Byla e2-1713-199/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys A. B., A. B., L. G., I. G., V. P., V. L., M. L., L. B., I. B., V. R., G. Š., R. J. M., S. G., UAB „Minledša“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus įgaliotai atstovei E. G., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotam atstovui R. S., trečiajam asmeniui A. B., nedalyvaujant atsakovui U. K., tretiesiems asmenims A. B., L. G., I. G., V. P., V. L., M. L., L. B., I. B., V. R., G. Š., R. J. M., S. G., UAB „Minledša“ atstovui, trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui U. K. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys A. B., A. B., L. G., I. G., V. P., V. L., M. L., L. B., I. B., V. R., G. Š., R. J. M., S. G., UAB „Minledša“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą U. K. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Inspekcijos 2013-05-29 reikalavimą Nr. REI-20-130529-00048, t. y. pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkio paskirties pastatą, t.y. medinių konstrukcijų su pamatais garažą, aptaisytą skarda, kurio matmenys yra apie 6,04 m x 3,18 m, aukštis - apie 2,95 m, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas U. K. teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti Inspekcijai nugriauti ūkio paskirties pastatą, t.y. medinių konstrukcijų su pamatais garažą, aptaisytą skarda, kurio matmenys yra apie 6,04 ra x 3,18 m, aukštis - apie 2,95 m, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo U. K. (t. 1, b. l. 3-7).

3Ieškovas nurodė ir jo atstovė paaiškino, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius „Karštąja linija“ 2013-02-01 gavo pranešimą dėl galimai savavališkai statomo medinio garažo ( - ) (dabartinis adresas yra ( - )). Inspekcijos Kauno skyrius 2013-03-12 raštais Nr. KL-62 ir Nr. KL-63 informavo gyvenamojo namo, esančio ( - ) bendrasavininkus apie planuojamą patikrinimą vietoje.

4Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus specialistas 2013-03-26 Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktu Nr. ( - )15.2) nustatė, kad valstybinėje žemėje, esančioje prie namo, yra pastatytas ūkio paskirties pastatas - medinių konstrukcijų su pamatais garažas, aptaisytas skarda. Garažo išmatavimai yra apie 6,04 m x 3,18 m, aukštis — apie 2,95 m. Patikrinime dalyvavę Namo bendrasavininkai teigė, kad Garažo statytojas yra namo gyventojas U. K.. Statytojas patikrinime nedalyvavo, tačiau 2013-03-20 paaiškinime nurodė, kad jis statė Garažą. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826, 6 priedo 3.1 ir 3.3 punktai, galioję savavališkos statybos nustatymo metu numatė, kad I grupės nesudėtingo statinio supaprastintam statybos projektui rašytiniai pritarimai privalomi statant kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ir valstybinėje žemėje. Reglamento 50 punktas nustatė, kad statant nesuformuotoje valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą ar panašiai dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka.

5Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje reglamentavo, kad statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento yra laikoma savavališka statyba. Garažui buvo privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui ir NŽT sutikimą dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Statytojas šio statybą leidžiančo dokumento Inspekcijai nepateikė.

6Statytojui buvo surašytas 2013-04-19 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-130419-00029 ir 2013-05-29 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130529-00048, kuriuo pareikalauta iš Statytojo ne vėliau kaip iki 2013-11-29 savo lėšomis nugriauti garažą. Savavališkos statybos aktas ir Reikalavimas Statytojui buvo įteikti asmeniškai

7Inspekcijos Kauno skyriuje 2013-10-17 buvo gautas Statytojo prašymas pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą. Tuo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 28 straipsnio 3 dalis numatė, kad Inspekcija reikalavimu nustatytą 6 mėnesių terminą gali pratęsti vieną kartą 3 mėnesiams. Atsižvelgiant į tai, Reikalavimo įvykdymo terminas Inspekcijos Kauno skyriaus vedėjo 2013-11-04 sprendimu Nr. RE-419-(15.29) atsakovui buvo pratęstas iki 2014-03-01.

8Šiuo metu galiojančios Statybos įstatymo redakcijos 28 straipsnis numato, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

9Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti nurodymą. Analogiškos nuostatos numatytos ir šiuo metu galiojančio Reglamento 1.09.06:2010 39.3.2 punkte.

10Inspekcijos Kauno skyriaus specialistai 2014-06-02 patikrino Reikalavimo įvykdymą ir nustatė, kad Reikalavimas nėra įvykdytas .

11Šiuo metu galiojančios redakcijos Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 32 punktas numato, kad reglamento 6 priede yra pateikiami atvejai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui rašytinį pritarimą. Reglamento 6 priedo 2.1 punkte nustatyta, jog rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį tik kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Reglamento 33.3 punkte numatyta, kad, kai naujo nesudėtingo statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto, kaip statybą leidžiantį dokumentą privaloma turėti žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą (susitarimą), kai statinį numatoma statyti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype. Reglamento 34 punkte nustatyta, kad šiame skyriuje nurodyti rašytiniai sutikimai (susitarimai) privalomi ir tais atvejais, kai statybai vykdyti privaloma gauti Reglamento IV, V, VI ir VII skyriuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, o, jei šiuos dokumentus privaloma gauti statybai valstybinėje žemėje, - visais atvejais būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą (susitarimą). Reglamento 50 punktas numato, kad statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Statytojas, nuo 2014-01-01 pasikeitus statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, turėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui ir NŽT kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimą (susitarimą ar pan.) dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl Garažo statyba yra savavališka ir šiuo metu pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį.

12Atsakovas U. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 2015-03-25 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad jau 1995 metais šis objektas turėjo įkainavimo pažymėjimą, tačiau nei jis, nei ankstesni savininkai iki galo nesusitvarkė nuosavybės dokumentų. Dar sovietiniais laikais visiems buvo aišku, kad tas ūkinis pastatas priklauso antram butui, buvo buto priklausinys, o prasidėjus privatizavimo procesui, ankstesni savininkai padarė kažkokią klaidą. Šio pastato atsakovas nestatė, jis pastatytas gal 1984 metais ar dar anksčiau, atsakovas tik pakeitė stogą ir duris, pastatą pagerino. Atsakovo nuomone tai nėra savavališka statyba, jis jau esantį ūkinį pastatą pagerino, padarydamas iš jo garažą. Šiuo metu jis nebėra pastato savininkas, nes 2013-05-06 butą kartu su priklausiniais pardavė S. G.. Dar vėliau butą perpirko trečiasis asmuo A. B., kuris šiuo metu naudojasi ir garažu. Būdamas Girstupio g. 3-2 , Kaune buto savininku, atsakovas ne kartą bandė jį įteisinti įstatymų nustatyta tvarka, tačiau architektai projekto nerengdavo, nes prie pastato nebuvo suformuotas žemės sklypas. Patvirtinus detalųjį planą, t.y. 2013-11-11, atsakovas jau buvo pardavęs minėtą butą.

13Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su ieškiniu. Trečiojo asmens įgaliotas atstovas R. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neprieštarauja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir kitų teisės aktų nuostatomis, A. B., nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų, sudaręs taikos sutartį su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, gavęs bendraturčių ir su statiniu besiribojančios kaimyninės teritorijos naudotojų rašytinius sutikimus pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio lld. įsakymu Nr. A-3009 „Dėl žemės sklypo prie pastatų ( - ) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“ patvirtintą planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka parengęs kadastrinius matavimus ir žemės sklypą įregistravus Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, atliktų statybos užbaigimo procedūras, jei tokia statyba galima ir neprieštarauja imperatyviems aplinkosaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams bei esminiams statinio projekto sprendiniams.

14Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutinka iš dalies, tačiau prašo leisti jam įteisinti savavališką statybą. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad šiuo metu ginčo pastatu naudojasi jis, kadangi iš atsakovo pirkdamas butą, kartu kaip jo priklausinį jis įsigijo ir ūkinį pastatą, kurį atsakovas buvo pavertęs garažu. Bando įsiteisinti šią savavališką statybą. Šiuo metu jau jis yra pradėjęs šią procedūrą, Nacionalinė žemės tarnyba davė jam sutikimą, tačiau gauti visų bendraturčių sutikimams reikia laiko, kadangi dalis jų yra išvykę į užsienį. Todsėl prašo teismo suteikti 6 mėnesių terminą statybos įteisinimui.

15Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Atsiliepime trečiasis asmuo išdėstė prašymą bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (t. 1, b. l. 113-115). Atsiliepime nurodė, jog ginčo statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu teritoriją. Departamento Kauno teritoriniam padaliniui rekonstravimo projektas statiniui nebuvo pateiktas ir tokiam projektui trečiasis asmuo nėra pritaręs.

16Tretieji asmenys A. B., L. G., I. G., V. P., V. L., M. L., L. B., I. B., V. R., G. Š., R. J. M., S. G., UAB „Minledša“, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Nustatyta, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2013-03-12 raštu informavo ( - ) namo gyventojus, jog pagal „Karštąja linija“ 2013-02-01 gautą pranešimą dėl galimai savavališkai statomo medinio garažo Šiaulių g. 39, Kaune (dabartinis adresas yra ( - )), bus atliekamas statybos patikrinimas vietoje (1 tomas, b.l. 8-9). 2013-03-26 buvo atliktas patikrinimas ir surašytas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (t. 1, b. l. 10-20). Patikrinimo metu nustatyta, kad valstybinėje žemėje, esančioje prie namo, yra pastatytas ūkio paskirties pastatas - medinių konstrukcijų su pamatais garažas, aptaisytas skarda. Garažo išmatavimai yra apie 6,04 m x 3,18 m, aukštis — apie 2,95 m.(1 tomas, b.l. 19). 2013-03-20 rašytame paaiškinime atsakovas U. K. nurodė, kad jis, nežinodamas jog ūkinis pastatas yra savavališka statyba, 2010 metais įvykdė šio statinio rekonstrukciją, t.y. įrengė naujus statramsčius, pamatėlius ir ilginius, ant kurių uždengė stogą skarda (1 tomas, b.l. 34).

19Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Inspekcija 2013-04-19 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-130419-00029 (t. 1, b. l. 35,36) bei reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130529-00048 (t. 1, b. l. 37,38). 2013-10-17 atsakovas U. K. ieškovui pateikė prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą (t. 1, b. l. 39), 2013-11-04 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijos sprendimu Nr. RE-419- (15.29) šis terminas pratęstas iki 2014-03-01 (t. 1, b. l. 40). 2014-06-02 atlikus privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą nustatyta, kad atsakovas reikalavimo neįvykdė – nenugriautas ūkio paskirties pastatas (t. 1, b. l. 41). Butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir jo priklausiniai – 16/100 dalių pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), akto surašymo metu priklausė atsakovui U. K., nuo 2013-05-06 iki 2014-02-14 priklausė S. G., o nuo 2014-03-03 iki šiol 12/25 dalis buto ir 48/625 dalys ūkinio pastato priklauso A. B., 1/25 dalis buto ir 4/625 dalys ūkinio pastato priklauso A. B., o nuo 2014-06-10 12/25 dalis buto priklauso UAB „Minledša“ (1 tomas, b.l. 148-153, 2 tomas, b.l. 60-63).

20Trečiasis asmuo A. B., kuris šiuo metu naudojasi garažu, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių, kuris informavo A. B., jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius neprieštarauja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir kitų teisės aktų nuostatomis, A. B., ( - ) nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų, sudaręs taikos sutartį su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, gavęs bendraturčių ir su statiniu besiribojančios kaimyninės teritorijos naudotojų rašytinius sutikimus (jei neišlaikomas normatyvinis atstumas iki sklypo ribos), pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio lld. įsakymu Nr. A-3009 „Dėl žemės sklypo prie pastatų ( - ) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo" patvirtintą planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka parengęs kadastrinius matavimus ir žemės sklypą įregistravus Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, atliktų statybos užbaigimo procedūras, jei tokia statyba galima ir neprieštarauja imperatyviems aplinkosaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams bei esminiams statinio projekto sprendiniams(2 tomas, b.l. 25). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė taip pat patvirtino, kad trečiasis asmuo A. B. gali įteisinti savavališką statybą savo vardu. 2015-02-04 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu trečiajam asmeniui A. B. buvo išaiškinta teisė byloje pareikšti savarankiškus reikalavimus, tačiau A. B. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos tokių reikalavimų nepareiškė.

21Apžiūrai prie bylos prijungta Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla, adresas ( - ).

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Č. ir kt. v. V. B. ir kt., bylos Nr.3K-3-240/2009, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. K. E. v. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-616/2012). Šiuo metu galiojančiame CK 4.103 straipsnyje (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-993 redakcija) nustatyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.103 straipsnio 3 dalis).

23Neteisėtos statybos konstatavimo metu galiojo Statybos įstatymo redakcija, kurio 28 straipsnio 7 dalyje (2010 m. liepos 1 d. redakcija, galiojanti nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali: įpareigoti statytoją (užsakovą), jeigu jo nėra, – statinio ar jo dalies savininką, valdytoją, naudotoją, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininką, valdytoją ar naudotoją, savo lėšomis per nustatytą terminą 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) įpareigoti nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) įpareigoti išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; arba 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

24Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad neteisėtos statybos (kuri apima ir savavališkos statybos atvejus) padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kuriomis padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Č. ir kt. v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. D. v. A. Z. D., bylos Nr. 3K-3-39/2011).

25Neteisėtos statybos padarinių šalinimo būdas turi būti proporcingas siekiamam tikslui, taikoma priemonė turi būti pakankama ir neturi suvaržyti asmens teisių labiau, negu reikia tikslui pasiekti, bei būti ne per griežta teisėtumui atkurti (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimai ir kt.). Jei neteisėtos statybos padarinius galima pašalinti statinio negriaunant, jo griovimas gali reikšti proporcingumo principo pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija v. M. R., bylos Nr. 3K-3-148/2013; 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija v. J. P., Nr. 3K-3-388/2014).

26Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad visa teisės sistema turi būti grindžiama konstituciniu teisinės valstybės principu, kuris suponuoja ir nustatytos teisinės atsakomybės proporcingumą (Konstitucinio Teismo 2001-10-02 nutarimas). Konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2000-12-06, 2001-10-02, 2004-01-26, 2005-11-03, 2005-11-10, 2008-01-21, 2008-03-15, 2008-09-17 nutarimai). Taigi, įstatymu nustatant atsakomybę, taip pat jos įgyvendinimą, turi būti išlaikoma teisinga visuomenės ir asmens interesų pusiausvyra, kad būtų išvengta nepagrįsto asmens teisių ribojimo. Remiantis šiuo principu įstatymais asmens teisės gali būti apribotos tik tiek, kiek yra būtina viešiesiems interesams ginti, tarp pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo privalo būti protingas santykis. Šiam tikslui pasiekti gali būti nustatytos tokios priemonės, kurios būtų pakankamos ir ribotų asmens teises ne daugiau negu yra būtina (Konstitucinio Teismo 2001-10-02, 2009-04-10 nutarimai).

27Atsakovas U. K. nebėra statinio savininkas, jis nepareiškė pageidavimo įteisinti statybą. Trečiajam asmeniui A. B., kuris šiuo metu yra šio statinio valdytojas, kadangi iš trečiojo asmens S. G. nusipirko 12/25 dalis buto, esančio ( - ) kartu su buto priklausiniu, – 48/625 dalių pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), kuris yra perdarytas į garažą, buvo išaiškinta teisė byloje pareikšti savarankiškus reikalavimus, kad jis galėtų pasinaudoti Statybos įstatyme numatyta savavališkų statinių įteisinimo tvarka, tačiau jis tokio reikalavimo nepareiškė. Tokiu būdu atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, nustatant atsakovui U. K. 6 mėnesių terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui (CK 4.103 str., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str.)

28Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš atsakovo U. K., a.k. ( - ) valstybei priteistinas žyminis mokestis bei išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 80 str., 92 str., 93 str., 96 str.)

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 269, 270, straipsniais,

Nutarė

ieškinį tenkinti iš dalies.

31Įpareigoti atsakovą U. K., a.k. ( - ) per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2013-05-29 reikalavimą Nr. REI-20-130529-00048, t. y. pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkio paskirties pastatą, t.y. medinių konstrukcijų su pamatais garažą, aptaisytą skarda, kurio matmenys yra apie 6,04 m x 3,18 m, aukštis - apie 2,95 m, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas U. K. teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti Inspekcijai nugriauti ūkio paskirties pastatą, t.y. medinių konstrukcijų su pamatais garažą, aptaisytą skarda, kurio matmenys yra apie 6,04 ra x 3,18 m, aukštis - apie 2,95 m, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo U. K. a.k. ( - ).

32Priteisti iš atsakovo U. K., a.k. ( - ), valstybei 41,00 EUR (keturiasdešimt vieną eurą ir 00 ct) žyminio mokesčio bei 48,46 EUR (keturiasdešimt aštuonis eurus ir 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą U. K. per 3 mėnesius nuo teismo... 3. Ieškovas nurodė ir jo atstovė paaiškino, jog Valstybinės teritorijų... 4. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus... 5. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje reglamentavo, kad statinio ar jo... 6. Statytojui buvo surašytas 2013-04-19 Savavališkos statybos aktas Nr.... 7. Inspekcijos Kauno skyriuje 2013-10-17 buvo gautas Statytojo prašymas pratęsti... 8. Šiuo metu galiojančios Statybos įstatymo redakcijos 28 straipsnis numato,... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 10. Inspekcijos Kauno skyriaus specialistai 2014-06-02 patikrino Reikalavimo... 11. Šiuo metu galiojančios redakcijos Statybos techninio reglamento STR... 12. Atsakovas U. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 13. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutinka iš dalies, tačiau prašo leisti... 15. Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento atstovas į teismo posėdį... 16. Tretieji asmenys A. B., L. G., I. G., V. P., V. L., M. L., L. B., I. B., V. R.,... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Nustatyta, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 19. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Inspekcija 2013-04-19 surašė... 20. Trečiasis asmuo A. B., kuris šiuo metu naudojasi garažu, kreipėsi į... 21. Apžiūrai prie bylos prijungta Nekilnojamojo turto kadastro ir registro... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad neteisėtos... 23. Neteisėtos statybos konstatavimo metu galiojo Statybos įstatymo redakcija,... 24. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad neteisėtos statybos... 25. Neteisėtos statybos padarinių šalinimo būdas turi būti proporcingas... 26. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad visa teisės sistema turi būti... 27. Atsakovas U. K. nebėra statinio savininkas, jis nepareiškė pageidavimo... 28. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265,... 31. Įpareigoti atsakovą U. K., a.k. ( - ) per 6 mėnesius nuo sprendimo... 32. Priteisti iš atsakovo U. K., a.k. ( - ), valstybei 41,00 EUR (keturiasdešimt... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...