Byla eB2-1252-553/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Pevedil LT“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Pevedil LT“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „PEVEDIL LT“. Nurodo, kad 2017-02-21 atsakovo skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 3 3334,44 EUR, kuri yra susidariusi už laikotarpį nuo 2009 m. sausio mėn. Ieškovo nuomone, atsakovas yra nemoki įmonė.

3Atsakovui UAB „Pevedil LT““ procesiniai dokumentai buvo siunčiami visais žinomais jo adresais, tačiau grįžo neįteikti. Todėl išsiuntus procesinius dokumentus atsakovo buveinės adresu, jie laikomi įteiktais (CPK 123 str. 4 d.).

4Prašymas iškelti UAB „Pevedil LT“ bankroto bylą tenkinamas.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

6ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu atsakovui UAB „Pevedil LT“ iškelti bankroto bylą atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra nemoki įmonė. Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus teismui pateiktus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę su įmonės (ne)mokumu susijusias aplinkybes pateikia ieškovas ieškinyje bei atsakovas atsikirtimuose, taip pat tretieji asmenys savo procesiniuose dokumentuose. Remiantis šių asmenų pateiktais duomenimis teismas sprendžia ieškinio dėl įmonės pripažinimo nemokia pagrįstumo klausimą. Viešąjį interesą turinčioje bankroto byloje spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutuojančia, teismas yra aktyvus ir gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, rinkti įrodymus savo iniciatyva tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas ieškinį tenkinti (atmesti). Iš paskutinio atsakovo VĮ Registrų centrui pateikto balanso už laikotarpį nuo 2008-04-11 iki 2008-12-31 matyti, kad 2008 metų pabaigoje įmonės turtas sudarė 452 243 Lt (130 979 EUR), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 540 863 Lt (156 645 EUR). Visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas, t.y. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (313 298 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (106 935 Lt) ir pinigai ir pinigų ekvivalentai (32 010 Lt). Ieškovas taikė draudėjui priverstines skolos išieškojimo priemones ir banko įstaigoms reguliariai perdavinėjo ieškovo mokėjimo nurodymus dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka atsakovo įsiskolinimui padengti. Ieškovo teigimu mokėjimo nurodymai įvykdyti nebuvo, nes atsakovas kredito įstaigose neturėjo lėšų skolai padengti. Paskutinį kartą iš atsakovo sąskaitos 2010-05-18 nurašyta 1 738,19 Lt, todėl ieškovas daro išvadą, kad atsakovo sąskaitose piniginių lėšų nėra. Tokiu būdu sprendžiant atsakovo nemokumo klausimą, nėra pagrindo vadovautis 2008 m. balanso duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas į bylą nepateikė ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, teismas neturi objektyvios galimybės nustatyti, kokia yra reali atsakovo finansinė padėtis šiuo metu, tačiau iš kitų byloje esančių dokumentų teismas gali spręsti dėl to, kokia yra tikėtina atsakovo finansinė padėtis šiuo metu. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Byloje nustatyta, kad UAB „Pevedil Lt“ registruotų transporto priemonių neturi, taip pat įmonei nuosavybės teise nėra registruoto nekilnojamojo turto. Atsakovo skola 2017-02-21 dienai buvo 3 008,73 EUR VSD įmokų ir 325,71 EUR delspinigių. Taigi šiai dienai yra žinoma, kad atsakovas turi skolų, kurių gražinimo terminai yra tikėtinai pradelsti, ne mažesnei nei 3 334,44 EUR sumai, o turto, kuris būtų žinomas teismui ar kreditoriui, nėra. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas sprendžia, jog byloje surinktų duomenų pakanka, kad daryti išvadą, jog UAB „Pevedil LT“ neturi galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais, kadangi yra nemoki bendrovė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis) ir rentabilios veiklos nevykdo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Pevedil LT“ keltina bankroto byla ir skirtinas administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Įmonės administratoriumi sutiko būti UAB „Bankrovinga“. Kadangi nėra duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 ir 6 dalių normoms, UAB „Pevedil LT“ bankroto administratoriumi skiriamas UAB „Bankrovinga“.

9Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, uždėtinas UAB „Pevedil LT“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

10Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte (ĮBĮ 10 straipsnio 6 dalis).

11Taip pat nustatytinas terminas UAB „Pevedil LT“ valdymo organams prievolei įvykdyti – perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus, o įmonės kreditoriams – finansiniams reikalavimams pareikšti.

12Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, 10, 11 straipsniais bei CPK 145, 152, 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą UAB „Pevedil LT“, į. k. 301675982, buveinė – Vilniaus miesto savivaldybė.

14Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Bankrovinga“ (į. k. 302415051 bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA096).

15Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ įmonės kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

17Pavesti bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“:

  1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus;
  1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sumą;
  2. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;
  3. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrovinga“ sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Pevedil LT“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Pevedil LT“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ vadovą per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ visus bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

20Nutarties dalį dėl UAB „Pevedil LT“ nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

22Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu iškelti bankroto bylą atsakovui... 3. Atsakovui UAB „Pevedil LT““ procesiniai dokumentai buvo siunčiami visais... 4. Prašymas iškelti UAB „Pevedil LT“ bankroto bylą tenkinamas.... 5. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 6. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, jog bankroto byla iškeliama, jeigu... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu atsakovui UAB „Pevedil LT“... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, uždėtinas UAB „Pevedil... 10. Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio... 11. Taip pat nustatytinas terminas UAB „Pevedil LT“ valdymo organams prievolei... 12. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, 10, 11 straipsniais bei... 13. iškelti bankroto bylą UAB „Pevedil LT“, į. k. 301675982, buveinė –... 14. Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Bankrovinga“ (į. k.... 15. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ nekilnojamąjį turtą... 16. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Pavesti bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ bankroto administratoriui UAB... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrovinga“ sužinojus apie... 19. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Pevedil LT“ vadovą per 15 dienų... 20. Nutarties dalį dėl UAB „Pevedil LT“ nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio... 21. Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos... 22. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir...