d. prasme, taigi ji neturi viešojo administravimo subjekto teisių ir pareigų rengiamo Detaliojo plano procedūrose ir nėra tinkamas subjektas atlikti veiksmus, nustatytus TPĮ 23 str. 5 d. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Raštas negali būti laikomas viešojo administravimo subjekto atsakymu pareiškėjai TPĮ 23 str. 5 d. prasme, jis negali būti laikomas administraciniu sprendimu Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 8, 11 d. prasme ir negali sukelti pareiškėjai teisinių pasekmių.

32Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 17 str. 1 d. 1 p. administraciniai teismai inter alia nagrinėja bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo. Nagrinėjamu atveju ginčijamas Raštas yra priimtas subjekto, kuriam nėra suteikti įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą. Pagal ABTĮ 103 str. 1 p. teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis ABTĮ 103 str. 1 p., teismas nutraukia bylos dalį, kuria prašoma panaikinti UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 2017-06-15 atsakymą Nr. VKJ_SD_2017-197 dalyje dėl atmestų pasiūlymų dėl pastatų aukščio, žemės naudojimo būdo ir statybos ribos pakeitimo parengtame valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliajame plane.

33Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti Finansų ministeriją ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ iš naujo išnagrinėti jos pateiktus pasiūlymus.

34Teismas šiame sprendime konstatavo, kad pareiškėjos pateiktų pasiūlymų atsakovė Finansų ministerija neišnagrinėjo ir motyvuoto atsakymo raštu į juos nepateikė. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas įpareigoti atsakovę Finansų ministeriją išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus ir motyvuotai į juos atsakyti raštu. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 88 str. 2 p., įpareigoja atsakovę Finansų ministeriją išnagrinėti pareiškėjos pasiūlymus ir motyvuotai į juos atsakyti raštu TPĮ 23 str. 5 d. nustatyta tvarka.

35Teismas šiame sprendime konstatavo, kad atsakovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ nėra tinkamas subjektas nagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus ir motyvuotai į juos atsakyti raštu, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Raštas negali būti laikomas administraciniu sprendimu ir negali sukelti pareiškėjai teisinių pasekmių. Teismas pareiškėjos skundo dalį dėl Rašto panaikinimo nutraukė. Kadangi pareiškėjos keliamas reikalavimas iš naujo išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus yra susijęs su reikalavimu dėl Rašto panaikinimo, jis laikytinas išvestiniu reikalavimu, todėl teismas, vadovaudamasis ABTĮ 103 str. 1 p., nutraukia bylos dalį, kuria prašoma įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ iš naujo išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus.

36TPĮ 23 str. 5 d. inter alia nustatyta, kad ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus atsiliepimo į skundą pateikimo dienos teismas nutartimi išsprendžia klausimą, ar dėl paduoto skundo reikia stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą. Priimdamas šią nutartį, teismas įvertina, ar: 1) galioja Seimo ar Vyriausybės nutarimas dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu; 2) galioja Vyriausybės nutarimas pradėti rengti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą; 3) buvo išduotos ir galioja valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento planavimo sąlygos; 4) valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros buvo vykdytos šio įstatymo nustatyta tvarka; 5) laikantis šio įstatymo nustatytų terminų ir tvarkos, skundą padavusiam asmeniui buvo pranešta apie teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su šiuo dokumentu ir jo viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką.

37Teismas atsakovės Finansų ministerijos atsiliepimą gavo 2017-07-24. Kadangi teismas 2017-08-02 teismo posėdyje išnagrinėjo bylą iš esmės, šiame teismo procesiniame sprendime kartu spręstinas klausimas ir dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūros stabdymo.

38Teismas nustatė, kad Vyriausybės 2014-05-28 nutarimas Nr. 486, kuriuo Projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, galioja, Vyriausybės 2016-07-20 nutarimas Nr. 756, kuriuo pradėtas rengti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentas, galioja, valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento planavimo sąlygos išduotos ir galioja (t. 3, b. l. 3-12, 29-39). Visuomenei, įskaitant ir pareiškėją, buvo tinkamai pranešta apie teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su šiuo dokumentu ir jo viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką. Dėl vykdytos viešinimo procedūros, išskyrus jos dalį dėl pareiškėjos pateiktų pasiūlymų išnagrinėjimo, ginčo byloje nėra. Teismas šiame sprendime nustatė, kad į pareiškėjos pasiūlymus nebuvo atsakyta, ir įpareigojo atsakovę Finansų ministeriją išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus ir į juos motyvuotai atsakyti raštu TPĮ 23 str. 5 d. nustatyta tvarka. Taigi, teismas daro išvadą, kad viešinimo procedūra Detalaus plano rengimo procese šiuo metu nėra baigta. Kitos TPĮ 23 str. 7 ir 8 d. nustatytos su teritorijų planavimo dokumentu susijusios procedūros gali būti vykdomos tik tuomet, kai bus baigtos rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros.

39Be to, pagal ABTĮ 70 str. 4 d. teismas, manydamas, kad dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra būtina gauti atsakovo nuomonę, apie tai praneša atsakovui ir nurodo terminą, per kurį atsakovas turi pateikti savo nuomonę. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-07-04 nutartimi atsakovė Finansų ministerija buvo įpareigota pateikti nuomonę, ar yra pagrindas stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūrą (t. 1, b. l. 99-100). Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime nurodė, kad ji pati detaliojo plano rengimo procedūrose nedalyvauja ir negali pateikti nuomonės, ar yra pagrindas stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūrą. Taigi, atsakovės Finansų ministerijos, kaip planavimo organizatorės, nuomonė dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūros stabdymo teismui nėra pateikta.

40Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad, nepabaigus visų Detaliojo plano viešinimo procedūros etapų ir negavus planavimo organizatoriaus nuomonės dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo procedūros stabdymo, šiame bylos nagrinėjimo etape nėra pagrindo stabdyti tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą.

41Atsižvelgęs į atsakovės Finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus, teismas atkreipia atsakovės Finansų ministerijos dėmesį, kad, vadovaudamasi iš konstitucinio teisinės valstybės principo kildinamais gero viešo administravimo ir atsakingo valdymo principais, ji turėtų informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie savo, kaip galimai netinkamo viešojo administravimo subjekto, paskirto šio teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriumi, padėtį ir, esant būtinybei, inicijuoti procedūrą dėl planavimo organizatoriaus pakeitimo. Pagal Projektų pripažinimo svarbiais aprašo 4, 5 p. projektų, kurie yra pripažinti valstybei svarbiais projektais, įgyvendinimas turi didelę įtaką Lietuvos ekonominiam, socialiniam, kultūriniam, politiniam įgyvendinimui. Taigi, šių projektų tinkamas parengimas ir įgyvendinimas yra pripažintinas viešuoju interesu (TPĮ 8 str. 1 d. 4 p.), o visoms procedūroms, susijusioms su tokio projektų rengimu ir įgyvendinimu, taikomi ypatingai griežti teisėtumo reikalavimai. Esant situacijai, kai paskirtas valstybei svarbaus projekto planavimo organizatorius, šiuo atveju atsakovė Finansų ministerija, galimai neturi kompetencijos rengti teritorijų planavimo dokumentus ir galimai neturi galimybių tinkamai atlikti savo, kaip planavo organizatoriaus, pareigas, sudaro prielaidas manyti, kad, rengiant valstybei svarbų projektą, viešasis interesas nebus tinkamai ginamas ir įgyvendinamas. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau minėta, teismui nėra pateikta pagal Projektų pripažinimo svarbiais aprašo 13 p. sudaryta sutartis, nors pagal Nutarimo Nr. 486 3.1 p. tokią sutartį Finansų ministerijai pavesta sudaryti su UAB „Lietuvos energija“. Todėl gali kilti abejonių, kokiu pagrindu ir kokia apimtimi UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ veikia kaip projekto vykdytojas (-ai).

42Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje pateikė argumentus, susijusius su netinkamos teritorijų planavimo dokumento rūšies parinkimu. Pareiškėjos atstovo nuomone, pagal TPĮ 4 str. valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai gali būti rengiami tik kaip bendrieji ir specialieji teritorijų planavimo dokumentai, detalieji planai gali būti rengiami tik kaip vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai. TPĮ 23 str. 1 d. nustatyta, kad valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentams taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje nustatytas išimtis. Pažymėtina, kad Vyriausybės nutarimo Nr. 756 1 p. nurodyta teritorijų planavimo dokumento rūšis – detalusis planas. Nors, teismo nuomone, šiame bylos nagrinėjimo etape nėra pagrindo spręsti dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 756 atitikties aukštesnės galios teisės aktams, tačiau teismas, atsižvelgdamas į patvirtintais teisės aktais nustatytą Projekto reikšmingumą ir būtinybę imtis operatyvių veiksmų tinkamam Projekto parengimui ir įgyvendinimui, siekdamas ginti viešąjį interesą dėl tinkamo Projekto parengimo ir įgyvendinimo, atkreipia atsakovės Finansų ministerijos dėmesį, kad ateityje gali kilti abejonių dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 756 1 p. teisėtumo.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70, 85–87 str., 88 str. 1 p., 2 p., 103 str. 1 p., 132 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 5, 6 d.,

Nutarė

44Pareiškėjos UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ (įmonės kodas 302530057) skundą tenkinti iš dalies.

45Nutraukti bylos dalį, kuria prašoma panaikinti UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 2017-06-15 atsakymą Nr. VKJ_SD_2017-197 dalyje dėl atmestų pasiūlymų dėl pastatų aukščio, žemės naudojimo būdo ir statybos ribos pakeitimo parengtame valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliajame plane ir įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ iš naujo išnagrinėti pareiškėjos pateiktus pasiūlymus.

46Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos finansų ministeriją išnagrinėti pareiškėjos UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 2017-06-06 raštu Nr. 02-07-21 pateiktus pasiūlymus (pastabas) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

47Nestabdyti tolesnės valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento - 5,16 ir 3,324 hektaro žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, kurio unikalus numeris – 0101-0067-0021, detaliojo plano valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti - rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūros.

48Sprendimo dalis, kurioje nutarta nestabdyti tolesnės valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento - 5,16 ir 3,324 hektaro žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, kurio unikalus numeris – 0101-0067-0021, detaliojo plano valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti - rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūros, per 5 darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

49Kita sprendimo dalis gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui Audriui Kairevičiui, atsakovės UAB... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas... 5. Pareiškėja 2017-06-30 teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti UAB... 6. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2017-06-17 gavo plano rengėjo UAB „Vilniaus... 7. Pareiškėja skunde nurodė, kad Detaliajame plane nustatyti keli galimi... 8. Pareiškėja skunde taip pat nurodė, kad pagal Vilniaus miesto bendrąjį... 9. Pareiškėja skunde teigia, kad Detaliajame plane numatyta statybos zona ir... 10. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime nurodo, kad ji... 11. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2016-07-28 raštu Nr.... 12. Atsakovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atsiliepime nurodo, kad su... 13. Atsakovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atsiliepime remiasi... 14. Dėl pastatų aukštingumo UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“... 15. Dėl statybos ribos nurodymo Detaliajame plane paaiškino, kad Detaliajame... 16. Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, kad nėra pagrindo stabdyti Detaliojo... 17. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nurodė, kad skundą palaiko ir prašė... 18. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovė... 19. Tesimo posėdyje liudytoja V. C. paaiškino, kad ji yra UAB „Vilniaus... 20. Dėl žemės naudojimo būdo liudytoja paaiškino, kad žemės naudojimo būdas... 21. Dėl planuojamo pastatų aukštingumo liudytoja nurodė, kad Bendrajame plane... 22. Teismas... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-05-28... 24. Byloje ginčas kilo dėl Rašto dalies teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja... 25. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimu Nr. 486... 26. TPĮ 23 str. 5 d. nustatyta, kad planavimo organizatorius per 10 darbo dienų... 27. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2017-06-06 raštu Nr. 02-07-21... 28. Teismas pažymi, kad pagal TPĮ 23 str. 2 d. planavimo organizatoriumi gali... 29. Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime į skundą nurodė, kad pagal... 30. Įvertinęs atsakovo Finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus,... 31. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 32. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 33. Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti Finansų ministeriją ir UAB... 34. Teismas šiame sprendime konstatavo, kad pareiškėjos pateiktų pasiūlymų... 35. Teismas šiame sprendime konstatavo, kad atsakovė UAB „Vilniaus... 36. TPĮ 23 str. 5 d. inter alia nustatyta, kad ne vėliau kaip per 10 darbo dienų... 37. Teismas atsakovės Finansų ministerijos atsiliepimą gavo 2017-07-24. Kadangi... 38. Teismas nustatė, kad Vyriausybės 2014-05-28 nutarimas Nr. 486, kuriuo... 39. Be to, pagal ABTĮ 70 str. 4 d. teismas, manydamas, kad dėl reikalavimo... 40. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad, nepabaigus... 41. Atsižvelgęs į atsakovės Finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus... 42. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje pateikė argumentus, susijusius su... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 44. Pareiškėjos UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ (įmonės kodas 302530057)... 45. Nutraukti bylos dalį, kuria prašoma panaikinti UAB „Vilniaus kogeneracinė... 46. Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos finansų ministeriją išnagrinėti... 47. Nestabdyti tolesnės valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo... 48. Sprendimo dalis, kurioje nutarta nestabdyti tolesnės valstybei svarbaus... 49. Kita sprendimo dalis gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam...