Byla 2-4-737/2012
Dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Jūratės Petraškienės ir Jonavos rajono apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-4-737/2012 nagrinėjimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Damulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. pareiškimą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Jūratės Petraškienės ir Jonavos rajono apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-4-737/2012 nagrinėjimo ir

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4-737/2012 pagal ieškovų V. B., G J. B. ir A. B. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

32012 m. gegužės 7 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovas A. B. pareiškė nušalinimą civilinę bylą nagrinėjančiai teisėjai Jūratei Petraškienei ir Jonavos rajono apylinkės teismui, o taip pat Kauno apygardos ir Vilniaus apygardos teismams. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-2566-656 dėl teisėjos Jūratės Petraškienės ir Jonavos rajono apylinkės teismo ieškovui padarytos neteisėtais veiksmais šioje byloje žalos atlyginimo. Šiuo metu byloje sprendžiamas klausimas dėl to, ar teisėją įtraukti į bylą atsakovu ar trečiuoju asmeniu. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, teisėja ir Jonavos rajono apylinkės teismas turi būti nušalinti nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo. Be to, 2012 m. vasario 22 d. rašte Nr. SD-2999 Jonavos rajono apylinkės teismas atsisakė atsiųsti ieškovui procesinius dokumentus faksu, kad taip būtų trukdoma ieškovui paduoti atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1539-598/2011, motyvuodamas tuo, kad LR CPK nenumato tokio procesinių dokumentų įteikimo būdo. Tačiau šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovui procesiniai dokumentai siunčiami faksu ir ši aplinkybė tik patvirtina, kad Jonavos rajono apylinkės teismas elgiasi taip, kaip tuo metu reikalauja interesai bei tikslingumas, o ne teisės aktų reikalavimai. Tuo tarpu Kauno apygardos teismas ir Vilniaus apygardos teismas dengia tokią saviveiklą nuo atsakomybės ir vilkina civilinių bylų nagrinėjimą, todėl ir šie teismai turi būti nušalinti nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek ir kiti Lietuvos Respublikos bei tarptautiniai teisės aktai garantuoja asmens teisę į teisminę gynybą. Kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į sąžiningą procesą, t.y. jog bylą nagrinėtų nepriklausomas ir teisėtos sudėties teismas, kvalifikuoti ir nešališki teisėjai. Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 109 str., 117 str.). Įstatymas suteikia teisę teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (LR CPK 64-68 str.) arba byloje dalyvaujantys asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą. Nors teismų praktikoje ir yra pripažįstama, kad visais atvejais teisėjas (teisėjai) gali nusišalinti arba būti nušalinamas nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant jo (jų) arba asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) šališkumo, tai yra tik esant aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad: „[...] ieškinio, kuriame atsakovu ar trečiuoju asmeniu yra nurodomas teisėjas arba teismas, padavimas savaime negali būti pripažintas pagrindu konstatuoti šio teisėjo ir, juo labiau, viso teismo teisėjų šališkumą kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvaujančiu byloje asmeniu yra ieškinį pareiškęs asmuo. Tačiau tokia praktika nereiškia, kad kiekvienu atveju neturi būti vertinama, ar konkretus teisėjas nebus suinteresuotas jam paskirtos nagrinėti bylos, kurioje dalyvaujantis asmuo yra pareiškęs ieškinį dėl šio teisėjo veiksmų kitame teisme, baigtimi. Formuojamai praktikai neprieštarautų situacija, kai bylą nagrinėjantis teisėjas, dėl kurio veiksmų byloje dalyvaujantis asmuo yra pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo, neatsižvelgiant į tai, ar teisėjas įtrauktas, ar neįtrauktas į bylą atsakovu ar trečiuoju asmeniu, ir siekiant pašalinti galinčias atsirasti prielaidas abejoti šio teisėjo objektyvumu, jis nusišalintų arba būtų nušalintas nuo tokios bylos nagrinėjimo.“ (2011 m. gruodžio 12 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-159/2011).

6Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2566-565/2012 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos apeliaciniam teismui, teisėjams A. D. ir V. M., Jonavos rajono apylinkės teismui ir teisėjai Jūratei Petraškienei dėl Lietuvos teismuose vykdomo turto prievartavimo ir diskriminacijos vykdymo civilinėse bylose bei dėl to atsiradusios teisės į atlyginimą, kurioje ieškovas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas ir teisėjai A. D. ir V. M. bei Jonavos rajono apylinkės teismas ir teisėja J.Petraškienė pažeidė ieškovo teises ir vykdė ieškovo atžvilgiu diskriminaciją bei priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 152000,00 Lt atlyginimą už ieškovo teisių pažeidimus ir diskriminacijos vykdymą. Kadangi civilinė byla Nr. 2-4-737/2012 Jonavos rajono apylinkės teisme yra paskirta nagrinėti teisėjai Jūratei Petraškienei, dėl kurios veiksmų byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas A. B. - yra pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo, ir minėta teisėja, o taip pat ir Jonavos rajono apylinkės teismas pagal pareikštą ieškinį yra nurodyti atsakovais civilinėje byloje, tikslinga ieškovo pareikštą pareiškimą dėl teisėjos Jūratės Petraškienės tenkinti ir minėtą teisėją nušalinti nuo civilinės bylos nagrinėjimo. Esant nurodytai situacijai būtina imtis priemonių, kad būtų pašalintos bet kokios galimybės kilti abejonėms dėl civilinę bylą nagrinėjančios teisėjos objektyvumo ir nešališkumo. Paminėtina, kad atsakovu byloje, pagal ieškovo A. B. ieškinį, yra nurodytas ir Jonavos rajono apylinkės teismas, todėl nušalinus teisėją Jūratę Petraškienę nuo civilinės bylos nagrinėjimo ir civilinės bylos neperdavus nagrinėti kitam apylinkės teismui, civilinė byla būtų perduota nagrinėti kitam Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjui, dėl kurio objektyvumo ir nešališkumo ieškovui taip pat kyla abejonių. Net ir nesant duomenų bei juos patvirtinančių įrodymų apie galimas objektyvias ar subjektyvias priežastis Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams būti šališkiems ar suinteresuotiems šios bylos baigtimi, tačiau, siekiant išvengti bet kokių galimų abejonių dėl priimtų sprendimų civilinėje byloje pagrįstumo, teisėtumo ir teisingumo ateityje, siekiant pašalinti bet kokias galimybes dėl teisėjų šališkumo ateityje galimai skųsti priimtą sprendimą byloje, siekiant užtikrinti proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus, užtikrinti ieškovui garantuotų teisių į tinkamą procesą ir nešališką teismą įgyvendinimą, tikslinga visiems Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams nusišalinti nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes ir laikant, kad Jonavos rajono apylinkės teisme nėra teisėjų, galinčių nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovų V. B., G J. B. ir A. B. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, minėta civilinė byla perduotina Kauno apygardos teismui spręsti bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą.

7Paminėtina, kad ieškovas A. B. kartu nušalinimą reiškė ir Kauno apygardos teismui bei Vilniaus apygardos teismui, tačiau Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkui nesuteikti įgaliojimai spręsti klausimus dėl šių teismų teisėjų nušalinimo, kadangi remiantis LR CPK 69 str. 1 d. teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas ar kiti minėtame straipsnyje nurodyti subjektai.

8Vadovaudamasi LR CPK 34 str. 1 d. 3 p., 66 str., 68 str., teismo pirmininkė

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti iš dalies.

10Nušalinti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėją Jūratę Petraškienę nuo civilinės bylos Nr. 2-4-737/2012 pagal ieškovų V. B., Gedimino J. B. ir A. B. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo.

11Jonavos rajono apylinkės teisme nesant teisėjų, galinčių nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovų V. B., Gedimino J. B. ir A. B. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, civilinę bylą perduoti Kauno apygardos teismui spręsti bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą.

12Civilinę bylą siųsti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai