Byla 2-1819-584/2013
Dėl statybos leidimų panaikinimo, statybos padarinių šalinimo ir kt

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Vaivai Milkeraitienei , dalyvaujant ieškovės atstovui J. G.-Vasiljevienei, atsakovų UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ atstovui advokatui Rinaldui Viliušiui, Kauno miesto savivaldybės administracijai atstovei N. Ž., VĮ Registrų centras atstovei J. B., treč. asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei S. T., kitiems treč.a. atstovams nedalyvaujant,

2žodinio proceso tvarka spręsdama bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Baltic Realty Adviser“, UAB „Kaminta“, Valstybės įmonei „Registrų centras“ su treč.a. Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, UAB „Sanistal“, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl statybos leidimų panaikinimo, statybos padarinių šalinimo ir kt., ir

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu (bl.l.3-12,1t.) prašė panaikinti:

41. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-464;

52.Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06 protokolą Nr. 40-1O-SK1545;

63.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2007-12-13;

74.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/1 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2008-07-24;

85.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/2 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2009-01-09;

96.statybos leidimą Nr. LNS-21-101115-01193 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2010-11-15;

107. statybos leidimą Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2011-05-10;

118.įpareigoti VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis – butais 4P3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ), techninius rodiklius, nurodant tūrį – 2204 kub. m, o bendrąjį plotą - 491,06 kv. m, kaip numatyta 1996-12-16 kadastro duomenų byloje;

129. įpareigoti statytoją UAB „Kaminta" ir UAB „Baltic realty adviser" per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją atitinkančią valstybinės žemės patikėtinio 2006-11-22 sutikime Nr. 19-527-(20.20) nustatytas sąlygas ir Pastato techninius rodiklius, nustatytus 1996-12-16 kadastro duomenų byloje, kurioje nurodytas Pastato tūris 2204 kub. m, bendras plotas - 491,06 kv. m, ir pertvarkyti Pastatą.

13Ieškovė byloje 2011-12-28 pateikė patikslintą ieškinį(bl.l.150-160,1t.) ,kuriuo reikalavimų panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-464 ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06 protokolą Nr. 40-1O-SK1545 ir be anksčiau minėtų reikalavimų savo ieškinį papildė dar vienu reikalavimu:

14panaikinti statybos leidimą Nr.LNS-21-110927-00731 administracijos išduotą 2011-09-27.

15Ieškinyje nurodė , kad pagal 2006-01-23 VĮ Registrų centras pažymėjimą iki rekonstrukcijos pradžios pastato bendras plotas buvo 491,03 m2, tūris 2204 m3, todėl dėl faktiškai pasikeitusio pastato bendro ploto (684,24 m2) ir tūrio (2815 m3) rekonstruotas pastatas ir jo projektinė dokumentacija turi būti pertvarkyti, o statybos leidimai panaikinti.

16Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, pateikė byloje atsiliepimą( b.l. 73-82, 3 t.). Nurodė 1-6 ieškinio reikalavimams taikyti senatį. Teismui manant, kad terminas dėl ginčijamų administracinių aktų nėra praleistas, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą pilna apimtimi.

17Atsiliepime nurodė ,kad ieškinys teismui paduotas (2011-10-11) praleidus LR ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą. Iš ieškovės Kauno skyriaus 2011-06-30 rašto Nr. (15.2)-2D-8279 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo" turinio matyti ,kad dar iki šio rašto surašymo dienos ieškovei buvo žinoma (statytojo pateikta) statybos techninio projekto sudėtis, ieškovė buvo su šia projektine dokumentacija susipažinusi ir ją išnagrinėjusi dar iki rašto surašymo dienos- iki 2011-06-30, o ieškinys parengtas ir teismui pateiktas tik 2011-10-11, t.y. praėjus daugiau nei 3 mėnesiams. Inspekcija ieškinio reikalavimams pagrįsti teikia Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams 2011-09-28 patikrinimo aktą Nr. PS1-1418, kuriame nurodoma, jog tikrintas būtent statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10. Ieškovės Kauno skyrius 2011-06-08 raštu Nr. (15.18)-20-7189) „Dėl duomenų pateikimo" Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus paprašė pateikti patikrinimui statybą leidžiančių dokumentų išdavimo dokumentus pagal pridedamą sąrašą. Šio sąrašo 14 punkte buvo nurodytas Statybos leidimas Nr. LNS-21-110510-00333 (Statytojas - Kaminta). Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2011-06-10 raštu Nr. 110-9-362 „Dėl dokumentų persiuntimo" persiuntė prašomų statybą leidžiančių dokumentų bylas pagal reikalaujamą sąrašą. Ant pridedamo dokumentų sąrašo yra ieškovės darbuotojos 2011-06-13 spaudas su prierašu: „Visas bylas gavau" . Taigi visa šio statybos leidimo dokumentacija Inspekcijai buvo pateikta 2011-06-13, todėl vieno mėnesio apskundimo terminas yra skaičiuotinas nuo 2011-06-13. Atsižvelgiant į tai, kad terminas yra praleistas, o ieškovė šio termino atnaujinti neprašo, tai ieškinio reikalavimams dėl administracinių aktų ginčijimo yra taikytina senatis.

18Ieškovė nepateikė duomenų patvirtinančių tai, kad 2011-09-28 surašiusi Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-1418 atliko veiksmus numatytus Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo (patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-17 ) 13 p.- t.y. neparengė rašto savivaldybės administracijos direktoriui ir subjektams, padariusiems Patikrinimo aktuose nurodytus pažeidimus. , taigi neišnaudojo Apraše reglamentuotos privalomos ginčo nagrinėjimo ikiteisminės tvarkos. Atsižvelgiant į tai, mano, kad byla nutrauktina .

19Ieškovė teigia, kad ginčijamas statybos leidimas Nr. 38-4-NR200-140, išduotas 2007-12-13 (toliau - Statybos leidimas Nr. 1) yra neteisėtas, kadangi išduotas pažeidžiant LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., 20 str. 2 d. 2 p., 23 str. 6 d. 2 p. ir 9 d. ir STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" 15 ir 16 p. įtvirtintus reikalavimus. Atsakovė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad prie ieškinio nėra pridėtas ginčijamo Statybos leidimo nr.1 patikrinimo aktas, kuriame būtų konstatuoti ieškovės nurodyti pažeidimai. Ieškovė taip pat nurodo, kad statybos leidimai: Nr. 38-4-NR200-140/1, išduotas 2008-07-24 (toliau - Statybos leidimas Nr. 2), Nr. 38-4-NR200-140/2, išduotas 2009-01-09 (toliau - Statybos leidimas Nr. 3), Nr. LNS-21-101115-01193, išduotas 2010-11-15 (toliau -Statybos leidimas Nr. 4), Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 (toliau - Statybos leidimas Nr. 5) yra išduoti neteisėtai kaip išvestiniai administraciniai aktai iš Statybos leidimo Nr. 1, jo neteisėto išdavimo argumentų pagrindu. Tačiau byloje nėra pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad būtų nustatyti ieškovės nurodyti minėto statybos leidimo neteisėtumo argumentai. Su ieškiniu ieškovė pateikia vienintelį dokumentą, kuriame Aprašo nustatyta tvarka yra nustatyti tam tikri pažeidimai, t.y. 2011-09-28 Patikrinimo aktą Nr. PS1-1418, kurio 1.2 punkte nurodyta, kad tikrinamas Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 ir patikrinimo išvadose nurodyta, kad šis statybos leidimas parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir Reglamento [4.7] nuostatų (tačiau nenurodyta kokių), pažeistas STR „Statinio projektavimas" 45 punktas, LR statybos įstatymo 20 str. 3d. - statinio projektas parengtas neturint teritorijų planavimo dokumentų. Taigi, Aprašo nustatyta tvarka buvo tikrintas tik vienas statybos leidimas, t.y. Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 (Statybos leidimas-Nr.5) todėl nėra aišku kokiu pagrindu yra ginčijami kiti iki jo išduoti statybos leidimai, juolab, kad ieškovė ieškinyje iš esmės nurodo tik Statybos leidimo Nr. 1 neteisėtumo pagrindus (kurie, kaip minėjo, teisės aktų nustatyta tvarka nėra konstatuoti), o kiti ginčijami kaip išvestiniai iš Statybos leidimo Nr. 1 neteisėtumo pagrindų.

20Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad Patikrinimo akto forma yra patvirtinta Aprašo 3 priede, t.y. tikrinanti institucija (Inspekcija) yra saistoma konkrečios Apraše patvirtintos formos, kuri yra jai privaloma. Patikrinimo akto formoje yra eilė klausimų į kuriuos atsakoma tikrinant atitinkamo statybos leidimo dokumentaciją. Prie ieškinio pridėto 2011-09-28 Patikrinimo akto Nr. PS1-1418 pabaigoje pastaba yra įrašyta klaidingai, t.y. „nereikalingus žodžius pabraukti". Pirma, tai reiškia, kad užpildyta Patikrinimo akto forma, neatitinka Aprašo 3 priede patvirtintos formos. Antra, minėtas Patikrinimo aktas užpildytas nesilaikant pastaboje nurodyto paaiškinimo, kadangi klausimyne žymimi atsakymai nesutampa su galutinėje išvadoje nurodytais pažeidimais. Taipogi paminėtina tai, kad Patikrinimo akte pateikta galutinė išvada yra nekonkreti, pvz. nurodyta, kad Statybos leidimas Nr. 5 išduotas nesilaikant Reglamento [4.7] nuostatų, tačiau nėra nurodoma kokių nuostatų konkrečiai nebuvo laikomasi parengiant ir išduodant minėtą leidimą, bei nesilaikant LR statybos įstatymo 23 str. nuostatų, tačiau vėlgi nekonkretizuojama kokių, kadangi šis straipsnis yra didelės apimties, todėl visiškai neaišku, kas konkrečiai buvo pažeista ar ko nesilaikyta. Taip pat patikrinimo išvadoje yra ir kitų netikslumų, kas sąlygoja tai, kad tiek pats Patikrinimo aktas, tiek jame pateikta patikrinimo išvada yra neaiški, nesuprantama ir prieštaraujanti LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 ir 2 d. nuostatoms. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis ir penktasis ieškinio reikalavimai yra atmestini kaip nepagrįsti.

21Patikslintu ieškiniu ieškovė reiškia naują reikalavimą (reikalavimas Nr. 6), kuriuo teismo prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimą Nr. LNS-21-110927-00731, išduotą 2011-09-27 (toliau -statybos leidimas Nr.6). Kaip pagrindą, kuriuo grindžiamas šio ginčijamo statybos leidimo neteisėtumas Inspekcija teikia Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-11-28 aktą Nr. PS1-1734 (toliau - Patikrinimo aktas Nr. 2). Mano, kad pateiktas dokumentas taip pat nėra laikytinas tinkamu įrodymu nagrinėjamoje byloje ginčijant statybos leidimus, kadangi dėl jo turinio ir surašymo procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimams kyla pagrįstų abejonių dėl žemiau išdėstytų argumentų.

22Patikrinimo akto Nr. 2, 1.2 punkte nurodyta, kad tikrinamas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110927-00731 (vietoj statybos leidimo Nr. LNS-21-110510-00333, išduoto 2011-05-10, pakeitus projektą), išduotas 2011-09-27 ir patikrinimo išvadose nurodyta, kad šis statybos leidimas parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo [4.2] 23 straipsnio ir Reglamento [4.7] nuostatų (tačiau nenurodyta kokių). Taip pat nurodyta, kad žemės sklypas aplink pastatą ( - ) nėra suformuotas, teritorijų planavimo dokumentų nėra. Pažeisti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos / statybos" nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y. nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio. Patikrinimo akto Nr. 1, 1.2 punkte nurodyta, kad tikrinamas Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 ir patikrinimo išvadose nurodyta, kad šis statybos leidimas parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir Reglamento [4.7] nuostatų (tačiau nenurodyta kokių), pažeistas STR „Statinio projektavimas" 45 punktas, LR statybos įstatymo 20 str. 3 d. - statinio projektas parengtas neturint teritorijų planavimo dokumentų. Pažymėtina tai, kad Patikrinimo akto Nr. 1 patikrinimo išvadose nėra nurodyta, kad pažeisti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos /statybos" nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y. nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio, nors šis dokumentas tikrinamų statybos leidimų sudėtyje buvo nuo pat pirmosios statybos leidimo išdavimo versijos, t.y. 2007-12-13 Nr. 38-4-NR200-140 išdavimo dienos. Taigi, jeigu tikrinant šis pažeidimas nebuvo nustatytas ir fiksuotas Patikrinimo akto Nr. 1 išvadose, mano, toks pažeidimas yra visiškai nepagrįstai fiksuotas Patikrinimo akto Nr. 2 išvadose, kadangi paskutiniuoju statybos leidimo pakeitimu (t.y. 2011-09-27 statybos leidimu Nr. LNS-21-110927-00731) pats projektas nebuvo keičiamas, nes šis leidimas buvo išduodamas tikslu suformuoti du nekilnojamojo turto kadastro objektus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad jeigu toks pažeidimas buvo padarytas, jis turėjo būti fiksuotas jau Patikrinimo akte Nr. 1, tačiau jame tokio pažeidimo nebuvo nurodyta. Pildydama aktus nr. 1 ir nr. 2 inspekcija nesilaikė Aprašo reikalavimų bei 3 priede patvirtintos formos, toks oficialių dokumentų pildymas neatitinka individuliam administraciniam aktui keliamo aiškumo reikalavimo (LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 2 d.).Taipogi paminėtina tai, kad tiek Patikrinimo akte Nr. 1, tiek Patikrinimo akte Nr. 2 pateiktos galutinės išvados yra nekonkrečios, pvz. nenurodyta, kokių Reglamento [4.7] ir LR statybos įstatymo 23 str. nuostatų konkrečiai nebuvo laikomasi parengiant ir išduodant Statybos leidimą, atitinkamai nėra galimybės spręsti, ar pagrįstai buvo konstatuoti atitinkami pažeidimai. Taip pat pažymėtina, kad Patikrinimo akto turinys prieštarauja galutinėje patikrinimo išvadoje nustatytiems pažeidimams.

23Patikrinimo akto Nr. 2 išvadoje nurodyta, kad pažeisti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y. nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio. Pažymėtina tai, kad rekonstruojamo pastato užstatymo plotas išliko toks koks buvo, todėl šioje dalyje jokio pažeidimo nėra. O pastato tūrio padidėjimas yra siejamas su tuo, kad 1993-12-15 (ir vėliau 1996-12-16) atlikus kadastrinius matavimus neįrengtų palėpių plotas nebuvo įvertintas. Tuo tarpu atlikus rekonstrukciją ir įrengus esamas palėpes, pastato tūris realiai nepadidėjo, tik naujai atliekant kadastrinius matavimus įrengtos palėpės plotas ir tūris buvo priskaičiuotos prie bendro pastato ploto ir tūrio. Šias aplinkybės patvirtina byloje esantis VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011-08-16 raštas Nr. (3.1.6)S-2679 „Dėl informacijos pateikimo",

24Ieškovės veiksmai , susiję su statybos leidimų Patikrinimo aktų pildymo procedūrų prieštaravimu galiojančių teisės aktų (t.y. Aprašo) reikalavimams, vertintini kaip piktnaudžiavimas ir įstatymo suteiktų įgalinimų viršijimas, ieškovės priimti administraciniai aktai negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais, todėl ieškinys grindžiamas tokiais dokumentais yra atmestinas kaip nepagrįstas.

25Taip pat paminėjo tai, kad ieškovė yra praleidusi terminą ginčyti Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimą Nr. LNS-21 -110927-00731, išduotą 2011-09-27. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad šio statybos leidimo projektinę dokumentaciją iš Kauno miesto savivaldybės administracijos gavo 2011-11-28, o patikslintas ieškinys, kuriame reiškiamas reikalavimas panaikinti šį statybos leidimą yra datuotas 2012-01-27, t.y. praėjus dviems mėnesiams nuo reikiamų dokumentų gavimo. Atsižvelgiant į tai, kad Inspekcija neprašo atnaujinti praleisto termino, manome, kad šiam reikalavimui yra taikytina senatis.

26Atsakovės UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ su ieškiniu nesutiko, pateikė byloje atsiliepimą ( b.l.3-9, 3 t.),kuriame prašė atmesti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį pilnai kaip nepagrįstą. Nurodė ,kad atsakovė, UAB Baltic Realty Adviser, pastato rekonstrukciją vykdo nuo 2007 metų pabaigos ir iki ieškinio pateikimo buvo atlikusi visus esminius rekonstrukcijos darbus. Iki šios bylos iškėlimo atsakovė neįtarė, nežinojo ir negalėjo žinoti, kad galimai vykdo nelegalią statybą. 2008-07-28 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos priežiūros departamento statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė pažymą Nr. l-NS-274, patvirtinančią, kad Pastato rekonstrukcija vykdoma be esminių nukrypimų nuo projekto, o baigtumas yra 63 %. Ieškovė reikalavimus grindžia tuo, kad atliekant Pastato rekonstrukciją buvo nesilaikyta Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(10.20) nurodytų sąlygų, t.y. rekonstrukciją atlikti nekeičiant užstatymo ploto ir tūrio. Dėl užstatymo ploto reikalavimai nepažeisti. Pastato bendras tūris iki rekonstrukcijos pradžios buvo 2204 m3, o šiuo metu jis yra 2815 m3. Išanalizavus dokumentus akivaizdu, kad iki rekonstrukcijos nebuvo inventorizuota pastato mansarda, todėl jos tūris nebuvo įtrauktas į kadastro ir registro duomenų bylą. Tai patvirtina VĮ Registrų centras 2011-08-16 raštu Nr. (3.16)S-2679, kuriame nurodyta, kad neįrengtų pastogių kadastriniai matavimai nebuvo ir nėra atliekami, todėl duomenys apie mansardą nebuvo rašyti į 1993-12-15 nustatytų duomenų pagrindinio pastato formą „pastato inventorinės žinios". Tapačias aplinkybes dėl pastato tūrio ir ploto nurodė ir projekto vadovas Ž. R. pateikdamas 2011-06-17 raštą Nr. 2011/60. Iš Pastato inventorinės bylos aiškiai matyti, kad tiek 1996-12-16, tiek ir anksčiau apskaičiuojant Pastato tūrį buvo įvertinta tik šios pastato dalys: pagrindinis pastatas siuvykla (261,67 m3), rūsys (117,63 m3) ir priestatas (10,71 m3), viso 2204 m3. Mansardos tūris buvo apskaičiuotas ir įvertintas tik 2001-09-17 atliekant Pastato ir jo dalių įkainojimą. Tuomet mansardos tūris buvo nustatytas 610 m3. Prie registre jau įregistruoto 2204 m3 tūrio pridėjus anksčiau nevertintą mansardos 610 m3 tūrį, bendras pastato tūris tapo toks, koks yra atlikus rekonstrukciją pagal suderintą projektą, išduotus leidimus ir KAVA išduotas sąlygas, t.y. 2815 m3 . Kritinė pastato būklė iki rekonstrukcijos ir jo būklė po jos, akivaizdžiai rodo, kad vietoje nenaudojamo avarinio pastato atsirado modernus rekonstruotas pastatas.

27Siekiant nustatyti, ar rekonstruotas pastatas nepažeidžia aplinkinių gyventojų interesų ir jų gyvenimo kokybės, buvo atlikti insoliacijos skaičiavimai. Šie skaičiavimai parodė, kad esant tokiam pastato aukščiui, šviesos aplinkiniai statiniai gauna pakankamai.

28Patikrinimo 2011-09-28 akto Nr. PS1-1418 ir 2011-11-28 akto Nr. PS1-1734 išvados yra abstrakčios ir neaiškios , aktai surašyti nesilaikant 2011-02-04 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko įsakymu Nr. 1V-17 patvirtinto aprašo . Pažymėtina, kad išvadoje, kad projektas parengtas neturint teritorijų planavimo dokumentų, nenurodyta konkrečiai kokio dokumento nėra ar kokie yra kiti netikslumai. Nagrinėjant administracinę bylą ieškovė pripažino, kad patikrinimo aktai surašyti nesilaikant nustatytos formos ir tvarkos, surašius juos nebuvo pateikta privaloma ataskaita Kauno miesto savivaldybės administracijai. Atliekant tyrimą ieškovės darbuotojas neturėjo visų dokumentų (nevertino VĮ Registrų centras pranešimų ir Pastato kadastrinių duomenų dėl mansardos inventorizavimo).

29Net jeigu teismas ir nustatytų, kad atliekant pastato rekonstrukciją, galimai buvo kokie nors pažeidimai, ieškinys turi būti atmestas siekiant užtikrinti jau susiklosčiusių teisinių santykių stabilumo principą, kuris konkurencijoje su viešo intereso apsaugos principu neabejotinai turėtų būti laikomas didesnės svarbos. Šiuo metu pastato rekonstrukcija yra baigta, dalis nuosavybės perleista kitam atsakovui, UAB Kaminta, todėl ieškinio patenkinimas reikštų didžiulių nuostolių atsiradimą, už kuriuos būtų atsakingi ne atsakovai, bet statybą leidžiančius dokumentus išdavę asmenys.

30Atsakovių įsitikinimu ieškovė yra praleidusi STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas" nustatytą 1 mėnesio terminą kreiptis dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Ieškovė neva galimus pažeidimus pradėjo tirti gavusi 2011-05-16 R. M. skundą. Beveik po pusantro mėnesio ieškovė 2011-06-30 Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė paklausimą Nr. (15.2)-2D-8279, iš kurio aiškiai matyti, kad ieškovė jau tiksliai žinojo visas pastato rekonstrukcijos ir statybos leidimų išdavimo aplinkybes ir turėjo tai patvirtinančius dokumentus.

31Atsakovė Valstybės įmonės „Registrų centras“ atstovė su ieškiniu nesutiko, pateikė byloje atsiliepimą, kuriame nurodė ( b.l. 106-109, I t., 174,175,2t.) ,kad 2011 m. lapkričio 17 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis - butais, 4P3p, unikalus Nr. ( - ) esančio ( - ), bendras plotas yra 684,24 kv.m, tūris -2815 kub. m. Šie ginčo pastato duomenys nuo 2008 m. liepos 29 d. įvesti į nekilnojamojo turto kadastrą remiantis 2008 m. liepos 28 d. UAB „Baltic realty adviser" prašymu bei kartu su juo pateiktų dokumentų pagrindu. UAB „Baltic realty adviser" kartu su prašymu teritoriniam registro ir kadastro tvarkytojui pateikė viso ginčo pastato 2008 m. birželio 2 d. atliktų kadastrinių matavimų bylą, 2008 m.liepos 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymą Nr. l-NS-274 , 2008 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A-2662, leidimą statybai. UAB „Baltic realty adviser" tos pačios dienos prašymais kreipėsi ne tik, kad būtų pakeisti ginčo pastato kadastro duomenys, tačiau taip pat prašė šiame pastate įregistruoti keturis atskirus nekilnojamojo turto objektus (2 negyvenamąsias patalpas- siuvyklas, 2 patalpas - butus). Kartu su šiais prašymais pateikė ir visų šių atskirų nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bylas. Teritorinis registro ir kadastro tvarkytojas išnagrinėjęs pateiktus dokumentus bei nenustatęs aplinkybių numatytų LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje, įregistravo ginčo pastate patalpą - butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), patalpą - butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), negyvenamąją patalpą siuvyklą (patalpos pažymėtos nuo R-4 iki R-6, nuo 2-1 iki 2-3), unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), negyvenamąją patalpą - siuvyklą (patalpos pažymėtos nuo R-l iki R-3, nuo 1-1 iki 1-3), unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ).

32Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis nustato nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus, iš kurių 1 dalies 1 punkte yra nurodytas valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas. Kartu su prašymu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo turi būti pateikiama to nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Šiuo konkrečiu atveju teisinis pagrindas pakeisti ginčo pastato kadastro duomenis, tarp jų pastato tūrį ir bendrąjį plotą, bei įregistruoti šiame pastate keturis atskirus nekilnojamojo turto objektus, buvo 2008 m. liepos 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažyma Nr. l-NS-274, bei 2008 m. birželio 2 d. atliktų kadastrinių matavimų bylos. Tuo metu galiojusio LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies 1 punktas reglamentavo, jog apskrities viršininko administracija privalo tikrinti, ar nevykdoma savavališka statinio statyba, taip pat ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, įstatymų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai. Pažymėtina, jog minėta institucija (teisių perėmėja - ieškovė), vykdydama tokią įstatymo pagrindu jai priskirtą funkciją 2008 m. liepos 28 d išduodama pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. l-NS-274 patvirtino, jog vykdoma ginčo pastato rekonstrukcija yra teisėta.

33Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto kadastre bei registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Nors 2008 m. liepos 14 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše ginčo pastato tūris neatitiko 1996 m. gruodžio 16 d. kadastrinių matavimų bylos duomenis, tačiau šiuo metu duomenys apie ginčo pastatą ir jame esančius keturis atskirus nekilnojamojo turto objektus atitinka nekilnojamojo turto registro ir kadastro bylose (2008 m. birželio 2 d. kadastrinių matavimų duomenys) ir 2008 m. liepos 28 d. pažymoje Nr. l-NS-274 esančius duomenis. LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato, kad visi nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Todėl nenuginčijus 2008 m. liepos 28 d. pažymos Nr. l-NS-274 nėra jokio teisinio pagrindo keisti nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytus duomenis.

34Atkreipė dėmesį į tai, kad VĮ Registrų centro duomenimis 2011 m. rugsėjo 27 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyrius išdavė UAB „Baltic realty adviser" leidimą Nr. LNS-21-110927-00731 dėl ginčo pastato rekonstrukcijos, nustatančio dalies patalpų paskirties keitimą į gyvenamąją, suformuojant du nekilnojamojo turto kadastro objektus. Be to, 2011 m. balandžio 22 d. VĮ Registrų centro Kauno filialas su UAB „Baltic realty adviser" sudarė Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų sutartį Nr. ( - ) (su pakeitimais) pagal kurią atliko ginčo pastato ir keturių atskirų nekilnojamojo turto objektų kadastro tikslinimo darbus, t.y. 2011 m. rugsėjo 30 d. atliko kadastrinius matavimus, kurių duomenys dar nėra įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą (2011 m. lapkričio 17 d. duomenimis).

35Trečiasis asmuo Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko, pateikė byloje atsiliepimą ( b.l.170,171, 2 t.),kuriame nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus , rekonstruojamo pastato rodikliai po rekonstrukcijos pasikeitė, todėl atsakovai laikomi pažeidę treč.a. duoto statytojams sutikimo sąlygą- nekeisti rekonstruojamo pastato tūrio bei užstatymo ploto.

36Trečiasis asmuo UAB "Sanistal" nepateikė atsiliepimo .

37Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, pateikė byloje atsiliepimą ( b.l.141, 1 t.),kuriame nurodė, kad ieškinyje nurodytas pastatas - ( - ), nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau šis statinys stovi nekilnojamos kultūros vertybės Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 22149) teritorijoje. Šis pastatas yra pertvarkytas tarybinio laikotarpio statinys, kurio rekonstravimui Departamento Kauno teritorinis padalinys pritarė 2007-11-08, der. Nr.07-407.

38Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė .

39Nurodė ,kad Inspekcijos Kauno skyriuje visi dokumentai, reikalingi statybą leidžiančių dokumentų teisėtumui patikrinti, buvo gauti 2011-09-12, todėl Inspekcija nėra praleidusi termino ieškiniui dėl statybą leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo pareikšti. Jei atliekant patikrinimą yra nustatomi pažeidimai sudarantys pakankamą pagrindą kreiptis į teismą dėl neteisėto leidimo panaikinimo, rašto, dėl pažeidimų pašalinimo , suinteresuotoms institucijoms neparašymas, negali būti vertinama kaip esminė kliūtis inspekcijai kreiptis į teismą dėl neteisėtai išduoto statybos leidimo panaikinimo. Tai, kad patikrinimo akte yra neužfiksuotos, nepakankamai ar ne visai tinkamai užfiksuotos tam tikros aplinkybės, nereiškia ir negali reikšti, kad ginčijamas leidimas yra išduotas teisėtai, o jį išduodant neprivalu buvo laikytis Statybos įstatyme nustatytos statybos leidimo išdavimo tvarkos ir procedūros, o taip pat negali reikšti ir to, kad inspekcija ieškinyje dėl leidimo panaikinimo neturi teisės nurodyti argumentų dėl išduoto leidimo neteisėtumo.

40Ieškovė gavusi iš Kauno miesto savivaldybės visą išvadoms padaryti reikalingą informaciją bei dokumentus, t.y. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2007-12-13 išduotą statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140 ir visas vėlesnes šio leidimo versijas bei projektinę dokumentaciją, kurios pagrindu išduotas minėtas statybos leidimas ir jo vėlesnės versijos, 2011-09-28 surašė Patikrinimo aktą, kuriuo nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus pagal projektą siuvyklos pastato 4G2p rekonstravimas, dalies patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamąsias – butus, (statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140, išduoto 2007-12-13, versija 4, VN dalies pakeitimas), pažeidžiant Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-808 45 punkte įtvirtintus reikalavimus. Akte ieškovė konstatavo, kad teritorijų planavimo dokumentų nėra, žemės sklypas nesuformuotas. Projekto sklypo planas su vandentiekio tinklais suderintas Kauno miesto Žemėtvarkos skyriaus 2011-05-09 reg. Nr. 3083. Šis Savivaldybės administracijos Statytojams išduotas statybos leidimas, kuriuo atlikti vandentiekio dalies V1 pakeitimai, pažeidžia minėtas norminių aktų nuostatas . Žemės sklypas ( - ), yra nesuformuotas, nuosavybės teise valdomas Lietuvos Respublikos, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, konkretus teritorijos naudojimo tipas, leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas ar leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona jokiu teritorijų planavimo dokumentu žemės sklypui nustatyti nebuvo, todėl ginčijami statybos leidimai negalėjo būti išduoti neesant žemės sklypo detaliojo plano. UAB „Baltic realty adviser“, siekdamas įgyvendinti statytojo teises, privalėjo gauti žemės sklypo savininko sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka. Kauno apskrities viršininko administracija 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos“ nurodė, kad ji „<...> neprieštarauja, kad nustatyta tvarka parengus projektinę dokumentaciją ir gavus statybos leidimą UAB „Baltic realty adviser“, įmonės kodas 135288467, ( - ), rekonstruotų gamybos, pramonės paskirties pastatą 4G2p, unikalus Nr. ( - ), siuvyklą (toliau – Pastatas). Leidžiama rekonstruoti pastato stogą, atnaujinti fasadą, pakeisti langus, perplanuoti dalį patalpų, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai, vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, nekeičiant pastato užstatymo ploto ir tūrio.“ 2006-01-23 pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir jo daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoto Pastato tūris buvo 2204 kub. m, bendras plotas 491,03 kv. m. duomenų nustatymo data – 1996-12-16. Atlikus kadastrinius matavimus 2008-06-02 pastatas rekonstruotas į siuvyklą su gyvenamosiomis patalpomis – butais, pakeistas pastato žymėjimas iš „4G2p“ į „4P3p“, pastato bendras plotas paskaičiuotas – 684,24 kv. m, tūris – 2815 kub. m, pastato išorės matmenys: ilgis 38,06 m, plotis 6,44 m, užstatytas plotas 245,0 kub.m, išorės aukštis 9,20 m, priestatas 1g2m nugriautas (inventorinės bylos IIt., b.l. 93), pastato užstatymo plotas 245 kub. m. Nurodė ,kad ieškinio senaties terminas nepraleistas , kadangi medžiagą dėl klausimo ištyrimo gavo tik 2010-06-17,o į teismą kreipėsi 2010-07-13,todėl vieno mėnesio terminas nėra praleistas , statybai buvo privalomas detalusis planas

41Ieškovė 2011-11-28 patikrino Savivaldybės administracijos 2011-09-27 išduoto statytojui UAB „Baltic realty adviser“ statybos leidimą Nr. LNS-21-110927-00731 ir surašė Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-1734, kuriuo buvo nustatyta ,kad Statybos leidimas parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 nuostatų. Akte Nr. PS1-1734 taip pat nustatyta, kad „Žemės sklypas aplink pastatą C, ( - ), nėra suformuotas. Teritorijų planavimo dokumentų nėra. Pažeista: Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/ statybos“ nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio“. Ž. R. projektavimo biuro parengto techninio projekto „Siuvyklos pastato 4G2p rekonstravimo projekto, nustatančio dalies patalpų paskirties keitimą į gyvenamąją (butus), pakeitimas, suformuojant du nekilnojamojo turto kadastro objektus, 2011“ aiškinamojo rašto IV dalyje „Bendrieji statinio rodikliai“ nurodyta, kad viso rekonstruojamo pastato 4G2p tūris yra 2815 kub. m, o bendras plotas 677,11 kv. m., nors 2006-01-23 pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir jo daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoto Pastato tūris yra 2204 kub. m, bendras plotas 491,03 kv. m. duomenų nustatymo data – 1996-12-16. Inspekcija nėra praleidusi termino ieškiniui dėl Statybos leidimo Nr. 7 pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, pateikti, nes medžiagą Statybos leidimo Nr. 7 teisėtumui patikrinti gavo 2011-11-28, o į teismą kreipėsi 2011-12-28.

42KAVA 2008-07-28 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. 1-NS-274, išduotos UAB „Baltic realty adviser“ pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastato 4G2p, unikalus Nr. ( - ), kadastro pakeitimai. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011-08-16 raštu Nr. (3.1.6)S-2604 atsakė, kad Pastato tūris 2809 kub.m., nurodytas 2008-07-14 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše neatitinka kadastro duomenų byloje užfiksuotų duomenų, todėl vertintinas, kaip klaidingai įrašytas (It., b.l. 65). Atsižvelgiant į tai, kad VĮ Registrų centras pripažįsta aplinkybę, kad pastato, unikalus Nr. ( - ), tūris 2809 kub. m, nurodytas 2008-07-14 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše neatitinka kadastro duomenų užfiksuotų 1996-12-16 kadastro duomenų byloje, vertindamas tai kaip klaidingą įrašą ,todėl VĮ Registrų centro veiksmai, kuriais jis pakeitė Pastato tūrį ir bendrąjį plotą, laikytini neteisėtais. Atitinkamai ir pažyma laikytina neteisėtai išduota VĮ Registrų centrui be teisėto pagrindo pakeitus pastato tūrį. Inspekcija ginčija pastato techninius rodiklius, t.y. tūrį ir bendrąjį plotą, reikšdama reikalavimą VĮ Registrų centrui pataisyti pastato – siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis - butais 4P3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ), techninius rodiklius, nurodant tūrį -2204 kub. m, o bendrąjį plotą - 491,06 kv. m, kaip numatyta 1996-12-16 kadastro duomenų byloje.

43Ieškinyje nurodytas statinys stovi nekilnojamos kultūros vertybės Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22149, teritorijoje, todėl ieškovei ,ginančiai viešąjį interesą, vieno mėnesio terminas skaičiuotinas nuo tada, kai inspekcija surinko pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą teigti apie viešo intereso pažeidimą.

44Teismo posėdžio metu atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė byloje pateiktą atsiliepimą , iš esmės patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes bei nurodė ,kad ieškinio senaties terminas praleistas.

45Teismo posėdžio metu atsakovų UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė byloje pateiktą atsiliepimą, iš esmės patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes.

46Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybės įmonės „Registrų centras“ atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė byloje pateiktą atsiliepimą. Nurodė ,kad netgi teismui priėmus palankų sprendimą, tai nesukeltų teisinių pasekmių , nes ieškovė neginčijo 2008-06-02 kadastrinių matavimų ,atsakovė tokio sprendimo neregistruotų, nes duomenys būtų klaidingi, t.y. neatitiktų faktinei pastato situacijai. Nurodė ,kad pakitę pastato duomenys įregistruoti 2008-07-29, terminas skųsti atsakovės veiksmus praleistas .

47Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė ieškinį palaikė. Nurodė ,kad atsakovai UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ rekonstruodami ginčo pastatą pažeidė sutikimo sąlygas nekeisti pastato užstatymo ploto bei tūrio ,į konkrečias aplinkybes ar pastato užstatymo ploto sumažėjimas pažeidžia trečiojo asmens teises nesigilino, pastato tūrio padidėjimo priežasčių nesiaiškino.

48Trečiųjų asmenų Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, UAB "Sanistal" atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, teismo šaukimas įteiktu ,atstovų neatvykimo priežastys nežinomos , byla nagrinėtina atstovams nedalyvaujant .

49Byla dalyje dėl reikalavimų panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-464 ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06 protokolą Nr. 40-1O-SK1545 nutrauktina . Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

50Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-01-23 pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir jo daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre įregistruotos siuvyklos 4G2p, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise valdomos atsakovo UAB „Baltic realty adviser", tūris yra 2204 m3, bendras plotas 491,03 m2, duomenų nustatymo data - 1996-12-16(bl.l.18,19,1t. ). Kauno apskrities viršininko administracija 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos" nurodė, kad ji „<...> neprieštarauja, kad nustatyta tvarka parengus projektinę dokumentaciją ir gavus statybos leidimą UAB „Baltic realty adviser", įmonės kodas 135288467, ( - ), rekonstruotų gamybos, pramonės paskirties pastatą 4G2p, unikalus Nr. ( - ), siuvyklą. Leidžiama rekonstruoti pastato stogą, atnaujinti fasadą, pakeisti langus, perplanuoti dalį patalpų, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai, vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, nekeičiant pastato užstatymo ploto ir tūrio"(bl.l.17,1t. ).

51Iki rekonstrukcijos pastatas buvo neeksploatuojamas, avarinės būklės ,grėsė dalies pastato konstrukcijų griūtis (Projekto vadovo Ž. R. bendrasis aiškinamasis raštas (priedas prie 2tomo ,bl.l. 51)).

52Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr. 38-4-NR200-140 2007-12-13 išduotas statytojui UAB „Baltic realty adviser“ (tūris nurodytas 2204 kub.m.) (toliau Statybos leidimas Nr. 1)(bl.l.25,1t.).

53Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr. 38-4-NR200-140/1 2008-07-24 išduotas statytojui UAB „Baltic realty adviser“, projekto pakeitimas (tūris nurodytas 2815 kub.m.) (toliau Statybos leidimas Nr. 2)(bl.l.33,1t.).

54Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr. 38-4-NR200-140/2 2009-01-09 išduotas statytojui UAB „Baltic realty adviser“, dėl pasikeitusio projekto, išskiriant keturis kadastrinius objektus(tūris nurodytas 2815 kub.m.) (toliau Statybos leidimas Nr. 3)(bl.l.34,1t.)

55Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr. LNS-21-101115-01193 išduotas statytojams UAB „Kaminta“ ,UAB „Baltic realty adviser“ 2010-11-15 (tūris nurodytas 2815 kub.m.) (toliau Statybos leidimas Nr. 4)(bl.l.35,1t.).

56Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus 2011 m. gegužės 10 d. išduotas statybos leidimas Nr. LNS-21-110510-00333, pagal projektą siuvyklos pastato 4G2p rekonstravimas, dalies patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamąsias- butus, (statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140, išduoto 2007 m. gruodžio 13 d., versija 4, VN dalies pakeitimas) (toliau Statybos leidimas Nr. 5), (tūris nurodytas 2815 kub.m.)(bl.l.36,1t.).

57Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotas statybos leidimas Nr. LNS-21-110927-00731 statytojui UAB „Baltic realty adviser“ pagal Ž. R. projektavimo biuras parengtą projektą „Siuvyklos pastato 4G2p rekonstravimo projekto, nustatančio dalies patalpų paskirties keitimą į gyvenamąją (butus), pakeitimas, suformuojant du nekilnojamojo turto kadastro objektus, 2011“(bl.l.115,1t. ).

58Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-14 išrašo duomenis, registro Nr. 20/92060, šiuo metu ginčo statinys - siuvykla su gyvenamosiomis patalpomis - butais 4P3p (buvęs 4G2p), unikalus Nr. ( - ), tūris(2815 m3 bendras plotas 684 kv. m, La( - ), nuosavybės teise valdomos atsakovų UAB „Baltic realty adviser" ir UAB „Kaminta"(bl.l.39,1t.).

59Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau- Inspekcija) 2011 m. rugsėjo 28 d. surašė Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-1418 (toliau- Patikrinimo aktas Nr. 1). Jame nustatyta, kad statytojams UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Reality Adviser“ 2011 m. gegužės 10 d. išduotas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, pagal projektą siuvyklos pastato 4G2p rekonstravimas, dalies patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamąsias- butus, (statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140, išduoto 2007 m. gruodžio 13 d., versija 4, VN dalies pakeitimas), pažeidžiant Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808, 45 punkte įtvirtintus reikalavimus. Jame nurodyta, kad statinio projektas parengtas neturint teritorijų planavimo dokumentų (I tomas, b.l.78-80). Inspekcija 2011 m. lapkričio 28 d. surašė Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-1734 (toliau – Patikrinimo aktas Nr. 2)(bl.l.164,1t. ). Jame nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotas statybos leidimas Nr. LNS-21-110927-00731 parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826, nuostatų. Akte Nr. PS1-1734 taip pat nustatyta, kad „Žemės sklypas aplink pastatą ( - ), nėra suformuotas. Teritorijų planavimo dokumentų nėra. Pažeista: Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/ statybos" nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio (I tomas, b.l. 164-166). Taip pat nustatyta, kad atsakovai, UAB „Kaminta", UAB „Baltic Realty Adviser" Kauno apygardos administraciniame teisme kreipėsi su skundu prašydami panaikinti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. aktą Nr. PS1-1418 ir 2011 m. lapkričio 28 d. aktą Nr. PS1-1734 (I tomas, b.l. 5-8, 87-89). Minėta byla Kauno apygardos administracinio teismo 2012-10-03 nutartimi buvo nutraukta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtą nutartį 2013 m. sausio 23 d. paliko nepakeistą.

60Šalių paaiškinimais ,byloje esančiais rašytiniais įrodymais ,Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis yra nustatyta ,kad Kauno apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama adm. byla nr. Ik-441-554/2013 dėl Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-07-28 pažymos Nr. 1-NS-274(b.l.116,1t. ) panaikinimo, kurioje pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašymu prašė panaikinti KAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statytojui UAB „Baltic realty adviser“ 2008-07-28 išduotą pažymą Nr. 1-NS-274 apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto(bl.l.28-34,3t.). Paminėta byla 2012-05-10 nutartimi yra sustabdyta iki kol įsiteisės teismo sprendimas Kauno apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjamoje byloje. Minėtoje pažymoje yra pažymima ,kad ginčo pastatas yra rekonstruojamas be esminių nukrypimų nuo projekto ,kurį 2007 parengė Ž. R. projektavimo biuras.

61Kauno apskrities viršininko administracija (toliau – KAVA) 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos“ nurodė, kad ji „<...> neprieštarauja, kad nustatyta tvarka parengus projektinę dokumentaciją ir gavus statybos leidimą UAB „Baltic realty adviser“, įmonės kodas 135288467, ( - ), rekonstruotų gamybos, pramonės paskirties pastatą 4G2p, unikalus Nr. ( - ), siuvyklą (toliau – Pastatas). Leidžiama rekonstruoti pastato stogą, atnaujinti fasadą, pakeisti langus, perplanuoti dalį patalpų, pritaikant jas gyvenamajai paskirčiai, vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, nekeičiant pastato užstatymo ploto ir tūrio.“ (It., b.l. 17).

62VĮ Registrų centro Kauno filialas 2013-02-20 rašte Nr. (3.1.6)( - ) „Dėl informacijos pateikimo civilinėje byloje Nr. 2-1819-584/2013“ nurodė ,kad ginčo pastato bendras plotas yra 684,24 kv. m, tūris - 2815 kub. m. Susipažinus su ginčo pastato ir jame esančių keturių atskirų nekilnojamojo turto objektų (2 - negyvenamosios patalpos - siuvyklos, 2 patalpos - butai) archyvinėmis nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylomis, matyti, kad 2008 m. birželio 2 d. kadastrinių matavimų metu buvo nustatyta, kad ginčo pastatas yra trijų aukštų be palėpės. Ginčo pastato trečiojo aukšto patalpų tūris pagal 2008 m. birželio 2 d. kadastrinius matavimus buvo fiksuotas 886 kub. m (1 aukšto -760 kub. m, 2 aukšto - 886 kub. m, rūsio - 283 kub. m). 1996 m. gruodžio 16 d. kadastrinių matavimų metu ginčo pastatas buvo 2 aukštų su neįrengta palėpe, šių matavimų metu ginčo pastato tūris buvo 2204 kub. m (siuvyklos (1 ir 2 aukšto patalpų) - 1832 kub. m, rūsio - 288 kub. m, priestato - 84 kub. m, neįrengtos palėpės tūris neskaičiuotas)(bl.l.139,3t.).Ginčo pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje(bl.l.48,1t.).

632001-09-17 atliekant Pastato ir jo dalių įkainojimą siuvyklos tūris 1832 kub.m. ,rūsio 283 kub.m. ,priestato 84 kub.m., mansardos tūris buvo nustatytas 610 kub. m. (viso 2809 kub. m.)(bl.l.12,3t.).Pagal 2006-01-23 VĮ Registrų centras pažymėjimą iki rekonstrukcijos pradžios pastato bendras plotas buvo 491,03 m2, tūris 2204 m3. Atlikus 2011-09-30 kadastrinius matavimus pastato aukštis yra 8,80m(2 tomo priedas, l. 8-9). Pagrindinio pastato 4G2p,jo dalių ir priestatų (bl.l.12,3t. ) kadastrinių matavimų byloje 2008-06-02 yra užfiksuoti pastato duomenys: tūris-2815 m3,užstatymo plotas 245 m2.

64KAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-06-09 rašte Nr. 11-M-483-690 „Dėl siuvyklos pastato“ nurodyta ,kad pastato užstatymo plotas sumažintas „Siuvyklos aukštis projekte ir statybos vietoje statant nėra viršytas ,pastato bendras tūris projekte nekeičiamas, kadangi pastato paskirtis nekeičiama, detalusis planas nebuvo rengtas(bl.l.14,3t).

65Projekto vadovas Ž. R. ieškovei rašytame 2011-06-17 rašte nr. 2011/60 nurodė , kad pagrindiniai sklypo ir statinio rodikliai: užstatymo tankumas ,užstatymo intensyvumas ir pastato tūris iš esmės nepakito, todėl darytina išvada ,jog šiam ginčo statiniui statyti žemės sklype ( - ) detalaus plano rengti nereikia(bl.l.54,1t. ).

66Ieškovė nurodė ,jog Statybą leidžiančio dokumento atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimas atliekamas, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826, (Žin., 2010, Nr. 116-5944) ir Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-17, (Žin., 2011, Nr. 100-4726) (toliau – Aprašas) nuostatomis.

67Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Kaip nustatytina iš byloje pateiktų patikrinimo aktų, ieškovė statybos procesą reglamentuojančių aktų pažeidimus nustatė ištyrusi statybos leidimą Nr. LNS-21-110510-00333 išduotą 2011-05-10 bei statybos leidimą Nr.LNS-21-110927-00731 išduotą 2011-09-27 .

68Dėl pastato tūrio ir užstatymo ploto

69Pagrindinis aspektas, kurio pagrindu ieškovė kildina viešojo intereso pažeidimą yra tai ,kad padidėjo ginčo pastato tūris ir užstatymo plotas ir būtent šios aplinkybės pažeidžia trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teises. Teismas mano ,kad kiekvienas ieškovės nurodomas menamas įstatymo bei statybos procedūros pažeidimas turi būti ištirtas eliminuojant formalumo kriterijų bei atsižvelgiant į faktines aplinkybes bei išanalizuojant taikytinas įstatymo normas .

70Taigi teismas turi išsiaiškinti ar pastato tūris bei užstatymo plotas realiai statybos metu pakito . Tam yra ištirtinos archyvinės Nekilnojamojo turto kadastro ir registrų bylos, inventorinis Nr. 14980, ( - ), bei jose užfiksuoti istoriniai kadastriniai duomenys. Pastatas nėra kultūros vertybė. Pagal 1996-12-16 kadastro duomenis, siuvyklos Pastato 4G2p, unikalus Nr. 1988-6000-4052, bendras plotas nurodytas 491,03 kv. m, pastato tūris – 2204,00 kub.m, pastato išorės matmenys: ilgis 38,20 m, plotis 6,85 m, pastato aukštis 7,80 m, priestato 1g2m išorės matmenys: ilgis 6,82 m, plotis 1,57 m, priestato išorės aukštis 7,80 m (inventorinės bylos I t., b.l. 1), statinių išdėstymo plane pastato su priestatu užstatymo plotas nurodytas 272 kv. m. Kadastrinių matavimų atliktų 2008-06-02 duomenimis pastatas rekonstruotas į siuvyklą su gyvenamosiomis patalpomis – butais, pakeistas pastato žymėjimas iš „4G2p“ į „4P3p“, pastato bendras plotas paskaičiuotas – 684,24 kv. m, tūris – 2815 kub. m, pastato išorės matmenys: ilgis 38,06 m, plotis 6,44 m, užstatytas plotas 245,00 kub.m, išorės aukštis 9,20 m, priestatas 1g2m nugriautas (inventorinės bylos IIt., b.l. 93).

71Ieškovė apibendrindama VĮ Registrų centro Kauno filialo 2013-02-20 rašte Nr. (3.1.6)( - ) „Dėl informacijos pateikimo civilinėje byloje Nr. 2-1819-584/2013“ nurodytus duomenis , nurodo ,kad atsakovų atstovų paaiškinimai, dėl pastato tūrio pasikeitimo ,jog jis pasikeitė pridėjus prie Nekilnojame turto registre buvusio pastato tūrio, t.y. 2204 kub. m., rekonstruotos mansardos tūrį 610 kub. m. , yra atmestini ,nes pastato tūris pagal 2008-06-02 kadastrinius matavimus, tokiu atveju ,tūrėtų būti 3006 kub.m, kuris gaunamas iš 2204 kub.m atėmus nugriauto priestato 1g2p tūrį, t.y. 84 kub. m, ir pridėjus pastato trečiojo aukšto patalpų tūrį -886 kub. m. ,

72Teismas nurodytus ieškovės argumentus atmeta detaliai nustatydamas aplinkybes ,jog pagal pateiktus kadastro registro duomenis iki rekonstrukcijos pastato rūsio tūris buvo 288 kub. m., pirmo aukšto -916 kub. m. ,antro aukšto -916 kub. m. ,mansardos-610 kub. m. ,priestato tūris – 84 kub. m, viso -2809 kub.m. palėpės tūris 1996-12-16 fiksuojant kadastro duomenis į viso pastato tūrį nebuvo įtrauktas, todėl buvo užregistruotas pastato tūris 2204 kub.m. (bl.l.90,3t. ).Atlikus matematinius skaičiavimus matyti ,kad juose yra 5 kub. m. paklaida. Po rekonstrukcijos - 2008-06-02 pastato rūsio tūris buvo fiksuotas 283 kub. m., pirmo aukšto -760 kub. m. ,antro aukšto -886 kub. m. ,trečiojo aukšto patalpų -886 kub. m. ,priestatas nugriautas, viso -2815 kub.m. (bl.l.139,3t.). Minėti duomenys patvirtina, jog atsakovams atliekant rekonstrukciją, sumažėjo pirmo aukšto patalpų tūris –jis yra sumažintas, buvusio tūrio vietoje įrengiant konsolę .Atitinkamai pirmo ir antro aukšto tūris sumažėjo nugriovus priestatą , o trečio aukšto tūris padidėjo pakeičiant stogą iš šlaitinio į į sutapdintą . Taigi siekiant nustatyti ar pastato tūris padidėjo, reikia atsižvelgti į visus pakitimus bei kiekvienos pastato dalies tūrius, užfiksuotus tiek iki rekonstrukcijos ,tiek 2008-06-02. Išanalizavus minėtus duomenis nustatytina ,kad ieškovė nesutikdama su atsakovų argumentais ir atlikdama skaičiavimus įsigilino ne į visus pakitimus, dėl to argumentai ,kad pastato tūris atlikus skaičiavimus tūrėtų būti 3006 kub.m., kuris gaunamas iš 2204 kub.m. atėmus nugriauto priestato 1g2p tūrį, t.y. 84 kub. m, ir pridėjus 886 kub. m. pastato trečiojo aukšto patalpų tūrį(kaip tą nustatė VĮ“Registrų centras“), yra neteisingi ir yra atmestini(CPK 178 str.).

73Kaip minėta anksčiau , 1996-12-16 atliekant pastato inventorizaciją į ginčo pastato tūrį nebuvo įtrauktas neįrengtos palėpės tūris .Tokia išvada yra grįstina Žemės sklypų ,pastatų, aplinkos tvarkymo objektų, inžinierinių tinklų techninio inventorizavimo metodikos, patvirtintos LR Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 64p. (atitinkamai minėtos nuostatos nustatytinos ir iš Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 “ Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių „97p. ,100p., 153 p. pastabos) bei pastato inventoriniais duomenimis ,kuriais palėpės tūris nurodomas 610 kub.m. Taigi atlikus rekonstrukciją ir įrengus esamą palėpę, pastato tūris realiai nepadidėjo, tik naujai atliekant kadastrinius matavimus įrengtos palėpės tūris bei plotas buvo priskaičiuotas prie bendro pastato ploto ir tūrio. Šias aplinkybės patvirtina byloje esantis VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011-08-16 raštas Nr. (3.1.6)S-2679 „Dėl informacijos pateikimo" .Tai ,kad į pastato tūrį nebuvo įtraukiamas neįrengtų palėpių tūris patvirtina ir statybos leidimas nr. 1, kuriame pastato tūris 2204 kub.m. nurodomas neįskaičiuojant neįrengtos palėpės tūrio, vėliau įrengus palėpę , visuose kituose leidimuose jis nurodomas 2815 kub.m. Taigi, ieškovės ieškinys kildinamas ne iš to ,kad faktiškai padidėjo pastato tūris, bet tuo , kad skyrėsi užregistruotas tūris nuo faktinio dėl palėpės tūrio į bendrą pastato tūrį neįtraukimo.

74Analizuojant pastato užstatymo plotą nustatytina ,kad jis 1996m. buvo 272 kv. m. ,atlikus pastato rekonstrukciją, pastato užstatymo plotas yra 245 kv.m., t.y. sumažėjęs(bl.l.39,1t. ) .Kaip minėta anksčiau, kiekviena įstatymo nuostata turi būti taikoma ne formaliai ,o atsižvelgiant į tai ar realiai yra pažeistos , šiuo atveju , Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip valstybės patikėtinio ,valdančio valstybės žemę, teisės ir atsižvelgdamas į tai ,teismas nustato ,kad užstatymo ploto sumažėjimas valstybės interesų nepažeidžia.

75Teismas nustato , kad pastatui neesant kultūros vertybe iš dalies pastato tūris pasikeitė ir dėl šlaitinio pastato stogo rekonstravimo į sutapdintą ,tačiau minėti statinio elementų rekonstravimo darbai yra numatyti ir dėl jų žemės patikėtinio sutikimas yra gautas .Tokiu atveju svarbu pastebėti tai ,kad iš esmės statinio išoriniai techniniai parametrai išliko nepakitę ,nes statinio aukštis bei jo plotis nepakito- pastatas buvo dviejų aukštų su neįrengta palėpe ,t.y. trijų aukštų pastatas ,šiuo metu įrengus palėpę –trijų aukštų pastatas .Šios teismo nustatytos aplinkybės yra svarbios vertinant trečiojo asmens –Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo esmę, t.y. šiuo sutikimu siekiama ,kad pastato tūris bei jo užstatymo plotas rekonstruojant pastatą, nepasikeistų- nedidėtų, nes ne bet koks tūrio ir užstatymo ploto pasikeitimas yra traktuotinas pažeidžiančiu valstybės interesus . Nustačius ,kad statinio tūris iš esmės nepakito, o užstatymo ploto sumažėjimas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teisių ir interesų nepažeidžia, sutikti su ieškovės bei trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos argumentais , jog yra pažeistas KAVA 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos“ nurodytos sąlygos , nėra pagrindo, todėl ši ieškinio argumentacija yra atmestina(CPK 178 str.) .

76Teismas spręsdamas dėl to ,ar statyba pažeidžia įstatymo normas , įvertina tai ,ar ji pažeidžia ir kitų asmenų ir kokių interesus: ieškovas savo ieškinyje nurodo ,jog Inspekcijos Kauno skyrius 2011-05-26 gavo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pirmininkės R. M. 2011-05-16 skundą, kuriuo pranešama apie galimai neteisėtai išduotą statybos leidimą pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis - butais ( - ), rekonstrukcijai. Pabrėžtina ,kad ieškovė nenustatė ,jog statinio rekonstrukcijos pakitimai pažeidžia paminėtų ar kitų trečiųjų asmenų teises ar interesus, todėl ir šiuo pagrindu tenkinti ieškinį, nėra. Svarbu pastebėti ir tai ,kad pastato rekonstrukcija vyko nuo 2007 m., Kauno apskrities administracija tikrino statybos teisėtumą –leidimą nr. 38-4NR200-140 ir raštu asmenims inicijavusiems patikrinimą pranešė ,kad patikrinus statybą, ji vykdoma be pažeidimų ,2008-07-28 ieškovė išdavė pažymą ,jog statinio statyba vykdoma be esminių nukrypimų nuo projekto, todėl atsakovų lūkesčiai saugiai kurti ir investuoti savo pinigines lėšas rekonstruojant statinį yra laikytini pagrįstais. Pastebėtina ,kad ieškovė vykdydama statybos teisėtumo kontrolės funkciją nurodo ir pateikia įrodymus ,kad 2011-06-10 atliko faktinių duomenų patikrinimą ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-1789 (It., b.l. 14-16),kuriuo savavališkos statybos fakto nenustatė. Atsižvelgiant į tai ,jog objektas yra statomas nuo 2007 m. ir statinio rekonstrukcija faktiškai yra baigiamojoje stadijoje , ieškovės akcentuojami trūkumai nėra pakankamas pagrindas ginčijamų administracinio aktų naikinimui ir atitinkamai neigiamo poveikio statytojų ,o kartu ir valstybės interesų sukėlimui. Priimdamas sprendimą ,teismas atsižvelgia į tai ,kad Lietuvoje ekonominės krizės metu pastatų atnaujinimo darbai yra vykdomi vangiai , o Kaune -ypač, todėl atsižvelgiant į tai , t.p. būtų neprotinga tenkinti ieškinį. Ieškovės veiksmai ,kai statybos proceso pažeidimai yra fiksuojami atlikus statybos darbus , jų baigiamajame etape, yra netoleruotini ir diskredituojantys valstybę ,kuri savo institucijų pagalba turi užtikrinti ,jog į visus pažeidimus, jei tokie būtų esminiai, pažeidžiantys įstatymo nuostatas bei visuomenės interesus, turi būti reaguojama efektyviai bei įmanomai trumpiausiu terminu, kitu atveju, valstybės interesai yra neapginami ar apginami tik deklaratyviai, fragmentiškai, su didžiule žala privatiems asmenims –statytojui, neišvengiamai dėl to gręsiantys valstybės atsakomybe dėl jos institucijų sukeltos žalos atlyginimo .

77Dėl statybos leidimų patikrinimo

78Su pradiniu ieškiniu ieškovė pateikia vienintelį dokumentą, kuriame Aprašo nustatyta tvarka yra nustatyti tam tikri pažeidimai, t.y. 2011-09-28 Patikrinimo aktą Nr. PS1-1418, kurio 1.2 punkte nurodyta, kad tikrinamas Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 ir patikrinimo išvadose nurodyta, kad šis statybos leidimas parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir Reglamento [4.7] nuostatų (tačiau nenurodyta kokių), pažeistas STR „Statinio projektavimas" 45 punktas, LR statybos įstatymo 20 str. 3d. - statinio projektas parengtas neturint teritorijų planavimo dokumentų. Pažymėtina tai, kad Patikrinimo akto Nr. 1 patikrinimo išvadose nėra nurodyta, kad pažeisti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos /statybos" nurodyti reikalavimai pastato rekonstrukcijai, t.y. nekeisti pastato užstatymo ploto ir tūrio. Vėliau patikslinusi ieškinį ieškovė pateikė dar vieną 2011 m. lapkričio 28 d. patikrinimo aktą Nr. PS1-1734 (toliau – Patikrinimo aktas Nr. 2)(bl.l.164,1t. ). Jame nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotas statybos leidimas Nr. LNS-21-110927-00731 parengtas ir išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826, nuostatų . Taigi, Aprašo nustatyta tvarka buvo tikrinti tik du statybos leidimai, t.y. Nr. LNS-21-110510-00333, išduotas 2011-05-10 ir Nr. LNS-21-110927-00731 ,išduotas 2011 m. rugsėjo 27 d. ,todėl nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovė ginčija kitus iki jų išduotus statybos leidimus, juolab, kad ieškovė ieškinyje iš esmės nurodo tik Statybos leidimo Nr. 1 neteisėtumo pagrindus, kurie, kaip minėta, teisės aktų nustatyta tvarka nėra konstatuoti, o kiti ginčijami kaip išvestiniai iš Statybos leidimo Nr. 1 neteisėtumo pagrindų. Akivaizdu, kad ieškinio pagrinde išdėstytos aplinkybės prieštarauja prie jo pridėtiems įrodymams, kuriais įrodinėjami ieškinio reikalavimai.

79LR viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 d. nustatyta, kad individualus administracinis aktas - vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei. Minėto įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, 2 d. nustatyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Minėtuose ieškovės statybos teisėtumą tikrinimo aktuose teismas nustato ,kad jie yra netikslūs , išvados sukelia neaiškumus. Šios aplinkybės ,nors ir nesudaro atskiro pagrindo atmesti ieškinį, tačiau sukelia abejones dėl to, ar statybą leidžiančių dokumentų patikrinimo aktuose nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti statybos leidimus neteisėtais.

80Vertinant ieškovės atliktas procedūras bei jų atitikimą ekonomiškumo bei protingumo kriterijams nustatytina ,kad ieškovas nesilaikė minėto Aprašo, 13 p., kuriame nurodyta, kad baigus patikrinimą, išanalizuojami rezultatai ir parengiamas raštas savivaldybės administracijos direktoriui ir subjektams, padariusiems patikrinimo aktuose nurodytus pažeidimus. Ieškovė nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad įvykdė aprašo 13 p., kuriame nurodyta ,jog ieškovas, konstatavęs projektavimo sąlygų sąvade pažeidimą, nesikreipė į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl nustatyto pažeidimo pašalinimo, todėl, teismo nuomone, ieškovas, kreipdamasis tiesiai į teismą, nesilaikė aprašo 13 punkto reikalavimų, kas įgalintų išvengti neracionaliai naudojamų valstybės resursų (institucijų, teismų darbo ir kt.

81Be viso to ,kas yra paminėta ,nustačius , kad ieškovė nėra konstatavusi prašomuose pripažinti negaliojančiais statybos leidimuose : Nr. 38-4-NR200-140 išduotas 2007-12-13, Nr. 38-4-NR200-140/1, išduotas 2008-07-24 (toliau - Statybos leidimas Nr. 2), Nr. 38-4-NR200-140/2, išduotas 2009-01-09 (toliau - Statybos leidimas Nr. 3), Nr. LNS-21-101115-01193, išduotas 2010-11-15 (toliau -Statybos leidimas Nr. 4) statybos neteisėtumo požymių, ieškinio reikalavimai pripažinti minėtus leidimus negaliojančiais, yra atmestini(CPK 178 str.)

82Dėl detaliojo plano rengimo

83Kaip minėta aukščiau ieškovė 2011-09-28 atliko Savivaldybės administracijos 2011-05-10 išduoto statybos leidimo Nr. LNS-21-110510-00333 parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą ir surašė patikrinimo aktą Nr. PS1-1418, kuriuo konstatavo, kad teritorijų planavimo dokumentų nėra, žemės sklypas nesuformuotas. Pasisakant dėl Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus 2011-09-27 išduoto statybos leidimo Nr. LNS-21-110927-00731 (vietoj statybos leidimo Nr. LNS-21-110510-00333, išduoto 2011-05-10, pakeitus projektą) (Statybos leidimas Nr. 6) ,nustatytina ,kad jo neteisėtumas buvo nustatytas 2011-11-28 Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu Nr. PS1-1734 ir leidimo išdavimo neteisėtumas grindžiamas Teritorijų planavimo dokumentų nebuvimu ,bei tai ,kad pažeistos Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos“ išdėstytos minėtos sąlygos .

84Inspekcijos nuomone, Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos patvirtina, kad ginčo atveju detalaus plano parengimas buvo būtinas, o statinio projektas privalėjo būti rengiamas vadovaujantis patvirtintu teritorijos planavimo dokumentu. Kita vertus, ieškovė tikrindama statybos teisėtumą išvadą ,jog detalusis planas yra būtinas, grindė pasikeitusiu rekonstruojamo pastato tūrio ir užstatymo plotu. Aplinkybes dėl to ,kad statytojas turėjo rengti detalųjį žemės sklypo planą ieškovė išdėstė 2013-02-11 parengiamojo posėdžio metu.

85Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1, 2 dalyse išvardyti atvejai, kada detalieji planai rengiami. Nustatyta, kad jie rengiami inter alia teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti inžinerinių tinklų statybą (1 dalies 1 punktas); kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (1 dalies 4 punktas); 3 dalyje nustatyta, kad jie nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas yra nereikalingas, taip pat kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas yra nekeičiamas(redakcija galiojusi statybos leidimo nr. 1 išdavimo metu). Analogiška nuostata įtvirtinta ir ginčui aktualios redakcijos Detaliųjų planų rengimo taisyklių 18 punkte. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, formuojančio teismų praktiką taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, jurisprudencijoje pripažįstama, kad detalieji planai neturi būti rengiami, jeigu nėra sąlygų, nustatytų Teritorijų planavimo 22 straipsnio 1 dalyje, ir yra bent viena to paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta sąlyga, esant kuriai detalusis planas neturi būti rengiamas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2-235/2007; 2011 m. kovo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-857/2011).

86Nagrinėjamu atveju, žemės sklypas ( - ), yra nesuformuotas, nuosavybės teise valdomas Lietuvos Respublikos. Ginčo atveju, pastato rekonstravimui leidimas buvo reikalingas. UAB „Baltic realty adviser“, siekdamas įgyvendinti Statybos įstatymo redakcijos, galiojusios Savivaldybės administracijos 2007-12-13 išduoto statybos leidimo Nr. 38-4NR.200-140 (Statybos leidimas Nr. 1), 3 straipsnio 2 dalyje numatytas statytojo teises, t.y. žemės sklypą valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, privalėjo gauti žemės sklypo savininko sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka. Tokį sutikimą Kauno apskrities viršininko administracija išdėstė 2006-11-22 rašte Nr. 19-527-(20.20) „Dėl pastato rekonstrukcijos/statybos“ .

87Ginčo teritorijoje nėra galiojančio detaliojo plano, kuriuo būtų nustatytas žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas, nenustatyti ir kiti privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai. Tačiau teigti, kad rekonstruojant pastatą keičiamas faktinis žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, užstatymo plotas ir pastatų aukštis arba keičiamas detaliajame plane nustatytas žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas, nėra jokio teisinio pagrindo, nors šie duomenys niekada jokiu teritorijų planavimo dokumentu ir nebuvo nustatyti. Susipažinus su leidimuose nurodytu rekonstruojamo pastato paskirtimi bei aiškinamuoju raštu (bl.l.168-172,1t. ), teismas nustato ,kad pastate, yra įrengiama siuvykla ( kaip ir iki rekonstrukcijos ) ir 2 butai, todėl teigti, jog pasikeitė žemės sklypo naudojimo paskirtis nėra jokio pagrindo, nes ji išlieka tokia pat. Kaip nurodyta 2011-11-28 patikrinimo akto nr. PSI-1734 1.5p. pagal Bendrąjį Kauno m. planą šiame sklype yra galima komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų(gyvenamosios ) visuomeninės paskirties teritorija. Kauno miesto bendrasis planas yra Kauno miesto savivaldybės teritorijos valdymo, plėtros, tvarkymo bei saugojimo dokumentas, juo nustatyti teritorijos fizinės plėtros tikslai, uždaviniai, prioritetai, pasiūlyti sprendiniai plėtrai įgyvendinti. Bendrojo plano sprendiniai yra privalomi žemesniųjų lygmenų miesto dalių ir smulkesniems detaliesiems planams, jis padeda pagristi specialiųjų ir detaliųjų planų raidos programas bei sprendinius(Kauno miesto bendrasis planas 2003 - 2013 metams).Teismas svarbia aplinkybe laiko tai ,kad žemės sklype naujas statinys nėra statomas ,o rekonstruojamas senas ,todėl įvertinus rekonstruojamo statinio paskirtį, aplinkybių ,jog dėl to keistųsi žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis nenustatyta. Taigi ginčijamu atveju nėra keičiamas nė vienas iš žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą apibūdinančių parametrų, tai yra vienas iš savarankiškų pagrindų taikyti išimtį ir nerengti teritorijos detaliojo plano.

88Sprendžiant statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2007-12-13, statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140/1 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2008-07-24, statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140/2 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2009-01-09, statybos leidimo Nr. LNS-21-101115-01193 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2010-11-15, teisėtumo klausimus, pastebėtina tai ,jog jie nėra ieškovės patikrinti ir argumentai dėl jų neteisėtumo yra išdėstyti ieškinyje . Teismas mano ,kad institucijai vykdančiai statybos teisėtumo kontrolės funkciją ir statytojams bei institucijoms turinčioms valdines funkcijas išduoti leidimus yra svarbi teisinio apibrėžtumo ir aiškumo taisyklė ,kurios ieškovė savo veiksmuose –netikrindama jų nustatytos formos aktais , nesilaikė. Taigi nustačius ,jog aukščiau paminėti leidimai nėra patikrinti nustatyta tvarka, svarstyti , jog jie yra išduoti neteisėtai ,bei ,kad jų išdavimui buvo būtinas detalusis ar kitas teritorijos planavimo dokumentas, nėra pagrindo (CPK 178 str.).

89Nustačius ,kad pagrindiniai sklypo ir statinio rodikliai: užstatymo tankumas ,užstatymo intensyvumas ir pastato tūris iš esmės nepakito, konstatuotina ,kad pastatas rekonstruotas nepažeidžiant minėtų Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-11-22 rašte nurodytų sąlygų, todėl šiam ginčo statiniui statyti žemės sklype ( - ) detalaus plano rengti nereikia .Atsižvelgiant į tai, paminėti ieškovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti(CPK 178 str.).Dėl aspekto susijusio su vandentiekio dalies V1 pakeitimais ir nurodomais Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies ir aukščiau minėto statybos techninio reglamento 45 punkto nuostatų pažeidimais ,pastebėtina tai ,kad ši projekto dalis yra suderinta su Kauno m. žemėtvarkos skyriumi 2007-11-06(bl.l.81,1t. ) ,( UAB “Kauno vandenys“ peržiūrėta 2011-04-19(bl.l.82,1t. )) ir yra paminėta visuose statybos leidimuose ,pradedant nuo atsakovui UAB „Baltic realty adviser“ išduoto pirmojo, todėl nenustačius pažeidimų šioje dalyje- pirmuosiuose keturiuose išduotuose leidimuose , nėra pagrindo jų nustatyti penktame statybos leidime. Atsižvelgiant į tai ,reikalavimas, pripažinti minėtą statybos leidimą, nurodomu pagrindu, negaliojančiu, yra atmestinas(CPK 178 str.).

90Dėl KAVA 2008-07-28 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. 1-NS-274, išduotos UAB „Baltic realty adviser“ (toliau – Pažyma).

91Svarbus aspektas apsprendžiantis ieškinio reikalavimų nepagrįstumą yra ieškovės ,kaip KAVA teisių ir pareigų perėmėjos 2008-07-28 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. 1-NS-274, išdavimas UAB „Baltic realty adviser“. Byloje susiklostė situacija ,kad šios pažymos teisėtumo klausimas yra sprendžiamas Kauno apygardos administraciniame teisme ,kuris ,kaip minėta jos nagrinėjimo klausimą sustabdė iki šioje byloje priimto sprendimo įsiteisėjimo ,todėl teismas, neesant šiai pažymai nuginčyta ,vadovaujasi joje nurodytais duomenimis bei faktais ,kad pastato statyba vykdoma be esminių nukrypimų nuo projekto.

92Dėl viešojo intereso

93Konstitucinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis - užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003-12-30 d., 2004-12-13, 2004-12-29, 2006-01-16 nutarimai). Tačiau kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Be to, Konstitucinis teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio teismo 1997-05-06, 2005-05-13 nutarimai). Atsižvelgiant į paminėtą Konstitucinio teismo jurisprudenciją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad viešasis interesas, taikant LR administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o įstatyme numatytų subjektų teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip teisė nustatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Kiekvienu atveju, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas, dėl kurio gynimo kreipiamasi į teismą, turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, bylą nagrinėjantis teismas turi nustatyti, ar jo teisės aktais nustatyta tvarka neapgynus būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Ieškovė, reikalaudama panaikinti statybos leidimus ir prašanti rekonstruoti pastatą , sumažinant jo esamą tūrį, nenurodė kokias pasekmes sukels minėtų administracinių sprendimų panaikinimas. Atsižvelgiant į šiuos argumentus laikytina, kad ieškovė viešojo intereso gynimą grindžia prielaidomis. Taip pat ieškovės pozicija ,kad yra pažeisti trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ar kitaip tariant valstybės interesai taip pat yra abejotina ,kai nustatyta ,jog dėl statybos leidimų patikrinimo minėta institucija į ieškovę, nesikreipė. Teismas, spręsdamas viešojo intereso šioje byloje buvimo ar nebuvimo klausimą, vadovaujasi Konstitucinio teismo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ kuriame konstatuota ,jog teismų praktika rodo, kad teismai, spręsdami bylas dėl statybų, pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus, ir priimdami sprendimą dėl tokių statybų padarinių šalinimo, privalo atsižvelgti į visas bylos aplinkybes bei sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą. Neteisėtų statybų ir jų pasekmių klausimai yra spręsti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudencijoje. Byloje Hamer prieš Belgiją EŽTT konstatavo, kad net ir neteisėtai pastatytas statinys laikytinas statytojo nuosavybe, taigi saugomas ir ginamas pagal nuosavybės neliečiamumo principą, nes tam tikrais atvejais priėmus sprendimą nugriauti neteisėtai pastatytą statinį statytojas patiria itin sunkias materialines ekonomines pasekmes. Nepaisant to, EŽTT taip pat pažymėjo, kad ekonomikos imperatyvai ir netgi kai kurios prigimtinės teisės, tokios kaip teisė į nuosavybę, neturėtų nusverti aplinkos apsaugos imperatyvų ir būtinybės užtikrinti viešojo intereso apsaugą, ypač tais atvejais, kai valstybė teisinėmis priemonėmis yra nustačiusi atitinkamą statybos režimą. Vertinant teisės į nuosavybę apsaugą neteisėtos statybos kontekste, būtina užtikrinti visuomenės ir asmens interesų pusiausvyrą. Konstitucinis teismas yra konstatavęs ,jog Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimai).Taigi, įstatymu nustatant atsakomybę, taip pat jos įgyvendinimą, turi būti išlaikoma teisinga visuomenės ir asmens interesų pusiausvyra, kad būtų išvengta nepagrįsto asmens teisių ribojimo. Remiantis šiuo principu įstatymais asmens teisės gali būti apribotos tik tiek, kiek yra būtina viešiesiems interesams ginti, tarp pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo privalo būti protingas santykis. Taigi iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų, įstatymų leidėjui reguliuojant santykius, susijusius su statybų, pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus, pasekmių šalinimu, kyla pareiga nustatyti kriterijus arba (ir) atvejus, kuriems esant teismas, sprendžiantis dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėtų priimti teisingą sprendimą ir šitaip įvykdyti teisingumą. Būtina pabrėžti, jog kiekvienu konkrečiu atveju, vis dėl to turėtų būti vertinama, kokio pobūdžio neatitikimai(pažeidimai ) yra nustatomi , ar jie tikrai vienareikšmiškai suponuoja neigiamo sprendimo (bendrine prasme) priėmimą statytojo (užsakovo) atžvilgiu. Pažymėtina, kad tik formalaus aspekto konstatavimas (įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimas), neapibrėžus konkretaus viešojo intereso aiškaus pažeidimo ir jo (viešojo intereso) reikšmingumo, reikalingumo, vertingumo visuomenei ar jos daliai nėra teismo teisingo sprendimo priėmimas. Toks teisminis procesas, kuriame tik formaliai ginčijami administraciniai aktai – statybos leidimai yra neefektyvus, neracionaliai naudojami valstybės resursai ,taip sukuriamas nestabilumas susiformavusiuose teisiniuose santykiuose.

94Ieškovė nurodė ,jog patikrinimas inicijuotas gavus Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pirmininkės R. M. 2011-05-16 skundą. Nagrinėjamoje byloje teismas priimdamas sprendimą nustato ,jog privačių gretimo namo gyventojų, kurie inicijavo statybos procedūros patikrinimą , interesų, statyba nepažeidžia . Insoliacijos skaičiavimai tik patvirtina teismo išvadą (2tomo priedas ,l.37) .Pabrėžtina ,kad trečiasis asmuo Kultūros vertybių departamentas atsakovams pretenzijų neišreiškė, o pastatas nėra kultūros vertybė. Dėl šių aplinkybių naikinti išduotus statybos leidimus t.p. nėra pagrindo(CPK 178 str.).

95Teismas nenustato statybos procedūroje (išduodant leidimą statybai) teisės aktų reikalavimų pažeidimų, todėl atsižvelgiant į tai, ieškinys dėl pripažinimo negaliojančiais : statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2007-12-13, statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/1 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2008-07-24, statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/2 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2009-01-09, statybos leidimą Nr. LNS-21-101115-01193 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2010-11-15, panaikinti statybos leidimą Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2011-05-10, statybos leidimą Nr.LNS-21-110927-00731 administracijos išduotą 2011-09-27 , yra atmestinas (CPK 178 str. ).

96Dėl ieškinio senaties taikymo byloje.

97Ieškinio senatis – tai laiko tarpas, per kurį asmeniui garantuojamas jo pažeistos teisės gynimas, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą (CK 1.124 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimai, kurie sprendžiami pagal teismui šalių pateiktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, Nr. 3K-3-154/2007 ir kt.). Socialinė senaties termino instituto paskirtis – užtikrinti teisėtų savininkų teisių ir interesų apsaugą ir gynimą nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų žalingo poveikio. Atsakovai nurodo, kad senaties terminas, nustatytas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje, yra praleistas, ieškinys teismui pateiktas pavėluotai ,nors apie skundžiamą 2007-12-13 statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140 ,ieškovė žinojo bei buvo su atitinkama dokumentacija susipažinusi iki 2011-06-30, o minėtos datos ieškovės raštas (bl.l.66,671t. )atsakovės Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriui, reikalaujant šį leidimą ir su juo susijusią informaciją pateikti ieškovei , tik patvirtina senaties praleidimo faktą . Atkreiptinas dėmesys į tai ,kad statybos leidimą Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2011-05-10, ieškovės atstovė S. B. gavo 2011-06-13 (bl.l.84,3t. ), kai Kauno m. savivaldybės Miesto plėtros departamentas pateikė inspekcijai statybos leidimų sąrašus. Teismas, su tokiais atsakovų teiginiais sutinka iš dalies nustatydamas, jog apie minėto leidimo Nr. 38-4-NR200-140 išdavimą ieškovė , Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių ir pareigų perėmėja(bl.l.26,3t.) žinojo nuo 2008-06-09, kai paminėtos dienos raštu „Dėl siuvyklos pastato “ atsakė R. M., kuri buvo prašiusi jį ištirti (bl.l.14,15,3t.). ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Šiuo atveju nustatytina ,kad ieškinio senaties termino eigos pradžia, kai ieškinį pareiškia ieškovas , yra skaičiuojamas nuo tos dienos ,kai nustatytina ,kad ieškovė turėjo pakankamai informacijos spręsti apie išduotų statybos leidimų teisėtumą : dėl 2007-12-13 statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140- nuo 2008-06-09, dėl statybos leidimo Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2011-05-10, 2011-06-13. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-07-28 išduota pažyma Nr. 1-NS-274 taipogi patvirtina teismo išvadas ,nes joje konstatuota , jog statyba vykdoma be esminių nukrypimų nuo projekto, o tokią išvadą ieškovės darbuotojai galėjo padaryti tik neabejotinai susipažinę su statybos leidimais bei statinio projektu. Ieškinys teismui paduotas (2011-10-12) praleidus LR ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą. Taigi nustačius ,jog ieškovė ieškinį dėl statybos leidimų ,tarp jų dėl statybos leidimo Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto 2011-05-10 , dėl 2007-12-13 statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140- teismui pateikė 2011-10-12, ieškovės reikalavimams taiko senatį. Paminėtas aspektas sudaro savarankišką pagrindą ieškiniui atmesti. Ieškovė termino atnaujinti neprašo.

98Dėl bylos dalies nutraukimo

99Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525–540/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146–391/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143–560/2010).Nustatytina ,kad ieškovas, ginčydamas statybos leidimą, neprivalo reikšti savarankiškų reikalavimų panaikinti vientisos administracinės procedūros (statybos leidimo išdavimo) metu priimamus procedūrinius (tarpinius) veiksmus: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-464 ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06 protokolą Nr. 40-1O-SK1545, todėl byla šioje dalyje yra nutrauktina, nes reikalavimas nenagrinėtinas teisme(CPK 293str.1p.) .

100Dėl įpareigojimo VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis – butais 4P3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ), techninius rodiklius, nurodant tūrį - 2204kub. m, o bendrąjį plotą - 491,06 kv. m, kaip numatyta 1996-12-16 kadastro duomenų byloje

101Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymas. Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Įstatymo nustatyta nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra ne nuosavybės įsigijimo pagrindas, o įstatymuose nustatytais pagrindais įgytos nuosavybės registravimas, kuriuo valstybė, išviešindama šiuos faktus, siekia užtikrinti nuosavybės teisių apsaugą, suteikiant patikimą ir teisėtai gautą informaciją apie šių teisių pasikeitimus ir jų suvaržymus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis numato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia nuostata yra nurodyta ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.262 straipsnyje. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą, reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, jog suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Teismas nustato ,kad duomenys apie ginčo pastatą ir jame esančius keturis atskirus nekilnojamojo turto objektus atitinka nekilnojamojo turto registro ir kadastro bylose (2008 m. birželio 2 d. kadastrinių matavimų duomenys) ir 2008 m. liepos 28 d. pažymoje Nr. l-NS-274 esančius duomenis. Todėl nenuginčijus Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2008 m. liepos 28 d. pažymos Nr. l-NS-274 bei ją pagrindžiančių kadastrinių matavimų nėra jokio teisinio pagrindo keisti nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytus duomenis. Atsižvelgiant į tai ieškovės ieškinio reikalavimas -įpareigoti VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis – butais 4P3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ), techninius rodiklius, nurodant tūrį – 2204 kub. m, o bendrąjį plotą - 491,06 kv. m, kaip numatyta 1996-12-16 kadastro duomenų byloje yra atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

102Atsakovės UAB „Kaminta" ir UAB „Baltic realty adviser" byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas ,susijusias su advokato byloje atstovavimu 15403,30Lt (5432,90Lt +9970,40Lt )(bl.l.63-71,2t.). Ieškinį atmetus atsakovėms priteistinos jų atstovavimo teisme patirtos išlaidos. Rekomendacijų 7 p. reglamentuota, kad advokato atstovavimo išlaidų sumos apskaičiuojamos taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Rekomendacijų 8.2 p. nustatyta, kad už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į priešieškinį ar ieškinį parengimą maksimaliai priteistina 3 MMA. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 p., už vieną atstovavimo valandą yra priteistina 0,15 MMA dydžio. Pagal Rekomendacijų 9 p., atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos ir paslaugų teikimo laikas skaičiuojamas jį apvalinant: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Atsižvelgiant į atsakovių advokato teiktų procesinių dokumentų kiekį, atliepimų argumentaciją bei atstovavimo teismo posėdžiuose trukmę (17 val.*150Lt ), teismas laiko esant pagrįstu atsakovams UAB „Kaminta" ir UAB „Baltic realty adviser" lygiomis dalimis iš ieškovės priteisti po 3500Lt advokato atstovavimo išlaidų, likusioje dalyje prašymą ,kaip nepagrįstą atmetant (CPK 98str. 3d. ,CPK 7str.,LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo).

103Iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, kadangi ieškovė nuo jų yra atleista (CPK 83str. 1d. ).

104Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

106Bylą dalyje dėl ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimų panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-464 ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06 protokolą Nr. 40-1O-SK1545, nutraukti.

107Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

108Iš ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos į.k. 288600210 atsakovams UAB „Kaminta" į.k. 234029740 ir UAB „Baltic realty adviser" į.k.135288467 priteisti po 3500Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų).

109Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Vaivai... 2. žodinio proceso tvarka spręsdama bylą pagal ieškovės Valstybinės... 3. Ieškovė ieškiniu (bl.l.3-12,1t.) prašė panaikinti:... 4. 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 5. 2.Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007-12-06... 6. 3.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140 Kauno miesto savivaldybės... 7. 4.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/1 Kauno miesto savivaldybės... 8. 5.statybos leidimą Nr. 38-4-NR200-140/2 Kauno miesto savivaldybės... 9. 6.statybos leidimą Nr. LNS-21-101115-01193 Kauno miesto savivaldybės... 10. 7. statybos leidimą Nr. LNS-21-110510-00333 Kauno miesto savivaldybės... 11. 8.įpareigoti VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su... 12. 9. įpareigoti statytoją UAB „Kaminta" ir UAB „Baltic realty... 13. Ieškovė byloje 2011-12-28 pateikė patikslintą ieškinį(bl.l.150-160,1t.)... 14. panaikinti statybos leidimą Nr.LNS-21-110927-00731 administracijos išduotą... 15. Ieškinyje nurodė , kad pagal 2006-01-23 VĮ Registrų centras pažymėjimą... 16. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 17. Atsiliepime nurodė ,kad ieškinys teismui paduotas (2011-10-11) praleidus LR... 18. Ieškovė nepateikė duomenų patvirtinančių tai, kad 2011-09-28 surašiusi... 19. Ieškovė teigia, kad ginčijamas statybos leidimas Nr. 38-4-NR200-140,... 20. Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad Patikrinimo akto forma yra patvirtinta... 21. Patikslintu ieškiniu ieškovė reiškia naują reikalavimą (reikalavimas Nr.... 22. Patikrinimo akto Nr. 2, 1.2 punkte nurodyta, kad tikrinamas statybą... 23. Patikrinimo akto Nr. 2 išvadoje nurodyta, kad pažeisti Kauno apskrities... 24. Ieškovės veiksmai , susiję su statybos leidimų Patikrinimo aktų pildymo... 25. Taip pat paminėjo tai, kad ieškovė yra praleidusi terminą ginčyti Kauno... 26. Atsakovės UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ su ieškiniu... 27. Siekiant nustatyti, ar rekonstruotas pastatas nepažeidžia aplinkinių... 28. Patikrinimo 2011-09-28 akto Nr. PS1-1418 ir 2011-11-28 akto Nr. PS1-1734... 29. Net jeigu teismas ir nustatytų, kad atliekant pastato rekonstrukciją, galimai... 30. Atsakovių įsitikinimu ieškovė yra praleidusi STR 1.09.06:2010 „Statybos... 31. Atsakovė Valstybės įmonės „Registrų centras“ atstovė su ieškiniu... 32. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis nustato nekilnojamojo... 33. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsako... 34. Atkreipė dėmesį į tai, kad VĮ Registrų centro duomenimis 2011 m. rugsėjo... 35. Trečiasis asmuo Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 36. Trečiasis asmuo UAB "Sanistal" nepateikė atsiliepimo .... 37. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su... 38. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė .... 39. Nurodė ,kad Inspekcijos Kauno skyriuje visi dokumentai, reikalingi statybą... 40. Ieškovė gavusi iš Kauno miesto savivaldybės visą išvadoms padaryti... 41. Ieškovė 2011-11-28 patikrino Savivaldybės administracijos 2011-09-27... 42. KAVA 2008-07-28 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo... 43. Ieškinyje nurodytas statinys stovi nekilnojamos kultūros vertybės Kauno... 44. Teismo posėdžio metu atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracijos... 45. Teismo posėdžio metu atsakovų UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty... 46. Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybės įmonės „Registrų centras“... 47. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie... 48. Trečiųjų asmenų Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos,... 49. Byla dalyje dėl reikalavimų panaikinti Kauno miesto savivaldybės... 50. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-01-23 pažymėjime apie nekilnojamojo... 51. Iki rekonstrukcijos pastatas buvo neeksploatuojamas, avarinės būklės... 52. Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr.... 53. Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr.... 54. Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr.... 55. Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr.... 56. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 57. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotas... 58. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-14 išrašo... 59. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 60. Šalių paaiškinimais ,byloje esančiais rašytiniais įrodymais ,Lietuvos... 61. Kauno apskrities viršininko administracija (toliau – KAVA) 2006-11-22 rašte... 62. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2013-02-20 rašte Nr. (3.1.6) 63. 2001-09-17 atliekant Pastato ir jo dalių įkainojimą siuvyklos tūris 1832... 64. KAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento... 65. Projekto vadovas Ž. R. ieškovei rašytame 2011-06-17... 66. Ieškovė nurodė ,jog Statybą leidžiančio dokumento atitikties teisės... 67. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 68. Dėl pastato tūrio ir užstatymo ploto... 69. Pagrindinis aspektas, kurio pagrindu ieškovė kildina viešojo intereso... 70. Taigi teismas turi išsiaiškinti ar pastato tūris bei užstatymo plotas... 71. Ieškovė apibendrindama VĮ Registrų centro Kauno filialo 2013-02-20 rašte... 72. Teismas nurodytus ieškovės argumentus atmeta detaliai nustatydamas aplinkybes... 73. Kaip minėta anksčiau , 1996-12-16 atliekant pastato inventorizaciją į... 74. Analizuojant pastato užstatymo plotą nustatytina ,kad jis 1996m. buvo 272 kv.... 75. Teismas nustato , kad pastatui neesant kultūros vertybe iš dalies pastato... 76. Teismas spręsdamas dėl to ,ar statyba pažeidžia įstatymo normas ,... 77. Dėl statybos leidimų patikrinimo ... 78. Su pradiniu ieškiniu ieškovė pateikia vienintelį dokumentą, kuriame... 79. LR viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 d. nustatyta, kad individualus... 80. Vertinant ieškovės atliktas procedūras bei jų atitikimą ekonomiškumo bei... 81. Be viso to ,kas yra paminėta ,nustačius , kad ieškovė nėra konstatavusi... 82. Dėl detaliojo plano rengimo ... 83. Kaip minėta aukščiau ieškovė 2011-09-28 atliko Savivaldybės... 84. Inspekcijos nuomone, Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos patvirtina, kad... 85. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1, 2 dalyse išvardyti atvejai,... 86. Nagrinėjamu atveju, žemės sklypas ( - ), yra nesuformuotas, nuosavybės... 87. Ginčo teritorijoje nėra galiojančio detaliojo plano, kuriuo būtų... 88. Sprendžiant statybos leidimo Nr. 38-4-NR200-140 Kauno miesto savivaldybės... 89. Nustačius ,kad pagrindiniai sklypo ir statinio rodikliai: užstatymo tankumas... 90. Dėl KAVA 2008-07-28 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų... 91. Svarbus aspektas apsprendžiantis ieškinio reikalavimų nepagrįstumą yra... 92. Dėl viešojo intereso... 93. Konstitucinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos... 94. Ieškovė nurodė ,jog patikrinimas inicijuotas gavus Daugiabučio namo ( - ),... 95. Teismas nenustato statybos procedūroje (išduodant leidimą statybai) teisės... 96. Dėl ieškinio senaties taikymo byloje. ... 97. Ieškinio senatis – tai laiko tarpas, per kurį asmeniui garantuojamas jo... 98. Dėl bylos dalies nutraukimo ... 99. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių... 100. Dėl įpareigojimo VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su... 101. Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių... 102. Atsakovės UAB „Kaminta" ir UAB „Baltic realty adviser" byloje... 103. Iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 104. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 106. Bylą dalyje dėl ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 107. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 108. Iš ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 109. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...