Byla eI-526-402/2017
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Čekanausko ir Janinos Vitunskienės,

2sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo RUAB „S. M.“ atstovui Linui Meškiui, atsakovo LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovėms Justinai Seniūnei ir Valdonei Liaugaudienei, trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos apsaugos agentūros atstovei Jovitai Povilavičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo RUAB „S. M.“ skundą atsakovui LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra dėl administracinių aktų panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjas patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-01 privalomąjį nurodymą Nr. 33; 2) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-02 privalomąjį nurodymą Nr. 35; 3) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-12-12 privalomąjį nurodymą Nr. 47; 4) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-12-12 privalomąjį nurodymą Nr. 48; 5) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros duotą 2017-03-01 Privalomąjį nurodymą Nr. PN-6; 6) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. 33” Nr. V-81; 7) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35” Nr. V-82; 8) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 47” Nr. V-100; 9) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48” Nr. V-101; 10 ) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6” Nr. V-24.

7Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „S. M.“ nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą vykdo pagal Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-12-21 išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau ir – TIPK) leidimą Nr. 5/25. TIPK leidimas buvo išduotas neribotam laikui. TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo koreguotas 2010-02-08, 2011-12-02, 2012-08-03, 2013-09-24 korekcijomis. LR aplinkos ministras 2013-07-15 priėmė įsakymą Nr. D1-528, kuriuo patvirtino naujas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau ir – 2013 m. TIPK taisyklės). Vadovaujantis minėtu įsakymu dalis TIPK leidimų, išduotų pagal 2002 m. TIPK taisykles tapo negaliojančiais nuo 2016-01-01 ir įmonėms atsirado pareiga gauti naujus TIPK leidimus, kitos dalies TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau jiems taikomi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259, reikalavimai. Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad jo turimas TIPK leidimo galiojimas tęsiasi, todėl jis neturi pareigos gauti naujo TIPK leidimo, išduoto pagal 2013 m. TIPK taisykles. UAB “S. M.” nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai 2007-12-21 išduotame TIPK leidime Nr. 5/25 nurodyta, kad įmonei leidžiama naudoti 20 200 t/m (tonų per metus) degiųjų atliekų, kurių kodai 19 12 10 ir 19 02 10, kas sudaro 79 t/d (tonas per dieną). Pagal LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. D1-528 “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” 2.32 papunkčio reikalavimus, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau tekste – ir Kauno reg. AAD) teigimu, UAB “S. M.” iki 2015-12-31 turėjo gauti naują TIPK leidimą. Kadangi iki nurodyto termino naujas TIPK leidimas nebuvo gautas, todėl, Kauno reg. AAD nuomone, UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas Nr. 5/25, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Atsakovas davė skundžiamus privalomuosius nurodymus UAB “S. M.”, kuriais pareikalavo nedelsiant nutraukti atliekų priėmimą, neturint galiojančio TIPK leidimo (išskyrus privalomajį nurodymą Nr. 48, kuris duotas kitu pagrindu). Pareiškėjas nesutikdamas su privalomaisiais nurodymais pateikė skundus Kauno reg. AAD direktoriui su prašymais panaikinti minėtus privalomuosius nurodymus. Kauno reg. AAD direktorius privalomuosius nurodymus paliko nepakeistus. Atsakovas ginčijamus privalomus nurodymus Nr. 33, 35, 47, PN-6 davė motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas neturi galiojančio TIPK leidimo, būtino nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai vykdyti. Atsakovo nuomone, UAB “S. M.” turimas 2007-12-21 TIPK Nr.5/25 leidimas nebegalioja remiantis LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punktu, kuriame nurodyta, kad iki 2015-12-31 įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Atsakovo nuomone, UAB “S. M.” negavus naujo TIPK leidimo, UAB “S. M.” negali toliau vykdyti nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos.

8Pareiškėjas, susipažinęs su teismų praktika, padarė išvadą, jog nagrinėjant šią administracinę bylą teismas negali vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punkto nuostata, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs norminę administracinę bylą, pripažino LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktą neteisėtu, todėl atsirado norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pasekmės. Pareiškėjas nurodė teisinį reglamentavimą ir pažymėjo, jog tai, kad teismas nagrinėdamas bylą jau nebegali vadovautis ir remtis tomis teisės normomis, kurios yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui (neteisėtomis) yra nustatęs pats Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-04-01 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-502-72-09. Esant tokiai situacijai, pareiškėjo nuomone UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas nebuvo nustojęs galioti ir šiuo metu galioja, o atsakovas rėmėsi/remiasi teisės norma, kuri prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir LR aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms. Skundžiami Privalomieji nurodymai bei Kauno reg. AAD direktoriaus įsakymai, kuriais šie privalomieji nurodymai palikti nepakeistais, savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t. y. LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymui, LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 patvirtintoms Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėms bei LR aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 patvirtintoms Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėms. UAB “S. M.” turimo TIPK leidimo galiojimui aktualūs Įsakymo dėl 2013 m. TIPK taisyklių 2.3. ir 2.32 papunkčiai. Įsakymo dėl 2013 m. TIPK taisyklių 2.3. papunktyje nurodyta, kad šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant šio įsakymo įsigaliojimo metu eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal 2002 m. TIPK taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, nuo 2016 m. sausio 1 d. privaloma turėti pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą 2013 m. TIPK taisyklių nustatyta tvarka. To paties įsakymo 2.32 papunktyje nurodyta, kad iki 2015-12-31 įskaitytinai įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Šie nurodyti Įsakymo dėl 2013 m. TIPK taisyklių punktai taikomi tik tuo atveju, jeigu įmonės veiklos rūšys patenka į įsakymo 2.4. papunktyje išvardintas veiklos rūšis. 2013 m. TIPK taisyklių 1 priede nurodomos veiklos rūšys, pagal kurias nustatoma, ar įrenginiui reikia turėti TIPK leidimą pagal 2013 m. TIPK taisykles. 2013 m. TIPK taisyklių 1 priedo 5.4. papunktyje nurodyta, kad įrenginiui reikalingas TIPK leidimas, jei įrenginiu vykdomas nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą: biologinį apdorojimą; atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui; šlakų ir pelenų apdorojimą; metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose. UAB “S. M.” vykdo nepavojingų atliekų paruošimą deginimui (viena iš veiklų), tačiau atliekų paruošimo deginimui pajėgumas nėra didesnis nei 75 tonos per dieną. TIPK leidime Nr. 5/25 yra nurodyti didžiausi leistini tvarkyti/ naudoti/ laikyti nepavojingų atliekų kiekiai tonomis per metus. UAB “S. M.” negali laikyti/tvarkyti/naudoti daugiau atliekų negu nurodyta TIPK leidime. TIPK leidimo Nr. 5/25 (paskutinė korekcija 2013-09-24) nurodyta, kad UAB “S. M.” leidžiama naudoti iki 20 000 tonų per metus degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir 200 tonų per metus degiųjų atliekų (kodas 19 02 10). Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl to, kaip skaičiuoti, kiek tonų per dieną degiųjų atliekų pareiškėjui UAB “S. M.” leista naudoti. Atsakovo nuomone, norint gauti per dieną leidžiamų naudoti atliekų kiekį, reikia degiųjų atliekų kiekį, leidžiamą naudoti per metus, dalinti iš metuose esančio darbo dienų skaičiaus. 20 200 tonų per metus leidžiamų naudoti degiųjų atliekų kiekį padalinus iš darbo dienų skaičiaus, gaunasi, kad UAB “S. M.” leidžiama naudoti 79 tonas degiųjų atliekų per dieną (t.y. daugiau negu 75 t/d), t. y. tokiu atveju UAB “S. M.” vykdoma veikla patenka į 2013 m. TIPK taisyklių 1 priedą ir todėl pareiškėjas UAB “S. M.” nuo 2016-01-01 dienos nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą gali vykdyti tik gavęs naują TIPK leidimą. Nurodė, jog pareiškėjas nesutinka su tokia atsakovo nuomone, kadangi tokio skaičiavimo nenumato nei Europos Sąjungos, nei LR teisės aktai. Tiek pagal 2002 m., tiek pagal 2013 m. TIPK taisykles, įmonėms TIPK leidimai išduodami juose nurodant didžiausią leistinų laikyti/ naudoti/ pagaminti atliekų kiekį tonomis per metus. Į 2013 m. TIPK taisykles perkėlus 2010-11-24 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuostatas, kuriose nurodomi atliekų kiekiai tonomis per dieną, galimai atsirado teisės akto spraga, kadangi nėra jokio teisinio reglamentavimo, kaip iš TIPK leidime nurodyto leidžiamo naudoti atliekų kiekio tonomis per metus turėtų būti paskaičiuojami atliekų kiekiai tonomis per dieną. Esant teisės akto spragai, turi būti vadovaujamasi bendraisiais principais. Šiuo atveju, TIPK leidimuose nurodoma sąvoka atliekų kiekis per metus, turi būti suprantama taip, t.y. metai yra suprantami kaip kalendoriniai metai, turintys 365 dienas per metus arba 366 dienas per metus (keliamieji metai). Pareiškėjui leidžiamų naudoti degiųjų atliekų kiekį – 20 200 tonų per metus dalijant iš metuose esančio dienų skaičiaus (365), gaunama, kad pareiškėjui leista naudoti 55,34 tonas degiųjų atliekų per dieną. Kadangi šis skaičius neviršija 2013 m. TIPK taisyklių 1 priedo 5.4. papunktyje nurodyto nepavojingų atliekų kiekio – 75 tonų per dieną, vadinasi UAB “S. M.” nepavojingų atliekų tvarkymo veikla nepatenka į 2013 m. TIPK taisyklių 1 priedą. LR aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymo “Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-259 2.7 papunktyje nurodyta, kad taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotų TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau nuo 2014-07-01 jiems taikomi Taršos taisyklių reikalavimai. Pareiškėjas nei anksčiau, nei dabar, vykdydamas degiųjų atliekų paruošimą deginti, neviršijo ir net nepriartėjo prie 75 tonų per dieną ribos. Iš UAB “S. M.” atliekų tvarkymo žurnalo matyti, jog pareiškėjo naudojami degiųjų atliekų kiekiai yra žymiai mažesni negu nurodyta TIPK leidime Nr. 5/25 ir visiškai nesiekia 2013 m. TIPK taisyklių 1 priede nurodytų kiekių. Pareiškėjo turimo 2007-12-21 TIPK leidimo Nr. 5/25 galiojimas, vadovaujantis Taršos taisyklėmis, tęsiasi. Kadangi UAB “S. M.” turimo TIPK leidimo galiojimas tęsiasi, vadinasi, privalomieji nurodymai Nr. 33, 35, 47, PN-6 yra duoti nepagrįstai. 2016-12-12 Privalomasis nurodymas Nr. 48 grindžiamas tuo, kad 2016-11-24 patikrinimo aktu Nr. KP-373 nustatyta, kad UAB “S. M.” neįvykdė 2016-03-10 KRAAD duoto Privalomojo nurodymo Nr. KAP-4 ir nepašalino atliekų, neleistinai sandėliuojamų gamybinės veiklos teritorijoje Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r., kur mišrios komunalinės ir kitos mechaninio apdorojimo bioskaidžios atliekos sandėliuojamos zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) tiesiog ant žemės, nesilaikant Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 4.4. p. reikalavimų, o 893 tonos mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamos schemoje nenurodytoje vietoje. Vadovaujantis LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 str. 1 d. 5 p., Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė be kitų principų grindžiama ir objektyvumo principu, kuris nustato, kad sprendimų priėmimas ir kiti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ir pareigūnų veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pareiškėjas pažymėjo, kad Atliekų sandėliavimo schema yra UAB “S. M.” turimo TIPK leidimo Nr. 5/25 sudedamoji dalis (TIPK leidimo priedas Nr. 1). Atsakovui laikant, kad UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas Nr. 5/25 yra negaliojantis nuo 2016-01-01, Kauno reg. AAD nepagrįstai davė tiek 2016-03-10 Privalomąjį nurodymą Nr. KAP-4, tiek 2016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 48. 2016-12-12 Privalomuoju nurodymu Nr.48 Kauno reg. AAD iš esmės nurodo laikytis sąlygų, nurodytų jo manymu negaliojančiame TIPK leidime. Atsakovas prieštarauja pats sau, nes duoda 2016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 47, kuriuo nurodo UAB “S. M.” vykdyti Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją, kita vertus, tą pačią dieną priima kitą Privalomąjį nurodymą Nr. 48, kuriuo nurodo laikytis negaliojančio TIPK leidimo sąlygų. 2016-12-12 Privalomasis nurodymas Nr. 48 yra neteisėtas, kadangi neatitinka LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų, todėl privalomasis nurodymas turi būti panaikintas.

9Atsakovas LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepimu į skundą bei paaiškinimais duotais teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjui 2016 m. rugsėjo 1 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. 33, įpareigojantį nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutraukti atliekų priėmimą ( - ) neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimo. 2017 m. vasario 13 d. patikrinimo aktu Nr. KP-63 užfiksavus, kad pagal pateiktą atliekų tvarkymo apskaitos suvestinę, įmonė nuo 2016 m. gruodžio mėnesio iki neplaninio patikrinimo, priėmė 2101,642 t atliekų, neturint teisės jų priimti, t. y. neįvykdė 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. 33, surašė pareiškėjui 2017 m. kovo 1 d. pakartotinį privalomąjį nurodymą Nr. PN-6, įpareigojantį nutraukti atliekų priėmimą. Pareiškėjui 2016 m. rugsėjo 2 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. 35, įpareigojantį pareiškėją ( - ) vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su Departamentu 2013 m. rugpjūčio 21 d. numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją. 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktu Nr. KP-373 užfiksavus, kad pagal įmonės pateiktą atliekų susidarymo suvestinę, kurioje nurodytas atliekų likutis įmonės veiklavietėje ( - ). 2016 m. spalio 31 d. buvo 12570,279 t nepavojingų atliekų (naudotų padangų kodu 06 01 03 - 96,711 t; plastikų ir gumų kodu 19 12 04 - 1799,54 t; stiklo kodu 19 12 05 - 256,702 t; didžiųjų atliekų kodu 20 03 07 - 808,973 t ir kt.), t. y. Pareiškėjui neįvykdžius 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35, surašė Pareiškėjui 2016 m. gruodžio 12 d. pakartotinį privalomąjį nurodymą Nr. PN-47 (toliau - Privalomieji nurodymai), įpareigojantį vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su Departamentu 2013 m. rugpjūčio 21 d. numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją. Pareiškėjas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - TIPK taisyklės) 2.3 papunkčio reikalavimus iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai turėjo gauti TIPK leidimą atliekų naudojimo veiklai, kuri apima paruošimą deginimui ar bendram deginimui, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną. TIPK leidimas iki nustatyto termino nebuvo gautas, turimas Pareiškėjo TIPK leidimas Nr. 5/25, išduotas pagal 2002 m. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 2 priedą laikomas negaliojančiu. Pareiškėjui 2007 m. gruodžio 21 d. išduotame, paskutinį kartą koreguotame 2013 m. rugsėjo 24 d. TIPK leidime Nr. 5/25 nustatyta, kad įmonei leidžiama naudoti 20200 t/m degiųjų atliekų, kurių kodai 19 12 10 ir 19 02 10, o nustatytas darbo dienų skaičius metuose - 254 dienos (Departamento 2007 m. gruodžio 18 d. UAB „S. M.“ priimtoje Paraiškoje TIPK leidimui gauti 8.4. punkte nurodyta kiek įmonė dirbs dienų metuose), todėl laikytina, kad atliekų paruošimo deginimui pajėgumas yra 79 tonas per dieną arba 3,313 tonos per valandą. Atkreiptinas dėmesys, kad Paraiškoje deklaruoti atliekų apdorojimo (presavimo, rūšiavimo, malūnai pirminio ir antrinio smulkinimo) įrenginiai yra ženkliai didesnio našumo nei 3 tonos per valandą. Nors pareiškėjas teisminiu procesu metu teikia duomenis, kad faktiniai tvarkomi degiųjų atliekų kiekiai yra žymiai mažesni, negu nurodyti TIPK leidime, tačiau TIPK taisyklių 7.21 papunktyje apibrėžiant gamybos pajėgumą yra nurodoma, kad tai pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms (gamybos (projektinis) pajėgumas). Agentūros nuomone, normalios įrenginio eksploatavimo sąlygos reiškia atvejus, kurie įmanomi, gali būti realizuoti įrenginyje, nepriklausomai nuo rinkoje esamos pasiūlos, ūkio subjekto, eksploatuojančio įrenginį ekonominės, finansines padėties. Pareiškėjo teiginys, kad RUAB „S. M.“ leista naudoti degiųjų atliekų 55,34 tonas per dieną, traktuotinas kaip bandymas išvengti atsakomybės, nes įmonė veiklą vykdo tik darbo dienomis, nedarbo dienomis - jokia veikla įmonėje nėra vykdoma, jokie veiksmai su degiosiomis atliekomis nėra atliekami, todėl neteisinga leistinų degiųjų atliekų kiekį dalinti iš kalendorinių metų dienų skaičiaus. Nagrinėjant Kauno apylinkės teisme civilinę bylą Nr. 2- 342-587/2016, Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. birželio 28 d. raštu Nr. (28.2)-A4-6676 nurodė, kad „UAB „S. M.“ 2007 m. gruodžio 12 d. išduotas ir paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 5/25 pagal TIPK taisyklių 2 priedą laikomas negaliojančiu, ir tik atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras įmonei bus išduotas TIPK leidimas arba Taršos leidimas.“ LR aplinkos ministerija dar 2016 m. sausio 21 d. raštu Nr. (17-3)-D8-470 informavo pareiškėją, kad pagal Aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.7 papunktį, taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotų TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau nuo 2014 m. liepos 1 d. jiems taikomi Taršos taisyklių reikalavimai, išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 2.5 punkte. Įsakymo 2.5 papunktyje nustatyta, kad įsakymo 2.4 punktas netaikomas įrenginiams, kurie pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus turi turėti TIPK leidimą, tačiau jie neatitinka Taršos taisyklių 1 priede nurodytų kriterijų. Pareiškėjas buvo informuotas kompetentingų institucijų, dar prieš surašant skundžiamus Privalomuosius nurodymus, kad pareiškėjo turimas TIPK leidimas negalioja. 2017 m. balandžio 3 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendimu norminėje administracinėje byloje Nr. 1-5-662/2017, pripažino, kad LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas (LR aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. Dl-510 patvirtinta redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir LR aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs šią administracinę norminę bylą nepasisakė, jog šis punktas yra negaliojantis nuo jo priėmimo dienos. Departamentas po 2017 m. balandžio 3 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo norminėje administracinėje byloje Nr. 1-5-662/2017, kreipėsi į LR aplinkos ministeriją ir į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išaiškinti, kokia turėtų Departamento pozicija dėl RUAB „S. M.“ TIPK leidimo. LR aplinkos ministerija 2017 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (10-3-D8-3969) „Dėl RUAB „S. M.“ TIPK leidimo“ nurodė, kad „Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3 papunktyje nustatyta, kad „šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant šio įsakymo įsigaliojimo metu eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal 2002 m. TIPK taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, nuo 2016 m. sausio 1 d. privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad jei šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytų įrenginių eksploatavimui iki šio įsakymo įsigaliojimo nereikėjo turėti jokio leidimo arba buvo išduotas TIPK leidimas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, nuo nurodytos datos (2016 m. sausio 1 d.) privaloma turėti TIPK taisyklių reikalavimus atitinkantį TIPK leidimą. [...] laikytina, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 2.4 papunktyje nurodytų įrenginių eksploatavimas, turint kitokį leidimą, negu nurodytas šio įsakymo 2.3 papunktyje, vykdomas neturint teisės aktų reikalavimus atitinkančio TIPK leidimo“. 2016 m. kovo 10 d. privalomuoju nurodymu Nr. KAP - 4 pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - ) zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. 2016 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktu Nr. KP-198 buvo nustatyta, kad šis privalomasis nurodymas neįvykdytas, todėl vadovaujantis LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 24 straipsnio nuostatomis pareiškėjui buvo duotas 2016 m. gruodžio 12 d. pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 48. Atliekų tvarkymas yra viešosios teisės reguliavimo sritis. Viešasis interesas reikalauja, kad atliekų tvarkymo veikla būtų nutraukta tokiu būdu, kad nebūtų padaryta žalos kitiems asmenims ir gamtai, o įmonės sukauptos ir nesutvarkytos atliekos būtų likviduotos nepažeidžiant aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Departamentas kaip institucija, kuriai pavesta užtikrinti viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisės aktų bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai davė pareiškėjui 2016 m. gruodžio 12 d. privalomąjį nurodymą Nr. 48, kuriuo siekiama išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti pagal galiojančių aplinkosauginių teisės aktų nustatytą veiklos sąlygų sistemą. Atliekų sandėliavimo schema pagal TIPK taisyklių nuostatas yra priskirta TIPK leidimo priedams (Priedas Nr. 1). Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų taisyklių rengimo taisyklių patvirtinimo“ 80 punkte nurodoma, kad dokumento priedas yra atskirai įforminta dokumento teksto sudedamoji dalis, o pagal TIPK taisykles yra numatyta, kad TIPK leidimas ir jo priedai gali būti keičiami nepriklausomai vienas nuo kito. Pareiškėjas, kelis kartus koreguodamas TIPK leidimą Nr. 5/25, nepateikė Atliekų sandėliavimo schemos pakeitimų, todėl privalo laikytis schemos, nurodytos Priede Nr. 1. Nutraukdamas ūkinę veiklą pareiškėjas kaip ūkio subjektas privalo vykdyti įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti vykdant veiklą, kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Taip pat, ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-342-587/2016 konstatuojama, kad „aplinkybė, kad ginčijamas Kauno RAAD išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nebegalioja, nepanaikina atsakovės (RUAB „S. M.“) pareigos įmonėje saugomas atliekas išvežti ir sutvarkyti bei išvalyti įmonės teritoriją vykdant aptariamame Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.“ Taigi, TIPK leidimo negaliojimas neatleidžia pareiškėjo nuo pareigos vykdyti aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė ir atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog vadovaujantis TIPK taisyklių 1 priedo 5.4.2 papunkčiu (atliekų paruošimas deginimui arba bendram deginimui), įrenginiui reikia turėti TIPK leidimą, jei įrenginiu vykdomas atliekų paruošimas deginimui arba bendram deginimui, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną. Pajėgumas šiuo atveju reiškia TIPK leidime nurodytus ribinius atliekų kiekius. TIPK leidime leidžiami naudoti atliekų kiekiai nurodomi tonomis per metus. Pareiškėja vykdo nepavojingų atliekų paruošimą deginimui veiklą ir Agentūros nuomone pareiškėjos pajėgumai yra didesni nei 75 tonos per dieną, skaičiuojant, jog veikla vykdoma darbo dienomis. Pareiškėjo TIPK leidime Nr. 5/25 (paskutinė korekcija 2013-09-24) nurodyta, kad UAB „S. M.“ leidžiama naudoti iki 20 000 tonų per metus degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir 200 tonų per metus degiųjų atliekų (kodas 19 02 10), vadinasi UAB „S. M.“ leista naudoti ne daugiau kaip 20 200 tonu per metus degiųjų atliekų. TIPK taisyklių 1 priedo 5.4.2 papunktis reikalauja vertinti atliekų naudojimo veiklas, kurias apibrėžia Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atlieką tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo 2 lentelė. Nors viena iš įmonės vykdomų veiklų - atliekų naudojimas, žymimas kodu R13 - galimai vyksta nepriklausomai nuo įmonės darbo laiko, t. y. atliekos ar jų perteklius gali būti ir neišvežamas prieš ne darbo dienas, o nuosekliai per tam tikrą laikotarpį yra saugomas tam tikras ribinės vertės neviršijantis atliekų kiekis, įmonė pagal išduotą TIPK leidimą turi teisę vykdyti ir R12 kodu žymimą atliekų naudojimo veiklą, kuri vykdytina darbo laiku ir šios veiklos koncentracija į darbo dienas gali sąlygoti R13 veikla tvarkomų atliekų kiekių nenuoseklų išsiskaidymą per visas metų dienas. TIPK taisyklių 7.21 papunktyje apibrėžiant gamybos pajėgumą yra nurodoma, kad tai pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms. Agentūros nuomone, normalios įrenginio eksploatavimo sąlygos reiškia atvejus, kurie įmanomi, gali būti realizuoti įrenginyje, nepriklausomai nuo rinkoje esamos pasiūlos, ūkio subjekto, eksploatuojančio įrenginį ekonominės, finansinės padėties. Pareiškėjui leidžiamų naudoti atliekų kiekis per dieną (tonomis) turėtų būti apskaičiuojamas dalinant leidžiamų naudoti atliekų kiekį iš pareiškėjos darbo dienų t. y. dienų, kai pareiškėjo įrenginiai faktiškai veikia. Skaičiuojant, kad UAB „S. M.“ turimu TIPK leidimu buvo leista naudoti daugiau kaip 75 tonas atliekų per dieną, UAB „S. M.“ turimo 2007-12-21 TIPK leidimo Nr. 5/25 galiojimas laikytinas pasibaigusiu LR aplinkos ministro įsakymo pagrindu. Kadangi galiojimas laikytinas pasibaigusiu, vadinasi, privalomieji nurodymai Nr. 33, 35, 47, PN-6 yra duoti pagrįstai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2017-05-29 rašte Nr. (16-1 )-D 15-439 išdėstė poziciją, jog LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 2.32 punkto pripažinimas negaliojančiu nereiškia, jog ūkio subjektai gali vykdyti veiklą turėdami leidimus, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos pagal kompetenciją vykdydamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas turi imtis visų galimų veiksmų, nustatytų teisės aktuose. Pareiškėjai UAB „S. M.” neturint TIPK leidimo, atitinkančio TIPK taisyklių reikalavimų, Kauno RAAD pagrįstai davė bendrovei privalomuosius nurodymus, kuriais nurodė nutraukti atliekų priėmimą ir vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su Kauno RAAD 2013-08-21 numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją. Vertinant tai, jog 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 2.32 punktas panaikino išduotų pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą veiklos vykdytojams TIPK leidimų galiojimą, laikytina, jog šios akto dalies netaikymas tiek nuo įsiteisėjusio Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. 1-5-662/2017 paskelbimo TAR, tiek šioje administracinėje byloje ex tune (grįžtamasis poveikis), nereiškia UAB „S. M.” TIPK leidimo, išduoto pagal TIPK 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, administracinio individualaus akto, galiojimo atkūrimo. O administracinėje byloje turėtų būti sprendžiamas ginčas dėl privalomųjų nurodymų, dėl kurių atsirado teisiniai administraciniai santykiai, teisėtumo ir pagrįstumo klausimo. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013-12-23įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 86 punkto nuostata nustato, kad teisės akto, kuriuo buvo pripažinti netekusiais galios kiti teisės aktai ar atskiros jų nuostatos, pripažinimas netekusiu galios neatkuria juo pripažintų netekusiais galios teisės aktų galiojimo. Šiame kontekste laikytina, kad, aplinkos ministro įsakymu pripažinus netekusiu galios 2013-07-15 įsakymo Nr. D1-528 2.32 punktą, kuriuo vadovaujantis administracinis aktas pripažintas negaliojančiu, toks administracinis aktas netampa vėl galiojančiu.

11Skundas tenkintinas dalinai.

12Pareiškėjas patikslintu skundu prašo: 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-01 privalomąjį nurodymą Nr. 33; 2) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-02 privalomąjį nurodymą Nr. 35; 3) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-12-12 privalomąjį nurodymą Nr. 47; 4) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-12-12 privalomąjį nurodymą Nr. 48; 5) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros duotą 2017-03-01 Privalomąjį nurodymą Nr. PN-6; 6) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. 33” Nr. V-81; 7) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35” Nr. V-82; 8) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 47” Nr. V-100; 9) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48” Nr. V-101; 10 ) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6” Nr. V-24.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatoje įtvirtinta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, aiškintina inter alia kartu su Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, taip pat, kad žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata - tai valstybės funkcija. Todėl ūkinės veiklos ribojimas, kuriuo siekiama apsaugoti žmonių sveikatą, traktuotinas kaip skirtas bendrai tautos gerovei užtikrinti (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai). Taip pat Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji ir privatieji interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2009 m. birželio 22 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimai). Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje pabrėžia aplinkos apsaugos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Aplinkos apsauga yra pastovus ir ilgalaikis visuomenės interesas, turintis pirmumo teisę (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Turgut ir kiti prieš Turkiją, peticijos Nr. 1411/03).

14Atliekų tvarkymas yra viešosios teisės reguliavimo sritis. Viešasis interesas reikalauja, kad atliekų tvarkymo veikla būtų nutraukta tokiu būdu, kad nebūtų padaryta žalos kitiems asmenims ir gamtai, o įmonės sukauptos ir nesutvarkytos atliekos būtų likviduotos nepažeidžiant aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB “S. M.” yra nepavojingų atliekų tvarkytojas. Pareiškėjas UAB “S. M.” nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą vykdo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-12-21 išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau ir – TIPK) leidimą Nr. 5/25. TIPK leidimas buvo išduotas neribotam laikui pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (toliau ir – 2002 m. TIPK taisyklės). UAB “S. M.” nuo 2007 metų plėtė savo veiklą, didino perdirbamų atliekų kiekius ir rūšis, todėl TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo koreguotas 2010-02-08, 2011-12-02, 2012-08-03, 2013-09-24 korekcijomis.

16Įgyvendinant 2010-11-24 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuostatas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2013-07-15 priėmė įsakymą Nr. D1-528, kuriuo patvirtino naujas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau ir – 2013 m. TIPK taisyklės). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 nuostatomis, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, dalis TIPK leidimų, išduotų pagal 2002 m. TIPK taisykles tapo negaliojančiais nuo 2016-01-01 ir įmonėms atsirado pareiga gauti naujus TIPK leidimus, kitos dalies TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau jiems taikomi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259, reikalavimai.

17Byloje iškelto ginčo išsprendimui teismui būtina nustatyti ar pareiškėjai 2007-12-21 išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25 yra galiojantis. UAB “S. M.” nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai 2007-12-21 išduotame TIPK leidime Nr. 5/25 nurodyta, kad įmonei leidžiama naudoti 20 200 t/m (tonų per metus) degiųjų atliekų, kurių kodai 19 12 10 ir 19 02 10, kas sudaro 79 t/d (tonas per dieną). Pagal LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. D1-528 “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” 2.32 papunkčio reikalavimus, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento teigimu, UAB “S. M.” iki 2015-12-31 turėjo gauti naują TIPK leidimą. Kadangi iki nurodyto termino naujas TIPK leidimas nebuvo gautas, todėl, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone, UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas Nr. 5/25, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu.

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas mano, jog pareiškėjui išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25 yra negaliojantis, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas davė šiuos privalomuosius nurodymus UAB “S. M.”:

192016-09-01 Privalomąjį nurodymą Nr. 33, kuriuo nurodė nuo 2016-09-05 nutraukti atliekų priėmimą UAB “S. M.” ( - ), neturint galiojančio TIPK leidimo;

202016-09-02 Privalomąjį nurodymą Nr. 35, kuriuo nurodė vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su LR AM Kauno RAAD 2013-08-21 numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją;

212016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 47, (pakartotinis Privalomojo nurodymo Nr. 35 atžvilgiu) kuriuo pakartotinai nurodė vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su LR AM Kauno RAAD 2013-08-21 numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją;

222016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 48, kuriuo nurodė pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - ), zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje iš neteisėtai sandėliuojamos vietos;

232017-03-01 Privalomąjį nurodymą Nr. PN-6, (pakartotinis Privalomojo nurodymo Nr. 33 atžvilgiu), kuriuo pakartotinai nurodė nedelsiant nutraukti atliekų priėmimą, neturint galiojančio TIPK leidimo.

24Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomaisiais nurodymais ir pasinaudodamas išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pateikė skundus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui su prašymais panaikinti minėtus privalomuosius nurodymus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius priėmė įsakymus, kuriais privalomuosius nurodymus paliko nepakeistus:

252016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr.33” Nr. V-81;

262016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35” Nr. V-82;

272016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr.47” Nr. V-100;

282016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48” Nr. V-101;

292017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6” Nr. V-24;

30Dėl privalomųjų nurodymų Nr. 33, 35, 47, PN-6 panaikinimo.

31Atsakovas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamus privalomus nurodymus Nr. 33, 35, 47, PN-6 davė motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas UAB “S. M.” neturi galiojančio TIPK leidimo, būtino nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai vykdyti.

32Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) yra apibrėžtas TIPK leidimų teisinis statusas, ir įtvirtinti jų panaikinimo pagrindai. Šiame straipsnyje numatyta, kad TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo ir derinimo, TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką. Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (toliau šiame straipsnyje – fizinis ar juridinis asmuo) turi teisę eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse, šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fiziniai ar juridiniai asmenys privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse, laikydamiesi šių principų: imasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių; taiko geriausius prieinamus gamybos būdus, kurių apibrėžtį nustato Aplinkos ministerija; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, – laikydamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o jeigu tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti; galutinai nutraukdami veiklą imasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti. TIPK leidimą išduoda, pakeičia ir galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos). TIPK paraiškas derina ir pagal kompetenciją dalyvauja nustatant TIPK leidimo sąlygas visuomenės sveikatos centrai apskrityse, vykdydami Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jiems priskirtas funkcijas triukšmo valdymo ir kvapų kontrolės srityje šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją. Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti pastabų dėl TIPK paraiškos, per 7 darbo dienas pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai. TIPK leidimo projektą aplinkos ministro įgaliota institucija rengia, kai yra gautas šio straipsnio 4 dalyje nurodytos įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką arba per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą nepateiktas šios įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką ar jos nederinti ir kai šioje dalyje nurodyta aplinkos ministro įgaliota institucija, įvertinusi TIPK paraišką, priima sprendimą TIPK paraišką priimti. Sprendimo priimti TIPK paraišką ir sprendimo išduoti TIPK leidimą priėmimo tvarka ir terminai nustatomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse. TIPK leidimą aplinkos ministro įgaliota institucija privalo išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo dienos. TIPK leidimas išduodamas, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) ir numatomos minėto įrenginio eksploatavimo sąlygos atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių reikalavimus. TIPK leidimas neišduodamas, jeigu: (1) po to, kai buvo priimtas sprendimas priimti TIPK paraišką, nustatoma, kad TIPK paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, kuriuos pateikti reikalaujama pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles, buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota; (2) anksčiau išduoto TIPK leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio 12 dalies 1, 2, 3 ar 6 punktuose nustatytais atvejais ir nuo TIPK leidimo galiojimo panaikinimo dienos nepraėjo 6 mėnesiai. TIPK leidimas pakeičiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. TIPK leidimas keičiamas, kai yra viena iš šių sąlygų: (1) planuojamas esminis pakeitimas (kai planuojama pakeisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme); (2) išduotame TIPK leidime šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir šio TIPK leidimo pakeitimo terminai; (3) pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio eksploatavimo saugai reikia naudoti kitas technologijas; pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai; pasikeitus kitiems reikalavimams ar dokumentams, kurių reikalavimų šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka būtina laikytis, arba jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka yra galimybė taikyti kitas priemones išmetamiems teršalams sumažinti); (4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis). Šio straipsnio 10 dalyje nurodytais atvejais šio straipsnio 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo privalo kreiptis į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą instituciją dėl TIPK leidimo pakeitimo. TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: (1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant TIPK leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų; (2) kai šio straipsnio 10 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais TIPK leidimo turėtojas nepakeičia TIPK leidimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą ir jose nustatyta tvarka; (3) nustatoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota; (4) TIPK leidimo turėtojo prašymu; (5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį TIPK leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam TIPK leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidimo pakeitimo; (6) neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą. TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. TIPK leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 5 punkte nurodytus atvejus, nurodant TIPK leidimo galiojimo panaikinimo priežastis. Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminės žalos šio įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninių išmetamų teršalų kontrolę, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos aplinkai, žmonių sveikatai, ir asmuo, turintis TIPK leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepanaikinti TIPK leidimo galiojimo. Aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos) privalo šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrėti TIPK leidimo sąlygas ir šio straipsnio 10 dalies 3 punkte nurodytais atvejais informuoti TIPK leidimo turėtoją apie pareigą per nustatytą terminą pakeisti TIPK leidimą.

33Iš aukščiau pateikto ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų analizės darytina išvada, jog TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu taisyklėse nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju toks sprendimas nebuvo priimtas, vadinasi leidimą išdavusi institucija nesilaikė TIPK leidimo panaikinimo taisyklėse nustatytos tvarkos dėl ko pareiškėjas pagrįstai mano, jog leidimo galiojimas tęsiasi ir jis yra galiojantis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone iki 2016-09-01 dienos UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas buvo galiojantis, kadangi Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016-01-27 - 02-04 Patikrinimo akte Nr. KAP-7 ir 2016-03-07 - 10 Patikrinimo akte Nr. KAP-28 nurodyta, kad UAB “S. M.” 2007-12-21 išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 (paskutinė korekcija 2013-09-24) galiojimas yra neterminuotas. Kadangi nurodyti patikrinimo aktai buvo surašyti jau po 2015-12-31, vadinasi Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas laikė, kad UAB “S. M.” 2007-12-21 turimas TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo galiojantis.

34Atsakovo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone, UAB “S. M.” turimas 2007-12-21 TIPK Nr.5/25 leidimas negalioja sutinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punktu, kuriame nurodyta, kad iki 2015-12-31 įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone, UAB “S. M.” negavus naujo TIPK leidimo, negali toliau vykdyti nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos.

35Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo skunde ir jo atstovo teismo posėdžio metu padaryta išvada, jog nagrinėjant šią administracinę bylą negalima vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punkto nuostata. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Utenos rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.32 punktai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-510 patvirtinta redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms, 2017-04-03 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5-662/2017 pripažino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms.

36Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-04-03 sprendime konstatavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas, kuriame nurodyta, kad TIPK leidimai nuo nurodytos datos laikomi negaliojančiais, iš esmės apriboja ūkinės veiklos laisvę, neatitinka Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytos TIPK leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos ir buvo priimta viršijant aplinkos ministrui įstatymais suteiktus įgaliojimus. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pripažinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktą neteisėtu, atsirado norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pasekmės. ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad norminis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Šioje teisės normoje vartojama sąvoka „paprastai negali būti taikomas...“ suponuoja išvadą, kad yra galimos šios bendro pobūdžio taisyklės (taikomos ABTĮ 110 straipsnyje nustatytiems atvejams) išimtys, t. y. atvejai, kai bendro pobūdžio taisyklė netaikoma. Tokia šios taisyklės išimtis yra tie atvejai, kai norminio teisės akto teisėtumo peržiūrėjimas yra susijęs su teisme nagrinėjama individualia byla. Priešingu atveju toks konkretaus norminio akto teisėtumo peržiūrėjimas netektų prasmės, nes teisme nagrinėjamos individualios bylos baigčiai norminio akto panaikinimas neturėtų jokių teisinių pasekmių ir tektų laikyti, kad toks pripažintas neteisėtu norminis aktas buvo teisėtas ginčo, nagrinėjamoje individualioje byloje, atsiradimo metu. Tokią teismų praktiką dėl norminio akto panaikinimo individualioje teismo nagrinėjamoje byloje teisinių pasekmių yra suformavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-12-30 sprendime administracinėje byloje Nr. A8-1690-05. Teisės taisyklę, kad teismas nagrinėdamas bylą jau nebegali vadovautis ir remtis tomis teisės normomis, kurios yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui (neteisėtomis) yra nustatęs pats Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-04-01 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-502-72-09. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi tos pačios pozicijos: kasacinis teismas taip pat yra pripažinęs, jog apeliacinės instancijos teismas negali remtis norminiu administraciniu aktu, kuris buvo pripažintas neteisėtu jau po sprendimo priėmimo pirmosios instancijos teisme, nors norminio administracinio akto teisėtumo patikra buvo inicijuota ne toje pačioje, o kitoje civilinėje byloje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑486/2008).

37Sutinkamai su išdėstytu teisiniu reglamentavimu ir nurodyta susiformavusia teismų praktika, šioje administracinėje byloje ginčijamiems teisiniams santykiams netaikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punkto nuostata, todėl akivaizdu, kad UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas nebuvo nustojęs galioti ir šiuo metu galioja, o atsakovas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas taikė teisės norma, kuri prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms.

38Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, jog privalomame nurodyme turi būti įvardinta, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti. Privalomasis nurodymas, kaip individualus administracinis aktas, turi būti pagrįstas ir teisėtas, jame turi būti aiškiai ir išsamiai nurodytos aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės, o nagrinėjamu atveju - ir aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu sukeltas pasekmes pagrindžiantys faktai.

39Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės institucijų duodami privalomieji nurodymai turi būti pagrįsti ir teisėti, juose aiškiai ir išsamiai turi būti nurodytos aplinkos apsauga? ir gamtos ištekliu? naudojimą reglamentuojančiu? įstatymų ir kitu? teisės aktu? normos, kuriu? nurodoma laikytis, ar šių teisės aktu? pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės.

40Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamus privalomus nurodymus Nr. 33, 35, 47, PN-6 davė motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas UAB “S. M.” neturi galiojančio TIPK leidimo, būtino nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai vykdyti. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone, UAB “S. M.” turimas 2007-12-21 TIPK Nr. 5/25 leidimas negalioja sutinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 2.32 punktu, kuriame nurodyta, kad iki 2015-12-31 įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Taigi, teismui nustačius priešingai, neliko privalomųjų nurodymų Nr. 33, 35, 47, PN-6 įstatyminio pagrindo.

41Iš aukščiau atliktos teisės normų analizės, ir susiformavusios teismų praktikos, teismas nustatė, jog UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas teisės aktų nustatyta tvarka nepanaikintas, teisme nenuginčytas, todėl nebuvo nustojęs galioti.

42Kaip matyti administracinė byla teisme gauta dar iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-04-03 priimto sprendimo administracinėje byloje Nr. I-5-662/2017, todėl pareiškėjas nurodė ir kitus argumentus dėl TIPK leidimo Nr. 5/25 galiojimo. Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo analizuota aukščiau, priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-04-03 sprendimas yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad TIPK leidimas Nr. 5/25 yra galiojantis, todėl ginčijami privalomieji nurodymai Nr. 33, 35, 47, PN-6 yra neteisėti ir naikintini, o pareiškėjo UAB “S. M.” kiti pateikti byloje argumentai tapo neaktualūs iškelto byloje ginčo teisingam išsprendimui, todėl neanalizuojami.

43Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomaisiais nurodymais ir pasinaudodamas išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pateikė skundus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui su prašymais panaikinti minėtus privalomuosius nurodymus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius priėmė įsakymus, kuriais privalomuosius nurodymus paliko nepakeistus:

442016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr.33” Nr. V-81;

452016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35” Nr. V-82;

462016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr.47” Nr. V-100;

472017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6” Nr. V-24;.

48Sutinkamai su aukščiau išdėstytu, ir padarius išvadą, jog UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas nebuvo nustojęs galioti, o atsakovas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas taikė teisės normą, kuri prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms, neliko įstatyminio pagrindo, kuriuo remiantis buvo duoti privalomieji nurodymai Nr. 33, 35, 47, PN-6, todėl ir įsakymai dėl šių privalomųjų nurodymų, kuriais privalomuosius nurodymus paliko nepakeistus, laikomi nepagrįstais ir neteisėtais, taigi ir šie įsakymai naikintini.

49Dėl Privalomojo nurodymo Nr. 48 panaikinimo.

502016 m. kovo 10 d. privalomuoju nurodymu Nr. KAP - 4 pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - ) zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. 2016 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktu Nr. KP-198 buvo nustatyta, kad šis privalomasis nurodymas neįvykdytas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 24 straipsnio nuostatomis Pareiškėjui buvo duotas 2016 m. gruodžio 12 d. pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 48.

51Teismas pažymi, kad Atliekų sandėliavimo schema yra UAB “S. M.” turimo TIPK leidimo Nr. 5/25 sudedamoji dalis (TIPK leidimo priedas Nr.1). Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų taisyklių rengimo taisyklių patvirtinimo“ 80 punkte nurodoma, kad dokumento priedas yra atskirai įforminta dokumento teksto sudedamoji dalis, o pagal TIPK taisykles yra numatyta, kad TIPK leidimas ir jo priedai gali būti keičiami nepriklausomai vienas nuo kito. Pareiškėjas, kelis kartus koreguodamas TIPK leidimą Nr. 5/25, nepateikė Atliekų sandėliavimo schemos pakeitimų, todėl privalo laikytis schemos, nurodytos Priede Nr. 1. Nutraukdamas ūkinę veiklą pareiškėjas kaip ūkio subjektas privalo vykdyti įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti vykdant veiklą, kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Nagrinėjamu atveju, nustačius, jog pareiškėjas sandėliuoja atliekas (893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų) neleistinoje, schemoje nepažymėtoje vietoje, o mišrios komunalinės ir kitos mechaninio apdorojimo bioskaidžios atliekos sandėliuojamos zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) tiesiog ant žemės, kas yra taip pat neleistina, pareiškėjui pagristai ir teisėtai buvo duotas 2016-03-10 KRAAD Privalomasis nurodymas Nr. KAP-4, jo neįvykdžius buvo duotas 2016-12-12 Privalomasis nurodymas Nr. 48.

52Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, jog privalomame nurodyme turi būti įvardinta, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti. Privalomasis nurodymas, kaip individualus administracinis aktas, turi būti pagrįstas ir teisėtas, jame turi būti aiškiai ir išsamiai nurodytos aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės, o nagrinėjamu atveju - ir aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu sukeltas pasekmes pagrindžiantys faktai.

53Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės institucijų duodami privalomieji nurodymai turi būti pagrįsti ir teisėti, juose aiškiai ir išsamiai turi būti nurodytos aplinkos apsauga? ir gamtos ištekliu? naudojimą reglamentuojančiu? įstatymų ir kitu? teisės aktu? normos, kuriu? nurodoma laikytis, ar šių teisės aktu? pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės (2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502- 1659/2012; 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2006/2012; 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2460/2012). Pažeidus ši? reikalavimą, privalomasis nurodymas pripažįstamas neteisėtu (žr., pvz., 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-289/2009). Taigi aplinkybės, kurios yra privalomojo nurodymo juridinis pagrindas, turi būti įrodytos (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-140/2012).

54Teismo nuomone privalomasis nurodymas Nr. 48 yra aiškus ir pagrįstas, kadangi pareiškėjas neleistinoje vietoje ir neleistinu būdu sandėliuodamas atliekas pažeidė Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 4.4. p. reikalavimus, todėl naikinti jo nėra pagrindo.

55Atmestini pareiškėjo argumentai, jog pareiškėjas atsakovo buvo klaidinamas, kadangi Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas laikėsi pozicijos, kad UAB “S. M.” turimas TIPK leidimas Nr. 5/25, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, buvo laikomas negaliojančiu nuo 2015-12-31, todėl UAB “S. M.” neturint galiojančio TIPK leidimo toks nurodymas neteisėtas, nes Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas davė privalomuosius nurodymus, kuriais nurodė nutraukti atliekų priėmimą ir vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su KRAAD 2013-08-21 numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją. Taigi, pareiškėjo manymu atsakovo duoti nurodymai yra prieštaringi ir klaidino pareiškėją.

56Atkreiptinas dėmesys, jog KRAAD Privalomasis nurodymas Nr. KAP-4 duotas 2016-03-10, kuomet ginčas dėl leidimo galiojimo dar nebuvo iškilęs tarp šalių, o 2016-12-12 Privalomasis nurodymas Nr. 48 priimtas pareiškėjui neįvykdžius ankstesniojo Privalomojo nurodymo Nr. KAP-4. Išeinant iš tos pačios pareiškėjo pozicijos darytina išvada, jog pareiškėjas viso ginčo metu laikėsi nuomonės, kad jo turimas TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo ir yra galiojantis (tai jis nurodo ir pateiktame teismui skunde), vadinasi vykdydamas savo veiklą jis privalėjo laikytis jam išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 sąlygų ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų, bei jų nepažeisti. Nesilaikant pareiškėjui iškeltų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų jam pagrįstai ir teisėtai buvo duotas ginčijamas nurodymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę šio įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 7 dalį privalomasis nurodymas - aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones.

57Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomuoju nurodymu ir pasinaudodamas išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pateikė skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui su prašymu panaikinti minėtą privalomąjį nurodymą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius priėmė įsakymą, kuriuo privalomąjį nurodymą Nr. 48 paliko nepakeistą - 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48” Nr. V-101. Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, teismas padarė išvadą, jog privalomasis nurodymas Nr. 48 yra aiškus ir pagrįstas, kadangi pareiškėjas neleistinoje vietoje ir neleistinu būdu sandėliuodamas atliekas pažeidė Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 4.4. p. reikalavimus, todėl naikinti jo nėra pagrindo. Nustačius, jog privalomasis nurodymas Nr. 48 yra pagrįstas ir teisėtas, nėra įstatyminio pagrindo naikinti 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 48” Nr. V-101.

58Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

59Esant išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

61Skundą tenkinti dalinai.

621) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-01 privalomąjį nurodymą Nr. 33;

632) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-09-02 privalomąjį nurodymą Nr. 35;

643) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros 2016-12-12 privalomąjį nurodymą Nr. 47;

654) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros duotą 2017-03-01 Privalomąjį nurodymą Nr. PN-6;

665) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. 33” Nr. V-81;

676) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr. 35” Nr. V-82;

687) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr. 47” Nr. V-100;

698 ) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6” Nr. V-24.

70Kitoje dalyje skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

71Sprendimas per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo RUAB „S. M.“ atstovui Linui Meškiui, atsakovo LR... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 5. Teismas... 6. Pareiškėjas patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 7. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB... 8. Pareiškėjas, susipažinęs su teismų praktika, padarė išvadą, jog... 9. Atsakovas LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu prašė... 11. Skundas tenkintinas dalinai.... 12. Pareiškėjas patikslintu skundu prašo: 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatoje... 14. Atliekų tvarkymas yra viešosios teisės reguliavimo sritis. Viešasis... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB “S. M.” yra nepavojingų... 16. Įgyvendinant 2010-11-24 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES... 17. Byloje iškelto ginčo išsprendimui teismui būtina nustatyti ar pareiškėjai... 18. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas mano, jog pareiškėjui išduotas TIPK... 19. 2016-09-01 Privalomąjį nurodymą Nr. 33, kuriuo nurodė nuo 2016-09-05... 20. 2016-09-02 Privalomąjį nurodymą Nr. 35, kuriuo nurodė vykdyti įmonės... 21. 2016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 47, (pakartotinis Privalomojo nurodymo... 22. 2016-12-12 Privalomąjį nurodymą Nr. 48, kuriuo nurodė pašalinti atliekas,... 23. 2017-03-01 Privalomąjį nurodymą Nr. PN-6, (pakartotinis Privalomojo nurodymo... 24. Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomaisiais nurodymais ir... 25. 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo... 26. 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr.... 27. 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo... 28. 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo Nr.... 29. 2017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6”... 30. Dėl privalomųjų nurodymų Nr. 33, 35, 47, PN-6 panaikinimo.... 31. Atsakovas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamus privalomus... 32. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo... 33. Iš aukščiau pateikto ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės... 34. Atsakovo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuomone, UAB “S. M.”... 35. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo skunde ir jo atstovo teismo... 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-04-03 sprendime konstatavo,... 37. Sutinkamai su išdėstytu teisiniu reglamentavimu ir nurodyta susiformavusia... 38. Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Lietuvos Respublikos... 39. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės institucijų duodami privalomieji... 40. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamus privalomus nurodymus... 41. Iš aukščiau atliktos teisės normų analizės, ir susiformavusios teismų... 42. Kaip matyti administracinė byla teisme gauta dar iki Lietuvos vyriausiojo... 43. Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomaisiais nurodymais ir... 44. 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomojo nurodymo... 45. 2016-09-22 įsakymą “Dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. privalomojo nurodymo Nr.... 46. 2016-12-29 įsakymą “Dėl 2016 m. gruodžio 12 d. privalomojo nurodymo... 47. 2017-03-24 įsakymą “Dėl 2017 m. kovo 1 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-6”... 48. Sutinkamai su aukščiau išdėstytu, ir padarius išvadą, jog UAB “S. M.”... 49. Dėl Privalomojo nurodymo Nr. 48 panaikinimo.... 50. 2016 m. kovo 10 d. privalomuoju nurodymu Nr. KAP - 4 pareiškėjas buvo... 51. Teismas pažymi, kad Atliekų sandėliavimo schema yra UAB “S. M.” turimo... 52. Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Lietuvos Respublikos... 53. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės institucijų duodami privalomieji... 54. Teismo nuomone privalomasis nurodymas Nr. 48 yra aiškus ir pagrįstas, kadangi... 55. Atmestini pareiškėjo argumentai, jog pareiškėjas atsakovo buvo klaidinamas,... 56. Atkreiptinas dėmesys, jog KRAAD Privalomasis nurodymas Nr. KAP-4 duotas... 57. Pareiškėjas UAB “S. M.”, nesutikdamas su privalomuoju nurodymu ir... 58. Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 59. Esant išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 61. Skundą tenkinti dalinai.... 62. 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 63. 2) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 64. 3) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 65. 4) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 66. 5) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 67. 6) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 68. 7) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 69. 8 ) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono... 70. Kitoje dalyje skundą atmesti, kaip nepagrįstą.... 71. Sprendimas per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...