Byla 2-354-588/2012
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jakštienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Simonaitei,

3dalyvaujant administracinės teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovei J. K.,

4teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Š. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), skundą dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimo,

Nustatė

5teisme gautas administracinėn atsakomybėn patraukto Š. S. skundas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66, kurioje jis nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 411 straipsnio 1 dalį – 500,00 Lt bauda, panaikinimo.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas Š. S. į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (LR ATPK 272 str.).

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas Š. S. skundu prašo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66. Nurodo, kad nutarimo priėmimo metu jis nedalyvavo, kadangi sirgo, nutarimą priėmusią instituciją apie savo ligą ir negalėjimą dalyvauti nagrinėjant pažeidimą informavo faksu, taip pat nurodė, kad institucijai pateiks bylai nagrinėti svarbios medžiagos, tačiau į jo nurodytas aplinkybes nebuvo atsižvelgta. Mano, kad jo dalyvavimas nutarimo priėmimo metu buvo būtinas.

8Administracinės teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovė J. K. prašo administracinėn atsakomybėn patraukto Š. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes nutarimą naikinti nėra pagrindo. Paaiškino, kad Š. S. tik informavo instituciją, kad dėl ligos negali dalyvauti administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo metu, tačiau nepateikė jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, neprašė bylos nagrinėjimą atidėti. Nuobauda pagal ATPK 411 straipsnio 1 dalį jam paskirta pagrįstai.

9Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje netenkintinas.

10Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, būtina nustatyti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, kurio padarymu asmuo yra kaltinamas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (ATPK 284 str. 1 d.). Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66 šios aplinkybės nustatytinos remiantis administracinės teisės pažeidimo protokolu Nr. ATPP 0607-0024, UAB ( - )darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registravimo žurnalo kopijomis.

11Atsakomybė pagal ATPK 411 str. 1 d. kyla už darbų saugos ir norminių aktų pažeidimus. Kaip nustatyta iš 2012-01-21 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 0607-0024 administracinėn atsakomybėn patrauktas Š. S. būdamas UAB ( - )direktoriumi, išsiuntė į komandiruotę dirbti į Švedijos karalystės įmonę ( - )įmonės darbuotojus V. J., D. K., O. K., M. Š., kurie buvo neinstruktuoti įvadiniu ir darbo vietoje instruktavimais, neapmokyti atlikti pavojingus darbus statybvietėje. Įvardintais veiksmais Š. S. pažeidė Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 str. 1 d., 27 str. 5 d. Tai, kad UAB ( - )darbuotojai V. J., D. K., O. K., M. Š. dirbo neinstruktuoti įvadiniu ir darbo vietoje instruktavimais patvirtina UAB ( - )darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registravimo žurnalo kopijos (b.l. 15-17).

12Vertinant administracinėn atsakomybėn patraukto Š. S. skundo dėl 2012-02-06 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66 argumentus, pažymėtina kad Š. S. nurodė, jog jis ketino institucijai priėmusiai nutarimą pateikti papildomą medžiagą, tačiau nenurodė kokią tai medžiaga. Kartu su skundu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66 teismui Š. S. pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo pranešimą apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą (b.l. 4), faksogramos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui kopiją ir išsiuntimo ataskaitą (b.l. 6,7). Pažymėtina Š. S. pateiktoje faksogramos kopijoje nurodyta, kad jis serga, turi nedarbingumo pažymėjimą ir negali atvykti į administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimą Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniame skyriuje 2011-02-06. Faksogramoje nenurodyta, kad Š. S. ketina institucijai pateikti papildomą medžiagą (b.l. 7). Atkreiptinas dėmesys, kad papildoma medžiaga, kuri patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimo nepagrįstumą nebuvo pateikta ir teismui. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Š. S. apie administracinės bylos nagrinėjimą 2011-02-06 buvo informuotas tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Pažymėtina, kad vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d. nuostatomis, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų, numatytų 411 straipsnyje bylas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nėra privalomas.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 300 straipsnio 1 d., 302 straipsnio 1 dalies 1 p., teismas

Nutarė

15netenkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Š. S. skundo.

16Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-02-06 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 66 palikti nepakeistą.

17Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai