Byla eB2-156-343/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Ritai Pačiulienei, dalyvaujant B UAB „TransVilija“ administratorės UAB „Talismanas LT“ įgaliotam asmeniui A. K., kreditorės UAB „Verslo taškas“ atstovei advokatei L. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „TransVilija“ bankroto bylą ir

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „TransVilija“ administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Talismanas LT“, atstovaujama įgalioto asmens L. L., 2020 m. liepos 7 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teismo posėdyje administratorės UAB „Talismanas LT“ įgaliotas asmuo A. K. prašymą palaikė, nurodė, jog visi bankroto proceso veiksmai atlikti, bankroto procesas buvo vykdomas administratorės lėšomis, prašė priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

4Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo taškas“ atstovė advokatė L. S. klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

5Prašymas tenkinamas.

6Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi UAB „TransVilija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas R. S., nutartis įsiteisėjo 2017 m. gegužės 16 d. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartimi administratorius R. S. atstatydintas, B UAB „TransVilija“ administratoriumi paskirta UAB „Talismanas LT“. Taigi, nagrinėjamu atveju UAB „TransVilija“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos pateiktas (juridinio asmens pabaigos procedūra inicijuota) jau galiojant JANĮ. Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas nepatenka tarp JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, todėl klausimas dėl įmonės veiklos pripažinimo pabaigusia ir jos išregistravimo spręstinas vadovaujantis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

8JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priimta teismas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. Prie šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo pridedama: 1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.

9Byloje esanti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. liepos 3 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-12022 patvirtina, kad UAB „TransVilija“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Administratorės kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios UAB „TransVilija“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu nebuvo gauta lėšų, kurios būtų panaudotos administravimo išlaidoms ir atlyginimui padengti. Teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „TransVilija“ kreditoriniai reikalavimai liko neapmokėti. Bankroto administratorius pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „TransVilija“, teismuose nėra.

10Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

11Kadangi galimybių tęsti atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

12Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TransVilija“ (juridinio asmens kodas 303059989, buveinės adresas: ( - )) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

14Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TransVilija“ administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Talismanas LT“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „TransVilija“ išregistravimo.

15Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TransVilija“ bankroto administratorei, įpareigojant ją per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

16Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai