Byla 2A-1036/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-369-425/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Biržų „Aušros“ vidurinei mokyklai, trečiajam asmeniui E. K. individualiai įmonei (institucija teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis, atsakovo sprendimų konkurse panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo nutraukti pirkimo procedūras bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas, ar mokyklos mokinių maitinimo konkurso reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti dvidešimties dienų laikotarpio valgiaraštį, kuris būtų patvirtintas visuomenės sveikatos centre, neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir neriboja konkurencijos. Taip pat kilo ginčas, ar viešasis konkursas maitinimo paslaugoms pirkti buvo vykdomas skaidriai.

4Ieškovas ieškiniu prašė:

51. Pripažinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo vidurinės Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 26.5 punkto nuostatas, kuriose reikalaujama, jog kartu su pasiūlymu pateikiamas 20 dienų laikotarpio valgiaraštis turi būti patvirtintas visuomenės sveikatos centre, neteisėtomis ir negaliojančiomis;

62. Pripažinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 59 punkte 4 priede nurodytos tiekėjų pasiūlymo vertinimo lentelės dalį, nustatančią kokybės vertinimo metodiką, neteisėtomis ir negaliojančiomis;

73. Panaikinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurse (pirkimo Nr. 92157) dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir konkurso nugalėtojo nustatymo, kurie buvo padaryti Konkurso sąlygų pagrindu.

84. Įpareigoti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisiją nutraukti konkurso procedūras.

9Ieškovas nurodė, kad 2010-07-21 atsakovo paskelbtų Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 26.5 punktas, kuris reikalauja, jog kartu su pasiūlymu atsakovui turi būti pateiktas dvidešimties dienų laikotarpio valgiaraštis su smulkesne informacija apie patiekalus, kuris būtų patvirtintas visuomenės sveikatos centre, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, kadangi LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010-07-19 Nr. V-645 patvirtinto mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punkte nustatyta, jog valgiaraščius tvirtinti iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios pateikia mokyklos steigėjas arba jo įgaliotas asmuo. Tai imperatyvi teisės norma ir tiek pagal ją, tiek pagal viešuosiuose pirkimuose nusistovėjusią praktiką, valgiaraščiai derinami tik vienam iš tiekėjų laimėjus konkursą, ir ši procedūra atliekama būtent mokyklos steigėjo ar jo įgalioto asmens. Be to, atsakovas suteikė per mažai laiko konkurso dalyviams patvirtinti valgiaraštį, kadangi nuo atsakymo į ieškovo prašymą/pretenziją gavimo dienos tebuvo likusios 5 darbo dienos valgiaraščio tvirtinimui. Konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 26.5 punktas taip pat riboja tiekėjų konkurenciją ir yra neproporcingas, kadangi valgiaraščio suderinimui visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoje reikia turėti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą tai konkrečiai vietai, kur bus taikomas valgiaraštis. Tokį reikalavimą gali atitikti tik vienas tiekėjas (tas, kuris teikė tas pačias paslaugas atsakovui iki konkurso ir jau turi minėtą pažymėjimą atsakovo buveinės vietai).

10Konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 59 punkte bei 4 sąlygų priede įtvirtinta kokybės vertinimo metodika yra neaiški ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalį. Pagal konkurso sąlygų 59 punktą tiekėjų pateikti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, kuris susideda iš kainos ir kokybės vertinimo. Balų už kainą apskaičiavimo metodika pateikta 4 priede, tačiau yra visiškai neaiški.

11Atsakovas galimai proteguoja vieną tiekėją, t.y. tretįjį asmenį - E. K. prekybos įmonę, su kuria anksčiau jau buvo sudaryta maitinimo tiekimo sutartis.

12Atsakovas prašė ieškinio netenkinti ir nurodė, kad Tvarkos aprašo 18 punktas reglamentuoja mokinių maitinimo paslaugų tiekimą, o ne viešųjų pirkimų organizavimo tvarką. Be to, reikia skirti valgiaraščio derinimo etapus, t.y. kai valgiaraštį derina tiekėjas, teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo konkurse ir, kai pasirinkto konkretaus tiekėjo valgiaraštį derina mokyklos steigėjas. Valgiaraščio tvirtinimui buvo suteikta pakankamai laiko, nes šį terminą reikia skaičiuoti nuo konkurso paskelbimo dienos, o ne nuo atsakymo į pretenziją gavimo dienos. Ginčijamose konkurso sąlygose nėra reikalavimo tiekėjams turėti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, todėl tai nėra pagrindas ginčyti konkurso sąlygas.

13Balų už kokybės kriterijų skyrimo metodika yra aiški. Atsakovas paaiškinime ieškovui metodiką paaiškino: kriterijų suskirstė į tris parametrus, prie kiekvieno kurių nurodė teisės aktus, kuriais vadovaujamasi vertinant pasiūlymus, nurodė, kiek procentų reikalavimų šie atitinka.

14Tretysis asmuo E. K. individuali įmonė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

17Dėl konkurso sąlygų 26.5 punkto reikalavimų teismas nurodė, kad konkurso sąlygų 26.5 punkto nuostatų negalima pripažinti perteklinėmis ar diskriminuojančiomis. Laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2010-07-19 (konkursas paskelbtas 2010 m. liepos 21 d., o konkurso sąlygos Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos protokolu – 2010 m. liepos 12 d.) nebuvo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl mokinių maitinimui tiekiamų maisto produktų asortimento privalomo suderinimo su visuomenės sveikatos centru (iki 2010-07-01 galiojo reikalavimas maitinimui tiekiamų maisto produktų asortimentą suderinti su visuomenės sveikatos centru apskrityje, o Sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. V-645 visuomenės sveikatos centrams buvo suteikti įgaliojimai suderinti maitinimui tiekiamų maisto produktų asortimentą).

18LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010-07-19 Nr. V-645 patvirtinto mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 18 punktas nustato, kad valgiaraščiai, parengti pagal šio Tvarkos aprašo 30.3 punktą (šie valgiaraščiai turi būti sudaromi savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis šio Tvarkos aprašo reikalavimais), turi atitikti šiame Tvarkos apraše išdėstytus valgiaraščių sudarymo reikalavimus ir turi būti derinami su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Taigi ieškovas, 2010-08-04 pateikdamas Konkursui pasiūlymą, turėjo realią galimybę teikiamą konkursui valgiaraštį suderinti su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, o atsakovas turėjo teisę nustatyti tokio derinimo reikalingumą, kadangi mokyklai kaip Konkurso organizatoriui tenka pareiga užtikrinti viešąjį interesą - kokybišką ir sveiką mokinių maitinimą.

19Dėl konkurso sąlygų 59 punkte numatytos kokybės vertinimo metodikos teismas pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 59 punkto nuostata, jog perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, lentelėje nurodant vertinimo kriterijus, teisės aktus, kriterijus papildomai detalizuojant ir paaiškinant, yra pakankamai aiškūs

20Byloje nustatyta, kad Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisija, gavusi UAB „Smulkus urmas“ Pretenziją/Prašymą patikslino Konkurso sąlygų 59 punkte ir Konkurso sąlygų 4 priede pateiktą lentelę, t. y. patikslino ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus apskaičiavimo metodiką (Komisijos 2010-08-05 posėdžio protokolas Nr. VP-5) ir, atsižvelgiant į tai, kad ginčo Konkurso sąlygos buvo patikslintos, atsakovo Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymų pateikimo terminą iš 2010-08-04 nukėlė į 2010-08-12 bei apie tai paskelbė Centrinės viešųjų pirkimų IS bei atitinkamai informavo visus tiekėjus ir paskelbė „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei CVP IS. Kaip nurodyta Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje, ieškovas, susipažinęs su patikslintais konkurso sąlygų reikalavimais, privalėjo elgtis rūpestingai ir sąžiningai, t. y. naudotis jam suteiktomis teisėmis prašyti dar kartą paaiškinti, patikslinti, jo manymu, atsakovo netiksliai ar neaiškiai suformuluotus konkurso sąlygų reikalavimus, o atsakovui to nepadarius - ginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.

21Kiti ieškovo argumentai pripažintini nepagrįstais, formaliais, išeinančiais už ieškovo pareikštų pretenzijų atsakovui bei ieškinio ribų, teisiškai nepakankamai reikšmingi, kad būtų pagrindas atsakovo atliktas viešojo pirkimo konkurso procedūras pripažinti prieštaraujančiomis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir būtų pakankami ieškovo ieškinį tenkinti.

22Tretysis asmuo E. K. įmonė atitinka 13.9 p. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

24Ieškovas apeliaciniu skundu prašo:

25Panaikinti 2011-02-25 Panevėžio apygardos teismo sprendimą byloje Nr. 2-369-425/2011, priimti naują sprendimą pilnai tenkinti ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinį ir:

26Pripažinti Atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 26.5 punkto nuostatas neteisėtomis ir negaliojančiomis;

27Panaikinti Atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos sprendimus Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurse (pirkimo Nr. 92157) dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir Konkurso nugalėtojo nustatymo, kurie buvo padaryti Konkurso sąlygų pagrindu;

28Įpareigoti atsakovą Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos viešųjų pirkimų komisiją nutraukti Konkurso procedūras;

29Priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.

30Apeliantas nurodo, kad Konkursas galimai vyko nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos ir neskaidriai. Konkurso neskaidrumas yra savarankiškas pagrindas tokį Konkursą laikyti neteisėtu, tačiau apygardos teismas dėl galimo skaidrumo principo pažeidimą nepasisakė, tinkamai neįvertino visų bylos aplinkybių.

311. 2010-08-03 datuoto rašto Nr. S-193 sudarymo ir išsiuntimo aplinkybės (2010-08-03 rašto Nr. S-193 turinys buvo suformuotas tik 2010-08-05 15:00 val. vykusiame Komisijos posėdyje (užfiksuotas protokolu VP-5), kuriame būtent ir buvo svarstomas atsakymo į ieškovo pretenziją klausimas). Raštas S-193 sąmoningai sudarytas „atgaline data” ir tai nėra techninė klaida. Rašto Nr. S-193 autentiškumas kelia labai dideliu abejonių, kadangi raštas yra su sekretorės referentės atspaudu ir parašu „Kopija tikra”, o kopijos tvirtinimo data nurodyta 2010-08-03, kai visus kitus dokumentus tvirtino kitas asmuo ir techninę klaidą 2010-08-03 rašte turėjo padaryti net keli asmenys.

32Net laikantis, jog iš tikrųjų Raštas S-193 buvo sudarytas 2010-08-03 kaip nurodyta pačiame rašte, tokia aplinkybė taip pat parodytų esminį skaidrumo principo pažeidimą, kadangi reikštų, jog posėdis, kuriame suformuotas Rašto S-193 turinys, įvyko tik 2010-08-05 15:00 val. (protokolas VP-5), t.y. dviem dienomis vėliau nei parengtas Raštas S-193. Pagal VPĮ 16 straipsnio imperatyvią normą - visi viešųjų pirkimų Komisijos sprendimai gali būti priimami tik Komisijos posėdžiuose, o ne prieš jį ir tik vėliau sprendimą įforminant komisijos posėdyje.

33Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-10-06 į bylą pateiktoje išvadoje taip pat nurodė, jog raštas S-193 priimtas be Komisijos posėdžio protokolo, kuris suformuluotas vėliau (08.05) ir taip galimai buvo pažeistas skaidrumo principas.

34Taigi apygardos teismas nenustatė tikslaus laiko, kada priimtas sprendimas nukelti vokų atplėšimo procedūras. Raštas Nr. S-193 galėjo realiai būti surašytas anksčiau nei Komisija priėmė sprendimus arba sąmoningai atgaline data. Apygardos teismo sprendimas nenuoseklus ta apimtimi, kiek vertinamos rašto Nr. S-193 priėmimo aplinkybės.

352) Atsakovo raštas Nr. S-l priimtas komisijai nesusirinkus į posėdį ir juo siekta suklaidinti ieškovą, sudarant jam įspūdį, jog šiuo raštu yra galutinai atsakoma į jo pretenziją, tačiau ir dėl šio rašto priėmimo aplinkybių teismas nepasisakė (nors pagal VPĮ tiekėjui pateikus pretenziją Konkurso procedūros yra sustabdomos, jos buvo sustabdytos tik 2010-08-04 (kitą dieną po Pretenzijos pateikimo) protokolu VP-4, o tai reiškia, jog jos nebuvo sustabdytos prieš išsiunčiant Raštą S-l.).

36Atsakovas tikėjosi, jog ieškovui išsiuntus raštą S-l ir iki vokų atplėšimo procedūros 2010-08-04 9:00 val. nepriėmus jokio sprendimo sustabdyti Konkurso procedūras, bus galima jau vokų atplėšimo dieną (2010-08-04) užtikrinti, jog tretysis asmuo laimės konkursą be konkurencijos, tačiau ieškovui 2010-08-04 8:32 val. pateikus pasiūlymą atsakovas nebeturėjo kitos išeities kaip tik pakartotinai ir išsamiai svarstyti ieškovo pretenziją.

373) Konkurso neskaidrumo įrodymas yra ir neteisėtai neatmestas trečiojo asmens pasiūlymas. Teismas nedetalizavo, kokie konkrečiai trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai yra konstatuoti ir kodėl jie formalūs/minimalūs, be to, iš viso nepasisakė dėl trečiojo asmens galimo neatitikimo Konkurso sąlygų 21 punkto reikalavimams. Trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl šių priežasčių:

38a) Trečiojo asmens pateikti dokumentai apie turimą įrangą neturi patvirtinto vertimo (Konkurso sąlygų 21 punktas).

39b) Tretysis asmuo nepagrindė savo ekonominio pajėgumo, nes neįrodė, jog yra tinkamai įvykdęs bent vieną maitinimo paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė nei 252 000 Lt (Konkurso sąlygų 13.9 p.).

40Neatmesdamas trečiojo asmens pasiūlymo atsakovas nesivadovavo susiformavusia teismų praktika, be to, nepagrįstai pažeidimus vertino kaip nežymius. Viešųjų pirkimų teisėje nežinomas formalus (mažas) pasiūlymo neatitikimas konkurso sąlygoms.

414) Trečiojo asmens valgiaraštį ir suderino, ir vertino tas pats ekspertas, o kitoje byloje tarp tų pačių šalių dėl analogiško dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-266-544/2010) tai buvo laikoma konkurso skaidrumo pažeidimu.

425) Apie konkurso sąlygų pakeitimą nebuvo paskelbta Konkurso sąlygose nustatyta tvarka ir tuo taip pat pažeistas skaidrumo principas. Be to, teismas, nesant byloje įrodymų, nepagrįstai konstatavo, jog apie Konkurso sąlygų pakeitimą buvo paskelbta „Valstybės žiniose”. Pagal bylos duomenis buvo paskelbta tik CVP IS. Atsakovas apie sąlygų paaiškinimą nepaskelbė VPĮ 23 str. 1 d. nustatyta tvarka, nors tokią pareigą turėjo pagal VPĮ 27 str. 5 dalį.

436) Nepagrįstas motyvas, kad rašytiniu paaiškinimu argumentai išeina už ieškinio reikalavimo ribų. Pažymėtina, kad šiais argumentais papildomai motyvuojama, kaip konkurse buvo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.

447) Teismui nepasisakius, kodėl atmetami kai kurie ieškovo argumentai, buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės.

458). Konkurso 26.5 punkto sąlyga diskriminacinė, perteklinė ir jos tikslas yra sąmoningai riboti konkurencija. Pažymėtina, kad konkurso sąlygos įsigaliojo tokiu metu, kai teisiškai su visuomenės sveikatos centru nebuvo įmanoma suderinti valgiaraščių (oficialiai „Valstybės Žiniose“ Sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymas Nr. V- 645 paskelbtas tik 2010-07-27 dieną (nr. 4735, ledinio „Valstybės žinios“ 110 psl.), o įsigaliojo — 2010-07-28 d.. t.y. kitą dieną po paskelbimo „Valstybės Žiniose). Be to, mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašas nustato, jog valgiaraščius derina ne tiekėjai, o mokyklos steigėjai ir valgiaraščių derinimo procedūra taikoma tik laimėjusio tiekėjo pasiūlytam valgiaraščiui.

466. Teismas nepagrįstai teigia, jog Ieškovas 2010-08-04 d. 8:32 val. pateikęs savo pasiūlymą „sutiko su visomis konkurso sąlygomis“. Tokia išvada padaryta tinkamai neįvertinus ieškovo veiksmų ginčijant konkurso sąlygas.

477. Nepagrįsta teismo išvada dėl ieškovo neapdairumo. Ieškovas kreipėsi dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo, be to, jas laikė diskriminacinėmis. Nustatyti aiškias sąlygas buvo atsakovo pareiga.

488. Ieškovas ieškiniu neprašė pripažinti negaliojančia sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens, nes bylos pirmoje instancijoje metu nebuvo aišku, ar tokia sutartis sudaryta. Todėl šio reikalavimo Ieškovas nereiškia ir šiame skunde, tačiau atkreipia dėmėsi, jog šio apeliacinio skundo tenkinimo atveju teismui atsirastu pareiga pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika sutarti, sudarytą neteisėtų Konkurso procedūrų pasėkoje, pripažinti negaliojančia ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-4/2006).

49Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.

50Atsakovas ir tretysis asmuo atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad LR CPK 312 str. įtvirtina draudimą apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti ieškinyje. Pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje bei patikslintame ieškinyje UAB „Smulkus urmas“ ginčijo atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos organizuoto mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygas, t.y. konkrečius sąlygų punktus - 26.5 p., 59 p. ir sąlygų 4 priede įtvirtintą kokybės vertinimo metodiką ir prašė juos pripažinti negaliojančiais. Remdamasis minėtų Konkurso sąlygų neteisėtumu, ieškovas reikalavo panaikinti atsakovo priimtus sprendimus Konkurse, nurodydamas, kad konkurso sąlygų pripažinimas neteisėtomis sudaro pagrindą panaikinti atsakovo priimtus sprendimus. Taigi akivaizdu, jog pirmosios instancijos teisme ieškovas kėlė atsakovo organizuoto pirkimo sąlygų neteisėtumo klausimą. Būtent dėl šių ieškovo argumentų pasisakė pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime.

51Tuo tarpu apeliaciniame skunde apeliantas ginčija visus perkančiosios organizacijos veiksmus ir priimtus sprendimus konkurse. Tokio reikalavimo pirmosios instancijos teisme nebuvo keliama, todėl šie argumentai apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtini. Be to, kaip minėta, pirmosios instancijos teisme apeliantas savo reikalavimus grindė argumentais, kad atitinkamos Konkrečios konkurso sąlygos prieštarauja teisės aktams, tačiau apeliaciniame skunde nurodo visiškai kitus motyvus, t.y. kad atsakovo sprendimai priimti pažeidžiant nustatytas procedūras ir ginčija šių procedūrų vykdymą.

52IV. Apeliacinio teismo argumentai

53Dėl konkurso reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti dvidešimties dienų laikotarpio valgiaraštį, kuris būtų patvirtintas visuomenės sveikatos centre

54Pagal bylos duomenis, 2010-07-21 atsakovo paskelbtų Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių maitinimo konkurso (pirkimo Nr. 92157) (toliau – Konkursas) sąlygų 26.5 punkte buvo nustatytas reikalavimas kartu su pasiūlymu atsakovui pateikti dvidešimties dienų laikotarpio valgiaraštį su smulkesne informacija apie patiekalus, kuris būtų patvirtintas visuomenės sveikatos centre. Apelianto nuomone, toks reikalavimas prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, kadangi LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010-07-19 Nr. V-645 (įsigaliojo 2010-07-28) patvirtinto mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punkte nustatyta, jog valgiaraščius tvirtinti iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios pateikia mokyklos steigėjas arba jo įgaliotas asmuo.

55Šis aprašas skirtas nustatyti mokinių maitinimo, vykdomo bendrojo lavinimo mokyklose, reikalavimus. Valgiaraščiai pagal šį Tvarkos aprašą gali būti sudaromi keliais būdais (30 punktas), o tuo atveju (30.3 punktas), kai valgiaraštį savarankiškai sudaro maitinimo paslaugos teikėjas, vadovaujantis šio Tvarkos aprašo reikalavimais, valgiaraštį iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios mokyklos steigėjas ar jo įgalioto asmuo privalo pateikti derinti teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama kontroliuoti, kad savarankiškai tiekėjo sudarytas valgiaraštis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Valgiaraščio atitikimo teisės aktais nustatytiems reikalavimams kontrolę atlikti įgaliota visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas pagal kompetencija atliekanti institucija (iki 2010-07-01 - visuomenės sveikatos centras, o po 2010-07-28 – teritorinė sveikatos priežiūros institucija). Toks teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, jog valgiaraštis turi būti suderintas su kontroliuojančia įgaliota institucija ir nepakanka, kad valgiaraščio atitikimą teisės aktų reikalavimams kontroliuotų mokyklos, kurioje teikiamos maitinimo paslaugos, steigėjas ar jo įgaliotas asmuo, taip pat nepakanka valgiaraštį sudariusio tiekėjo patvirtinimo, kad valgiaraštis atitinka teisės aktų reikalavimus.

56Iš to seka, kad perkančioji organizacija, jau Konkurso sąlygų nustatymo etape gali nustatyti tokius reikalavimus, kurie leis dar iki Konkurso pabaigos iš jo pašalinti dalyvius, kurių siūlomas valgiaraštis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir dėl šios priežasties, tokiam tiekėjui laimėjus konkursą, valgiaraščio nebūtų įmanoma suderinti su jo atitikimą teisės aktų reikalavimams kontroliuojančia institucija.

57Darytina išvada, kad Konkurso sąlygų 26.5 punkte nustatytas reikalavimas nėra neteisėtas, diskriminuojantis ar perteklinis ir nepaneigia mokinių maitinimo paslaugas perkančios mokyklos steigėjo ar jo įgalioto asmens pareigos Tvarkos aprašo 18 punkte numatytos pareigos suderinti valgiaraštį su jį kontroliuoti įgaliota institucija. Konkurso sąlygų 26.5 punkto tikslas, kaip jau minėta, dar iki konkurso pabaigos iš jo pašalinti tiekėjus, kurių siūlomų mokinių maitinimo paslaugų perkančioji organizacija negalėtų pirkti.

58Pažymėtina, kad laikinai (laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2010-07-28) nebuvo oficialiai paskelbto teisės akto, reguliuojančio mokinių maitinimo valgiaraščio derinimą su sveikatos priežiūros institucija. Kaip tik šiuo laikotarpiu buvo patvirtintos Konkurso sąlygos (Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos viešojo pirkimo komisijos 2010-07-12 protokolas Nr. VP-3). Konkursas buvo paskelbtas 2010-07-21, t.y. jau esant priimtam, tačiau dar oficialiai nepaskelbtam, todėl dar negaliojant Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. V-645 (Žin., 2010, 89-4735) patvirtintam Tvarkos aprašui. Taigi kaip tik Konkurso sąlygų rengimo, konkurso paskelbimo ir vykdymo metu keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys mokinių maitinimo valgiaraščių derinimą, todėl Konkurso sąlygų 26.5 punktas turėtų būti aiškinamas, atsižvelgiant į aukščiau aptartą šio punkto tikslą ir Konkurso vykdymo metu besikeičiančius teisės aktus, t.y. kad, paskelbus Konkursą, valgiaraščius buvo įgalioti derinti teritoriniai sveikatos priežiūros centrai.

59Byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų siekęs suderinti valgiaraštį kaip to reikalavo Konkurso sąlygų 26.5 punktas. Taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad apeliantas neturėjo realios galimybės įvykdyti 26.5 punkto reikalavimu, t.y. kad būtų atsisakyta derinti apelianto, kuris nėra Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytas asmuo, pateiktą derinti valgiaraštį. Dėl šios priežasties apelianto pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu Konkurso reikalavimų.

60Nepagrįstas apelianto argumentas, kad valgiaraščio suderinimui buvo skirtas per trumpas terminas. Apeliantas nepagrįstai derinimo laikotarpio pradžią sieja su atsakymu į jo pretenziją, kurioje apeliantas teigė, jog Konkurso sąlygų 26.5 punktas yra perteklinis ir diskriminuojantis. Kaip jau minėta, byloje nėra duomenų, rodančių, kad apeliantas valgiaraščio nesuderino dėl galimai per trumpo tam skirto termino, o ne dėl savo paties pasyvumo.

61Dėl galimo konkurso neskaidrumo

62Apeliaciniame skunde dėstomais motyvais apeliantas siekia įrodyti, jog Konkursas galimai buvo vykdomas neskaidriai taip pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, kurių turi būti laikomasi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją. Apeliantas nurodo, kad šių principų pažeidimas yra savarankiškas pagrindas Konkursą laikyti neteisėtu ir savo apeliacinį skundą grindžia visa eile aplinkybių, apelianto nuomone, rodančių Konkurso neskaidrumą. Tai aplinkybės, susijusios su atsakovo rašto Nr. S-193 parengimo tikrąja data, aplinkybės, susijusios su tinkamu paskelbimu apie Konkurso sąlygų pakeitimą, galimai neteisėtas trečiojo asmens pasiūlymo neatmetimas ir tai, kad laimėtojo valgiaraštį derino bei jo kokybę vėliau vertino tas pats asmuo.

63Prieš pradėdama vertinti apelianto nurodytas ir, apelianto vertinimu, Konkurso galimą neskaidrumą įrodančias aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo spręsta, jog nukrypimas nuo VPĮ nustatytos konkrečios procedūros ne visada turi įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas iš tiesų įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Vertinant VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų galimą pažeidimą bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumą, atsižvelgtina į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams, todėl būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjus faktiškai paveikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011 ir kt.). Nors minėtose bylose nagrinėtos faktinės situacijos nėra identiškos nagrinėjamai šioje byloje, tai nepaneigia minėto išaiškinimo svarbos ir siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą bylą. Todėl apelianto nurodytos aplinkybės toliau bus vertinamos ne tik atitikimo teisės aktų ir Konkurso sąlygų reikalavimams aspektu, bet ir atsižvelgiant į tai, ar jomis siekiami įrodyti Konkurso procedūriniai pažeidimai galėjo turėti įtakos apelianto teisėms, ar galėjo pažeisti jo teisėtus interesus.

64Pagal bylos duomenis, atsakovo rašte Nr. S-193 (Dėl UAB „Smulkus urmas“ pretenzijos) nurodyta jo parengimo data – 2010-08-03. Įvertinęs bylos aplinkybes, apygardos teismas sprendė, jog rašte Nr. S-193 padaryta techninė klaida neteisingai nurodant rašto datą (rugpjūčio 3 vietoje tikrosios 5), tačiau apeliantas su tokiu vertinimu nesutinka ir prašo nustatyti tikrąją šio rašto parengimo datą kaip teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingą ir galimą Konkurso neskaidrumą rodančią aplinkybę.

65Pagal bylos duomenis, apeliantas 2010-08-03 pateikė pretenziją. Elektroniniu paštu tą pačią dieną buvo atsiųstas atsakymas dėl pretenzijos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2010-08-03 raštu Nr. S-1 apeliantas buvo tik informuotas apie atsakymų į pretenzijas pateikimo tvarką, o išsamiai į apelianto pretenziją buvo atsakyta 2010-08-03 datuotu raštu Nr. S-193, dėl kurio parengimo tikrosios datos byloje yra kilęs ginčas. Rašto Nr. S-193 turinys atitinka 2010-08-05 vykusiame komisijos posėdyje padarytas išvadas (2010-08-05 protokole Nr. VP-5 nurodyta, kad Komisija išnagrinėjo pretenziją ir, atsižvelgdama į jos išnagrinėjimo rezultatus, teikia Konkurso sąlygų paaiškinimus bei patikslinimus tiekėjams bei juos skelbia CVP IS). Tą pačią dieną rašto turinys tiekėjams buvo paskelbtas CVP IS. Tą pačią dieną (to neneigia ir apeliantas) raštas elektroniniu paštu buvo išsiųstas apeliantui. Šių aplinkybių visuma leidžia teismui sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad rašte Nr. S-193 nurodyta data, labiausiai tikėtina, yra techninė klaida ir neįrodo galimo Konkurso vykdymo neskaidrumo. Byloje nėra įrodymų, rodančių, kad rašto Nr. S-193 turinys apeliantui ar tretiesiems asmenims būtų buvęs paviešintas anksčiau nei 2010-08-05, kada pagal protokolą Nr. VP-5 ir buvo parengtas raštas Nr. S-193. Todėl neįrodytos apelianto daromos prielaidos, kad realiai raštas Nr. S-193 galėjo būti surašytas anksčiau, t.y. rugpjūčio 3 d., dar prieš 2010-08-04 komisijos posėdį (komisijos protokolas Nr. VP-4), kuriame buvo nutarta UAB „Smulkus urmas“ pretenziją išnagrinėti komisijoje, todėl stabdomos viešojo pirkimo procedūros ir nustatoma vokų atplėšimo data bei laikas 2010-08-12 dieną 9 val. 10 min.

66Pažymėtina ir tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-10-06 rašte Nr. 4S-3435 konstatuodama, jog Komisija sprendimą dėl Konkurso sąlygų patikslinimo priėmė vėliau (t.y. 2010-08-05) nei apie tai informavo atsakovą (minimas Raštas 1, t.y. 2010-08-03 datuotas raštas Nr. S-193), vertino tik dokumentuose (rašte, protokole) nurodytas datas ir nevertino aplinkybės, kada rašto Nr. S-193 turinys realiai tapo žinomas. Ši aplinkybė galėjo nulemti, kad aptartos techninės klaidos nurodant rašto datą pasėkoje buvo padaryta neteisinga prielaida dėl rašto Nr. S-193 parengimo datos.

67Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu ir apelianto argumento, kad 2010-08-03 raštu Nr. S-1 buvo siekiama suklaidinti ieškovą, sudarant įspūdį, jog tai Komisijos atsakymas į jo pretenziją. Rašto Nr. S-1 turinys išimtinai informacinio pobūdžio ir šiuo raštu akivaizdžiai tebuvo siekiama informuoti pretenziją pateikusį potencialų tiekėją apie atsakymo į pretenziją pateikimo tvarką.

68Galimą Konkurso neskaidrumą apeliantas motyvuoja ir tuo, jog vertindamas trečiojo asmens E. K. individualios įmonės pasiūlymą, atsakovas pažeidė tiek VPĮ, tiek savo paties nustatytas Konkurso sąlygas. Apelianto vertinimu, trečiojo asmens pasiūlymas privalėjo būti atmestas dėl keleto priežasčių: viena, pateikti dokumentai apie turimą įrangą neturi patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą (Konkurso sąlygų 21 punktas), antra, tretysis asmuo neįrodė, jog yra tinkamai įvykdęs bent vieną maitinimo paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 252 000 Lt (Konkurso sąlygų 13.9 p.).

69Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šiuos argumentus, pažymėjo, jog tretysis asmuo E. K. įmonė maitinimo paslaugas teikia nuo 2003 m., įmonės 2009 metų apyvarta sudaro apie 1 500 000 Lt, todėl faktiškai tretysis asmuo atitinka 13.9 p. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Su tokiu vertinimu apeliantas nesutinka.

70Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad minėta pirmosios instancijos teismo išvada iš esmės teisinga, tik nepakankamai motyvuota. Pagal į bylą pateiktus duomenis (prie atsakovo 2010 m. lapkričio 23 d. lydraščio pateikti E. K. įmonės pasiūlymo A. dalies „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ dokumentų kopijos) tretysis asmuo 2009 m. vykdė 4 maitinimo sutartis, kurių vertės 130 858 Lt, 128 066 Lt, 138 095 Lt ir 90 772 Lt (viso 487 791 Lt), o 2009 metinė maitinimo apyvarta sudarė 1683729 Lt. Vien šie duomenys ir dokumentai dar nepatvirtina trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygų 13.9 punkto reikalavimui. Tačiau iš Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolo matyti, jog tiek atsakovo atstovas, tiek tretysis asmuo nurodė (CPK 177 str. 2 d.), jog E. K. individuali įmonė teikia maitinimo paslaugas pagal sutartis, kurių vykdymas trunka kelis metus, todėl atskirų kelis metus vykdomų sutarčių bendra vertė atitinka Konkurso sąlygų 13.9 punkte nustatytą reikalavimą. Ši aplinkybė atsakovui buvo žinoma, kadangi tretysis asmuo teikia atsakovui mokinių maitinimo paslaugas.

71Apeliantas kaip aplinkybę, rodančią galimą Konkurso procedūros neskaidrumą, nurodo tai, jog tas pats asmuo D. Č. derino trečiojo asmens pateiktą valgiaraštį ir vertino konkursui pateiktų pasiūlymų kokybę kaip ekspertė. Apeliantas taip pat nurodo, jog analogišką aplinkybę Panevėžio apygardos teismas byloje tarp tų pačių šalių jau vertino kaip keliančią abejonių Konkurso eigos skaidrumu. Teisėjų kolegija nenustatė byloje aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą, kad dėl to, jog valgiaraštį derino ir Konkursui pateiktų pasiūlymų kokybę vertino tas pats asmuo, savaime rodo galimą Konkurso neskaidrumą. Byloje nėra duomenų, rodančių galimą D. Č. šališkumą ar neobjektyvumą atliekant tiek Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyriaus vyriausiosios specialistės, tiek Komisijos ekspertės, pasirašiusios nešališkumo deklaraciją, pareigas. Vadovautis apelianto nurodytu Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-266-544/2010 šioje byloje taip pat negalima, kadangi iš esmės skiriasi šioje ir nagrinėjamoje byloje aplinkybės, reikšmingos teisingam bylos išnagrinėjimui. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-266-544/2010 buvo konstatuotas skaidrumo principo pažeidimas, kadangi buvo nustatyta, jog E. K. individualiai įmonei neteisėtai buvo leista patikslinti savo pasiūlymą ir patikslinimu pasiūlymas buvo neteisėtai pakeistas. Būtent šis pažeidimas buvo lemiamas, dėl kurio teismas konstatavo Konkurso neskaidrumą.

72Dėl kitų apelianto argumentų, kuriais apeliantas siekė įrodyti Konkurso neskaidrumą, teisėjų kolegija nebepasisako kaip dėl nebereikšmingų teisingam bylos išnagrinėjimui, kadangi kiti apelianto nurodomi galimi Konkurso eigos pažeidimai, jeigu ir būtų nustatyti, neturėtų įtakos apelianto teisėms ir nebūtų pagrindas panaikinti Konkurso eigoje pirkimų komisijos priimtus sprendimus. Trečiojo asmens pasiūlymo galimas formalus neatitikimas Konkurso sąlygų 21 punktui (dokumento vertimo nepateikimas) galėtų būti pašalintas nekeičiant pasiūlymo, o galimas nepaskelbimas apie konkurso sąlygų pakeitimą „Valstybės žiniose“ taip pat neįtakos apelianto, teisėtai pašalinto iš Konkurso, teisių.

73Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, todėl apelianto turėtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (CPK 93 str.).

74Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė, atmetus skundą, priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų (CPK 98 str. 2 d.).

75Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

77Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ (j. a. k. 221412030, adresas Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius) 5,4 litų (penkis litus keturiasdešimt centų) išlaidų, susidariusių dėl procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas, ar mokyklos mokinių maitinimo konkurso reikalavimas kartu... 4. Ieškovas ieškiniu prašė:... 5. 1. Pripažinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo... 6. 2. Pripažinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo... 7. 3. Panaikinti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų... 8. 4. Įpareigoti atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų... 9. Ieškovas nurodė, kad 2010-07-21 atsakovo paskelbtų Biržų „Aušros“... 10. Konkurso (pirkimo Nr. 92157) sąlygų 59 punkte bei 4 sąlygų priede... 11. Atsakovas galimai proteguoja vieną tiekėją, t.y. tretįjį asmenį - E. K.... 12. Atsakovas prašė ieškinio netenkinti ir nurodė, kad Tvarkos aprašo 18... 13. Balų už kokybės kriterijų skyrimo metodika yra aiški. Atsakovas... 14. Tretysis asmuo E. K. individuali įmonė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį atmetė... 17. Dėl konkurso sąlygų 26.5 punkto reikalavimų teismas nurodė, kad konkurso... 18. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010-07-19 Nr. V-645 patvirtinto... 19. Dėl konkurso sąlygų 59 punkte numatytos kokybės vertinimo metodikos teismas... 20. Byloje nustatyta, kad Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Viešųjų... 21. Kiti ieškovo argumentai pripažintini nepagrįstais, formaliais,... 22. Tretysis asmuo E. K. įmonė atitinka 13.9 p. nustatytus kvalifikacinius... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 24. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo:... 25. Panaikinti 2011-02-25 Panevėžio apygardos teismo sprendimą byloje Nr.... 26. Pripažinti Atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos vykdomo Biržų... 27. Panaikinti Atsakovo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos viešųjų... 28. Įpareigoti atsakovą Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos viešųjų... 29. Priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.... 30. Apeliantas nurodo, kad Konkursas galimai vyko nesilaikant teisės aktų... 31. 1. 2010-08-03 datuoto rašto Nr. S-193 sudarymo ir išsiuntimo aplinkybės... 32. Net laikantis, jog iš tikrųjų Raštas S-193 buvo sudarytas 2010-08-03 kaip... 33. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-10-06 į bylą pateiktoje... 34. Taigi apygardos teismas nenustatė tikslaus laiko, kada priimtas sprendimas... 35. 2) Atsakovo raštas Nr. S-l priimtas komisijai nesusirinkus į posėdį ir juo... 36. Atsakovas tikėjosi, jog ieškovui išsiuntus raštą S-l ir iki vokų... 37. 3) Konkurso neskaidrumo įrodymas yra ir neteisėtai neatmestas trečiojo... 38. a) Trečiojo asmens pateikti dokumentai apie turimą įrangą neturi... 39. b) Tretysis asmuo nepagrindė savo ekonominio pajėgumo, nes neįrodė, jog yra... 40. Neatmesdamas trečiojo asmens pasiūlymo atsakovas nesivadovavo susiformavusia... 41. 4) Trečiojo asmens valgiaraštį ir suderino, ir vertino tas pats ekspertas, o... 42. 5) Apie konkurso sąlygų pakeitimą nebuvo paskelbta Konkurso sąlygose... 43. 6) Nepagrįstas motyvas, kad rašytiniu paaiškinimu argumentai išeina už... 44. 7) Teismui nepasisakius, kodėl atmetami kai kurie ieškovo argumentai, buvo... 45. 8). Konkurso 26.5 punkto sąlyga diskriminacinė, perteklinė ir jos tikslas... 46. 6. Teismas nepagrįstai teigia, jog Ieškovas 2010-08-04 d. 8:32 val. pateikęs... 47. 7. Nepagrįsta teismo išvada dėl ieškovo neapdairumo. Ieškovas kreipėsi... 48. 8. Ieškovas ieškiniu neprašė pripažinti negaliojančia sutarties tarp... 49. Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.... 50. Atsakovas ir tretysis asmuo atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo... 51. Tuo tarpu apeliaciniame skunde apeliantas ginčija visus perkančiosios... 52. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 53. Dėl konkurso reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti dvidešimties dienų... 54. Pagal bylos duomenis, 2010-07-21 atsakovo paskelbtų Biržų „Aušros“... 55. Šis aprašas skirtas nustatyti mokinių maitinimo, vykdomo bendrojo lavinimo... 56. Iš to seka, kad perkančioji organizacija, jau Konkurso sąlygų nustatymo... 57. Darytina išvada, kad Konkurso sąlygų 26.5 punkte nustatytas reikalavimas... 58. Pažymėtina, kad laikinai (laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2010-07-28) nebuvo... 59. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų siekęs suderinti valgiaraštį... 60. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad valgiaraščio suderinimui buvo skirtas... 61. Dėl galimo konkurso neskaidrumo... 62. Apeliaciniame skunde dėstomais motyvais apeliantas siekia įrodyti, jog... 63. Prieš pradėdama vertinti apelianto nurodytas ir, apelianto vertinimu,... 64. Pagal bylos duomenis, atsakovo rašte Nr. S-193 (Dėl UAB „Smulkus urmas“... 65. Pagal bylos duomenis, apeliantas 2010-08-03 pateikė pretenziją. Elektroniniu... 66. Pažymėtina ir tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-10-06 rašte Nr.... 67. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu ir apelianto argumento, kad... 68. Galimą Konkurso neskaidrumą apeliantas motyvuoja ir tuo, jog vertindamas... 69. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šiuos argumentus, pažymėjo, jog... 70. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus,... 71. Apeliantas kaip aplinkybę, rodančią galimą Konkurso procedūros... 72. Dėl kitų apelianto argumentų, kuriais apeliantas siekė įrodyti Konkurso... 73. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos... 74. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė, atmetus skundą,... 75. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 76. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą palikti... 77. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus...