Byla I-5935-580/2014
Dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovei D. G., atsakovo atstovei Mildai Bukantytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Santeka“ dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – ir Bendrovė) prašo: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2014-01-02 sprendimą Nr. 3R-3(AG-392/05-2013); 2) panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013-11-04 įsakymą Nr. T1-172; 3) panaikinti Agentūros direktoriaus 2013-12-27 įsakymą Nr. T1-209.

4Paaiškino, kad Komisija 2014-01-02 sprendime Nr. 3R-3(AG-392/05-2013) atmetė pareiškėjo skundą dėl Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 ir 2013-12-27 įsakymo Nr. T1-209 panaikinimo. Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakyme Nr. T1-172 nurodyta, kad projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos, I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ (toliau – ir Projektas) galutinis paramos gavėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“, vykdydamas sutartį Nr. A56-191-(3.18) „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas: Maišiagalos vandens ruošimo įrenginių ir gręžinių statyba“ (toliau – ir Rangos sutartis) netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – nepateikė dalies garantijų / laidavimų ir draudimų įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą, ir taip pažeidė Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 5 straipsnio 1 dalį bei 22 straipsnio 4 dalies d punktą ir nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 13 510,84 Lt (Europos Sąjungos dalis – 10 599,25 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 2 911,59 Lt). Vėliau buvo atnaujintas pažeidimų tyrimas, po kurio Agentūros direktorius 2013-12-27 įsakymu Nr. T1-209 „Dėl 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 pakeitimo“ nustatė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 14 660,84 Lt (Europos Sąjungos dalis – 11 501,43 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 3 159,41 Lt).

5Valstybės kontrolė, atlikusi Projekto auditą, nustatė, kad įgyvendinant galutinio paramos gavėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Rangos sutartį, atliktų darbų kiekių sąrašuose buvo numatytos rangovo išlaidos garantijoms ir draudimams. Peržiūrėjus draudimo polisus ir garantijas nustatyta, kad dėl dalies išlaidų dokumentai nebuvo pateikti.

6Projekto rangos darbus atliko jungtinės veiklos grupė: UAB „Santeka“, UAB „Eigesa“, UAB „Statybų trikampis“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Santeka“, pagal Rangos sutartį. Rangos sutarties žiniaraščiuose yra nurodytos sumos už garantijas – 16 500 Lt ir draudimus – 11 000 Lt. Rangovas UAB „Santeka“ atliktų darbų akte Nr. 1 deklaravo, kad garantijų / laidavimų išlaidos sudaro 8 499,05 Lt sumą, o draudimų išlaidos – 11 000 Lt. Rangovo deklaruotos garantijų / laidavimų sumos neviršija Rangos sutarties žiniaraštyje nurodytų sumų. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2010-09-20 mokėjimo prašymo Nr. 2 priede prie mokėjimo prašymo Nr. 2 į atliktų darbų sumą 652 893,56 Lt įtraukė rangovo deklaruotas sumas: už garantijas – 8 499,05 Lt ir draudimus – 11 000 Lt.

7Remdamasi sutarties dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinat projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės“ Nr. 2009/GPG/9 3.4.2. punkto 2 dalies bei 3.4.3 punkto 1 dalies nuostatomis, Bendrovė tvirtina, kad Agentūros pareiga buvo prieš išmokant Europos Sąjungos paramos ir valstybės fondo lėšas, patikrinti galutinio paramos gavėjo išlaidų tinkamumą. Atsakovas, atlikęs dokumentų patikrinimą, pažeidimų nenustatė bei pagrįsti draudimų ir garantijų išlaidų nei UAB „Nemenčinės komunalininkas“, nei rangovo UAB „Santeka“ neprašė ir 2010-12-08 rašte Nr. APVA-6974 informavo Bendrovę, kad tiesiogiai apmokėjo UAB „Santeka“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų 293 167,53 Lt ir iš valstybės fondo lėšų 80 532,31 Lt už atliktus darbus, t. y. minėtas išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis.

8Tvirtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė įrodymus, jog nurodytos atliktų darbų akte Nr. 1 sumos už laidavimus ir draudimus yra sumokėtos. Dėl konkretaus dydžio išlaidų pagrindimo Bendrovė 2013-11-06 elektroniniu paštu kreipėsi į rangovą UAB „Santeka“, tačiau rangovas nurodė, kad turi teisę nepagrįsti konkretaus išlaidų laidavimams ir draudimams dydžio, nes tai yra įmonės konfidenciali informacija. Per pakartotinį tyrimą UAB „Santeka“ pateikė papildomus dokumentus, tačiau po jų patikrinimo Agentūra pripažino, kad bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma yra 14 660,84 Lt.

9Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

10Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Bendrovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog išlaidų sumos, numatytos garantijoms ir draudimams, buvo sumokėtos. Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato 2004-12-01 rašte Nr. DG REGIO E3/EBC/iz D(2004) 11648 nurodyta, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis negali būti atlikimo užtikrinimo garantijos, nes šios išlaidos projekto įgyvendinimo pabaigoje galutinio paramos gavėjo arba rangovo gali būti atgaunamos, o su draudimais susijusios pridėtinės išlaidos (Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 ir 22 straipsniai) yra tinkamos finansuoti, kiek jos yra susijusios su konkrečiu vykdomu projektu. Administracinio pobūdžio išlaidos (pridėtinės išlaidos), kurios patiriamos draudimams arba garantijoms specialiai konkrečiam projektui, tiek pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnį, tiek pagal minėtą Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato raštą, turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti. Garantijų ir draudimų išlaidos yra priskiriamos Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio d punkte nurodytų išlaidų kategorijai „pridėtinės išlaidos ir kitos sąnaudos“. Pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalies d punktą, pridėtinės išlaidos ir kitos sąnaudos turi būti konkrečiai pagrįstos ir turi būti sąžiningai paskirstomos vadovaujantis priimtais apskaitos standartais. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalies d punktas aiškiai reikalauja, kad garantijų ir draudimų išlaidos turėtų būti konkrečiai pagrįstos ir tinkamomis finansuoti, tik kai yra realiai patirtos ir proporcingos projekto įgyvendinimui patiriamoms garantijų ir draudimų išlaidoms. Bet kokiu atveju finansuojamomis gali būti tik realios išlaidos ir tai nustato tiek Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003, tiek Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1386/2002. Vadovaudamasi minėtomis teisės aktų nuostatomis, Agentūra su 2013-09-30 raštu Nr. APVA-2910 kreipėsi į projekto vykdytoją UAB „Nemenčinės komunalininkas“ dėl apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų pateikimo. Pažymėjo, kad Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (toliau – FIDIC) sutarčių bendrųjų sąlygų (tiek „Geltonosios“, tiek „Raudonosios“ knygų atvejais) 18.1 dalies „Bendrieji draudimo reikalavimai“ 7 pastraipoje aiškiai nurodyta, jog kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, draudžiančioji šalis kitai šaliai privalo pateikti mokėjimo įrodymą. Kai įrodymai arba draudimo liudijimai yra pateikti, draudžiančioji šalis visada apie tai taip pat privalo pranešti inžinieriui. Pagal FIDIC sutarčių sąlygas, užsakovas turi teisę reikalauti pateikti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, kurie leistų šiomis prievolių užtikrinimo ir draudimo priemonėmis pasinaudoti, bet ir atitinkamų draudimo įmokų mokėjimų faktą patvirtinančių dokumentų kopijas. FIDIC sutarčių sąlygų 18.1 dalyje aiškiai nurodyta, jog kitai šaliai turi būti pateikiami ir draudimų atlikimo įrodymai, ir draudimo liudijimų nuorašai. Šie du dokumentai ir įrodymai išskiriami į atskiras dalis, kadangi vien draudimo liudijimo pateikimas nesuponuoja, jog draudiminė apsauga galioja visą sutartyje reikalaujamą laikotarpį, ypač tais atvejais, kai nustatomos reguliariai mokamos draudimo įmokos. Dėl to FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų 18.1 dalies 7 pastraipoje nurodomas reikalavimas teikti įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą. Taigi, rangovo UAB „Santeka“ teiginys, kad jis turi teisę nepagrįsti konkretaus išlaidų laidavimams ir draudimams dydžio, nes tai yra konfidenciali įmonės informacija, yra absoliučiai nepagrįstas. Užsakovas turi teisę reikalauti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančių dokumentų, bet ir dokumentų, patvirtinančių atitinkamų draudimo įmokų mokėjimo faktą. Draudimo liudijimo ar garantijos pateikimas neįrodo, kad buvo patirtos sutartyje nurodytos išlaidos draudimams ir garantijoms. Šio pobūdžio išlaidos laikomos realiai padarytomis ir tinkamomis finansuoti, kai atlyginami rangovo patiriami administracinio pobūdžio kaštai. Draudimo polisų ir garantijų pateikimas pagrindžia faktą, kad išlaidos buvo patirtos, tačiau neparodo, kiek jų realiai buvo patirta. Pareiškėjas turi teisę reikalauti duomenų apie įmokų mokėjimą iš rangovo, o Agentūra turi teisę tokių dokumentų reikalauti iš Bendrovės.

11Agentūra 2013-10-10 gavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2013-10-10 raštą Nr. 821, su kuriuo projekto vykdytojas pateikė pagrindžiančius dokumentus dėl dalies Rangos sutarties išlaidų, skirtų draudimams ir garantijoms. Atliekant pakartotinį tyrimą, elektroniniu paštu bei 2013-12-20 raštu Nr. 1019 buvo pateikti papildomi dokumentai ir jie buvo įvertinti. Bendrovė pateikė 2010-04-26 banko garantijos išdavimo sutartį Nr. 10-025901-GM, susitarimą Nr. 10-025901-GM/1 dėl 2010-04-26 banko garantijos išdavimo sutarties Nr. 10-025901-GM sąlygų pakeitimo, susitarimą Nr. 10-025901-GM-2 dėl 2010-04-26 banko garantijos išdavimo sutarties Nr. 10-025901-GM sąlygų pakeitimo, draudimo liudijimą Nr. 710-451-08921, draudimo liudijimą Nr. 710-451-08852, 2010-12-21 banko garantijos išdavimo sutartį Nr. 10-090978-GM, draudimo liudijimą Nr. 710-663-100 327. Apmokėjimo dokumentais pareiškėjas pagrindė tik 1 958,21 Lt ir 2 880 Lt išlaidas. Bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma – 14 660,84 Lt. Atsakovo nuomone, jis pagrįstai reikalavo iš UAB „Nemenčinės komunalininkas“ draudimų ir garantijų įmokų mokėjimą pagrindžiančių dokumentų, o jų nepateikus, išlaidas pripažino realiai nepatirtomis ir netinkamomis finansuoti. Pažymėjo, kad dėl netinkamomis pripažintų išlaidų nebuvo pateikti ne tik mokėjimo dokumentai, bet ir patys draudimo polisai ir / ar garantijos.

12Aplinkybė, kad Agentūra jau buvo pripažinusi išlaidų garantijoms ir draudimams tinkamumą jas apmokėdama, neužkerta kelio pakartotinai tikrinti išlaidų tinkamumo. Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių. Tam, kad būtų užtikrintas šio reglamento tinkamas vykdymas, turi būti suteikta galimybė susigrąžinti nepagrįstai suteiktas pinigų sumas. Nurodyto reglamento II priedo D straipsnio 1 punkte nustatyta, kad mokėjimai gali būti atliekami tik už realiai padarytas išlaidas. Atsižvelgiant į tokį reglamentavimą, darytina išvada, jog valstybė turi pareigą susigrąžinti pinigų sumas, kurios buvo išmokėtos ne už realiai padarytas išlaidas. Valstybė narė turi susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo, išskyrus atvejus, kai valstybė ir (arba) įgyvendinančioji institucija pateikia įrodymą, kad jos nėra atsakingos už pažeidimą ar aplaidumą. Valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Tarybos reglamento Nr. 1164/94 II priedo H straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad tais atvejais, kai po reikalingų patikrinimų Europos Komisija nustato, jog yra neatitikimų, susijusių su Sanglaudos fondo parama, ir valstybė narė neatliko būtinų korekcijų, ji gali motyvuotai sustabdyti paramos atitinkamam projektui teikimą ir, prireikus, gali pati atlikti reikiamas finansines korekcijas. Valstybės narės pareiga užtikrinti, kad būtų susigrąžintos visos netinkamos finansuoti išlaidos, nėra ribojama laike.

13Sanglaudos fondo lėšų įsisavinimą, jų pripažinimą finansuotinomis ir susigrąžinimą reglamentuoja ir specialūs nacionaliniai teisės aktai. Nacionalinės teisės aktas, reglamentuojantis finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, yra Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo taisyklės) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Valstybės institucijų ir asmenų, gaunančių finansinę paramą iš Sanglaudos fondo, pareigas nustato Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 patvirtintos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – ir Administravimo taisyklės). Kitas nacionalinės teisės aktas, nustatantis tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, yra finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės (toliau – ir Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės) su vėlesniais pakeitimais bei papildymais. Tą pačią valstybės narių, o atitinkamai ir jos institucijų, pareigą susigrąžinti visas netinkamas finansuoti lėšas įtvirtina ir nacionaliniai teisės aktai. Nacionaliniai teisės aktai taip pat šios valstybės ir jos institucijų pareigos neriboja laike. Agentūra, nustačiusi pažeidimus, turi pareigą bet kuriuo momentu pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos. Tokių jos funkcijų vykdymas yra pripažintas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-736/2013. Atsakovas, remdamasis Agentūros nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2011-08-11 įsakymu Nr. D1-632, 1 ir 5 punktais bei Administravimo taisyklių 3 ir 11 punktų nuostatomis, tvirtina, kad Agentūrai yra priskiriamos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Prašomi panaikinti įsakymai buvo priimti vykdant teisės aktuose nustatytas funkcijas. Atsakovas, įtaręs pažeidimą, pradėjo galimo pažeidimo tyrimo procedūrą, kurio rezultatus apibendrino 2013-10-31 išvadoje. Agentūra bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų, kaip valstybės institucija, atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, nustačiusi pažeidimus, turi pareigą pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad jos būtų grąžintos. Tokia Agentūros pareiga numatyta ir Administravimo taisyklių 4 ir 5 straipsniuose. Analogišką nurodytų teisės aktų aiškinimą patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013-05-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-736/2013).

14Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

15Skundas atmestinas.

16Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 ir 2013-12-27 įsakymo Nr. T1-209, kuriuose konstatuota, kad vykdydama Rangos sutartį, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, ir nurodė šias lėšas grąžinti į Agentūros sąskaitą, bei Komisijos 2014-01-02 sprendimo Nr. 3R-3(AG-392/05-2013), kuriuo minėti įsakymai pripažinti pagrįstais, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Nustatyta, kad Europos Komisija 2006-11-28 sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/004 iš Sanglaudos fondo skyrė paramą projektui „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos byla Nr. AG-392/05-2013 (toliau – VAGK byla), t. 1, l. 97–113). Agentūra, Vilniaus rajono savavaldybės administracija ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2009-03-12 pasirašė sutartį dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ Nr. 2009/GPG/9/ (b. l. 28–43). Šia sutartimi Agentūra delegavo dalį funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą Bendrovei bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir jungtinė veiklos grupė UAB „Santeka“, UAB „Eigesa“ ir UAB „Statybų trikampis“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Santeka“, 2010-04-08 pasirašė rangos sutartį Nr. A56-191-(3.18), kuria rangovas įsipareigojo atlikti visus projekto „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas: Maišiagalos vandens ruošimo įrenginių ir gręžinių statyba“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus, o perkančioji organizacija ir užsakovas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą rangovui už tinkamai atliktus ir užbaigtus darbus per tą laiką ir tuo būdu, kurie numatyti šioje sutartyje (b. l. 22–27). Rangos sutarties kaina – 1 374 698,16 Lt, kuri susideda iš Sanglaudos fondo dalies – 1 078 450,71 Lt ir Lietuvos Respublikos biudžeto dalies – 296 247,45 Lt.

18Agentūra 2010-12-08 raštu Nr. AVPA-6794 informavo Bendrovę, kad už Rangos sutarties įgyvendinimą UAB „Santeka“ 2010-12-06 sumokėjo už 2010 m. rugpjūčio mėnesį atliktus darbus: iš Sanglaudos fondo lėšų – 293 167,53 Lt, iš valstybės biudžeto lėšų – 80 532,31 Lt (b. l. 44).

19Agentūros Vandenų projektų skyriaus projektų vadovė L. P. 2013-09-27 tarnybiniu pranešimu Agentūros Bendrųjų reikalų ir teisės skyriaus vedėją I. S. informavo, kad gavo Valstybės kontrolės auditorių pastabą dėl Projekto išlaidų, kurios galėjo būti padarytos pažeidžiant nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, baigiamojo audito metu ir prašė užregistruoti bei ištirti pažeidimą dėl netinkamo lėšų panaudojimo ir nustatyti netinkamų išlaidų sumą (b. l. 94). Šiame pranešime pažymėta, kad Rangos sutarties vykdymo metu patirtos išlaidos garantijoms ir draudimams bei nepagrįstos dokumentais yra netinkamos finansuoti. Agentūra 2013-09-30 raštu Nr. APVA-2910 informavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apie Agentūros inicijuotą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Valstybės kontrolės atliekamo Projekto valstybinio audito ataskaitos projekte pateikto didelės svarbos pastebėjimo Nr. 5 (Valstybės kontrolės nuomone, Rangos sutarties vykdymo metu patirtis išlaidos garantijoms ir draudimams bei nepagrįstos dokumentais yra netinkamos finansuoti). Bendrovei paaiškinta, kad jeigu ji nesutinka su Valstybės kontrolės pateiktu pastebėjimu, siūloma finansine korekcija ir gali pateikti mokėjimą pagrindžiančius dokumentus, juos Agentūrai turi pateikti per 3 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos (b. l. 97).

20UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su 2013-10-10 raštu Nr. 821 pateikė Agentūrai UAB „Santeka“ pateiktus draudimo liudijimus ir garantijas (VAGK byla, t. 1, l. 64, 65–83). Agentūra 2013-10-31 išvadoje „Dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos, I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ išlaidų garantijoms bei draudimams sutartyje Nr. A56-191-(3.18) tinkamumo“ (b. l. 77–79) nurodė, kad įvertinus Bendrovės pateiktus Rangos sutarties garantijų / laidavimų ir draudimų sąnaudas pagrindžiančius dokumentus, nustatyta, jog: 1) minėtos sutarties kiekių sąrašuose ir darbų pakeitimuose numatyta išlaidų suma garantijoms / laidavimams – 16 500 Lt be PVM, o pareiškėjas deklaravo išlaidų už 8 499,05 Lt. Ši suma nebuvo visiškai pagrįsta projekto vykdytojo pateiktais pagrindžiančiais dokumentais. Už garantijas / laidavimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 3 108,21 Lt, todėl 5 390,84 Lt suma pripažintina netinkamomis finansuoti lėšomis; 2) Rangos sutarties kiekių sąrašuose ir darbų pakeitimuose numatyta išlaidų suma draudimams lygi 11 000 Lt be PVM. Bendrovė deklaravo išlaidų už 11 000 Lt. Už draudimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 2 880 Lt, todėl 8 120 Lt suma pripažintina netinkamomis finansuoti lėšomis. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma – 13 510,84 Lt, kurią pareiškėjas turės grąžinti. Agentūros direktorius 2013-11-04 įsakymu Nr. T1-172 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas išlaidų garantijoms bei draudimams sutartyje Nr. A56-191-(3.18) grąžinimo“ (b. 1. 83), vadovaudamasis Finansinės paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – nepateikė dalies garantijų / laidavimų ir draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą ir taip pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 5 straipsnio 1 dalį bei 22 straipsnio 4 dalies d punktą. Šio įsakymo 2 punkte Agentūros direktorius nurodė Projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti 13 510,84 Lt (Europos Sąjungos dalis – 10 599,25 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 2 911,59 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Agentūra 2013-11-05 raštais Nr. APVA-3308 (b. l. 76) ir Nr. APVA-3309 (b. l. 75) informavo pareiškėją bei Finansų ir Aplinkos ministerijas apie 2013-10-31 išvadoje nustatytas aplinkybes.

21Bendrovė Komisijai pateikė 2013-12-05 skundą, kuriuo prašė panaikinti Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymą Nr. T1-172 (VAGK byla, t. 1, l. 1–3). Atsakovas 2013-12-12 elektroniniu laišku kreipėsi į Bendrovę ir prašė pateikti nurodytą trūkstamą informaciją (VAGK byla, t. 1, l. 96). Agentūra 2013-12-13 raštu Nr. APVA-3837 informavo Komisiją, kad dėl atlikto pažeidimų tyrimo dėl Projekto garantijų, laidavimų ir draudimų pagal Rangos sutartį gavo pastabas iš Valstybės kontrolės, todėl renkami papildomi išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir pažeidimų tyrimas bus atnaujintas. Atsakovas prašė Komisijos sustabdyti bylos Nr. AG-392/05-2013 nagrinėjimą, kol bus atliktas pažeidimų tyrimas (VAGK byla, t. 1, l. 95). UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2013-12-20 raštu Nr. 1019 (b. l. 102) pateikė darbų sutartis Nr. A56-191-(3.18) ir Nr. A56-191-(3.18) pagrindžiančius dokumentus – mokėjimo nurodymų kopijas (VAGK byla, t. 1, l. 82-99).

22Atsakovas 2013-12-27 parengė išvadą „Dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos, I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ išlaidų garantijoms bei draudimams sutartyse Nr. A56-191-(3.18) ir Nr. A56-191-(3.18) tinkamumo (b. l. 118–120). Šioje išvadoje nurodyta, kad Rangos sutarties kiekių žiniaraščiuose numatyta išlaidų suma garantijoms / laidavimams – 16 500 Lt be PVM. Pareiškėjas deklaravo išlaidų už 8 499,05 Lt. Draudimams nustatyta 11 000 Lt be PVM, projekto vykdytojas deklaravo išlaidų už 11 000 Lt. Šios sumos nebuvo visiškai pagrįstos Bendrovės pateiktais pagrindžiančiais dokumentais. Pareiškėjas pateikė apmokėjimo dokumentus, pagrindžiančius 1 958,21 Lt ir 2 880 Lt sumas. Bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma – 14 660,84 Lt. Agentūros direktorius 2013-12-27 įsakymu Nr. T1-209 „Dėl 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 pakeitimo“ (b. l. 115) pakeitė Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 2 dalį – nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 14 660,84 Lt (Europos Sąjungos dalis – 11 501,43 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 3 159,41 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Apie šio įsakymo priėmimą Bendrovė buvo informuota Agentūros 2013-12-27 raštu Nr. APVA-3969 (b. l. 114).

23Pareiškėjas Komisijai pateikė skundą, kuriame patikslino 2013-12-05 skunde Komisijai keltą reikalavimą ir prašė panaikinti Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymą Nr. T1-172 bei 2013-12-27 įsakymą Nr. T1-209 (VAGK byla, t. 1, l. 72–74). Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2014-01-02 sprendime Nr. 3R-3(AG-392/05-2013) konstatavo, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nepagrindė dalies deklaruotos draudimo ir garantijų išlaidų sumos tinkamais apskaitos dokumentais bei neįrodė, jog dalis patirtų išlaidų susijusios su Projektu, todėl Agentūra pagrįstai pripažino, jog atsakovas turėjo pagrindą pripažinti, kad 14 660,84 Lt deklaruotų išlaidų yra netinkamos finansuoti, todėl jos, kaip nepagrįstai už pareiškėją sumokėtos, turi būti grąžintos (VAGK byla, t. 2, l. 106–109).

24UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su prašomais panaikinti įsakymais bei Komisijos sprendimu nesutinka. Jis tvirtina, kad įrodė, jog atliktų darbų akte Nr. 1 nurodytos sumos laidavimams ir garantijoms buvo sumokėtos. Be to, atsakovas minėtas išlaidas jau buvo pripažinęs tinkamomis, jas apmokėdamas. Įvertinęs administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, bei atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, teismas su tokia pareiškėjo pozicija nesutinka.

25Europos Komisija paramą projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2006-11-28 sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/004, t. y. galiojant Tarybos reglamentui (EB) 1164/1994, įsteigiančiam Sanglaudos fondą (galiojo iki 2006-12-31). Šio sprendimo 6 straipsnyje nurodyta, kad išlaidų tinkamumas bus nustatomas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatomis. Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių: 1) reguliariai tikrinti, ar Bendrijos finansuojama veikla tinkamai vykdoma; 2) užkirsti kelią pažeidimams ir imtis priemonių jiems išvengti; 3) susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė ir (arba) įgyvendinančioji institucija pateikia įrodymą, kad jos nėra atsakingos už pažeidimą ar aplaidumą, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Siekiant užtikrinti šio reglamento tinkamą vykdymą, suteikta galimybė susigrąžinti nepagrįstai suteiktas pinigų sumas. Pagal šio reglamento II priedo D straipsnio 1 punktą mokėjimai gali būti atliekami tik už realiai padarytas išlaidas. Specialias išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnis įtvirtina, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnis nurodo, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalies d punktas nustato, kad pridėtinės išlaidos ir kitos sąnaudos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, 8 straipsnio 2 dalies b punktas apibrėžia, kad išlaidos, kurias apima išlaidų ataskaita, yra faktiškai padarytos per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais; susijusios su darbais, kurie nebuvo iš esmės užbaigti paramos paraiškos pateikimo metu; kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus. Šios normos nurodo, jog galimos tik tokios išlaidos, kurios buvo realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir jos turi būti patvirtintos tinkamais, reglamente apibrėžtais dokumentais.

26Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina Agentūros išvadą, jog pareiškėjo pateikti apskaitos dokumentai pagrindžia ne visą už garantijas ir draudimus patirtą išlaidų sumą. Iš Bendrovės pateiktų mokėjimo pavedimų matyti, kad tik 1 958,21 Lt (draudimo liudijimas Nr. 710-451-08921, VAGK byla, t. 1, l. 76) ir 2 880 Lt (draudimo liudijimas Nr. 710-663-100 327, VAGK byla, t. 1, l. 65) sumos pagrįstos mokėjimų pavedimais (VAGK byla, t. 2, l. 85, 86, 87, 88, 93). Rangos sutartyje garantijoms / laidavimams Projekto vykdytojas deklaravo išlaidų už 8 499,05 Lt, o draudimams – 11 000 Lt (b. l. 47), taigi iš viso 14 660,84 Lt suma pripažintina nepagrįsta ir netinkama finansuoti. Aplinkybė, kad rangovo deklaruotos garantijų / laidavimų sumos neviršija Rangos sutarties žiniaraštyje numatytų sumų, nėra teisiškai reikšminga, nes teisės aktai šios aplinkybės su patirtų išlaidų pagrįstumu nesieja.

27Pats pareiškėjas neginčija fakto, jog negali Agentūrai pateikti visų išlaidoms pagrįsti reikalingų dokumentų, tačiau teigia, kad dokumentų nepristatymo priežastis yra ta, jog jis jų negavo iš statybų vykdytojo – UAB „Santeka“. Sutinkamai su aplinkos ministro 2003-03-20 įsakymu Nr. 126 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 „Dėl statybos darbų techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. Rangos sutarties Bendrosiose sutarties sąlygose (VAGK byla, t. 1, l. 116) numatyta, kad bendrosios sutarties sąlygos nustatomos pagal FIDIC „Geltonąją knygą. Pagal FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų 18.1 dalies 7 pastraipą, kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, draudžiančioji šalis kitai šaliai privalo pateikti mokėjimo įrodymą (VAGK byla, t. 2, l. 12, antra lapo pusė). Tai reiškia, kad užsakovas turi teisę reikalauti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančių dokumentų, bet ir dokumentų, patvirtinančių atitinkamo draudimo įmokų mokėjimo faktą. Administravimo taisyklių 14.11 punkte nustatyta, kad galutinis paramos gavėjas saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Pareiškėjo ir rangovo teisiniai santykiai dėl dokumentų pateikimo šio ginčo sprendimui įtakos neturi, kadangi pareigos dėl paramos grąžinimo ir tinkamo panaudojimo tenka galutiniam paramos gavėjui, o ne rangovui. Turėdamas tam teisinį pagrindą grąžinęs paramą pareiškėjas gali kelti atskirus teisinius ginčus su rangovu – UAB „Santeka“ dėl pastarojo netinkamo teisės aktų ar sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

28Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė Agentūrai daugiau mokėjimo pavedimų kopijų dėl kitų apmokėtų sumų, tačiau iš jų nėra aišku, už ką konkrečios piniginės lėšos buvo sumokėtos, nes šių pavedimų mokėjimo paskirtyje nurodyti duomenys neatitinka Bendrovės teiktų sutarčių duomenų. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra atsižvelgė į visus pateiktus dokumentus, kurie pagal minėtą reglamentavimą galėtų pagrįsti išlaidas.

29Aplinkybė, kad rangovo deklaruotos garantijų / laidavimų sumos neviršija Rangos sutarties žiniaraštyje numatytų sumų, nėra teisiškai reikšminga, nes teisės aktai šios aplinkybės su patirtų išlaidų pagrįstumu nesieja. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad draudimo liudijimo ar garantijos pateikimas neįrodo, jog buvo patirtos sutartyje nurodytos išlaidos draudimams ir garantijoms. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju turėjo teisę reikalauti iš rangovo duomenų apie įmokų mokėjimą, o Agentūra turėjo teisę tokių duomenų reikalauti iš Bendrovės.

30Remiantis Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2011-08-11 įsakymu Nr. D1-632, 6.3 punktu, Agentūra atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse įtvirtintos nuostatos, kuriomis vadovaujantis Europos Sąjunga finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu. Šiose taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, be kita ko, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir / arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (Pažeidimo nustatymo iš šalinimo taisyklių 6.3 punktas); pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas (Pažeidimo nustatymo iš šalinimo taisyklių 6.12 punktas). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-602-736-13 buvo išaiškinta, kad Agentūra turi pareigą tikrinti išlaidų tinkamumą ne tik prieš išmokant Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšas, bet ir viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Remiantis Administravimo Lietuvoje taisyklėmis Agentūra buvo įpareigota prižiūrėti, ar išlaidos yra faktiškai patirtos, visais projekto įgyvendinimo etapais. Todėl ir po lėšų išmokėjimo paaiškėjus apie pažeidimą, t. y. visų išlaidų nepagrindimą dokumentais, Agentūra turėjo pareigą susigrąžinti nepagrįstai pareiškėjo turimas lėšas. Dėl to pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą, pripažindamas, kad Agentūra tinkamai vykdė savo pareigas.

31Remdamasis 2009-3-31 Sutarties dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ 3.4.2 punkte bei 3.4.3 punkte nustatytomis Agentūros pareigomis patikrinti galutinio paramos gavėjo pateiktas ataskaitas, mokėjimo prašymus, sąskaitas bei kitus apmokėjimui pateiktus dokumentus, pareiškėjas įrodinėjo Agentūros pareigos nevykdymą. Kaip šiame teismo sprendime buvo minėta anksčiau Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės imasi būtinų priemonių susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Parama gali būti grąžinama iš paramos gavėjo, o ne iš įgyvendinančios institucijos lėšų, todėl paramos grąžinimo santykyje šios institucijos kaltė ar neteisėti veiksmai nėra reikšmingi. Jeigu pareiškėjas mano, kad dėl paramą įgyvendinančios institucijos veiksmų yra patyręs žalos, jis gali pareikšti atskiras pretenzijas.

32Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, konstatuoja, kad atsakovas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo pateiktais apskaitos dokumentais buvo pagrįsta ne visa už garantijas ir draudimus patirta išlaidų suma ir pagrįstai nusprendė susigrąžinti 14 660,84 Lt sumą, kuri nebuvo paremta pateiktais dokumentais. Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymas Nr. T1-172 ir 2013-12-27 įsakymas Nr. T1-209, kuriuo buvo pakeista Agentūros direktoriaus 2013-11-04 įsakymo Nr. T1-172 2 dalis, yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų panaikinti. Teisėtu ir pagrįstu pripažintinas ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-01-02 sprendimas Nr. 3R-3(AG-392/05-2013), kuriame buvo atsisakyta tenkinti Bendrovės skundą dėl minėtų įsakymų panaikinimo, todėl jis taip pat paliekamas galioti. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

33Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

34Skundą atmesti.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – ir Bendrovė)... 4. Paaiškino, kad Komisija 2014-01-02 sprendime Nr. 3R-3(AG-392/05-2013) atmetė... 5. Valstybės kontrolė, atlikusi Projekto auditą, nustatė, kad įgyvendinant... 6. Projekto rangos darbus atliko jungtinės veiklos grupė: UAB „Santeka“, UAB... 7. Remdamasi sutarties dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo... 8. Tvirtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė įrodymus, jog... 9. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį... 10. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė... 11. Agentūra 2013-10-10 gavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2013-10-10... 12. Aplinkybė, kad Agentūra jau buvo pripažinusi išlaidų garantijoms ir... 13. Sanglaudos fondo lėšų įsisavinimą, jų pripažinimą finansuotinomis ir... 14. Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 15. Skundas atmestinas.... 16. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Agentūros direktoriaus... 17. Nustatyta, kad Europos Komisija 2006-11-28 sprendimu Nr. CCI... 18. Agentūra 2010-12-08 raštu Nr. AVPA-6794 informavo Bendrovę, kad už Rangos... 19. Agentūros Vandenų projektų skyriaus projektų vadovė L. P. 2013-09-27... 20. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su 2013-10-10 raštu Nr. 821 pateikė... 21. Bendrovė Komisijai pateikė 2013-12-05 skundą, kuriuo prašė panaikinti... 22. Atsakovas 2013-12-27 parengė išvadą „Dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004... 23. Pareiškėjas Komisijai pateikė skundą, kuriame patikslino 2013-12-05 skunde... 24. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su prašomais panaikinti įsakymais bei... 25. Europos Komisija paramą projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2006-11-28... 26. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina Agentūros išvadą, jog... 27. Pats pareiškėjas neginčija fakto, jog negali Agentūrai pateikti visų... 28. Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė Agentūrai... 29. Aplinkybė, kad rangovo deklaruotos garantijų / laidavimų sumos neviršija... 30. Remiantis Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros... 31. Remdamasis 2009-3-31 Sutarties dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės... 32. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į... 33. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 34. Skundą atmesti.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...