Byla 2-692-547/2016
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin (Ivančikienei), Reginai Tertelytei, Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovui A. B., jo atstovui Arūnui Lekavičiui, atsakovo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovui Ramūnui Navickui teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo:

31. panaikinti 2016-05-02 atsakovo įsakymą dėl jo, A. B. atleidimo iš darbo ir pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu;

42. grąžinti ieškovą A. B. į pirmesnį darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

5Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2016-05-02 atsakovo įsakymu jis buvo atleistas iš ( - ) ugniagesių komandos ugniagesio gelbėtojo pareigų, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 129 straipsnio 2 dalį. Su minėtu įsakymu jis nesutinka ir mano, kad jis nepagrįstas, nes darbdavys (atsakovas) turėjo organizuoti darbą tinkamai ir siųsti jį (darbuotoją) į kursus, tačiau savo pareigų neatliko, formaliai prisidengdamas darbuotojo kursų nebuvimu, be to jis iš darbo atleistas jo nedarbingumo laikotarpiu, tokiu būdu pažeidžiant DK 133 straipsnį ir 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

6Ieškovas nurodo, kad 2014-05-16 buvo sudaryta Darbo sutartis Nr. 142, kurios pagrindu jis buvo priimtas į Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybą ( - ) ugniagesių komandą dirbti ugniagesiu - gelbėtoju. Su juo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, kurioje nustatytas pasibaigimo terminas – 2014-12-30. Nuo 2014-12-31 darbo sutartis buvo pratęsta ir darbo santykiai tapo neterminuoti. 2015-12-11 jis gavo atsakovo pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo Nr. 3- 169, kuriuo jis buvo įspėtas, kad nuo 2016-02-11 jo darbo sutartis bus nutraukta, dėl to, kad jis neįsigijo ugniagesio - gelbėtojo kvalifikacijai reikalingo pažymėjimo.

7Ieškovas nurodo, kad jis ne kartą kreipėsi į atsakovą su prašymu organizuoti kvalifikacijai įgyti reikalingus kursus bei 2015-12-18 papildomai kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybės administraciją prašydamas atkreipti atsakovo dėmesį į pareigą organizuoti reikiamus ugniagesio - gelbėtojo kursus. 2016-01-18 Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė jam atsakymą, kuriuo pažymėjo, kad Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas organizuoja ir asmeniškai atsako už tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir nuolat kontroliuoja funkcijų vykdymą, pavaldžių darbuotojų pasirengimą vykdyti jiems pavestas funkcijas, suderinęs su Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo darbuotojų profesinius mokymus.

8Ieškovas atkreipė dėmesį, kad darbdaviui (atsakovui) buvo žinoma, jog jis neturi atitinkamos kvalifikacijos, todėl jis mano, jog kvalifikacijos įgijimu įsipareigojo pasirūpinti pats darbdavys, t. y. atsakovas. Jis per darbo santykių laikotarpį ne kartą kreipėsi į Tarnybos viršininką su prašymu organizuoti kvalifikacijai įgyti reikalingus kursus bei papildomai kreipėsi ir į Varėnos rajono savivaldybės administraciją prašydamas atkreipti Tarnybos vadovų dėmesį į pareigą organizuoti reikiamus ugniagesio - gelbėtojo kursus, tačiau kvalifikaciniai kursai organizuoti nebuvo, vėliau tuo pagrindu inicijuojant atleidimo procedūrą.

9Šios aplinkybės rodo, kad atsakovo vadovas nevykdė jam pavestų funkcijų, neužtikrino tinkamos į darbą priimtų darbuotojų kvalifikacijos ir netinkamai organizavo darbą nesudarydamas mokymų sutarties su trečiaisiais asmenimis ir nesudarydamas sąlygų jam, ieškovui dalyvauti kursuose, dėl to atsakovo inicijuota jo atleidimo iš darbo procedūra pagal DK 129 straipsnio 2 dalį yra neteisėta.

10Taip pat nurodo, kad 2016-05-02 jis buvo nedarbingas ir turėjo nedarbingumo pažymėjimą, o atleidimą nedarbingumo laikotarpiu draudžia DK 133 straipsnis ir 131 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

11Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė savo ieškinį, prašė jį tenkinti bei papildomai nurodė, kad kai jį priėmė į darbą, tai į jokius kursus nesiuntė, viršininkas nepasirūpino jo kvalifikacija. Darbo birža į kursus siunčia tik su viršininko rekomendacija. Visi darbuotojai buvo siunčiami į mokymus per Darbo biržą. Kai pirmą kartą jį atleido ir po to buvo Darbo biržoje, tai prašė siųsti jį į kursus, bet jo nesiuntė, nes gali siųsti tik trišale sutartimi (tarp Darbo biržos, darbdavio ir darbuotojo). Viršininkas A. Č. buvo sakęs, kad jį 2015 metais siųs į kursus, bet nesiuntė. Jo neinformavo ir jokių kontaktų nedavė, kaip jam gauti ugniagesio-gelbėtojo pažymėjimą.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Arūnas Lekavičius prašė ieškinį tenkinti bei nurodė, kad darbdavys neorganizavo ieškovo išvykimo į kursus. Atsakovas darbą organizavo nepilnai, jog visi darbuotojai įgytų kvalifikaciją. Darbdavys turėjo sudaryti grafiką - nėra jokių sąrašų, kad B. buvo siunčiamas į kursus. Per P. B. darbo laiką jis galėjo išsilaikyti kvalifikacinį pažymėjimą. Visi įgijo, išskyrus jį. Sąlygos turi būti visiems vienodos. Asmeniškai susirasti ir išvykti į kursus pats, B. negalėjo.

13Atsakovas Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad vadovaudamasis DK 129,130, 140, 177 straipsniais 2015-12-11 buvo įspėjęs ieškovą dėl darbo sutarties nutraukimo ir tik 2016-05-02 atleido jį iš darbo.

14Nurodė, kad ieškovas - A. B. jau buvo dirbęs atsakovo - Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyboje ( - )ugniagesių komandoje ugniagesiu gelbėtoju nuo 2006 m. birželio 16 d. 2012-03-21 ieškovas buvo įtrauktas į ugniagesių gelbėtojų, neturinčių ugniagesių kvalifikacinių pažymėjimų sąrašą, pateiktą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkui ir privalėjo nustatyta tvarka ir terminais nuvykti į šios mokyklos organizuojamus ugniagesių gelbėtojų kursus, tačiau tik dėl jam vienam žinomų priežasčių, į kursus nenuvyko. Kiti sąraše išvardinti darbuotojai į kursus nuvyko ir įsigijo ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą. 2013-03-12 A. B. atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnio 1 dalį, kadangi nuo 2013-03-12 ( - ) ugniagesių komandos veikla buvo sustabdyta ir išbraukta iš priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalių įvykių incidentams likviduoti planų. 2014-05-16 buvo sudaryta nauja terminuota darbo sutartis Nr. 142, kurios pagrindu A. B. vėl buvo priimtas dirbti ugniagesiu gelbėtoju į jo, atsakovo - Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ( - ) ugniagesių komandą, kadangi buvo laisva darbo vieta. Atsižvelgiant į tai, kad A. B. buvo dirbęs ugniagesio- gelbėtojo pareigose, tuo metu buvo bedarbis, turėjo du mažamečius vaikus. Darbo sutartyje buvo nustatytas terminas iki 2014 m. gruodžio 30 d. Atsakovas - Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas A. Č., prieš sudarydamas rašytinę terminuotą darbo sutartį su A. B., žodžiu informavo ir priminė būsimam darbuotojui apie pareigą per nustatytą terminą baigti ugniagesių gelbėtojų kursus ir įsigyti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, kadangi ugniagesio gelbėtojo darbas reikalauja specialiųjų žinių, taip pat suteikė A. B. visą reikalingą informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykloje organizuojamus kursus, nurodė atsakingų darbuotojų kontaktus. A. B. žodžiu įsipareigojo įsigyti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacinį pažymėjimą per nustatytą terminą.

15Per nustatytą terminą ieškovas į aukščiau minėtus kursus nenuvyko, neatliko savo pareigos, nevykdė teisėto darbdavio nurodymo ir apie tai neinformavo atsakovo, tuo pažeisdamas 2014-05-16 darbo sutarties Nr. 142 10 punkto nuostatas (vadovautis Varėnos r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais, galiojančiais įstatymais, priešgaisrinės tarnybos nurodymais>...). Pagrindines darbuotojų pareigas sukonkretina ir detalizuoja norminiai teisės aktai, visų pirma, įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės bei dar labiau darbuotojų pareigas sukonkretina jų pareiginės instrukcijos.

16Ieškovas klaidina Varėnos rajono apylinkės teismą savo ieškinyje nurodydamas neva atsakovo pareigą organizuoti kvalifikacijai įgyti reikalingus kursus. Atsakovas pabrėžė, kad atsakovas nėra kompetentinga institucija, organizuojanti mokymus asmenims, norintiems dirbti savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose ir žinybinėse priešgaisrinėse pajėgose ir turinti leidimą egzaminuoti atitinkamos profesijos darbuotojus pagal specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovas tik, suderinęs su Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo jau dirbančių darbuotojų profesinius praktinius mokymus. Mokymus asmenims, norintiems dirbti savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose ir žinybinėse priešgaisrinėse pajėgose, organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla, esanti R. Jankausko 2, Vilniuje. Apie tai ne kartą buvo informuotas ieškovas, tačiau nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekdamas įsigyti einamoms pareigoms būtiną kvalifikacijos pažymėjimą. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (2014 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. XII-1330 redakcija) 1 straipsniu, 2 straipsnio 11 dalimi Ugniagesių gelbėtojų mokykla nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėjo ruošti savanorius ugniagesius. Dirbantiems ugniagesiams-gelbėtojams kvalifikacijos kursai neruošiami ir artimiausiais metais nebus ruošiami.

17Atsakovas nurodo, kad ieškovas turėdamas galiojantį pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo, 2016-02-08 dieną gavo nedarbingumo pažymėjimą, kuris buvo tęsiamas iki 2016-04-29 dienos, nuo 2016-04-30 dienos atsakovas Sodros duomenų sistemoje pratęsto nedarbingumo pažymėjimo nerado, todėl buvo paprašyta pas ieškovą, kad pristatytų iš gydymo įstaigos popierinį nedarbingumo pažymėjimą, tačiau pažymėjimo nepristatė, todėl atsakovas vadovaudamasis pranešimu dėl darbo sutarties nutraukimo laikotarpio pasibaigimu, darbo sutartį su ieškovu 2016-05-02 nutraukė.

18Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė ieškovo ieškinį atmesti bei nurodė, kad ieškovas į darbą buvo priimtas su sąlyga, kad išlaikys kvalifikacijos pažymėjimą, tokius kursus (mokymus) organizuoja ugniagesių gelbėtojų mokykla. Ugniagesys pats turi tuo pasirūpinti. 2014-2015 metais vyko 5 tokio pobūdžio kursai. Šiai dienai pažymėjimus turi visi darbuotojai, išskyrus ieškovą. Darbuotojai buvo išleidžiami į mokymus, bet patys darbuotojai turėjo apsimokėti kursus. Ieškovui buvo siūloma taip pat vykti į mokymus, bet jis atsisakė. Dėl tų kursų jis buvo informuotas žodžiu, informacija galėjo būti perduota per skyrininkus ar kitus darbuotojus.

19Liudytoja A. M., gim. ( - ), dirbanti Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos vyr. buhaltere, teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas buvo atleistas, nes neįgijo kvalifikacinio pažymėjimo. Pareiginiuose nuostatuose nurodyta, kad turi turėti tokį pažymėjimą (ieškovas buvo supažindintas pasirašytinai). Tie žmonės, kurie nedirbo priešgaisrinės apsaugos tarnyboje važiavo į mokymus patys ir tada buvo priimti. Dirbantiems buvo organizuojami kursai Varėnoje, darbuotojai apsimokėjo savo lėšomis, tačiau tuo metu B. nedirbo. Jis buvo įspėtas, kad rūpintųsi savarankiškai tais kursais. 2015 m. gruodžio mėn. jis buvo įspėtas apie atleidimą, jei negaus kvalifikacijos. B. neparodė iniciatyvos mokytis, jis neužsiregistravo į kursus. Toks pokalbis vyko, kai buvo jau antrą kartą įdarbintas per 2014 metus. Nuo 2016 metų tokie kursai neorganizuojami, nes dabar rengiami savanoriai–ugniagesiai. Kai darbuotojai vykdavo į tokius mokymus, jiems buvo suteikiamos mokslo atostogos ir mokėdavo atlyginimą.

20Liudytojas V. T., gim. ( - ), dirbantis skyrininku ( - ) ugniagesių komandoje, nurodė, kad dirba jau 17 metų. Ieškovą atleido, nes neturėjo kvalifikacinio pažymėjimo. Jis vienintelis rajone neturėjo tokio pažymėjimo. Iš jo komandos lankė gal 4 žmonės tuos kursus, bet tuo metu gal B. nedirbo. Jis patvirtino, kad B. į jį dėl kursų niekada nesikreipė. Viršininkas Č. duodavo telefoną darbuotojams ir jie patys skambindavosi dėl kursų. Kai darbuotojas užsiregistruodavo į tokius kursus, tai tik tada jį informuodavo.

21Liudytojas G. J., gim. (duomenys neskelbtini, šiuo metu ūkininkas nurodė, kad ugniagesiu gelbėtoju dirbo nuo 1993 metų kovo mėnesio iki 2013 metų, ( - ) ugniagesių komandoje. 2013 metais uždarė punktą ir visus atleido. Buvo organizuoti kursai per darbo biržą 2001 metais – nereikėjo už juos mokėti, jie vyko Varėnoje. Viršininkas A. Č. žodžiu pasakė, kad reikalingas pažymėjimas. Į darbo biržą užpildyti dokumentų pasiuntė vadovas. B. turėjo žinoti, kad tokio pažymėjimo reikia.

22Liudytojas D. Z., gim. ( - ), nurodė, kad ugniagesiu gelbėtoju dirbo nuo 1998 metų iki 2013 metų, t. y. iki punkto panaikinimo. Darbo biržai pateikė prašymą. Jis patvirtino, kad kartą kursai buvo Varėnoje. Ar B. kreipėsi į viršininką – jis nežino. Viršininkas pasakydavo pavardes, kam reikalinga vykti į kursus.

23Liudytojas A. Č., gim. ( - ), nurodė, kad vadovu dirbo 17 metų. B. pažįsta gan seniai – nuo „proftechninės“ laikų, jis dirbo priešgaisrinėje tarnyboje. 1999 metus atskyrus tarnybų priklausomybę, naujų reikalavimų nebuvo, bet vėliau reikalavimai pasikeitė ir reikėjo pažymėjimų. Į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklą pasiųsdavo po 2-3 žmones. Buvo atvykę ir čia vietoje, Varėnoje, buvo daromi tokie kursai, bet vėliau neleido to daryti. Po atleidimo 2013 metais, B. buvo pakviestas į darbą kai atsirado laisva vieta, bet jam buvo sakęs, kad reikės išsilaikyti kursus. ( - ) punktas buvo mažinamas, buvo įteiktas įspėjimo lapelis ir atleistas. Liudytojas nurodė, kad buvo davęs B. telefonus tų kursų, kur mokytis, kad gautų pažymėjimą. Varėnoje irgi vyko kursai, bet B. tuo metu nedirbo. Pažymėjimų reikalavo nuo 2002 metų. Nesusirinkdavo grupės, todėl vėliau kursai buvo nutraukti. Pirmą kartą B. atleido dėl to, jog buvo naikinamas ( - ) punktas.

24Liudytojas nurodė, jog buvo sudaromas sąrašas ir jis užregistruodavo bei siųsdavo tą sąrašą ugniagesių mokyklai. B. jis užregistravo 2014 metais, tuo metu buvo užregistruoti 5 darbuotojai. Jis informuodavo ugniagesius, kad vyks mokymai, sužinodavo vietų skaičių. Į mokymus B. vykti 2015 m. balandžio - gegužės mėnesį atsisakė, sakė, kad negali, o po to tokie kursai baigėsi. Kai buvo grupė Varėnoje, tai B. nedirbo.

25Liudytojas A. Č. nurodė, kad 2014 metais jau reikėjo turėti ugniagesio - gelbėtojo kvalifikaciją. Buvo sudaryta terminuota sutartis todėl, kad jis neturėjo kvalifikacijos. Kadangi dirbti gelbėtoju reikia įgūdžių, o B. anksčiau dirbo, todėl ir buvo priimtas terminuotam darbui. Iš ( - ) punkto A. B. buvo atleistas dėl pareigybių skaičiaus mažinimo ir kvalifikacijos pažymėjimo neturėjimo. Visi kiti darbuotojai turėjo kvalifikacijos pažymėjimus, tuo metu laisvų darbo vietų nebuvo, įstaiga specifinė – kitų laisvų vietų, pareigų, kurias būtų galima pasiūlyti, nėra.

26Patvirtino, kad mokymai vyko 2 kartus į metus, vykdavo po 2-3 žmones. B. buvo siūlyta žodžiu mažiausiai 2-3 kartus. Paskutinį kartą buvo užregistruoti 5 žmonės, B. atsisakė. Dėl mokymų jis turėjo pats susitvarkyti. Trišalė sutartis gali būti sudaroma tik tuo metu, kai yra kursai mokykloje.

27Ieškinys atmestinas.

28DK 129 straipsnyje reglamentuotas darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. DK 129 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbo sutartis gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. DK 129 straipsnis leidžia darbdaviui, laikantis teisės aktų nuostatų, kiekvienu atveju pačiam nuspręsti dėl darbo sutarties nutraukimo būtinumo ir konkretaus jos nutraukimo pagrindo elemento – konkrečių svarbių priežasčių (priežasties). Darbuotojo ir darbdavio ginčą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo sprendžiant teisme, darbdavys privalo įrodyti tų svarbių priežasčių, kuriomis jis grindė darbo sutarties nutraukimą, buvimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis), o teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 6 dalis), atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar darbdavio nurodytos atleidimo iš darbo priežastys yra pakankamai svarbios. DK 129 straipsnyje neatskleistas sąvokos ,,svarbi priežastis” turinys; straipsnio 2 dalyje tik nurodyta, kokios aplinkybės gali būti pripažįstamos svarbiomis. Be kitų aplinkybių, šioje teisės normoje nurodytos ir tam tikros su darbuotojo asmeniu (jo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, elgesiu darbe) susijusios aplinkybės, kurios konkrečiu atveju gali būti pripažįstamos svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį.

29Šalių, jų atstovų paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-05-16 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 142, kurios pagrindu ieškovas A. B. buvo priimtas dirbti ugniagesiu gelbėtoju į atsakovo - Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ( - ) ugniagesių komandą, kadangi buvo laisva darbo vieta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad A. B. anksčiau buvo dirbęs ugniagesio - gelbėtojo pareigose bei tuo metu buvo bedarbis. Su juo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, nurodant, kad darbo sutartis baigiasi 2014 m. gruodžio 30 d. Kadangi suėjus terminui A. B. iš darbo nebuvo atleistas, tai laikoma, kad darbo sutartis buvo pratęsta ir darbo santykiai tapo neterminuoti. Atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodęs, kad Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas A. Č., prieš sudarydamas rašytinę terminuotą darbo sutartį su A. B., žodžiu informavo ir priminė būsimam darbuotojui apie pareigą per nustatytą terminą baigti ugniagesių gelbėtojų kursus ir įsigyti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, kadangi ugniagesio gelbėtojo darbas reikalauja specialiųjų žinių, taip pat suteikė A. B. visą reikalingą informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykloje organizuojamus kursus, nurodė atsakingų darbuotojų kontaktus. A. B. žodžiu įsipareigojo įsigyti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacinį pažymėjimą per nustatytą terminą. Šiuos argumentus teismo posėdžio metu patvirtino ir Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojai: buhalterė A. M., ( - ) ugniagesių komandos skyrininkas V. Taraila bei buvęs viršininkas A. Č..

30Pagal Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymą, Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus. Vadovaujantis DK 103 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų nustatymo ir egzaminų valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose vykdymo tvarkos patvirtinimo“ 7 punktu, atsakovo 2010 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintų ugniagesio gelbėtojo pareiginių nuostatų 6.1. punkte, darbuotojui, einančiam ugniagesio gelbėtojo pareigas Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyboje, nustatytas specialusis reikalavimas - turėti ugniagesio kvalifikacijos pažymėjimą. 2014-05-16 tarp ieškovo A. B. ir atsakovo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos buvo sudaryta darbo sutarties Nr. 142, kurios 10 punkto nuostatos numato vadovautis Varėnos r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais, galiojančiais įstatymais, priešgaisrinės tarnybos nurodymais ir kt. Pagrindines darbuotojų pareigas sukonkretina jų pareiginės instrukcijos. A. B. ir kiti dirbę ugniagesiai - gelbėtojai su Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesio-gelbėtojo pareiginiais nuostatais buvo supažindinti pasirašytinai.

31Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Pažymėtina, jog prioritetas kiekvienoje byloje teikiamas tiksliems ir patikimiems įrodymams, stengiantis atsiriboti nuo subjektyvumo ir netikslumo.

32Ieškovas nurodo, kad atsakovas (darbdavys) privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais (DK 229 ir 93 straipsniai). Priimant jį į darbą darbdaviui buvo žinoma, jog jis neturi atitinkamos kvalifikacijos, todėl ieškovas mano, jog kvalifikacijos įgijimu įsipareigojo pasirūpinti pats darbdavys, t. y. atsakovas. Atsakovas nurodęs, kad jų įstaiga nėra kompetentinga institucija, organizuojanti mokymus asmenims, norintiems dirbti savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose ir žinybinėse priešgaisrinėse pajėgose ir turinti leidimą egzaminuoti atitinkamos profesijos darbuotojus pagal specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovas tik, suderinęs su Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo jau dirbančių darbuotojų profesinius praktinius mokymus. Mokymus asmenims, norintiems dirbti savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose ir žinybinėse priešgaisrinėse pajėgose, organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla, esanti R. Janksusko 2, Vilnius. Kaip įgyti ieškovui reikiamą pažymėjimą A. B. žinojo, tačiau nieko nedarė, siekdamas įsigyti einamoms pareigoms būtiną kvalifikacijos pažymėjimą, kurio paskirtis patikrinti, ar asmuo gali eiti konkrečias pareigas arba dirbti darbus, kuriems reikia specialiųjų žinių. Tuos faktus patvirtino byloje dalyvavę liudytojai.

33Iš Alytaus teritorinės darbo biržos 2016-01-28 rašto Nr. S16-42(16.4) ieškovui A. B. matosi, kad ieškovui esant registruotam Darbo biržoje, jis buvo kreipęsis į Darbo biržą dėl mokymų skirtų ugniagesio - gelbėtojo kvalifikacijai įgyti, tačiau tuo metu Alytaus TDB Varėnos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje ugniagesio – gelbėtojo kvalifikacijai nebuvo registruotos laisvos darbo vietos, todėl A. B. buvo informuotas, jog reikalinga Trišalė profesinio mokymo sutartis su Darbo birža, bedarbiu ir darbdaviu, kuris po kvalifikacijos įgijimo įsipareigotų jį įdarbinti. Tuo metu ieškovas buvo bedarbis, tokia sutartis su ieškovu nebuvo pasirašyta, todėl Darbo birža negalėjo jo nukreipti į kursus šios kvalifikacijos įgijimui.

34Iš ieškovo paaiškinimų akivaizdu, jog jis žinojo apie reikalavimą įgyti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacinį pažymėjimą, tačiau posėdžio metu ieškovas nurodė, kad atsakovas tinkamai nepasirūpino, jog jam būtų sudarytos sąlygos šį pažymėjimą įgyti. Teismas ištirtų įrodymų pagrindu daro išvadą, kad pats ieškovas nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekdamas įsigyti einamoms pareigoms būtiną kvalifikacijos pažymėjimą, manydamas, kad tik atsakovas yra atsakingas dėl jam reikiamų ugniagesio - gelbėtojo kursų organizavimo. Teismui nebuvo pateikta įrodymų, kad atsakovas tyčia nesiuntė A. B. į kursus. Kaip nurodė apklausti liudytojai, visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos vykti į kursus išsilaikyti reikiamą kvalifikaciją. Šią kvalifikaciją įgijo visi, išskyrus A. B..

35Byloje nustatyta, kad ieškovas A. B. gavo atsakovo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo Nr. 3-169, kuriuo A. B. buvo įspėtas, kad nuo 2016-02-11 jo darbo sutartis bus nutraukta dėl to, kad jis neįsigijo ugniagesio – gelbėtojo kvalifikacijai reikalingo pažymėjimo. Aptarto pranešimo (įspėjimo) turinys yra pakankamai informatyvus, ieškovui buvo aiškiai nurodyta priežastis, kodėl jis atleidžiamas iš darbo, o atsakovo pateiktas ieškovui įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą atitinka DK 130 straipsnio 2 dalies reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2011).

36Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas pagal DK 129 straipsnio 2 dalį, t. y. darbo sutartis buvo nutraukta dėl to, kad darbuotojas neįsigijo ugniagesio - gebėtojo kvalifikacijai reikalingo pažymėjimo. Teismo posėdžio metu liudytojas, buvęs Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas A. Č. papildomai nurodęs, kad atleido ieškovą A. B. dėl to, jog šis vienintelis neturėjo kvalifikacijos pažymėjimo bei dėl ( - ) punkto pareigybių skaičiaus mažinimo. Jis patvirtinęs, kad visi kiti darbuotojai turėjo kvalifikacijos pažymėjimus. Atleidžiant ieškovą jokių kitų laisvų darbo vietų nebuvo, įstaiga specifinė – jokių kitų pareigų įstaigoje nėra.

37Sprendžiant darbuotojo atleidimo DK 129 straipsnio pagrindu teisėtumą, būtina nustatyti šių juridinių faktų visumą: 1) tinkamai realizuota darbdavio iniciatyva (darbuotojo įspėjimas); 2) svarbi darbo sutarties nutraukimo priežastis; 3) faktas, kad darbuotojas negali būti perkeltas jo sutikimu į kitą darbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2011).

38Sprendžiant, ar tinkamai buvo realizuota darbdavio iniciatyva nutraukiant darbo sutartį su ieškovu, pagal DK 129 straipsnio 2 dalį svarbu nustatyti, ar atsakovas tinkamai įvykdė DK 130 straipsnio reikalavimus, t. y. ar tinkamai ir laiku įspėjo apie atleidimą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įspėjime apie atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva dėl svarbių priežasčių šios priežastys turi būti nurodytos taip, kad įspėjimas atitiktų savo paskirtį. Jame turi būti nurodyta konkreti darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas (DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Įspėjime nurodytos darbo sutarties nutraukimo priežasties konkretumas vertinamas darbuotojo požiūriu, nes būtent darbuotojas turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį. Kartu kasacinio teismo pažymėta, kad neišsamus įspėjimo turinys savaime nėra prielaida pripažinti darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2005, 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2008). Ieškovas A. B. pats akcentavo, kad 2015-12-11 gautu atsakovo pranešimu dėl atleidimo iš darbo jis buvo įspėtas, kad nuo 2016-02-11 jo darbo sutartis bus nutraukta dėl to, kad jis neįgijo ugniagesio - gelbėtojo kvalifikacijai reikalingo pažymėjimo. Vertinant įspėjimo atitikimą DK reikalavimams - 2 mėnesių įspėjimo terminas nebuvo pažeistas (DK 130 straipsnio 1 dalis).

39Pažymėtina, kad pagal DK 129 straipsnio 1 dalį leidžiama atleisti darbuotoją iš darbo dėl svarbių priežasčių, jeigu negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Duomenų apie tai, kad įspėjimo laikotarpiu ieškovui buvo pasiūlytas kitas darbas, nėra. Atsakovo atstovas bei liudytojas (buvęs ieškovo viršininkas A. Č.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad įspėjimo laikotarpiu siūlymai nebuvo teikiami dėl objektyvių priežasčių – įstaigoje jokių kitų pareigų nėra. Įvertinus nustatytas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu nutraukdamas darbo sutartį su ieškovu nepažeidė teisė aktų reikalavimų, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti atleidimą neteisėtu atmestinas kaip nepagrįstas.

40Pagrindinis ieškinio reikalavimas buvo ieškovo atleidimo iš darbo DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu teisėtumas ir pagrįstumas. Kiti reikalavimai dėl grąžinimo į darbą ir priverstinės pravaikštos priteisimo, priklauso nuo pagrindinio, t. y. išvestiniai. Atmetus pagrindinį reikalavimą dėl atleidimo iš darbo neteisėtumo, t. y. nenustačius atsakovo veiksmų neteisėtumo fakto dėl ieškovo atleidimo pagal DK 129 straipsnio 2 dalį, nėra teisinio pagrindo spręsti kitų reikalavimų.

41Ieškovas savo ieškinyje taip pat nurodęs, kad jis buvo atleistas iš darbo, kai tuo metu turėjo nedarbingumą. Byloje nustatyta, kad ieškovas turėdamas galiojantį pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo, 2016-02-08 dieną gavo nedarbingumo pažymėjimą, kuris buvo tęsiamas iki 2016-04-29 dienos, nuo 2016-04-30 dienos atsakovas Sodros duomenų sistemoje pratęsto nedarbingumo pažymėjimo nerado, kadangi gydytoja 2016-04-29 suvedusi visus reikiamus duomenis apie A. B. laikinąjį nedarbingumą į elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemą, suformavo nedarbingumo pažymėjimą už laikotarpį nuo 2016-04-30 iki 2016-05-06, tačiau nepasirašė elektroniniu parašu, todėl šis nedarbingumo pažymėjimas buvo automatiškai panaikintas bei nepateko į Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, ko pasekoje atsakovas, neturėdamas žinių apie ieškovo nedarbingumą bei vadovaudamasis pranešimu dėl darbo sutarties nutraukimo laikotarpio pasibaigimu, darbo sutartį su ieškovu nutraukė 2016-05-02. Posėdžio metu atsakovo atstovas patvirtino, kad jie neprieštarautų, jog būtų patikslintas atleidimo laikas, kadangi dėl objektyvių priežasčių, jiems šie duomenys nebuvo prieinami. Šiuo atveju šis atleidimo terminas taisytinas, nurodant ieškovo A. B. atleidimo iš darbo datą į 2016 m. gegužės 9 d.

42CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą ieškovas kaip darbuotojas kreipiantis į teismą buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovas neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų bei nepateikė teismui dokumentų, pagrindžiančių jų išlaidas.

43Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsniu, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, į valstybės biudžetą nepriteistinos.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

45Ieškinį atmesti.

46Nustatyti, kad 2014 m. gegužės 16 d. darbo sutartis Nr. 142, sudaryta tarp A. B., asmens kodas ( - ) ir Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos, įmonės kodas 184642061, atstovaujamos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko A. Č., yra nutraukta nuo 2016 metų gegužės 9 dienos.

47Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo:... 3. 1. panaikinti 2016-05-02 atsakovo įsakymą dėl jo, A. B. atleidimo iš darbo... 4. 2. grąžinti ieškovą A. B. į pirmesnį darbą ir priteisti vidutinį darbo... 5. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2016-05-02 atsakovo įsakymu jis buvo... 6. Ieškovas nurodo, kad 2014-05-16 buvo sudaryta Darbo sutartis Nr. 142, kurios... 7. Ieškovas nurodo, kad jis ne kartą kreipėsi į atsakovą su prašymu... 8. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad darbdaviui (atsakovui) buvo žinoma, jog jis... 9. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovo vadovas nevykdė jam pavestų funkcijų,... 10. Taip pat nurodo, kad 2016-05-02 jis buvo nedarbingas ir turėjo nedarbingumo... 11. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė savo ieškinį, prašė jį tenkinti... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Arūnas Lekavičius prašė ieškinį... 13. Atsakovas Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba... 14. Nurodė, kad ieškovas - A. B. jau buvo dirbęs atsakovo - Varėnos rajono... 15. Per nustatytą terminą ieškovas į aukščiau minėtus kursus nenuvyko,... 16. Ieškovas klaidina Varėnos rajono apylinkės teismą savo ieškinyje... 17. Atsakovas nurodo, kad ieškovas turėdamas galiojantį pranešimą dėl darbo... 18. Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė ieškovo ieškinį atmesti bei... 19. Liudytoja A. M., gim. ( - ), dirbanti Varėnos rajono savivaldybės... 20. Liudytojas V. T., gim. ( - ), dirbantis skyrininku ( - ) ugniagesių komandoje,... 21. Liudytojas G. J., gim. (duomenys neskelbtini, šiuo metu ūkininkas nurodė,... 22. Liudytojas D. Z., gim. ( - ), nurodė, kad ugniagesiu gelbėtoju dirbo nuo 1998... 23. Liudytojas A. Č., gim. ( - ), nurodė, kad vadovu dirbo 17 metų. B. pažįsta... 24. Liudytojas nurodė, jog buvo sudaromas sąrašas ir jis užregistruodavo bei... 25. Liudytojas A. Č. nurodė, kad 2014 metais jau reikėjo turėti ugniagesio -... 26. Patvirtino, kad mokymai vyko 2 kartus į metus, vykdavo po 2-3 žmones. B. buvo... 27. Ieškinys atmestinas.... 28. DK 129 straipsnyje reglamentuotas darbo sutarties nutraukimas darbdavio... 29. Šalių, jų atstovų paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-05-16... 30. Pagal Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymą, Varėnos rajono... 31. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 32. Ieškovas nurodo, kad atsakovas (darbdavys) privalo tinkamai organizuoti... 33. Iš Alytaus teritorinės darbo biržos 2016-01-28 rašto Nr. S16-42(16.4)... 34. Iš ieškovo paaiškinimų akivaizdu, jog jis žinojo apie reikalavimą įgyti... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovas A. B. gavo atsakovo Varėnos rajono... 36. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas pagal DK 129... 37. Sprendžiant darbuotojo atleidimo DK 129 straipsnio pagrindu teisėtumą,... 38. Sprendžiant, ar tinkamai buvo realizuota darbdavio iniciatyva nutraukiant... 39. Pažymėtina, kad pagal DK 129 straipsnio 1 dalį leidžiama atleisti... 40. Pagrindinis ieškinio reikalavimas buvo ieškovo atleidimo iš darbo DK 129... 41. Ieškovas savo ieškinyje taip pat nurodęs, kad jis buvo atleistas iš darbo,... 42. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsniu, bylinėjimosi... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 45. Ieškinį atmesti.... 46. Nustatyti, kad 2014 m. gegužės 16 d. darbo sutartis Nr. 142, sudaryta tarp A.... 47. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui...