Byla 2-2455-264/2009

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Sviremsta“ atstovei adv. Daliai Barkauskienei, atsakovės Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovėms D. J., A. G., trečiojo asmens UAB „Vilungė“ atstovui adv. Linui Stanislovui Bagdonui, institucijos teikiančios išvadą- Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės atstovei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sviremsta“ ieškinį atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Vilungė“, institucija teikianti išvadą - Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės, dėl supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu ( b. l. 3-7) prašo pripažinti, kad perkančioji organizacija - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija neteisėtai atmetė uždarosios akcinės bendrovės „Sviremsta“ pasiūlymą supaprastintame atvirame Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurse, ir įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008-12-29 d. pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse.

3Ieškovė ieškinyje nurodė bei teisme jos atstovė paaiškino, kad 2008-12-05 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 93 paskelbė apie supaprastintą atvirą Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkursą. Norėdama dalyvauti nurodytame konkurse, ieškovė įsigijo Supaprastinto atviro konkurso Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurso sąlygas ir 2008-12-29 Perkančiai organizacijai pateikė Pasiūlymo raštą dėl Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbų, kartu pridėdamas visus reikiamus dokumentus, tame tarpe priedą „Veiklos sąrašas Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbai Pirkimo Nr. 71420“ (toliau – Veiklos sąrašas). Veiklos sąraše nurodė pasiūlytų darbų kainą, kurią sudaro visų sudedamųjų sąmatų komponentų suma – 2 195 611,20 Lt, atskirai nurodė PVM 18 % - 395 210,01 Lt, ir nurodė bendrą sumą – 2 590 821,21 Lt. Pasiūlymo rašte nurodė bendrą pasiūlymo kainą 2 849 903, 33 Lt, į kurią, kaip reikalavo Perkančioji organizacija, buvo įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai bei PVM, ir užsakovo rezervas, kurį sudarė 10 procentų pasiūlymo vertės; taip pat atskirai išskyrė PVM sumą 434 731, 02 Lt. 2009-01-27 gavo Perkančios organizacijos raštą Nr. (3.7-V8)2009/3-132 „Dėl pasiūlymo patikslinimo“, kuriuo buvo siūloma ištaisyti veiklų sąraše padarytas kainos apskaičiavimo klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. UAB „Sviremsta“ 2009-01-30. raštu nurodė, kad nurodytos „klaidos“ taisymas būtų galimas tik nurodant tūkstantąsias dalis po kablelio, o tai yra nereikšminga, ir galutinės pasiūlytos kainos nekeičia. 2009-03-04 ir 2009-07-04. raštais atsakovė (Perkančioji organizacija) ieškovei pranešė apie pasiūlymo atmetimą ir pretenzijos netenkinimą. Mano, kad UAB „Sviremsta“ pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, nes perkančioji organizacija Supaprastinto atviro konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, kainos ar įkainių apvalinimų taisyklių. UAB „Sviremsta“, teikdama kainos pasiūlymą, pasirinko tokį būdą: skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio, ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės - nurodant du skaičius po kablelio, antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių. UAB „Sviremsta“ pateiktas pasiūlymas šiame konkurse atmestas nepagrįstai ir turi būti vertinamas. Yra visos prielaidos pretenduoti į šio konkurso laimėtojus, kadangi pasiūlymas yra ekonomiškai pagrįstas, atitinka visus Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, o pasiūlymo kaina yra mažesnė nei kitų konkurso dalyvių, kurių preliminarią eilę patvirtino Perkančioji organizacija.

4Atsakovė savo atsiliepime į ieškinį (b. l. 100-101) nurodė bei atsakovės atstovės teisme paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d. ir konkurso sąlygų 8.5 punktu, kadangi pateiktame pasiūlyme yra padarytos kainos skaičiavimo klaidos ir leidus jas ištaisyti ieškovė jų neištaisė. Ieškovė pateikė pasiūlymo bendrą kainą apvalindama dviejų skaičių po kablelio ir nurodė kainą 2 849 903, 33 Lt, o ne sveikaisiais skaičiais, todėl pasiūlymas vertinamas litais ir centais. Įvertinus pasiūlymą litais, negalės būti pateikti tikslūs finansiniai dokumentai, nekeičiant galutinės kainos. Ieškovės paaiškinime bei pretenzijoje nurodyta, kad neteisingai skaičiuodama PVM sumą, ji nepažeidžia valstybės, kaip šio mokesčio gavėjo, interesų bei pridėtinės vertės mokestį reguliuojančių teisės aktų. Tačiau perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja, o pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu kodeksu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Šalių, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jos atstovės paaiškinimu teismo posėdyje, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės:

7Projekto „Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas" finansavimas numatytas 2007 m. rugsėjo 11 d. Paramos skyrimo sutartyje Nr. 8-395 . Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonių grupės „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“ priemonės, registracijos Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0257. Bendra projekto vertė - 2.218.934,00 Lt suma, kuri pagal Paramos sutartį skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš jų - 2.081.450,00 Lt skirta darbų pirkimui, 137.484,00 Lt - paslaugų pirkimui.

8Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2008-12-05 leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 93 paskelbė apie supaprastintą atvirą Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkursą.

9Ieškovė 2008-12-29 atsakovei (perkančiajai organizacijai) pateikė Pasiūlymo raštą dėl Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbų, veiklos sąrašą - Pirkimo Nr.71420 (priedas Nr. 3) ir kt. ( b. l. 67-70), nurodydama bendrą pasiūlymo kainą su PVM – 2 849 903, 33 Lt, į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 434 731, 02, taip pat ieškovės rezervas, kurį sudaro 10 procentų nuo pasiūlymo vertės.

10Atsakovė 2009-01-27 raštu Nr. (3.7-V8)2009/3-132 „Dėl pasiūlymo patikslinimo“, pasiūlė ieškovei ištaisyti veiklų sąraše padarytas kainos apskaičiavimo klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos (b. l. 71). UAB „Sviremsta“ 2009-01-30 rašte nurodė, kad padarė kainos apskaičiavimo klaidą ir kad jos ištaisymas įmanomas tik vienu būdu - skaičiuojant darbų kainas tūkstantosiomis po kablelio dalimis: tada tarpinė suma be PVM turėtų būti 2 195 611, 194 Lt; PVM (18 proc.) - 395 210, 016 Lt ir bendra suma - 2 590 821, 21 Lt Tačiau veiklų sąraše darbų kainos buvo apskaičiuotos dešimtosiomis po kablelio dalimis ir atsiradusi aritmetinė apvalinimo klaida pasilieka užprogramuota. Nurodė, kad aritmetinė apvalinimo klaida pasiūlyme nereikšminga, ir galutinės pasiūlytos kainos nekeičia (b. l. 72).

112009-03-04 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimu (protokolas Nr.8) atmetė UAB „Sviremsta“ pasiūlymą, o 2009-03-04 raštais pranešė ieškovei apie pasiūlymo atmetimą, vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d., konkurso sąlygų 8.5 punktu, kadangi pateiktame pasiūlyme yra padarytos kainos skaičiavimo klaidos, kurias ištaisius ieškovės pasiūlymo kaina pasikeičia ir yra 2 849 903,34Lt bei pateikė sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas trečiasis asmuo UAB „Vilungė“, jo bendra pasiūlymo kaina su PVM - 2 850 132 Lt, t. y. 228, 70 Lt didesnė nei ieškovės (b. l. 73, 103-106).

12Ieškovė 2009-03-09 pateikė atsakovei pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo (b. l. 75-76), kurios atsakovė netenkino. 2009-10-26 atsakovė (perkančioji organizacija) protokolu Nr. 14 ( b. l. 157) patvirtino pasiūlymų eilę, kurioje trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ įrašytas pirmuoju numeriu.

132009-10-01 ieškovė pasirašė darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį su atsakove dėl Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių aitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo, sutarties objekto kaina – 4760 Lt ( b. l. 139-144).

14LR Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje ( b. l. 122) nurodyta, kad perkančiajai organizacijai tiek Konkurso sąlygų 8. 5 p., tiek taisyklių 69. 3 p. nurodžius sąlygą, kuriai esant pateiktas pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, pasiūlymas turi būti atmestas vadovaujantis Taisyklių 71. 3 p.. Teismo posėdyje LR Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė paaiškino, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada nėra tiksli, kadangi nebuvo pateikti visi procesiniai dokumentai, nurodė, kad perkančiosios organizacijos pareiga Supaprastinto atviro konkurso sąlygose nurodyti aiškias kainos apskaičiavimo taisykles.

15Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-25 įsakymu Nr. VI-1008 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 69.3 p. nurodyta, kad „perkančioji organizacija“, nagrinėdama pasiūlymus radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių ištaisyti aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos ( b. l. 37-66).

16Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-01 įsakymu Nr. V1-1309 patvirtintų Konkurso sąlygų 8. 5 p. nustatyta, kad jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ( b. l. 12-20). Taisyklių 71. 3 p. nustatyta, kad pasiūlymas atmetamas, jei neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

17Atsakovės paskelbtose Konkurso sąlygose 1.3. punkte nurodyta, kad pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais poįstatyminiais aktais. Konkurso metu galiojo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-12-31 įsakymu Nr. 1S-121 (2006-12-27 įsakymo Nr. 1S-82 redakcija) „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ patvirtintos „Supaprastinto atviro konkurso sąlygos“, ir šių Sąlygų 5.4. punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija turi nurodyti aiškias kainos apskaičiavimo taisykles.

18Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, Konkurso sąlygose nenumatyta aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, nenurodyta, kokiu tikslumu (lito, lito dešimtųjų dalių, šimtųjų dalių, tūkstantųjų dalių ar dešimttūkstantųjų dalių (pvz. lito ir euro santykis: 3,4528 Lt = 1 EUR) turi būti pateiktas pasiūlymas, taikomos ar ne kainos/įkainio apvalinimo taisyklės.

19UAB „Sviremsta“, teikdama kainos pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio, ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės - nurodant du skaičius po kablelio, antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių.

20Atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi, konkurso sąlygų 8.5 punktu nurodydama, kad pateiktame pasiūlyme yra padarytos kainos skaičiavimo klaidos, o ištaisius pasiūlyme padarytas kainos skaičiavimo klaidas ieškovės pasiūlymo kaina pasikeičia ir yra 2 849 903,34Lt, o ne pasiūlyme nurodyta - 2 849 903,33 Lt, t. y. 1 cento skirtumas.

21UAB „Sviremsta“, teikdama pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio, ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės - nurodant du skaičius po kablelio, antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių. Esant tokiam ieškovo pateikto skaičiavimo būdui, perkančiosios organizacijos dokumentuose nenurodžius aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, negatyvių padarinių rizika tenka pačiai atsakovei ( perkančiajai organizacijai).

22Atsakovė atmetė pasiūlymą, nes ieškovė neištaisė aritmetinės klaidos – 1 centas ( 2 849 903, 34 Lt, o pasiūlyme nurodyta - 2 849 903,33 Lt), iš esmės nekeičianti ieškovės pateikto pasiūlymo, jo galutinės kainos, neturinti jokios reikšmės nustatant laimėtoją rezultatui, ir ši priemonė neadekvati siekiamam tikslui. Todėl toks atsakovo aiškinimas ir taikymas konkurso sąlygų 8.5 p., taisyklių 69. 3 p. atmetant pasiūlymą, prieštarauja bendriesiems teisės principams, įtvirtintiems CK 1. 5 str. ( protingumo, teisingumo ir sąžiningumo), bei Viešųjų pirkimų Įstatymo 3 str. įtvirtintam proporcingumo principui, nelaikytina klaida ir negali būti vertinama kaip Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygų neatitiktis, todėl pasiūlymo atmetimas pripažintinas neteisėtu. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Atsakovės Viešųjų pirkimų komisija 2009-10-26 posėdyje patvirtino pasiūlymų eilę, kurioje trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ pripažintas laimėtoju, tačiau darbų pirkimo sutartis iki šiol nesudaryta. Pripažinus, kad atsakovė neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse, atsakovė įpareigotina svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008-12-29 d. pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse.

23Aplinkybė, jog 2009-10-01 ieškovė pasirašė darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį su atsakove dėl to paties objekto ( b. l. 139-144), nėra kliūtis svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008-12-29 pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse, nes darbų ir paslaugų kainos visiškai nelygiavertės, ir 2009-10-01 sutartis gali būti nutraukta vienašališkai (be teismo) sutartyje nustatytomis sąlygomis (b. l. 139-144).

24Teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 12 23 priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 nutartyje suformuota teisės normų taikymo nuostata, kad Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

25Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos išlaidos - 256 Lt žyminis mokestis ieškovei ( b. l. 8), ir 36, 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu, valstybei (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270, 307 str.,

Nutarė

27ieškinį patenkinti visiškai. Pripažinti, kad perkančioji organizacija - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija neteisėtai atmetė uždarosios akcinės bendrovės „Sviremsta“ pasiūlymą supaprastintame atvirame Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurse, ir įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008-12-29 d. pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse.

28Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, j. a. kodas 188773916, priteisti 256 Lt žyminį mokestį uždarajai akcinei bendrovei „Sviremsta“, įmonės kodas 159426236, ir 36, 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu, valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Editai... 2. ieškovė ieškiniu ( b. l. 3-7) prašo pripažinti, kad perkančioji... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė bei teisme jos atstovė paaiškino, kad 2008-12-05... 4. Atsakovė savo atsiliepime į ieškinį (b. l. 100-101) nurodė bei atsakovės... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Šalių, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, Viešųjų pirkimų tarnybos... 7. Projekto „Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato... 8. Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2008-12-05... 9. Ieškovė 2008-12-29 atsakovei (perkančiajai organizacijai) pateikė... 10. Atsakovė 2009-01-27 raštu Nr. (3.7-V8)2009/3-132 „Dėl pasiūlymo... 11. 2009-03-04 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo... 12. Ieškovė 2009-03-09 pateikė atsakovei pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo... 13. 2009-10-01 ieškovė pasirašė darbų techninės priežiūros paslaugų... 14. LR Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje ( b. l. 122) nurodyta, kad... 15. Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 16. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-01... 17. Atsakovės paskelbtose Konkurso sąlygose 1.3. punkte nurodyta, kad pirkimas... 18. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų... 19. UAB „Sviremsta“, teikdama kainos pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu... 20. Atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų... 21. UAB „Sviremsta“, teikdama pasiūlymą, skaičiavimus atliko neribotu (po... 22. Atsakovė atmetė pasiūlymą, nes ieškovė neištaisė aritmetinės klaidos... 23. Aplinkybė, jog 2009-10-01 ieškovė pasirašė darbų techninės priežiūros... 24. Teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 12 23 priimtoje... 25. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos išlaidos... 26. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270, 307 str.,... 27. ieškinį patenkinti visiškai. Pripažinti, kad perkančioji organizacija -... 28. Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, j. a. kodas 188773916,... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...