Byla e2YT-3125-433/2020
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, akcinė bendrovė SEB bankas (išieškotoja)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AC invest“ skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, akcinė bendrovė SEB bankas (išieškotoja),

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AC invest“ (toliau – pareiškėja) 2019 m. lapkričio 22 d. pateikė antstoliui Irmantui Gaideliui (toliau – antstolis) 2019 m. lapkričio 21 d. skundą, prašydama panaikinti procesinį dokumentą (2019 m. lapkričio 11 d. Nr. S-19-8-31574) ir jo vykdymą, panaikinti viso areštuoto turto vertę nustatyta arešto akte (2019-05-23 Nr. S-19-8-15090) ir skirti pakartotina ekspertizę ir atleisti pareiškėją nuo apmokėjimų bei žyminio mokesčio.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad 2019 m. lapkričio 13 d. gavo antstolio patvarkymą dėl informavimo apie paskelbtas varžytines 2019-11-11 Nr. S-19-8-31574 vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00563. Su antstolio procesinių dokumentų reikalavimais pareiškėjas nesutinka, todėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 512 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais teikia skundą. Pareiškėjos teigimu, antstolis, priimdamas skundžiamus sprendimus, veikė neteisėtai ir nepagrįstai, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias priverstinį teismo sprendimų vykdymo procesą. Pareiškėjos teigimu, antstolis netinkamai nustatė esmines teisines ir faktines bylos aplinkybes, todėl nepagrįstai paskelbė areštuoto turto pirmąsias varžytines, nes neteisėtai vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-122-872/2018 dėl 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „AC invest“ išieškotojos AB „SEB bankas“ naudai. Pareiškėjas teigia, kad teismo išduoti vykdomieji raštai buvo išduoti neteisėtos ir nekonstitucinės teismo nutarties pagrindu, kuri buvo priimta jau panaikintos (LR CPK 306 str. 3 d.) nuostatos pagrindu. Kadangi vykdomieji raštai buvo neteisėti, turi būti panaikinti ir vykdomieji dokumentai, kad būtų pakeista antikonstitucinė teismo nutartis, dėl to ir antstolio atliktas išieškojimas yra neteisėtas, nes buvo atliktas remiantis neteisėta teismo nutartimi. Taip pat pareiškėjas teigia, kad negalėjo būti atliekamos turto varžytinės, nes jis nesutiko su nustatyta turto verte, kuri iš esmės neatitiko realios turto vertės. Skolininkas teikė prieštaravimus antstoliui ir prašė skirti pakartotiną turto ekspertizę, antstolis gavęs skolininko prašymą priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti.

5Antstolis Irmantas Gaidelis, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 2019 m. lapkričio 28 d. patvarkymu pareiškėjos skundą atmetė. Antstolis nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d., 2019 m. gegužio 30 d., išduotus vykdomuosius raštus Nr. e2-122-872/2018 bei Nr. 2-42710-987-2015 dėl skolininkės UAB „AC invest“ 1400,00 Eur skolos išieškojimo išieškotojai AB SEB bankui. Nurodo, kad šalys buvo informuotos apie paskelbtas varžytines, jų pradžią, numerį, pradinę turto pardavimo kainą pirmosiose varžytinėse kuri nustatyta vadovaujantis LR CPK 718 str. nuostatomis, ir jokių pasekmių skolininkei nesukelia, nepažeidžia nei teisių nei teisėtų interesų, nei vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų. Skolininkei nebuvo ribojama teisė vykdymo procese reikšti nuomonę dėl turto rinkos vertės, ką ji ir darė su skundu dėl antstolio veiksmų, tačiau nėra numatyta galimybė dėl blogos skolininkės turtinės padėties atleisti ją nuo ekspertizės išlaidų mokėjimo. Pažymėtina ir tai, kad turto rinkos vertė paprastai nustatoma varžytynių metu, kadangi turto pirkėjai papildomai savaip vertins parduodamą objektą ir būtent pirkėju konkurencija nustatys galutinę turto vertę. Antstolis savo pareigą informuoti skolininkę apie turto areštą, areštuoto turto įkainavimą, tuo pačiu ir teisę teikti prieštaravimus dėl vykdymo procese nustatytos areštuoto turto rinkos vertės įvykdė tinkamai. Nekilnojamojo turto pardavimas iš varžytynių yra kraštutinė priemonė išieškotojo interesams tenkinti. Skolininkė žinojo apie turto areštą, vertinimą, apie savo teisę teikti motyvuotus prieštaravimus, tačiau pati savalaikiai elgėsi visiškai pasyviai. Antstoliui atsisakius visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas teismui.

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas (toliau – suinteresuotas asmuo) atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad skundas yra visiškai nepagrįstas. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš pareiškėjos suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad pareiškėja skunde nurodytų teiginių nepagrindė įrodymais, nenurodė, kokias konkrečiai įstatymo nuostatas antstolis, priimdamas skundžiamus patvarkymus, pažeidė. Lygiai taip pat pareiškėja nedetalizavo, kokias jos teises skundžiamais patvarkymais antstolis pažeidė (CPK 178 straipsnis). Pažymėjo, kad teismo sprendimas, kurio pagrindu vykdomas priverstinis išieškojimas, yra įsiteisėjęs, galiojantis ir privalomai vykdytinas. Suinteresuoto asmens vertinimu, tai kad tarp pareiškėjos ir banko ginčai tęsiasi nuolatos neįrodo, kad antstolio priimtų skundžiamų patvarkymų neteisėtumo. Be to, pareiškėja skunde dėstydama argumentus apie esmines naujai paaiškėjusias aplinkybes, jų teismui neatskleidžia. Teigia, kad pareiškėja skųsdama antstolio 2019-11-11, dėl informavimo apie paskelbtas varžytines, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, sudarančių pagrindą naikinti antstolio priimtą patvarkymą. Vien nuomonės turėjimas neįrodo nei išlaidų nepagrįstumo, nei jų neatitikties galiojantiems teisės aktams.

7Skundas atmestinas.

8Vykdymo proceso tikslas – kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas antstolis atlieka vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso VI dalies normomis bei jų įgyvendinimo tvarką reglamentuojančia Sprendimų vykdymo instrukcija bei kitais norminiais teisės aktais. Sprendimų vykdymo instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 str. 2 d.). Konkretaus asmens atžvilgiu priimto teismo sprendimo vykdymą garantuoja valstybė. Priverstinio vykdymo veiksmus atlieka antstolis – valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra suteikusi vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas (CPK 634 str. 1, 2 d., Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Būtent antstolis yra valstybės įgaliotas pareigūnas, priverstinai vykdantis įsiteisėjusius teismo procesinius sprendimus ir prisiimantis atsakomybę, įskaitant ir civilinę, dėl tinkamo priverstinio vykdymo proceso organizavimo, vykdymo proceso teisėtumo, operatyvumo ir pan. principų užtikrinimo vykdymo procese. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Pagal CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Antstolis neturi kompetencijos spręsti dėl pateikto vykdyti vykdomojo dokumento turinio.

9Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-41741-918/2019 skolininkės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0008/19/00563 vykdymą iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, todėl teismas pakartotinai dėl šio skunde nurodyto reikalavimo nepasisako.

10Remiantis nagrinėjamos bylos ir vykdomųjų bylų Nr. 0008/19/00563, 0008/19/01013 medžiagos duomenimis nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-04 ir 2019-05-30 vykdomuosius raštus Nr. e2-122-872/2018 bei Nr. 2-42710-987/2015 dėl 1400,00 Eur skolos išieškojimo išieškotojai AB „SEB bankas“ iš skolininkės UAB „AC invest“. 2019-11-28 d. antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymas įrodo, kad skolininkas daug kartų pakartotinai nepateikdamas faktinių įrodymų, teikia skundus dėl tų pačiu aplinkybių, tais pačiais motyvais, kuriuos teismas pakartotinai atmeta. Antstolių kontoroje 2019-11-22 gautas skolininkės UAB „AC invest“ skundas. Nagrinėjamu atveju skolininkė skundžia 2019-11-11 pranešimą dėl informavimo apie paskelbtas varžytines Nr. S-19-8-31574, prašo sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą iki šio skundo ir ginčo išnagrinėjimo pabaigos, panaikinti procesinį dokumentą ir jo vykdymą, panaikinti viso turto vertę nustatyto arešto akte 2019-05-23 Nr. S-19-8-15090, skirti pakartotinę ekspertizę ir visiškai atleisti pareiškėją nuo sumų, būtinų ekspertams ar ekspertinėms įstaigoms. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, iš esmės skundas grindžiamas argumentais, kad antstolis neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, t. y. neįsigilinęs į faktines aplinkybes ir esmę. Identiški skolininko skundai, be faktinių įrodymu, tais pačiais motyvais buvo nagrinėti ir teismo atmesti arba nenagrinėti.

11Teismas, pasisakydamas dėl nurodytų pareiškėjos argumentų, pažymi, kad CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jos vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, be kurio draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, antstolis turi išspręsti vykdomojo dokumento (šiuo atveju vykdomojo rašto) priėmimo vykdyti klausimą, t. y. privalo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Antstolis, nenustatęs akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomuosius dokumentus ir pradėti vykdymo veiksmus, priėmė aukščiau minėtus vykdomuosius dokumentus ir pradėjo vykdymo veiksmus. Iš to teismas daro išvadą, kad nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo pripažinti šioje dalyje antstolio Irmanto Gaidelio veiksmus neteisėtais.

12Teismas visiškai sutinka su antstolio argumentais, kad skolininkės skundžiamas 22019-11-11 pranešimas dėl informavimo apie paskelbtas varžytynes Nr. S-19-8-31574 savo esme yra informacinio pobūdžio ir šis pranešimas jokių teisinių pasekmių skolininkei nesukelia, nepažeidžia nei skolininkės teisių ir teisėtų interesų, nei vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

13Taigi, įvertinus vykdomojoje byloje esančius duomenis, konstatuotina, jog antstolis Irmantas gaidelis Civilinio proceso kodekse bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą teisinį vykdymo proceso reglamentavimą nepažeidė, todėl nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti antstolio Irmanto Gaidelio veiksmus, pateikus skolininkei 2019-11-11 pranešimą dėl informavimo apie paskelbtas varžytynes, neteisėtais. Taigi, remiantis išdėstytais argumentais, antstolio veiksmuose nėra nustatyta neteisėtumo požymių, pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

14CPK 442 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos bylų specifika (šioje teisenoje paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių) lemia, kad ypatingosios teisenos byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos paprastai yra neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009; kt.).

15Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal skolininkės pareiškimą dėl antstolio veiksmų išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, nes antstolis nepripažino savo skundžiamų veiksmų neteisėtumo. Bylos nagrinėjimo metu suinteresuotas asmuo (išieškotoja) AB SEB bankas palaikė antstolio poziciją, pateikė prašymą atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė duomenų apie patirtų išlaidų dydį ir jų apmokėjimą (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Esant tokiai situacijai išieškotojos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nėra sprendžiamas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 510 straipsniu,

Nutarė

17atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AC Invest“ skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai