Byla I-403-426/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Henriko Sadausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas V. J. teismo prašo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovė, Agentūra, NMA) 2017 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. BR6-255 „Dėl skirtos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ (toliau – Sprendimas), kuriuo pareiškėjui 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1, kuriame deklaruotas 41,87 ha ŽIR („Žirniai“) plotas, persidengiantį plotą (41,64 ha), nebuvo skirta parama.

5Pareiškėjas nesutinka su šio Sprendimo dalimi ir teigia, kad nepagrįstai jam pritaikyta sankcija už dvigubą deklaravimą. Teigia, kad deklaruotas laukas 41,69 ha buvo apsėtas ir deklaruotas nuomos sutarčiai galiojant iki 2019 m. spalio 1 d. Pasėlius deklaravo gegužės 24 d. ir tik birželio

615 d. sužinojo, kad žemės nuomos sutartis nutraukta ir jam apie tai nepranešus. Teigia, kad teismas nuomos terminų neatstatė, bet pripažino jam priklausantį derlių, kuriuo pareiškėjas ir rūpinosi iki jo nuėmimo. Teigia, kad neteisingai pritaikytos sankcijos. Pažymi, kad nuomos mokestis buvo apskaičiuota nuo 2016 m. rugpjūčio 6 d. iki 2017 m. birželio 6 d., t. y. už dešimt mėnesių.

7Atsakovė nesutinka su skundu.

8Atsiliepime (b. l. 33–41) nurodo, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, kad 2017 m. Paraiškoje deklaruotas 72,35 ha plotas, o faktiškai nustatytas – 30,49 ha (72,35 ha – 41,64 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas susikirtimo plotas, kurio teisėtas valdymas nebuvo įrodytas) – 0,18 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) – 0,01 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) – 0,03 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) = 30,49 ha). Kadangi nebuvo įrodytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėtas žemės valdymas ir šiame lauke buvo nustatytas 0,18 ha bl9 plotas.

9Kadangi Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir

102016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-323 redakcija, toliau – Taisyklės).

11Atsakovas, įvertinęs tai, kad 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 nustatytas faktinis plotas (0,05 ha) nesiekė Taisyklių 7.6 papunktyje nustatyto mažiausio išmokomis remtino ploto (1,00 ha), vadovaujantis Taisyklių 7.6 papunkčiu, parama už minėtą lauką Pareiškėjui nebuvo skirta, o pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotus Pareiškėjui buvo apskaičiuota už 30,44 ha plotą, atitinkantį paramos teikimo reikalavimus (30,49 ha (faktinis plotas) – 0,05 ha (2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 faktinis plotas, kuris nesiekė Taisyklių 7.6 papunktyje nustatyto mažiausio išmokomis remtino ploto) = 30,44 ha x 62,78 Eur/ha = 1 911,02 Eur). Atsakovės vertinimu, nustatytas faktinis 2017 m. Paraiškoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas (30,49 ha) sumažinamas apskaičiuotu sankcijos dydžiu

12(62,79 ha), pagrindinė tiesioginė išmoka (už 30,44 ha plotą x 62,78 Eur/ha = 1 911,02 Eur) einamaisiais metais (2017 m.) pareiškėjui nemokama ir likusi sankcijos už neteisingą deklaravimą dalis perkeliama kaip ilgalaikė (taikoma nuo 2017 m. iki 2019 m.) į kitus metus (62,79 ha – 30,49 ha = 32,30 ha x 62,78 Eur/ha = 2 027,79 Eur).

13Akcentavo, kad nebuvo įrodytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėtas žemės valdymas ir šiame lauke buvo nustatytas 0,18 ha bl9 plotas, administruojant Pareiškėjo 2017 m. Paraišką buvo nustatyta, kad KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 faktinis plotas yra 0,05 ha (41,87 ha (2017 m. Paraiškoje KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 deklaruotas plotas) – 41,64 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 susikirtimo plotas, kurio teisėtas valdymas nebuvo įrodytas) – 0,18 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 bl9 plotas) = 0,05 ha), kad KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 faktinis plotas yra 0,05 ha (41,87 ha (2017 m. Paraiškoje KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 deklaruotas plotas) – 41,64 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 susikirtimo plotas, kurio teisėtas valdymas nebuvo įrodytas) – 0,18 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 bl9 plotas) = 0,05 ha).

14Atsakovas, įvertinęs tai, kad plotas, už kurį susietoji parama už baltyminių augalų auginimą sumažinta 1,5 skirtumo dalimi (62,745 ha), viršija 2017 m. Paraiškoje deklaruotą plotą, už kurį pareiškėjas prašo susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą (48,48 ha), vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 640/2014 19a straipsnio 1 dalimi, taikė sankciją už neteisingą deklaravimą – susietoji parama už baltyminių augalų auginimą sumažinama už 48,48 ha plotą.

15Atsižvelgiant į tai, kad įvertinus 2017 m. Paraišką nustatytas faktinis plotas, už kurį Pareiškėjas prašo susietosios paramos už baltyminių augalų auginimą (6,65 ha), sumažintas apskaičiuotu sankcijos dydžiu (48,48 ha), pagal 2017 m. Paraišką apskaičiuota susietoji parama už baltyminių auginimą (už 6,60 ha x 41,99 Eur/ha = 277,13 Eur) pareiškėjui einamaisiais metais nemokama, o likusi sankcijos už neteisingą deklaravimą dalis (už 41,83 ha plotą) buvo perkelta kaip ilgalaikė (taikoma nuo 2017 m. iki 2019 m.) į kitus metus (48,48 ha – 6,65 ha = 41,83 ha x 41,99 Eur/ha = 1 756,44 Eur).

16Pažymi, kad pagal civilinėje byloje žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo (2018 m. vasario 22 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-354-826/2018) buvo nuspręsta, kad teisėtas valdymas priklauso žemės sklypo savininkei, su kuria ir buvo nustatytas dvigubo deklaravimo atvejis ir teismas konstatavo, kad nuomos sutartis buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, nes pareiškėjas laiku nemokėjo nuomos mokesčio žemės sklypo savininkei. Akcentuoja, kad kai nustatomas dvigubo deklaravimo atvejis, vadovaujantis Taisyklėmis, būtina pateikti žemės valdymo dokumentus, šiuo atveju žemės dirbimo dokumentai nėra aktualūs.

17Pasak atsakovo, vertinant 2017 m. Paraišką buvo vadovaujamasi pareiškėjui aktualiomis teisės aktų nuostatomis ir viešuosiuose registruose esančia informacija bei atsižvelgta į teisminių ginčų baigtį dėl nuomos sutarties nutraukimo. Sprendime išsamiai, detaliai ir motyvuotai paaiškino taikomų sankcijų pagrindą Sprendimas yra detalus, išsamus ir pagrįstas teisės aktų normomis ir nustatytais faktais.

konstatuoja:

18Skundas atmestinas.

19Byloje kilęs ginčas dėl Sprendimo dalies, kuriuo pareiškėjui taikyta sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje ginčo dėl faktinių aplinkybių nėra, t. y. pareiškėjas 2017 m. gegužės 24 d. pateikė paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką Nr. 17-1012035986-A1-1 (toliau – 2017 m. Paraiška), kurioje deklaravo 30,44 ha žemės ūkio naudmenų plotą (b. l. 8–22). Agentūra, administruodama kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) pateiktais duomenimis, nustatė, jog kontrolinio žemės sklypo (toliau – KŽS) Nr. ( - ) lauko Nr. 1 dalis (0,01 ha), KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 dalis (0,03 ha), KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 dalis (0,18 ha) patenka į KŽS, kurio Gkodas yra bl9, ribas. Sprendime Agentūra, nustačiusi, kad KŽS Nr. ( - ) laukas Nr. 1 buvo deklaruotas kito pareiškėjo pateiktoje paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (susikirtimo plotas – 41,64 ha), pareiškėjui 2017 m. liepos 13 d. išsiuntė pranešimą (b. l. 81–82), prašydama pateikti paaiškinimą. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 6 d. (b. l. 58–59) paaiškinime nurodė, kad žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) (toliau – Žemės sklypas), valdo pagal nuomos sutartį, sudarytą nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. iki 2019 m. spalio 1 d. (b. l. 114–116) bei nurodė, kad birželio mėnesį sužinojo, jog nuomos sutartis vienašališkai nutraukta šių metų birželio 2 d. Pareiškėjui iš anksto nepranešus. Pateikė VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. rugpjūčio 13 d. išrašo kopiją (b. l. 60–61), kurioje nurodyta, kad Žemės sklypą valdo pagal 2014 m. rugpjūčio 7 d. nuomos sutartį, sudarytą su žemės sklypo savininke nuo 2014 m. rugpjūčio 13 d. iki 2019 m. spalio 1 d.; Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1734-439/2017 nuorašą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 62–63). Agentūroje 2017 m. spalio 30 d. gautas Žemės sklypo savininkės (R. Z.) pranešimas (reg. Nr. BR5.3-2287, b. l. 95) ir Tauragės rajono apylinkės teismo (b. l. 97–103), kuriuo V. J. ieškinys buvo atmestas, o R. Z. priešieškinis patenkintas, t. y. jai priteisti 2 4950,80 Eur skola už tai, kad pareiškėjas nemokėjo nuomos mokesčio. Pripažino, kad atsakovė pagrįstai vienašališkai prieš terminą nutraukė nuomos sutartį, todėl ir priteisė 2 417,58 Eur dydžio nesumokėtos žemės nuomos mokestį. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. sprendimą, kurio Pareiškėjo ieškinys dėl vienašališko 2014 m. rugpjūčio 7 d. Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir neteisėtu buvo atmestas, paliko nepakeistą (b. l. (b. l. 48–54).

20Agentūra 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. BR6-255 taikė sankcijas (b. l.(b. l. 3–7), pareiškėjo skundo argumentai susiję su dvigubo deklaravimo neteisingai nustatytu faktu. Pasak pareiškėjo, atsakovė netinkamai vertino faktą, jog nuomos sutartį vienašališkai nutraukė sklypo savininkė jo neįspėjusi, deklaruotas laukas buvo apsėtas žirniais ir deklaruotas galiojant nuomos sutarčiai.

21Byloje neginčytinai nustatyta, kad administruojant pareiškėjo 2017 m. Paraišką, KŽS

22Nr. ( - ) laukas Nr. 1 buvo deklaruotas kito pareiškėjo pateiktoje paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (susikirtimo plotas – 41,64 ha). Šių aplinkybių pareiškėjas ir neginčija, tik vertina, jog deklaravo šį lauką galiojant nuomos sutarčiai, taigi ir parama turėjo būti skirta jam.

23Atsakovė konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS

24Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėto žemės valdymo fakto.

25Pagal Taisyklių 82.3 papunktį, Agentūra nustačiusi didesnio kaip 0,3 ha deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei pareiškėjas deklaruoja plotus, valdomus kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis), ir nėra notariškai patvirtinta bei viešajame registre įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, jis privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, dvigubas deklaravimas neišsprendžiamas, Agentūra atlieka patikrą vietoje. Esant mažesniam kaip 0,3 ha persidengiančiam plotui, minėtų dokumentų nereikalaujama ir parama už šiuos plotus nemokama nė vienam pareiškėjui.

26Teismo vertinimu, Agentūra turėjo teisinį pagrindą reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų valdymo faktą patvirtinančius dokumentus.

27Pareiškėjas paaiškino, kad Žemės sklypą valdo nuomos sutarties pagrindu ir tik

282017 m. birželio 2 d. sužinojo, jog vienašališkai nuomos sutartis nutraukta. Remiantis civilinėje byloje Nr. e2-1734-439/2017 (2017 m. spalio 20 d. sprendimas įsiteisėjo 2018 m. vasario 22 d.) pareiškėjas jau 2017 m. kovo 1 d. gavęs atsakovės R. Z. 2017 m. vasario 23 d. pranešimo, kad dėl nesumokėto nuomos mokesčio, nutraukia sutartį bei uždraudė jam atlikti pavasario sėjos darbus. Taigi, pareiškėjas apsėjęs laukus, kaip teigia, galiojant nuomos sutarčiai, tačiau neįvertinęs, jog jau kilo ginčas dėl sutarties, kuria jis išsinuomojo Žemės sklypą ir jį vis tiek 2017 m. Paraiškoje deklaravo, prisiėmė asmeninę riziką jį deklaruodamas bei tikėdamasis gauti išmoką.

29Agentūros veiksmai, vertinant susidariusią situaciją, buvo teisėti. Šiuo atveju Agentūra vertino žemės sklypo savininkės bei pareiškėjo paaiškinimus.

30Taigi, Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1734-439/2017 pareiškėjo ieškinys dėl vienašališko Žemės sklypo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu yra neteisėtas. Taigi, atsakovės išvada, kad pareiškėjas neįrodė 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėto žemės valdymo yra pagrįsta. Vadovaujantis Taisyklių 82.3 papunkčiu, parama už 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1, kuriame deklaruotas 41,87 ha ŽIR („Žirniai“) plotas, persidengiantį plotą (41,64 ha) pareiškėjui nebuvo skirta pagrįstai. Minėta, jog tai, kad pareiškėjas lauką apsėjo žirniais ir jį, kaip teigia, dirbo, nepaneigia nustatytų aplinkybių.

31Pareiškėjo skundo argumentai, kad jis buvo apsėjęs lauką žirniais, taip pat lauką tręšė, prižiūrėjo, nekeičia susiklosčiusios situacijos vertinimo. Agentūrai priimant Sprendimą, teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs, taigi, atsakovė pagrįstai rėmėsi nustatytomis aplinkybėmis dėl nuomos sutarties teisinio vertinimo. Pareiškėjo skundo argumentai nepaneigia atsakovės veiksmų teisėtumo. Ta aplinkybė, kad pareiškėjas nesutinka su nuomos teisinių santykių nutraukimo teisiniu vertinimu, nekeičia šio ginčo esmės. Šioje byloje nuomos sutartiniai santykiai, t. y. mokesčio mokėjimas, terminas mokesčiui mokėti nevertintini. Esminė aplinkybė įrodyta, kad pareiškėjas nepagrindė teisėto žemės valdymo fakto. Žemės dirbimo dokumentai negali patvirtinti valdymo teisės (šiuo atveju nuomos). Pareiškėjas skunde būtent ir siekė, kad jam būtų išmokėta parama dėl ginčijamo dvigubo deklaravimo. Iš esmės kitų nesutikimo argumentų su Sprendime jam taikytomis sankcijomis nenurodė. Taigi, pareiškėjas, skunde nurodydamas nesutikimo su Sprendimu argumentus, ir apibrėžia ginčo ribas.

32Minėta, kad iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2017 m. Paraiškoje deklaruotas

3372,35 ha plotas, o faktiškai nustatytas – 30,49 ha (72,35 ha – 41,64 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas susikirtimo plotas, kurio teisėtas valdymas nebuvo įrodytas) – 0,18 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) – 0,01 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) – 0,03 ha (KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 nustatytas bl9 plotas) = 30,49 ha). Kadangi nebuvo įrodytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėtas žemės valdymas, bei į tai, kad šiame lauke buvo nustatytas 0,18 ha bl9 plotas, administruojant Pareiškėjo 2017 m. Paraišką buvo nustatyta, kad KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 faktinis plotas yra 0,05 ha (41,87 ha (2017 m. Paraiškoje KŽS Nr. ( - ) lauke Nr. 1 deklaruotas plotas) – 41,64 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 susikirtimo plotas, kurio teisėtas valdymas nebuvo įrodytas) – 0,18 ha (nustatytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 bl9 plotas) = 0,05 ha). Kadangi 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - ) lauko Nr. 1 nustatytas faktinis plotas (0,05 ha) nesiekė Taisyklių 7.6 papunktyje nustatyto mažiausio išmokomis remtino ploto (1,00 ha), todėl parama už aukščiau minėtą lauką Pareiškėjui nebuvo skirta pagrįstai. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad plotas, už kurį parama pagal MPŪV priemonę sumažinta 1,5 skirtumo dalimi (62,73 ha), viršija 2017 m. Paraiškoje pagal MPŪV priemonę deklaruotą plotą (46,90 ha), vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 640/2014 19a straipsnio 1 dalimi, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ (mažo nepalankumo vietovės) buvo taikoma sankcija už neteisingą deklaravimą – parama sumažinama už 46,90 ha plotą.

34Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje detalizuota, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, 2017 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-426-556/2017).

35Sprendime detaliai ir aiškiai nurodyti argumentai, kurie pagrindžia taikytinos sankcijos pagrįstumą, kurių sumų ir teisinio vertinimo pareiškėjas neginčijo. Teismo vertinimu, ginčijama Sprendimo dalis atitinka individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus. Darytina išvada, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai pagal suteiktą kompetenciją, tinkamai taikydama ginčo santykį reglamentuojančius teisės aktus, pareiškėjui pritaikė sankciją, ją pagrindė teisiniais motyvais. Remiantis pareiškėjo skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo sprendimą naikinti.

36Netenkinus pirminio reikalavimo, negali būti tenkinamas ir išvestinis – įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. Paraišką.

37Atsižvelgus į anksčiau šioj byloje išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

39Pareiškėjo V. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J.... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas V. J. teismo prašo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros... 5. Pareiškėjas nesutinka su šio Sprendimo dalimi ir teigia, kad nepagrįstai... 6. 15 d. sužinojo, kad žemės nuomos sutartis nutraukta ir jam apie tai... 7. Atsakovė nesutinka su skundu.... 8. Atsiliepime (b. l. 33–41) nurodo, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.... 9. Kadangi Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius... 10. 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės... 11. Atsakovas, įvertinęs tai, kad 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - )... 12. (62,79 ha), pagrindinė tiesioginė išmoka (už 30,44 ha plotą x 62,78 Eur/ha... 13. Akcentavo, kad nebuvo įrodytas 2017 m. Paraiškoje deklaruoto KŽS Nr. ( - )... 14. Atsakovas, įvertinęs tai, kad plotas, už kurį susietoji parama už... 15. Atsižvelgiant į tai, kad įvertinus 2017 m. Paraišką nustatytas faktinis... 16. Pažymi, kad pagal civilinėje byloje žemės sklypo nuomos sutarties... 17. Pasak atsakovo, vertinant 2017 m. Paraišką buvo vadovaujamasi pareiškėjui... 18. Skundas atmestinas. ... 19. Byloje kilęs ginčas dėl Sprendimo dalies, kuriuo pareiškėjui taikyta... 20. Agentūra 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. BR6-255 taikė sankcijas (b.... 21. Byloje neginčytinai nustatyta, kad administruojant pareiškėjo 2017 m.... 22. Nr. ( - ) laukas Nr. 1 buvo deklaruotas kito pareiškėjo pateiktoje paramos... 23. Atsakovė konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė 2017 m. Paraiškoje... 24. Nr. ( - ) lauko Nr. 1 persidengiančio ploto (41,64 ha) teisėto žemės... 25. Pagal Taisyklių 82.3 papunktį, Agentūra nustačiusi didesnio kaip 0,3 ha... 26. Teismo vertinimu, Agentūra turėjo teisinį pagrindą reikalauti, kad... 27. Pareiškėjas paaiškino, kad Žemės sklypą valdo nuomos sutarties pagrindu... 28. 2017 m. birželio 2 d. sužinojo, jog vienašališkai nuomos sutartis... 29. Agentūros veiksmai, vertinant susidariusią situaciją, buvo teisėti. Šiuo... 30. Taigi, Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. sprendimu... 31. Pareiškėjo skundo argumentai, kad jis buvo apsėjęs lauką žirniais, taip... 32. Minėta, kad iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2017 m. Paraiškoje... 33. 72,35 ha plotas, o faktiškai nustatytas – 30,49 ha (72,35 ha – 41,64 ha... 34. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje detalizuota, kad... 35. Sprendime detaliai ir aiškiai nurodyti argumentai, kurie pagrindžia... 36. Netenkinus pirminio reikalavimo, negali būti tenkinamas ir išvestinis –... 37. Atsižvelgus į anksčiau šioj byloje išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 39. Pareiškėjo V. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine...