Byla 2VP-6547-639/2020
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal antstolio A. S. pareiškimą, suinteresuoti asmenys V. B. individuali įmonė „( - )“, uždaroji akcinė bendrovė „(duoenys neskelbtini)“, ir jos vadovas M. A. dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

41. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose 2020 m. gegužės 27 d. gautas pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimas dėl baudos skyrimo, kuriuo prašoma už antstolio reikalavimo neįvykdymą, skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ vadovui M. A. skirti baudą.

5Teismas konstatuoja:

62. iš pareiškime nurodytų aplinkybių bei prie jo pridėtų įrodymų nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą – vykdomojoje byloje Nr. 0010/20/00198, kuri pradėta pagal 2020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 1811,02 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos V. B. individualios įmonės (toliau - IĮ) „( - )“ naudai.

73. 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu Nr. S1e-15854 „dėl informacijos pateikimo“ skolininkė įpareigota pateikti antstoliui informaciją apie skolininkei priklausantį turtą (vykd. b. l. 49). Antstolis 2020 m. vasario 21 d. priėmė turto arešto aktą Nr. S1e-17350, kurio areštuotas skolininkei priklausantis turtas - skolininkei UAB „( - )“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą taip pat areštuotos transporto priemonės. Minėtu aktu antstolis įpareigojo skolininkę ne vėliau kaip per tris darbo dienas areštuotas pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 46-47). Minėtu aktu skolininkė taip pat įpareigota nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias dienas nuo turto arešto akto gavimo momento pateikti antstoliui įmonės kasos knygą. 2020 m. gegužės 7 d. patvarkymu Nr. S1e-42418 UAB „( - )“ vadovas buvo pakartotinai įpareigotas įvykdyti 2020 m. vasario 21 d. turto arešto akto Nr. S1e-17350 ir 2020 m. vasario 18 d. patvarkymo reikalavimus. Procesiniai dokumentai išsiųsti įmonės vadovui registruota pašto siunta vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir Juridinių asmenų registre nurodytu elektroniniu paštu ( - ) (vykd. b. l. 48, 50, 55, 56). Minėti dokumentai laikomi įteiktais tinkamai skolininkės vadovui. Duomenų apie patvarkymų įvykdymą byloje nėra.

84. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, teismas konstatuoja, kad skolininkės UAB „( - )“ vadovas yra tinkamai informuotas apie jam nustatytą antstolio pareigą. Įsiteisėjusį antstolio patvarkymą vykdyti privaloma. Nuo patvarkymo įteikimo dienos skolininkės vadovas antstoliui nepateikė duomenų apie įmonės turtinę padėtį ir kasos knygos, nepranešė apie nepateikimo priežastis, nepateikė kitos antstolio reikalautos informacijos. Dėl to yra teisinis pagrindas konstatuoti, jog M. A. nevykdė teisėtų antstolio nurodymų.

95. 2020 m. birželio 12 d. teisme gautas UAB „( - )“ nemokumo administratorės UAB „( - )“ įgalioto asmens D. Š. pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodoma, kad 2020 m. gegužės 20 d. Klaipėdos apygardos teismas iškėlė „( - )“ bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė UAB „( - )“.

106. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolio pareiškimą nepateikė.

11Teismas konstatuoja:

127. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną juridinio asmens vadovui (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

139. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis.

1410. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/20/00198, kuri pradėta pagal 2020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 1811,02 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos V. B. IĮ „( - )“ naudai.

1511. 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu Nr. S1e-15854 „dėl informacijos pateikimo“ skolininkė įpareigota pateikti antstoliui informaciją apie skolininkei priklausantį turtą (vykd. b. l. 49). Antstolis 2020 m. vasario 21 d. priėmė turto arešto aktą Nr. S1e-17350, kurio areštuotas skolininkei priklausantis turtas - skolininkei UAB „( - )“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą taip pat areštuotos transporto priemonės. Minėtu aktu antstolis įpareigojo skolininkę ne vėliau kaip per tris darbo dienas areštuotas pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 46-47). Minėtu aktu skolininkė taip pat įpareigota nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias dienas nuo turto arešto akto gavimo momento pateikti antstoliui įmonės kasos knygą. 2020 m. gegužės 7 d. patvarkymu Nr. S1e-42418 UAB „( - )“ vadovas buvo pakartotinai įpareigotas įvykdyti 2020 m. vasario 21 d. turto arešto akto Nr. S1e-17350 ir 2020 m. vasario 18 d. patvarkymo reikalavimus. Procesiniai dokumentai išsiųsti įmonės vadovui registruota pašto siunta vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir Juridinių asmenų registre nurodytu elektroniniu paštu ( - ) (vykd. b. l. 48, 50, 55, 56).

1612. CPK 604 straipsnyje įtvirtina, jog procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus). CPK 6241 straipsnyje numatyta - procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais elektroninių ryšių priemonėmis pagal šio kodekso 1751 straipsnio 9 dalį, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog visi antstolio siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti skolininkės vadovui, tačiau UAB „( - )“ antstolio reikalavimų neįvykdė ir reikalaujamos informacijos nepateikė, nepranešė apie nepateikimo priežastis.

1713. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis Nr. 3K-3-454/2009). Pagal CPK 645 straipsnio 1 dalis skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už tokių reikalavimų neįvykdymą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 straipsnio 2-3 dalys).

1814. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti. Asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio reikalavimą, neturi teisės atsisakyti ją teikti, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga ir ar ji bus pagal įstatymus panaudota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 27 d. nutartis Nr. 3K-3-270/2011).

1915. Skolininkas vykdydamas antstolio reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą ir perdavęs ar neperdavęs atitinkamo turto bei dokumentų, privalo apie tai informuoti antstolį. Neįvykdžius antstolio reikalavimų, atsirado teisinis pagrindas M. A. taikyti teisines sankcijas (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Duomenų, kad 2020 m. vasario 21 d. turto arešto akte, 2020 m. vasario 18 d. patvarkyme bei 2020 m. gegužės 7 d. patvarkyme nurodyti įpareigojimai būtų įvykdyti arba neįvykdyti dėl objektyvių priežasčių, byloje nėra, taip pat antstoliui nepateikta informacijos.

2016. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad šie UAB „( - )“ vadovo M. A. veiksmai apsunkina vykdomųjų bylų vykdymą, todėl antstolio prašymas dėl baudos skyrimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 177, 178 , 185 straipsniai, 585 straipsnio 2,3 dalys, 616 straipsnio 1 dalis, 645 straipsnio 2 dalis).

2117. Juridinis asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas vykdančio asmens teisėtus reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad būtent įmonės direktorius atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1 dalis), už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą skirtina bauda. Nustatant baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad bauda šioje vykdomojoje byloje skiriama pirmą kartą, nėra duomenų apie objektyvias ir nuo vadovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių neįvykdytas antstolio patvarkymas, o UAB „( - )“ 2020 m. vasario 18 m. įpareigojimu buvo įspėta apie galimybę skirti baudą, bei baudos dydį už antstolio reikalavimo nevykdymą, bei į tai, kad M. A. yra UAB „( - )“ vadovas.

2218. Pažymėtina, kad 2020 m. gegužės 20 d. Klaipėdos apygardos nutartimi Nr. eB2-815-642/2020 skolininkei buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB („duomenys neskelbtini“) nutartis įsiteisėjusi (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Teismas atkreipia dėmesį, jog antstolio reikalavimai skolininkei buvo nustatyti ir į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo antstolis kreipėsi dar iki bankroto bylos skolininkei UAB „( - )“ iškėlimo. Skolininkė atsiliepimo į antstolio pareiškimą nepateikė, antstolio reikalavimų nevykdymo priežasčių nenurodė. Bankroto administratoriaus pateiktas pranešimas apie bankroto bylos skolininkei iškėlimą nėra laikomas atsiliepimu.

2319. Dėl to teismas konstatuoja, kad bendrovės vadovas M. A. veikdamas vienasmeniškai pagal įstatymo nuostatas ir nevykdydamas antstolio įpareigojimų bei neatsakydamas į antstolio reikalavimą dėl informacijos, nebuvo apdairus ir atsakingas bei nepagrįstai atsisakė vykdyti antstolio A. S. pateiktus vykdomuosius dokumentus. Tai, jog antstolio reikalavimų vykdymo metu M. A. galimai ruošė bendrovės dokumentus pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nepateisina vadovo ir neįrodo, jog skolininkės vadovas neturėjo galimybių įvykdyti antstolio reikalavimus. Nurodytos aplinkybės nesudarė jam pagrindo nevykdyti antstolio reikalavimų, tačiau teismas į šias aplinkybes atsižvelgia nustatydamas skiriamos baudos dydį.

2420. Įvertinus tai, kas nurodyta ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, „( - )“ vadovui – direktoriui M. A. skirtina 100,00 Eur bauda (CPK 3 straipsnio 1,7 dalys, 177, 178, 185, 585, 616 straipsniai). Tuo antstolio pareiškimas tenkintinas. Pažymėtina, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 585 straipsnio 2 dalimi, 593 straipsniu, 645 straipsniu, teismas

Nutarė

26antstolio A. S. pareiškimą tenkinti.

27Už antstolio reikalavimo nevykdymą skirti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ į. k. ( - ), vadovui M. A., a.k. ( - ), vienkartinę baudą -100 Eur už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 6800).

28Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/20/00198 grąžinti pareiškėjui antstoliui A. S..

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal antstolio A. S.... 3. Teismas... 4. 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose 2020 m. gegužės 27... 5. Teismas konstatuoja:... 6. 2. iš pareiškime nurodytų aplinkybių bei prie jo pridėtų įrodymų... 7. 3. 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu Nr. S1e-15854 „dėl informacijos... 8. 4. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, teismas konstatuoja, kad... 9. 5. 2020 m. birželio 12 d. teisme gautas UAB „( - )“ nemokumo... 10. 6. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolio pareiškimą nepateikė.... 11. Teismas konstatuoja:... 12. 7. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją... 13. 9. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų... 14. 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio A. S. žinioje yra... 15. 11. 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu Nr. S1e-15854 „dėl informacijos... 16. 12. CPK 604 straipsnyje įtvirtina, jog procesiniai dokumentai, siunčiami... 17. 13. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra... 18. 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad antstolis turi teisę... 19. 15. Skolininkas vykdydamas antstolio reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą... 20. 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad šie UAB „( - )“... 21. 17. Juridinis asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas... 22. 18. Pažymėtina, kad 2020 m. gegužės 20 d. Klaipėdos apygardos nutartimi... 23. 19. Dėl to teismas konstatuoja, kad bendrovės vadovas M. A. veikdamas... 24. 20. Įvertinus tai, kas nurodyta ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 26. antstolio A. S. pareiškimą tenkinti.... 27. Už antstolio reikalavimo nevykdymą skirti uždarosios akcinės bendrovės... 28. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/20/00198 grąžinti... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...