Byla 2A-736/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Rimui Jakucevičiui, atsakovo atstovui adv. Arūnui Šidlauskui, trečiojo asmens viešosios įstaigos „Centrinė projektų valdymo agentūra“ atstovei Agnei Braškutei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-237-230/2010 pagal ieškovų AB „YIT Kausta“ ir UAB „Restauracija“ ieškinį atsakovui VĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Statybos ir restauravimo darbai“, statybos remonto UAB „Senovė“, VĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, valstybės institucijai, įtrauktai duoti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovai AB „YIT Kausta“ ir UAB „Restauracija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais perkančiosios organizacijos VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ paskelbto „Pažaislio kamaldulių vienuolyno pietinės oficinos rekonstravimo, tvarkybos-restauravimo, teritorijos tvarkymo ir lauko tinklų, įskaitant Darbo projekto parengimą“ supaprastinto atviro konkurso sąlygų, patvirtintų VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ direktorės 2009 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 17/09, 57 ir 61 straipsnius. Taip pat prašė pripažinti negaliojančiais VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ 2009 m. spalio 29 d. sprendimą dėl AB „YIT Kausta“ ir partnerio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų T ir K įvertinimo, 2009 m. rugsėjo 29 d. sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo ir 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą dėl konkursą laimėjusio tiekėjo patvirtinimo. Ieškovai nurodė, kad VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ 2009 m. rugpjūčio 14 d. paskelbė „Pažaislio kamaldulių vienuolyno pietinės oficinos rekonstravimo, tvarkybos-restauravimo, teritorijos tvarkymo ir lauko tinklų, įskaitant Darbo projekto parengimą“ supaprastintą atvirą konkursą. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus: kaina (C); darbo plano kokybinis įvertinimas (T); kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis įvertinimas (K). Tai numatė konkurso sąlygų 57 straipsnis. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, lyginamieji svoriai, kriterijų parametrai bei parametrų savybės buvo nurodyti konkurso sąlygų 61 straipsnyje. Ieškovai nurodo, kad konkurso sąlygų 57 straipsnis prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1S-133 patvirtintų „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“ 11 p. Pagal šiuos reikalavimus ekonominis naudingumas suprantamas kaip didesnių nei mažiausia pasiūlyta kaina investicijų atsiperkamumas ir būsimų išlaidų sumažinimas, kriterijai yra siejami ne su darbų ar paslaugų proceso valdymu, o su darbų rezultato ir lėšų panaudojimo efektyvumu. Todėl perkančiosios organizacijos nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai ir nustatyti kriterijų parametrai nieko bendro neturi su ekonominio naudingumo samprata. Kriterijų parametrai yra išimtinai subjektyviai vertinami, ir joks norminis aktas nenustato jokių reikalavimų nei darbo planui, nei kalendoriniam darbų vykdymo grafikui. Perkančiosios organizacijos nustatyti kriterijų parametrai neužtikrina objektyvaus palyginimo galimybės, pvz.: „pateiktas konkretaus projekto suskirstymas etapais ir darbais yra pakankamai detalus, tačiau ne perteklinis“, šių aplinkybių negalima įvertinti objektyviais kriterijais, todėl neužtikrina skaidraus ir objektyvaus pasiūlymų vertinimo. Netinkamai nustatyti ir ekonominių naudingumo kriterijų lyginamieji svoriai, kur kainos (C) kriterijui numatyta tik 40 balų iš 100. Nurodytų Rekomendacijų 15 p. numatyta, kad kainos lyginamasis svoris rekomenduojamas nustatyti ne mažesnis kaip 80 balų. Nustatytas 40 balų kainos lyginamasis svoris įmanomas tik perkant sudėtingas intelektinio pobūdžio paslaugas, su kuo statybos darbai niekaip nesusiję. Taip pat nurodė, kad atliekant darbo plano kokybinį įvertinimą buvo netinkamai įvertintos kai kurios parametrų savybės. Vertinant kriterijaus T parametro R1 savybę „Pateiktas darbų apibūdinimas yra išsamus, nurodant naudojamus išteklius, technologinius procesus, darbų atlikimo būdus“, ieškovų įrašas darbo plane, kad III etapo darbų atlikimo būdai yra aprašyti atitinkamoje metodikoje (kuri nebuvo pateikta), yra klaida, todėl turėjo būti suteikta galimybė ją ištaisyti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. ir 39 str. pagrindu. Dėl tų pačių priežasčių nelaikytinas pažeidimu ir nustatytas pažeidimas, kad pateiktas darbo planas turi būti nevertinamas, nes jis skirtas kitam pirkimo objektui, žr. pavadinimą „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų atlikimo darbo planas“. Kaip pažeidimas nurodyta tai, kad IV etapo darbai neapibūdinti, neįvardyti naudojami technologiniai procesai, darbų atlikimo būdai. Tačiau IV etapo darbai yra inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai, objekto valymo ir pridavimo, todėl jų turinys, ištekliai ir technologiniai procesai gali būti nustatomi tik pačių darbų eigoje, o objekto pridavimas nereikalauja jokių išteklių ir technologinių procesų. Vertinant savybę „Nurodytos vadovų ir vykdytojų pagrindinės funkcijos ir atsakomybės“ neatsižvelgta į tai, kad vadovų ir vykdytojų pagrindinės funkcijos ir atsakomybės yra nustatytos norminiame akte STR 1.08.02:2002. Vertinant kalendorinio darbų vykdymo grafiką, kaip pažeidimas buvo nurodyta tai, kad pateikti atsakingi asmenys, tačiau neišskirti vadovai ir vykdytojai. Toks vertinimas pažeidžia konkurso sąlygas, kadangi jos to nereikalavo, be to, vadovai ir vykdytojai yra išskirti darbo plane.

5Atsakovas VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad konkurso sąlygos parengtos vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, tačiau atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą, jo specifiką. Konkurso sąlygose įvardintos parametrų savybės yra tiesiogiai susijusios su pasiūlymo vertinimo matais (darbų procesų valdymo kokybe, darbų vykdymo terminais, darbų vykdymo efektyvumu). Remiantis konkurso sąlygomis tiekėjo parengtas darbo planas ir kalendorinis darbų vykdymo grafikas taps neatsiejama rangos sutarties dalimi. Kriterijų lyginamieji svoriai buvo nustatyti atsižvelgiant į tai, kad mažiausios kainos kriterijus neužtikrina tinkamo kokybės ir kainos santykio. Todėl buvo pasirinkta pasiūlymus vertinti pagal ekonominį naudingumą. Kadangi projektas yra finansuojamas paramos lėšomis, itin svarbu, kad būtų siūlomos realios ir pagrįstos kainos, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą. Ieškovas pripažįsta, kad padarė klaidų darbo plane ir kalendoriniame darbų vykdymo grafike, t.y. kad pateikia metodiką ir darbo planą, kurie yra ne šio pirkimo dalis, nepateikia aiškinamojo rašto dėl naudotinų technologinių procesų, jų atlikimo būdų, nenurodo atsakingų asmenų funkcijų ir atsakomybės, tačiau teigia, kad pažeidimai yra neesminiai ir turėjo būti leista juos pataisyti. Toks atsainus požiūris rodo, kad ieškovas nebuvo tinkamai susipažinęs su konkurso sąlygomis ir netinkamai parengė konkurso dokumentus. Atsakovas taip pat nurodė, kad tokie patys kriterijai buvo taikomi ir pirmajame konkurse dėl šio objekto, tačiau ieškovas tuomet jų neginčijo. Be to, Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pritarė konkurso sąlygoms ir net rekomendavo sumažinti kainos lyginamąjį svorį nuo 50 iki 40 balų. Ieškovas pripažįsta, kad padarė klaidų, t.y. pateikė metodiką ir darbo planą, kurie yra ne šio pirkimo dalis, nepateikia technologinių procesų ir atlikimo būdų, nenurodo atsakingų asmenų funkcijų ir atsakomybės, tačiau teigia, kad turėjo būti leista pataisyti.

6Trečiojo asmens Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė paaiškino, kad agentūra prižiūri projekto įgyvendinimą, todėl su agentūra buvo suderintas pirkimo būdas, agentūra pritarė pirkimo dokumentams. Ekonominio naudingumo kriterijai buvo nustatyti atsižvelgiant į pirkimo objektą, kadangi labai svarbus yra darbų valdymas, darbų atlikimo terminas. Taip pat mano, kad VPĮ 39 straipsnio 4 d. 1 p. išvardytas ekonominio naudingumo kriterijų sąrašas yra nebaigtinis, o nustatyti lyginamieji jų svoriai neprieštarauja rekomendacijoms. Tokie kriterijai buvo pasirinkti ir kitais atvejais, pvz. „Raidos“ lopšelio, Žemaičių muziejaus „Alka“ atvejais. Dėl pasiūlymo vertinimo negali pasisakyti, kadangi gavo tik laimėtojo pasiūlymą.

7Trečiojo asmens UAB „Statybos restauravimo darbai“ atstovas paaiškino, kad jų bendrovė laimėjo konkursą. Nors ieškovas teigia, kad techninis projektas apsprendžia darbo kokybę, tačiau yra labai svarbu, kokios medžiagos bus panaudotos. Darbo plane nurodomos konkrečios medžiagos, ko nėra techniniame projekte, o tai užtikrina kokybę. Kalendorinis grafikas – tai ir finansinis grafikas, t.y. kiek lėšų reikės kiekvienu konkrečiu laikotarpiu. Darbo planas ir kalendorinis darbų vykdymo grafikas susiaurina galimybes keisti projekto sprendinius ir įneša maksimalaus aiškumo.

8Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų nustatymu paprastai yra siekiama padėti perkančiajai organizacijai įsigyti naudingiausią pasiūlymą, lyginant atitinkamų pasiūlymų privalumus. Be to, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kaip sutarties sudarymo kriterijaus elementai nebūtinai turi būti grynai ekonominio pobūdžio, tik jų taikymas turi nepažeisti skaidrumo principo ir privalo būti paskelbti bei iš anksto žinomi tiekėjams ir turi užtikrinti konkrečios viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, jog atsakovas VĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ turėjo teisę pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų, o būtent ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų ir nustatyti jo sudėtines dalis (subkriterijus). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai, jų parametrai ir savybės buvo iš anksto paskelbti konkurso sąlygose, todėl buvo vienodai žinomi visiems tiekėjams ir nepažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principų. Šių aplinkybių ieškovas neginčija. Nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai – Darbo plano kokybinis įvertinimas ir Kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis įvertinimas yra susijęs su pirkimo objektu ir neabejotinai užtikrina viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Nors techniniu projektu yra apibrėžiamos pirkimo objekto savybės ir Darbo planas ar Kalendorinis darbų vykdymo grafikas negali jo pakeisti ar jam prieštarauti, o perkančioji organizacija bet kuriuo atveju turi gauti tą patį rezultatą, tačiau atsižvelgiant į specifinį pirkimo objektą – valstybinės reikšmės kultūros paminklą ir tam naudojamas lėšas – Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo ir valstybės lėšas (Konkurso sąlygų 4 punktas), yra labai svarbu, kad paramos lėšos būtų panaudotos nuosekliai, tinkamai ir laiku. Dėl šių aplinkybių ypatingą reikšmę įgyja darbų suskirstymas etapais, šių darbų nuoseklumas, pasiūlyto darbų išdėstymo loginis ryšys, nustatyti kiekvieno darbų etapo vadovai ir vykdytojai bei nustatytos jų funkcijos ir atsakomybės, kas neabejotinai gali užtikrinti efektyvesnę kontrolę, savalaikį lėšų įsisavinimą ir kokybiškiausią rezultatą. Dėl tų pačių priežasčių svarbiais tampa ir kiekvieno laikotarpio ar konkretaus darbo įgyvendinimo trukmė, darbų atlikimo terminai, technologinių procesų valdymas. Nurodyti kriterijai ir juos apibrėžiantys parametrai bei jų savybės leidžia perkančiajai organizacijai įvertinti, kiek tiekėjas bus pasiruošęs valdyti ir organizuoti darbus, įsisavinti lėšas, kad objektas būtų rekonstruotas ir restauruotas laiku ir tinkamai, taip pat garantuos geriausią darbo rezultatą. Teismas nurodė, kad ieškovas, ginčydamas atsakovo nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus – Darbo plano ir Kalendorinio darbų vykdymo grafiko vertinimą, taip pat nurodo, kad konkurso sąlygose numatytame darbų atlikimo sutarties projekte yra numatyta teisė patikslinti pateiktą Darbo planą ar Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Tačiau sutartyje numatyta galimybė juos tikslinti nepaneigia šių dokumentų, pateikiant pasiūlymą, svarbos. Šių dokumentų keitimui gali atsirasti objektyvių priežasčių, kad ir pvz. meteorologinių. Tuo tarpu visas sutarties projektas patvirtina, kad Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas yra svarbus pasirašant darbų aktus, atliekant jų vykdymo kontrolę, o rangovui vėluojant užbaigti darbų etapą sutartis net gali būti nutraukta. Pažymėtina, kad Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas pagal konkurso sąlygas tampa pasirašytos sutarties priedu. Teismas taip pat nurodė, kad darant išvadas dėl perkančiosios organizacijos nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų, jų lyginamųjų svorių pagrįstumo, atsižvelgtina ir į valstybės institucijos, įtrauktos dalyvauti byloje CPK 49 straipsnio pagrindu, o būtent Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą rašytinę išvadą. Pastaroji patvirtina, kad atsakovas, nustatydamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus bei jų lyginamuosius svorius, nepažeidė įstatymo reikalavimų ir neviršijo įstatymo jam suteiktų teisių. Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti konkurso sąlygų 57 ir 61 straipsnius negaliojančiais netenkintinas. Teismas nurodė, jog ieškovo padarytų trūkumų, pateikiant Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, analizė rodo, kad pats ieškovas nepakankamai atsakingai vykdė konkurso sąlygas, todėl jo pasiūlymo vertinimas atsakovo nustatytais ekonominio naudingumo kriterijais yra pagrįstas, atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, taip pat nepažeidžia įstatymų reikalavimų. Ieškovas, pats būdamas neatidus ir neteikdamas reikiamo dėmesio pasiūlymo parengimui, negali kaltinti perkančiosios organizacijos, jog ši buvusi per reikli. Vertinant atsakovo pasiūlymą, kaip atitinkantį konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būtų neabejotinai pažeistos kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teisės. Teismas pažymėjo, kad kitiems dviems tiekėjams konkurso sąlygos ir keliami reikalavimai buvo aiškūs ir suprantami, ir jie nekėlė ginčo dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, parametrų ir jų savybių aiškumo, jų objektyvumo ar pagrįstumo. Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų T ir K įvertinimo taip pat atmestinas. Kiti du ieškovo pareikšti reikalavimai – pripažinti atsakovo sprendimus dėl preliminarios eilės sudarymo ir dėl konkursą laimėjusio tiekėjo patvirtinimo - yra išvestiniai iš pirmųjų dviejų reikalavimų, todėl pastarųjų netenkinus, ieškinys atmestinas visa apimtimi.

9Apeliaciniu skundu ieškovas AB “YIT Kausta” prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

101. Teismas neįvertino Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. sausio 21 d. rašte Nr. 4A-232 nurodytos aplinkybės, kad kriterijai nustatyti 2.2 papunktyje turėtų būti priskirti prie kvalifikacinių reikalavimų. Darbų atlikimo planas ir grafikas kaip ekonominio naudingumo kriterijus paprastai pasirenkamas tais atvejais, kai darbų atlikimo laikas turi esminės reikšmės. Rekomenduojama vertinti šį kriterijų nustatant darbų pabaigos laiko intervalus. Konkrečiu atveju jokių pranašumų tiekėjui, vykdančiam darbus trumpesniais negu reikalavo perkančioji organizacija terminais, konkurso sąlygose nenustatyta.

112. Nustatyti konkurso kriterijai visiškai nesusiję su objektu, nes nei vienas iš parametrų nenustato objekto savybių ar atitikimo konkretiems poreikiams ir geriausiu atveju gali būti vertinami kaip kvalifikaciniai. Aplinkybė, kad šie dokumentai yra sutarties priedas, dar nereiškia, kad jie susiję su objektu.

123. Darbų finansavimas iš Konkurso sąlygose nustatyto šaltinio nesukuria jokios objekto specifikos bei nenustato privalomų reikalavimų, dėl kurių ypatingą reikšmę įgytų darbų suskirstymas etapais, šių darbų nuoseklumas, pasiūlyto darbų išdėstymo loginis ryšys, nustatyti kiekvieno darbų etapo vadovai ir vykdytojai bei nustatytos jų funkcijos ir atsakomybės. Atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų, patvirtinančių pabrėžiamą objekto specifiškumą, į kurį atsižvelgiant buvo nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai.

134. Priimdamas sprendimą dėl ekonominio naudingumo kriterijų lyginamojo svorio teismas visiškai ignoravo tai, kad perkančioji organizacija konkurso laimėtoju pripažino tiekėją, pateikusį apie 300000 Lt brangesnį pasiūlymą, o galimybę priimti tokį sprendimą sudarė absoliučiai neracionalus kriterijų lyginamųjų svorių paskirstymas. Todėl nagrinėjamu atveju nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas racionaliai naudoti lėšas.

145. Įrašas 416-448 darbo plano puslapiuose vertintinas kaip klaida, kurią ištaisyti tiekėjui turėjo būti suteikta galimybė, įvertinant tai, kad šis pataisymas galėjo būti atliktas vokų atplėšimo procedūros metu ir nekeičia pasiūlymo esmės, jo nepildo. Dėl tokių pačių priežasčių pažeidimu negali būti laikomas ir ketvirtas pažeidimas pateiktas darbo planas turėtų būti nevertinamas, nes jis skirtas kitam pirkimo objektui. Teismas neatsižvelgė, jog pažeidimas yra tik klaida dokumento pavadinime.

156. kaip pažeidimas yra nurodyta ir tai, kad IV etapo darbai neapibūdinti, neįvardinti naudojami ištekliai, technologiniai procesai, darbų atlikimo būdai.neatsižvelgta į tai, kad IV etapo darbai yra inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai, objekto valymo darbai bei objekto pridavimas.Šių darbų turinys, ištekliai ir technologiniai procesai gali būti nustatomi tik pačių darbų eigoje, atsižvelgiant į galimus sistemų sutrikimus.

167. Teismas neatsižvengė į aplinkybę, kad darbo plane yra pakankamai informacijos tam, kad būtų galima nustatyti, kurie iš Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytų asmenų yra vadovai, kurie – vykdytojai, tačiau tik formaliai vertino pačius dokumentus, bet ne juose esančią informaciją.

17Lietuvos apeliacinis teismas gavo apelianto UAB „ YIT Kausta“ pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriame apeliantas nurodė, kad apeliantas atsisako apeliacinio skundo ir prašo jo nenagrinėti.

18Apeliacinis procesas nutrauktinas.

19Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, t.y. jei toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas UAB „ YIT Kausta“ laiku pateikė apeliacinio skundo atsisakymą, apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos. Kolegija nenustatė, jog paduoto apeliacinio skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą. Todėl apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų byloje dalyvaujančių asmenų, apeliacinis procesas nutrauktinas.

21Paduodamas apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 520 Lt žyminio mokesčio (t. 5, b.l. 97, 102). Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jam grąžintina 75 procentai už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio (390 Lt).

22Ieškovui atsisakius apeliacinio skundo, teismas apeliacinį procesą nutraukia. Tai reiškia, jog apeliacinės instancijos teisme priimamas materialiąja teisine prasme apeliantui nepalankus, o atsakovui palankus teismo procesinis sprendimas. Todėl iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

23Atsakovas viešoji įstaiga „Pažaislio kultūros ir turizmo“ centras teismui pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 5251,39 Lt advokato pagalbai apmokėti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad dalis prašomų priteisti išlaidų, advokato pagalbai apmokėti, yra sumokėtos advokatui už pagalbą pirmosios instancijos teisme. Atsakovas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų pirmosios instancijos teismui nepateikė, todėl teismas jų nepriteisė. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo iš esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas negali patenkinti atsakovo prašymo priteisti pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tačiau pagal atsakovo teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų bei apmokėjimo pagal jas datas matyti, kad atsakovas už teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme advokatui sumokėjo 1355,20 Lt, todėl ši suma priteistina iš apelianto.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi.

Nutarė

26Priimti ieškovo AB „ YIT Kausta“ apeliacinio skundo atsisakymą.

27Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-237-230/2010 pagal ieškovų AB „YIT Kausta“ ir UAB „Restauracija“ ieškinį atsakovui VĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo.

28Grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „YIT Kausta“ (j.a.k. 133556411, a.s. LT 042140030000013446 Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius) 390 Lt dydžio už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio dalį.

29Priteisti atsakovui viešajai įstaigai „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ iš ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“ 1355,20 Lt advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovai AB „YIT Kausta“ ir UAB „Restauracija“ kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ prašė ieškinį... 6. Trečiojo asmens Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė paaiškino,... 7. Trečiojo asmens UAB „Statybos restauravimo darbai“ atstovas paaiškino,... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas AB “YIT Kausta” prašo panaikinti Kauno... 10. 1. Teismas neįvertino Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. sausio 21 d. rašte... 11. 2. Nustatyti konkurso kriterijai visiškai nesusiję su objektu, nes nei vienas... 12. 3. Darbų finansavimas iš Konkurso sąlygose nustatyto šaltinio nesukuria... 13. 4. Priimdamas sprendimą dėl ekonominio naudingumo kriterijų lyginamojo... 14. 5. Įrašas 416-448 darbo plano puslapiuose vertintinas kaip klaida, kurią... 15. 6. kaip pažeidimas yra nurodyta ir tai, kad IV etapo darbai neapibūdinti,... 16. 7. Teismas neatsižvengė į aplinkybę, kad darbo plane yra pakankamai... 17. Lietuvos apeliacinis teismas gavo apelianto UAB „ YIT Kausta“ pareiškimą... 18. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 19. Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą padavęs asmuo... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas UAB „ YIT Kausta“ laiku... 21. Paduodamas apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 520 Lt žyminio mokesčio... 22. Ieškovui atsisakius apeliacinio skundo, teismas apeliacinį procesą... 23. Atsakovas viešoji įstaiga „Pažaislio kultūros ir turizmo“ centras... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad dalis prašomų priteisti išlaidų, advokato... 25. Teisėjų kolegija,... 26. Priimti... 27. Nutraukti... 28. Grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „YIT Kausta“ (j.a.k. 133556411, a.s.... 29. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai „Pažaislio kultūros ir turizmo...