Byla A-492-1326-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijus Baranovas (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams Broniui Radeckui ir advokatams Vitoldui Kumpai, Vilijai Vaitkutei Pavan,

4atsakovo atstovei Linai Pašinskytei,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Danai Bagdonavičienei, Pranciškui Viršilui, Andriui Varnui ir Antanui Kliženčiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Minijos nafta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Minijos nafta“ skundą atsakovams Šilutės rajono savivaldybės tarybai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Kintų bendruomenė ir uždaroji akcinė bendrovė „COWI Lietuva“).

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

92011 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi (V t., b. l. 47–48) nutarus sujungti administracines bylas Nr. I-425-583/2011 ir I-47-342/2011 į vieną administracinę bylą, šioje byloje yra pareikšti ir nagrinėjami pareiškėjo Lietuvos ir Danijos UAB „Minijos nafta“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė, UAB „Minijos nafta“) skundo reikalavimai (I t., b. l. 7–20; IV t., b. l. 4–9), kuriais pareiškėjas prašo:

101) panaikinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Savivaldybės taryba) 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-1268 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto“;

112) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – atsakovas, Klaipėdos RAAD) 2010 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. (9.14.5)-LV4-1967 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos“;

123) įpareigoti Klaipėdos RAAD išnagrinėti poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) subjektų pateiktas išvadas dėl UAB „Minijos nafta“ planuojamos veiklos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai programos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAVĮ) nustatyta tvarka ir priimti naują sprendimą dėl UAB „Minijos nafta“ planuojamos veiklos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV tvirtinimo.

13Paaiškino, kad 2001 m. pareiškėjo pavedimu buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavybos – visame Gargždų licenciniame plote, kuris apima ir Kintų objektą, poveikio aplinkai įvertinimas, ir Aplinkos ministerija 2002 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 01-24-561 pritarė naftos gavybai visame Gargždų licenciniame plote, tačiau nurodė keletą teritorijų, tarp jų ir Kintų botaninį draustinį bei Kuršių marių litoralinę dalį, kuriose rekomendavo negręžti naujų gręžinių. Pažymėjo, kad Bendrovė 2002 m. pabaigoje baigė vykdyti naftos paieškos darbus – seisminius tyrimus Kintų objekte, suplanavo naftos paieškos ir (arba) gavybos aikšteles, kurios nepatenka į nurodytas teritorijas. 2003 m. liepos 3 d. Aplinkos ministerijos sprendimu buvo patvirtinta PAV programa Kintų objektui, pagal kurią buvo parengta išsami Naftos gavybos PAV Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekto ataskaita, tačiau Aplinkos ministerija 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. (l-15)-D8-286 šios ataskaitos nepatvirtino iš esmės dėl Kintų bendruomenės prieštaravimų ir dėl netinkamos veiklos vietos (naftos gręžinio aikštelės) parinkimo. Tačiau pareiškėjui šį sprendimą apskundus teismui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. lapkričio 29 d. sprendimu konstatavo, kad Aplinkos ministerija nepateikė privalomų reikalavimų dėl PAV ataskaitos papildymo, ir nurodė, kad šią klaidą galima ištaisyti pareiškėjo pakartotinai inicijuotame PAV procese. 2005 m. gegužės 24 d. iš naujo buvo inicijuotas PAV procesas Kintų objektui ir parengta pakartotinė PAV programa dėl pareiškėjo planuojamos vykdyti veiklos PAV Kintų objektui. 2009 m. rugsėjo mėn. šiai pakoreguotai pakartotinei PAV programai pritarė keturios institucijos, o 2009 m. gruodžio mėn. pakartotinė PAV programa buvo koreguota dar kartą pagal Savivaldybės administracijos pasiūlymą atsisakyti Licenciniame plote aikštelės Nr. 1 įrengimo, nes tam prieštaravo Kintų bendruomenė. Teigė, kad buvo surengtas pakartotinis susitikimas su Kintų bendruomene, tačiau po įvykusių diskusijų nepavyko susitarti, kad pareiškėjas galėtų vykdyti naftos paiešką ir gavybą Kintų objekte. Pažymėjo, kad 2010 m. vasario 25 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nepritarė pakartotinei PAV programai vadovaudamasi PAVĮ 8 straipsniu 9 punktu. Mano, kad Savivaldybės taryba nepagrįstai taikė nuo 2005 m. liepos 12 d. įsigaliojusio PAVĮ nuostatas, nes pareiškėjas pradėjo PAV procedūras dar iki šios įstatymo redakcijos įsigaliojimo, t. y. 2005 m. gegužės 24 d. Šią aplinkybę patvirtino ir Aplinkos ministerija 2005 m. gruodžio 30 d. rašte Nr. (1-15)-D8-10180. Pažymėjo, kad iki 2005 m. liepos 12 d. galiojusio PAVĮ įtvirtintos nuostatos nesuteikė savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, teisės savo neigiamu sprendimu vetuoti PAV programos tvirtinimą, ji galėjo tik teikti išvadas, kurias atsakinga institucija (šiuo atveju Klaipėdos RAAD) turėjo nagrinėti kartu su pateikta PAV programa. Todėl mano, kad Savivaldybė priimdama ginčijamą sprendimą viršijo savo kompetenciją ir iki 2005 m. liepos 12 d. galiojusios PAVĮ redakcijos 8 straipsnio reikalavimus. Nurodė, kad ginčijamame sprendime nėra pateiktas nė vienas motyvas, kodėl remiantis Šilutės rajono strateginiam plėtros planu 2005–2014 metams negali būti pritarta pakartotinei PAV programai, todėl buvo pažeistos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.

14Dėl Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. (9.14.5)-LV4-1967 nurodė, kad Klaipėdos RAAD, gavęs Savivaldybės tarybos ginčijamą sprendimą, vadovaudamasis iki 2005 m. liepos 12 d. galiojusio PAVĮ 8 straipsnio 10 dalimi, prieš priimdamas sprendimą, turėjo sukviesti visus subjektus, pateikusius išvadas dėl PAV programos tvirtinimo ir posėdžio metu išanalizuoti pateiktas išvadas ir jų prieštaravimus bei priimti sprendimą dėl programos tvirtinimo. Tačiau Klaipėdos RAAD nesilaikė PAV programos tvirtinimo procedūros. Taip pat pažymėjo, kad Klaipėdos RAAD sprendimas nemotyvuotas, nenurodyta sprendimo apskundimo tvarka, todėl jis taip pat neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.

15Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės taryba atsiliepimuose į skundus (I t., b. l. 110–114, IV t., b. l. 46–49) nurodė, kad nesutinka su pareikštais reikalavimais ir prašė jų netenkinti.

16Paaiškino, kad pagal iki 2005 m. liepos 12 d. galiojusio PAVĮ redakcijos 8 straipsnio nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pareiškėjas) ar jo įpareigotas PAV dokumentų rengėjas (UAB „COWI BALTIC“) nepateikė programos ir visų PAV subjektų išvadų atsakingai institucijai, o atsakinga institucija programos nepatvirtino, tai reiškia, kad įstatymo nuostatomis įteisintos procedūros nutrūko. Tolimesnis pareiškėjo naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV programos projekto derinimas buvo galimas tik vadovaujantis jau 2005 m. liepos 12 d. įsigaliojusios redakcijos PAVĮ nuostatomis, kurios numato teisę Savivaldybės tarybai iki PAV programos patvirtinimo priimti neigiamą motyvuotą sprendimą ir jai nepritarti. Tokiu atveju PAV procedūros negalėjo būti tęsiamos, o atsakingos institucijos privalėjo informuoti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių, kad procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja Savivaldybės tarybos priimtas sprendimas. 2005 m. gruodžio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės administracija raštu Nr.R3-(5.21)-2743 informavo PAV programos rengėją UAB „COWI BALTIC“, kad pateikta PAV programa buvo svarstoma Savivaldybės tarnybos 2005 m. gruodžio 22 d. posėdyje ir sprendimu Nr. T1-916 šiai programai nepritarta. Pažymėjo, kad 2007 m. vasario 19 d. Savivaldybės taryba remdamasi Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005–2014 metams bei atsižvelgdama į Kintų bendruomenės prašymą vėl nusprendė nepritarti pareiškėjo pateiktai PAV programai. Akcentavo, kad pareiškėjas šių sprendimų neskundė. Nurodė, kad pareiškėjas 2009 m. gruodžio mėnesį iš naujo iniciavo PAV programą, kuriai Savivaldybės taryba 2010 m. vasario 25 d. sprendimu nepritarė. Paaiškino, kad sprendimo motyvai nurodyti sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

17Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepimais į skundus (I t., b. l. 102, IV t., b. l. 57) prašė netenkinti skundų reikalavimų.

18Nurodė, kad 2005 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 214 Klaipėdos RAAD buvo informuotas apie tai, kad Bendrovė pradėjo naujas naftos paieškos ir gavybos poveikio aplinkai vertinimo procedūras Gargždų licencijos pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte). Teigė, jog pareiškėjas galėjo baigti tik PAV programos rengimo procedūrą, o derinimas ir tvirtinimas vykdomas 2005 m. liepos 12 d. įsigaliojusio PAVĮ nustatyta tvarka. Teigė, kad Klaipėdos RAAD iš pareiškėjo, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus, nėra gavęs dokumentų, įrodančių, kad PAV programos derinimo procedūra buvo pradėta iki 2005 m. gegužės 12 d., t. y., kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas raštu kreipėsi į vieną iš vertinimo subjektų, pateikdamas jam parengtą PAV programą. Nurodė, kad Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimą priėmė gavęs ginčijamą Savivaldybės tarnybos sprendimą. Pažymėjo, kad Klaipėdos RAAD esant teigiamam savivaldybės tarnybos sprendimui nebūtų nutraukęs poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Kintų bendruomenė atsiliepime į skundą (I t., b. l. 167–172) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

20Nurodė, kad Kintų bendruomenė niekada nepasisakė prieš naftos gavybą, bet ir nesutinka su savanaudiška ir agresyvia Bendrovės verslo politika, kuri nukreipta prieš krašto rekreacinius išteklius, visuomenės norą gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Pabrėžė, kad pareiškėjas, siekiantis išskirtinių teisių išgauti naftą Kintų objekte, planuoja veiklą prieštaraujančią Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, Lietuvos Respublikos teisės aktams ir normoms, ratifikuotoms tarptautinėms konvencijoms ir direktyvoms, nes PAV programa parengta pažeidžiant 1995 m. kovo 27 d. Licencinės sutarties, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bendrovės sąlygas: pagal sutarties 1 straipsnį Bendrovei buvo suteikta išskirtinė teisė, jei šią teisę įmanoma realizuoti laikantis kitų Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų, tačiau pareiškėjas naftos gavybos veiklą planuoja jautrioje, svarbioje gamtosauginiu ir rekreaciniu požiūriu teritorijoje, esančioje už Gargždų licencinio ploto ribų, kurioje numatoma ūkinė veikla neleistina (taikytina aikštelei Nr. 1). 2006 m. spalio 27 d. Kintų bendruomenė pareiškėjui pasiūlė būdų ir priemonių, kaip išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

21Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Lietuva“ atstovė teismo posėdyje palaikė pareiškėjo skundą ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad PAV programa buvo koreguojama daug kartų, kol buvo rasta vieta aikštelei įrengti. Akcentavo, kad patikslintai PAV programai visi subjektai, išskyrus Savivaldybės tarybą, pritarė. Pažymėjo, kad Savivaldybės taryba manydama, jog pradedama nauja PAV procedūra, turėjo reikalauti, kad apie šią procedūrą būtų iš naujo informuojama visuomenė, tačiau to nepadarė. Nurodė, kad Kuršių marių apsaugos zonoje jokia technologinė įranga nebus statoma, taip nurodyta ir PAV programoje. Teigė, jog Savivaldybės tarybos atsisakymo derinti PAV programą pagrindas niekuo nepagrįstas.

22II.

23Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimu (V t., b. l. 49–57) pareiškėjo skundą atmetė.

24Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą bei PAVĮ (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) 3 priedo 2 straipsnį, konstatavo, kad pareiškėjas pagrįstai nurodo, jog atsakovas privalėjo PAV procedūras, pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Tačiau teismas akcentavo, kad pareiškėjas nepagrįstai PAVĮ (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. liepos 12 d.) 8 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą savivaldybės tarybos teisę priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių sieja su PAV procedūra. Teismas pažymėjo, kad iš nurodytos teisės normos matyti, jog savivaldybės tarybai, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, suteikta teisė priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais (nutartys administracinėse bylose Nr. A2-1021/2007, A525-107/2008, A525-103/2011) ir nurodė, kad pagal minėtą teisės normą savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba turi teisę priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių iki poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimo, t. y. nebaigus PAV procedūrų. Tokiu būdu savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, tarybai suteikiama teisė priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ne pagal planuojamos ūkinės veiklos PAV rezultatus, o remiantis kitais motyvais. Teismas nustatė, kad atsakovas ginčijamame sprendime nutardamas nepritarti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV programai, savo nepritarimą grindė Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005–2014 metams, Kintų rekreacinės zonos svarba rajonui ir Kintų bendruomenės 2010 m. vasario 8 d. prašymu Nr. T-4. Teismas aiškino, kad būtent iš šių faktinių aplinkybių seka, jog atsakovas pasinaudojo išimtine teise nuspręsti dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių konkrečioje savivaldybės teritorijoje ir šis aktas nėra PAV procedūros dalis, kuriam turėtų būti taikomos PAVĮ 3 priedo 2 straipsnio (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258 redakcija) nuostatos. Teismas akcentavo, kad ši išimtinė savivaldos teisė įtvirtinta PAVĮ įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje, todėl teismas konstatavo, kad šioms įstatymo nuostatoms įsigaliojus nuo 2005 m. liepos 12 d. Savivaldybės tarybai nebuvo kliūčių priimti neigiamą sprendimą dėl PAV galimybių teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla.

25Vertindamas ginčijamo Savivaldybės tarybos sprendimo atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms, teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2009 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-426/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-651/2011; 2011 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1411/2011). Teismas nustatė, kad 2010 m. vasario 25 d. sprendimas grindžiamas Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 41 punkto ir PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis, bei Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005–2014 metams, Kintų rekreacinės zonos svarba rajonui, bei atsižvelgus į Kintų bendruomenės prašymą. Teismas nustatė, kad ginčijamo sprendimo projektas buvo teikiamas su aiškinamuoju raštu, kuriame nurodomi argumentai ir faktiniai pagrindai. Teismas pažymėjo, kad PAV programos atitinkamuose skyriuose nurodomi aspektai yra pakankami konstatuoti, kad programa planuojama veikla įvardijamose teritorijose yra ribojama be to į sanitarinę apsaugos zoną patenkantiems subjektams nesutinkant su Bendrovės veiklos plėtra, neįmanoma suformuoti sanitarinės apsaugos zonos, nepažeidžiant į sanitarines zonas pateksiančių gyventojų ir žemės bei kito nekilnojamojo turto savininkų interesų. Teismas akcentavo, kad pareiškėjui plečiant veiklą iš esmės jo vykdoma veikla yra nesuderinama su rajono plėtros plane įvardijamų, besiribojančių su Kuršių mariomis teritorijų, numatoma plėtra rekreacijai bei pačios Kintų gyvenvietės kaip rekreacinės teritorijos vystymu. Būtent šias aplinkybes kaip argumentus, prieštaraudamas dėl programos tvirtinimo, savo prašymuose nurodė PAV proceso dalyvis – visuomenės atstovas Kintų bendruomenė. Įvertinęs ginčijamame sprendime nurodomus sprendimo priėmimo pagrindus, šių aktų turinį, teismas konstatavo, kad sprendimas yra pagrįstas faktiniais ir teisiniais duomenimis, pareiškėjas iš esmės galėjo ir turėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinius ir teisinius pagrindus, jo priėmimo motyvus, todėl konstatavo, jog ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

26Dėl pareiškėjo argumento, kad atsakovas priimdamas ginčijamą sprendimą nusprendė nepritarti PAV programai, o ne priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ir dėl šių aplinkybių pareiškėjo teigimu Klaipėdos RAAD nebuvo kliūčių patvirtinti programą vadovaujantis PAVĮ 8 straipsnio 9 dalimi, teismas pažymėjo, kad iš 2005 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-916 turinio matyti, kad Savivaldybės tarybai jau 2005 m. buvo teikiama UAB „Minijos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavybos Šilutės rajono savivaldybės Kintų gyvenvietėje – PAV programa ir Savivaldybės taryba, įvertinusi teikiamą programą, nusprendė nederinti UAB “Minijos nafta” planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavybos Šilutės rajono savivaldybės Kintų gyvenvietėje – PAV programos, o taip pat šio sprendimo 2 punktu nuspręsta nepritarti naftos gavybos plėtrai Kuršių marių pakrantėje, kadangi ši veikla neatitinka numatytos teritorijos vystymosi strategijos. Teismas pažymėjo, kad dar 2005 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir nurodyti faktiniai pagrindai, kuriais vadovaujantis šis sprendimas priimtas. Akcentavo, kad šio sprendimo pareiškėjas neginčijo, taigi jis yra galiojantis ir pagal PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostatas po šio sprendimo priėmimo PAV procedūros iš vis negalėjo būti tęsiamos, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas. Teismas nurodė, kad išimties, numatytos PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje taikymui, pagal kurią savivaldybės tarybos sprendimas negali užkirsti kelio tolesniam planuojamos ūkinės veiklos vertinimo procesui, jeigu egzistuoja tokioje teisės normoje numatyti pagrindai, nenustatyta. Todėl teismas konstatavo, kad pareiškėjui pateikus PAV programą Savivaldybei, ši ginčijamu sprendimu pagrįstai jai nepritarė ir kitokio sprendimo priimti negalėjo, nes dar 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-916 yra priėmusi neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pareiškėjo PAV teritorijoje, t. y. nepritarusi naftos gavybos plėtrai Kuršių marių pakrantėje, kadangi ši veikla neatitinka numatytos teritorijos vystymosi strategijos. Teismas akcentavo, jog tai, kad atsakovas ginčijamą sprendimą priėmė kaip išimtinę teisę dėl planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, turintis subjektas ir sprendimas priimtas ne kaip programos derinimo procedūros dalis, patvirtina ir sprendime nurodomas teisinis pagrindas – PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis.

27Teismas atmetė pareiškėjo teiginius, kad ginčijamu sprendimu buvo užkirstas kelias atlikti planuojamos ūkinės veiklos PAV, o būtent PAV sudarytų pagrindą nustatyti, ar pareiškėjo vykdomos veiklos plėtra galima ir tokios aplinkybės yra pagrindas naikinti sprendimą. Teismas pažymėjo, kad savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama veikla, taryba turi teisę pateikti neigiamą išvadą dėl planuojamos veiklos ne pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, o remiantis kitais motyvais. Šiuo atveju ginčijamu sprendimu, tinkamai įgyvendinant PVAĮ nuostatas, buvo nuspręsta nepritarti pareiškėjo planuojamai veiklai. Tokiu sprendimu tiesiogiai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl PAV, o tik kitais motyvais konstatuota, jog Bendrovės veiklai nepritartina.

28Teismas nurodė, kad 2005 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės taryba priėmė neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir nurodė pagrindus, kuriais vadovaujantis šis sprendimas priimtas. Akcentavo, kad šio sprendimo pareiškėjas neginčijo, taigi jis yra galiojantis ir pagal PVAĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostatas po šio sprendimo priėmimo PAV procedūros iš vis negalėjo būti tęsiamos, todėl tiek 2005 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-916, tiek 2010 m. vasario 25 d. Savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. T1-1268 Klaipėdos RAAD buvo pakankamas teisinis pagrindas vadovaujantis PVAĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis nebetęsti PAV procedūrų.

29III.

30Pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ padavė apeliacinį skundą (V t., b. l. 60–64), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų: 1) panaikintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T1-1268 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto“; 2) panaikintas Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. (9.14.5)-LV4-1967 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos“; 3) Šilutės rajono savivaldybės taryba įpareigota patvirtinti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų projekte) PAV programą. Taip pat parašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31Apeliacinį skundą grindžia tokiais esminiais argumentais:

321. Mano, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė galiojančio PAVĮ (pareiškėjas galiojančiu PAVĮ įvardija šio įstatymo redakciją, įsigaliojusią 2005 m. liepos 12 d.) 8 straipsnio 9 dalies nuostatas. Teigia, kad Savivaldybės tarybos sprendimas dėl ūkinės veiklos negalimumo yra PAV procedūros dalis. Pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytoje praktikoje nėra konstatavęs ar išaiškinęs, jog galiojančio PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu savivaldybės tarybos priimamas neigiamas sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių nėra PAV procedūros dalis.

332. Pažymi, kad faktą, jog savivaldybės tarybos priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos negalimumo yra PAV procedūros dalis patvirtina tai, jog tik galiojančio PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis savivaldybės tarybai suteikia išimtinę teisę priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos negalimumo. Akcentuoja, kad taikytino PAVĮ (pareiškėjas taikytinu PAVĮ įvardija šio įstatymo redakciją, galiojusią iki naujo PAVĮ įsigaliojimo (2005 m. liepos 12 d.)) nuostatos tokios galimybės nenumatė. Remiasi galiojančio PAVĮ 1 straipsnio 1 dalimi ir pažymi, kad bet kurie sprendimai priimami vadovaujantis galiojančio PAVĮ nuostatomis yra PAV proceso dalis.

343. Teigia, kad Savivaldybės taryba neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos negalimumo. Pabrėžia, kad savivaldybės taryba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos negalimumo turi teisę priimti tik tada, kai konkrečiai PAV procedūrai yra taikomas galiojantis PAVĮ, numatantis tokią išimtinę savivaldybės teisę, t. y. tik toms PAV procedūroms, kurios buvo pradėtos po galiojančio PAVĮ įsigaliojimo (po 2005 m. liepos 12 d.). Vadovaujasi galiojančio PAVĮ 3 priedo 2 straipsniu ir nurodo, kad naują PAV procesą Kintų objektui dėl kurio PAV programos yra iniciuota nagrinėjama administracinė byla pradėjo 2005 m. gegužės 24 d., tai yra iki galiojančio PAVĮ įsigaliojimo, todėl pradėta PAV procedūra turi būti užbaigta pagal tuo metu galiojusias teisės normas – taikytino PAVĮ nuostatas.

354. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2005 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-916 yra priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje. Pareiškėjas pabrėžia, kad nei Savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimas, nei iš esmės analogiškas 2007 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-1461 nebuvo ir negalėjo būti sprendimai dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos negalimumo. Paaiškina, kad 2005 m. gruodžio 22 d. bei 2007 m. vasario 19 d. Savivaldybės tarybos priimtuose sprendimuose nėra remiamasi galiojančio PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies norma. Šiuose sprendimuose yra nuspręsta nepritarti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV programai, tačiau nėra nurodoma, kad Savivaldybės taryba apskritai nepritaria pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai. Pažymi, kad jei Savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 22 d. ir 2007 m. vasario 19 d. sprendimus būtų laikiusi sprendimais dėl planuojamos ūkinės veiklos negalimumo, tai juos būtų nusiuntusi Klaipėdos RAAD (PAVĮ 8 str. 9 d.). Akcentuoja, kad Savivaldybės taryba ne kartą po 2005 m. gruodžio 22 d. ir 2007 m. vasario 19 d. sprendimų, tiek žodžiu, tiek raštu pareiškėjui yra nurodžiusi, jog tam, kad būtų pritarta PAV programai, reikia susitarti su Kintų bendruomene. Todėl pareiškėjas po 2005 m. gruodžio 22 d. bei 2007 m. vasario 19 d. sprendimų nesikreipė į Klaipėdos RAAD dėl PAV programos tvirtinimo, o ieškojo kompromiso kaip pakoreguoti PAV programą, kad ji būtų priimtina tiek Kintų bendruomenei, tiek Bendrovei. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad Savivaldybės taryba jau buvo suderinusi panašią PAV programą dėl analogiškos pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos Kintų objekte.

365. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas išėjo už skundo ribų ir priėmė neteisėtą sprendimą, nes sprendimą iš esmės motyvavo argumentu, kuriuo nesirėmė nė viena iš šalių – kad Savivaldybės tarybos sprendimas yra ne atsisakymas pritarti PAV programai, o sprendimas dėl pareiškėjo planuojamos veiklos negalimumo, kuris nėra PAV procedūros dalis.

376. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Savivaldybės tarybos sprendimas yra pagrįstas bei motyvuotas. Pažymi, kad Savivaldybės tarybos sprendimas nėra pagrįstas faktiniais ir teisiniais duomenimis, iš kurių pareiškėjas galėjo ir turėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinius ir teisinius pagrindus bei jo priėmimo motyvus.

387. Teigia, Klaipėdos RAAD sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, nes sprendimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, nes Klaipėdos RAAD, atsisakydamas tvirtinti PAV programą, vadovavosi netinkamu teisės aktu (galiojančio PAVĮ, o ne taikytino PAVĮ nuostatomis).

39Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (V t., b. l. 77–78) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

40Atsiliepime vadovaujasi PAVĮ 8 straipsnio 9 dalimi ir nurodo, kad Klaipėdos RAAD netvirtino parengtos PAV programos, nes Savivaldybės taryba 2010 m. vasario 25 d. priėmė sprendimą nepritarti planuojamai ūkinei veiklai. Vadovaujasi PAVĮ 3 priedo 2 straipsnio nuostatomis ir daro išvadą, kad PAV programos rengimo procedūra turėjo būti baigta bei jai taikomi senosios PAVĮ redakcijos nuostatoms. Tačiau paaiškina, kad kitos PAV proceso procedūros – pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas, jei buvo pradėtos įsigaliojus naujajai PAVĮ redakcijai, turėjo būti vykdomos ir baigtos galiojant naujos PAVĮ redakcijos nuostatoms. Nurodo, kad Klaipėdos RAAD žiniomis, PAV programos derinimo procedūra nebuvo pradėta. Todėl pareiškėjas turėjo pateikti parengtą PAV programą vertinimo subjektams derinimui ir su vertinimo subjektų išvadomis, PAV programa turėjo būti pateikta Klaipėdos RAAD tvirtinimui. Pažymi, kad esant teigiamam Savivaldybės tarybos sprendimui, Klaipėdos RAAD įstatymo nustatyta tvarka tęstų PAV procedūras. Akcentuoja, jog PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje atsakingai institucijai (Klaipėdos RAAD) numatyta imperatyvi pareiga nebetęsti PAV procedūrų.

41Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (V t., b. l. 79–83) nurodo, kad su juo taip pat nesutinka ir prašo jo netenkinti.

42Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės neteisingai išaiškino ir pritaikė galiojančio PAVĮ 8 straipsnio 9 dalį. Atsakovas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime teisingai nurodė, jog pareiškėjas nepagrįstai galiojančio PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą Savivaldybės tarybos teisę priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių sieja su PAV procedūra. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog tuo atveju, kai sprendimo motyvai dėl savo apimties netelpa į glaustą ir lakonišką sprendimo turinį, jie gali būti išdėstyti atskirame dokumente, kuris būtų sudėtinė ir neatskiriama sprendimo dalis. Paaiškina, kad 2010 m. vasario 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimo motyvai ir argumentai yra išdėstyti sprendimo projekto aiškinamajame rašte. Pažymi, kad ginčijamo Savivaldybės tarybos sprendimo projektas ir aiškinamasis raštas yra paskelbti viešai, Savivaldybės interneto svetainėje, todėl pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti su priimamo sprendimo projektu ir aiškinamuoju raštu. Taip pat akcentuoja, kad pareiškėjo atstovai dalyvavo Savivaldybės tarybos komitetų bei tarybos posėdžiuose, kai buvo svarstomas klausimas dėl PAV programos projekto.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo Kintų bendruomenė atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., b. l. 71–75) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

44Atsiliepime be argumentų, išdėstytų atsiliepime į skundą, papildomai nurodo, kad teisinių ginčų metu paaiškėjo, jog Bendrovė naftos gavybos veikla planuoja už Gargždu licencinio ploto ribų esančioje teritorijoje, o tai yra licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimas. Akcentuoja, kad pareiškėjas, pažeisdamas licencijuojamos veiklos ribas iš esmės net neturi locus standi nagrinėjamu atveju.

45Teisėjų kolegija konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

48Nagrinėjamos apeliacine tvarka administracinės bylos dalyką sudaro Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-1268 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto“ bei su juo susijusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. (9.14.5)-LV4-1967 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos“ teisėtumas ir pagrįstumas.

49Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T1-1268 buvo nepritarta UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programai. Sprendimo teisinis pagrindas nurodytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 punktas, motyvai išdėstyti aiškinamajame rašte, kuriame nurodyta, kad Šilutės rajono strateginiame plėtros plane numatyta, kad Kintų gyvenvietė ir Kuršių marių pakrantė yra rajono rekreacinė zona, kurioje naftos gavyba ir kita veikla daro neigiamą įtaką gamtosauginiams objektams. Kuršių marių teritorija yra labai jautri gamtosauginiu požiūriu vieta. Kurioje ekologinė avarija gali turėti negrįžtamų pasekmių minėtos teritorijos ekosistemai, todėl naftos gavyba šioje teritorijoje neleistina; šioje teritorijoje yra paukščių migracijos takai, NATURA–2000 teritorija, Nemuno deltos regioninis parkas ir tam prieštarauja Kintų bendruomenė. Nepatvirtindama poveikio aplinkai vertinimo programos, Taryba atsižvelgs į Kintų bendruomenės prašymą ir apsaugos bendruomenės sveikatą bei rajono rekreacinę zoną nuo naftininkų ketinimų.

50Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Savivaldybės taryba pasinaudojo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Įstatymo Nr. X-258 redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 metų liepos 12 d.) 8 straipsnio 9 punkte numatyta išimtine savivaldybės teise nuspręsti dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių konkrečioje teritorijoje ir šis aktas nėra poveikio aplinkai vertinimo procedūros dalis.

51Teisėjų kolegija nesutinka su tokia išvada, nes ji padaryta netinkamai įvertinus faktines aplinkybes byloje ir netinkamai pritaikius teisės normas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnis „Įstatymo taikymas“ nustatė, kad šio įstatymo normos, reglamentuojančios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taikomos procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. Poveikio aplinkai vertinimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal tuo metu galiojusias teisės normas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą sudarantys etapai yra nustatyti PAVĮ 3 straipsnio 5 dalyje, 2 punkte numatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas. Šis etapas neskaidytinas į smulkesnes procedūras, nes visi programos rengimo veiksmai yra susiję, nuosekliai išplaukiantys vienas iš kito, skirtingų įstatymo redakcijų taikymas rengimui, pranešimui, derinimui ir tvirtinimui būtų nelogiškas, prieštarautų įstatymo leidėjo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnio prasmei ir tikslams. Taigi pareiškėjo pradėtam planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimui, derinimui ir tvirtinimui taikytinos tos įstatymo redakcijos nuostatos, kurios galiojo procedūras pradedant.

52Pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ teigia, kad poveikio aplinkai vertinimo programą pradėjo rengti iki naujos įstatymo redakcijos priėmimo, pranešimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje buvo gautas 2005 m. gegužės 23 d. (I t., b. l. 104), pranešimai visuomenei dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo buvo paskelbti 2005 m. gegužės 25 d. laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Pamarys“ (I t., b. l. 38–39), prieš tai buvo sudaryta sutartis dėl Poveikio aplinkai ataskaitos rengimo su Tarptautine konsultacine bendrove COWI A/S. Šių aplinkybių atsakovai neginčijo, tačiau teigė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybai 2005 m. gruodžio 22 d. priėmus sprendimą Nr. T1-916, kurio 1 punktu nuspręsta nederinti planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavybos Šilutės rajono savivaldybės Kintų gyvenvietėje – poveikio aplinkai vertinimo programos, ir 2 punktu nepritarta naftos gavybos plėtrai Kuršių marių pakrantėje, kadangi ši veikla neatitinka numatytos teritorijos vystymosi strategijos, PAV programos rengimo etapas pasibaigė, o vėliau parengta programa turi būti derinama pagal vėlesnėje įstatymo redakcijoje numatytas procedūras. Be to, minėto atsakovo sprendimo pareiškėjas neskundė, todėl mano, kad savivaldybės tarybos pasinaudojus išimtine teise priimtas neigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, yra galiojantis, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja šis sprendimas.

53Tačiau vėlesnis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-1461, kuriuo nepritarta UAB „Minijos naftos“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programai, patvirtina, kad savivaldybės taryba faktiškai pakeitė ankstesnį sprendimą, kuriuo buvo apskritai atsisakyta derinti poveikio aplinkai vertinimo programą, nepritarta naftos gavybos plėtrai, ir toliau ėmėsi svarstyti naftos gavybos Kintų objekte galimybes, o poveikio aplinkai vertinimo programa buvo ne pradėta rengti iš naujo, bet toliau tęsiama. Taigi atsakovo argumentai, grindžiami Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-916, atmestini, nes vėlesni sprendimai jį pakeitė, tai akivaizdžiai patvirtina pakeitusiųjų sprendimų (tiek 2007 m. vasario 19 d. Nr. T1-1461, tiek byloje ginčijamo 2010 m. vasario 25 d. Nr. T1-1268) turinys. Tokį vertinimą pagrindžia ir faktinis šalių elgesys, nuolat tarp jų bei suinteresuotos visuomenės vykęs susirašinėjimas dėl PAV programos sąlygų derinimo, patvirtinantis, kad poveikio aplinkai vertinimo programa toliau buvo taisoma ir pildoma. Taikytino Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (red. 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1636) 8 straipsnio 7 dalis numato poveikio aplinkai vertinimo subjektų teisę motyvuotai reikalauti, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar jo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų poveikio aplinkai vertinimo programą.

54Taikytino PAVĮ 5 straipsnio prasme vietos savivaldos institucija yra planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, visuomenė – poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvis. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotosios visuomenės viešąjį interesą atstovauja Kintų bendruomenė. Suinteresuotos visuomenės teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai, taip pat yra numatyta Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-449 ratifikuotos Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, pasirašytos 1998 m. birželio 25 d. Orhuse, 9 straipsnio 2 dalies bei 6 straipsnio nuostatose.

55Byloje pateikiami Šilutės rajono savivaldybės raštai: 2008 m. sausio 8 d. Nr. R3-(5.18)-62 (II t., b. l. 7), 2008 m. kovo 20 d. Nr. R3-(5.18)-83 (I t. b. l. 92), patvirtina, kad Savivaldybės taryba pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos vertinimo programą sutiko svarstyti atsižvelgdama į Kintų bendruomenės interesus, pastabas bei pageidavimus. Byloje pateikiamas gausus šalių susirašinėjimas su Kintų bendruomene nuo 2005 m. lapkričio 21 d. iki 2010 m. kovo 26 d. (I t., b. l. 83–91, 119–126) įrodo, kad suinteresuota visuomenė aktyviai reiškė nuomonę ir teikė kompromisinius siūlymus dėl galimų naftos gręžinių vietos parinkimo, dėl finansinės paramos sutarties sudarymo, dėl naftos išvežimo aplenkiant Kintų miestelį ir pan., o poveikio aplinkai vertinimo programos derinimas nenutrūko. Byloje pateikiami pareiškėjo UAB „Minijos nafta“ raštai Kintų seniūnui (2009 m. gruodžio 17 d. Nr. 362, I t., b. l. 91) Šilutės rajono savivaldybei (2008 m. vasario 7 d. raštas Nr. 63, I t., b. l. 86, 2009 m. gruodžio 1 d. Nr. 340, II t., b. l. 8, 2010 m. vasario 10 d. Nr. 56, II t., b. l. 4, 2010 m. gruodžio 17 d. Nr. 468, II t., b. l. 6), Poveikio aplinkai vertinimo programa 2006 m. (II t., b. l. 2–61), 2009 m. (I t., b. l. 45–70), patvirtina, kad pareiškėjas svarstė suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, derino sąlygas ir pildė bei taisė tą pačią naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programą, kurios rengimas buvo pradėtas pranešimu, gautu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje 2005 m. gegužės 23 d., ir kurios procesas iki šiol nebuvo nutrūkęs.

56Pirmosios instancijos teismas savo išvadą dėl Savivaldybės tarybos teisės pasinaudoti PAVĮ (2005 m. birželio 21 d. Įstatymo Nr. X-258 redakcija) 8 straipsnio 9 dalyje numatyta išimtine teise ir dėl kitų motyvų priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių grindė argumentu, kad toks sprendimas nėra poveikio aplinkai vertinimo programos procedūros dalis, todėl savivaldos institucija šia teise gali pasinaudoti ir tuomet, kai procedūra prasidėjusi dar iki šios įstatymo nuostatos įsigaliojimo. Teisėjų kolegija su šia išvada nesutinka, nes savivaldybės tarybos teisė priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių daro tiesioginį poveikį pačiai PAV procedūrai – ją faktiškai nutraukia, tolimesni veiksmai – pildymas, taisymas, tampa negalimi. Kai tokio PAV procedūros nutraukimo pagrindo nebuvo įstatymo redakcijoje, kuriai galiojant subjektas pradėjo PAV programos rengimą, ir esant įstatyme numatytai galimybei tęsti programos derinimo ir tvirtinimo procedūrą pagal sąlygas, buvusias pradedant šią procedūrą, iš esmės naujo procedūros nutraukimo pagrindo taikymas būtų neteisingas, nepagrįstai pažeidžiantis pareiškėjo interesus, prieštaraujantis įstatymo įgyvendinimo nuostatoms.

57Ginčijamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T1-1268, kuriuo buvo nepritarta UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programai, yra prieštaringas, iš esmės nemotyvuotas, dėl to laikytinas neatitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje 1 dalyje keliamų reikalavimų. Sprendimo teisinis pagrindas nurodytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 punktas, tačiau dėstomojoje dalyje pateikiamas turinys su nurodytu teisiniu pagrindu nesusijęs, nes nuspręsta ne dėl planuojamos ūkinės veiklos negalimumo apskritai, bet nepritarta konkretaus ūkio subjekto – UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programai. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais dėl savivaldybės tarybos teisės nagrinėjamu atveju priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, darytina išvada, kad ginčijamas sprendimas neteisėtai buvo grindžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 punktu, Savivaldybės taryba turėjo pozityvią pareigą išnagrinėti poveikio aplinkai vertinimo programą ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jos patvirtinimo. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės taryba argumentavo, kad sprendimo motyvai yra išdėstyti aiškinamajame rašte, kuriame nurodyta, kad Šilutės rajono strateginiame plėtros plane numatyta, jog Kintų gyvenvietė ir Kuršių marių pakrantė yra rajono rekreacinė zona, kurioje naftos gavyba ir kita veikla daro neigiamą įtaką gamtosauginiams objektams, Kuršių marių teritorija yra labai jautri gamtosauginiu požiūriu vieta, kurioje ekologinė avarija gali turėti negrįžtamų pasekmių minėtos teritorijos ekosistemai, todėl naftos gavyba šioje teritorijoje neleistina; šioje teritorijoje yra paukščių migracijos takai, NATŪRA–2000 teritorija, Nemuno deltos regioninis parkas ir tam prieštarauja Kintų bendruomenė; nepatvirtindama poveikio aplinkai vertinimo programos, Taryba atsižvelgia į Kintų bendruomenės prašymą ir apsaugo bendruomenės sveikatą bei rajono rekreacinę zoną nuo naftininkų ketinimų. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šie motyvai nėra betarpiškai susiję su pateiktos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimu. Reikalavimai poveikio aplinkai vertinimo programos turiniui ir tikslams yra numatyti PAVĮ 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse, tačiau skundžiamame Savivaldybės tarybos sprendime nėra konkrečių argumentų dėl programos neatitikimo įstatymo reikalavimams, nėra argumentų, kodėl nepritariama siūlomiems ūkinės veiklos konkretiems sprendiniams, kokios žalingo poveikio aplinkai pasekmės netinkamai įvertintos, kodėl pasirinktos konkrečios gręžinių vietos yra netinkamos, ir t. t. Aiškinamajame rašte nurodyti motyvai yra pernelyg bendro pobūdžio, dėl to jų teismas negali įvertinti ir pasisakyti nei dėl paties sprendimo, nei dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos pagrįstumo.

58Teismas negali priimti sprendimo dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pagrįstumo remdamasis byloje pateikiamais įrodymais ir argumentais, nes poveikio aplinkai vertinimo programos svarstymas ir motyvuoto sprendimo priėmimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija. Teisme galėtų būti nagrinėjami tik tokio sprendimo motyvai ir vertinamas jų pagrįstumas. Savivaldybės tarybai tenka pareiga savo priimamus sprendimus motyvuoti tokia apimtimi, kiek to konkrečiu atveju reikalauja sprendžiamas klausimas. Ginčo atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo, viena vertus, ūkinei veiklai, reikalaujančiai didelių investicijų, kita vertus, ekologiniu ir socialiniu požiūriu jautrioje teritorijoje, todėl išsamių motyvų pateikimas atsakovo sprendime yra esminė prielaida teismui spręsti dėl programos atitikimo įstatymo reikalavimas bei galimybės derinti skirtingus interesus, kurie iškyla siekiant pradėti vieną ar kitą ūkinę veiklą konkrečioje vietoje. Nei teisė užsiimti tam tikroje vietoje pageidaujama ūkine veikla, nei teisė nesuteikti galimybių tokią veiklą plėtoti nėra absoliučios. Iš skundžiamo Savivaldybės tarybos sprendimo motyvų negalima suprasti, kodėl nėra galimybės suderinti interesų, rasti kompromisų. Kompetentingos institucijos, priimdamos sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos, turi įvertinti visų suinteresuotų šalių interesus, tame tarpe ir visos šalies visuomenės, nes pareiškėjo planuojama ūkinė veikla yra grindžiama su Lietuvos Respublikos Vyriausybe 1995 m. kovo 27 d. sudaryta licencine sutartimi bei Naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 258, kurios tikslai įgyvendinami vadovaujantis subalansuotos plėtros principais, derinant valstybės, visuomenės, investuotojų, naftos bendrovių interesus.

59Kai nėra išdėstyti pakankami atsakovo sprendimo motyvai, pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Savivaldybės tarybą patvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programą negali būti tenkinamas, nes tai reikštų nepagrįstą savivaldybės tarybos kompetencijos suvaržymą. Panaikinus neteisėtą sprendimą šiuo atveju atsakovas Savivaldybės taryba įpareigotina artimiausiame tarybos posėdyje iš naujo apsvarstyti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų projekte) PAV programą ir priimti dėl to motyvuotą sprendimą.

60Pažymėtina, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa savo esme yra skirtingų privačių ir viešųjų interesų kompromisas, kuris gali turėti ir finansinę išraišką, nes tiek taikytino, tiek vėliau įsigaliojusio PAVĮ 8 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad PAV programoje turi būti numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Todėl negalima sutikti su pareiškėjo argumentu, kad suinteresuota visuomenė – Kintų bendruomenė neteisėtai siekia gauti iš ūkinę veiklą planuojančio subjekto finansinę paramą dėl papildomų išlaidų infrastruktūros poreikiams, kurie padidės dėl planuojamos ūkinės veiklos, tame tarpe kelių priežiūrai, naujų rekreacijos vietų įrengimui, kompensacijoms subjektams, dėl planuojamos ūkinės veiklos, prarandantiems poilsio vietas ir kt. Tai nėra savaime nesvarstytini argumentai, nes bendruomenės gyvenimo sąlygos neturėtų būti neproporcingai pabloginamos, tačiau reiškiami siekiai taip pat neturėtų būti abstraktūs, jie turėtų būti grindžiamas konkrečių tikslinių išlaidų kompensavimo įvertinimu.

61Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. (9.14.5)-LV4-1967 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos“, kuriuo buvo nutarta netvirtinti PAV programos, taip pat naikintinas, nes jis išimtinai buvo grindžiamas ginčijamu Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T1-1268.

62Remiantis aukščiau aptartais argumentais ir motyvais, pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl netinkamai įvertintų aplinkybių byloje bei netinkamai pritaikytų Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo normų naikintinas, o pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies (ABTĮ 142 str. 1 d., 143 str.).

63Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

64pareiškėjo Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Minijos nafta“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

65Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Minijos nafta“ skundą patenkinti iš dalies.

66Panaikinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-1268 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto“.

67Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. (9.14.5)-LV4-1967 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos“.

68Įpareigoti Šilutės rajono savivaldybės tarybą artimiausiame tarybos posėdyje apsvarstyti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų projekte) PAV programą ir priimti motyvuotą sprendimą.

69Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams Broniui Radeckui ir advokatams Vitoldui... 4. atsakovo atstovei Linai Pašinskytei,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Danai Bagdonavičienei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. 2011 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi (V... 10. 1) panaikinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas,... 11. 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 12. 3) įpareigoti Klaipėdos RAAD išnagrinėti poveikio aplinkai vertinimo... 13. Paaiškino, kad 2001 m. pareiškėjo pavedimu buvo atliktas planuojamos... 14. Dėl Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. (9.14.5)-LV4-1967... 15. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės taryba atsiliepimuose į skundus (I... 16. Paaiškino, kad pagal iki 2005 m. liepos 12 d. galiojusio PAVĮ redakcijos 8... 17. Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepimais į skundus (I t., b. l. 102, IV t., b.... 18. Nurodė, kad 2005 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 214 Klaipėdos RAAD buvo... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kintų bendruomenė atsiliepime į skundą (I... 20. Nurodė, kad Kintų bendruomenė niekada nepasisakė prieš naftos gavybą, bet... 21. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Lietuva“ atstovė teismo posėdyje... 22. II.... 23. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimu... 24. Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą bei PAVĮ (2005 m. birželio 21... 25. Vertindamas ginčijamo Savivaldybės tarybos sprendimo atitikimą Viešojo... 26. Dėl pareiškėjo argumento, kad atsakovas priimdamas ginčijamą sprendimą... 27. Teismas atmetė pareiškėjo teiginius, kad ginčijamu sprendimu buvo... 28. Teismas nurodė, kad 2005 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės taryba priėmė... 29. III.... 30. Pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ padavė apeliacinį skundą (V t., b. l.... 31. Apeliacinį skundą grindžia tokiais esminiais argumentais:... 32. 1. Mano, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė... 33. 2. Pažymi, kad faktą, jog savivaldybės tarybos priimamas sprendimas dėl... 34. 3. Teigia, kad Savivaldybės taryba neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti... 35. 4. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2005 m. gruodžio 22... 36. 5. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas išėjo už skundo ribų ir... 37. 6. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Savivaldybės tarybos... 38. 7. Teigia, Klaipėdos RAAD sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, nes... 39. Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (V... 40. Atsiliepime vadovaujasi PAVĮ 8 straipsnio 9 dalimi ir nurodo, kad Klaipėdos... 41. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo... 42. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog pirmosios... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kintų bendruomenė atsiliepime į apeliacinį... 44. Atsiliepime be argumentų, išdėstytų atsiliepime į skundą, papildomai... 45. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 46. IV.... 47. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 48. Nagrinėjamos apeliacine tvarka administracinės bylos dalyką sudaro Šilutės... 49. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.... 50. Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo,... 51. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia išvada, nes ji padaryta netinkamai... 52. Pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ teigia, kad poveikio aplinkai vertinimo... 53. Tačiau vėlesnis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 19 d.... 54. Taikytino PAVĮ 5 straipsnio prasme vietos savivaldos institucija yra... 55. Byloje pateikiami Šilutės rajono savivaldybės raštai: 2008 m. sausio 8 d.... 56. Pirmosios instancijos teismas savo išvadą dėl Savivaldybės tarybos teisės... 57. Ginčijamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d.... 58. Teismas negali priimti sprendimo dėl poveikio aplinkai vertinimo programos... 59. Kai nėra išdėstyti pakankami atsakovo sprendimo motyvai, pareiškėjo... 60. Pažymėtina, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo... 61. Klaipėdos RAAD 2010 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. (9.14.5)-LV4-1967... 62. Remiantis aukščiau aptartais argumentais ir motyvais, pirmosios instancijos... 63. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 64. pareiškėjo Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Minijos... 65. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą... 66. Panaikinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d.... 67. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 68. Įpareigoti Šilutės rajono savivaldybės tarybą artimiausiame tarybos... 69. Sprendimas neskundžiamas....