Byla I-7363-38/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Petro Viščinio (pranešėjas) ir Rasos Ragulskytės – Markovienės,

2sekretoriaujant Rasai Rackevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjoms D. B. ir N. Š., atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Danutei Martinkevičienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Junesta“ atstovams Vytautui Jazukevičiui, advokatams Rokui Stabingiui ir Vytautui Valašinui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjų D. B. ir N. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Junesta“ dėl sprendimo, patikrinimo akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4Pareiškėjos D. B. ir N. Š. (toliau – ir pareiškėjos) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. (100)-11.55-23 „Dėl teritorijos, esančios tarp Lazdynėlių ir Lietaus gatvės, Vilniuje, detaliojo plano“; įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundus; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-167 ir įpareigoti atsakovą pakartoti detaliojo plano sprendinių patikrinimo procedūrą.

5Pareiškėjos nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) pagal galiojančius teisės aktus privalėjo patikrinti, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, atlikti bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolę, taip pat patikrinti, ar sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjos mano, kad VAVA netinkamai atliko šias savo pareigas, nes neįvertino detaliojo planavimo metu padarytų ir jų skunduose nurodytų teisės pažeidimų.

6Pareiškėjos teigia, kad VAVA neteisingai interpretavo Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. reikalavimus. Prieš pradedant ruošti detalųjį planą turėjo būti pakeistas bendrasis planas, kuriame daugiaaukštė statyba nebuvo numatyta. Detaliojo planavimo sprendinių ruošimui turėjo būti taikomos įstatymo nuostatos, galiojusios planavimo sąlygų išdavimo metu. Nuorodos į 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-746 “Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ daromos nepagrįstai, nes jis neatitinka (prieštarauja) Teritorijų planavimo įstatymui.

7Pareiškėjos nurodė, kad VAVA neįvertino esminių svarstymo su visuomene nuostatų pažeidimų. Pagal 2004-07-16 LR Vyriausybės nutarimą Nr.904 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr.1079 “Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo planavimo organizatorius atlieka teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras. Planavimo organizatorius padarė tokius procedūrų pažeidimus, kurie esmingai pažeidė viešo svarstymo su visuomene procedūras: teigiamą išvadą VAVA pateikė su visuomene neapsvarstytiems detaliojo plano sprendiniams; pareiškėjai, būdami kaimyninių sklypų savininkai, nėra gavę pranešimo apie pradedamą rengti detalųjį planą ir kt.; planavimo organizatoriaus surašyti ir pasirašyti protokolai yra suklastoti; visuomenė nevertino poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

8Taip pat pareiškėjos nurodė, kad VAVA nevertino argumentų dėl netinkamos insoliacijos skaičiavimų, atstumo iki naujai statomo statinio užstatymo ir leistino užstatymo ploto. Pareiškėjos taip pat prašo teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-11).

9Pareiškėjos taip pat pateikė teismui prašymą ištirti ar 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ Nr. 1-746 atitinka Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. reikalavimams. Iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje prašė sustabdyti 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ Nr. 1-746. (b.l. 150-152).

10Teismo posėdžio metu pareiškėjos prašė skundą patenkinti skunde nurodytais motyvais.

11Atsakovas VAVA su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą nurodė, kad teismo nagrinėjamoje byloje 2007-07-05 Lietuvos administracinio teismo nutartyje yra išdėstytos nuostatos, kad patikrinimo aktas pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių ir negali reikšti jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-746 “Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ galioja visa savo apimtimi, nors ir yra apskųstas. Pareiškėjų reikalavimai dėl aukštingumo ir intensyvumo apribojimų, kurie nustatyti Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m., negalėjo būti taikomi UAB “Junesta” rengiant detalųjį planą, nes planavimo sąlygos buvo išduotos 2004-04-30, kas reiškia, kad minėtas dokumentas baigiamas rengti galiojant Vilniaus miesto bendrajam planui – dok. reg. Nr. 301, patvirtintam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998-12-18 sprendimu Nr. 292.

13Atsakovas pažymėjo, kad planavimo organizatorius į visus pateiktus visuomenės pasiūlymus atsakė raštu, tačiau šių atsakymų 2004-07-16 LR Vyriausybės nutarime Nr.904 nustatyta tvarka pareiškėjai neskundė. Taip pat nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras, derindamas detalųjį planą, įvertino insoliacijos reikalavimus ir projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolu konstatavo, kad parengtas detalusis planas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Įvertinus STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” reglamentuojamus atstumus, atsakovo nuomone UAB “Junesta” parengto detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Atsakovas patikrinęs aukščiau minėto detaliojo plano projektą ir nenustatęs projekto rengimo, derinimo ir viešo svarstymo su visuomene proceso ir procedūrų bei teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų esminių pažeidimų, 2007-04-03 patikrinimo aktu Nr.(100)-11.81-167 pateikė teigiamą išvadą ir siūlymą Vilniaus miesto savivaldybei minėtą detalųjį planą tvirtinti su sąlyga (b.l. 159-164).

14Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą patenkinti. Paaiškino, kad teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo metu nenagrinėjami skundai, tikrinamas tik detalusis planas, savivaldybė tvirtindama planą į siūlymus gali neatsižvelgti. Palaiko atsiliepime į skundą nurodytus motyvus.

15Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija palaikė atsakovo poziciją ir prašė pareiškėjų skundo netenkinti. Atsiliepime į skundą nurodė, kad

162007-03-03 d. VAVA teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktas pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių. Pareiškėjų skundo argumentas, kad rengiant ginčo detalųjį planą dėl teritorijos, esančios tarp Lazdynėlių ir Lietaus gatvės, Vilniuje, planavimo organizatorius negalėjo remtis Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. nuostata (leidžiančia rengti detaliuosius planus, nekeičiant Savivaldybės bendrojo plano, tuo atveju, jei keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo panaudojimo būdas) nelaikytinas pagrįstu. Nepriklausomai nuo detaliojo plano sąlygų išdavimo momento, detalusis planas rengiamas, tvirtinamas vadovaujančiais galiojančiais teisės aktais, išskyrus pačiuose teisės aktuose nustatytas išimtis.

17Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad nėra nusižengta STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” reikalavimams, nes tarp suplanuoto daugiabučio gyvenamojo namo užstatymo ribos ir A. A. Š. priklausančiame sklype esančio pastato ribos yra apie 25 m. atstumas, taigi darytina išvada, kad atstumas tarp pastatų yra didesnis nei naujojo statinio aukštis (16 m.). Pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d. 7 p. tikslas yra pasiektas, nes planavimo organizatorius atsižvelgė į visuomenės pasiūlymus ir sumažino planuojamų pastatų maksimalų aukštį nuo 31 m iki 19 m. (b.l. 136-139).

18Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Junesta” palaikė atsakovo poziciją ir prašė pareiškėjų skundo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjos 2004-07-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.904 pagrindu ir numatyta tvarka niekada nėra skundusios rengiamo detaliojo plano sprendinių, neteikė viešojo svarstymo su visuomene metu pasiūlymų planavimo organizatoriui UAB „Junesta“. Įsigaliojus Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. naujai redakcijai atsirado teisinės prielaidos planuoti žemės sklype daugiaaukštę statybą nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano. Pažymėjo, jog į visus viešojo svarstymo su visuomene metu gautus pasiūlymus buvo atsakyta laiku, sumažino rengiamo statyti pastato aukštį nuo 31 m iki 19 m, nepažeidė planavimo organizatoriaus pareigos informuoti nekilnojamųjų daiktų savininkus, kurių sklypai ribojasi su planuojama teritorija. Detaliojo plano patikrinimui pateikė perteklinį dokumentą – Vilniaus visuomenės sveikatos centro nurodymu atliktą teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos visuomenės poveikio sveikatai vertinimo ataskaitą, kuri po šiame centre atliktos ekspertizės pripažinta tinkama. Nurodė, kad teritorijos detaliojo plano projektas yra suderintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, įvertintas teigiamai. Padarant teigiamas išvadas dėl detaliojo plano projekto buvo atsižvelgta į insoliaciją, rengiamų statyti statinių užstatymo intensyvumą, atstumus tarp statinių (b.l. 66-72).

19Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus motyvus. Nurodė, kad pareiškėja Š. neturi toje teritorijoje jokios nuosavybė, žemės sklypas priklauso jos tėvams. Pareiškėjos B. sklypas nesiriboja su sklypu, kuriame statomi namai. Planuojant buvo atsižvelgta į visuomenės interesus.

20Skundas atmestinas.

21Ginčas yra kilęs dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. (100)-11.55-23 „Dėl teritorijos, esančios tarp Lazdynėlių ir Lietaus gatvės, Vilniuje, detaliojo plano“ ir 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167, kuriuo yra pateikta teigiama išvada dėl teritorijos tarp Lazdynėlių ir Lietaus gatvės, Vilniuje, detaliojo plano patikrinimo akto.

22LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 3 ir 4 dalys (1995-12-12 Nr I-1120 su vėlesniais jo pakeitimais) nustato, kad Detalusis planas yra teritorijos planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos), o detalusis teritorijų planavimas yra savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, jas pakeisti arba panaikinti (minėto įstatymo). Tokiu būdu yra reglamentuota rengiamo dokumento (Detaliojo plano) paskirtis, įvardijami tikslai, kurių siekiama atliekant detalųjį teritorijų planavimą. Detaliojo plano pagrindu nustatomos žemės sklypo ribos ir sąlygos, kokią veiklą bus leidžiama plėtoti atitinkamai suplanuotame žemės sklype, kaip jis bus toliau panaudojamas. Detaliojo planavimo metu gali būti keičiamos iki to laiko žemės sklypui nustatytos naudojimo sąlygos ir veikla. Tai reiškia, kad detalusis teritorijų planavimas yra sureglamentuotas veiksmas, norint pakeisti iki to laiko buvusias žemės sklypo naudojimo sąlygas, tuo pačiu suteikiant teisę žemės sklype vystyti kitą negu buvo iki tol veiklą (keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir pobūdį).

23Detaliojo plano rengimą, tikrinimą, tvirtinimą atitinkamoje savivaldybės taryboje be minėto Teritorijų planavimo įstatymo nustato ir eilė kitų teisės aktų: 2004-05-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr D1-239 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos “Detaliųjų planų rengimo taisyklės”, 1996-09-18 LR Vyriausybės Nutarimu Nr 1079 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos “Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai”, 2004-04-23 Aplinkos ministro įsakymu Nr D1-200 patvirtintas (su vėlesniais pakeitimais) “Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas”.

24Nagrinėjant pareiškėjų skundą remiamasi šiais ir kitais teisiniais aktais, taip pat atsakovo VAVA, trečiųjų suinteresuotų asmenų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, UAB “Junesta” atsiliepimuose išdėstytais argumentais, pateiktais į bylą įrodymais, išreikalautais į bylą Žemės sklypo (kad. Nr. ( - )) Lazdynėlių g. Vilniuje detaliojo plano dokumentais (toliau teismo sprendime – “Detaliojo plano dokumentai”).

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 d. įsakymu Nr.D1-200 patvirtintame “Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos apraše“ numatyta, kad tik apskrities viršininko administracija tikrina parengtus teritorijų planavimo dokumentus. VAVA, patikrinusi UAB „Junesta“ parengtą detaliojo plano projektą priėmė teigiamą išvadą ir siūlymą Vilniaus miesto savivaldybei minėtą detalųjį planą tvirtinti. Pareiškėjos nenurodė, kokios aukščiau minėto 2004-04-23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-200 nuostatos yra pažeistos. Šio įsakymo 8 p. yra numatytas tikrinimo dalykas, kurio vertinimas priklauso tik VAVA kompetencijai.

26UAB “Junesta” pateikė VAVA tikrinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) Lazdinėlių g. Vilniuje (toliau sprendime – “Žemės sklypas”) Detaliojo plano dokumentus.

27Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 1 p. numatyta, kad aprašas reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų tikrinimą, kurį atlieka teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančios institucijos. Šioje byloje tokį tikrinimą turėjo atlikti ir atliko VAVA. Šios tvarkos aprašo 3 p. numatyta, kad dokumentų tikrinimas – tai bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo dokumentų sprendinių atitikimo planavimo sąlygoms, dokumentų rengimo, viešojo svarstymo, derinimo procedūrų ir sprendinių atitikimo Teritorijų planavimo įstatymui ir kitų teisės aktų reikalavimams patikrinimas. Atsakovas VAVA turėjo patikrinti Detaliojo plano dokumentus ar jie parengti pagal teisės aktų reikalavimus, ar buvo tinkamai atliktos reikiamos procedūros prieš tvirtinant detalųjį planą Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ir duoti savo išvadą. 2007-04-03 VAVA buvo priimtas Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr.(100)-11.81-167, kuriuo patvirtinta (išvada teigiama), kad Detaliojo plano dokumentai parengti tinkamai ir toks planas gali būti tvirtinamas. Pareiškėjos, ginčydamos šį aktą, nurodo jog Detaliojo plano dokumentai parengti netinkamai, netinkamai atlikta eilė esminių plano rengimo procedūrų, todėl aktas yra nepagrįstas, jį būtina panaikinti.

28Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos apraše nėra numatyta kaip gali būti skundžiamas patikrinimo aktas. Pareiškėjos savo skunde nenurodo šio akto apskundimo teisinio pagrindo. Tvarkos 19 – 20 punktuose numatyta pasekmės tuo atveju, jei duodama neigiama išvada. Tačiau teismas, siekdamas atskleisti bylos esmę, nagrinėja patikrinimo akto pagrįstumą, pateiktų tikrinti Detaliojo plano dokumentų atitikimą teisės normoms.

29Pareiškėjos nurodo, kad tvirtinant aktą nebuvo atsižvelgta į Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. pažeidimus, todėl aktas yra nepagrįstas. Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. numato Bendrojo teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo ir keitimo taisykles. 2004-04-30 Vilniaus m. savivaldybės administracija padarė numatomo rengti detaliojo plano proceso ir procedūros nagrinėjimo išvadą, kurioje numatė Žemės sklypo planavimo tikslą : “… bendrojo plano sprendinių keitimas (infrastruktūros paskirties žemės naudojimo būdo keitimas į gyvenamąją paskirtį), statybos reglamentų nustatymas …”. Šios išvados pagrindu 2004-04-30 UAB “Junesta” buvo išduotos sąlygos rengti Žemės sklypo detalųjį sklypą. Sąlygose buvo numatyta, kad Žemės sklypui galioja Vilniaus m. bendrojo plano Nr 301 sprendiniai. Pagal UAB “Junesta” pateiktos į bylą Vilniaus m. Bendrojo plano ištrauką (bendras planas galiojo 2004-2005 metais) Žemės sklypui buvo nustatytas infrastruktūros paskirties naudojimo būdas (ištraukoje Žemės sklypas nuspalvintas pilka ir balta spalva) ir jokių gyvenamųjų namų statybą (mažaaukščių, daugiaaukščių) Žemės sklype Bendrasis planas nenumatė. Faktiškai Žemės sklypas buvo užstatytas laikinaisiais metaliniais garažais. Sąlygų išdavimo dienai UAB “Junesta” galėjo planuoti Žemės sklype tik infrastruktūros objektų statybą, o keičiant šį naudojimo būdą į gyvenamąją paskirtį buvo būtina pakeisti toje dalyje ir Vilniaus m. bendrąjį planą (tuo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 3 d. redakcija). Pareiškėjos skunde nepagrįstai nurodo, kad tokių sąlygų nebuvo galima išduoti. Bendrojo plano keitimas (jo tvarka, pagrindai) buvo numatyti Teritorijų planavimo įstatyme ir toks keitimas (atlikus reikiamas procedūras) buvo galimas.

302004-09-28 LR Teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (įsigaliojo 2004-10-16) 2 straipsnis papildė iki to laiko galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnį nauja 4 dalimi. Buvo numatyta išimtis, kada nereikia keisti bendrojo plano keičiant teritorijos naudojimo būdą ir paskirtį. Taikyti šią išimtį buvo galima tada, kai “ … keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą tvirtina savivaldybės taryba) …”. Tokia 12 str. 4 d. redakcija nustatė, kad keičiant žemės sklypų, kuriuose yra taršūs gamybinės paskirties objektai, paskirtį nereikia prieš tai ar kartu keisti ir bendrojo plano sprendinių. Taip pat buvo nustatyta, kad naudojant kitai paskirčiai žemės sklypus kuriuose buvo taršūs gamybiniai objektai, būtina atsižvelgti, kad toks keitimas nesukeltų neigiamų pasekmių ateityje naudojantis šiais sklypais, gyvenimo juose ir aplinkos kokybei (pvz. kai rengiamasi statyti gyvenamuosius namus ant buvusių pramonės atliekų sąvartynų, ant žemės sklypų kuriuose yra užkastos radiacinės ar kitos cheminės medžiagos galinčios sukelti neigiamas pasekmes gyvenimo ir naudojimosi sklypu kokybei ir pan.). Pareiškėjos nepagrįstai siaurina šios teisės normos paskirtį ir taikymą skunde nurodydamos, kad taikant šią išimtį reikia atsižvelgti tik į tai, kiek toks žemės naudojimo būdo pakeitimas turės įtakos šalia esančių žemės sklypų naudotojams. Visų pirma turi būti atsižvelgiama į tai, ar žemės sklypo užterštumo lygis leidžia žemės sklypą naudoti kitai paskirčiai (nagrinėjamu byloje atveju – ar ant Žemės sklypo galima iš vis statyti gyvenamuosius namus). Juk renovavus ar išvalius žemės sklypus, pašalinus taršius objektus (šiuo atveju metalinius garažus), tik sumažinamas ar iš vis pašalinamas kaimyninių sklypų naudotojams taršos poveikis, pagerinama aplinka. Tai, kad ant Žemės sklypo rengiamasi statyti gyvenamuosius namus, negali daryti neigiamo poveikio aplinkinių žemės sklypų naudotojams, nes gyvenamieji namai nėra priskirti taršiems objektams.

312005-03-23 Vilniaus m. savivaldybės taryba savo sprendimu Nr. 1-746 patvirtino tokį sąrašą. Šio sąrašo 7.1. punktas numato, kad metalinių garažų masyvai yra taršios gamybinės paskirties objektas. Sprendimo priėmimo dienai Žemės sklypas buvo užstatytas metaliniais garažais, todėl atsirado paskutinė sąlyga, kuri įgalino UAB “Junesta” toliau rengti Detaliojo plano dokumentus. Pareiškėjos nepateikė jokių įrodymų, kad Sprendimas Nr. 1-746 yra neteisėtas. Atsakovas, kiti bylos dalyviai savo atsiliepimuose nurodė, kad priimant pareiškėjų skundžiamą aktą (ir nagrinėjant bylą teisme) buvo vadovautasi šiuo Sprendimu ir nėra jokių duomenų, kad sprendimas būtų panaikintas. Teismas nenustatė jokių aplinkybių, kad atsakovui priimant skundžiamame akte teigiamą išvadą, nebūtų galima vadovautis 2005-03-23 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-746.

32Pareiškėjos nepateikė teismui įrodymų, kad Detaliojo plano projektas nebuvo pateiktas svarstyti visuomenei. Teismas nustatė, kad į bylą pateikti dokumentai įrodo, jog Detaliojo plano projektas buvo tinkamai apsvarstytas su visuomene ir šios procedūros tinkamai atliktos. Vienas iš teritorijų planavimo tikslų yra suderinti fizinių asmenų ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų (LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d. 7 p.). Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. reglamentuoja koks turi būti detaliojo teritorijų planavimo procesas. Jis susideda iš 4 etapų. Baigiamasis etapas susideda iš dviejų stadijų : pirma stadija - teritorijų planavimo dokumentų sprendinių viešo svarstymo su visuomene, derinimo su institucijomis, ginčų nagrinėjimo ir antra stadija – dokumentų tvirtinimo : tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiose instancijose, tvirtinimas savivaldybės taryboje ir registravimas teritorijų planavimo registre.

33Be Teritorijų planavimo įstatymo septintame skirsnyje numatytų teritorijų planavimo viešumo visuomenės dalyvavimą teritorijų planavimo procese reglamentuoja ir 1996-09-18 LR Vyriausybės Nutarimu Nr 1079 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinti “Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai”(toliau sprendime – Nuostatai). Iš UAB “Junesta” pateiktų atsakovui VAVA dokumentų matosi, kad 2004-11-12 spaudoje buvo pranešta, jog pradėtas rengti Žemės sklypo Detalusis planas, iki 2005-05-25 surengto viešojo susirinkimo iš visuomenės pusės buvo pateikti tik du pasiūlymai dėl Detaliojo plano projekto, o susirinkimo metu pateikti dar papildomi 6 pasiūlymai. Visi pasiūlymai buvo registruoti (Nuostatų 35 p.).. Kaip matosi iš pateikto Detaliojo plano projekto, buvo planuojama statyti namus nuo 3 aukštų su mansarda iki 8 aukštų su mansarda, o aukščiausias namas buvo planuojamas statyti 31 m. aukščio. Visuomenės atstovai siūlė nestatyti aukštesnių kaip 3-4 aukštų namų, įrengti lietaus vandens kanalizaciją. Visiems pareiškėjams UAB “Junesta” per 10 darbo dienų (Nuostatų 11 p.) davė atsakymus. Duomenų, kad per 1 mėnesį (Nuostatų 43 p.) nuo atsakymo gavimo kas nors būtų atsakymus skundęs, į bylą nepateikta. UAB “Junesta”, atsižvelgdama į gautus pasiūlymus, pakoregavo savo projektą ir 2005-11-21 susirinkimui pateikė ir antrą projektą, organizuodama pakartotinį viešą svarstymą (susirinkimą). Iki šio susirinkimo ir jo metu pateiktame antrame (patikslintame) Detalaus plano projekte buvo numatyta statyti namus kaip ir pirmame projekte – 4 aukštų (3 aukštų su mansarda), o kiti namai sumažinti iki 5 aukštų (4 aukštai su mansarda) minimalus statinių aukštis 16 m, maksimalus 19 m. Jokių duomenų, kad UAB “Junesta” vardu būtų teikiami ar gauti susirinkimo metu kokie nors pasiūlymai dėl antrojo projekto, į bylą pareiškėjos nepateikė. Nuostatų 39 p. imperatyviai numato, kad po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebepriimami. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjų skunde minimų pažeidimų dėl esminių svarstymo su visuomene nuostatų pažeidimų nenustatyta.

34Nepagrįstas ir pareiškėjų teiginys, kad planavimo organizatorius UAB “Junesta” pažeidė Nuostatų 27.2 p., raštu neinformavęs besiribojančių su planuojamu Žemės sklypo teritorija esančių kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų. Nuostatų 28 p. numato, kad tuo atveju, jei besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu teritorijoje susidaro daugiau negu 10 nekilnojamųjų daiktų savininkų, tai Nuostatų 27.1. p. numatytos informacijos šiems savininkams galima ir nesiųsti, o reikiamą informaciją būtina paskelbti spaudoje. Iš UAB “Junesta” pateiktų rašytinių įrodymų matosi, kad Nuostatų 27.2. ir 28 p.p. numatytų savininkų yra daugiau kaip 10, o reikiama informacija buvo paskelbta spaudoje. Pareiškėja N. Š. nepateikė jokių duomenų, kad yra žemės sklypo Vilniuje savininkė (sklypas priklauso jos tėvams, įgaliojimo atstovauti juos teisme N. Š. nepateikė). Pareiškėjos D. B. ir jos sutuoktiniui priklausantis sklypas (kas matosi iš pateikto detaliojo plano projekto) nesiriboja su planuojama teritorija, todėl jai siųsti paštu informacijos UAB “Junesta” neprivalėjo.

352004-07-05 LR Sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-511 patvirtino naujas “Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklės”. Šių taisyklių 2 p. yra apibrėžta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas : “… planuojamos ūkinės veikla, kuri dėl savo pobūdžio, apimties ar numatomos veiklos ypatumų gali daryti poveikį visuomenės sveikatai.” Šių taisyklių 3.2. p. numatyta, kad nors pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus toks vertinimas ir nėra privalomas, tačiau atlikus atranką, toks vertinimas gali būti atliktas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atranka yra visuomenės sveikatos saugos ekspertizė (Taisyklių 5 p.). Tokią atranką apskrities mastu atlieka visuomenės sveikatos centrai apskrityse (šiuo konkrečiu atveju – Vilniaus visuomenės sveikatos centras).

36Pabaigus Detaliojo plano rengimo baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių viešą svarstymą su visuomene, šie sprendiniai turi būti dar derinami su eile institucijų. Iš UAB “Junesta” pateiktų įrodymų ir rašytinių įrodymų, esančių Detaliojo plano dokumentuose matosi, kad pabaigus planavimo dokumentų sprendinių viešą svarstymą, UAB “Junesta” pateikė parengtus sprendinius ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Šiame derinimo etape 2006-07-17 Vilniaus visuomenės sveikatos centras sprendimu ir protokolu Nr. 07 (pateikti į bylą su Detaliojo plano dokumentais), nustatė (protokolo 11 p.), kad UAB “Junesta” privalo atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Pagrindu nurodyta tai (protokolo 10 p.), kad infrastruktūros paskirties žemės sklype planuojama vystyti mažaaukštę ir daugiaaukštę gyvenamųjų namų statybą, o planuojamas sklypas patenka į šalia esančiu dideliu antžeminių garažų masyvo sanitarinės apsaugos zoną, kuri turi būti 50 m. nuo šių garažų. Tokiu būdu buvo konstatuota, jog planuojami statyti gyvenamieji namai bus statomi per arti nuo kitame (besiribojančiame) sklype esančių metalinių garažų, kas gali kelti pavojų naujai statomuose namuose ateityje gyvensiantiems žmonėms.

37Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Taisyklėse įvardintas kaip užsakovas, o šiuo konkrečiu atveju UAB “Junesta”) turi supažindinti visuomenę su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (Taisyklių 34 p.). Taisyklių 35 p. numato, kad visuomenė “… turi teisę teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) per 10 darbo dienų nuo informacijos apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos išvadų paskelbimo dienos .” Taisyklių 36 p. įpareigoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių gautus motyvuotus visuomenės pasiūlymus registruoti ir perduoti poveikio visuomenės sveikatai vertintojui, kuris Taisyklių 37 p. pagrindu “… įvertina motyvuotus visuomenės pasiūlymus, esant reikalui patikslina poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir teikia ją įstaigai, atlikusiai atranką. “

38Iš UAB Junesta” pateiktų ir į bylą išreikalautų Detaliojo plano dokumentų matosi, kad UAB “Junesta”, kaip planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) poveikio visuomenės sveikatos vertintoju pasirinko tokiam vertinimui atlikti turintį teisę juridinį asmenį UAB “Covi Baltic”, kurią pripažino ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras (minėto protokolo Nr. 07 šeštas punktas), Ši bendrovė padarė poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. UAB “Junesta” organizavo ataskaitos pristatymą visuomenei, ką įrodo pateiktas protokolas. Tą patį faktą patvirtina ir pareiškėjų pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Protokole nurodyta, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita perduodama įstaigai, atlikusiai atranka – Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Kaip matosi iš 2007-01-12 Vilniaus visuomenės sveikatos centro atliktos higieninės ekspertizės protokolo Nr. 119, UAB “Cowi Baltic” parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita buvo pripažinta tinkama ir patvirtinta. Ekspertizės protokole nurodyta, kad ataskaita parengta 2006-07-17 sprendimo Nr. 07 pagrindu ir joje išanalizuotas poveikis visuomenės sveikatai.

39Teismas konstatuoja, kad planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra teikiama susipažinti visuomenei ne aukščiau minėtų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatuose numatyta tvarka, o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklėse numatyta tvarka. Todėl pareiškėjų skunde nurodyti teiginiai, kad UAB “Junesta” kartu su Detaliojo plano projekto sprendiniais svarstymo su visuomene stadijoje privalėjo pristatyti ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, yra nepagrįsti, nes galiojusių Nuostatų 7.2. p., 29 p. buvo numatyta, jog kartu su detaliojo plano sprendiniais pateikiama susipažinti visuomenei poveikio aplinkai ataskaita (kas ir buvo padaryta Detaliojo plano aiškinamajame rašte), o ne poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

40Pareiškėjos nurodo, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą pateikė Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui. Iš pareiškėjų pateikto į bylą 2006-10-04 Valstybinio aplinkos sveikatos centro rašto Nr. S-01-12-794 matosi, kad šis centras Vilniaus m. individualiųjų gyvenamųjų namų statybos 227-osios bendrijos pirmininkui E. V. praneša, jog nesutinka su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Pareiškėjos šį raštą priešpastato Vilniaus visuomenės sveikatos centro atliktai ekspertizei, nurodydamos, jog turi būti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvertinta remiantis minėtu raštu. Vertinant šiuos du atskirus dokumentus atsižvelgiama į tai, kad minėtų Taisyklių 6 p. numato, jog poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atranką apskrities mastu gali atlikti visuomenės sveikatos centrai apskrityse, o jei atranką reikia atlikti kelių apskričių mastu, tai atranką atlieka Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizę atlikti ir joje išvadas pateikti turi teisę tik atranką atlikusi įstaiga (Vilniaus visuomenės sveikatos centras) ir tik toks aktas turi teisinę galią (Taisyklių 37 p., 38 p.). Valstybinio aplinkos sveikatos centras atrankos ir ekspertizės neatliko, minėtose taisyklėse tokia įstaiga nenumatyta, todėl rašte išdėstyta atskira nuomonė neturi įrodomosios reikšmės sprendžiant šią bylą.

41Pareiškėjo pateikė 2004-10-04, 2004-10-08, 2004-11-04 rašytus dokumentus. Šiuose dokumentuose yra pasisakoma dėl kito detaliojo plano, kurio svarstymas su visuomene buvo organizuojamas 2004-10-08 (detalusis planas dėl teritorijos Lazdynėlių g. 14). Šios teritorijos detalusis planas 2005-10-12 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr 1-925 yra patvirtintas. Pareiškėjų pateikti minėti dokumentai nieko bendro su nagrinėjama byla neturi.

42Iš UAB “Junesta” pateikto Vilniaus m. savivaldybės Nuolatinės komisijos 2007-03-(07-08) protokolo Nr. 58 matosi, jog Detaliojo plano projektas buvo suderintas ir teigiamai įvertintas Vilniaus m. savivaldybės administracijos. Pareiškėjos nurodo, kad statomo 4 aukštų (įskaitant mansardą) gyvenamais namas užstos jų sklypuose esantiems statiniams natūralų saulės apšvietimą ir šie pastatai statomi per arti jų sklypų ribų. Pareiškėja N. Š. nepateikė jokių duomenų, kad Vilniaus m. nuosavybės teise valdytų kokį nors sklypą. Tačiau UAB “Junesta” pateiktame detaliojo plano projekte yra pažymėta, kad su Žemės sklypu ribojasi sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ir sklypas priklauso A. A. Š. ir V. Š. (teismo posėdyje pareiškėja N. Š. nurodė, kad tai yra jos tėvai). Šiame sklype statomas statinys. Teismo posėdyje UAB “Junesta” atstovai pateikė brėžinį, iš kurio matosi, kad tarp Šiugždų statomo statinio ir projektuojamo statyti 4 aukštų 16 m. aukščio gyvenamojo namo yra 21 m. atstumas. 2003-12-24 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 705 patvirtinto Statybos techninio reglamento (STR 2.02.01:2004) “Gyvenamieji pastatai” 192.2 punkte numatyta, kad daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai turi būti išdėstyti taip, kad : atitiktų pastatų patalpų ir vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimus; netrukdytų natūraliam patalpų apšvietimui ir atitiktų natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. 193 p. numato, kad vadovaujantis trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos principu, 192.2 p.p. reikalavimai galioja kitiems naujai statomiems statiniams. Šie reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu atstumas nuo užstojančio statinio yra ne mažesnis negu jo aukštis. Daugiabučio gyvenamojo namo (užstojantysis statinys) aukštis 16 m., atstumas nuo jo iki Šiugždų sklype statomo statinio yra 21 m.. Tai įrodo, kad reikalavimai keliami insoliacijai yra nepažeisti. Pareiškėjos D. B. ir jos sutuoktiniui priklausantis sklypas (kadastrinis Nr. 0101-0068-0417) yra 60 m atstume nuo planuojamo statyti 4 aukštų namo (Detaliojo plano projektas, mastelis 1:500), todėl STR “Gyvenamieji namai” 192 ir 193 punktų reikalavimai yra išlaikyti. Vilniaus visuomenės sveikatos centras patvirtino, kad parengto detaliojo plano sprendiniai atitinka visuomenės saugos, taip pat ir insoliacijos reikalavimus.

43Pareiškėjos nepateikė objektyvių duomenų, kad Detaliajame plane numatyta užstatymo zona ir ateityje statomas 16 m. aukščio namas gali pažeisti jų ir kitų asmenų teisėtus interesus, kad atsakovas priimdamas skundžiamą aktą sukūrė prielaidas ginčams ir pretenzijoms ateityje ir todėl netinkamai atliko detaliojo plano kontrolės funkcijas. Pareiškėjos nenurodė ir nepagrindė kuo yra pažeidžiamos jų teisės, kad sklype Nr. 2 yra numatytas sprendinys dėl 35 proc. dydžio leistino užstatymo ploto, todėl teismas nevertina šio detaliojo plano sprendinio teisėtumo ir pagrįstumo.

44Pareiškėjos teiginiai, kad buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d reikalavimai, yra nepagrįsti. Vilniaus m. meras kitos institucijos galėjo tik peradresuoti planavimo organizatoriui UAB “Junesta” (o ne atsakovui VAVA) pareiškėjų raštus. Planavimo organizatorius atsižvelgė į gautus pasiūlymus (tame tarpe ir gautus per Vilniaus merą, Lazdynų seniūnijos seniūną) ir atitinkamai pakoregavo Detaliojo plano sprendinius, kurie buvo pakartotinai svarstomi 2005-11-21 (apie tai apsisakyta aukščiau). Teisės normos (paminėtos aukščiau) numatė kitą pasiūlymų ir skundų padavimo tvarką, terminus todėl Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. reikalavimai nebuvo pažeisti.

45Pareiškėjos pateikė į bylą prašymą, kad būtų ištirta, ar 2005-03-23 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-746 “Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo” atitinka LR Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. reikalavimus. Toks prašymas negali būti nagrinėjamas šioje byloje ABTĮ 111 str. 2 d. 3 p. pagrindu : teismo žinioje yra byla dėl šio ginčijamo sprendimo, teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl papildomai nagrinėti minėto Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumą nėra pagrindo.

46Atsakovas VAVA 2007-04-03 priimdamas Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 100-11.81-167 pagrįstai ir teisėtai įvertino UAB “Junesta” atliktas teritorijų planavimo procedūras, parengto Detaliojo plano sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (yra tinkamai atlikti privalomi planavimo proceso etapai, stadijos ar procedūros lemiančios Detaliojo plano sprendinius, šie sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus), todėl nėra jokio pagrindo naikinti VAVA 2007-04-03 priimto Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 100-11.81-167, kuriame padaroma išvada, kad UAB “Junesta” parengto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) Lazdinėlių g. Vilniuje detaliojo plano sprendiniai yra tinkami.

47Tais pačiais motyvais netenkintinas ir kitas pareiškėjų prašymas, nes atsakovas VAVA pagrįstai savo 2007-04-05 aktu Nr. 100-11.55-23 atsisakė tenkinti pareiškėjų skundus, nes šie skundai yra nepagrįsti.

48Pareiškėjos pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti

492005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ Nr. 1-746 galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. ABTĮ 71 str. numato, kad teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismui atmetus pareiškėjų prašymą ištirti 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“ Nr. 1-746 atitikimą LR Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d., nėra pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, kadangi šio akto galiojimas neturės įtakos sprendimo įvykdymui.

50Atmetus pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą, nėra pagrindo vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 1 d. tenkinti pareiškėjo prašymo dėl išlaidų atlyginimo, kadangi teisę gauti išlaidų atlyginimą turi šalis, kurios naudai priimtas sprendimas.

51Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaujantis LR ABTĮ 86 str.,87 str.,127 str.1d., teismas

Nutarė

52pareiškėjų D. B. ir N. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

53Prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.

54Netenkinti prašymo dėl išlaidų atlyginimo.

55Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Rackevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjoms 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinę bylą pagal... 4. Pareiškėjos D. B. ir N. Š. (toliau – ir... 5. Pareiškėjos nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija... 6. Pareiškėjos teigia, kad VAVA neteisingai interpretavo Teritorijų planavimo... 7. Pareiškėjos nurodė, kad VAVA neįvertino esminių svarstymo su visuomene... 8. Taip pat pareiškėjos nurodė, kad VAVA nevertino argumentų dėl netinkamos... 9. Pareiškėjos taip pat pateikė teismui prašymą ištirti ar 2005-03-23... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjos prašė skundą patenkinti skunde... 11. Atsakovas VAVA su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo pareiškėjų skundą... 12. Atsiliepime į skundą nurodė, kad teismo nagrinėjamoje byloje 2007-07-05... 13. Atsakovas pažymėjo, kad planavimo organizatorius į visus pateiktus... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą patenkinti.... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 16. 2007-03-03 d. VAVA teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktas... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija taip... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Junesta” palaikė atsakovo poziciją ir... 19. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundą... 20. Skundas atmestinas.... 21. Ginčas yra kilęs dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m.... 22. LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 3 ir 4 dalys (1995-12-12 Nr I-1120 su... 23. Detaliojo plano rengimą, tikrinimą, tvirtinimą atitinkamoje savivaldybės... 24. Nagrinėjant pareiškėjų skundą remiamasi šiais ir kitais teisiniais... 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 d. įsakymu Nr.D1-200... 26. UAB “Junesta” pateikė VAVA tikrinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 27. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 1 p. numatyta, kad... 28. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos apraše nėra numatyta kaip... 29. Pareiškėjos nurodo, kad tvirtinant aktą nebuvo atsižvelgta į Teritorijų... 30. 2004-09-28 LR Teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių... 31. 2005-03-23 Vilniaus m. savivaldybės taryba savo sprendimu Nr. 1-746 patvirtino... 32. Pareiškėjos nepateikė teismui įrodymų, kad Detaliojo plano projektas... 33. Be Teritorijų planavimo įstatymo septintame skirsnyje numatytų teritorijų... 34. Nepagrįstas ir pareiškėjų teiginys, kad planavimo organizatorius UAB... 35. 2004-07-05 LR Sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-511 patvirtino naujas... 36. Pabaigus Detaliojo plano rengimo baigiamojo etapo teritorijų planavimo... 37. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Taisyklėse įvardintas kaip... 38. Iš UAB Junesta” pateiktų ir į bylą išreikalautų Detaliojo plano... 39. Teismas konstatuoja, kad planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai... 40. Pareiškėjos nurodo, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą... 41. Pareiškėjo pateikė 2004-10-04, 2004-10-08, 2004-11-04 rašytus dokumentus.... 42. Iš UAB “Junesta” pateikto Vilniaus m. savivaldybės Nuolatinės komisijos... 43. Pareiškėjos nepateikė objektyvių duomenų, kad Detaliajame plane numatyta... 44. Pareiškėjos teiginiai, kad buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo... 45. Pareiškėjos pateikė į bylą prašymą, kad būtų ištirta, ar 2005-03-23... 46. Atsakovas VAVA 2007-04-03 priimdamas Teritorijų planavimo dokumento... 47. Tais pačiais motyvais netenkintinas ir kitas pareiškėjų prašymas, nes... 48. Pareiškėjos pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir... 49. 2005-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl... 50. Atmetus pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą, nėra pagrindo vadovaujantis LR... 51. Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaujantis LR ABTĮ 86 str.,87 str.,127... 52. pareiškėjų D. B. ir N. Š. skundą... 53. Prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.... 54. Netenkinti prašymo dėl išlaidų atlyginimo.... 55. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...