Byla B2-1639-221/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, susipažinusi su pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vitstoga“ pareiškimu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Laugina“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Vitstoga“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti atsakovei UAB „Laugina“ bankroto bylą.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Pareiškėja nurodo, kad 2013 m. gruodžio 30 d. išsiuntė pretenziją – įspėjimą dėl įsiskolinimo padengimo atsakovei registruotu laišku (RN902325857LT), kuris įteiktas atsakovei 2014 m. sausio 2 d. Iš kartu su pareiškimu pridedamų dokumentų matyti, kad pretenzija – įspėjimas dėl įsiskolinimo buvo surašyta 2013 m. gruodžio 4 d., tačiau AB Lietuvos paštas kvitas, patvirtinantis registruoto laiško išsiuntimą, yra 2013 m. gruodžio 30 d., todėl nėra aišku, ar pagal minėtą kvitą buvo išsiųsta būtent 2013 m. gruodžio 4 d. pretenzija – įspėjimas. Pareiškėjas nurodo, kad registruotas laiškas buvo atsakovei įteiktas 2014 m. sausio 2 d., tačiau, remiantis AB Lietuvos paštas viešos pašto siuntų paieškos rezultatais pagal suteiktą siuntos Nr. RN902325857LT nustatyta, kad minėta pašto siunta 2014 m. sausio 30 d. perduota kurjeriui/laiškininkui arba palikta pašte, kad būtų įteikta, todėl nėra aišku, ar ji buvo tinkamai įteikta.

7Taip pat, kaip minėta, ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis imperatyviai nustato, jog pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog ji įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą reikalavimą, t. y. ar atsakovei išsiuntė pareiškimo bei jo priedų nuorašus.

8CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Tuo tarpu pareiškėja į bylą pateikė netinkamai patvirtintus priedus. Pareiškimą pasirašė UAB „Vitstoga“ direktorius A. V., tačiau kartu su pareiškimu nėra pateikti įrodymai, kad jis yra minėtos įmonės direktorius, pareiškimas nėra patvirtintas UAB „Vitstoga“ antspaudu.

9Taigi, pripažintina, jog pareiškėja neįrodė, jog ji tinkamai laikėsi įstatymo nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis, 4 dalis). Tik tinkamai įvykdęs visus ĮBĮ 6 straipsnyje numatytus reikalavimus, kreditorius įgyja teisę pareikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

10Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta galimybės pareiškėjai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vitstoga“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Laugina“ atsisakyti priimti.

13Nutarties patvirtintą kopiją nusiųsti pareiškėjai.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai