Byla A-1513-756/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. A. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas V. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NMA) 2016 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. BR6-952841; panaikinti NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“; 3) priteisti iš NMA neišmokėtą žalinimo išmoką ir susietąją paramą – 990,50 Eur; 4) priteisti iš NMA 0,1 proc. delspinigių nuo neišmokėtos sumos už 2015 metus nuo mokėjimo termino pabaigos už kiekvieną kalendorinę dieną.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. pateikė paraišką paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti. 2016 m. birželio 2 dieną gavo pranešimą, kad NMA priėmė sprendimą dėl taikomų sankcijų. Pareiškėjas paskambino į NMA, tačiau darbuotoja atsisakė suteikti informaciją, dėl kokios priežasties buvo pritaikytos sankcijos. Po kelių dienų pareiškėjas kreipėsi į Paliepių seniūnijos darbuotoją, padėjusį užpildyti paraišką, kuris domėjosi, aiškinosi priežastis, dėl kurių buvo pritaikyta sankcija, ir pasiūlė kreiptis į NMA su prašymu patikslinti paraišką, panaikinti sankciją ir išmokėti visą žalinimo išmoką, tačiau NMA jo prašymo netenkino.

93.

10Pareiškėjo nuomone, sankcija pritaikyta nepagrįstai, nes, priešingai, nei nurodė NMA, pareiškėjas 2015 metais visiškai įvykdė žalinimo programos reikalavimus, t. y. iš 44,13 ha viso deklaruoto ploto 10 ha buvo pasėti žirniai (azotą kaupiantys augalai), o 1 ha azotą kaupiančių augalų atitinka 0,7 EASV (ekologiniu atžvilgiu svarbi vietovė) ploto. 10 ha padauginus iš 0,7 koeficiento gaunama 7 EASV ploto, tokiu būdu EASV plotas sudaro 15,86 proc. bendro ploto, o tam, kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjas privalėjo deklaruoti tik 5 proc. bendro ploto, taigi viršijo būtiną ribą 3 kartus.

114.

12Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. balandžio 29 d. deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus deklaravimui skirta kompiuterinė programa strigo, neleido atlikti tam tikrų veiksmų, o pažymėtas tam tikras „varneles“ ištrindavo. NMA apie mokėtiną išmoką informuoja ūkininkus apytiksliai po vienų metų nuo pasėlių deklaravimo dienos, todėl nėra galimybės laiku sužinoti apie smulkius deklaravimo netikslumus, kurie atsiranda dėl didelio žmonių srauto deklaravimo termino metu ir nuolat stringančios elektroninės deklaravimo sistemos, bei patikslinti pasėlių deklaracijos.

135.

14Teismo posėdyje pareiškėjas paaiškino, kad paraišką pildė seniūnijos darbuotojas, o pareiškėjas pasirašė, deklaravo žirnius, tačiau neužpildė 7 ir 8 langelio, t. y. nenurodė, kad laukas priskirtas EASV. Laukas faktiškai priskirtinas EASV, nes jame augino žirnius, kurie lentelėje pažymėti, t. y. azotą kaupiančią kultūrą. ,,Varnelės“ galėjo išsitrinti, nes blogai veikė kompiuteris, tai akivaizdi klaida. Sužinojęs, kad yra pritaikyta sankcija, iš karto pradėjo rūpintis, kaip klaidą ištaisyti: kreipėsi į seniūnijos darbuotoją, rajono merą. Prašymas buvo persiųstas atsakovui, kuris atsisakė leisti patikslinti paraišką.

156.

16Atsakovas NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

177.

18Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo 2015 m. paraiška buvo vertinama vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-282 redakcija) (toliau – ir Taisyklės). Pareiškėjo 2015 m. paraiškoje deklaruotas 44,13 ha ariamosios žemės plotas, tačiau jo 5 proc. nesudaro nei pūdymas, nei azotą kaupiantys augalai, todėl žalinimo išmokoms buvo pritaikyta sankcija, vadovaujantis 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (toliau – ir Reglamentas), II antraštinės dalies IV skyriaus 3 skirsnio 26 straipsnio 2 dalimi. 2016 m. liepos 29 d. NMA buvo gautas Raseinių rajono savivaldybės mero 2016 m. liepos 26 d. raštas Nr. (2.21)M2-424 „Dėl paraiškų tikslinimo“ (reg. Nr. BR5.1-11497), kuriuo persiųstas pareiškėjo 2016 m. liepos 13 d. prašymas. NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“ pareiškėjui nurodė, jog NMA buvo persiųstas jo 2016 m. liepos 13 d. prašymas dėl pagalbos suteikimo tikslinant paraiškos duomenis, taip pat pareiškėjo 2016 m. birželio 28 d. prašymas leisti patikslinti 2015 m. paraiškos duomenis, netaikyti sankcijų, leisti pavėluotai pažymėti, kad prašyme nurodytas laukas priskiriamas prie azotą kaupiančių augalų laukų, kurie skirti ekologiniu atžvilgiu svarbiai vietovei (EASV) žalinimo reikalavimui įgyvendinti, ir pažymėti, jog už šį lauką prašoma susietosios paramos už plotą, bei išmokėti žalinimo išmoką. Kartu su prašymais pateiktas ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus Paliepių seniūnijos darbuotojo paaiškinimas-prašymas, kuriame paaiškinta kaip iš pareiškėjo buvo priimta 2015 m. paraiška ir į sistemą suvesti joje deklaruoti laukai. NMA pareiškėjo prašymo netenkino, nes jis pateiktas pavėluotai, nenustatyta akivaizdžios klaidos ar force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

198.

20Atsakovo nuomone, pareiškėjo prašyme ir seniūnijos rašte nurodyta aplinkybė (neapsižiūrėjimas) nepriskirtina prie nuo pareiškėjo valios nepriklausančių (force majeure) aplinkybių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti, t. y. nėra nurodyta aplinkybių, atitinkančių visus nurodytus reikalavimus bei patenkančių į Reglamento 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą pavyzdinį force majeure aplinkybių sąrašą. Pareiškėjo 2015 m. paraiškoje klaidų, kurios galėtų būti pripažintos akivaizdžiomis, padaryta nebuvo (neapsižiūrėjimas nelaikomas akivaizdžia klaida), jis turėjo galimybę iki paraiškų duomenų keitimo termino pabaigos pakeisti 2015 m. paraiškos duomenis. Pareiškėjas pats atsako už pateiktų duomenų teisingumą, todėl, prieš pasirašydamas 2015 m. paraišką, turėjo ir privalėjo patikrinti seniūnijos specialisto užpildytus 2015 m. paraiškos duomenis.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 9 d. sprendimu nusprendė: atnaujinti pareiškėjui V. A. terminą skundui dėl NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 pateikti; atnaujinti pareiškėjui V. A. terminą skundui dėl NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. BR6-10077 (11.2.1.) pateikti; pareiškėjo V. A. skundą ir patikslintus skundus patenkinti iš dalies: panaikinti NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. BR6-952841, panaikinti NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. BR6-10077 (11.2.1.), įpareigoti NMA iš naujo administruoti pareiškėjo V. A. 2015 m. balandžio 29 d. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką (reg. Nr. 15-1011750786-A1-1) ir leisti pareiškėjui V. A. patikslinti 2015 m. balandžio 29 d. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos (reg. Nr. 15-1011750786-A1-1) II skyriaus „Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ lentelės 7 ir 8 grafas.

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2015 m. balandžio 29 d. NMA pateikė paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką (reg. Nr. 15-1011750786-A1-1), kurioje deklaravo 44,13 ha žemės ūkio naudmenų plotą ir 10 ha žirnių plotą. NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. BR6-952841 „Sprendimas dėl mokėtinos išmokos sumos ir taikomų sankcijų“ skyrė pareiškėjui 990,50 Eur sankciją programai „Žalinimo išmoka“ už įsipareigojimų ir tinkamumo kriterijų nesilaikymą. Pareiškėjas 2016 m. birželio 28 d. pateikė prašymą leisti patikslinti 2015 m. paraiškos duomenis, netaikyti sankcijų, leisti pavėluotai pažymėti, kad prašyme nurodytas laukas priskiriamas prie azotą kaupiančių augalų laukų, kurie skirti EASV žalinimo reikalavimui įgyvendinti, ir pažymėti, jog už šį lauką prašoma susietos paramos už plotą, bei išmokėti žalinimo išmoką. NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“ pareiškėjui nurodė, jog jo prašymas netenkinamas, nes pateiktas pavėluotai, o NMA nenustatė akivaizdžios klaidos ar force majeure aplinkybių.

2611.

27Teismas konstatavo, kad pareiškėjas yra praleidęs terminą kreiptis į teismą dėl NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad gavęs 2016 m. birželio 2 d. pranešimą, paskambino į NMA, tačiau darbuotoja atsisakė suteikti informaciją, dėl kokios priežasties buvo pritaikytos sankcijos. Po kelių dienų jis kreipėsi į Paliepių seniūnijos darbuotoją, padėjusį užpildyti paraišką, kuris domėjosi, aiškinosi priežastis, dėl kurių buvo pritaikyta sankcija, ir pasiūlė kreiptis į NMA su prašymu patikslinti paraišką, panaikinti sankciją ir išmokėti visą žalinimo išmoką. 2016 m. birželio 28 d. pareiškėjo prašymą NMA persiuntė Raseinių rajono savivaldybės meras. Prašyme nurodyta, kad 2015 m. balandžio 29 d. Paliepių seniūnijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas duomenis suvedė į sistemą, atitinkamu ženklu („X“) pažymėjo azotą kaupiančių augalų lauką, skirtą EASV, ir, kad už to lauko naudmenas prašoma susietoji parama už plotą. Suvedant duomenis kompiuterio darbas strigo. Baigus paraiškos duomenų suvedimą ir patikrinus suvestus duomenis jie atitiko pasėlių įvairinimo ir EASV reikalavimus. Įsitikinus, kad paraiška atitinka reikalavimus, specialistas atspausdino paraišką ir ją patvirtino. Pasirašydamas atspausdintą paraišką, pareiškėjas nepastebėjo, kad nebuvo išsaugotas deklaruoto žirnių lauko dalyvavimas paramos schemoje ir susietos paramos prašymas už naudmenų plotus. NMA adresuotame Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento ( - ) V. L. 2016 m. birželio 29 d. paaiškinime-prašyme nurodyta, kad 2015 m. balandžio 29 d. jis priėmė pareiškėjo pateiktą paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus. Pateiktoje paraiškoje deklaruotas laukas buvo rodytas kaip azotą kaupiančių augalų laukas, skirtas EASV (atitinkamoje grafoje pažymėta „X“), ir kaip naudmenos, už kurias prašoma susietoji parama už plotą (atitinkamoje grafoje pažymėta „X“). Suvedus paraiškų duomenis į sistemą, jiems stebint, buvo patikrinta paraiškų atitiktis žalinimo reikalavimams, žalinimo skaičiuoklė taip pat rodė, kad paraiška atitinka visus reikalavimus, t. y. pasėlių įvairinimo ir EASV. Galbūt dėl sistemoje pasitaikydavusių trikdžių, atspausdinus paraišką ūkininkui, tie žymėjimai „X“ neišsisaugojo, o specialistas seniūnijoje ir ūkininkai labai pasitikėdami technologijomis nepastebėjo pokyčių, todėl pasirašė klaidingas paraiškas.

2812.

29Teismas konstatavo, kad priežastis, dėl kurios terminas kreiptis į teismą buvo praleistas, laikytina svarbia, nes rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjui specialistas, pildęs paraišką, paaiškino, kad klaidas galima ištaisyti ir tuo klausimu reikia kreiptis į NMA. Pareiškėjas neturėjo pagrindo specialistu netikėti ir, kol susirašinėjo su NMA praleido terminą sprendimui apskųsti, nors išsamaus sprendimo, visiškai atitinkančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį, negavo. Pareiškėjo 2016 m. birželio 28 d. prašymą dėl klaidų ištaisymo NMA gavo iš Raseinių rajono mero 2016 m. liepos 29 d., 2016 m. rugpjūčio 23 d. atsakė pareiškėjui. Pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 21 d. pateikė skundą teismui, t. y. greičiau nei per mėnesį nuo atsisakymo leisti patikslinti paraišką.

3013.

31Teismas vertino, kad nuo pat pradžių, išaiškėjus, jog pritaikyta sankcija, pareiškėjas elgėsi sąžiningai ir savo teises bandė įgyvendinti taip, kaip jis suprato, iš susirašinėjimo eigos matyti, kad terminą skundui paduoti praleido dėl svarbios priežasties, nes buvo suklaidintas, o ši priežastis laikytina objektyvia, nes nepriklausė nuo jo valios. Todėl teismas skundo pateikimo teismui terminą dėl NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 pareiškėjui atnaujino.

3214.

33Pareiškėjas 2017 m. vasario 28 d. teismo posėdyje patikslino skundą ir prašė panaikinti ir NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas apie minėto rašto teisines pasekmes sužinojo tik teismo posėdyje, o tai laikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, dėl kurios terminas kreiptis į teismą dėl 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. BR6-10077 (11.2.1.) turi būti atnaujintas.

3415.

35Teismas iš NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašto Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“ nustatė, kad 2016 m. birželio 2 d. sprendime Nr. BR6-952841 „Sprendimas dėl mokėtinos išmokos sumos ir taikomų sankcijų“ nustatytos sankcijos pareiškėjui skirtos iš esmės dėl to, kad jis, teikdamas 2015 m. paraišką, jos II skyriuje „Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“, nenurodė, jog žirnių, kaip azotą kaupiančių augalų, laukas yra skirtas EASV, nes 7 grafoje prie žirnių lauko nepažymėjo „X“, o lentelės 8 grafoje prie žirnių lauko taip pat nepažymėjo „X“, kuris reiškia, kad žirnių laukas yra priskiriamas naudmenoms, už kurias prašoma susietoji parama.

3616.

37Taisyklių 49 punkte nurodyta, jog pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip EASV, kuria gali būti pūdymas, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 ha atitinka 1 ha EASV ploto (Taisyklių 49.1 p.), arba azotą kaupiantys augalai, nurodyti klasifikatoriaus II ir III grupėse, kurių 1 ha atitinka 0,7 ha EASV ploto (Taisyklių 49.2 p.).

3817.

39NMA, įvertinusi, kad 2015 m. paraiškos II skyriaus 7 ir 8 grafos nepažymėtos, tačiau neįvertinusi, jog yra deklaruotas 10 ha žirnių plotas (žirniai yra azotą kaupiantys augalai), kuris sudaro daugiau nei 5 procentus deklaruotų 44,13 ha, konstatavo, kad pareiškėjo 2015 m. paraiškoje deklaruotas 44,13 ha ariamosios žemės plotas, tačiau jo 5 proc. nesudaro nei pūdymas, nei azotą kaupiantys augalai, todėl dėl žalinimo išmokos buvo pritaikyta sankcija, vadovaujantis Reglamento II antraštinės dalies IV skyriaus 3 skirsnio 26 straipsnio 2 dalimi. Kadangi pareiškėjas minėtų veiksmų neatliko, atsakovas konstatavo, kad 2015 m. paraiškoje deklaruotas 44,13 ha ariamosios žemės plotas, tačiau jo 5 procentų nesudaro nei pūdymas, nei azotą kaupiantys augalai.

4018.

41Teismas sprendė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar atsakovas pagrįstai pareiškėjui neleido pavėluotai patikslinti 2015 m. paraiškos duomenis. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad pareiškėjas apie 2015 m. paraiškoje padarytas klaidas informavo atsakovą 2016 m. birželio 28 d. prašyme, t. y. jau pasibaigus paraiškų duomenų keitimo terminui. Duomenis buvo galima keisti iki 2015 m. birželio 15 d., o pavėluotai – iki 2015 m. liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos sumą už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinant 1 proc. (Taisyklių 62.1, 63, 64.1 ir 64.2 p.). Teismas atkreipė dėmesį, kad paraiškos duomenų keitimas yra galimas ir pasibaigus minėtam terminui, tai pripažįsta ir atsakovas. Vienas iš tokių atvejų nurodytas Reglamento 59 straipsnio 6 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 4 straipsnyje: Reglamento Nr. 1306/2013 59 straipsnio 6 dalis nustato, kad prašymai po jų pateikimo gali būti taisomi ir tikslinami akivaizdžių klaidų, kurias pripažino kompetentinga valdžios institucija, atveju; Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 4 straipsnis nustato, kad gavėjo pateiktas pagalbos paraiškas, paramos paraiškas ar mokėjimo prašymus ir visus patvirtinamuosius dokumentus galima taisyti ir koreguoti bet kuriuo metu po jų pateikimo, jeigu kompetentinga institucija, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažįsta akivaizdžias klaidas ir jei gavėjas elgėsi sąžiningai. Kompetentinga institucija gali pripažinti akivaizdžias klaidas tik tuo atveju, jei jas galima nesunkiai nustatyti per pirmoje pastraipoje nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos redakcinio pobūdžio patikrą.

4219.

43Teismas pažymėjo, kad 2015 m. paraiškoje pareiškėjas kontroliniame žemės sklype Nr. 143432-1391, lauke Nr. 2, deklaravo 10 ha žirnių (ŽIR) ploto. Pagal Taisyklių 2 priedo Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skirsnį, žirniai (kodas ŽIR) priklauso azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje grupei, todėl realiai, nors lentelėje nebuvo pažymėta, buvo įvykdytas reikalavimas, nurodytas Taisyklių 49 punkte, jog pareiškėjas, deklaravęs 44,13 ha ariamosios žemės plotą, 10 ha augino žirnius, kurie yra azotą kaupiantys augalai.

4420.

452015 m. paraiškos II skyriaus 7 grafoje „X“ žymėjimas reiškia, kad laukas yra azotą kaupiančių augalų laukas, skirtas EASV. Teismas sprendė, kad iš kitų aptartų pareiškėjo 2015 m. paraiškoje nurodytų duomenų akivaizdu, kad 10 ha ploto iš 44,13 ha viso deklaruoto ploto augo azotą kaupiantys augalai. Todėl, vadovaujantis protingumo principu, 2015 m. paraiškos II skyriaus 7 grafoje nepažymėtas „X“ yra akivaizdi techninio pobūdžio klaida.

4621.

472015 m. paraiškos II skyriaus 8 grafoje „X“ žymėjimas reiškia, kad už naudmenas prašoma susietoji parama. Taisyklių 4.23 punkte nustatyta, kad susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų auginimą. Taisyklių 58 punkte nustatyta, kad pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, privalo deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų, tokių kaip žirniai, plotą. Teismas sprendė, kad yra akivaizdu, jog pareiškėjas deklaravo 10 ha žirnių plotą, už kurį pagal Taisykles priklausytų susietoji parama, todėl, vadovaujantis protingumo principu, 2015 m. paraiškos II skyriaus 8 grafoje nepažymėtas „X“ yra akivaizdi klaida, o už 10 ha deklaruoto ploto, kurį sudaro žirniai, priklausytų susietoji parama.

4822.

49Teismas konstatavo, kad pareiškėjas elgėsi sąžiningai, o klaida, t. y. 7 ir 8 grafų nepažymėjimas, pripažintinas akivaizdžia technine klaida ir ją buvo galima nustatyti atliekant redakcinio pobūdžio patikrą. Tikrinant paraišką ir radus, kad iš 44,13 ha ploto žirnių plotas sudaro 10 ha, ir turint minimalių žinių buvo akivaizdu, kad žirniai yra azotą kaupiantys augalai, todėl plotas yra priskirtinas EASV, o už tai yra skiriama susietoji parama.

5023.

51Teismas padarė išvadą, kad pagal Reglamento 59 straipsnio 6 dalį ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 4 straipsnį pareiškėjui turėjo būti suteikta galimybė ištaisyti klaidą, nes ji akivaizdi, todėl 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. BR6-10077 (11.2.1.) neleisti pareiškėjui patikslinti 2015 m. paraiškos yra naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

5224.

53Dėl Agentūros 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 teismas konstatavo, kad jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes yra neišsamus. Atsakovo teigimu, pareiškėjas galės gauti išsamų sprendimą tik tada, jei jį norės skųsti. Pareiškėjas išsamaus sprendimo neprašė, tačiau teismas nemanė, kad pareiškėjo teisę į gynybą saisto viešojo administravimo subjekto paaiškinimas, kad gali būti skundžiamas tik kitas sprendimas, priimtas šio sprendimo pagrindu, nors pirminis sprendimas jau sukelia pasekmes. Viešojo administravimo įstatyme nenustatyta galimybė viešojo administravimo subjektui reikalauti papildomų veiksmų iš pareiškėjų, kad jie gautų sprendimą, atitinkantį įstatymo reikalavimus. NMA nurodymas, kad pareiškėjas, norėdamas gauti išsamų sprendimą, atitinkantį įstatymo nuostatas, turi kreiptis į NMA, yra nepagrįstas ir neteisėtas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, todėl NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. BR6-952841 naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

5425.

55Kadangi sankcijos skyrimas ir atitinkamos paramos išmokėjimas yra NMA priskirta funkcija, kuri nėra vykdoma teismo, teismas pareiškėjo reikalavimus tenkino iš dalies ir panaikino NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. BR6-952841 ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. BR6-10077 (11.2.1.). Pripažinęs, kad pareiškėjas pildydamas paraišką elgėsi sąžiningai ir padarė akivaizdžią klaidą, teismas įpareigojo atsakovą iš naujo administruoti pareiškėjo 2015 m. paraišką ir leisti jam patikslinti 2015 m. balandžio 29 d. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos, reg. Nr. 15-1011750786-A1-1, II skyriaus „Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ lentelės 7 ir 8 grafas.

56III.

5726.

58Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

5927.

60Atsakovo nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai atnaujino terminą NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimui Nr. BR6-952841 apskųsti. Pareiškėjas neginčija, kad minėtą sprendimą jis gavo 2016 m. birželio 2 d. Sprendime NMA aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodžiusi jo apskundimo tvarką, tačiau pareiškėjas savo galbūt pažeistoms teisėms ginti pasirinko būdą kreiptis į seniūnijos darbuotoją, padėjusį jam užpildyti 2015 m. paraišką, pastarasis, anot pareiškėjo, pasiūlė kreiptis į NMA, nors sprendime NMA nebuvo nurodžiusi, jog jį galima skųsti NMA. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens (seniūnijos darbuotojo) nurodymai dėl tolimesnių pareiškėjo veiksmų yra svarbi aplinkybė ir buvo kliūtis pareiškėjui laiku pasinaudoti teisėmis ir pažymi, jog byloje nėra pateikta įrodymų, kad seniūnijos darbuotojas apskritai būtų teikęs tam tikras konsultacijas pareiškėjui dėl tolimesnių jo veiksmų, be to, minėtas seniūnijos darbuotojas nebuvo apklaustas kaip liudytojas teismo posėdyje. Teismas rėmėsi pareiškėjo skunde nurodomomis aplinkybėmis kaip įrodymais, bet pareiškėjas yra suinteresuotas asmuo, todėl vadovautis vien jo žodiniu aplinkybių paaiškinimu, nesant aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, negalima, tai pažeidžia objektyvumo ir teisingumo principus. Pareiškėjas neįrodė, kad seniūnijos darbuotojo neva duoti nurodymai buvo kliūtis laiku apskųsti Sprendimą jame nustatyta tvarka, to nepagrindė įrodymais. Be to, pareiškėjas teismo posėdžio metu patvirtino turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne pirmus metus ūkininkaujantis ir teikiantis paraiškas paramai gauti, todėl, turėdamas NMA sprendimą su jame nurodyta aiškia apskundimo tvarka, negalėjo tikėtis, kad seniūnijos darbuotojas yra įgaliotas NMA vardu priimti sprendimus dėl 2015 m. paraiškos klaidų taisymo, ar, kad minėto darbuotojo teikiama pagalba prilyginama oficialiai teisinei pagalbai. Taigi terminą kreiptis į teismą pareiškėjas praleido dėl savo nerūpestingumo ir netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis, todėl nebuvo pagrindo jį atnaujinti.

6128.

62Atsakovas laikosi pozicijos, kad pareiškėjo prašyme ir pateiktame papildomame dokumente (seniūnijos rašte) nurodyta aplinkybė (neapsižiūrėjimas) nepriskirtina prie nuo pareiškėjo valios nepriklausančių (force majeure) aplinkybių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti. Be to, nepateikta ir jokių dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių jau 2015 m. paraiškos pateikimo dieną negalėjo pateikti tinkamai užpildytos 2015 m. paraiškos, kaip nustatyta Taisyklių 90 punkte. Pareiškėjas apie galimą deklaravimo klaidą ir jį lemiančias aplinkybes su įrodančiais dokumentais (pasibaigus paraiškų duomenų keitimo terminui – po liepos 10 d.), vadovaudamasis Taisyklių 90 punktu ir Reglamento Nr. 640/2014 4 straipsnio 2 dalimi, turėjo nedelsiant informuoti NMA (per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai atsiranda tokia galimybė), tačiau prašymą pateikė tik 2016 m. birželio mėnesį.

6329.

64Atsakovas atkreipė dėmesį, kad seniūnijos specialistas tik padeda pareiškėjams užpildyti paraiškas pagal jų pateiktus duomenis, o pareiškėjai, patikrinę užpildytas paraiškas, savo parašu patvirtina, jog pateikti duomenys yra teisingi (Taisyklių 62.6, 62.8, 71.1 ir 71.6 p.). Pareiškėjas dar turėjo galimybę iki paraiškų duomenų keitimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2015 m. liepos 10 d., pakeisti 2015 m. paraiškos duomenis – pažymėti pageidaujamą požymį (Taisyklių 64.1 ir 64.2 p.), tačiau šia galimybe taip pat nepasinaudojo. Pareiškėjas, pateikdamas 2015 m. paraišką ir joje pasirašydamas, patvirtino, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, taigi patvirtino, jog yra susipažinęs su paraiškų teikimo tvarka, reikalavimais paramai gauti ir reikalavimais žalinimo išmokai gauti bei Taisyklėse nurodytais terminais (taip pat ir pavėluotų duomenų keitimo terminu).

6530.

66Atsakovas nurodo, kad itin svarbi aplinkybė, kurios pirmosios instancijos teismas nevertino yra tai, jog pareiškėjui prašant netaikyti sankcijų ir patikslinti 2015 m. paraiškos duomenis, skirti susietąją paramą už KŽS Nr. 143432-1391 deklaruotą lauką Nr. 2, NMA jau neturėjo objektyvios galimybės patikrinti, ar 2015 m. buvo laikytasi šios paramos gavimo reikalavimų, kadangi pareiškėjas 2016 m. gegužės 5 d. NMA jau buvo pateikęs naują paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką paramai 2016 m. gauti, bei deklaravęs kitus pasėlius.

6731.

68Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į aplinkybes, kada klaidą galima pripažinti esant akivaizdžia. Akivaizdžios klaidos atvejis yra išnagrinėtas Europos Komisijos gairėse dėl akivaizdžios klaidos, kur nurodoma, jog „<...> akivaizdi klaida turi būti nustatoma iš informacijos, kuri yra pateikta paraiškos formoje <...>“, o šiuo atveju, įvertinus 2015 m. paraiškoje pateiktus duomenis, NMA negalėjo nustatyti akivaizdžios klaidos, nes pareiškėjas neprašė susietosios paramos už KŽS Nr. 143432-1391 deklaruotą lauką Nr. 2. Ginčo situacija turėjo būti įvertinta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 apimtyje, o pirmosios instancijos teismas šių aspektų neanalizavo. Akivaizdi klaida yra nustatoma tada, kai yra akivaizdžiai matoma iš kitų duomenų, jog padaryta klaida. Įvertinus 2015 m. paraišką nėra akivaizdu, kad pareiškėjas pageidavo gauti susietąją paramą už plotus, t. y. NMA negalėjo numatyti (preziumuoti), kad tokia parama prašoma. Įgyvendinimo reglamento Nr. 809/2014 4 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad yra galimybė koreguoti / keisti paraiškose pateiktus duomenis ir klaidas tuomet, kai jas galima nesunkiai nustatyti per paraiškose pateiktos informacijos redakcinio pobūdžio patikrą. NMA neturėjo jokios galimybės matyti, kad pareiškėjas 2015 m. paraiškoje padarė klaidą neprašydamas susietosios paramos.

6932.

70Atsakovas nurodo, kad byloje nėra jokių duomenų apie paraiškų priėmimo informacinės sistemos netinkamą veikimą ar trukdžius, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar sistema tikrai strigo, nes pareiškėjo 2015 m. paraiška pateikta, todėl nėra pagrindo manyti, kad sistemos trikdžiai galėjo įtakoti 2015 m. paraiškos duomenis.

7133.

72Atsakovas teigia, kad pareiškėjas skunde neginčijo NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 teisėtumo ar pagrįstumo. Taigi nagrinėdamas ginčą, pirmosios instancijos teismas peržengė skundo nagrinėjimo ribas, nepagrįstai atnaujino terminą skundui dėl minėto sprendimo paduoti ir savo sprendime pasisakė dėl jo pagrįstumo. NMA pažymi, kad 2016 m. birželio 2 d. sprendime Nr. BR6-952841 buvo nurodyta pareiškėjui mokama paramos suma bei taikomos sankcijos, išvardinti teisės aktai, turinio prasme sprendimas buvo aiškus ir suprantamas, yra pagrįstas, motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, o juo sukeltas teisines pasekmes pareiškėjas turėjo aiškiai suprasti, todėl nebuvo pagrindo jo naikinti. Be to, teismas sprendime nepateikė argumentų, kodėl NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“ yra panaikinamas, nors nėra konstatuota, kad jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, taigi teismo sprendimas turi būti panaikinamas.

7334.

74Pareiškėjas V. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

7535.

76Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino praleistą terminą skundui paduoti, pagrįstai konstatavo, kad NMA skundžiamais sprendimais pažeidė pareiškėjo teisę į akivaizdžios ir neesminės paramos skyrimui klaidos ištaisymą. Pareiškėjas apie paraiškos trūkumo egzistavimą objektyviai negalėjo žinoti iki sprendimo skirti sankciją priėmimo, tačiau, tik sužinojęs, sąžiningai siekė šį neesminį trūkumą ištaisyti. Teismas, priimdamas sprendimą nepažeidė įrodinėjimo taisyklių, nes išsamiai ištyrė abiejų šalių pateiktus įrodymus ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais bei savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstai nusprendė tenkinti pareiškėjo skundą. NMA sprendimas dėl sankcijos neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nes yra neišsamus ir nemotyvuotas.

77Teisėjų kolegija

konstatuoja:

78IV.

7936.

80Byloje kilo ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 ,,Dėl mokėtinos išmokos sumos ir taikomų sankcijų“ ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. BR6-10077 (11.2.1.) „Dėl atsakymo į prašymą“ teisėtumo ir pagrįstumo.

8137.

82Pirmosios instancijos teismas atnaujino pareiškėjui terminą skundui dėl minėtų atsakovo sprendimų pateikti, ir pareiškėjo skundžiamus Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimus panaikino, įpareigojo NMA iš naujo administruoti V. A. 2015 m. balandžio 29 d. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką, leisti jam patikslinti 2015 m. balandžio 29 d. paraiškos II skyriaus ,,Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ lentelės 7 ir 8 grafas.

8338.

84Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia netinkamu faktinių ir teisinių aplinkybių interpretavimu bei neteisingu materialiosios teisės normų aiškinimu ir taikymu.

8539.

86Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

8740.

88Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).

8941.

90Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime pakankamai išsamiai ir nuosekliai, atsižvelgdamas į pareiškėjo skundo ir atsakovo atsiliepimo į skundą argumentus, išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 140 str.) sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams ir jų nebekartoja, tačiau atsižvelgdama į apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, juos papildo.

9142.

92Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino terminą NMA sprendimams apskųsti, teigia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra aiškiai suformavęs praktiką dėl praleistų terminų atnaujinimo ir aplinkybių vertinimo (remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis administracinėse bylose Nr. A556-573/2007, A438-757/2010, A-1315-575/2017). Atsakydama į šį argumentą teisėjų kolegija pabrėžia, kad Administracinių teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis duoda pagrindą išvadai, kad santykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Iš to valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims kyla pareiga užtikrinti, kad privatūs asmenys galėtų veiksmingai ir tinkamai pasinaudoti jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų nacionalinės teisės aktų bei tarptautinių dokumentų suteikiamomis teisėmis ir laisvėmis. Tiek valdžios institucijos, tiek teismai, siekdami įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių aplinkybių visumą (šiais aspektais žr. 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-185/2013; 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-878/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-385/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1872-552/2015). Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde nurodytose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose nustatytos faktinės aplinkybės ir ginčo pobūdis visiškai skirtingi nuo šios bylos aplinkybių ir kilusio ginčo, todėl atsakovo minimose bylose pateiktu išaiškinimu dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo besąlygiškai remtis nėra pagrindo.

9343.

94Teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai (šiais aspektais žr. 2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, 2013 m. kovo 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-878/2013, 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A756-997/2014, 2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1-502/2015 ir kt.). Paramos administravimo procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos gavėjams numatančios įvairius įsipareigojimus ir reikalavimus, todėl viešojo administravimo subjektas turi būti aktyvus ir padėti paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti teisę į paramą, suteikiant visokeriopą pagalbą. Tokia išvada darytina, be kita ko, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 1 straipsniu, įtvirtinančiu, kad šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktas teises kyla ir iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų, kurie taip pat sietini su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais reikalavimais individualiam administraciniam aktui (2010 m. lapkričio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010; dėl pareigos padėti taip pat žr. 2012 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1261/2012).

9544.

96Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes ir pareiškėjo elgesį gavus atsakovo priimtus administracinius aktus, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, mėgindamas ginti savo teises, tačiau buvo suklaidintas paraišką padėjusio pildyti specialisto, kas pripažintina objektyvia ir svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Atsižvelgiant inter alia į anksčiau aptartus principus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundo pateikimo terminas atsakovo priimtiems sprendimams apskųsti atnaujintas pagrįstai. Be to, priešingai, nei nurodo atsakovas apeliaciniame skunde, 2016 m. birželio 2 d. NMA sprendime Nr. BR6-952841 jo apskundimo tvarka ir terminai nenurodyti (b. l. 2-4).

9745.

98Kaip nepagrįstą teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas išėjo už pareiškėjo skundo ribų, kadangi pareiškėjas skunde neginčijo NMA 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 teisėtumo ar pagrįstumo. Byloje yra pareiškėjo V. A. prašymas, adresuotas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, patikslinti jo 2016 m. rugsėjo 21 d. skundą ir panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros 2016 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. BR6-952841, kuriuo jam skirta sankcija (b. l. 22).

9946.

100Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad iš Agentūros 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašto Nr. BR6-10077 (11.2.1) matyti, jog atsakovo 2016 m. birželio 2 d. sprendime Nr. BR6-952841 pareiškėjui sankcijos skirtos iš esmės už tai, kad jis teikdamas 2015 m. paraišką jos II skyriuje ,,Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ nenurodė, kad žirnių, kaip azotą kaupiančių augalų, laukas yra skirtas EASV, nes 7 grafoje prie žirnių lauko nepažymėjo ,,X“, o lentelės 8 grafoje prie žirnių lauko taip pat nepažymėjo ,,X“, kas reiškia, kad žirnių laukas priskiriamas naudmenoms, už kurias prašoma susietoji parama. Jei atsakovui kilo kažkokie neaiškumai dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos užpildymo, būtent NMA, kaip valstybės institucija, priimanti administracinio pobūdžio aktus, turėjo pareigą bendradarbiauti su pareiškėju ir išsiaiškinti kilusius klausimus.

10147.

102Pareiškėjas dėl 2015 m. balandžio 29 d. paraiškoje paramai gauti padarytos klaidos kreipėsi į NMA su prašymu ją ištaisyti, tačiau atsakovas to padaryti neleido, nurodęs, kad pateiktus paraiškoje duomenis vėliausiai buvo galima keisti iki 2015 m. liepos 10 d., kadangi, atsakovo nuomone, paraiškoje padaryta klaida nėra akivaizdi. Taigi, byloje iš esmės nėra ginčo, jog pildant paraišką buvo padaryta klaida, už kurią (neteisingai pažymėtas grafas prie žirnių lauko) buvo skirta sankcija. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad vien dėl akivaizdžios ir formalios žymėjimo klaidos pritaikyta sankcija, turint informacijos apie pareiškėjo nurodytuose plotuose realiai augančius augalus (žirnius, kurie yra azotą kaupiantys augalai ir priskirtini EASV), skirta neproporcingai.

10348.

104Šiuo aspektu nereikšmingi atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad pareiškėjui prašant netaikyti sankcijų ir patikslinti 2015 m. paraiškos duomenis, skirti susietąją paramą už KŽS Nr. 143432-1391 deklaruotą lauką Nr. 2, NMA jau neturėjo objektyvios galimybės patikrinti, ar 2015 m. buvo laikytasi šios paramos gavimo reikalavimų. Atsakovas realią galimybę atlikti pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų patikrą, be kita ko ir paraiškoje nurodytame lauke Nr. 2 auginamų žirnių patikrą, turėjo per visus 2015 metus.

10549.

106Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje surinktų faktinių duomenų, patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimą ABTĮ 56 straipsnio, 86 straipsnio 2 dalies prasme ir taikytų ginčui aktualių teisės aktų aspektu, konstatuoja, kad teismas tinkamai laikėsi įrodymų vertinimo taisyklių bei tinkamai taikė ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Juolab, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei apeliaciniame skunde teigia atsakovas, išsamiai pasisakė dėl visų esminių pareiškėjo ir atsakovo argumentų, juos detaliai išanalizavo, visapusiškai ir objektyviai įvertino byloje esančią medžiagą bei padarė pagrįstas išvadas, kurias patvirtina byloje surinkti įrodymai ir kuriais abejoti pagrindo nėra.

10750.

108Atsakovas apeliaciniame skunde nepateikė jokių pirmosios instancijos teismo sprendime nustatytas faktines aplinkybes bei padarytas išvadas paneigiančių įrodymų. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmetamas.

109Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

110Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros apeliacinį skundą atmesti.

111Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. pateikė paraišką paramai už žemės... 9. 3.... 10. Pareiškėjo nuomone, sankcija pritaikyta nepagrįstai, nes, priešingai, nei... 11. 4.... 12. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. balandžio 29 d. deklaruojant žemės ūkio... 13. 5.... 14. Teismo posėdyje pareiškėjas paaiškino, kad paraišką pildė seniūnijos... 15. 6.... 16. Atsakovas NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 17. 7.... 18. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo 2015 m. paraiška buvo vertinama... 19. 8.... 20. Atsakovo nuomone, pareiškėjo prašyme ir seniūnijos rašte nurodyta... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 9 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2015 m. balandžio 29 d. NMA pateikė... 26. 11.... 27. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas yra praleidęs terminą kreiptis į... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, kad priežastis, dėl kurios terminas kreiptis į teismą... 30. 13.... 31. Teismas vertino, kad nuo pat pradžių, išaiškėjus, jog pritaikyta sankcija,... 32. 14.... 33. Pareiškėjas 2017 m. vasario 28 d. teismo posėdyje patikslino skundą ir... 34. 15.... 35. Teismas iš NMA 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašto Nr. BR6-10077 (11.2.1.)... 36. 16.... 37. Taisyklių 49 punkte nurodyta, jog pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha... 38. 17.... 39. NMA, įvertinusi, kad 2015 m. paraiškos II skyriaus 7 ir 8 grafos... 40. 18.... 41. Teismas sprendė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar atsakovas... 42. 19.... 43. Teismas pažymėjo, kad 2015 m. paraiškoje pareiškėjas kontroliniame žemės... 44. 20.... 45. 2015 m. paraiškos II skyriaus 7 grafoje „X“ žymėjimas reiškia, kad... 46. 21.... 47. 2015 m. paraiškos II skyriaus 8 grafoje „X“ žymėjimas reiškia, kad už... 48. 22.... 49. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas elgėsi sąžiningai, o klaida, t. y. 7... 50. 23.... 51. Teismas padarė išvadą, kad pagal Reglamento 59 straipsnio 6 dalį ir... 52. 24.... 53. Dėl Agentūros 2016 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR6-952841 teismas... 54. 25.... 55. Kadangi sankcijos skyrimas ir atitinkamos paramos išmokėjimas yra NMA... 56. III.... 57. 26.... 58. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 59. 27.... 60. Atsakovo nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai... 61. 28.... 62. Atsakovas laikosi pozicijos, kad pareiškėjo prašyme ir pateiktame... 63. 29.... 64. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad seniūnijos specialistas tik padeda... 65. 30.... 66. Atsakovas nurodo, kad itin svarbi aplinkybė, kurios pirmosios instancijos... 67. 31.... 68. Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į aplinkybes,... 69. 32.... 70. Atsakovas nurodo, kad byloje nėra jokių duomenų apie paraiškų priėmimo... 71. 33.... 72. Atsakovas teigia, kad pareiškėjas skunde neginčijo NMA 2016 m. birželio 2... 73. 34.... 74. Pareiškėjas V. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 75. 35.... 76. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino... 77. Teisėjų kolegija... 78. IV.... 79. 36.... 80. Byloje kilo ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 81. 37.... 82. Pirmosios instancijos teismas atnaujino pareiškėjui terminą skundui dėl... 83. 38.... 84. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovas pateikė... 85. 39.... 86. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 87. 40.... 88. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo... 89. 41.... 90. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi... 91. 42.... 92. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino... 93. 43.... 94. Teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad pagal gero administravimo principą... 95. 44.... 96. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines... 97. 45.... 98. Kaip nepagrįstą teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliacinio skundo... 99. 46.... 100. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad iš Agentūros 2016 m.... 101. 47.... 102. Pareiškėjas dėl 2015 m. balandžio 29 d. paraiškoje paramai gauti padarytos... 103. 48.... 104. Šiuo aspektu nereikšmingi atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai,... 105. 49.... 106. Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje surinktų faktinių duomenų,... 107. 50.... 108. Atsakovas apeliaciniame skunde nepateikė jokių pirmosios instancijos teismo... 109. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 110. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą palikti... 111. Nutartis neskundžiama....