Byla 2-55-890/2012
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T2-252 ir juo skirtos drausminės nuobaudos panaikinimo bei 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės prašymas panaikinti nuobaudą ir sprendimą, panaikinimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, sekretoriaujant Inai Reinikienei, dalyvaujant atsakovų ir trečiojo asmens atstovei I. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovams( - ), ( - ), trečiajam asmeniui ( - ) dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T2-252 ir juo skirtos drausminės nuobaudos panaikinimo bei 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės prašymas panaikinti nuobaudą ir sprendimą, panaikinimo,-

Nustatė

2ieškovė R. G. pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės prašymas panaikinti ( - ) 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 bei panaikinti ( - ) 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 ir juo ieškovei paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą. Nurodo, jog drausminė nuobauda jai paskirta nesant darbe, tuo metu, kai buvo atostogavo, be to, drausminė nuobauda paskirta žymiai praleidus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 241 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą, kadangi apie tariamus darbo drausmės pažeidimus savivaldybės administracijos direktorius sužinojo dar 2009-12-30. Savivaldybės administracijos direktoriui 2003-02-27 sprendimu Nr. 11 buvo perduotos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbdavio teisės ir pareigos, 2009-12-29 Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos ataskaita Nr. CSVA3-4 savivaldybės administracijos direktoriui 2009-12-30 įteikta asmeniškai, jis turėjo teisę skirti ieškovei drausminę nuobaudą, tačiau nuobaudos skyrimo klausimas vilkintas iki 2010-08-19, taip praleidžiant terminą drausminei nuobaudai skirti, todėl drausminė nuobauda naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta.

3Teismo posėdyje ieškovė nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, priežasčių, dėl kurių bylos nagrinėjimas turėtų būti atidėtas, teismas nenustatė, todėl bylą nagrinėjo ieškovei nedalyvaujant.

4Atsakovų ir trečiojo asmens atstovė prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimuose į ieškinį (b.l. 24-26, 58-60) atsakovai ir trečiasis asmuo nurodė, jog( - ), 2009-12-30 gavęs audito išvadas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, pradėjo tyrimą dėl ieškovės galimai padarytų darbo drausmės pažeidimų. Ieškovei 2010-01-20 buvo pasiūlyta pateikti paaiškinimus dėl audito ataskaitoje išdėstytų darbo drausmės pažeidimų, tačiau paaiškinimas per nustatytą terminą nepateiktas. Nuobauda paskirta 2010-08-19 savivaldybės tarybos sprendimu, terminas nuobaudai skirti, nustatytas DK 241 str., nėra praleistas, nes ieškovės dėl ligos ir atostogų darbe nebuvo nuo 2010-02-24 iki 2010-03-10 bei nuo 2010-04-26 iki 2010-08-20, o ieškovės darbdaviui – ( - ) darbo drausmės pažeidimas paaiškėjo 2010-04-23, kuomet tarybos nariams pateikta tarybos posėdžio darbotvarkė su svarstomais klausimais bei prie jos pridėta medžiaga, tačiau klausimas svarstytas 2010-08-19 tarybos posėdyje, kuriame priimtas sprendimas skirti papeikimą. Kadangi ieškovė nuo 2010-04-26 iki 2010-08-20 nebuvo darbe. Be to, ieškovei paskirta drausminė nuobauda nebegalioja (DK 243 str.). Atsakovų ir trečiojo asmens atstovė teisme papildomai nurodė, kad Darbo ginčų komisija priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. 2003 m. Tarybos sprendimu susiaurinti administracijos direktoriaus įgaliojimai ir jis nuo 2005 m nuobaudos ieškovei skirti negali. Jis gali atlikti kitus veiksmus iki nuobaudos paskyrimo, gali paprašyti darbuotojo pasiaiškinti. Tarybos eiliniai posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, neeiliniai posėdžiai taip pat būna šaukiami, ieškovei nuobauda skirta eilinio posėdžio metu.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje kilo ginčas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo.

7Byloje nustatyta, jog 2001-10-01 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 124 tarp( - ) ir ieškovės R. G., kuri priimta dirbti( - ) (savivaldybės biudžetinės įstaigos) direktore, ši darbo sutartis, vadovaujantis 2004-06-22 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin. 2004, Nr. 103-3755) 28 straipsnio 5 dalimi 2004-07-01 tapo neterminuota (pridėtos bylos Nr. 2-48-890/2011 b.l. 15-17, 99-100).

82009-12-30 ( - ) gauta ( - ) Centralizuotos savivaldybės vidaus ir audito tarnybos 2009-12-29 ataskaita Nr. CSVA3-4 (b.l. 8, pridėtos bylos Nr. 2-48-890/2011 b.l. 37-65).

92010-01-05 ( - ) įsakymu Nr. A1-9 sudaryta komisija pasiūlymams dėl drausminės atsakomybės taikymo R. G. už pažeidimus, nurodytus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-4, parengti ir pavesta pasiūlymus pateikti iki 2010-01-25 (pridėtos bylos Nr. 2-78-890/2011 b.l. 71). 2010-01-06 įvyko šios komisijos posėdis, kurio metu nutarta teikiant pasiūlymus nurodyti, kad audito ataskaitos Nr. CSVA3-4 išvadose 1-3, 5, 7, 8, 11-16, 18, 20-26 numatyti tokie pažeidimai, dėl kurių kyla drausminė atsakomybė ( - ) R. G. (pridėtos bylos Nr. 2-78-890/2011 b.l. 73-79). 2010-02-17 vykusio komisijos posėdžio metu nutarta siūlyti ( - ) teikti ( - ) svarstyti klausimą dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo– skyrimo ieškovei už pažeidimus, nurodytus audito ataskaitos Nr. CSVA3-4 išvadose 1-3, 5, 7, 8, 11-16, 18, 20-26 (pridėtos bylos Nr. 2-78-890/2011 b.l. 80-81). 2010-08-19 sprendimu Nr. T2-252( - ), atsižvelgdama į audito atsakkaitos Nr. CSVA3-4 išvadas, nusprendė Palangos moksleivių klubo direktorei R. G. paskirti drausminę nuobaudą – papeikimą – už darbo drausmės pažeidimus, netinkamai vykdžius Palangos moksleivių klubo nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimo Nr. T2-269 1 punktu, 43.18, 43.21-43.25, 45.1, 45.3, 45.4 punktus bei Palangos moksleivių klubo direktoriaus pareigybės aprašymo 24, 27-29, 31 punktus (b.l. 6-7). 2010-11-23 ieškovė kreipėsi į ( - ) bei( - ) su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją kilusiam darbo ginčui išnagrinėti bei panaikinti 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 bei juo ieškovei skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą (pridėtos bylos Nr. 2-78-890/2011 b.l. 114-115). Darbo ginčų komisija, išnagrinėjusi ieškovės R. G. prašymą dėl ( - ) 2010-08-19 sprendimo Nr. T2-252 ir juo skirtos drausminės nuobaudos – papeikimo panaikinimo, 2011-08-16 protokoliniu sprendimu nusprendė jo netenkinti (b.l. 19-22). Iš byloje pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių nustatyta, jog ieškovė R. G. darbe dėl ligos ir atostogų nebuvo nuo 2010-02-24 iki 2010-03-10 bei nuo 2010-04-26 iki 2010-08-20 (b.l. 36-42).

102003-02-27 ( - ) sprendimo Nr. 11 5 punkte nurodyta, jog ( - ) perduotos Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (vedėjų, direktorių) darbdavio teisės ir pareigos, išskyrus šių vadovų skyrimą, atleidimą ir darbo užmokesčio nustatymą (b.l. 28-29). 2005-06-16 ( - ) sprendimu Nr. T2-134 patvirtintas pareigybės aprašymas, kurio 6.6 punkte nurodyta, jog administracijos direktoriaus funkcija yra koordinuoti ir kontroliuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlikti kitas Valstybės tarnybos įstatymo, Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigos vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą (b.l.30-35).

11Dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino

12Drausminės nuobaudos skyrimo terminai reglamentuoti DK 241 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą, - ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis DK 241 straipsnio 2 dalimi, negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

13Nustatant ar nebuvo praleistas drausminės nuobaudos ieškovei paskyrimo terminas, svarbu nustatyti ieškovės darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo dieną darbdaviui.

14Kaip minėta, ieškovė yra savivaldybės biudžetinės įstaigos -( - ) – direktorė, todėl drausminės nuobaudos paskyrimo metu jos darbdavys yra( - ), kuri yra( - ) savininkė, o šios savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Palangos miesto savivaldybės taryba (pridėtos bylos Nr. 2-48-890/2011 b.l. 15-16). Iš byloje pateikto 2003-02-27 ( - ) matyti jog savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (direktorių) darbdavio teisės ir pareigos buvo deleguotos ( - ) (b.l. 28-29), kurio funkcijos 2005-06-16 ( - ) patvirtintu pareigybės aprašymu susiaurintos, nurodant, jog administracijos direktorius atlieka savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas, išskyrus įstaigos vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą (b.l.30-35). Byloje duomenų, jog 2003-02-27 ( - ) netekęs galios ar panaikintas, nėra. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad savivaldybės administracijos direktorius atliko drausminės nuobaudos paskyrimo tvarką reglamentuojančio DK 240 straipsnio 1 dalyje darbdaviui priskirtą funkciją – 2010-01-20 raštu pareikalavo iš ieškovės paaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimų, o 2010-01-28 raštu iki 2010-02-12 pratęsė terminą pasiaiškinimui pateikti (b.l. 43-45).

15Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog drausminės nuobaudos paskyrimo metu ieškovės darbdavio funkcijas įgyvendino tiek( - ), tiek( - ), tačiau atsižvelgiant į 2005-06-16 sprendimu patvirtintą ( - ) pareigybės aprašymą, tik savivaldybės taryba turėjo teisę skirti drausminę nuobaudą ieškovei, todėl ieškovės teiginys, jog nuobaudą galėjo skirti pats savivaldybės administracijos direktorius atmestinas.

16Teismui nustačius, jog darbdavio funkcijas ieškovės atžvilgiu įgyvendino ir savivaldybės administracijos direktorius, atmestinas atsakovų teiginys, jog ieškovės darbdaviui darbo drausmės pažeidimas paaiškėjo tik 2010-04-23. Įvertinęs ( - ) veiksmus, pastarajam gavus audito ataskaitą, teismas daro išvadą, jog ieškovės darbo drausmės pažeidimas darbdaviui paaiškėjo 2010 m. sausio 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos komisijos, sudarytos ( - ) 2010-01-05 įsakymu Nr. A1-9 posėdžio, kurio pirmininkas buvo pats administracijos direktorius, metu, kadangi būtent šiame komisijos posėdyje nutarta nurodyti, kad audito ataskaitoje yra numatyti pažeidimai, dėl kurių kyla drausminė atsakomybė( - ) R. G. (pridėtos bylos Nr. 2-48-890/2011 b.l. 73-79). Byloje duomenų, jog paaiškėjus pažeidimui ieškovė sirgo, buvo komandiruotėje ar atostogavo nėra, todėl jai drausminė nuobauda turėjo būti paskirta tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per mėnesį, kai pažeidimas paaiškėjo, skaičiuojant nuo 2010-01-06, tačiau ieškovei drausminė nuobauda paskirta tik 2010-08-19.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovė drausminėn atsakomybėn patraukta pasibaigus patraukimo drausminėn atsakomybėn terminams, numatytiems DK 241 straipsnyje. Darbdavio teisė bausti darbuotoją nėra absoliuti, ją įstatymo leidėjas riboja, nustatydamas drausminės nuobaudos skyrimo terminus, kurių šiuo atveju darbdavys nesilaikė, todėl teismas paskirtą drausminę nuobaudą naikina ir ieškinį tenkina. Dėl išdėstytų aplinkybių tenkintini išvestiniai ieškinio reikalavimai ir naikintini ( - ) 2010-08-19 sprendimas Nr. T2-252, kuriuo ieškovei paskirta drausminė nuobauda, bei 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos sprendimas, kuriuo atmestas ieškovės prašymas dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo.

18Byloje nustačius, kad drausminė nuobauda naikintina dėl pažeistų jos skyrimo terminų, o tai tuo pačiu reiškia darbdavio teisės skirti nuobaudą netekimą ir darbo ginčo išsprendimą, nėra tikslinga vertinti ieškovės patraukimo drausminėn atsakomybėn pagrindus, todėl dėl jų nepasisakoma.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265-270 str., 410-418 str., teismas,-

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Panaikinti ( - ) 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 „Dėl nuobaudos paskyrimo R. G.“ ir juo ieškovei R. G. paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą.

22Panaikinti 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos protokolinį sprendimą, kuriuo netenkintas R. G. prašymas panaikinti ( - ) 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 ir juo R. G. paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė,... 2. ieškovė R. G. pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2011-08-16 Darbo... 3. Teismo posėdyje ieškovė nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta... 4. Atsakovų ir trečiojo asmens atstovė prašo ieškinį atmesti kaip... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Byloje kilo ginčas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo teisėtumo ir... 7. Byloje nustatyta, jog 2001-10-01 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr.... 8. 2009-12-30 ( - ) gauta ( - ) Centralizuotos savivaldybės vidaus ir audito... 9. 2010-01-05 ( - ) įsakymu Nr. A1-9 sudaryta komisija pasiūlymams dėl... 10. 2003-02-27 ( - ) sprendimo Nr. 11 5 punkte nurodyta, jog ( - ) perduotos... 11. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino... 12. Drausminės nuobaudos skyrimo terminai reglamentuoti DK 241 straipsnyje, kurio... 13. Nustatant ar nebuvo praleistas drausminės nuobaudos ieškovei paskyrimo... 14. Kaip minėta, ieškovė yra savivaldybės biudžetinės įstaigos -( - ) –... 15. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog drausminės nuobaudos... 16. Teismui nustačius, jog darbdavio funkcijas ieškovės atžvilgiu įgyvendino... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovė... 18. Byloje nustačius, kad drausminė nuobauda naikintina dėl pažeistų jos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265-270 str., 410-418 str., teismas,-... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Panaikinti ( - ) 2010-08-19 sprendimą Nr. T2-252 „Dėl nuobaudos paskyrimo... 22. Panaikinti 2011-08-16 Darbo ginčų komisijos protokolinį sprendimą, kuriuo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...