Byla 2-1428-265/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Sanda“ atstovui R. A. ir ieškovių atstovei advokato padėjėjai Rėdai Pilipaitei, atsakovės atstovėms S. D. ir advokatei Audronei Grigelionienei, trečiojo asmens atstovui K. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Sanda“ ir uždarosios akcinės bendrovės “ŠIAULIŲ RANGA“ ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos apdaila“, byloje teikianti išvadą institucija valstybės biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2ieškovės UAB „Sanda“ ir UAB “ŠIAULIŲ RANGA“ kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos vykdomo viešojo supaprastinto atviro konkurso „Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ metu 2010 m. vasario 1 d. priimtą sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą, priteisti ieškovei UAB „Sanda“ 5 125 Lt nuostolių kompensaciją, įstatymo nustatytas metines palūkanas už priteistą nuostolių sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė 2010-02-01 rašte nenurodė ieškovių pasiūlymo teisinio pagrindo. Ieškovės mano, kad jų pasiūlymas buvo atmestas pagal Konkurso sąlygų 71.3 punktą kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Ieškovių pasiūlymas negalėjo būti atmestas pagal Konkurso sąlygų 32.2. ir 17.3. punktus dėl projektinių pasiūlymų nepateikimo, nes jie buvo pateikti. Pagal Konkurso sąlygų 76.2. punktą projektinio pasiūlymo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams turėjo būti vertinamas ekonominio naudingumo vertinimo etape, o ne priimant sprendimą dėl pasiūlymo priėmimo ar atmetimo. Projektinių pasiūlymų pateiktų sprendimų išbaigtumas bei išsamumas atitinka projektinių pasiūlymų išbaigtumui keliamus konkurso reikalavimus. Atsakovė 2010-01-26 rašte nurodė, kad ieškovės projektiniuose pasiūlymuose nepateikė medžiagų ir darbų kiekių sąrašų bei kitų ekonominių skaičiavimų, kad būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, tačiau konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo pateikti kiekius ir ekonominius skaičiavimus – buvo nurodyta pateikti tokio detalumo pasiūlymus, kad būtų galima parengti orientacinius skaičiavimus. Ieškovių pasiūlymas yra tinkamas. Atsakovei kilus klausimų ji turėjo teisę pagal Konkurso sąlygų 67 p. kreiptis į ieškoves dėl duomenų patikslinimo, o ne atmesti pasiūlymą dėl keleto siūlomiems sprendiniams nedarančių įtakos korektūros klaidų ar neesminių netikslumų. Jei perkančioji organizacija netinkamai suformulavo konkurso sąlygų reikalavimus, ji neturi teisės neigiamos jų aiškinimo rizikos perkelti tiekėjui. Ieškovai dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė 5 125 Lt nuostolių, kuriuos sudaro išlaidos teisinėms paslaugoms, todėl ieškovė turi juos kompensuoti.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti. Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovų pretenziją, 2010-02-01 rašte nebekartojo 2010-01-26 rašte išvardytų pasiūlymo atmetimo pagrindų ir motyvų ir nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai dėl gautų pretenzijų jau nurodyti ankstesniuose raštuose, ir juos išvardijo. Pasiūlymas buvo atmestas pagal Konkurso sąlygų 71.3 punktą kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Atsakovė nevertino Konkurso sąlygų 76.2 punkte numatyto pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams balais, nes buvo nustatyta, kad pats pasiūlymas yra netinkamas. Ieškovių priešprojektiniai pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes architektūriniai, konstrukciniai sprendiniai neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ III dalies reikalavimų, o energijos taupymo priemonės gali būti klaidinančios ir nepagrįstos, nes energijos taupymo atskirų priemonių rodikliai ir kiti duomenys pateikti klaidingai, sprendimai neužbaigti ar neišsamūs. Ieškovės nepaneigė atsakovės nurodyto trūkumo, jog Konkurso sąlygų 8.1.9 punkto reikalavimai visiškai neatspindėti ieškovių projektiniuose pasiūlymuose – nepateikta nė vieno brėžinio su naujų patalpų išdėstymo sprendimais, nėra sprendinių dėl žmonių su negalia reikmių išpildymo, nepateikta aplinkos tvarkymo schemos ir vizualizacijos. Nepateikti medžiagų ir darbų kiekių sąrašai ir kiti ekonominiai skaičiavimai, pagal kuriuos būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, nepakankamas sprendinių detalizavimo laipsnis. Priešprojektiniai pasiūlymai yra neatskiriama pasiūlymo dalis ir ja remiantis rengiamas techninis projektas, o ieškovių pasiūlyme esančios klaidos ir netikslumai tam trukdo. Atsakovė nėra įpareigota aiškintis dėl netikslumų ir klaidų tiekėjų pasiūlymuose, nes Konkurso sąlygų 68 punkte nustatyta taisyklė naudojama kainos apskaičiavimo aritmetinėms klaidoms taisyti. Ieškovių pasiūlymo atmetimas nėra neteisėti veiksmai, nes šis procesas yra normalus kiekviename viešajame pirkime.

4Byloje teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad, jos nuomone, konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ III dalyje „Projektinių pasiūlymų užduotis“ nustatyti reikalavimai projektiniams pasiūlymams pateikti architektūrinės ir konstrukcinės dalies, aplinkos tvarkymo schemos bei jų vizualizacijos, šildymo, vėdinimo, elektrotechninės dalies, priešgaisrinės, žaibosaugos, vandentiekio ir nuotekų sistemų sprendimus ir jų schemas, taip pat brėžinius, ekonominius skaičiavimus ir aiškinamąjį raštą su sprendimais ir statybos darbų aprašymais, pagrindžiančiais siūlomą idėją, yra netikslūs ir dviprasmiški. Ieškovės nepateikė pretenzijos dėl Konkurso sąlygų, pateikė pasiūlymą šiam pirkimui ir tokiu būdu sutiko su visomis pirkimo sąlygomis. Tarnybos nuomone, ieškovė savo projektiniuose pasiūlymuose nepateikė konkrečių architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendimų, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų II dalies „Pirkimo objektas“ ir Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ III dalies „Projektinių pasiūlymų užduotis“ reikalavimus. Pagal Konkurso sąlygas tiekėjas pateikia dvi formas A ir B. A formoje, skirtoje techninei informacijai, negali būti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti pasiūlymo kainą, nes tam skirta B forma. Projektinių pasiūlymų užduoties nustatyta sąlyga, kad projektiniuose pasiūlymuose pateikiami ekonominiai skaičiavimai, tarnybos nuomone, galbūt neužtikrina tikslumo ir aiškumo reikalavimų pirkimo dokumentams. Atsakovė nurodė ieškovių pasiūlymo atmetimo pagrindą bei kokių konkurso sąlygų neatitinka jos pasiūlymas. Pagal atsakovės patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir toliau nevertina.

5Teismo posėdyje ieškovės UAB „Sanda“ atstovas R. A. ir ieškovių atstovė advokato padėjėja Rėda Pilipaitė prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovių pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis perkančiajai organizacijai nei trečiojo asmens „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymas. Prašo atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine ir pagal situaciją išspręsti sandorio negaliojimo teisines pasekmes.

6Atsakovės Šilutės rajono savivaldybės atstovės S. D. ir advokatė Audronė Grigelionienė prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad įvertinus ieškovių pasiūlymą, buvo nustatyta, kad jis neatitiko pirkimo dokumentų, todėl jis atmestas pagrįstai. Pasiūlymas buvo vertinamas pagal efektyvumo kriterijų.

7Trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ atstovas K. N. prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad trečiojo asmens pateiktas projektas atitiko konkurso sąlygas.

8Ieškinys atmestinas.

92009-10-21 atsakovė Šilutės rajono savivaldybė paskelbė viešąjį supaprastintą atvirą konkursą „Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ (projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbai) (toliau – Konkursas). Ieškovės prašo panaikinti atsakovės 2010-02-01 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą.

10Šilutės rajono savivaldybės administracija 2010-02-01 rašte ieškovei nurodė, kad laiko jos pretenziją nepagrįsta ir palieka galioti savo 2010-01-26 sprendimą atmesti ieškovių pasiūlymą (t. 1, b. l. 99–100). Taip pat nurodė, kad ieškovių pateikti dokumentai parengti netinkamai ir neatitinka pirkimų dokumentų reikalavimų, trūkumai ieškovei buvo nurodyti 2009-11-19, 2009-11-25, 2009-12-01, 2009-12-07, 2009-12-14, 2010-01-07, 2010-01-13 ir 2010-01-26 raštuose. Konstatuotina, kad atsakovė 2010-02-01 rašte nurodė ieškovių pasiūlymo atmetimo pagrindą – Konkurso sąlygų 71.3 punktas numato teisę komisijai atmesti pasiūlymą dėl to, kad jis neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) (t. 1, b. l. 30).

11Atsakovė 2010-01-26 rašte nurodė, kad ieškovės pateikti priešprojektiniai pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (t. 1, b. l. 88–90). Architektūriniai, konstrukciniai sprendimai neatitinka Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ III dalies reikalavimų – ieškovių projektiniame pasiūlyme visiškai neatspindėti 8.1.9 punkto reikalavimai „fizikos, chemijos, darbų technologijų kabinetų, rūbinės, valgyklos ir kitos paskirties patalpų įrengimas pagal norminių dokumentų reikalavimus, pritaikant esamas ar įrengiant naujas. Įrangos ir baldų šioms patalpoms įrengimas“, t. y. nepateikta nė vieno brėžinio su naujų patalpų išdėstymo sprendimais, visiškai nėra sprendinių su žmonių su negalia reikmių išpildymo, nepateikta aplinkos tvarkymo schemos bei vizualizacijos. Nepateikti medžiagų ir darbų kiekių sąrašai ir kiti ekonominiai apskaičiavimai, kad būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, nepakankamas sprendinių detalizavimo laipsnis. Atsakovė 2010-01-26 rašte taip pat nurodė, kad energijos taupymo (efektyvumo) priemonės gali būti klaidinančios ir nepagrįstos, kadangi atsakovės nurodytų energijos taupymo atskirų priemonių rodikliai ir duomenys pateikti klaidingai, neatitinka statybos taisyklių, pateikti sprendimai neužbaigti ir neišsamūs.

12Ieškovė teigia, kad jos pateikto pasiūlymo detalizavimo laipsnis atitinka konkurso sąlygas –Konkurso sąlygų I priedo „Techninė specifikacija“ III dalyje „Projektinių pasiūlymų užduotis“ reikalavimuose projektiniams pasiūlymams nustatyta, kad „sprendinių detalizavimo laipsnis turi būti toks, kad būtų pakankamas pateikti pagrindinę projekto koncepciją“ (t. 1. b. l. 41). Pažymėtina, kad projektinių pasiūlymų užduotyje taip pat nurodyta, kad „tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pastato ir statybos darbų projektinius pasiūlymus, kurie yra neatskiriama tiekėjo pateikto pasiūlymo dalis: architektūrinės ir konstrukcinės dalies, aplinkos tvarkymo schemos bei jų vizualizacija; šildymo, vėdinimo, elektrotechninės dalies, priešgaisrinės, žaibosaugos, vandentiekio ir nuotekų sistemų sprendiniai ir jų schemos. Turi būti pateikti realūs, išsamūs ir konkretūs sprendimai. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami brėžiniai, ekonominiai skaičiavimai ir aiškinamasis raštas su sprendinių ir statybos darbų aprašymu, pagrindžiant siūlomą idėją.“ Projekto koncepcija yra nurodyta Konkurso sąlygų I priedo „Techninė specifikacija“ I dalyje, kur yra informacija apie vykdomą projektą – mokyklos rekonstrukciją ir numatomus atlikti darbus. Teismo nuomone, nors konkurso užduotis suformuluota per plačiai ir nėra itin tiksli, tačiau ji yra aiški ir nedviprasmiška –pastato projektavimo ir statybos darbų projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateiktos schemos, brėžiniai, sprendinių ir darbų aprašymai, sprendimai, jie turi būti išsamūs ir konkretūs.

13Tiek ieškovės, tiek byloje išvadą teikianti institucija nurodo, kad atsakovės projektinių pasiūlymų užduotyje nustatyta sąlyga, kad projektiniuose pasiūlymuose pateikiami ekonominiai skaičiavimai, galbūt neužtikrina tikslumo ir aiškumo reikalavimų pirkimo dokumentams. Pagal Konkurso sąlygų VI dalies „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 30 punktą tiekėjas turi pateikti A ir B formas. A forma skirta techninei informacijai ir joje negali būti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti pasiūlymo kainą, nes tam skirta B forma. Tačiau atsakovė užduotyje taip pat nurodė projektiniuose pasiūlymuose pateikti brėžinius ir aiškinamuosius raštus su sprendinių ir statybos darbų aprašymu, pagrindžiančius siūlomą idėją. Iš esmės buvo prašoma nurodyti orientacinius darbų ar medžiagų kiekius (t. 2, b. l. 135). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl formalumo aspekto viešųjų pirkimų procedūrose ir pažymėjęs, kad, vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, reikėtų atsižvelgti ir į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamas pasekmes. Iš viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolų matyti, kad teikėjų pasiūlymai nebuvo vertinami pagal jų kainą – esminis vertinimo kriterijus buvo pateiktų pasiūlymų efektyvumas ir vertinama techninė pasiūlymų informacija. Dėl šios priežasties konkurso užduoties sąlyga dėl ekonominių skaičiavimų neturėjo lemiamos reikšmės viešųjų pirkimų procedūroms.

14Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo, ir užtikrinti, kad nebūtų iškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Pirkimo dokumentams keliami aiškumo, tikslumo ir nedviprasmiškumo reikalavimai yra tam, kad tiekėjai galėtų jas vienodai aiškinti, o perkančioji organizacija realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai juos atitinka. Konkurso sąlygų 50 punkte nustatyta, jog Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos ir tikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją iki vokų su pasiūlymais atplėšimo pradžios. Bylos duomenimis ieškovė, išnagrinėjusi konkurso sąlygas, nepateikė pretenzijos dėl konkurso sąlygų, pateikė pasiūlymą pirkimui ir tokiu būdu sutiko su visomis pirkimo sąlygomis.

15Tiekėjai, teikdami pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams privalo pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymus, atitinkančius visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Ieškovės projektiniame pasiūlyme efektyvumo rodiklių netikslumus ir neatitikimus ieškovė laiko korektūros klaidomis ir vertina jas kaip neesmines ir nekeičiančias pasiūlymo turinio, tačiau ji nepasinaudojo galimybe klaidas ištaisyti. Ieškovė pripažįsta faktą, kad jos projektiniame pasiūlyme nebuvo atspindėti Konkurso sąlygų 8.1.9. punkto reikalavimai, taip pat kad nepateikė sprendinių su žmonių su negalia reikmėms (CPK 187 straipsnio 1 dalis, t. 1, b. l. 5; t. 2, b. l. 135). Konstatuotina, kad ieškovė nepateikė pasiūlymo, kuris atitiktų visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Ieškovė teigia, kad 8.1.9. punkto reikalavimai dėl kabinetų, rūbinės, valgyklos ir kitos paskirties patalpų įrengimo bus suprojektuoti ir atlikti. Tačiau jeigu tiekėjams pateikus savo pasiūlymus perkančiajai organizacijai iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos vienas iš tiekėjų (nagrinėjamu atveju – ieškovės) pateiktų jo pirminį pasiūlymą papildančius ir patikslinančius duomenis, pagerinančius jo pirminį pasiūlymą, o perkančioji organizacija į juos atsižvelgtų, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas. Viešųjų pirkimų įstatymas draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

16Ieškovė teigia, kad jos projektiniai pasiūlymai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, nes perkančioji organizacija perėjo į pasiūlymų vertinimo etapą 2010-01-07 posėdyje. Konkurso sąlygų XI dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 75 ir 76 punktai numato, kad pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų tam tikrais balais vertinami perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai (b. l. 30). Iš atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos 2010-01-07 posėdžio protokolo matyti, kad tiekėjų pasiūlymai buvo nagrinėjami pagal jų atitiktį Konkurso 71 p. numatytiems pasiūlymų atmetimo (priėmimo) pagrindams, kartu juos vertinant pagal balus, nors pasiūlymų priėmimo (atmetimo) ir vertinimo procedūros pagal Konkurso sąlygas reglamentuojamos atskirai (t. 1, b. l. 161–162). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad perkančiosios organizacijos gali vienu metu tikrinti dalyvių tinkamumą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. įvertinti tiekėjų pasiūlymus (siaurąja prasme), tačiau šios stadijos yra atskiros ir reglamentuojamos skirtingų normų (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimą Lianakis ir kt., C-532/06, Rink. 2008, p. I-251). Pažymėtina, kad po 2010-01-07 vertinimo pagal ieškovių pretenziją jų projektinis pasiūlymas buvo detaliai išnagrinėtas pakartotinai (iš naujo) atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos 2010-01-26 posėdyje ir atmestas Konkurso 71 p. nustatytu pagrindu

17(t. 1, b. l. 155–157).

18Formalūs nukrypimai nuo Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų, kurie iš esmės neturi įtakos tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti interesai ir nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tam taikytinas tiekėjų nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijus – kiek perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo faktiškai (realiai) paveikė kitus tiekėjus ir ar vienam tiekėjui buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovių patiektas pasiūlymas neatitinka atsakovės skelbto konkurso sąlygų. Dėl šios priežasties ieškinio tenkinimo atveju grąžinus viešo konkurso dalyvius į tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją, ieškovės vis tiek negalėtų pašalinti pasiūlymo trūkumų – papildomai pateikti sprendinius žmonių su negalia reikmėms ar keisti pasiūlymo sprendinius. Konkurso sąlygų 91 p. numatyta, kad sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir konkurso sąlygas, todėl konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas būtų neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2007).

19Nagrinėjamu atveju nenustatyta perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo, nediskriminavimo) ar kitas imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, dėl kurių būtų galima naikinti perkančiosios organizacijos sprendimus. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad perkančioji organizacija ieškovėms ir trečiajam asmeniui sudarė nelygiavertes sąlygas ir dėl to pastariesiems nepagrįstai buvo suteikta pirmenybė. Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlymą perkančioji organizacija pripažino atitinkančiu konkurso sąlygas ir ieškovės, teikdamos pretenzijas ir reikalaudamos pripažinti tinkamu būtent jų pateiktą projektą, neatsižvelgia į kito tiekėjo teisėtus interesus siekiant sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į visas nurodytas priežastis, konstatuotina, kad tenkinti ieškovių ieškinį ir naikinti atsakovės skundžiamus sprendimus ar nenustačius atsakovės veiksmų neteisėtumo priteisti ieškovių patirtus nuostolius – išlaidas advokato pagalbai už parengtas pretenzijas – nėra teisinio pagrindo (Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnis, CK 6.246 straipsnio 1 dalis, CPK 185 straipsnis).

20Atmetus ieškinį atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė pateikė įrodymus, kad už teisines paslaugas sumokėjo 4 700 Lt (t. 1, b. l. 142, t. 2, b. l. 96–97), tačiau priteistina išlaidų suma mažintina atsižvelgus į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus advokatų paslaugų įkainius (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgus į tai, kad atsakovės atstovė rengė atsiliepimą į ieškinį, jos dalyvavimo posėdžiuose trukmė yra 4 valandos, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 ir 8.18 punktuose nustatytais tokių teisinių paslaugų įkainiais, iš ieškovių yra teisinis pagrindas lygiomis dalimis priteisti 2 880 Lt atsakovės turėtų išlaidų advokato pagalbai atlyginimo (t. 1, b. l. 121–127; t. 2, b. l. 106–109, 125–126, 130–138).

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Sanda“ ir uždarosios akcinės bendrovės “ŠIAULIŲ RANGA“ po 1 440 Lt iš kiekvienos.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. ieškovės UAB „Sanda“ ir UAB “ŠIAULIŲ RANGA“ kreipėsi į teismą,... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Šilutės rajono savivaldybės... 4. Byloje teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė,... 5. Teismo posėdyje ieškovės UAB „Sanda“ atstovas R. A. ir ieškovių... 6. Atsakovės Šilutės rajono savivaldybės atstovės S. D. ir advokatė Audronė... 7. Trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ atstovas K. N. prašo ieškinį... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. 2009-10-21 atsakovė Šilutės rajono savivaldybė paskelbė viešąjį... 10. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2010-02-01 rašte ieškovei... 11. Atsakovė 2010-01-26 rašte nurodė, kad ieškovės pateikti priešprojektiniai... 12. Ieškovė teigia, kad jos pateikto pasiūlymo detalizavimo laipsnis atitinka... 13. Tiek ieškovės, tiek byloje išvadą teikianti institucija nurodo, kad... 14. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų... 15. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams privalo pateikti... 16. Ieškovė teigia, kad jos projektiniai pasiūlymai atitiko konkurso sąlygų... 17. (t. 1, b. l. 155–157).... 18. Formalūs nukrypimai nuo Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų,... 19. Nagrinėjamu atveju nenustatyta perkančiosios organizacijos veiksmų,... 20. Atmetus ieškinį atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė... 21. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...