Byla 2-473-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015.

72.

8Pareiškėja nurodo sužinojusi naują aplinkybę, kad kredito sutarties 4.1.5 punkte įtvirtinta kredito suteikimo sąlyga – kredito lėšos suteikiamos gavėjui pateikus bankui sutarties 6.1 punkte nurodyto turto pilną vertės nustatymo ataskaitą, parengtą banko nurodytų turto vertintojų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, kurioje turto vertė turi būti ne mažesnė nei nurodyta preliminarioje šios turto įvertinimo ataskaitoje – įrašyta ne dėl kredito išdavimo, tačiau siekiant įrodyti, kad yra įvykdyta sutarties 29 punkte įtvirtinta sąlyga, pagal kurią sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik raštu sutikus abiems šalims. Tokiu būdu buvo siekta įrodyti, kad UAB „Čelta“ buvo susipažinusi su turto vertinimu, su kuriuo iš tikrųjų ji nebuvo supažindinta.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

134.

14Teismas nustatė, kad pareiškėja jau daug kartų (šis prašymas yra 23) kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymuose atnaujinti procesą pareiškėja remiasi tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sauso 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta turto verte, suklydimu dėl tikrosios turto vertės ir kt., kurias proceso atnaujinimo klausimą nagrinėję teismai jau įvertino. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kaip pagrindą atnaujinti procesą nurodo naujai paaiškėjusią aplinkybę, kokia yra tikroji kredito sutarties 4.1.5 punkto esmė dėl turto vertinimo ataskaitos preliminarumo, tik šią aplinkybę papildo naujais argumentais, kurie negali būti laikomi naujais įrodymais, galinčiai patvirtinti, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių.

15III.

16Atskirojo skundo argumentai

175.

18Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

196.

20Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo bylos, tačiau tik išvardino pateiktus prašymus dėl proceso atnaujinimo, kurie buvo nepriimti arba nepatenkinti.

236.2.

24Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja papildė argumentus dėl turto vertinimo ataskaitos preliminarumo. Prašymas atnaujinti procesą nebuvo grindžiamas aplinkybe, kad 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimu nebuvo nustatyta jokia realia turto vertė, bet tuo, kad toks vertinimas buvo panaudotas nežinant kitai sutarties šaliai, kai sutartyje buvo įtvirtinta privaloma sąlyga, kad jos pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštu sutikus abiems šalims. Pareiškėja šiuo atveju remiasi naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad 2008 m. sausio 31 d. vertinimas panaudotas be jos žinios.

25Teismas

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

287.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

308.

31Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

329.

33CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3410.

35Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentais, kad jos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas nebuvo tapatus ankstesniuose prašymuose nurodytiems pagrindams. Nors pareiškėja nurodo, kad prašydama atnaujinti procesą nesirėmė anksčiau nurodytomis aplinkybėmis dėl turto vertinimo ir pan., bet grindė jį naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad turto vertinimas buvo panaudotas nežinant kitai kredito sutarties šaliai (kredito gavėjai), kai kredito sutartyje buvo nurodyta, kad ji gali būti pakeista ir papildyta tik gavus kitos šalies sutikimą, vis dėlto, kaip matyti iš prašymo atnaujinti procesą turinio, šis pareiškėjos teiginys nėra pagrįstas. Pateiktame prašyme pareiškėja remiasi jau anksčiau nurodytomis aplinkybėmis, susijusiomis su turto vertinimo ataskaitomis ir jų realumu, neteisingai nustatyta turto verte, pareiškėjos suklydimu dėl turto vertės ir pan., kurios, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jau buvo ne kartą nagrinėtos teismų, tik papildydama šias aplinkybes pirmiau minėtais argumentais dėl šios kredito sutarties 4.1.5 punkto įrašymo tikslo. Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje negalėjo būti priimtas nagrinėti vadovaujantis CPK 374 straipsniu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėja jau ne pirmą kartą teikia prašymą dėl proceso atnaujinimo remdamasi iš esmės tapačiomis aplinkybėmis ir pagrįstai atsisakė priimti pakartotinai teikiamą prašymą.

3611.

37Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas nepagrįstai atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisiniais pagrindais nurodė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų nuostatas, kadangi jos taikytinos sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau iš teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti ir vadovaudamasis CPK 374 straipsniu kaip teikiamą pakartotinai.

3812.

39Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodo sužinojusi naują aplinkybę, kad kredito sutarties 4.1.5... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 10 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėja jau daug kartų (šis prašymas yra 23)... 15. III.... 16. Atskirojo skundo argumentai... 17. 5.... 18. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 19. 6.... 20. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 6.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo bylos, tačiau tik išvardino... 23. 6.2.... 24. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja papildė argumentus dėl turto... 25. Teismas... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 7.... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 30. 8.... 31. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 32. 9.... 33. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 34. 10.... 35. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su... 36. 11.... 37. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl... 38. 12.... 39. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 41. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....