Byla e2-939-642/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Danutė Žvinklytė,

2sekretoriaujant Joanai Runelienei,

3dalyvaujant ieškovės savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ atstovei advokatei Nijolei Pakalkienei,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Staderus“ atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui,

5teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Staderus“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovei pagal 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinę sutartį Nr. CPO60149 atsakovės atliktų darbų Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu besąlyginį ir neatšaukiamą užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, užtikrinimo suma 10382,34 Eur, galiojantį 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, o neįvykdžius teismo sprendimo, skirti atsakovei UAB “Staderus” po 100 eurų baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną; 2) įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 14 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, atsakovės atliktų statybos darbų defektus, nurodytus 2017m. rugsėjo 19 d. Defektų nustatymo akte ir antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 162/18/1, atliekant pažeistų fasado dalių apdailos remonto darbus pagal atsakovo parengtą defektų šalinimo technologiją, suderintą su SĮ „Kretingos komunalininkas“. Neįvykdžius šio sprendimo, atsakovei skirti po 100 eurų baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną; 3) priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad ieškovei 2013 m. rugpjūčio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-207 pavesta administruoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šios programos ir Kretingos rajono savivaldybės užsakymu parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolintis lėšas iš kredito įstaigų, organizuoti rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoti ir prižiūrėti statybos darbų atlikimą ir užtikrinti jų įgyvendinimo kokybę.

9Ieškovė ir mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, t.y. atsakovė, 2015 m. kovo 24 d. sudarė Pagrindinę sutartį Nr. CPO60149 dėl daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos rangos (atnaujinimo) darbų su projektavimo paslaugomis. Sutartimi atsakovė įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą parengti techninį darbo projektą, vykdyti šio projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos darbus. Statybos rangos darbai pagal Sutartį baigti 2016 m. gruodžio 28 d.

10Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-30-161228-00339 patvirtino, kad daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, statyba užbaigta. Pagal Sutarties 8.5 punktą atsakovė per 5 darbo dienas nuo visų darbų atlikimo pabaigos, privalėjo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties kainos (užtikrinimo suma 10382,34 Eur). Sutartyje nustatytas statinio garantinis terminas 5 metai nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams. Atsakovė šios savo pareigos neįvykdė.

11Daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos garantiniu laikotarpiu išaiškėjo atsakovo atliktų statybos darbų defektai, kurie konstatuoti antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 162/18/1 ir 9 fotonuotraukomis. Atsakovė buvo informuotas apie nustatytus defektus, tačiau jų neištaisė.

12Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-30-161228-00339 patvirtino, kad daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, statyba užbaigta. Šis dokumentas patvirtina, kad statyba užbaigta, tačiau tai nereiškė visų įsipareigojimų pagal Sutartį pabaigos. Sutarties 5.5 p. numatyta, kad Statybos rangos Darbų pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo - perdavimo aktai, surašytas statybos užbaigimo aktas ir Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. Sutarties 8.5 p. numatyta: „Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos“. Atsakovas minėto dokumento po Statybos užbaigimo akto surašymo dienos nepateikė, dėl ko darytina išvada, kad visi įsipareigojimai pagal Sutartį nėra įvykdyti.

132017 m. liepos 25 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Raginimas pateikti dokumentus“ Nr. (3.6.) V4-665, primindama apie pareigą pateikti garantinio laikotarpio prievolių vykdymą užtikrinantį dokumentą. Atsakovė į ieškovės kreipimąsi nereagavo.

142017 m. rugsėjo 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir delspinigių akto pateikimo“ Nr. (3.6.) V4-822, kuriuo dar kartą informavo atsakovę apie pareigą pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą ir taip pat atsakovei buvo pateiktas už šios prievolės nevykdymą priskaičiuotų delspinigių pagal Sutarties 10.5 p. aktas bei sąskaita ir nustatytas terminas netesybų sumai sumokėti - iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Į šį kreipimąsi atsakovė taip pat nereagavo, delspinigių nesumokėjo.

15Pagal Sutarties 16.3 punktą, Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai tiekėjas pagal Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta <....>. Sutinkamai su Sutarties 16.4 punktu Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos todėl atsakovė negali būti atleista nuo pareigos pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą, nes tokiu atveju sumažėtų ieškovės (ir daugiabučio namo visų gyventojų) teisių apsauga, o atsakovė nepagrįstai sutaupytų ir dėl to būtų pažeisti imperatyvieji Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, skaidrumo principas bei viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo statybos užbaigimo akto dienos jau yra suėjęs 12 mėnesių terminas, tačiau atsakovė garantinio laikotarpio užtikrinimo taip ir nepateikė, atsakovė privalo pateikti 12 mėnesių galiojantį užtikrinimą nuo jo išdavimo dienos.

16Po 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo akto surašymo, ieškovė nustatė atsiradusius fasado ir cokolio apdailos defektus (atskirose fasado vietose nutrupėjusį tinką), galimai atsiradusius dėl naudotos netinkamos darbų vykdymo technologijos. Kad statinio būklė yra netinkama, patvirtina ieškovės padarytos nuotraukos. Atsakovė apie nustatytus defektus buvo informuota žodžiu. Atsakovei nereaguojant į reikalavimą šalinti defektus žodžiu, 2017 m. gegužės 25 d. buvo organizuotas susirinkimas, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo aptariamo daugiabučio namo fasado defektų taisymas. Susirinkime dalyvavo ieškovės atstovai, atsakovės atstovas ir uždarosios akcinės bendrovės „Sweco“ atstovas - darbų techninis prižiūrėtojas. Minėto susirinkimo metu atsakovės atstovas įsipareigojo defektų šalinimo darbus atlikti iki 2017 m. birželio 15 d. Nustatytu terminu atsakovei nevykdant įsipareigojimo šalinti atliktų darbų defektus, 2017 m. liepos 17 d. raštu „Dėl atliktų darbų defektų šalinimo“ Nr. (3.6.) V4-624 ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašant nurodyti terminą, per kurį bus atlikti fasado defektų šalinimo darbai, tačiau atsakovė atsakymo nepateikė, defektai neištaisyti.

172017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo pakartotinę apžiūrą, siekiant užfiksuoti statinio fasado ir cokolio apdailos defektus. Apžiūroje dalyvavo ieškovės atstovas ir daugiabučio namo savininkų bendrijos „Santra“ pirmininkė. Įvykdžius apžiūrą, buvo surašytas Defektų nustatymo aktas, kuriuo atsakovei nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. atlikti pažeistų fasado, cokolio dalių apdailos remonto darbus, panaudojant fasadinį struktūrinį tinką. Defektų nustatymo aktas elektroniniu paštu pateiktas atsakovei, tačiau atsakovė defektų nustatymo akte nustatytu terminu defektų nepašalino.

18Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad sutarties 8.5 p. numato, jog atsakovė turėjo pateikti užtikrinimą, kuris galiotų 12 mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos. Todėl akivaizdu, kad ieškiniu yra reikalaujama atlikti tai, ko šalių sudaryta sutartis nenumatė. Atsakovė mano, jog ieškovė siekia modifikuoti sutarties turinį, tačiau tokiu atveju ieškiniu taip pat turi būti reiškiamas ir reikalavimas dėl sutarties pakeitimo atitinkamai išdėstant ir ieškinio pagrindą. Tuo tarpu ieškinyje nėra reikalavimo pakeisti sutarties 8.5 p. nuostatų ir nenurodomos jokios priežastis, kodėl ieškovas mano, kad turi teisę reikalauti pakeisti sutartį. Sutartis 8.6 p. reguliuoja atvejus, kuomet rangovas nevykdo prievolės apsidrausti ir šis punktas nenumato teisės Ieškovui reikalauti vykdyti prievolę natūrą. Sutarties 8.5 p. numato, jog Atsakovas turėjo pateikti užtikrinimą, kuris galiotų 12 mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos. Statybos užbaigimo aktas buvo sudarytas 2016-12-28, todėl akivaizdu, kad jau yra pasibaigęs net ir prašomo pateikti ir sutartyje numatyto užtikrinimo galiojimo terminas. Ieškovas reikalaudamas įpareigoti pateikti atsakovą užtikrinimą kuris galiotų 12 mėnesių nuo jo išdavimo dienos piktnaudžiauja teise kreiptis į teismą ir siekia gauti užtikrinimą, kuris galiotų dvigubai ilgesnį laiko tarpą nei numato sutartis.

19Nagrinėjamu atveju pašalinti nurodytus defektus gali bet kuri statybos darbus atliekantis subjektas, todėl ieškinio reikalavimas nustatyti baudas už teismo įpareigojimo nevykdymą negali būti taikomas. Net Sutarties 10.7 p. numato, kad rangovui nešalinant defektų jis turi atlyginti jų šalinimo išlaidas, o ne mokėti baudas. Nagrinėjamu atveju šalių bendradarbiavimo praktika rodo, kad ieškovė turi interesą atsakovę padaryti priklausoma ir susaistyti prievolėmis. Ieškiniu taip pat reikalaujama įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 14 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, atsakovo atliktų statybos darbų defektus, nurodytus 2017 m. rugsėjo 19 d. Defektų nustatymo akte ir antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 162/18/1, atliekant pažeistų fasado dalių apdailos remonto darbus pagal atsakovės parengtą defektų šalinimo technologiją suderintą su ieškove.

20Atsakovė mano, kad pareikštas reikalavimas yra neproporcingas tariamo teisų pažeidimo atžvilgiu, kadangi dėl nurodyto tinko nutrupėjimo visiškai nesumažėjo atliktų darbų kokybė. Net vizualiai nurodyti „defektai“ yra sunkiai matomi, jau nekalbant apie tai, jog tai visiškai netrukdo daikto naudoti pagal jo funkcinę paskirtį.

21Teismas

konstatuoja:

22Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę pateikti atliktų darbų Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu besąlyginį ir neatšaukiamą užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, užtikrinimo suma 10382,34 Eur, galiojantį 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, o neįvykdžius teismo sprendimo, skirti atsakovei UAB “Staderus” po 100 eurų baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną.

23Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-207 pavedė ieškovei administruoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šios programos ir Kretingos rajono savivaldybės užsakymu parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolintis lėšas iš kredito įstaigų, organizuoti rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoti ir prižiūrėti statybos darbų atlikimą ir užtikrinti jų įgyvendinimo kokybę.

242015 m. kovo 24 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pagrindinę sutartį Nr. CPO60149 dėl daugiabučio namo, esančio Kretinga, Laisvės g. 1, statybos rangos (atnaujinimo) darbų su projektavimo paslaugomis. Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą parengti techninį darbo projektą, vykdyti šio projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos darbus.

25Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-30-161228-00339 patvirtino, kad daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, statyba užbaigta.

262015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punktu šalys susitarė, kad atsakovė per 5 darbo dienas nuo visų darbų atlikimo pabaigos, privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties kainos.

27Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė nepateikė Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos sutarties kainos (užtikrinimo suma 10382,34 Eur).

28Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė nepateiks Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo 5 (penkių) procentų nuo visos sutarties kainos, nes neturi nei Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijos nei draudimo bendrovės laidavimo rašto. Atsakovė dėl finansinių sunkumų draudimo bendrovėje nesidraudė. Šis ieškovės reikalavimas nesąžiningas, nes atsakovė jau yra nemoki, jai keliama bankroto byla. O be to, ieškovė nepriminė, kad reikia apsidrausti.

29Teismas nesutinka su atsakovės atstovo argumentu, kad ieškovė nepriminė, kad reikia apsidrausti. 2017 m. liepos 25 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Raginimas pateikti dokumentus“ Nr. (3.6.) V4-665, primindama apie pareigą pateikti garantinio laikotarpio prievolių vykdymą užtikrinantį dokumentą. 2017 m. rugsėjo 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir delspinigių akto pateikimo“ Nr. (3.6.) V4-822, kuriuo dar kartą informavo atsakovę apie pareigą pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą ir taip pat atsakovei buvo pateiktas už šios prievolės nevykdymą priskaičiuotų delspinigių pagal Sutarties 10.5 p. aktas bei sąskaita ir nustatytas terminas netesybų sumai sumokėti - iki 2017 m. rugsėjo 21 d.

30Sprendžiant ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę pateikti atliktų darbų Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu besąlyginį ir neatšaukiamą užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, užtikrinimo suma 10382,34 Eur, galiojantį 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, o neįvykdžius teismo sprendimo, skirti atsakovei UAB “Staderus” po 100 eurų baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną, teismas analizuoja 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punkto sąlygas.

31Minėtame punkte nurodyta, kad atsakovė (sutartyje- tiekėjas) per 5 darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

32Kaip nustatyta, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-30-161228-00339 patvirtino, kad daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, statyba užbaigta. Taip pat nustatyta, kad atsakovė nepateikė Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo 5 (penkių) procentų nuo visos sutarties kainos, nes neturi nei Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijos nei draudimo bendrovės laidavimo rašto.

33Įvertinus aptartus įrodymus bei išanalizavus 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punkto sąlygas, teismas mano, jog nebėra jokios prasmės įpareigoti atsakovę pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos, kuri turi galioti 12 (dvylika) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos. Kitaip tariant, Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo terminas pasibaigė 2017 m. gruodžio 28 d.

34Pažymėtina, kad ieškovė reikalauja įpareigoti atsakovę pateikti atliktų darbų Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu besąlyginį ir neatšaukiamą užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, užtikrinimo suma 10382,34 Eur, galiojantį 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, bet ne nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos, kaip nurodyta 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punkto normoje. Kitaip tariant, ieškovė reikalauja keisti 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punkto sąlygas. Esant tokiam ieškovės reikalavimui, ieškovė turėtų reikšti atitinkamus materialinius - teisinius reikalavimus.

35Svarbu pažymėti, kad ieškovė, būdama profesionali verslininkė, kuriai taikomi apdairaus, atidaus, rūpestingo ir protingo asmens standartai (bonus pater familias), visiškai nekontroliavo atsakovės, kaip vykdomos 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8 skirsnio sąlygos.

36Akcentuotina ir tai, kad ieškovė, atsakovei nevykdant 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8 straipsnio sąlygų, turėjo galimybę (2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.6 punktas) savo sąskaitą apdrausti, palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių draudimų įmokų sumą atimti iš artimiausių mokėjimų. Ieškovė nerealizavo šios sutarties sąlygos.

37Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ištyrus šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė pirmojo reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovei pagal 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinę sutartį Nr. CPO60149 atsakovės atliktų darbų Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu besąlyginį ir neatšaukiamą užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, užtikrinimo suma 10382,34 Eur, galiojantį 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, o neįvykdžius teismo sprendimo, skirti atsakovei UAB “Staderus” po 100 eurų baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną, yra atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 – 179 straipsniai).

38Dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 14 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, atsakovės atliktų statybos darbų defektus, nurodytus 2017 m. rugsėjo 19 d. Defektų nustatymo akte ir antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 162/18/1, atliekant pažeistų fasado dalių apdailos remonto darbus pagal atsakovo parengtą defektų šalinimo technologiją, suderintą su SĮ „Kretingos komunalininkas“. Neįvykdžius šio sprendimo, atsakovei skirti po 100 eurų baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną.

39Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. gegužės 25 d. ieškovė organizavo susirinkimą, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo daugiabučio namo, esančio Kretinga, Laisvės 1 fasado defektų taisymas. Susirinkime dalyvavo ieškovės atstovai, atsakovės atstovas ir darbų techninis prižiūrėtojo uždarosios akcinės bendrovės „Sweco“ atstovas. Šio susirinkimo metu atsakovės atstovas įsipareigojo defektų šalinimo darbus atlikti iki 2017 m. birželio 15 d. Byloje nėra duomenų apie defektų pašalinimą. 2017 m. liepos 17 d. raštu „Dėl atliktų darbų defektų šalinimo“ Nr. (3.6.) V4-624 ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama nurodyti terminą, per kurį bus atlikti fasado defektų šalinimo darbai, tačiau byloje nėra duomenų apie defektų pašalinimą.

402017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo pakartotinę apžiūrą, siekiant užfiksuoti statinio fasado ir cokolio apdailos defektus. Apžiūroje dalyvavo ieškovės atstovas ir daugiabučio namo savininkų bendrijos „Santra“ pirmininkė. Įvykdžius apžiūrą, buvo surašytas Defektų nustatymo aktas, kuriuo atsakovei nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. atlikti pažeistų fasado, cokolio dalių apdailos remonto darbus, panaudojant fasadinį struktūrinį tinką. Defektų nustatymo aktas elektroniniu paštu pateiktas atsakovei, tačiau atsakovė defektų nustatymo akte nustatytu terminu defektų nepašalino.

41Daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos garantiniu laikotarpiu atsakovės atliktų statybos darbų defektai yra konstatuoti antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 162/18/1 ir 9 fotonuotraukomis.

422015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 7.1.1 punkte nustatyta, kad Statinio garantinis terminas jo atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams yra 5 (penkeri) metai, skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo akto surašymo dienos. 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 9.1.5 punkte nustatyta, kad užsakovas (ieškovė) turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas (atsakovė) savo sąskaita pašalintų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 9.4.18 punkte atsakovė įsipareigojo savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

43Vienas iš pagrindinių statybos reikalavimų yra statinių atitikimas statinio normatyvinei kokybei. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 40 dalis apibrėžia, jog statinio normatyvinė kokybė - tai statinio projekto, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė, atitinkanti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytus reikalavimus. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 punkte nurodoma, jog statybos užbaigimo aktas - nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius.

44Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kitą. Taigi tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės. Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonė „Era“, bylos Nr. 3K-3-530/2007; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-396/2008, ir kt.). Tačiau pažymėtina, kad ši griežta, t. y. be kaltės, atsakomybė taikytina atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje nustatyta, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, ir rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Taigi defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. UAB AK „Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004, Teismų praktika 23, p. 95-102; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005). Tačiau net ir tuo atveju, kai nenustatoma rangovo atsakomybę šalinančių priežasčių, ši sutarties šalis turės atsakyti už sutarties nevykdymą be kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalis) tik nustačius sutartinei civilinei atsakomybei atsirasti kitas būtinas sąlygas: neteisėtus veiksmus, t. y. sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nuostolius ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, atsiradusių dėl šių veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

45Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 25 d. ieškovė organizavo susirinkimą, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo daugiabučio namo, esančio Kretinga, Laisvės g. 1 fasado defektų taisymas. Atsakovės atstovas buvo informuotas, kad defektai nepašalinti ir atsakovės atstovas įsipareigojo defektų šalinimo darbus atlikti iki 2017 m. birželio 15 d. Byloje nėra duomenų apie defektų pašalinimą. 2017 m. liepos 17 d. raštu „Dėl atliktų darbų defektų šalinimo“ Nr. (3.6.) V4-624 ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama nurodyti terminą, per kurį bus atlikti fasado defektų šalinimo darbai, tačiau byloje nėra duomenų apie defektų pašalinimą.

462017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo, esančio Kretinga, Laisvės 1, apžiūrą, siekiant užfiksuoti statinio fasado ir cokolio apdailos defektus. Įvykdžius apžiūrą, buvo surašytas Defektų nustatymo aktas, kuriuo atsakovei nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. atlikti pažeistų fasado, cokolio dalių apdailos remonto darbus, panaudojant fasadinį struktūrinį tinką. Defektų nustatymo aktas elektroniniu paštu pateiktas atsakovei, tačiau atsakovė defektų nustatymo akte nustatytu terminu defektų nepašalino.

47Daugiabučio namo, adresu Kretinga, Laisvės g. 1, statybos garantiniu laikotarpiu atsakovės atliktų statybos darbų defektai yra konstatuoti antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 162/18/1.

48Atsakovė nesutiko pašalinti defektus, iš esmės nurodydama vienu argumentą, kad dėl nurodyto tinko nutrupėjimo visiškai nesumažėjo atliktų darbų kokybė. Net vizualiai nurodyti „defektai“ yra sunkiai matomi, jau nekalbant apie tai, jog tai visiškai netrukdo daikto naudoti pagal jo funkcinę paskirtį.

49Pažymėtina, kad teismas pasiūlė šalims svarstyti galimybę atlikti ekspertizę šioje byloje, tačiau šalys šia teise nepasinaudojo.

50Įvertinus pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad defektų faktą ieškovė įrodė, o defektų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, atsakovė neįrodė.

51Atsakovė neįrodinėjo ir neįrodė, kad defektai susidarė dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar ieškovės arba jos pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl ieškovės ar jos pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

52Teismas konstatuoja, kad defektai susidarė dėl atsakovės nekokybiško darbų atlikimo, t.y. dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, todėl ieškovė pagrįstai, vadovaudamasi 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 9.4.18 punkto norma, reikalauja pašalinti defektus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų.

53Ieškovė taip pat prašo, kad neįvykdžius reikalavimo dėl defektų pašalinimo, atsakovei skirti po 100 eurų baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną.

54Atsakovė nurodo, kad pašalinti nurodytus defektus gali bet kuri statybos darbus atliekantis subjektas, todėl ieškinio reikalavimas nustatyti baudas už teismo įpareigojimo nevykdymą negali būti taikomas. Net Sutarties 10.7 p. numato, kad rangovui nešalinant defektų jis turi atlyginti jų šalinimo išlaidas, o ne mokėti baudas. Nagrinėjamu atveju šalių bendradarbiavimo praktika rodo, kad ieškovė turi interesą atsakovę padaryti priklausoma ir susaistyti prievolėmis.

55Teismas nesutinka, kad ieškovė privalo taikyti tik vienintelį pažeistų teisių gynimo būdą, numatytą Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO60149. Šioje sutartyje numatyti keli pažeistų teisių gynimo būdai, o būtent: 7.3, 10.7, 10.10 punktai, visas 12 skirsnis.

56Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 3 dalyje pasakyta, kad jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas arba jeigu atsakovas įpareigojamas pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų.

57Remiantis šia teisės norma, teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas taikyti sprendimo neįvykdymo pasekmes, t.y. skirti baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną, yra teisėtas ir pagrįstas.

58Sprendžiant klausimą, ar pagrįstas ieškovės reikalavimas skirti po 100 eurų baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną, teismas vadovaujasi protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat atsižvelgia į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl teismo sprendimo neįvykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus ir kt.

59Atsižvelgiant į tai, kad: 1) atsakovė atliko daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos rangos (atnaujinimo) darbų su projektavimo paslaugomis, t.y. šioje byloje turi būti ginamas viešasis interesas - daugiabučio namo gyventojų interesai; 2) 2018 m. kovo 14 d. Klaipėdos apygardos teismas (civilinė byla Nr. B2-991-613/2018) atsakovei iškėlė bankroto bylą, kitaip tariant, buvo nustatyta atsakovės nemokumo būsena, atsakovei už įpareigojimo savo lėšomis per 14 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga, atsakovės atliktų statybos darbų defektus, nurodytus 2017m. rugsėjo 19 d. Defektų nustatymo akte ir antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 162/18/1, atliekant pažeistų fasado dalių apdailos remonto darbus pagal atsakovo parengtą defektų šalinimo technologiją, suderintą su SĮ „Kretingos komunalininkas“ nevykdymą skirti 10 Eur baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų

61Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis).

62Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas 50 procentų, ieškovei iš atsakovės priteistina 31 Eur bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 81, 88, 93 straipsniai).

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 81, 93, 98, 259, 260, 268, 270, 273 straipsniais, teismas

Nutarė

64ieškinį tenkinti iš dalies.

65Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Staderus“ savo lėšomis per 14 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kretinga, Laisvės g. 1, atsakovės atliktų statybos darbų defektus, nurodytus 2017m. rugsėjo 19 d. Defektų nustatymo akte ir antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2018 m. sausio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 162/18/1, atliekant pažeistų fasado dalių apdailos remonto darbus pagal atsakovės parengtą defektų šalinimo technologiją, suderintą su SĮ „Kretingos komunalininkas“. Neįvykdžius šio sprendimo, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Staderus“ skirti po 10 Eur (dešimt eurų) baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną.

66Kitą ieškinio dalį atmesti.

67Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Staderus“ ieškovei savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“ 575,50 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

68Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Joanai Runelienei,... 3. dalyvaujant ieškovės savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Staderus“ atstovui advokatui... 5. teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės savivaldybės įmonės „Kretingos... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę per 5... 8. Nurodė, kad ieškovei 2013 m. rugpjūčio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės... 9. Ieškovė ir mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, t.y. atsakovė, 2015 m.... 10. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 11. Daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos garantiniu... 12. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 13. 2017 m. liepos 25 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Raginimas... 14. 2017 m. rugsėjo 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu „Dėl... 15. Pagal Sutarties 16.3 punktą, Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento... 16. Po 2016 m. gruodžio 28 d. Statybos užbaigimo akto surašymo, ieškovė... 17. 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo pakartotinę... 18. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko.... 19. Nagrinėjamu atveju pašalinti nurodytus defektus gali bet kuri statybos darbus... 20. Atsakovė mano, kad pareikštas reikalavimas yra neproporcingas tariamo teisų... 21. Teismas... 22. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę pateikti atliktų darbų Defektų... 23. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 29 d.... 24. 2015 m. kovo 24 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pagrindinę sutartį Nr.... 25. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 26. 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 8.5 punktu šalys... 27. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė nepateikė... 28. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė nepateiks... 29. Teismas nesutinka su atsakovės atstovo argumentu, kad ieškovė nepriminė,... 30. Sprendžiant ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę pateikti atliktų... 31. Minėtame punkte nurodyta, kad atsakovė (sutartyje- tiekėjas) per 5 darbo... 32. Kaip nustatyta, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 33. Įvertinus aptartus įrodymus bei išanalizavus 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės... 34. Pažymėtina, kad ieškovė reikalauja įpareigoti atsakovę pateikti atliktų... 35. Svarbu pažymėti, kad ieškovė, būdama profesionali verslininkė, kuriai... 36. Akcentuotina ir tai, kad ieškovė, atsakovei nevykdant 2015 m. kovo 24 d.... 37. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ištyrus šioje civilinėje byloje... 38. Dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 14 darbo... 39. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. gegužės 25 d. ieškovė... 40. 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo pakartotinę... 41. Daugiabučio namo, adresu Laisvės g. 1, Kretinga statybos garantiniu... 42. 2015 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO60149 7.1.1 punkte nustatyta,... 43. Vienas iš pagrindinių statybos reikalavimų yra statinių atitikimas statinio... 44. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalį tais... 45. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 25 d. ieškovė... 46. 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė organizavo daugiabučio namo, esančio... 47. Daugiabučio namo, adresu Kretinga, Laisvės g. 1, statybos garantiniu... 48. Atsakovė nesutiko pašalinti defektus, iš esmės nurodydama vienu argumentą,... 49. Pažymėtina, kad teismas pasiūlė šalims svarstyti galimybę atlikti... 50. Įvertinus pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad defektų faktą... 51. Atsakovė neįrodinėjo ir neįrodė, kad defektai susidarė dėl objekto ar jo... 52. Teismas konstatuoja, kad defektai susidarė dėl atsakovės nekokybiško darbų... 53. Ieškovė taip pat prašo, kad neįvykdžius reikalavimo dėl defektų... 54. Atsakovė nurodo, kad pašalinti nurodytus defektus gali bet kuri statybos... 55. Teismas nesutinka, kad ieškovė privalo taikyti tik vienintelį pažeistų... 56. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 3 dalyje... 57. Remiantis šia teisės norma, teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas... 58. Sprendžiant klausimą, ar pagrįstas ieškovės reikalavimas skirti po 100... 59. Atsižvelgiant į tai, kad: 1) atsakovė atliko daugiabučio namo, adresu... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 61. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 62. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas 50 procentų,... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 81, 93, 98,... 64. ieškinį tenkinti iš dalies.... 65. Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Staderus“ savo... 66. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 67. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Staderus“... 68. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...