Byla e2A-563-259/2019
Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir žemės sklypo atlaisvinimo, trečiasis asmuo - Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Evaldo Burzdiko, Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir žemės sklypo atlaisvinimo, trečiasis asmuo - Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pareiškė teisme ieškinį atsakovei UAB „Šilumininkas“, prašydama: 1) pripažinti negaliojančia 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-331 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902; 2) įpareigoti atsakovę per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis atlaisvinti 0,2175 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pašalinant pastatą - mazuto siurblinę, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinieriniai) - kiemo statinius (mazuto rezervuaras cl, mazuto cisternos c2, c3, mazuto surinkėjai k5, k6. katilinės kaminas b6), unikalus Nr. ( - ), pateikiant duomenis VĮ Registrų centro Kauno filialui, kad daiktinės teisės, visi juridiniai faktai, susiję su šiais nekilnojamaisiais objektais būtų išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro; 3) tuo atveju, jei atsakovė per teismo nustatytą terminą neatlaisvins 0, 2175 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti pastatų - mazuto siurblinė, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinieriniai) - kiemo statinius (mazuto rezervuaras cl, mazuto cisternos c2, c3, mazuto surinkėjai k5, k6, katilinės kaminas b6), unikalus Nr. ( - ), ir daiktinės teisės, visi juridiniai faktai, susiję su šiais nekilnojamaisiais objektais būtų išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro, visas išlaidas išieškant iš atsakovės.

72.

8Ieškovė nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos“ ir 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 8SŽN-331 0,2175 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ne aukciono būdu buvo išnuomotas atsakovei. Žemės sklype, remiantis Nekilnojamojo turo registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, įregistruotas pastatas - mazuto siurblinė ir kiti statiniai (inžinieriniai) - kiemo statiniai, nuosavybės teise priklausantys atsakovei. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius gavo LR žemės ūkio ministerijos 2016 m. balandžio 14 d. raštą Nr. 1ZP-31(5.99) „Darbo grupės, sudarytos Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3D-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“, atlikto tyrimo dėl 2014-2015 m. Kauno miesto teritorijoje sudarytų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių ir įsiterpusių valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos sutarčių teisėtumo patikrinimo, išvada“. Išvadoje nurodyta, kad valstybiniame žemės sklype ( - ), esantis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), yra priskiriami prie ūkinės veiklos pobūdžio statinių, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Todėl valstybinės žemės nuomos sutartis be aukciono negalėjo būti sudaryta. Tokia išvada buvo padaryta remiantis tuo, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (registro Nr. ( - )) be pastato mazuto siurblinės (unikalus Nr. ( - )), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio ir kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių (unikalus Nr. ( - )), kurių pagrindinė naudojimo paskirtis kiti inžinieriniai statiniai (kiemo statiniai), įrašyta ir daugiau objektų: administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), gamybinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - cechas (unikalus Nr. ( - )) ir kt. Ieškovei įgyvendinant darbo grupės išvadoje nurodytus siūlymus, Kauno miesto skyrius, 2016 m. birželio 1 d. atliko žemės sklypo ( - ), patikrinimą, kurio metu buvo surašytas 2016 m. birželio 1 d. žemės sklypo patikrinimo aktas Nr. 8ŽN-145-(14.8.66). Patikrinimo metu nustatyta, jog valstybinės žemės sklypas ( - ), nenaudojamas, apaugęs žolėmis, daugiamečiais medžiais ir krūmais, teritorija nenaudojama, neaptverta. Žemė sklype esantis pastatas - mazuto siurblinė (unikalus Nr. ( - )) apkrautas įvairiais daiktais, apsamanojęs, apaugęs žolėmis, medeliais, nenaudojamas. Informacinių ženklų (lentelių) dėl pastato veikimo, patikros ar naudojimo nerasta. Todėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2016 m. birželio 6 d. raštu Nr. 8SD-3518-( 14.8.7.) „Dėl žemės sklypo ( - ), nuomos nutraukimo“ informavo atsakovę, kad įvertinus tai, kad žemės sklype yra tik pagalbinio ūkio paskirties nenaudojami statiniai, žemės sklypas nenaudojamas bei vadovaujantis LR CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1-3 punktais, LR žemės įstatymo 9 straipsnio 14 dalimi, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 28 punktu ir 2.12 papunkčiu, 2014 m. spalio 15 d. valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 8SŽN-331 bus nutraukta vienašališkai, kadangi remiantis teisiniu reglamentavimu be aukciono draudžiama nuomoti valstybinę žemę, užstatytą statiniais, neturinčiais aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio, kurie tarnauja pagrindiniam, statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Atsižvelgiant į tai, ieškovė mano, kad pastatui – mazuto siurblinei ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams eksploatuoti žemės sklypas negalėjo būti išnuomotas ne aukciono būdu.

93.

10Atsakovė UAB „Šilumininkas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, adresu ( - ), atsakovei nuosavybės teises priklausančių statinių, t. y. pastato - mazuto siurblinės bei kitų inžinierinių statinių - kiemo statinių apskritai nėra. Mazuto siurblinė ir kiti statiniai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklype, esančiame adresu ( - ). Mazuto siurblinė ir kiti statiniai pastatyti net 1965 metais ir nuo to laiko jie visą laiką buvo naudojami, todėl nesuprantamas reikalavimas, kodėl atsakovė turėtų atlaisvinti žemės sklypą vien dėl nuomos sutarties sudarymo ne aukciono būdu, kai tokiai sutarties formai pritarė pati ieškovė ir kodėl visa neigiamų padarinių rizika turėtų būti perkelta atsakovei. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad mazuto siurblinė ir kiemo statiniai būtų pastatyti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kas sudarytų pagrindą konstatuoti neteisėtų, nelegalių, savavališkų statybų faktą ir sąlygotų būtinybę nugriauti statinius bei atlaisvinti žemės sklypą. UAB „Šilumininkas“ yra energetikos įmonė, kuri gamina ir perduoda šilumos energiją ( - ) gyvenvietei, vaikų darželiui „( - )“, ( - ) vidurinei mokyklai. Mazuto siurblinė ir kiti statiniai reikalingi atsakovei tam, kad turėti energijos išteklių rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu. Mazuto rezervuaruose laikomos mazuto atsargos. Tuo atveju, jei nutrūktų ar dėl kitokių priežasčių dujomis negalėtų būti tiekiama šilumos energija ( - ) gyvenvietės gyventojams, mokyklai ir darželiui, mazuto rezervuare esantis kuras būtų skirtas užtikrinti nenutraukiamą šiluminės energijos tiekimą. Vien ta aplinkybė, kad mazuto siurblinė ir kiti statiniai nėra naudojami nepertraukiamai, nesudaro pagrindo teigti, kad žemės sklypas nenaudojamas apskritai bei, kad žemės sklype yra nenaudojami statiniai. UAB „Šilumininkas“ nuosavybės teisę į mazuto siurblinę ir kitus statinius įgijo teismo procesinio sprendimo pagrindu, statiniai įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, todėl ieškovės reikalavimu atlaisvinti savo lėšomis žemės sklypą, būtų paneigiama mazuto siurblinės ir kitų statinių nuosavybės teisės esmė – šie teisėtai suformuoti ir įregistruoti nuosavybės teisės objektai nustotų egzistavę, o tai neatitiktų nuosavybės neliečiamumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių civilinių santykių reglamentavimo principų.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902 „ Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos UAB „Šilumininkas“; pripažino negaliojančia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjos ir UAB „Šilumininkas“ 2014 m. spalio 15 d. sudarytą valstybinės žemės ne aukciono būdu nuomos sutartį Nr. 8SŽN-331 dėl 0,2175 ha žemės ploto sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )); kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš ieškovės atsakovei 756,25 Eur teisinės pagalbos išlaidas.

145.

15Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl 2014 m. rugsėjo 29 d. priimto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-902 ir 2014 m. spalio 15 d. tarp Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus, ir atsakovės UAB „Šilumininkas“ sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 8SŽN-331, priimtos Kauno miesto skyriaus vedėjo įsakymo pagrindu „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), panaikinimo, ką patvirtina ir įrodo net trys atsakovės teiktos taikos sutarties sudaryti projektai bei atsakovės atstovo duoti paaiškinimai teismo posėdžiuose.

166.

17Teismas pažymėjo, kad remiantis CK 4.12 straipsniu, pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškų teisinių santykių objektais, o pagal CK4.13straipsnio 1 dalį – antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Todėl teismas padarė išvadą, kad mazuto siurblinė, kurios pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio, yra priskirtina prie ūkinės veiklos pobūdžio statinių, skirtų tarnauti pagrindiniam daiktui, o kiemo statiniai, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis kiti inžinieriniai statiniai, priskirtini prie neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo statinių, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui, dėl ko pastatui – mazuto siurblinei ir kitiems inžinieriniams statiniams – kiemo statiniams eksploatuoti žemės sklypas negalėjo būti išnuomotas ne aukciono būdu. Todėl teismas sprendė, kad paminėti 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, sudaryta ieškovės ir atsakovės, bei priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2)-902 pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

187.

19Teismas nustatė, kad ginčo statiniai – mazuto siurblinė, kurios naudojimo paskirtis yra pagalbinio ūkio, ir kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, yra įregistruoti nuosavybės teise atsakovės vardu sklype ( - ). Teismo vertinimu, kadangi minėti statiniai yra pastatyti teisėtai, atsakovė juos yra įgijusi teisėtu būdu, jie nėra savavališkos statybos padariniai, įregistruoti atsakovės vardu, todėl esant jai šių daiktų savininke, susiklostę teisinai santykiai, susiję su daikto savininko teisių apsauga, jų realizavimu ir gynimu neatitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 15 straipsnio sąlygų, dėl ko teismas sprendė, jog ieškovės reikalavimas dėl leidimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti ginčo pastatus, jei pati atsakovė to nepadarytų, atmestinas kaip nepagrįstas.

208.

21Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę savo lėšomis atlaisvinti 0,2175 ha žemės sklypą, nurodė, kad tiek atsakovei nuosavybės teise priklausantis mazuto rezervuaras, tiek kiti kiemo statiniai - kiti inžinieriniai statiniai yra pastatyti 1965 metais, atsakovės įsigyti nuosavybės teisėmis Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties Nr. 2-19020-375/2014 pagrindu, jų vertė 2016-11-16 – 66 600 Eur, atsakovei jie priklauso nuosavybės teise nuo įregistravimo viešajame registre teisėtai, nes šie duomenys nėra nuginčyti. Atsakovės verslo pobūdis - šilumos tiekimo veikla, kurią ji tiekia Kauno lopšeliui darželiui „( - )“, ( - ) vidurinei mokyklai. Todėl teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas atsakovei atlaisvinti žemės sklypą, pašalinant atsakovei nuosavybės teise priklausančius pastatus – mazuto siurblinę ir kitus inžinierinius statinius, atmestinas, nes būtų pažeista atsakovės nuosavybės teisių į jos statinius apsauga, šie statiniai įsigyti teisėtu būdu.

229.

23Teismas nurodė, kad šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikė ne vieną taikos sutarties projektą dėl atlygintinio servituto už naudojimąsi žeme, tačiau abi šalys nesutarė dėl jo dydžio. Teismo vertinimu, kadangi sandoris, kurio pagrindu atsakovė naudojasi žemės sklypu, teismo tvarka pripažintas negaliojančiu ne dėl statinių savininkės kaltės, o dėl pačios ieškovės, kaip institucijos, kaltės, išnuomojant atsakovei sklypą ne aukciono tvarka ieškovės valia, todėl atsakovei, kaip statinių savininkei, gali būti atlyginama LR CK 4.102 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis žemės sklypo savininko lėšomis rinkos kaina.

2410.

25Kadangi nuomos sutartis, kurios pagrindu buvo atsakovės naudojamasi žemės sklypu, teismo tvarka pripažinta negaliojančia ne dėl statinių savininkės kaltės, teismas sprendė, jog jai turi būti suteikiama teisė kitu teisėtu būdu, nustatant žemės servitutą, dėl kurio, nagrinėjant bylą sutiko ieškovė, tačiau dėl jo atlygintinio dydžio nesutiko atsakovė, ar pan. naudotis žemės sklypu. Tai nekliudo šalims tiesiogiai tartis dėl servituto nustatymo bei dėl servituto atlygintinumo, tai yra jo dydžio.

2611.

27Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, sprendė, kad atsakovės atstovo advokato V. A. prašymas priteisti 3 025 Eur dėl patirtų advokato atstovavimo išlaidų iš ieškovės tenkinamas iš dalies, nes visą šią sumą už teiktas teisines paslaugas jam sumokėjo grynais pinigais jo sutuoktinė, dirbanti UAB „Šilumininkas“, O. A., dėl ko teismas įžvelgė atsakovės suinteresuotumą. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės atstovo procesinį elgesį teikiant prašymus atidėti bylos nagrinėjimą dėl taikos sutarties sudarymo, prašomą priteisti iš ieškovės atsakovei sumą – 3 025 Eur, sumokėtą už atsakovei teiktas teisines paslaugas, sumažino iki 756,25 Eur, atsižvelgdamas į patenkintus ieškinio reikalavimus.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2912.

30Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Šilumininkas“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; pakeisti Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo dalį, kuria priteista iš ieškovės atsakovės naudai 753,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir padidinti bylinėjimosi išlaidų sumą iki 2 000 Eur arba, patenkinus apeliacinį skundą, priteisti atsakovės naudai 3 025 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme; priteisti iš ieškovės atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3112.1.

32Pirmosios instancijos teismo išvada, jog neva tarp šalių nėra ginčo dėl 2014 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjos įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902 (toliau – Įsakymas) ir Valstybinės žemės ne aukciono būdu nuomos sutarties Nr. 8SŽN-331 (toliau – Sutartis) panaikinimo, prieštarauja byloje esantiems įrodymams bei padaryta pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles. Apeliantė pažymi, kad tiek procesiniuose dokumentuose (atsiliepimas į ieškinį), tiek bylą nagrinėjant teisme 2018 m. lapkričio 12 d. teismo posėdžio metu priešingai nei nurodė teismas, atsakovės atstovas nesutiko su ieškovės ieškinio reikalavimais bei prašė juos atmesti. Be to, šalys, siekdamos susitarti ir sudaryti taikos sutartį, turi teisę daryti viena kitai nuolaidas ir atitinkamai tartis dėl tam tikrų sąlygų, tačiau vien projektiniai taikos sutarties pasiūlymai negali būti pagrindu išvadai, kad neva tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo ginčo dėl Įsakymo ir nuomos Sutarties pripažinimo negaliojančiais.

3312.2.

34Nors teismas pripažino negaliojančiu Įsakymą, tačiau visiškai nepaisė atsakovės atstovo reikalavimo, pareikšto ir išsakyto 2018 m. lapkričio 12 d. vykusio teismo posėdžio metu, dėl senaties taikymo jo pripažinimui negaliojančiu. Ieškovė praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą savo pačios priimtiems įsakymas ir sprendimui nuginčyti, todėl pirmos instancijos teismas, esant atsakovės reikalavimui, turėjo taikyti ieškinio senatį ir negalėjo pripažinti negaliojančiu Įsakymą. Dėl atsakovės, kaip atsikirtimų pagrindo dėl ieškinio senaties taikymo Įsakymo ginčijimui, skundžiamame sprendime apskritai nėra pasisakyta.

3512.3.

36Pirmosios instancijos teismo vertinimu, mazuto siurblinė, kurios pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio, yra priskirtina prie ūkinės veiklos pobūdžio statinių, skirtų tarnauti pagrindiniam daiktui, o kiemo statiniai, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžinieriniai statiniai, priskirtini prie neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo statinių, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui, todėl pastatui - mazuto siurblinei ir kitiems inžinieriniams statiniams - kiemo statiniams eksploatuoti žemės sklypas negalėjo būti išnuomotas ne aukciono būdu. Apeliantė pažymi, kad nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose aiškiai nurodytos daiktų (mazuto siurblinės ir kitų statinių) pagrindinės naudojimo paskirtys — atitinkamai pagalbinio ūkio ir kiti inžinieriniai statiniai (kiemo įrengimai). Vadinasi, priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, šie įrenginiai turi aiškiai apibrėžtą jų naudojimo paskirtį. Be to, padarydamas nurodytas išvadas teismas visiškai nenurodė, kodėl mazuto siurblinė ir kiemo statiniai yra skirti tarnauti pagrindiniam daiktui bei apskritai, koks tai yra tas minimas sprendime pagrindinis daiktas.

3712.4.

38Pirmosios instancijos teismas apsiribojo vien CK ketvirtosios knygos nuostatų išvardinimu, tačiau visiškai sprendime nepasisakė dėl ginčui aktualių CK 6.551 straipsnio 2 dalies, LR žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto, LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nuostatų taikymo nagrinėjamo ginčo atveju, nenagrinėjo, ar yra sąlygų visetas, reikalingas Įsakymą ir Sutartį pripažinti negaliojančiais. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašais, nei mazuto siurblinė, nei kiti inžinieriniai statiniai — kiemo statiniai, nepatenka į LR žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte išvardintus atvejus, kuomet nėra galima sudaryti valstybinės žemės nuomos sutarties be aukciono. Nagrinėjamos bylos atveju mazuto siurblinė ir kiemo statiniai nėra nei laikinieji statiniai, nei inžinieriniai tinklai, nei neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Be to, mazuto siurblinės paskirtis yra pagalbinio ūkio, tuo tarpu įstatyme kaip išimtis yra nurodyta ūkinės veiklos pobūdžio statinys, kuris tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba ko priklausiniui. Pagalbinio ūkio paskirtis ir ūkinės veiklos pobūdžio statinys nėra ta pačios sąvokos, o be to, teisės aktuose konkrečiai nėra net detalizuota kas tai apskritai yra ūkinės veiklos pobūdžio statiniai. Vien tai, kad nekilnojamojo turto registre mazuto siurblinės kaip daikto naudojimo paskirtis nurodyta pagalbinio ūkio, nereiškia, kad mazuto siurblinė priskirtina ūkinės veiklos pobūdžio statiniui. Taigi, nebuvo nei faktinių, o juo labiau — teisinių, kliūčių sudaryti ginčijamą Sutartį be aukciono.

3912.5.

40Teismas neįvertino ir tai, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, Sutartyje nurodytu adresu, t. y. ( - ), atsakovei nuosavybės teises priklausančių statinių, t. y. pastato — mazuto siurblinės, unikalus Nr. ( - ), bei kitų inžinierinių statinių — kiemo statinių (mazuto rezervuaras c1, mazuto cisternos c2, c3, mazuto surinkėjai k5, k6, katilinės kaminas b6), unikalus Nr. ( - ), apskritai nėra. Mazuto siurblinė ir kiti statiniai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklype, esančiame adresu ( - ). Šią aplinkybę, be kita ko, patvirtina ir ieškovės ieškinio 5 lapo 5 pastraipa, kurioje žemės sklypo adresas nurodomas ( - ), nors ieškinio reikalavime nurodytas visiškai kitas adresas, t. y. ( - ). Kadangi ieškovė bylos nagrinėjimo metu netikslino savo reikalavimų, o bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas, todėl vien dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiais Įsakymą ir Sutartį yra nepagrįstas ir negalėjo būti patenkintas.

4112.6.

42Teismas, skundžiamu sprendimu pripažindamas Įsakymą ir Sutartį negaliojančiais, nepasisakė dėl restitucijos, nors atsakovė visą laiką nuo pat Sutarties sudarymo mokėjo nuomos mokestį. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį, t. y. taikoma restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis).

4312.7.

44Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų (advokato teisinei pagalbai apmokėti) priteisimo klausimą, nepagrįstai įvertino atsakovės atstovo elgesį kaip netinkamą dėl neva reiškiamų prašymų atidėti bylos nagrinėjimą dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, taip pat be teisinio pagrindo atsakovės atstovo advokato V. A. sutuoktinės darbą atsakovės įmonėje laikė kaip tariamą suinteresuotumą bei pagrindu mažinti bylinėjimosi išlaidas. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovė bylos nagrinėjimo metu tinkamai vykdė savo procesines teises ir pareigas, jomis nepiktnaudžiavo, todėl teismas, sumažindamas prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, netinkamai pritaikė CPK 93 straipsnio nuostatas.

4513.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4713.1.

48Pagal teisės aktų nuostatas, ne kiekvienas ant valstybinės žemės sklypo esančio pastato savininkas ar nuomininkas turi teisę be aukciono išsinuomoti valstybinės žemės sklypą, o tik tas, kurio pastatas nėra priskirtinas prie laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų bei neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinių, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Taip pat teisė be aukciono išsinuomoti tam tikro dydžio kitos paskirties valstybinės žemės sklypą ar jo dalį siejama su asmens nuosavybės ar nuomos teise valdomais statiniais, esančiais pageidaujamame išsinuomoti valstybinės žemės plote. Tik asmuo, turintis valstybinės žemės sklype savarankiškai funkcionuojančių statinių, turi teisę reikalauti sudaryti žemės nuomos sutartį dėl šiems statiniams eksploatuoti reikalingo valstybinės žemės ploto.

4913.2.

50Kasacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant ginčą dėl teisės ne aukciono būdu nuomotis valstybinę žemę, esminę reikšmę turi ne sklype esančių statinių registravimo duomenys (kuriuos byloje akcentavo ieškovė), bet faktinės situacijos vertinimas, ar žemės sklype yra vykdoma veikla, susijusi su statinių naudojimu. Kilus ginčui, ar asmeniui turi būti išnuomotas valstybinės žemės sklypas, reikia įvertinti, ar tokiam asmeniui priklausantys statiniai ir įrenginiai atitinka įstatyme nurodytus kriterijus. Būtina sąlyga yra ta, kad valstybinės žemės sklypas turi būti reikalingas statiniui eksploatuoti ir naudoti pagal jo paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2010). Be to, statinys de jure (pagal teisę, teisiškai) negali būti naudojamas pagal paskirtį, t. y. statinio naudingosios savybės teisine prasme negali būti pritaikytos jo valdytojo poreikiams patenkinti, jeigu tokio statinio statyba nėra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-313/2018). Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias valstybinės žemės išnuomojimo ne aukciono būdu sąlygas, vadovavosi naujausia teismų praktika, dėl ko priėmė tinkamą, teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

5113.3.

52Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5514.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Todėl teisėjų kolegija patikrina skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal pateikto apeliacinio skundo argumentus.

5715.

58Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos ne aukciono būdu, nutraukimo, teisinių prielaidų žemės nuomai ne aukciono būdu nustatymo.

5916.

60Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nustatė, jog ( - ) yra valstybei priklausantis 0,2175 ha ploto žemės sklypas, unikalaus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) (1 t. b. l. 37). 2014 m. rugsėjo 9 d. atsakovė UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių su prašymu išsinuomoti 0,2175 ha ploto valstybinės žemės sklypą ( - ) (1 t. b. l. 40-41). Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjas 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902 nutarė išnuomoti UAB „Šilumininkas“ kitos paskirties valstybinės žemės sklypą kadastro Nr. ( - ) ( - ). 2014 m. spalio 15 d. Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus, ir atsakovė UAB „Šilumininkas“ sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį (1 t. b. l. 33-35), kuria ne aukciono būdu atsakovei buvo išnuomotas 51 metų laikotarpiui 0,2175 ha ploto valstybinės žemės sklypas ( - ). Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė nuomojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

6117.

62Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Ši CK nuostata detalizuota Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte, kuriame nurodyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (nutarimo redakcija, galiojanti nuo 2015 m. vasario 11 d.) 28 punkte.

6318.

64Iš nurodyto teisinio reguliavimo darytina išvada, kad būtinos sąlygos atsirasti Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtintai asmens teisei be aukciono išsinuomoti valstybinės žemės sklypą yra tokios: žemės sklypas turi būti užstatytas šiam asmeniui priklausančiais statiniais ar įrenginiais ir jis turi būti naudojamas šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad, esant teisminiam ginčui dėl to, ar asmeniui ne aukciono tvarka turi būti išnuomojamas arba parduodamas valstybinės žemės sklypas, užstatytas jam priklausančiais statiniais ir įrenginiais, reikia nustatyti ir įvertinti, ar šie statiniai ir įrenginiai yra natūroje ir ar jie atitinka įstatyme nurodytus kriterijus.

6519.

66Byloje nustatyta, kad išnuomotame UAB „Šilumininkas“ kitos paskirties valstybinės žemės sklype kadastro Nr. ( - ) atsakovei priklausančių nekilnojamojo turto objektų nėra (1 t. b. l. 37). UAB „Šilumininkas“ priklausantys nekilnojamojo turto objektai, kurie minimi šioje byloje – mazuto siurblinė, kiti statiniai – mazuto cisternos, katilinės kaminas, mazuto surinkėjas (1 t. b. l. 53, 54, 103, 104) yra žemės sklype ( - ), kurio plotas 6,5466 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (1 t. b. l. 46-61). Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ne aukciono būdu išnuomotame žemės sklype ( - ) atsakovei UAB „Šilumininkas“ jokių nekilnojamojo turto objektų, statinių nėra. Šią aplinkybę atsiliepime į ieškinį nurodė pati atsakovė, pažymėjusi, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, adresu ( - ), atsakovei nuosavybės teises priklausančių statinių, t. y. pastato - mazuto siurblinės bei kitų inžinierinių statinių - kiemo statinių apskritai nėra, mazuto siurblinė ir kiti statiniai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklype, esančiame adresu ( - ) (1 t. b. l. 100, 10 ir 11 pastraipos). Kad ( - ), atsakovei nuosavybės teises priklausančių statinių, t. y. pastato - mazuto siurblinės bei kitų inžinierinių statinių - kiemo statinių nėra, atsiliepime į ieškinį nurodė ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (1 t. b. l. 85, devinta pastraipa).

6720.

68Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutarties 17-19 pastraipose nustatytas aplinkybes ir nurodytą ginčo santykio teisinį reglamentavimą, sprendžia, jog nebuvo jokių faktinių ir teisinių pagrindų išnuomoti UAB „Šilumininkas“ valstybinės žemės sklypo ( - ) ne aukciono tvarka. Sudarant 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-331 buvo pažeistos CK 6.551 straipsnio 2 dalyje, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte ir LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatos. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino negaliojančia 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-331 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-902, kurio pagrindu ir buvo sudaryta ginčo nuomos sutartis.

6921.

70Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė ieškinio senaties terminą reglamentuojančias materialinės teisės normas ir kad ieškovė pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą savo pačios priimtiems įsakymas ir sprendimui ginčyti. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas) ir prievolės įvykdymo termino pabaigos momentas (objektyvusis kriterijus), nuo kurio prasideda ieškinio senaties termino eiga reikalavimui. Byloje nustatyta, kad ieškovė, gavusi Žemės ūkio ministerijos 2016 m. balandžio 14 d. raštą Nr. 1ZP-31(5.99) dėl „Darbo grupės, sudarytos Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3D-24“ atlikto tyrimo dėl 2014-2015 metais Kauno miesto teritorijoje sudarytų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių teisėtumo patikrinimo“, 2016 m. birželio 6 d. raštu kreipėsi į atsakovę (1 t. b. l. 11-12) su įspėjimu, kad po dviejų mėnesių nuo šio rašto gavimo su atsakove bus nutraukta 2014 m. spalio 15 d. valstybinės žemės nuomos ne aukciono tvarka sudaryta sutartis. Teisėjų kolegija todėl laiko, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 7 d. prasidėjo ieškinio senaties termino eiga, nes nuo šio momento ieškovė turėjo galimybę ir pareigą ginti savo pažeistas turtines teises įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi atsakovė nesutiko nutraukti gera valia minėtos žemės sklypo nuomos sutarties, ieškovė 2017 m. lapkričio 21 d. pateikė ieškinį Kauno apylinkės teisme atsakovei (1 t. b. l. 1). Reikalavimui dėl nuomos sutarties nutraukimo įstatymų leidėjas yra nustatęs bendrą 10 metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Esant šioms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio senaties termino pareikšti reikalavimui dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ieškovė nepraleido.

7122.

72Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog teismas nagrinėjamu atveju privalėjo taikyti restituciją ir priteisti atsakovei jos sumokėtą nuomos mokestį už ginčo žemės sklypą. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs restitucijos taikymo pagrindus, kuri taikoma tuomet, kai asmuo gavo turtą dėl sandorio, kuris pripažintas negaliojančiu ab initio (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju yra nustatyta, kad atsakovė nuo 2014 m spalio 15 d. naudojosi išnuomotu ginčo žemės sklypu, todėl pagrįstai už jį mokėjo nustatytą žemės nuomos mokestį. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas negaliojančia ginčo nuomos sutartį, nepripažino jos negaliojančia nuo sudarymo momento, todėl apeliantės siūloma restitucija negalima.

7323.

74Teisėjų kolegija atmeta apeliantės teiginius, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje. Nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovė turėjo 3025 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti (2 t. b. l. 57-60). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgęs į patenkintų atmestų ieškovės reikalavimų apimtį, pagrįstai priteisė atsakovei iš ieškovės 756,25 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

75Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

7624.

77Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, j. a. k. 188704927, reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame registre įregistravo draudimą perleisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“, j. a. k. 132205975, nuosavybės teise priklausančią mazuto siurblinę, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinierinius) – kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), taip pat uždraudė atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“, j. a. k. 132205975, dalyvauti bet kokiuose sandoriuose, susijusiuose su šiais nekilnojamaisiais objektais, išskyrus sandorius, kurie tiesiogiai susiję su šio ieškinio reikalavimų įvykdymu, bei uždraudė tretiesiems asmenims nukreipti išieškojimą į minėtus nekilnojamuosius objektus, taip pat uždraudė uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“, j. a. k. 132205975, atlikti remonto, rekonstrukcijos ar renovacijos darbus, kapitalinį remontą ar kitaip pertvarkyti (išskyrus pašalinimą, nukėlimą, nugriovimą) nurodytus nekilnojamuosius objektus, bei uždraudė atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus žemės sklype ( - ). Pirmosios instancijos teismas paliko galioti taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki įsiteisės teismo sprendimas byloje, tačiau nenusprendė dėl laikinųjų apsaugos priemonių po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Byloje atmetus ieškinį dalyje dėl įpareigojimo pašalinti pastatą - mazuto siurblinę, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinieriniai) - kiemo statinius (mazuto rezervuaras cl, mazuto cisternos c2, c3, mazuto surinkėjai k5, k6. katilinės kaminas b6), unikalus Nr. ( - ), Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

78Dėl bylos baigties

7925.

80Įvertinusi nustatytas bylos faktines aplinkybes, byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes ir nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą (CPK 185 straipsnis), taip pat tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias valstybinės žemės nuomą ne aukciono tvarka, todėl pagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą dėl sudarytos žemės nuomos sutarties panaikinimo bei atmetė ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis atlaisvinti 0,2175 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pašalinant pastatą - mazuto siurblinę, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinieriniai) - kiemo statinius (mazuto rezervuaras cl, mazuto cisternos c2, c3, mazuto surinkėjai k5, k6. katilinės kaminas b6), unikalus Nr. ( - ). Atsižvelgusi į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės UAB „Šilumininkas“ apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

83Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: viešame registre įregistruotą draudimą perleisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“ (j. a. k. 132205975) nuosavybės teise priklausančią mazuto siurblinę, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinierinius) – kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), taip pat draudimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“ (j. a. k. 132205975) dalyvauti bet kokiuose sandoriuose, susijusiuose su nurodytais nekilnojamaisiais objektais, išskyrus sandorius, kurie tiesiogiai susiję su šio ieškinio reikalavimų įvykdymu, bei draudimą tretiesiems asmenims nukreipti išieškojimą į šiuos nekilnojamuosius objektus, draudimą uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“ (j. a. k. 132205975) atlikti remonto, rekonstrukcijos ar renovacijos darbus, kapitalinį remontą ar kitaip pertvarkyti (išskyrus pašalinimą, nukėlimą, nugriovimą) žemės sklype esančius nekilnojamuosius objektus, bei draudimą atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ).

84Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Šilumininkas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl 2014 m. rugsėjo 29 d.... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad remiantis CK 4.12 straipsniu, pagrindiniais daiktais... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad ginčo statiniai – mazuto siurblinė, kurios naudojimo... 20. 8.... 21. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę savo... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikė ne vieną... 24. 10.... 25. Kadangi nuomos sutartis, kurios pagrindu buvo atsakovės naudojamasi žemės... 26. 11.... 27. Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, sprendė, kad... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 12.... 30. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Šilumininkas“ prašo panaikinti Kauno... 31. 12.1.... 32. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog neva tarp šalių nėra ginčo dėl... 33. 12.2.... 34. Nors teismas pripažino negaliojančiu Įsakymą, tačiau visiškai nepaisė... 35. 12.3.... 36. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, mazuto siurblinė, kurios pagrindinė... 37. 12.4.... 38. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo vien CK ketvirtosios knygos nuostatų... 39. 12.5.... 40. Teismas neįvertino ir tai, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro... 41. 12.6.... 42. Teismas, skundžiamu sprendimu pripažindamas Įsakymą ir Sutartį... 43. 12.7.... 44. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų (advokato teisinei pagalbai... 45. 13.... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 47. 13.1.... 48. Pagal teisės aktų nuostatas, ne kiekvienas ant valstybinės žemės sklypo... 49. 13.2.... 50. Kasacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad... 51. 13.3.... 52. Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. 14.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. 15.... 58. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl valstybinės žemės nuomos... 59. 16.... 60. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nustatė, jog ( - )... 61. 17.... 62. Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 63. 18.... 64. Iš nurodyto teisinio reguliavimo darytina išvada, kad būtinos sąlygos... 65. 19.... 66. Byloje nustatyta, kad išnuomotame UAB „Šilumininkas“ kitos paskirties... 67. 20.... 68. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutarties 17-19 pastraipose nustatytas... 69. 21.... 70. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios... 71. 22.... 72. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog teismas... 73. 23.... 74. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės teiginius, jog pirmosios instancijos... 75. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 76. 24.... 77. Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 78. Dėl bylos baigties... 79. 25.... 80. Įvertinusi nustatytas bylos faktines aplinkybes, byloje esančius įrodymus,... 81. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 82. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 83. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytas... 84. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....