Byla eB2-144-480/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Telkša ir ko“ nemokumo administratorės UAB „Ad acta“ įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, kad įvykdė visus kreditorių susirinkimo pavedimus. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, atliktos visos likvidavimo procedūros, įmonėje jokio turto nėra.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkintinas.

5Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

6Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Telkša ir ko“ likvidavimo procedūra buvo pradėta iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

7Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Telkša ir ko“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“. 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvirtinti įmonės kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2017 m. rugsėjo 20 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus (CPK 31 straipsnio 8 punktas). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014). Taigi bankroto proceso operatyvumas savaime nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

9Nemokumo administratorės įgaliotas asmuo teismui pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. gruodžio 13 d. pažymą Nr. (12.4)-AD5-22461, patvirtinančią, kad BUAB „Telkša ir ko“ su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos yra atsiskaičiusi.

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 36 018,58 Eur sumai.

11Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog BUAB „Telkša ir ko“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose BUAB „Telkša ir ko“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. BUAB „Telkša ir ko“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

12Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsniu, 155 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

14pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“, juridinio asmens kodas 302491280, registruotos buveinės adresas: ( - ), veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

15Įpareigoti nemokumo administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje ir 27 straipsnio 3 dalyje.

16Sprendimo kopiją išsiųsti nemokumo administratorei, įpareigojant apie priimtą teismo sprendimą informuoti kreditorius, taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Garantinio fondo administratoriui.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai