Byla e2-34-743/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, priėmė sprendimą už akių

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Odetai Gruodienei, trečiajam asmeniui Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorei Linai Žukauskienei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei A. S. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, priėmė sprendimą už akių.

3Išnagrinėjusi bylą teisėja,

Nustatė

4Ieškiniu ieškovė prašo įpareigoti atsakovę per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą, esantį Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ( - ), ties žemės ūkio paskirties sklypu (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio reikalavimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

5Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta, jos prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant negautas. Ieškovė, trečiasis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašo priimti sprendimą už akių.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi ieškovės atstovė prašo priimti sprendimą už akių, teismas priima sprendimą už akių, nes apie visus ieškovės reikalavimus atsakovei buvo pranešta nustatyta tvarka, o byloje yra pateikti tik ieškovės įrodymai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1, 2 dalys).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas.

9Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl liepto statybos 2014 m. kovo 6 d. atsakovei surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-140306-00005-(14.12), kuriame konstatuota, kad lieptas ( - )ežere ties atsakovei priklausančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), pastatytas savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad žemės sklypas, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso atsakovei. 2014 m. kovo 17 d. atsakovei surašytas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-140317-00007 patvirtina, kad iš A. S. pareikalauta iki 2014 m. rugsėjo 17 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nugriauti lieptą. 2014 m. rugsėjo 23 d. Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-10-140923-00068-(14.51) nustatyta, kad atsakovė nurodymo neįvykdė. 2014 m. rugsėjo 25 d. Sprendimu Nr. RE-294-(14.51) ieškovė nepratęsė atsakovei privalomojo nurodymo įvykdymo termino.

10Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovė nepateikė statybą leidžiančio dokumento ir nenugriovė savavališkai pastatyto liepto, todėl ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

11Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį, savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Norint konstatuoti kiekvieno statinio savavališką statybą reikia nustatyti ar statiniui privalomas statybą leidžiantis dokumentas, ir ar statytojas, savininkas ar naudotojas jį turi.

12Lieptas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 6.2 eilutė). Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2.2 papunkčiu, statant II grupės nesudėtingą statinį konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijai priskiriami rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami valstybiniai parkai – nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai ir biosferos poligonai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Atsakovės lieptas pastatytas prie žemės ūkio paskirties žemės sklypo, saugomoje teritorijoje - Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ( - )gamtiniame rezervate, ( - )ežere, todėl taikytini Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyti apribojimai, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ir (ar) bendruosiuose planuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Gamtiniuose rezervatuose leidžiama statinių, kurių reikia rezervato steigimo tikslams įgyvendinti statyba (Saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 3 dalis). Saugomų teritorijų kadastro žemėlapių ištraukos patvirtina, kad pagal Veisiejų regioninio parko tvarkymo planus, atsakovės žemės sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją, ( - ) ežeras patenka į konservacinio prioriteto zoną – ( - )gamtinio rezervato teritoriją. Veisiejų regioninio parko tvarkymo planas šiose zonose statybų galimybės nenumato (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-524 patvirtinto Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 27 punktas).

13Įvertinus tai, atsakovės lieptas pagrįstai pripažintas savavališka statyba, kurios padarinius būtina pašalinti įstatymo nustatyta tvarka. 2015 m. kovo 4 d. raštu Nr. R19-849 ieškovės pateikti ( - )ežero vaizdai patvirtina, kad atsakovė lieptą pastatė galiojant aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui.

14Nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-492/2008). CK 4.103 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai statinys yra pastatytas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama, o teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

15Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

16Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo pašalinti savavališkai pastatytą lieptą tenkintinas ir atsakovė įpareigotina per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lieptą.

17Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis už neturtinį reikalavimą – 144 Lt (41,71 Eur), nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), ir 6,97 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos turėtas išlaidas vykimui į teismo posėdį – 9,25 Eur. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės ieškinys tenkintinas, išlaidos vykimui į teismo posėdį pripažintinos pagrįstomis (kvitas, įsakymas, kelionės lapas) ir būtinomis (CPK 79 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), todėl 9,25 Eur priteistini iš atsakovės.

18Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Įpareigoti atsakovę A. S., a. k. ( - ), per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą, esantį Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ( - ), ties žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

21Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ), 48,68 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 68 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba į sąskaitą Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba į sąskaitą Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią DNB banke, įmokos pavadinimas – bylinėjimosi išlaidos, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

22Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ), 9,25 Eur (devynis eurus 25 euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

23Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

24Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir tretieji asmenys gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal... 3. Išnagrinėjusi bylą teisėja,... 4. Ieškiniu ieškovė prašo įpareigoti atsakovę per du mėnesius nuo sprendimo... 5. Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl liepto statybos 2014 m. kovo... 10. Po savavališkos statybos akto surašymo atsakovė nepateikė statybą... 11. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį, savavališka statyba - statinio... 12. Lieptas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (Lietuvos... 13. Įvertinus tai, atsakovės lieptas pagrįstai pripažintas savavališka... 14. Nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka... 15. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam... 17. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 18. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Įpareigoti atsakovę A. S., a. k. ( - ), per du mėnesius nuo teismo sprendimo... 21. Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ), 48,68 Eur (keturiasdešimt... 22. Priteisti iš atsakovės A. S., a. k. ( - ), 9,25 Eur (devynis eurus 25 euro... 23. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir...