Byla A-143-2567-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Henrikui Celencevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. P. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „Gustoniai“, A. P. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. P. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T 1, b. l. 2–10) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo (toliau – atsakovas, VĮ Registrų centro Panevėžio filialas, apeliantas) 2010 m. liepos 1 d. sprendimą dėl Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ (toliau – ir ŽŪB „Gustoniai“) 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimų įregistravimo.

5Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2010 m. liepos 1 d. Juridinių asmenų registre neteisėtai įregistravo ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus, t. y. juridinio asmens vadovu nurodė M. K. Atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 32.2, 33 punktų reikalavimus, nes priėmė dokumentus ne iš juridinio asmens valdymo organo. Iki įregistruojant paminėtus pakeitimus ŽŪB „Gustoniai“ vadovu buvo jis, M. P., išrinktas 2010 m. birželio 18 d. susirinkimo sprendimu. Šie duomenys buvo atsakovo duomenų bazėje. Valdymo organas bendrovėje yra direktorius, todėl tik bendrovės direktorius M. P. arba jo įgaliotas asmuo galėjo kreiptis į atsakovą su prašymu dėl duomenų ir dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Pagal Žemės ūkio bendrovių įstatymo 21 straipsnio 3 ir 4 dalis bei Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ įstatų (toliau – ŽŪB „Gustoniai“ įstatai) 61 ir 62 punktų reikalavimus, neeilinius susirinkimus gali sušaukti direktorius savo iniciatyva arba kai to reikalauja bendrovės nariai, turintys ne mažiau kaip 1/4 visų balsų. ŽŪB „Gustoniai“ įstatų 61 punkte įtvirtinta, jog apie šaukiamą susirinkimą ir numatytą darbotvarkę direktorius bendrovės nariams praneša ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki numatyto susirinkimo dienos, paskelbdamas apie tai skelbimų lentoje. Žemės ūkio bendrovių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje ir ŽŪB „Gustoniai“ įstatų 63 punkte numatyta, kad narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvaujančių bendrovės narių balsų skaičius sudaro daugiau kaip 1/2 visų balsų. Pažymėjo, jog 2010 m. birželio 22 d. susirinkimas buvo sušauktas ne tuometinio bendrovės direktoriaus M. P. iniciatyva, jis iš bendrovės narių nebuvo gavęs prašymo sušaukti susirinkimą. Bendrovės nariai, inicijavę paminėtą susirinkimą ir balsavę jame, dar 2010 m. birželio 14 d. bendrovės susirinkimo sprendimais buvo pašalinti iš ŽŪB „Gustoniai“. Apie šaukiamą susirinkimą nebuvo pranešta ŽŪB „Gustoniai“ įstatuose nustatyta tvarka, susirinkimas įvyko nesant kvorumo. ŽŪB „Gustoniai“ direktorius M. P. 2010 m. birželio 28 d. ir 2010 m. birželio 29 d. raštais prašė atsakovą neregistruoti 2010 m. birželio 22 d. susirinkimo sprendimų. Atsakovas, vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų

642 punktu, privalėjo patikrinti pateiktų duomenų tikrumą bei dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir, nustatęs, kad pateikti duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs, klaidinantys, Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu atsisakyti registruoti ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 88–89) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad 2010 m. birželio 23 d. gavo ŽŪB „Gustoniai“ direktoriaus

9M. K. prašymą įregistruoti Juridinių asmenų registre duomenis, susijusius su bendrovės vadovo keitimu. Kartu su prašymu buvo pateikti dokumentai: ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas, susirinkime dalyvavusių bendrovės narių sąrašas, pranešimas apie susirinkimo sušaukimą bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1179-302/2010, kuria buvo panaikinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, kad patikrino pateiktus dokumentus, iš pateikto pranešimo buvo matyti, jog ne visi bendrovės nariai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą, kai susirinkimo protokole konstatuota, kad apie susirinkimo darbotvarkę visiems nariams pranešta pasirašytinai. Todėl 2010 m. birželio 29 d. raštu Nr. (7.17.3)-S-6114 įpareigojo M. K. iki 2010 m. liepos 1 d. pašalinti trūkumus: buvo paprašyta pateikti duomenis, kokiu būdu apie šaukiamą susirinkimą buvo informuoti kiti bendrovės nariai. Įpareigojimas buvo įvykdytas ir trūkumai pašalinti. Atsakovas nurodė, kad galiojantys teisės aktai Registro tvarkytojui nenumato pareigos nustatyti bendrovės narių skaičių bei tikrinti, ar susirinkime dalyvavę ir priėmę sprendimą asmenys yra bendrovės nariai. Pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 34.2 punktą, už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako šių nuostatų 32 punkte nurodyti asmenys, konkrečiu atveju – juridinio asmens valdymo organas. Juridinių asmenų registro tvarkytojo pareiga yra patikrinti, ar susirinkimo protokolas surašytas ir pasirašytas tinkamai, t. y. ar protokole nurodytas kvorumas, balsavimo rezultatai, sprendimai ir kita informacija, kuri yra būtina pagal CK 2.90 straipsnį, ir ar jis pasirašytas asmenų, kurie turėtų pasirašyti pagal CK 2.91 straipsnį bei bendrovės įstatus. Kadangi ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas atitiko įstatymų reikalavimus, 2010 m. liepos 1 d. sprendimas įregistruoti Juridinių asmenų registre naujai išrinkto vadovo duomenis yra teisėtas.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪB „Gustoniai“ atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 97–101) prašė atmesti skundą. Teismo posėdžio metu ŽŪB „Gustoniai“ atstovas prašė patenkinti skundą (T 1, b. l. 197–205).

11Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪB „Gustoniai“ nurodė, kad tuo pačiu pagrindu nagrinėjamos bylos Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Panevėžio miesto apylinkės teisme. Pareiškėjo interesai nėra pažeisti.

12II.

13Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimu

14(T 1, b. l. 207–211) patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2010 m. liepos 1 d. sprendimą dėl ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimų įregistravimo.

15Teismas nustatė, kad 2010 m. birželio 23 d. VĮ Registrų centro Panevėžio filialas

16gavo prašymą, pasirašytą M. K., įregistruoti Juridinių asmenų registre ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotiniame narių susirinkime išrinkto bendrovės vadovo duomenis (vienasmenis valdymo organas – M. K.). Kartu su prašymu Registro tvarkytojui buvo pateiktas ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas, susirinkime dalyvavusių bendrovės narių sąrašas, pranešimas apie susirinkimo sušaukimą

17bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje

18Nr. 2S-1179-302/2010, kuria buvo panaikinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokole nurodyta, kad bendrovės narių yra 11, jų turimų balsų skaičius – 213, susirinkime dalyvauja 5 nariai, turintys 114 visų bendrovės narių balsų, apie jo darbotvarkę visiems nariams pranešta pasirašytinai, kvorumas yra. VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2010 m. liepos 1 d. sprendimu įregistravo ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo 2010 m. liepos 1 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas pažymėjo, jog juridinių asmenų teisinio registravimo klausimai reglamentuojami CK bei Juridinių asmenų registro nuostatų. Teismas įvertino Juridinių asmenų registro nuostatų 32.2, 34.2 punktus. Teismas nurodė,

19kad Registro tvarkytojui dokumentus 2010 m. birželio 23 d. pateikęs M. K. ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotiniame narių susirinkime buvo išrinktas direktoriumi, todėl konstatavo, jog atsakovas, priimdamas iš jo prašymą ir dokumentus, nepažeidė Juridinių asmenų registro nuostatų 32.2, 33 punktų. Teismas taip pat įvertino Juridinių asmenų registro nuostatų 42 punktą, CK 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Žemės ūkio bendrovių įstatymo 21 straipsnio 3, 4, 5 dalis, ŽŪB „Gustoniai“ įstatų 61, 62, 63 punktus. Pažymėjo, kad konkrečiu atveju Juridinių asmenų registro tvarkytojo pareiga buvo patikrinti, ar susirinkimo protokolas surašytas ir pasirašytas tinkamai, t. y. ar protokole nurodytas kvorumas, balsavimo rezultatai, sprendimai ir kita informacija, kuri yra būtina pagal CK 2.90 straipsnį, ir ar jis pasirašytas asmenų, kurie turėtų pasirašyti pagal CK 2.91 straipsnį bei bendrovės įstatus. Registro tvarkytojas, tikrindamas jam pateiktų duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir iš pateikto pranešimo matydamas, kad ne visi nariai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą, kai protokole konstatuota, kad apie susirinkimo darbotvarkę visiems nariams pranešta pasirašytinai, vadovaudamasis CK 2.68 straipsnio 2 dalimi, duomenų ir dokumentų teikėjui nustatė terminą iki 2010 m. liepos 1 d. pašalinti trūkumus, t. y. pateikti pranešimą apie tai, kokiu būdu kiti nariai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą. Be to, šalinant trūkumus, pateikus Registro tvarkytojui papildomus duomenis, neaiškumai dėl bendrovės narių informavimo apie šaukiamą susirinkimą dar labiau padidėjo. Buvo pakartotinai pateiktas pranešimas (jo tekstas) apie 2010 m. birželio 22 d. įvyksiantį susirinkimą, trys 2010 m. birželio 15 d. aktai, iš kurių matyti, kad susirinkimą inicijavę asmenys L. S. ir A. P. negalėjo pranešti apie įvyksiantį susirinkimą ir supažindinti su darbotvarke, kadangi jų nerado namuose, o V. I., susipažinęs su pranešimu, dėl neaiškių priežasčių atsisakė jame pasirašyti. Taip pat pateiktas antstolės I. E. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame konstatuota, kad 2010 m. gegužės 4 d. ŽŪB „Gustoniai“ kontoros pastatas yra aptvertas tvora, šios tvoros vartus saugo tarnyba „Aras“, t. y. konstatuotos aplinkybės, kurios visiškai nesusijusios su šaukiamu susirinkimu, ir M. K. prašymas, kuriame nurodyta, kad 2010 m. birželio 15 d. pranešimas bei darbotvarkė buvo paskelbti prie parduotuvės esančioje lentoje. Iš šio dokumento visiškai neaiški konkreti pranešimo paskelbimo vieta. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2010 m. birželio 28 d. ir 2010 m. birželio 29 d. raštais prašė VĮ Registrų centro Panevėžio filialo neregistruoti 2010 m. birželio 22 d. susirinkimo sprendimų. Raštuose nurodė, kad ŽŪB „Gustoniai“ pajininkai M. K., N. K. ir A. K. neturėjo teisės inicijuoti 2010 m. birželio 22 d. susirinkimo ir jame balsuoti turimais pajais, kadangi šie asmenys ŽŪB „Gustoniai“ narių susirinkimo 2010 m. birželio 14 d. sprendimu pašalinti iš bendrovės narių, bei pateikė išrašą iš šio susirinkimo protokolo. Pareiškėjo pateiktas bendrovės narių sąrašas neatitinka M. K. pateikto sąrašo. Juose nurodytas skirtingas bendrovės narių skaičius bei išvardyti ne tie patys bendrovės nariai. Teismas taip pat nustatė, kad šiuo metu Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos dėl ŽŪB „Gustoniai“ visuotinio narių 2010 m. birželio 14 d. ir 2010 m. birželio 18 d. susirinkimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas padarė išvadą, kad Registro tvarkytojui kartu su prašymu įregistruoti ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurie neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs. Šalinant trūkumus, pateikti papildomi duomenys taip pat buvo nepakankami, kad neabejotinai būtų pašalinti neaiškumai dėl bendrovės narių informavimo apie 2010 m. birželio 22 d. šaukiamą bendrovės susirinkimą, jų supažindinimo su darbotvarke. Taigi pagal tokius duomenis nebuvo galimybės patikrinti paminėto susirinkimo teisėtumo, jo atitikimo Žemės ūkio bendrovių įstatymo bei bendrovės įstatų reikalavimams. Teismas taip pat įvertino Juridinių asmenų registro nuostatų 96.2, 96.3 punktus. Teismas konstatavo, jog Registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro nuostatų 96.3 punkto ir CK 2.68 straipsnio 1 dalies

203 punkto pagrindu turėjo atsisakyti įregistruoti 2010 m. birželio 22 d. susirinkimo sprendimus. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas tenkintinas – VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2010 m. liepos 1 d. sprendimas dėl UAB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimų įregistravimo panaikintinas.

21III.

22Atsakovas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 2–4) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

23Atsakovas nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio

2422 d. susirinkimo sprendimo teisėtumo, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, jų pakankamumą ir ryšį su nagrinėjama byla, todėl neteisingai pritaikė Žemės ūkio bendrovių įstatymo bei ŽŪB „Gustoniai“ įstatų nuostatas. Teigia, jog teismo padaryta išvada, kad pateikti dokumentai buvo klaidinantys ir neaiškūs, neatitinka tikrovės, nes klaidinančiais dokumentais laikytini neatitinkantys byloje esančių dokumentų arba tarpusavyje neatitinkantys duomenys, o pateikti dokumentai buvo be taisymų ir klaidų, todėl buvo aiškūs. Teismas nepagrįstai vertino pareiškėjo pateiktus raštus, kuriais buvo prašoma neregistruoti 2010 m. birželio 22 d. sprendimų. Registro tvarkytojas neprivalo priimti ir nagrinėti dokumentų, kuriuos teikia ne Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodyti duomenų ir informacijos teikėjai. Pažymi, kad galiojantys teisės aktai nenumato Registro tvarkytojui pareigos nustatyti ŽŪB „Gustoniai“ narių skaičių, tikrinti, ar susirinkime dalyvavę asmenys yra bendrovės nariai, kadangi bendrovės nariai Juridinių asmenų registre neregistruojami, ar balsavimas narių susirinkime vyko teisėtai, bei nesuteikia teisės spręsti dėl juridinio asmens veiklos teisėtumo, dokumentų klastojimo ar kitų neteisėtų asmenų veiksmų. Atsakovo nuomone, pašalinus nurodytus trūkumus, Registro tvarkytojas pagrįstai 2010 m. liepos 1 d. priėmė sprendimą pakeisti ŽŪB „Gustoniai“ duomenis, t. y. įregistruoti vadovu M. K.

25Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 12–15) prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

26Pareiškėjas nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, jog Registro tvarkytojui kartu su prašymu įregistruoti ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurie neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 96.3 punktu ir CK 2.68 straipsnio 1 dalies

273 punktu, Registro tvarkytojas privalėjo atsisakyti registruoti pateiktus 2010 m. birželio 22 d. sprendimus.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Nagrinėjamas ginčas kilo dėl to, ar atsakovas - Juridinių asmenų registro

32tvarkytojas – teisėtai ir pagrįstai pakeitė šiame registre buvusius duomenis apie trečiojo suinteresuoto asmens ŽŪB „Gustoniai“ vadovą. Pagal pareiškėją, atsakovas privalėjo atsisakyti įregistruoti tokį pakeitimą, nes jam kartu su prašymu įregistruoti tokius pakeitimus pateikti dokumentai neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų.

33Kolegija pažymi, kad teisinius santykius dėl registro tvarkytojo atsisakymo registruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus reglamentuoja speciali teisės norma – CK 2.68 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje yra išvardinti atvejai, kai registro tvarkytojas gali atsisakyti registruoti Juridinių asmenų registre juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus, tarp jų, atvejis, kai pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys (3 p.).

34Iš bylos matyti, kad pareiškėjo skundžiamas paminėtų duomenų pakeitimo įregistravimas Juridinių asmenų registre atsakovo buvo atliktas 2010 m. liepos 1 d. Šios registracijos (tokio duomenų pakeitimo) pagrindu buvo atsakovui 2010 m. birželio 23 d. ŽŪB „Gustoniai“ direktoriaus vardu pateiktas prašymas ir kartu su juo pateikti dokumentai: ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m. birželio 22 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas, susirinkime dalyvavusių bendrovės narių sąrašas, pranešimas apie susirinkimo sušaukimą bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1179-302/2010, kuria buvo panaikinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš bylos taip pat matyti, kad iki skundžiamo sprendimo priėmimo (t. y. iki 2010-07-01) pareiškėjas (pagal tuometinius Juridinių asmenų registro duomenis, būtent jis buvo nurodytas ŽŪB „Gustoniai“ direktoriumi) savo ruožtu buvo pateikęs registro tvarkytojui kitus duomenis apie ŽŪB „Gustoniai“ vadovavimą bei šios bendrovės narius ir šie, pareiškėjo pateikti, duomenys savo turiniu neatitiko kartu su paminėtu 2010 m. birželio 23 d. prašymu pateiktų duomenų. Kolegija, atsižvelgdama į nurodytas CK 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais ir teismo padaryta išvada, kad, esant tokiai situacijai, atsakovas privalėjo taikyti CK 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir atsisakyti patenkinti paminėtą 2010 m. birželio 23 d. prašymą dėl duomenų apie bendrovės vadovą pakeitimo.

35Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos pripažintinas pagrįstu. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. P. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T 1, b. l. 2–10)... 5. Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2010 m.... 6. 42 punktu, privalėjo patikrinti pateiktų duomenų tikrumą bei dokumentų... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 88–89) prašė atmesti skundą... 8. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. birželio 23 d. gavo ŽŪB „Gustoniai“... 9. M. K. prašymą įregistruoti Juridinių asmenų registre duomenis, susijusius... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪB „Gustoniai“ atsiliepimu į skundą (T... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪB „Gustoniai“ nurodė, kad tuo pačiu... 12. II.... 13. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 14. (T 1, b. l. 207–211) patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino VĮ... 15. Teismas nustatė, kad 2010 m. birželio 23 d. VĮ Registrų centro Panevėžio... 16. gavo prašymą, pasirašytą M. K., įregistruoti Juridinių asmenų registre... 17. bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje... 18. Nr. 2S-1179-302/2010, kuria buvo panaikinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 19. kad Registro tvarkytojui dokumentus 2010 m. birželio 23 d. pateikęs M. K.... 20. 3 punkto pagrindu turėjo atsisakyti įregistruoti 2010 m. birželio 22 d.... 21. III.... 22. Atsakovas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 2–4) prašo panaikinti Panevėžio... 23. Atsakovas nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl ŽŪB „Gustoniai“ 2010 m.... 24. 22 d. susirinkimo sprendimo teisėtumo, netinkamai vertino byloje esančius... 25. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 12–15) prašo... 26. Pareiškėjas nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, jog Registro... 27. 3 punktu, Registro tvarkytojas privalėjo atsisakyti registruoti pateiktus 2010... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Nagrinėjamas ginčas kilo dėl to, ar atsakovas - Juridinių asmenų registro... 32. tvarkytojas – teisėtai ir pagrįstai pakeitė šiame registre buvusius... 33. Kolegija pažymi, kad teisinius santykius dėl registro tvarkytojo atsisakymo... 34. Iš bylos matyti, kad pareiškėjo skundžiamas paminėtų duomenų pakeitimo... 35. Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos pripažintinas... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 37. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimą... 38. Nutartis neskundžiama....