Byla A-663-1674-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Edvardo Sinkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Astai Šablinskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Adomui Dragūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. B. , E. K. , J. L. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis dalyvaujant R. V. , J. G. , T. D. , sodų bendrijoms „Troleibusas“, „Zylė“, „Planeta“, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjos I. B. , E. K. ir J. L. kreipėsi į teismą, kurio, patikslinusios savo reikalavimus, prašė: 1) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija vilkina atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir įpareigoti atsakovą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka suformuoti ir atitinkamu sprendimu patvirtinti pretendentų - J. L. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 3,9786 ha), I. B. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 1,0505 ha), E. K. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,4350), R. V. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 1,6093 ha), J. G. (teisių perėmėja J. G.) (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,0280 ha) ir T. D. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,6315 ha) grąžintinos žemės ribas, plotus, planus ir naudojimo sąlygas bei atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus; 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – VAVA) Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių per vieną mėnesį nuo prašomų įvykdyti atsakovo - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos - veiksmų atlikimo, atkuri prašyme išvardintiems pretendentams nuosavybės teises į M. ir F. L. iki 1940 metų nacionalizacijos valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo, esančio Kelmijos g., Vilniuje, dalis (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 16,7108 ha). Nurodė, kad yra M. ir F. L., iki nacionalizacijos gyvenusių buvusiame Solenike kaime (dabartinių Salininkų teritorijoje) ir turėjusių 19,3120 ha ploto žemės sklypą, palikuonės bei teisėtos pretendentės į jų turėtos žemės dalį. Pareiškėjos laiku pateikė prašymą grąžinti laisvą žemę natūra savininko turėtoje vietoje, tačiau iki šiol likusi laisva žemė negrąžinta. Pabrėžė, kad iš dabartinio plano matyti, jog dalis žemės šiuo metu yra laisva, išlikę keli laisvi plotai, todėl turi būti grąžinti natūra pareiškėjoms. 2003 m. sausio 7 d. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius kreipėsi į savivaldybę dėl M. ir F. L. turėto 19,3120 ha žemės sklypo ribų suformavimo. Atsakovas nesuprojektavo žemės sklypo ir po papildomo kreipimosi 2004 m. lapkričio 22 d. Atsakovas per įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą nesuformavo grąžintino sklypo ribų. Pretendentei J. L. neatkurtos nuosavybės dalis - 3,9786 ha, pretendentei I. B. – 1,0505 ha, pretendentei E. K. – 4,4350 ha, pretendentui R. V. – 1,6093 ha, pretendentei J. G. – 4,0280 ha, pretendentei T. D. – 4,6315 ha. Iš viso atkurtos nuosavybės dalis sudaro 2,6012 ha, neatkurtos nuosavybės dalis – 16,7108 ha.

5Pareiškėjos J. L. atstovas papildomai nurodė, kad laisvų (neužstatytų) žemės sklypų yra ties Kelmijos g. 26, 9 ir 11 statiniais, pažymėtais maketavimo ir spausdinimo savivaldybės įmonės „Vilniaus Planas“ skyriaus sudarytame plane.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė skundą atmesti. Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 8, Vilniuje, paaiškino, kad 1994 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1057V „Dėl žemės sklypų suteikimo neatlygintinai buvusiems savininkams" nutarta suteikti neatlygintinai natūra E. K. 1984 kv.m. (0.1984 ha) ploto žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo Kelmijos g. 8, 6.1 punktu numatyta E. K. už nesuteiktą 16 kv.m. ploto žemės sklypą išduoti vienkartinės išmokos pažymą. Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 5, Vilniuje, paaiškino, kad minėtu 1994 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1057V nutarta suteikti neatlygintinai natūra F. L. turto paveldėtojams 1998 kv.m. (0.1998 ha) ploto žemės sklypą prie gyvenamojo namo Kelmijos g. 5, 7.1 p. numatyta F. L. turto paveldėtojams už nesuteiktą 2 kv.m. ploto žemės sklypą išduoti vienkartinės išmokos pažymą. 1998 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2366V „Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 5 ribų ir ploto tvirtinimo" nuspręsta patvirtinti J. L. neatlygintinai suteiktino, atkuriant nuosavybės teisę į žemę, 2985 kv.m. (0.2985 ha) žemės sklypo prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo Kelmijos g. 5 ribas. 2005 m. sausio 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-143 „Dėl sklypo prie Kelmijos g. 5 duomenų ir plano tvirtinimo", kuriuo patvirtinti suformuoto laisvos (neužstatytos) natūra grąžinamos kitos paskirties žemės sklypo prie Kelmijos g. 5 duomenys - 5509 kv.m. (0.5509 ha) ribos taikytinos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir kt. Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 24, Vilniuje, paaiškino, kad 2000 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimas Nr. 438 V „Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 24 ribų ir ploto tvirtinimo", kuriuo nuspręstą patvirtinti Kelmijos g. 24 individualios namų valdos 5588 kv.m. (0.5588 ha) žemės sklypo (kurio dalis neatlygintinai suteiktina atkuriant nuosavybės teises į žemę I. B. ) ribas, bei šio sklypo naudojimo teisės apribojimus ir sąlygas. Didesnių žemės sklypų suformuoti nėra galimybės, nes turėta žemė užimta sodininkų bendrijų sodų. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą tokia žemė yra valstybės išperkama. Atkreipė dėmesį, kad patikslintu skundu yra prašoma patvirtinti ir R. V. , T. D. bei J. G. grąžintinos žemės ribas, plotus, planus ir naudojimo sąlygas bei atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus, tačiau asmuo gali kreiptis į teismą apginti tik savo pažeistą teisę ar interesą, o ne kitų asmenų.

7Atsakovas VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius prašė skundą atmesti. Teigė, kad pareiškėjai nenurodė skundžiamo jo kaip atsakovo veiksmo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Priešingai, skunde akcentuoja, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus. 2003 m. sausio 7 d. raštu Nr. 31/03/17-53 ir 2004 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. 31/04/17-3687 buvo kreiptasi į Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorių, prašant atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Tolimesni jų kaip atsakovų veiksmai galimi tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atlikus visus jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Pabrėžė, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą įpareigoti Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių atlikti veiksmus per trumpesnį nei 3 mėnesių terminą, nustatytą 1997 m. rugsėjo 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 11 punkte. Pažymėjo, kad buvo atsisakyta pareiškėjams tikslinti sklypo kartografavimą, kadangi praėjęs vieno mėnesio terminas. Dėl sklypo Nr. 26 nurodė, kad pareiškėja J. L. gali pretenduoti turėtojo teisėmis, jei šis sklypas patenka į turėtą žemės valdą, bet šis sklypas patenka tik iš dalies.

8Tretysis suinteresuotas asmuo J. G. su skundu sutiko. Nurodė, kad jai priklauso 4,8280 ha žemės plotas.

9Tretysis suinteresuotas asmuo R. V. nurodė, kad negali patvirtinti skunde išdėstytų teiginių tikrumo, nes nesusipažino su atsakovo priimtais sprendimais.

10Tretysis suinteresuotas asmuo T. D. su skundu sutiko.

11Tretysis suinteresuotas asmuo sodų bendrija „Troleibusas" neprieštaravo dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pabrėžė, kad sklypas, esantis prie Kelmijos g. 9 ir 11, nepatenka į bendrijos teritoriją.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 16 d. sprendimu skundą tenkino iš dalies ir atsakovą Vilniaus miesto savivaldybę įpareigojo per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvo (neužstatyto) žemės sklypo, esančio prie Kelmijos g. 9 ir 11, Vilniuje, dydį ir per tris mėnesius suformuoti bei parengti laisvo (neužstatyto) žemės sklypo planą pareiškėjams I. B. , E. K. , J. L. . Teismas vadovavosi 1994 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1057V „Dėl žemės sklypų suteikimo neatlygintinai buvusiems savininkams" 6, 6.1, 7, 7.1 punktais, 1998 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2366V „Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 5 ribų ir ploto tvirtinimo", 2005 m. sausio 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-143 „Dėl sklypo prie Kelmijos g. 5 duomenų ir plano tvirtinimo", 2000 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 438 V „Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 24 ribų ir ploto tvirtinimo", 2000 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1093V „Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 26 ribų ir ploto tvirtinimo“, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsniu ir Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau - Tvarka) 34 punktu. Teismas nurodė, kad laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Pagal byloje pateiktą matavimo ir spausdinimo SĮ „Vilniaus Planas" Kelmijos g. planą matyti, kad prie Kelmijos g. Nr. 9 ir 11 esančių statinių, kurie yra buvusių savininkų F. ir M. L. žemės sklype, yra laisvas (neužstatytas) žemės sklypas. Tai patvirtino teismo posėdžio metu ir atsakovas Vilniaus m. savivaldybė. Tačiau duomenų apie konkrečius šių žemės sklypų dydžius ar kitos informacijos Vilniaus miesto savivaldybė neturi. Prie šių statinių nėra suformuoti žemės sklypai ir nėra duomenų, į kokio dydžio sklypus Kelmijos g. 9 ir 11 pastatų savininkai gali pretenduoti. Pagal Tvarkos 106 punktą savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypų formavimą, kadastrinių matavimų rengimą organizuoja ir šių žemės sklypų planus patvirtina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui. Teritorijose, kuriose buvo rėžių sistema, minėtieji darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Tokiu atveju savivaldybės administracija įpareigotina suformuoti laisvą (neužstatytą) žemės sklypą, esantį prie Kelmijos g. Nr. 9 ir 11, kurie yra buvusių savininkų F. ir M. L. žemės sklype ir atlikti kadastrinius matavimus. Reikalavimas atkurti nuosavybės teises tretiesiems suinteresuotiems asmenims atmestas, nes tretieji suinteresuoti asmenys savarankiškų reikalavimų pareikšti negali.

14III.

15Atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti 2006 m. kovo 16 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjų skundą atmesti. Nurodo, kad Kelmijos g. 9 esantis gyvenamasis namas nuosavybės teise priklauso J. V., o Kelmijos g. 11 - O. L. . Šie asmenys nėra įtraukti į bylą. Prie minėtų statinių žemės sklypai nėra suformuoti ir nėra duomenų, į kokio dydžio sklypus minėtų pastatų savininkai pretenduoja. Tad teismo įpareigojimas nustatyti prie Kelmijos g. 9 ir 11 esančio laisvo žemės sklypo ribas tiesiogiai įtakoja minėtų asmenų interesus. Tai reiškia, kad teismas priėmė sprendimą, kuris įtakoja asmenų, neįtrauktų į bylą, teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 str. 2 d. 2 p.). Teismo sprendimo įvykdymas yra neįmanomas, nes Kelmijos g. 9 ir 11 prie privatiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių nėra suformuoti žemės sklypai ir šių statinių savininkai niekada dėl to nesikreipė į kompetentingas institucijas. Vadovaujantis Tvarkos 106 punkto nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybė negali pati inicijuoti žemės sklypų Kelmijos g. 9 ir 11 formavimo. O nesuformavus minėtų žemės sklypų yra objektyviai neįmanoma nustatyti laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribas prie minėtų statinių, kaip kad reikalaujama ginčijamame teismo sprendime. Vilniaus miesto savivaldybė neturi įgaliojimų įpareigoti Kelmijos g. 9 ir 11 esančių statinių savininkus kreiptis į kompetentingas institucijas dėl žemės sklypų formavimo. Teiginys, kad prie Kelmijos g. 9 ir 11 esančių statinių yra laisvas (neužstatytas) žemės sklypas, neatitinka tikrovės. Iš byloje esančių planų matyti, kad žemės plotas, kuriame šiuo metu nesuformuoti žemės sklypai, yra apytiksliai 5000 kv. m dydžio. Turint omenyje, kad toje vietoje teisę į žemės sklypus turi Kelmijos g. 9 ir 11 esančių statinių savininkai, laisvos (neužstatytos) žemės plotų praktiškai nebelieka. Pagal Tvarkos 35 punktą minimalus perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo dydis - 0,04 hektaro. Pažymi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija atliko teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės sklypų formavimu F. ir M. L. turėtoje žemėje. Po VAVA 2004 m. rugsėjo 30 d. kreipimosi Nr. 31/04/17-3072 bei 2004 m. lapkričio 22 d. kreipimosi Nr. 31/04/17-3687 savivaldybė atliko jai Tvarkoje priskirtas pareigas ir nustačiusi grąžinamus žemės plotus, parengusi žemės sklypo planą ir patvirtinusi duomenis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 30-143 2005 m. vasario 14 d. medžiagą persiuntė VAVA.

16Pareiškėja I. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Teigia, kad iš dabartinio vietovės, kurioje buvo M. ir F. L. žemė, plano yra akivaizdu, kad dalis žemės šiuo metu yra laisva. Yra išlikę keli laisvi plotai, kurie nėra užimti ir/ar priskirti valstybės išperkamai žemei, todėl jie, laikantis nustatytų tvarkų ir terminų, pareiškėjoms (bei kitiems pretendentams) turi būti grąžinti/atkurti natūra. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius dar 2003 m. sausio 7 d. kreipėsi į atsakovą Vilniaus miesto savivaldybę dėl M. ir F. L. turėto 19,3120 ha žemės sklypo ribų suformavimo (žr. pridedamą 2004 m. lapkričio 22 d. rašto nuorašą). Todėl dar 2003 metais Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo būti suprojektavusi pareiškėjams natūra grąžintiną žemės sklypą (sklypus). Tas savalaikiai nebuvo padaryta ir po papildomo kreipimosi 2004 m. lapkričio 22 d. Akivaizdu, kad atsakovas pažeidė Tvarkos 111 punktą. Ji kartu su atsiliepimu pateikia namų Kelmijos 9 ir 11 savininkų pasirašytus prašymus, kuriais remiantis atsakovai galės nustatyti prie jų namų priklausytinų sklypų dydžius ir ribas.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Teismo 2006 m. kovo 16 d. sprendimu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė įpareigotas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvo (neužstatyto) žemės sklypo, esančio prie Kelmijos g. 9 ir 11, Vilniuje, dydį ir per tris mėnesius suformuoti bei parengti laisvo (neužstatyto) žemės sklypo planą pareiškėjams I. B. , E. K. , J. L. .

20Iš byloje esančio savivaldybės įmonės „Vilniaus Planas“ plano (t. 2, b. l. 123, 124) matyti, kad teismo nurodytame žemės sklype yra statiniai, plane pažymėti Kelmijos gt. 9 ir 11 numeriais. Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad statinio Kelmijos gt. 9 naudotoja (daiktinės teisės neįregistruotos) yra J. V. (t. 2, b. l. 159 – 160), o statinių Kelmijos gt. 11 savininkė yra O. L. (t. 2, b. l. 161 – 163). Žemės sklypai prie šių statinių nėra suformuoti.

21Šių nustatytų aplinkybių pagrindu spręstina, kad teismo sprendimas įtakoja minėtų asmenų teises ir teisėtus interesus, tačiau jie į bylos nagrinėjimą įtraukti nebuvo. Šis proceso teisės normų pažeidimas yra pagrindas panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, o bylą grąžinti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai