Byla I-788-386/2012
Dėl 2011-11-15 rašto Nr. 17SD-2759 ir 2012-01-05 rašto Nr. 1SS-(3.5)-34 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovui Andrejui Pavloskiui (Andrej Pavlovskij), 2012 m. lapkričio 29 d. viešame teismo posėdyje nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ patikslinto skundo dalį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl 2011-11-15 rašto Nr. 17SD-2759 ir 2012-01-05 rašto Nr. 1SS-(3.5)-34 panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-10-10 nutartimi, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-28 nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-538/2012, priimta administracinė byla pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ (toliau – ir pareiškėjas) 2012-05-15 patikslinto skundo dalį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovė), kuria pareiškėjas prašo:

31) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus (toliau – ir Šilutės žemėtvarkos skyrius) 2011-11-15 raštą Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“;

42) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 raštą Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“.

5Pareiškėjas nurodo, kad 2011-09-02 prašymu kreipėsi į atsakovę prašydamas:

61) patikrinti, nustatyti ir pateikti informaciją apie tai kiek yra žemės sklypų 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

72) patikrinti kaip yra naudojami 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje žemės sklypai, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, t. y. ar tuose žemės sklypų plotuose yra/buvo atlikti sausinimo, paviršinio grunto nuėmimo, skaldos/žvyro ar kito grunto užvežimo, griovių kasimo, betonavimo bei kiti statybiniai darbai ir ar yra/buvo kitaip keičiama natūralių pievų būklė ir žolynų sudėtis;

83) pateikti informaciją apie tai, kokio masto 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje yra padaryti pažeidimai – koks sunaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu 343 apibrėžtų natūralių pievų plotas;

94) jeigu toje teritorijoje, kurią apibrėžia 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detalusis planas nuo 2007 m. buvo rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas ar jo patikslinimas, pateikti informaciją apie tai, ar pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą buvo informuoti apie tai, kad jiems yra grąžinama žemė toje vietoje, kur planuojama statyti vieną galingiausių vėjo jėgainių parkų, o jei pretendentai buvo informuoti, tai pateikti įrodymus apie tai, kokiu būdu ši informacija pretendentams buvo pateikta.

10Pareiškėjas teigia, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius 2011-11-15 pateikė atsakymą Nr. 17SD-2759, kuriame nepagrįstai nurodyta, kad 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžta teritorija patenka į Alkos vasaros polderio teritoriją, todėl jai neva nėra taikomi Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 129 punkto apribojimai. Nurodo į minėto Vyriausybės nutarimo 129 punktą, nustatantį, kad pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas natūraliose (užliejamosiose ir sausminėse) pievose bei ganyklose draudžiama sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausmines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos – tai pievos ir ganyklos, kurios nesausinamos ir neariamos ne mažiau kaip 25 metus ir kuriose vyrauja natūralūs žolynai. Ginčo rašte nėra pagrįsta, kad žemės sklypai patenka į polderinių natūralių užliejamųjų ar sausuminių pievų bei ganyklų sąvoką specialiųjų sąlygų prasme. Jei sklypai būtų polderiniai, tai jiems nebūtų nustatytos minėto 129 punkto specialiosios sąlygos, nes tam nebūtų prasmės. Vien tai, kad sklypas patenka į vasaros polderio teritoriją, tai dar nereiškia, kad jis nėra užliejamas ir praranda užliejamų ar sausuminių natūralių pievų statusą.

11Pareiškėjas nurodo, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius nepagrindė savo atsakymo įrodymais, kad planuojamoje teritorijoje yra įrengti žiemos polderiai, kurie apsaugo teritoriją nuo užliejimo ištisus metus ir kad tokie duomenys įregistruoti viešame registre prie konkretaus sklypo. Priešingai nei teigia Šilutės žemėtvarkos skyrius - teritorija yra užliejama ir būtent todėl joje esantiems žemės sklypams iki detalaus plano rengimo ir buvo nustatytos Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkto specialiosios natūralių užliejamų ir sausuminių pievų sąlygos bei apribojimai. Žemėtvarkos skyriaus buvo prašoma nustatyti, kiek planuojamoje teritorijoje iki detaliojo plano patvirtinimo buvo sklypų, kuriems buvo nustatytos minėto 129 punkto numatyto specialiosios sąlygos, bet Šilutės žemėtvarkos skyrius nurodo, kad planuojamoje teritorijoje nebuvo nei vieno tokio sklypo. Tačiau pareiškėjas teigia, kad turimais duomenimis minėto 129 punkto specialiosios sąlygos nustatytos sklypuose: kadastriniai Nr.( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir kt. ir, kad šiuos duomenis Šilutės žemėtvarkos skyrius turi, nes rengė sąlygas detaliajam planui rengti, tačiau jų nepateikia.

12Pareiškėjas paaiškina, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius netikrino ir nepateikė duomenų apie tai, kokiuose sklypuose iki detaliojo plano patvirtinimo buvo nustatytos minėtos specialiosios sąlygos. Tokie duomenys yra reikalingi, nes patvirtinus detalųjį planą, iki jo rengimo 250 ha ploto planuojamos teritorijos žemės sklypams nustatytos specialiosios sąlygos nebuvo perrašytos ir į jas nebuvo atsižvelgta.

13Atsisakymo pateikti prašomus duomenis Šilutės žemėtvarkos skyrius net nemotyvavo, todėl atsakymas yra laikytinas nepagrįstu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

14Pažymi, kad minėto nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos sklypams buvo nustatytos juos suformuojant (dar iki detaliojo plano rengimo) ir šių sąlygų niekas neginčijo, todėl atliekant teritorijų planavimą jų buvo privalu laikytis (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 50 punktas). Pareiškėjas teigia, kad turimais duomenimis, apie 250 ha planuojama teritorija apėmė apie 80 žemės sklypų, neįskaitant gretimybių, dalis žemės buvo valstybinė. Detaliajame plane nėra jokių duomenų apie visos apie 250 ha planuojamos teritorijos žemės sklypus ir jiems nustatytas specialiąsias sąlygas.

15Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad pievos yra kas metai pavasarį ir rudenį užliejamos, melioracinės sistemos buvo įrengtos daugiau, kaip prieš 25 metus, todėl sklypai pilnai atitinka natūralių sausuminių / užliejamų pievų / ganyklų sąvoką. Žemėtvarkos skyrius negalėjo paaiškinti, kodėl formuojant žemės sklypus juose Klaipėdos apskrities viršininkas visgi nustatė nutarimo 129 punkto specialiąsias sąlygas, jei teigiama, kad teritorija neva nėra užliejama. Pažymi ir tai, kad neįvyko jokie pokyčiai, dėl kurių teritorija tapo neva nebeužliejama. Toje, apie 250 ha teritorijoje, nėra žiemos polderio, todėl ji nėra apsaugota ištisus metus nuo potvynių, o tai reiškia, kad daugiau kaip 2 metus šienaujamos ir nuganomos ganyklos yra natūralios (dalis jų sausuminių, dalis užliejamų), joms turi būti taikomos minėto nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos, kurios buvo nustatytos formuojant pačius sklypus (iki detaliojo plano rengimo).

16Iš Šilutės žemėtvarkos skyriaus atsakymo matyti, kad dėl netinkamo teisės aktų aiškinimo joks duomenų patikrinimas ir tyrimas faktiškai nebuvo atliktas ir nebuvo atlikta tai, ko prašymu yra prašoma. Pareiškėjo manymu akivaizdu, kad jei suformavus žemės sklypą, jame buvo nustatytos minėto nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos, tai jos turėjo būti perkeltos ir į detaliojo plano sprendinius, t. y. tokiuose sklypuose negalėjo būti planuojam statyba, nes ir bendrasis planas, kuris buvo rengiamas lygiagrečiai detaliajam planui, numato ginčo teritoriją kaip žemės ūkio paskirties žemę. Specialusis planas tai teritorijai nebuvo parengtas, nors toks privalėjo būti rengiamas ( Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 16 str. l d. 2 p., 2 d., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-12-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1121/2007).

17Pareiškėjas nurodo, kad jei žemės sklypas perduodamas kaip žemės ūkio paskirties, tai dar nereiškia, kad jame galima vykdyti vien tik žemės ūkio veiklą ir dėl to neva prieš pasirenkant konkretų sklypą nereikia pretendentų informuoti apie tai, jog jis projektuojamas, kaip jėgainių parko teritorija ar patenka į jau suplanuotą tokią teritoriją. Žemės ūkio paskirties žemėje galima ūkininko ūkio sodybos statybos, perspektyvoje galima keisti žemės paskirtį ir pan., žiūrint, kokie yra konkretaus pretendento lūkesčiai. Žemės reformos žemėtvarkos projektas yra specialusis teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo turi būti nustatytas teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimas, kraštovaizdžio formavimo kryptis, teritorijų tvarkymo priemonės.

18Teigia, kad 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu buvo nustatytos sanitarinės zonos, juo suplanuotoje apie 250 ha teritorijoje, atsiras šešėliavimo zonos siekiančios 400 m ir didesnius atstumus, taip pat nėra ištirta infragarso sklaida ir kt. Šie faktoriai daro įvairią neigiamą įtaką į tokias zonas patenkantiems žemės sklypams, dėl ko gali būti ribojama veikla juose, t.y. ribojama galimybė statyti ūkininko sodybas arba negalima jokių objektų statyba, sklypas gali tapti nepatraukliu rekreacijai, gali kristi žemės rinkos kaina ir kt. Tai esminės sąlygos, kurios privalo būti atskleistos pretendentui žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu, nes jos gali iš esmės pakeisti pretendento valią dėl vieno ar kito sklypo pasirinkimo. Mano, kad toks žemės reformos vykdymas yra neteisėtas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai. Mano, kad teismas turėtų konstatuoti, kad Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jo papildymo rengimo metu pretendentai prieš pasirenkant konkretų žemės sklypą privalėjo būti informuoti apie tai, kad jų pasirenkamas sklypas yra planuojamoje arba jau suplanuotoje vėjo jėgainių parko teritorijoje ar šalia jos.

19Pareiškėjas teigia, kad nesutikdamas su Šilutės žemėtvarkos skyriaus ginčijamu 2011-11-15 atsakymu Nr. 17SD-2759, apskundė jį atsakovei, kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme institucijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsniu ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. 1P-90 patvirtintomis išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje ne teismo tvarka taisyklėmis. Mano, kad šis raštas-sprendimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl yra iš esmės neteisėtas ir naikintinas. Minėtu Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų taisyklių 29 punktu nustatyta, kad sprendimas turi atitikti šiuos turinio reikalavimus, t.y. jame turi būti nurodyta skundo esmė ir pareiškėjo reikalavimai, nustatytos skundo aplinkybės, argumentai ir įrodymai, kuriais grindžiamas sprendimas arba kuriais atmetamas pareiškėjo reikalavimas, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas, rezoliucinė dalis (nurodomas vienas ar keli išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių 30.1-30.5 punktuose nurodytų sprendimų), sprendimo apskundimo tvarka. Šių taisyklių 30 punkte nustatyta, kad atsižvelgiant į skundo turinį ir keliamus reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktorius priima vieną (ar kelis, jei skunde keliami du ar daugiau reikalavimų) iš sprendimų: 30.1. skundą (ar dalį jame iškeltų reikalavimų) atmesti kaip nepagrįstą; 30.2. panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą; 30.3. panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą; 30.4. pakeisti teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą; 30.5. įpareigoti teritorinį žemėtvarkos skyrių atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su skunde keliamų reikalavimų įgyvendinimu.

20Skundžiamame sprendime nėra rezoliucinės dalies, t.y. nėra pateiktas nei vienas Taisyklių 30.1-30.5 p. nurodytas sprendimas, todėl laikytina, kad skundžiamas sprendimas neatitinka Taisyklių 30 p. reikalavimų. Nurodo, kad skundžiamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punkto ir turi biurokratizmo požymių. Skundžiamu sprendimu pareiškėjui nurodyta, kad dėl informacijos apie žemėtvarkos projektais suprojektuotus sklypus ji turėtų kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kai tuo tarpu Šilutės žemėtvarkos skyrius, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 punktu, 8 punktu, išreikalavo informaciją apie polderius iš savivaldybės ir pateikė ją pareiškėjui. Sprendimu pareiškėjui nurodyta, kad dėl informacijos apie tai, kokiuose sklypuose iki detaliojo plano rengimo buvo nustatytos minėto nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos jis turi kreiptis į valstybinę įstaigą Registrų centrą, kai pati atsakovė nurodo, jog specialiųjų sąlygų nustatymo planai yra nuolat atnaujinami ir prieinami atsakovės administruojamoje duomenų bazėje SŽNS_DB10LT, atsakovė turi laisvą prieigą naudotis valstybinės įstaigos Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenų bazės informacija. Mano, kad atsakovė vykdydama savo funkcijas naudojasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nesikreipiant į valstybinę įstaigą Registrų centrą.

21Pareiškėjas mano, kad atsakovė nepagrįstai nurodo, kad neva detaliuoju planu buvo formuojami 48 žemės sklypai. Skirtingai, nei nurodo atsakovė, detaliuoju planu suplanuota teritorija apima ne 48 sklypus, o žymiai daugiau, tarp kurių buvo ne vienas valstybinės žemės plotas ir sklypai iki detaliojo plano jau buvo suformuoti (išskyrus valstybinę žemę), juose jau buvo nustatytos nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos, kurių buvo privaloma laikytis rengiant detalųjį planą. Mano, kad atsakovė visiškai neįsigilino į prašymo esmę ir nepagrįstai pavedė Šilutės žemėtvarkos skyriui patikrinti ar žemės sklypuose Nr. 16, 19, 21, 37 laikomasi specialiųjų sąlygų.

22Pareiškėjas nurodo, kad prašė patikrinti, kokiuose apie 250 ha planuojamos teritorijos konkrečiuose sklypuose iki detaliojo plano rengimo buvo nustatytos nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos ir kaip jų laikomasi, nes yra ginčas dėl to, jog esant tokioms sąlygoms žemės sklypų paskirtis detaliuoju planu negalėjo būti pakeista numatant juose statybą, t.y. prašymu buvo siekiama nustatyti, ar buvo pažeistas viešasis interesas. Iki detaliojo plano rengimo nebuvo nei vieno tokio sklypo Nr. 16, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 37, o buvo kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir kt. Planuota teritorija apėmė apie 250 ha, kuriuose yra daugiau nei 80 sklypų, todėl išsami informacija apie juose iki detaliojo planavimo nustatytas specialiąsias sąlygas yra būtina. Kadangi pradėtos statybos 250 ha teritorijos sklypuose, todėl ir prašė nustatyti, kokia apimtimi buvo padaryta žala, t. y. sunaikintos natūralios užliejamos ir sausuminės pievos.

23Šilutės žemėtvarkos skyrius prašomų duomenų neteikė todėl, kad neva minėto nutarimo 129 punkto apribojimai nebuvo ir nėra taikomi, nes pievos yra vasaros polderio teritorijoje, o Nacionalinė žemės tarnyba apie tai, kad pievos neva neužliejamos jau iš viso nepasisako, kas įrodo pareiškėjos argumentų pagrįstumą. Tai, kad atsakovė sprendime nurodė patikrinti keletą sklypų patvirtina skundo argumentus, kad detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje pievos yra natūralios (užliejamos ir sausuminės) ir skirtingai, nei teigia Šilutės žemėtvarkos skyrius, joms galioja specialiųjų sąlygų 129 punkto apribojimai (rėžimas). Mano, jog akivaizdu, kad rengiamo ar jau parengto detalaus plano būsimi ar esami sprendiniai turi esminę reikšmę pretendento valiai dėl apsisprendimo pasirinkti konkretų žemės sklypą, todėl skirtingai nei nurodo atsakovė, yra būtina pretendentui atskleisti visą turimą informaciją apie pasirenkamą žemės sklypą, apie jame atsirasiančius ar esamus detaliojo plano sprendinius, nes tokia institucijų pareiga kyla iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies.

24Pareiškėjas mano, kad atsakovės teiginiai, jog pretendentų nereikėjo informuoti, yra nepagrįsti ir neteisėti. Priešingai, nei teigia atsakovė, 2007 m. rengiant vėjo jėgainių parko detalųjį planą teisės aktai numatė sanitarinių zonų nustatymą vėjo jėgainėms, nes jos kelia fizikinę ir kt. taršą (Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio l dalis). Atkreipia dėmesį į tai, kad planuojant vėjo jėgainių parką yra planuojami keliai, inžineriniai tinklai (projektuojamos oro ir požeminės elektros linijos) ir kt., kuriems taip pat teisės aktai nustato sanitarines zonas. Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 3 straipsnio l dalies l punktą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 3 straipsnio 4 punktą jokia veikla ar objektai negali daryti jokio neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Vėjo jėgainės skleidžia infragarsą, kuris nebuvo ištirtas vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai, jėgainės skleidžia šešėliavimą, kuris taip pat nebuvo tinkamai ištirtas, todėl akivaizdu, kad galingo ir didelio vėjo jėgainių parko planavimas turi neigiamos įtakos jo gretimybėse esantiems sklypams vien jau dėl neigiamos įtakos rinkos vertei bei atsiranda įvairūs ribojimai dėl projektuojamų įrenginių, kelių ir kitų vėjo jėgainių parko objektų atsiradimo. Mano, kad po suplanuota elektros linija ir jos apsaugos zonoje ar šalia jėgainės nebus galima statyti statinius, keisti žemės paskirtį ar pan. Todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad dėl vėjo jėgainių parko planavimo ir statybos neatsiranda ir negali atsirasti jokie žemės naudojimo apribojimai, nepagrįstai nurodo, kad žemės ūkio žemę galima naudoti tik žemės ūkio paskirčiai, nes ji gali būti naudojama rekreacijai, ūkininko sodybos statybai, yra galimybė keisti žemės paskirtį ir pan. (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnis). Remdamiesi išdėstytais argumentais mano, kad skundžiami sprendimai yra naikintini, kaip neteisėti.

25Pareiškėjo atstovas palaiko skundą ir prašo jį tenkinti jame nurodytų motyvų pagrindu.

26Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, atsiliepimais (I t., b. l. 39-41, 114-116) su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 „Dėl 40MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje Saugų seniūnijoje, Čiutelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino teritorijos Čiutelių, Lankupių ir Grumblių kaimų teritorijos detalųjį planą. Pagal detaliojo plano sprendinius buvo suformuoti 48 žemės sklypai vietoj buvusių 22 žemės ūkio paskirties sklypų. 26 žemės sklypams buvo pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir pobūdis - infrastruktūros teritorijos, inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams įrengti ir eksploatuoti. Likusiems 22 žemės sklypams buvo palikta buvusi žemės paskirtis - žemės ūkio.

27Žemės ūkio paskirties sklypams, detaliojo plano brėžinyje pažymėtiems Nr. 16, 19, 21 ir 37 numatytas apribojimas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin.1992. Nr. 22-652;1996, Nr. 2-43), 129 punktas. Pagal šį apribojimą natūraliose (užliejamosiose ir sausminėse) pievose bei ganyklose draudžiama sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausmines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę, žolynų sudėtį. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos - tai pievos ir ganyklos, kurios nesausinamos ir neariamos ne mažiau kaip 25 metus ir kuriose vyrauja natūralūs žolynai. Paaiškina, kad Lietuvos Respublikos žemes įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nustatyta, kad žemės naudmenų plotai, kurios sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekologiškai vertingi miškai bei medžių ir krūmų želdiniai, taip pat pelkės, akmenynai, natūralios pievos ir ganyklos, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, turi būti naudojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Vadovaujantis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244, valstybinės žemės naudojimo kontrolę organizuoja ir vykdo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo paskirti teritorinių žemėtvarkos skyrių valstybės tarnautojai, vykdydami šias Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat tikrieji žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai laikosi žemės sklypui nustatytų specialiųjų naudojimo sąlygų.

28Atsakovė nurodo, kad nagrinėdama pareiškėjo prašymą kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją dėl informacijos, ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 „Dėl 40 MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių. Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo" detaliuoju planu apibrėžta teritorija patenka į polderių (polderinių pievų bei ganyklų) teritoriją. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2011-10-27 raštu Nr.R3-(5.12)-8530 skyrių informavo, kad detaliuoju planu suplanuoti žemės sklypai patenka į Alkos vasaros polderio teritoriją, išskyrus žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ). Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, buvo nustatyta, kad detaliuoju planu suplanuotiems sklypams negali būti taikomi apribojimai, numatyti minėto nutarimo 129 punkte, kadangi vėjo jėgainių parko teritorija patenka į Alkos vasaros polderio teritoriją ir atitinka išimtį, kai nėra taikomos specialiosios sąlygos. Tačiau 2012-01-05 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 1SS-(3.5)-34 Šilutės žemėtvarkos skyrius įpareigotas patikrinti, ar detaliajame plane pažymėtuose žemės sklypuose Nr. 1, 16, 19, 21 ir 37 šių sklypų naudotojai laikosi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nurodytų minėto nutarimo 129 punkte. Pavedimo dėl oro sąlygų (žemė padengta sniegu, dėl ko objektyviai nėra įmanoma nustatyti, ar tinkamai laikomasi žemės naudojimo sąlygų) šiai dienai Šilutės žemėtvarkos skyrius nėra įvykdęs, tačiau pasikeitus sąlygoms pavedimas bus įvykdytas, o apie įvykdymo rezultatus pareiškėjas bus informuotas raštu.

29Atsakovė teigia, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 patvirtintas detaliojo plano organizatorius - Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 19 punktą, planavimo organizatoriais laikomi asmenys, organizuojantys teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, konsultavimąsi ar viešą svarstymą ir teikimą tvirtinti, t. y. planavimo organizatoriai atsakingi už tai, kad teritorijų planavimo dokumentas būtų parengtas ir patvirtintas, laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Detaliųjų planų rengimo taisyklių 27.1.1 punkte numatyta pareiga detaliojo planavimo organizatoriui priimtus sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo skelbti vietinėje spaudoje, savivaldybės internetiniame tinklapyje ir seniūnijoje, kurioje vyksta teritorijos planavimas, bei prie planuojamos teritorijos įrengtame stende. Taip pat detaliojo plano organizatorius apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus

30Atsižvelgiant į šias nuostatas, informuoti visuomenę bei kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie rengiamą detalųjį planą turėjo Šilutės rajono savivaldybės administracija. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą reglamentuoja Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, kuri neįpareigoja žemėtvarkos skyrių informuoti. pretendentus apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus - detaliuosius planus.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsniu, nekilnojamieji daiktai, nuosavybės bei kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymai, įstatymų nustatyti juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, kuris yra oficialios informacijos apie registre sukauptus duomenis teikimo šaltinis. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnį nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaiga yra valstybinė įstaiga Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims teikia Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke esančius viešus duomenis.

32Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teigia, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius neturi teisės teikti pareiškėjui valstybinės įstaigos Registrų centro disponuojamą informaciją apie žemės sklypus.

33Atsakovės atstovas pareiškėjo skundą laiko nepagrįstu ir prašo jį atmesti.

34Konstatuojama:

35Patikslinto skundo dalis tenkintina.

36Pagal bylos duomenis nustatyta, kad pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“, atstovaujamas advokato Sauliaus Tamošaičio, 2011-09-02 prašymu (I t., b. l. 82-83) kreipėsi į atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos, prašydamas:

371) patikrinti, nustatyti ir pateikti informaciją apie tai kiek yra žemės sklypų 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

382) patikrinti kaip yra naudojami 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje žemės sklypai, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, t. y. ar tuose žemės sklypų plotuose yra/buvo atlikti sausinimo, paviršinio grunto nuėmimo, skaldos/žvyro ar kito grunto užvežimo, griovių kasimo, betonavimo bei kiti statybiniai darbai ir ar yra/buvo kitaip keičiama natūralių pievų būklė ir žolynų sudėtis;

393) pateikti informaciją apie tai, kokio masto 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje yra padaryti pažeidimai – koks sunaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu 343 apibrėžtų natūralių pievų plotas;

404) jeigu toje teritorijoje, kurią apibrėžia 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detalusis planas nuo 2007 m. buvo rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas ar jo patikslinimas, pateikti informaciją apie tai, ar pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą buvo informuoti apie tai, kad jiems yra grąžinama žemė toje vietoje, kur planuojama statyti vieną galingiausių vėjo jėgainių parkų, o jei pretendentai buvo informuoti, tai pateikti įrodymus apie tai, kokiu būdu ši informacija pretendentams buvo pateikta.

41Taip pat nustatyta, kad atsakovė į 2011-09-02 pareiškėjo prašymą atsakė 2011-11-15 raštu Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ (I t., b. l. 15-17).

42Pareiškėjas 2011-11-28 skundu (I t., b. l. 18-21) kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, skųsdamas, jo manymu, netinkamai išnagrinėtą minėtą 2011-09-02 prašymą ir prašydamas panaikinti ginčijamą 2011-11-15 raštą.

43Atsakovė atsakė į 2011-11-28 skundą ginčijamu 2012-01-05 raštu Nr. 1SS-(3.5)-34 (I t., b. l. 22-26).

44Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011-11-15 rašto Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“.

45Atsakovė, atstovaujama Šilutės žemėtvarkos skyriaus, ginčijamame 2011-11-15 rašte Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ (I t., b. l. 15-17) nurodo, kad kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją dėl informacijos apie tai, ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 „Dėl 40 MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu apibrėžta teritorija patenka į polderių (polderinių pievų bei ganyklų) teritoriją. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2011-10-27 raštu Nr. R3-(5.12)-8530 (atsakovė gavo 2011-11-03) (I t., b. l. 43, 44, 45) informavo Šilutės žemėtvarkos skyrių, kad minėtu detaliuoju planu suplanuoti žemės sklypai, išskyrus žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), patenka į Alkos vasaros polderio teritoriją. Atsakovė taip pat teigia, jog nustatė, kad į šią teritoriją patenkantiems žemės sklypams taikomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXI skyriaus (žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai) 96-97 punktų apribojimai, kad iki detaliojo plano patvirtinimo šie sklypai buvo sausinti bei kad žemės sklypams, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nėra taikomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkto apribojimai.

46Atsakovė šiame ginčijamame 2011-11-15 rašte daro išvadą, jog atsižvelgiant į tai, kad Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punktu nustatytas draudimas sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausumines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį nėra taikomas polderinėms pievoms ir ganykloms, bei į tai, kad minėti žemės sklypai iki detaliojo plano buvo sausinti ir neatitinka Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkte pateikiamos natūralių pievų ir ganyklų sąvokos, negali nustatyti pareiškėjo prašomų duomenų apie sunaikintų natūralių pievų ir ganyklų plotus.

47Atsakovė šiame rašte paaiškina, kad detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje buvo rengiami ir patvirtinti projektai: Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 2007-12-20 įsakymu Nr. 4-7611-(1.3) ir Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektas, patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 2010-02-04 įsakymu Nr. 4-486-(1.3). Suprojektuotiems perduodamiems neatlygintinai sklypams nustatyta žemės sklypo naudojimo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Teigia, kad detaliojo plano sprendiniai yra galiojantys ir teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčyti, o žemės ūkio veiklai apribojimų nenustatyta, todėl pretendentai nebuvo informuoti apie tai, kad jiems grąžinama žemė yra 40 MW VEJ jėgainių parko detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje. Taip pat nurodė, kad šis raštas - sprendimas gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui, vadovaujantis Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje ne teismo tvarka taisyklėmis.

48Pažymėtina, kad piliečių prašymų nagrinėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau - ir Prašymų nagrinėjimo taisyklės).

49Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles; 2 dalyje – nagrinėjant asmenų prašymus, Vyriausybės patvirtintų taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba vadovaujantis šiais teisės aktais priimti kiti teisės aktai.

50Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau - ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas).

51Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje prašymas apibrėžtas, kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Iš esmės analogiška prašymo definicija įtvirtinta ir prašymų nagrinėjimo taisyklių 5 punkte - prašymas - su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Šiame punkte taip pat reglamentuota, kad atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

52Prašymų nagrinėjimo taisyklių 6 punkte įtvirtinta, kad nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 41 punkte nustatyta, kad atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (41.2. punktas).

53Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnyje reglamentuota, kad informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos; jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis; jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos. Šio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 30 punkte taip pat nustatyta, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

54Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2.1 punktu nustatyta, kad specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai (valstybiniuose parkuose) konkrečiam žemės (miško) sklypui nustatomi priimant sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę ir mišką atstatymo, sprendimus dėl valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės žemės pirkimo-pardavimo, nuomos bei panaudos sutartis; 2.2 punktu nustatyta, kad tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai kiekvienam įsigyjamam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis ar išsinuomojamam žemės sklypui.

55Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punktas numato, kad pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas natūraliose (užliejamosiose ir sausminėse) pievose bei ganyklose draudžiama sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausmines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį; natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos ir ganyklos – tai pievos ir ganyklos, kurios nesausinamos ir neariamos ne mažiau kaip 25 metus ir kuriose vyrauja natūralūs žolynai.

56Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-18 įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 “Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinė nuostatos“ 9.135 punktu nustatyta, kad polderis – nuo pastovaus ar periodinio apsėmimo arba užtvinimo atitvėrimo dambomis (polderių pylimais) atitvertas (apsaugotas) žemumos plotas; vasaros polderis – apsaugotas nuo apsėmimo ar užtvinimo tik augalų vegetacijos metu, t. y. tik nuo to meto poplūdžių bei potvynių; žiemos polderis – apsaugotas nuo užtvinimo praktiškai visą laiką (pagal mažos tikimybės potvynių maksimaliuosius vandens lygius) apsauginėmis dambomis (žieminiais pylimais); vandens perteklius šalinamas siurblinėmis.

57Pagal Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintų Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (aktuali redakcija nuo 2008-08-15 iki 2012-01-01) 7.12 punktą žemėtvarkos projektai rengiami turint informaciją apie patvirtintus ar pradėtus rengti detaliuosius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus teritorijose, kuriose yra valstybinė žemė. Pagal šios metodikos 34 punktą pretendentų susirinkimo metu projekto autorius supažindina su planuojamais žemėtvarkos projekto sprendiniais, informuoja susirinkime dalyvaujančius pretendentus apie laisvos valstybinės žemės plotus, paaiškina pretendentų galimybes ir sąlygas įsigyti žemės ar naudotis ja bei žemės sklypų projektavimo tvarką. Pagal šios metodikos 37 punktą kiekvieno žemės sklypo išdėstymas ir ribos aptariamos su pretendentu į žemę; pretendentų sutikimas su projektuojamu žemės sklypu įforminamas parašu šios Metodikos 5 priede nustatytos formos žiniaraštyje; pretendentas šiame žiniaraštyje turi pasirašyti iki kitos eilės pretendentų susirinkimo; pretendentui nesutikus su projektuojamu žemės sklypu, projekto autorius surašo aktą, nurodydamas nesutikimo priežastis bei pateikdamas savo išvadas; aktas įforminamas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyta tvarka; su šiuo aktu, kuris yra neatskiriama pretendentų susirinkimo protokolo dalis, pasirašytinai supažindinamas pretendentas. Pagal šios metodikos 55 punktą projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro vietinės reikšmės keliai, projektuojami kelio ir kiti servitutai, nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose suprojektuoti keliai, gatvės, aikštelės, želdiniai, individualios statybos žemės sklypų ir kitų žemės sklypų ribos, teritorijų planavimo dokumentuose numatomi miško želdiniai, statiniai ir įrenginiai, kurių išdėstymas turės įtakos žemės sklypų ribų projektavimui. Pagal šios metodikos 85.7 punktą projekto autoriaus parengtą žemėtvarkos projekto dokumentacijos bylą sudaro žemėtvarkos projekto planas ir kiti planai, naudoti rengiant projektą.

58Iš paminėtų teisės aktų, matyti, kad 2011-11-15 rašte Nr. 17SD-2759 atsakovė nepagrindė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 „Dėl 40 MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje esantys žemės sklypai patenka į polderinių natūralių užliejamų ar sausuminių pievų bei ganyklų sąvoką Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų prasme. Taip pat nepagrindė, kad iki detaliojo plano šie sklypai buvo sausinti ir dėl to jie neatitinka Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkte pateikiamos natūralių pievų ir ganyklų sąvokos ir jiems netaikomi šio punkto apribojimai. Byloje pateikta vaizdine medžiaga (I t., b. l. 55-58) įrodyta, kad minėtoje teritorijoje esantys žemės sklypai yra užliejami. Atsižvelgiant į tai, atsakovė nepagrįstai neįvykdė pareiškėjo 2011-09-02 prašymo reikalavimų pateikti informaciją, juo labiau, kad atsakovė 2012-05-09 rašte Nr. 17SD-(14.17.31)-1598 „Dėl informacijos pateikimo“ (I t., b. l. 80-81) pateikė informaciją apie žemės sklypus, kuriuose buvo nustatytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkto apribojimas iki ir po Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimo Nr. T1-610 „Dėl 40 MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių ir Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo“ priėmimo. Be to, atsakovė nepagrįstai teigia, kad pretendentai nebuvo informuoti apie tai, kad jiems grąžinama žemė yra 40 MW VEJ jėgainių parko detaliuoju planu apibrėžtoje teritorijoje, nes detaliojo plano sprendiniai yra galiojantys ir teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčyti, o žemės ūkio veiklai apribojimų nenustatyta.

59Analizuojant paminėtų teisės aktų nuostatas, išnagrinėjus ir įvertinus ginčijamo 2011-11-15 rašto Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ turinį, atsižvelgiant į pareiškėjo 2011-09-02 prašymu norimos gauti iš institucijos informacijos apimtį, pobūdį, darytina išvada, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius netiksliai ir neišsamiai atsakė į pareiškėjo prašymą, todėl vadovaujanti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 2 dalimi atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, 2011-11-15 raštas Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ naikintinas.

60Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 rašto Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“.

61Atsakovė atsakydama į pareiškėjo 2011-11-28 skundą ginčijamu 2012-01-05 raštu Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“ (I t., b. l. 22-26), nurodė kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 „Dėl 40 MW vėjo jėgainių parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje, Čiūtelių, Lankupių, Grumblių kaimuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu suformuoti 48 sklypai, o žemės ūkio paskirties žemės sklypams, detaliojo plano brėžinyje pažymėtiems Nr. 1; 16; 19; 21 ir 37 įrašyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punkte nustatyti apribojimai. Taip pat atsakovė šiame rašte dėl informacijos apie Klaipėdos apskrities viršininko 2007-12-20 įsakymu Nr. 4-7611-(1.3) „Dėl Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Šilutės rajone“ patvirtintame Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotus žemės sklypus, kurie patenka į Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-610 patvirtinto detaliojo plano ribas, pasiūlė kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administraciją. Nurodė, kad nedisponuoja oficialia informacija apie nekilnojamuosius daiktus (žemės sklypus), nuosavybės bei kitas daiktines teises į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus, todėl negali pateikti pareiškėjui jo prašomos informacijos apie žemės sklypus, patenkančius į ginčo vėjo jėgainių parko, suprojektuoto detaliuoju planu, teritoriją ir dėl šios informacijos pasiūlė kreiptis į valstybinę įstaigą Registrų centrą.

62Nurodė, kad nagrinėdama skundą pavedė Šilutės žemėtvarkos skyriui patikrinti, ar detaliuoju planu suprojektuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose Nr. 1; 16; 19; 21 ir 37 ar šių žemės sklypų naudotojai laikosi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 129 punktu nurodytų apribojimų ir kad apie gautus rezultatus informuos pareiškėją. Teigia, kad visuomenę, kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie rengiamą detalųjį planą turėjo informuoti Šilutės rajono savivaldybės administracija, tai grindžia, nurodydama į minėtu tarybos 2008-07-17 sprendimu patvirtintą detalųjį planą, pagal kurį detaliojo plano organizatoriumi yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

63Teigia, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius neturėjo nustatytos pareigos informuoti visuomenės bei kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų apie paminėto detaliojo plano rengimą, o visi pretendentai, kuriems Klaipėdos apskrities viršininko 2010-02-04 įsakymu Nr. 4-486-(1.3) patvirtintame Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekte buvo suprojektuoti žemės sklypai, turėjo galimybę susipažinti su visa projekto medžiaga.

64Atkreipia dėmesį, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17 sprendimu Nr. T1-6010 patvirtintu detaliuoju planu suprojektuoti žemės sklypai, kuriuose numatyta vėjo jėgainių statyba, neužkerta galimybės naudoti pagal paskirtį Klaipėdos apskrities viršininko 2010-02-04 įsakymu Nr. 4-486-(1.3) patvirtintame Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekte suprojektuotus žemės ūkio paskirties žemės sklypus ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jiems neturėjo būti nustatytos dėl detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje įrengiamų vėjo jėgainių. Taip pat nurodė, kad šis raštas (atsakymas) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais administraciniam teismui.

65Pažymėtina, kad piliečių skundų nagrinėjimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos, kaip išankstino ginčų nagrinėjimo ne teisme institucijoje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas bei Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. 1P-90 patvirtintos išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės (toliau – ir Nacionalinės žemės tarnybos skundų nagrinėjimo taisyklės).

66Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje skundas apibrėžtas kaip asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Viešojo administravimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad vienas iš pagrindų pradėti administracinę procedūrą yra asmens skundas. Viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnyje nustatyta, kad pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui; teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir teikimo parengimo data.

67Viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu; asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

68Nacionalinės žemės tarnybos skundų nagrinėjimo taisyklių 29 punktu nustatyta, kad tarnybos valstybės tarnautojas ar komisija, išnagrinėję skundo medžiagą ir keliamus reikalavimus, parengia Tarnybos direktoriaus vardu sprendimo projektą (šių Taisyklių 1 priedas) ir pateikia jį direktoriui. Pagal minėtą priedą sprendime turi būti nurodyta: skundo esmė ir pareiškėjo reikalavimai, nustatytos skundo aplinkybės, argumentai ir įrodymai, kuriais grindžiamas sprendimas arba kuriais atmetamas pareiškėjo reikalavimas, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas, vienas ar keli šių taisyklių 30.1–30.5 punktuose nurodyti sprendimai, sprendimo apskundimo tvarka.

69Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei išanalizavus ir įvertinus ginčijamo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 rašto Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“ turinį, darytina išvada, kad šis raštas iš esmės neatitinka Viešojo administravimo įstatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos skundų nagrinėjimo taisyklių sprendimams nustatytų reikalavimų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 raštas Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“ naikintinas.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

71pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ patikslinto skundo dalį tenkinti;

72panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011-11-15 raštą Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“;

73panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 raštą Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“.

74Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-10-10 nutartimi,... 3. 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 4. 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 5. Pareiškėjas nurodo, kad 2011-09-02 prašymu kreipėsi į atsakovę... 6. 1) patikrinti, nustatyti ir pateikti informaciją apie tai kiek yra žemės... 7. 2) patikrinti kaip yra naudojami 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 8. 3) pateikti informaciją apie tai, kokio masto 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 9. 4) jeigu toje teritorijoje, kurią apibrėžia 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 10. Pareiškėjas teigia, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius 2011-11-15 pateikė... 11. Pareiškėjas nurodo, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius nepagrindė savo... 12. Pareiškėjas paaiškina, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius netikrino ir... 13. Atsisakymo pateikti prašomus duomenis Šilutės žemėtvarkos skyrius net... 14. Pažymi, kad minėto nutarimo 129 punkto specialiosios sąlygos sklypams buvo... 15. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad pievos yra kas metai pavasarį ir... 16. Iš Šilutės žemėtvarkos skyriaus atsakymo matyti, kad dėl netinkamo... 17. Pareiškėjas nurodo, kad jei žemės sklypas perduodamas kaip žemės ūkio... 18. Teigia, kad 40 MW VEJ parko Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų... 19. Pareiškėjas teigia, kad nesutikdamas su Šilutės žemėtvarkos skyriaus... 20. Skundžiamame sprendime nėra rezoliucinės dalies, t.y. nėra pateiktas nei... 21. Pareiškėjas mano, kad atsakovė nepagrįstai nurodo, kad neva detaliuoju... 22. Pareiškėjas nurodo, kad prašė patikrinti, kokiuose apie 250 ha planuojamos... 23. Šilutės žemėtvarkos skyrius prašomų duomenų neteikė todėl, kad neva... 24. Pareiškėjas mano, kad atsakovės teiginiai, jog pretendentų nereikėjo... 25. Pareiškėjo atstovas palaiko skundą ir prašo jį tenkinti jame nurodytų... 26. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos bei... 27. Žemės ūkio paskirties sklypams, detaliojo plano brėžinyje pažymėtiems... 28. Atsakovė nurodo, kad nagrinėdama pareiškėjo prašymą kreipėsi į... 29. Atsakovė teigia, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17... 30. Atsižvelgiant į šias nuostatas, informuoti visuomenę bei kaimyninių... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 2... 32. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teigia, kad Šilutės žemėtvarkos... 33. Atsakovės atstovas pareiškėjo skundą laiko nepagrįstu ir prašo jį... 34. Konstatuojama:... 35. Patikslinto skundo dalis tenkintina.... 36. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės... 37. 1) patikrinti, nustatyti ir pateikti informaciją apie tai kiek yra žemės... 38. 2) patikrinti kaip yra naudojami 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 39. 3) pateikti informaciją apie tai, kokio masto 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 40. 4) jeigu toje teritorijoje, kurią apibrėžia 40 MW VEJ parko Šilutės rajono... 41. Taip pat nustatyta, kad atsakovė į 2011-09-02 pareiškėjo prašymą atsakė... 42. Pareiškėjas 2011-11-28 skundu (I t., b. l. 18-21) kreipėsi į Nacionalinę... 43. Atsakovė atsakė į 2011-11-28 skundą ginčijamu 2012-01-05 raštu Nr.... 44. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės... 45. Atsakovė, atstovaujama Šilutės žemėtvarkos skyriaus, ginčijamame... 46. Atsakovė šiame ginčijamame 2011-11-15 rašte daro išvadą, jog... 47. Atsakovė šiame rašte paaiškina, kad detaliuoju planu apibrėžtoje... 48. Pažymėtina, kad piliečių prašymų nagrinėjimą reglamentuoja Lietuvos... 49. Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų... 50. Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų... 51. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje prašymas... 52. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 6 punkte įtvirtinta, kad nagrinėdami... 53. Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir... 54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl... 55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų... 56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-18 įsakymu Nr. D1-538 „Dėl... 57. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23... 58. Iš paminėtų teisės aktų, matyti, kad 2011-11-15 rašte Nr. 17SD-2759... 59. Analizuojant paminėtų teisės aktų nuostatas, išnagrinėjus ir įvertinus... 60. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2012-01-05... 61. Atsakovė atsakydama į pareiškėjo 2011-11-28 skundą ginčijamu 2012-01-05... 62. Nurodė, kad nagrinėdama skundą pavedė Šilutės žemėtvarkos skyriui... 63. Teigia, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius neturėjo nustatytos pareigos... 64. Atkreipia dėmesį, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-07-17... 65. Pažymėtina, kad piliečių skundų nagrinėjimą Nacionalinėje žemės... 66. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje skundas apibrėžtas... 67. Viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad... 68. Nacionalinės žemės tarnybos skundų nagrinėjimo taisyklių 29 punktu... 69. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei išanalizavus ir įvertinus... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 71. pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ patikslinto skundo... 72. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 73. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 74. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...