Byla 2-135-652/2011
Dėl darbo sutarties pripažinimo neteisėta, grąžinimo į darbą, kompensacijos išmokėjimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant Vilmai Navickienei, dalyvaujant ieškovui K. Ą., jo atstovei advokatei Onai Klinavičienei, atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės atstovėms B. N. ir A. M., civilinėje byloje pagal ieškovo K. Ą. ieškinį atsakovei VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei dėl darbo sutarties pripažinimo neteisėta, grąžinimo į darbą, kompensacijos išmokėjimo,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje prašo: pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir grąžinti jį į iki darbo sutarties nutraukimo turėtą darbą; priteisti iš atsakovo Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, ieškovo K. Ą., asmens kodas ( - ) naudai 4317,40 (keturis tūkstančius tris šimtus septyniolika ir 40 ct) litų vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki ieškinio teismui pateikimo dienos; priteisti iš atsakovo Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, ieškovo K. Ą., asmens kodas ( - ) naudai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; iš atsakovo Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, ieškovo K. Ą., asmens kodas ( - ) naudai priteisti išlaidas advokatui pagal pateiktus apskaitos dokumentus ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas paaiškino, kad savo reikalavimus palaiko. Paaiškino, kad 2002 12 03 su juo buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią buvo priimtas dirbti Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės techninės ūkinės tarnybos vadovu, kad, laimėjęs konkursą, 2007 07 02 buvo paskirtas eiti direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigas. Nurodė, kad dirbęs prie trijų vadovų, drausminių nuobaudų neturėjęs. Paaiškino, kad 2010 02 24 iš atsakovės gavo pasiūlymą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, t. y. dirbti techninės ūkinės tarnybos vedėju nuo 2010 03 01, kad apsispręsti turėjo iki 2010 02 26. Nurodė, kad 2010 02 26 raštu kreipėsi į atsakovę, prašydamas sudaryti galimybę susipažinti su vedėjo pareigine instrukcija, darbo funkcijomis, atsakomybe ir darbo apimtimis, atlyginimu, tačiau atsakymo į savo prašymą negavo. Nurodė, kad neužilgo po to 2010 04 20 gavo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą ryšium su mažinamu darbuotojų skaičiumi, nors detaliau atleidimo priežastys nebuvo nurodytos. 2010 07 27 raštu atsakovė pasiūlė nuo 2010 08 02 tęsti darbą personalo skyriuje specialisto automatizuotai apskaitai ir informacijai pareigose, kad jis apsispręsti turėjo iki 2010 07 29. 2010 09 21 raštu buvo pranešta, kad numatyta atleidimo data perkeliama į 2010 10 08. Nurodė, kad 2010 10 08 darbo sutartis su juo buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 129 str. Nurodė, kad įspėjimo laikotarpiu jam nebuvo pasiūlytas techninės ūkinės tarnybos vadovo darbas, nes prieš įspėjimą nutraukti darbo sutartį šis etatas buvo panaikintas, o jį atleidus iš darbo, iš naujo įvestas. Nurodė, kad susipažinęs su šios pareigybės instrukcija, supratęs, kad techninės ūkinės tarnybos vadovas vykdo analogiškas funkcijas, kokias vykdė jis, būdamas direktoriaus pavaduotoju ūkiui. Paaiškino, kad, jei būtų buvusios jam pasiūlytos šios pareigos, turėdamas apie jas visą informaciją, būtų svarstęs tokią galimybę. Pabrėžė, kad būdamas administracijos nariu, informacijos apie įstaigos struktūros pakeitimus neturėjo. Nurodė, kad šiuo metu yra bedarbis, turi pareigą išlaikyti nepilnametį vaiką. Mano, kad ligoninės administracija su juo susidorojo, tačiau įsitikinęs, kad galės toliau dirbti tose pačiose pareigose. Prašė ieškinį tenkinti.

4Atsakovės atstovė B. N. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas teisėtai. Nurodė, kad darbdavys tinkamai įspėjo ieškovą, įspėjimo pirmu sakiniu suteikdamas informaciją apie darbo sutarties nutraukimo priežastį. Mano, kad, ieškovas, priklausęs administracijai, ir pats turėjo pakankamą informacijos kiekį. Nurodė, kad tiek iki įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą, tiek po ieškovui buvo siūlyti kiti darbai, kurių jis atsisakė. Pabrėžė, kad ieškovo atleidimą iš darbo sąlygojo sunki įstaigos finansinė padėtis, buvo ieškoma vidinių resursų, kad pertvarkymai buvo vykdomi nuo 2009 metų 2 pusmečio, o 2010 03 25 buvo patvirtintas finansinės padėties gerinimo priemonių planas, po to sekė įstaigos vadovo įsakymai ir dėl struktūros pertvarkymų, kad planas buvo įvykdytas bei pasiektas ekonominis efektas. Paaiškino, kad direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir techninė ūkinės tarnybos vadovo darbinės funkcijos panašios, tačiau tarnybos vadovas nedalyvauja įstaigos valdyme, priimant sprendimus, neturi balsavimo teisės. Paaiškino, kad ūkinės tarnybos vadovo etatą panaikino, po to vėl įsteigė, bei nuo 2011 metų sausio mėnesio įsteigė 0,25 etato statybos inžinieriaus, atsižvelgiant į finansinį pagrįstumą ir atsiradusias naujas aplinkybes. Pabrėžė, kad įstaigos vadovas vienasmeniškai sprendžia kiek jam reikia pavaduotojų, sudaro ir nutraukia darbo sutartis, kad teismas neįgalintas vertinti struktūrinių pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo. Nurodė, kad ieškovo prašymas grąžinti jį į ankstesnes pareigas nepagrįstas ir todėl, kad tokių pareigų nebėra. Prašė ieškinį atmesti.

5Atsakovės atstovė A. M. paaiškino, kad palaiko visas atstovės B. N. nurodytas aplinkybes ir jų vertinimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas K. Ą. 2002 12 03 su VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės laikinai einančio direktoriaus pareigas S. B. sudarė terminuotą darbo sutartį iki 2007 12 03 dirbti techninės ūkinės tarnybos vadovu. Darbo sutartyje nurodyta, kad 2007 02 01 ieškovas paskirtas direktoriaus pavaduotoju ūkiui pagal terminuotą darbo sutartį iki bus sudaryta sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu. Darbo sutartyje nurodyta, kad ieškovas nuo 2007 07 02 paskirtas eiti direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį, mokant mėnesinę algą pagal direktoriaus 2007 05 28 įsakymą Nr. V-131 (1 t. b. l. 8). Iš 2010 02 24 atsakovės rašto ieškovui matyti, kad atsakovė pasiūlė ieškovui nuo 2010 03 01 dirbti pakeistomis darbo sąlygomis Techninės ūkinės tarnybos vedėjo pareigose pagal neterminuotą darbo sutartį, pilnu darbo krūviu, mokant mėnesinę algą pagal direktoriaus 2007 05 28 įsakymu Nr. V-131 patvirtintą darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, leidžiant apsispręsti iki 2010 02 26 (1 t. b. l. 15). Iš 2010 02 26 rašto matyti, kad ieškovas reikalauja papildomos informacijos, prašydamas leisti susipažinti su pareigine instrukcija, taip pat abejoja, ar šiai pareigybei užimti nėra būtinas viešasis konkursas (1 t. b. l. 14). Iš įstaigos vadovo rezoliucijos matyti, kad A. M. ir B. N. buvo nurodyta teikti pasiūlymus į ieškovo raštą (1 t. b. l. 14). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pasiūlymai nebuvo pateikti, o ieškovui į prašymą neatsakyta. Iš 2010 02 22 VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V-75 ir 2010 02 24 įsakymo Nr. V-81 matyti, kad nuo 2010 03 01 buvo įsteigta techninės ūkinės tarnybos vedėjo 1 etatinė pareigybė, kuriai nustatytas 1,8 darbo užmokesčio koeficientas (1 t. b. l. 63, 78) ir kuri buvo panaikinta 2010 03 19 direktoriaus įsakymu Nr. V-131. 2010 04 20 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo, kuriame nurodyta, kad pagal direktoriaus 2010 04 07 ir 2010 04 20 įsakymus mažinamas darbuotojų skaičius, todėl ieškovo numatoma atleidimo data yra 2010 08 23, kad, esant galimybei, ieškovui bus pasiūlytas kitas darbas (1 t. b. l. 13). 2010 07 27 raštu atsakovė pasiūlė tęsti darbą S.Kudirkos ligoninėje personalo skyriuje specialisto automatizuotai apskaitai ir informacijai pareigose pilnu darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį, mokant mėnesinę algą pagal direktoriaus 2007 05 28 įsakymu Nr. V-131 patvirtintą darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Ieškovas turėjo iki 2010 07 29 raštu informuoti apie savo apsisprendimą dirbti siūlomą darbą (1 t. b. l. 12). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovas raštu informacijos nepateikė, teismo posėdyje nurodydamas, kad darbas buvo pasiūlytas ne pagal jo turimą išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją. 2010 09 21 įspėjimu atsakovė perkėlė ieškovo atleidimo iš darbo datą į 2010 10 08 (1 t. b. l. 11). Iš įrašo darbo sutartyje matyti, kad darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2010 10 08 pagal Darbo kodekso 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės)(1 t. b. l. 8). Iš 2010 11 05 S.Kudirkos ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V-532 matyti, kad nuo 2010 11 08, praėjus mėnesiui nuo ieškovo atleidimo, vėl buvo įsteigta Techninės ūkinės tarnybos vedėjo 1 etatinė pareigybė (2 t. b. l. 39). Iš darbo ieškančio asmens atmintinės matyti, kad ieškovas yra registruotas darbo biržoje (2 t. b. l. 39).

8Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 129 str. Ieškovas įrodinėjo, kad darbo sutartis su juo buvo nutraukta, nesant svarbių priežasčių, nes jo atliekamos darbo funkcijos išliko, tik šiuo metu tas funkcijas atlieka du žmonės – Techninės ūkinės tarnybos vedėjas ir inžinierius statybai, kad netinkamai buvo įgyvendintas įspėjimas dėl darbo sutartis nutraukimo, nes nebuvo detaliai paaiškinta atleidimo iš darbo priežastis, nebuvo pasiūlytas darbas pagal jo kvalifikaciją, kad mėnesį laiko iki jo atleidimo buvo panaikinta Techninės ūkinės tarnybos vedėjo pareigybė, o po mėnesio laiko nuo jo atleidimo vėl buvo įsteigta Techninės ūkinės tarnybos vedėjo pareigybė, kuri būtų atitikusi jo kvalifikaciją, kad turėdamas pakankamai informacijos, jis būtų svarstęs sutikimą dirbti, kad ne visą atleidimo laiką buvo siūlomas darbas. Atsakovė įrodinėjo, kad darbo sutartis buvo nutraukta dėl svarbios priežasties, t. y. dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, kurie buvo sąlygoti įstaigos finansinės ekonominės padėties, kurie buvo vykdomi nuo 2009 metų antrojo pusmečio, po to pagal 2010 03 25 buvo patvirtintą finansinės padėties gerinimo priemonių planą, įstaigos vadovo įsakymais dėl struktūros pertvarkymų, kad planas buvo įvykdytas bei pasiektas ekonominis efektas, kad nuo 2010 11 08 įsteigė Techninės ūkinės tarnybos vedėjo 1 etatinę pareigybę, o nuo 2011 metų sausio mėnesio įsteigė 0,25 etato statybos inžinieriaus, atsižvelgiant į finansinį pagrįstumą ir atsiradusias naujas aplinkybes, kad įspėjimas atitiko įstatymo reikalavimus, kad ieškovui buvo pasiūlytas darbas, atitinkantis jo kvalifikaciją, kurio dirbti jis nesutiko.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio mėn. 29 d. nutarime civilinėje byloje Nr. A2-20 (Teismų praktika 20) nurodyta, kad darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį tuo atveju, jeigu dėl struktūrinių pertvarkymų darbuotojas arba keli darbuotojai nebegali atlikti darbo sutartimi prisiimtų funkcijų, nes tokios funkcijos ar jų dalis darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų. Iš byloje nustatytų duomenų matyti, kad įstaigos ūkinės veiklos funkcijos yra atliekamos ir toliau, tačiau jas po ieškovo atleidimo iki 2010 11 08 laikinai vykdė techninės ūkinės tarnybos energetikas, o nuo 2010 11 08 atlieka techninės ūkinės tarnybos vadovas, kurio pareigybės pareiginiai nuostatai yra tapatūs direktoriaus ūkiui pareiginiams nuostatams (1 t. b. l. 39-37, 89-92, 96). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovas be nuostatuose nurodytų funkcijų vykdė ir kitus direktoriaus pavedimus, t. y. vadovavo viešiesiems pirkimams, organizavo statybos projektus. Iš duomenų apie apdraustuosius matyti, kad šiems darbams atlikti yra įsteigtos naujos pareigybės (2 t. b. l. 8-13). Darytina išvada, kad ieškovo vykdytos funkcijos yra toliau vykdomos įstaigoje, o joms atlikti neužtenka mažiau darbuotojų. Vertinant kitus juridinius faktus, sudarančius pagrindą nutraukti darbo sutartį, atsižvelgtina į tai, kad ieškovui apsispręsti dėl siūlomo darbo, nežiūrint darbo sutarties nutraukimo datos perkėlimo, buvo duotas dviejų dienų terminas, kuris prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, be to prieštarauja įstatymo nuostatai siūlyti darbą visą įspėjimo laikotarpį, įskaitant ir darbuotojo atleidimo iš darbo dieną. Nustatytos aplinkybės dėl Techninės ūkinės tarnybos vedėjo pareigybės, kuriai priskirtos funkcijos yra tapačios buvusiai ieškovo užimtai pareigybei bei atitinkančios ieškovo kvalifikaciją, įvedimo, panaikinimo ir vėl įvedimo per sąlyginai trumpą laikotarpį, nepagrindžiant tokių veiksmų būtinumo, nesuteikimas ieškovui prašomos informacijos (nesupažindinant su prašomų pareigybių nuostatais ir kt. informacija, nežiūrint į tai, kad jis pats galėjo disponuoti tam tikra informacija), nors direktoriaus pavedimas buvo tam duotas, dviejų dienų terminas apsispręsti dėl siūlomo darbo leidžia daryti išvadą, kad atsakovė pilnai neįvykdė pareigos ieškoti galimybių perkelti atleidžiamą darbuotoją į kitą darbą, todėl fakto, kad darbuotojas negali būti perkeltas jo sutikimu į kitą darbą, atsakovė neįrodė. Šių nustatytų faktų visuma leidžia daryti išvadą, kad sutartis su ieškovu buvo nutraukta neteisėtai.

10DK 297 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pagal DK 297 straipsnio 4 dalį, jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Pažeistos ieškovo teisės turi būti apgintos taikant DK 297 straipsnio 4 dalį. Nors ieškovas prašo grąžinti jį į pirmesnį darbą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad realiai ieškovo grąžinti į pirmesnį darbą – direktoriaus pavaduotoju ūkiui, nėra galimybės dėl įvykusių struktūrinių pertvarkymų - neliko ieškovo pirmesnio darbo, tokią restituciją pritaikyti nėra galimybės, todėl parinktinas kitas ieškovo teisių gynybos būdas įstatyme numatytas kaip alternatyva grąžinimui į darbą ir jam turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (CPK 418 str.), t. y. nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo (215,87 Ltx135 d.) 29142,45 Lt, ir nuo teismo sprendimo priėmimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, skaičiuojant vienos dienos vidutinį darbo užmokestį 215,87 Lt. Sprendimas dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo, neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, vykdytinas skubiai. Iš atsakovės pateiktos pažymos apie vidutinį darbo užmokestį matyti, kad vidutinis mėnesio uždarbis yra 4576,53 Lt (DK 299 str. 1 d. 1 p.).

11Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nustatytina, kad iš esmės buvo patenkintas ieškovo ieškinys. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. ).

12Iš atsakovės valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis (CPK 96 str.) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 - 268 str., 270 str., 293 str.

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Pripažinti 2010 10 08 darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovo K. Ą., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus, neteisėtu.

16Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus, ieškovui K. Ą., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 29142,45 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt du Lt 45 ct) vidutinį darbo užmokestį nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos (2010 10 08) iki teismo sprendimo priėmimo (2011 04 18).

17Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus, ieškovui K. Ą., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), vidutinį darbo užmokestį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2011 04 18) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, skaičiuojant ieškovui vienos dienos vidutinį darbo užmokestį 215,87 Lt (du šimtus penkiolika Lt 87 ct).

18Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus, ieškovui K. Ą., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1000 Lt (vieną tūkstantį Lt) advokato atstovavimo išlaidų.

19Sprendimą dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t.y. 4576,53 Lt (keturių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt šešių Lt 53 ct) Lt, vykdyti skubiai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus, 874 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis Lt) žyminio mokesčio ir 23 Lt (dvidešimt tris Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. , šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė,... 2. ieškovas ieškinyje prašo: pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu... 3. Ieškovas paaiškino, kad savo reikalavimus palaiko. Paaiškino, kad 2002 12 03... 4. Atsakovės atstovė B. N. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, kad ieškovas... 5. Atsakovės atstovė A. M. paaiškino, kad palaiko visas atstovės B. N.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas K. Ą. 2002 12 03 su VšĮ... 8. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 129 str.... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės... 10. DK 297 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš... 11. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nustatytina, kad iš esmės... 12. Iš atsakovės valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis (CPK 96 str.)... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 14. ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Pripažinti 2010 10 08 darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovo K. Ą., asmens... 16. Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės,... 17. Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės,... 18. Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės,... 19. Sprendimą dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo neviršijant vieno... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės,... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį...