Byla e2-2517-779/2019
Dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 407679), panaikinimo, trečiasis asmuo A/S „Dobeles dzirnavnieks“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Sonatai Aidukei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ advokatui M. E., ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Officeday“ advokatams J. P., M. J., teisininkui P. B., atsakovo viešosios įstaigos Europos socialinis fondas įgaliotam atstovui J. B., trečiojo asmens A/S „Dobeles dzirnavnieks“ advokatams M. D., T. V.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Pontem“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) „Europos socialinio fondo agentūra“ dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 407679), panaikinimo ir ieškovo UAB „Officeday“ ieškinį atsakovui VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 407679), panaikinimo, trečiasis asmuo A/S „Dobeles dzirnavnieks“,

3Teismas

Nustatė

4I.

5Šalių argumentų esmė

61.

7Ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovo 2019 m. sausio 3 d. raštu įformintą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymą ginčo viešajame pirkime; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad jis dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Labiausiai skurstantiems asmenims skiriamų maisto produktų pirkimas ir teikimas“, pirkimo Nr. 407679. 2018-12-07 ieškovas pateikė pirkimo reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. 2018-12-19 perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 84.1. punktu, ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį techninių specifikacijų reikalavimų atitinkamose pirkimo dalyse. Sprendimą perkančioji organizacija motyvavo tuo, kad ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė informacijos, kuri leistų įsitikinti, ar siūlomos prekės atitinka techninėse specifikacijose keliamus kokybės, pakavimo bei ženklinimo reikalavimus. Perkančioji organizacija pažymėjo, kad pirkimas 8-10, 20-36, 38-51 dalyse yra laikomas pasibaigusiu, atmetus visus pateiktus pasiūlymus, todėl ketinama ieškovą kviesti dalyvauti neskelbiamose derybose. Dėl nurodyto sprendimo ieškovas 2018-12-28 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurios perkančioji organizacija netenkino. Su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti pasiūlymą ieškovas nesutinka. Ieškovo vertinimu, neegzistuoja objektyvios aplinkybės, dėl kurių pasiūlymo patikslinimas, pateikiant papildomą informaciją apie produktų kokybę, ženklinimą ir pakavimą, galėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo keitimas iš esmės.

103.

11Ieškovo teigimu, kartu su pasiūlymu buvo pateiktos pačių gamintojų patvirtintos produktų techninės specifikacijos, iš kurių galima spręsti apie siūlomų prekių atitiktį minimiems pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams. Prekių kokybės, ženklinimo ir pakavimo informacija galėjo būti lengvai patikslinta pateikus gamintojų patvirtinimus, tačiau perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė suteikti ieškovui galimybę šiuos duomenis pateikti. Ieškovas turi patvirtinimus iš gamintojų apie siūlomų prekių atitiktį ženklinimo ir pakavimo reikalavimams ir šią informaciją galėjo pateikti, jeigu perkančioji organizacija būtų suteikusi galimybę atlikti pasiūlymo patikslinimą. Perkančioji organizacija privalėjo suteikti galimybę atlikti pasiūlymo patikslinimą, kaip tai numatyta VPĮ 55 str. 9 d. Ieškovo teisės patikslinti pasiūlymą ribojimas konkrečiu atveju pažeidžia viešųjų pirkimų principus.

124.

13Atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2018 m. gruodžio 19 d. atsakovas pranešimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) informavo ieškovą apie jo pateiktų pasiūlymų atmetimą, kadangi kartu su pasiūlymu nebuvo pateikta duomenų, įrodančių atitiktį daliai techninės specifikacijos reikalavimų, kaip to buvo reikalauta pirkimo sąlygų 25.10 punkte. 2018 m. gruodžio 28 d. ieškovas pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti atsakovo sprendimus atmesti jo pateiktus pasiūlymus. 2019 m. sausio 3 d. atsakovas CVP IS priemonėmis informavo apie pretenzijos atmetimą, taip pat detaliai pagrindė savo sprendimų motyvus. Pasiūlymo siaurąja prasme atveju, pasiūlymas atmestinas ne tik, kai tiekėjo pateikta informacija prieštarauja nustatytiems reikalavimams, bet ir tuomet, kai pateikti netvarkingi, neišsamūs dokumentai (duomenys) ar dokumentai (duomenys) apskritai nepateikti. Net ir tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu faktiškai egzistavo aplinkybės, patvirtinančios atitiktį keltiems reikalavimams, kuo savo ieškinį iš esmės ir grindžia ieškovas, tai neturi reikšmės ginčo bylos nagrinėjimui – pasiūlymo atmetimui pakanka vien fakto, jog kartu su pradiniu pasiūlymu nebuvo pateikti reikalaujami dokumentai (duomenys). Vien reikalautos pateikti informacijos nepateikimas sąlygoja pasiūlymo netinkamumą, todėl papildomų dokumentų (duomenų) pateikimas, kuris iš netinkamo pasiūlymo padarytų tinkamą, jau savaime laikytinas esminiu keitimu. Tiekėjo pasiūlymo trūkumai nelaikytini redakcinio pobūdžio klaidomis ir paaiškėjus, kad jų ištaisymui yra būtinas naujų dokumentų (duomenų) pateikimas, perkančioji organizacija neturi teisės leisti ištaisyti tokius trūkumus ir privalo šio tiekėjo pasiūlymą atmesti. Ieškovas savo teiginius dėl atitikties pirkimo sąlygose įtvirtintiems techniniams reikalavimams grindžia tik deklaratyvaus pobūdžio pareiškimais, tačiau to niekaip objektyviai nepagrindžia. Tiekėjui nepateikus jokių duomenų dėl tam tikrų prekių aspektų, apskritai nėra įmanoma įvertinti prekių tinkamumo, taigi ir spręsti dėl jų lygiavertiškumo.

145.

15Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad su pasiūlymu buvo teikti duomenys, patvirtinantys prekių atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams. Pirkimo objektas – dar nepagaminta produkcija su specializuotu pakavimu ir ženklinimu, todėl ieškovas neturėjo pagrindo iš anksto spręsti, kad pasiūlymo pateikimo momentu būtina pateikti gamintojų patvirtinimus dėl pakavimo ir ženklinimo, ypač kai tokių patvirtinimų nebuvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Atsakovas neproporcingai formaliai naudojasi savo teise atmesti pasiūlymą, subjektyviai įvertinęs, kad papildomos informacijos pateikimas yra kokybiškai naujo pasiūlymo pateikimas. Perkančioji organizacija neatliko turiningojo pasiūlymo vertinimo, dėl ko formaliai atsisakė konkurencingo ieškovo pasiūlymo.

166.

17Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus dėl visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus kokybei, pakavimui ir ženklinimui, buvo aiškus, be to ši pirkimo sąlyga buvo tinkamai išviešinta bei paaiškinta visiems pirkimo dalyviams. Ieškinys yra paremtas tik deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais ir ieškovas objektyviais įrodymais nepagrindžia savo reikalavimų pagrįstumo bei to, kad tinkamai įvykdė pareigą pagrįsti techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį. Ieškovo net ne su pretenzija, o tik su ieškiniu pateikti nauji dokumentai (gamintojų patvirtinimai) šios bylos kontekste apskritai nevertintini, todėl niekaip negali pagrįsti ir ieškovo pozicijos. Priimdamas sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymus ir nesikreipti dėl paaiškinimo, atsakovas atsižvelgė ir vertino visus ieškovo su pradiniu pasiūlymu pateiktus dokumentus (visumą), todėl faktiškai atliko pasiūlymų turiningąjį vertinimą.

187.

19Ieškovas UAB „Officeday“ pateikė teismui ieškinį, kuriu prašė: 1) panaikinti atsakovo 2018-12-19 sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip netinkamą; 2) panaikinti atsakovo 2019-01-03 sprendimą atmesti ieškovo pretenziją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

208.

21Ieškinyje nurodė, kad 2018-12-07 ieškovas pateikė pasiūlymą atsakovo vykdomame pirkime Nr. 407679. 2018-12-19 atsakovas ieškovą informavo apie priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip netinkamą, remiantis konkurso sąlygų 84.1 punktu, nurodant, kad pasiūlymas atmestas dėl neatitikčių techninėje specifikacijoje konkrečiai įtvirtintiems reikalavimams. Ieškovas pareiškė pretenziją perkančiajai organizacijai, kuria prašė panaikinti sprendimą. 2019-01-03 Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atmesti ieškovo pretenziją. 2018-12-19 sprendime nėra nurodyta nei vieno konkurso techninės specifikacijos reikalavimo, kurio tiekėjo siūlomos prekės neatitiktų pagal pateiktas prekių specifikacijas. Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktos prekių specifikacijos bei jose nustatytos prekių charakteristikos atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovo kartu su pasiūlymu pateikta produktų techninė specifikacija apėmė bei atitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, kas tiesiogiai patvirtina 2018-12-19 sprendimo neteisėtumą. Tuo atveju, jeigu atsakovui būtų kilę papildomų klausimų, susijusių su tiekėjo produktų specifikacija, jis privalėjo kreiptis į ieškovą dėl šių klausimų paaiškinimo / patikslinimo. Ieškovo pasiūlymas konkurse atmestas ne dėl jo nenurodytų produktų pakuočių, o dėl jo nenurodytų maisto produktų pakuočių transportavimo įpakavimų galutiniam prekių užsakovui. Ieškovo įsitikinimu, reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, susijusius su maisto produktų pakuočių transportavimo įpakavimu galutiniam užsakovui, konkurso sąlygos apskritai nenumatė.

229.

23Atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovo pasiūlymai 1-34 ir 37-51 pirkimo dalims 2018 m. gruodžio 19 d. buvo atmesti, kadangi kartu su pasiūlymais nebuvo pateikta duomenų, įrodančių atitiktį daliai techninės specifikacijos reikalavimų. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad dėl tam tikrų reikalavimų nebuvo pateikta absoliučiai jokios informacijos, atsakovas konstatavo, jog nėra įmanoma šių trūkumų ištaisyti nepateikiant kokybiškai naujų dokumentų (duomenų), t. y. prašymas pateikti papildomus dokumentus (duomenis) bei leidimas tiekėjui tokiu būdu ištaisyti trūkumus, neatitiktų teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos. Tiekėjas grindžia, jog pateikti dokumentai patvirtina atitiktį atsakovo nustatytiems kokybinių reikalavimų neatitikimams, nebuvo išdėstytos 2018 m. gruodžio 31 d. pretenzijoje, nors akivaizdu, kad jos galėjo būti nurodomos ir pretenzijos pateikimo metu. Dėl to atsakovas neturėjo galimybės jų įvertinti ir pasisakyti išankstinės ginčo nagrinėjimo stadijos metu. Ieškovas nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir teikdamas ieškinį išeina už ginčo ribų bei pažeidžia CPK 4233 straipsnio 3 dalies nuostatas. Išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo neigiamos pasekmės tenka tiekėjui – aptariamos aplinkybės nenagrinėtinos šios bylos apimtyje. Ieškovas visiškai nepagrįstai atskiria reikalavimus vidinei ir išorinei (skirtai transportavimui ir sandėliavimui) pakuotei, iš esmės remdamasis tik siauru lingvistiniu aiškinimo metodu. Terminas „Maisto produkto pakuotė“, kurį vartoja tiekėjas, apima tiek išorinę, tiek vidinę maisto produkto pakuotę. Tai patvirtina ir ieškovui siųstas kvietimas dalyvauti neskelbiamu būdu vykdomame pirkime, kuriame, siekiant padėti tiekėjams pateikti tinkamus pasiūlymus, aiškiai nurodyta, kokius duomenis privaloma pateikti kartu su pasiūlymu.

2410.

25Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad jis su pasiūlymu yra pateikęs visą pagal konkurso sąlygas reikalaujamą informaciją. Tai, jog ieškovo pateikti prekių kokybiniai aprašymai ir charakteristikos kai kuriais atvejais yra net detalesnės nei reikalauja konkurso sąlygų techninė specifikacija, o nėra tik nukopijuotas prekių aprašymas „žodis į žodį“ nuo techninės specifikacijos, neleidžia teigti, jog kartu su pasiūlymu nėra pateikta visa reikalaujama informacija. Atsakovas nei 2018-12-19 sprendime dėl pasiūlymo atmetimo, nei 2019-01-03 sprendime dėl pretenzijos atmetimo nėra nurodęs, jog ieškovo pateikti dokumentai yra netvarkingi ir/ar ieškovas yra nepateikęs dokumentų. Kaip matyti iš 2018-12-19 atsakovo sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo, jame pasiūlymo dalimis, kuriose ieškovo pasiūlymas atmetamas, nurodoma, kad: „pateiktuose dokumentuose nėra informacijos, kuri leistų įsitikinti atitiktimi techninės specifikacijos”. Taigi, kaip matyti iš minėto sprendimo turinio, ieškovo pasiūlymas konkurse atmestas išimtinai todėl, jog neva pateikti duomenys yra neišsamūs. Atsakovas nepagrįstai bei neteisėtai nesikreipė į tiekėją kilus neaiškumams dėl ieškovo pateiktų prekių aprašymų, įskaitant kokybinius prekių aprašymus, kuriuose pateiktas detalesnis prekių aprašymas nei reikalauja konkurso sąlygų techninė specifikacija. Ieškovas pagrįstai išskiria reikalavimus vidinei bei išorinei pakuotei, kadangi tai numato ir pačios konkurso sąlygos. Net ir tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija ir būtų turėjusi teisę reikalauti su pasiūlymu pateikti prekių išorinio įpakavimą, jo dizainą bei ženklinimą patvirtinančius dokumentus, šių duomenų kartu su pasiūlymu nepateikimas nebuvo pagrindu iškart atmesti tiekėjo pasiūlymą. Perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į tiekėją dėl šios papildomos informacijos paaiškinimo.

2611.

27Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus dėl visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų (įskaitant reikalavimus kokybei, pakavimui ir ženklinimui), skirtingai nei nurodo ieškovas, buvo aiškus, be to ši pirkimo sąlyga buvo tinkamai išviešinta bei paaiškinta visiems pirkimo dalyviams. Atsakovo nuomone, nurodytos aplinkybės taip pat neabejotinai paneigia tiekėjo argumentus, jog kartu su pasiūlymu nebuvo privaloma pagrįsti reikalavimų maisto produktų pakavimui ir ženklinimui. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl tam tikrų reikalavimų nebuvo pateikta absoliučiai jokios informacijos, konstatavo, jog nėra įmanoma šių trūkumų ištaisyti nepateikiant kokybiškai naujų dokumentų (duomenų), t. y. prašymas pateikti papildomus dokumentus (duomenis) bei leidimas tiekėjui tokiu būdu ištaisyti trūkumus, neatitiktų teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos. Dėl to į ieškovą ir nebuvo kreipiamasi dėl pasiūlymo paaiškinimo. Papildomų dokumentų (duomenų) pateikimas dėl pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo yra negalimas. Ieškovas pretenzijoje apskritai nenurodė aplinkybių, kaip iš pradinio pasiūlymo duomenų galima nustatyti atitiktį kokybiniams reikalavimams. Tai sudaro prielaidas konstatuoti, kad ieškovas, pretenzijoje neginčijęs perkančiosios organizacijos rašte dėl pasiūlymo atmetimo nurodytų trūkumų, susijusių su kokybiniais reikalavimais, prarado teisę teisme remtis ieškinio 16 punkte išdėstytomis, tačiau pretenzijoje nenurodytomis aplinkybėmis. Ginčo kontekste nei pirkimo sąlygų analizė, nei teismų praktika nepatvirtina ieškovo pozicijos, jog atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams galėtų pagrįsti tik trečiųjų asmenų išduoti dokumentai. Dėl to tiekėjo argumentai, jog prekių techninės atitikties pagrindimui būtina pateikti trečiųjų asmenų išduotus dokumentus, šiuo konkrečiu atveju yra visiškai nepagrįsti.

2812.

29Trečiasis asmuo A/S „Dobeles dzirnavnieks“ pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su ieškovų ieškiniais ir juose nurodytais argumentais. Nurodė, kad pasiūlymo patikslinimas / paaiškinimas yra išimtinio pobūdžio priemonė, kuri, be kita ko, negali būti taikoma, kai reikalinga pasiūlymą papildyti naujais gamintojo dokumentais, kurie patvirtina dalyvio pasiūlymo atitiktį techniniams reikalavimams. Pirkimo techninė specifikacija akivaizdžiai nustatė reikalavimus maisto produktų pakuotei ir ženklinimui, įskaitant ir reikalavimus maisto produktų išorinei pakuotei jų transportavimo metu. Atitinkamai, ieškovas UAB „Officeday“ privalėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovo pasiūlymo atitiktį pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams. To nepadarius, perkančioji organizacija, neturėjo teisės kreiptis į ieškovą dėl jo pasiūlymo patikslinimo / paaiškinimo, kadangi tokiu atveju būtų pažeidusi viešųjų pirkimų principus bei sudariusi sąlygas ieškovui pakeisti savo pasiūlymo esmę. Viešųjų pirkimų įstatymas aiškiai įtvirtina draudimą tikslinti dokumentus, kurie susiję su pirkimo objekto techninėmis charakteristikomis, todėl atsakovas pagrįstai neprašė ieškovų patikslinti jų pasiūlymų techninių charakteristikų.

3013.

31Ieškovas UAB „Officeday“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovo pasiūlyme nurodyta kokybės kategorija EB (ES) 2 yra pakankama nuoroda, patvirtinta Reglamentu, kuri leistų įsitikinti, kad ieškovo UAB „Officeday“ siūlomas cukrus yra sausas, birus. Jeigu atsakovui nebuvo aišku, ką reiškia ir kokius parametrus nurodo kategorija EB (ES) 2, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 55 str. 9 d., privalėjo kreiptis į ieškovą su prašymu patikslinti, paaiškinti arba papildyti pasiūlymą, kadangi aukščiau nurodytos informacijos pateikimas nesuponuoja pasiūlymo keitimo iš esmės. Papildomų duomenų priėmimas tik iš vieno tiekėjo ir tokios tvarkos nenumačius iš anksto pažeidžia skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Atsakovas grubiai pažeidė nediskriminavimo ir vienodo požiūrio (lygiateisiškumo) principus (VPĮ 17 str. 1 d.), kurie draudžia, kad panašios situacijos būtų vertinamos skirtingai. Ieškovas UAB „Officeday“ kartu su pasiūlymu neturėjo pateikti „tiekėjo savideklaracijos“, kad maisto produktas atitinka pakuočių transportavimo įpakavimo galutiniam prekių užsakovui reikalavimus, kadangi tokia savideklaracija prieštarauja formuojamai teismų praktikai ir Konkurso apimtyje neturi jokios įrodomosios, objektyvios reikšmės.

3214.

33Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Pontem“ atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jame pateiktus argumentus. Papildomai nurodė, kad atsakovo sprendimas dėl ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymo atmetimo yra neaiškus, nenurodyti konkretūs pasiūlymo trūkumai, tačiau pacituojamos techninės specifikacijos nuostatos.

3415.

35Ieškovo UAB „Officeday“ atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jame išdėstytus argumentus. Nurodė, kad reikalavimai dėl pakavimo ir ženklinimo laikytini sutarties vykdymo reikalavimais, o ne reikalavimais pirkimo objektui, todėl šių duomenų tiekėjai neturėjo nurodyti kartu su pasiūlymu.

3616.

37Atsakovo atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, prašė ieškinius atmesti. Nurodė, kad trečiajam asmeniui buvo leista paaiškinti pasiūlymą, nes jis pateikė pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, kurie, atsakovo manymu, buvo prieštaringi. Tuo tarpu ieškovai apskritai nepateikė duomenų apie pirkimo objekto atitikimą konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams. Trečiojo asmens savideklaracija laikytina tinkama, kadangi jis ją surašė kaip konkretaus produkto gamintojas.

3817.

39Trečiojo asmens atstovai palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

40Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinys atmestinas.

41Ieškovo UAB „Officeday“ ieškinys atmestinas.

42II.

43Teismo nustatytos faktinės aplinkybės

4418.

452018 m. lapkričio 11 d. atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ (toliau – ir perkančioji organizacija) centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbė apie pirkimą „Labiausiai skurstantiems asmenims skirtų maisto produktų pirkimo ir tiekimo pirkimas“ (pirkimo Nr. 407679), susidedantį iš 51 pirkimo dalies dėl skirtingų maisto produktų pirkimo; pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. gruodžio 10 d. Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos, pirkimo objekto techninė specifikacija.

4619.

47Pirkimo sąlygų 25.10 punkte buvo nurodyta, kad pasiūlymo dalimi yra tiekėjų pateikti dokumentai, patvirtinantys siūlomų maisto produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (įrodymais gali būti, pavyzdžiui, gamintojo patvirtinta receptūra ir technologinio gamybos proceso aprašymas (technologinės instrukcijos), tyrimų protokolas, gamintojo prekės aprašymas ar kt. lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad tiekėjo siūlomas Maisto produktas atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu Maisto produktai, importuoti iš ne Europos Sąjungos šalių į Lietuvos Respubliką, tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, jog šie Maisto produktai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir jų tyrimų rezultatai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus).

4820.

492018 m. lapkričio 20 d. raštu perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų klausimus, nurodė, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems maisto produkto pakavimo bei ženklinimo reikalavimams. Įrodymais galėtų būti gamintojo raštas, pakuotės specifikacija, internetinio puslapio nuoroda (kur aprašomas maisto produktas), vaizdinis įrodymas (pavyzdžiui, nuotrauka), kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), gamintojo techninis dokumentas ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

5021.

512018 m. gruodžio 7 d. ieškovas UAB „Pontem“ CVP IS priemonėmis pateikė pasiūlymą pirkimo 1-36 ir 38-51 dalims, o ieškovas UAB „Officeday“ pateikė pasiūlymą pirkimo 1-34, 37-51 dalims.

5222.

532018 m. gruodžio 19 d. pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB „Pontem“ ir nurodė, kad jo pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų 84.1 punktu, yra atmetamas kaip netinkamas pasiūlymas; ieškovo pateiktuose dokumentuose nėra informacijos, kuri leistų įsitikinti atitiktimi techninės specifikacijos pakavimo, ženklinimo, kokybinius reikalavimams dėl pirkimo 1-36, 38-51 dalių. Perkančioji organizacija taip pat pažymėjo, kad pirkimas dėl 8-10, 20-36, 38-51 pirkimo dalių laikomas pasibaigusiu (atmetus visus pateiktus pasiūlymus); perkančioji organizacija ketina kviesti UAB „Pontem“ į neskelbiamas derybas dėl 8-10, 20-36, 38-51 pirkimo dalių.

5423.

552018 m. gruodžio 19 d. pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB „Officeday“ ir nurodė, kad jo pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 84.1 punktu, yra atmetamas kaip netinkamas pasiūlymas; ieškovo pateiktuose dokumentuose nėra informacijos, kuri leistų įsitikinti atitiktimi techninės specifikacijos pakavimo, ženklinimo, kokybiniams reikalavimams dėl pirkimo 1-34, 37-51 dalių. Perkančioji organizacija taip pat pažymėjo, kad pirkimas dėl 8-10, 20-36, 38-51 pirkimo dalių laikomas pasibaigusiu (atmetus visus pateiktus pasiūlymus); perkančioji organizacija ketina kviesti UAB „Officeday“ į neskelbiamas derybas dėl 8-10, 20-34, 37-51 pirkimo dalių.

5624.

572018 m. gruodžio 28 d. pretenzija ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją ir pareikalavo: 1) panaikinti 2018 m. gruodžio 19 d. perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymą Pirkimo sąlygų 84.1. punkte nurodytu atmetimo pagrindu; 2) tiekėjo UAB „Pontem“ atžvilgiu taikyti pasiūlymo patikslinimo procedūrą – leisti tiekėjui patikslinti pasiūlymą, pateikiant papildomą informaciją apie prekių pakavimą ir ženklinimą, prašyme pateikti patikslinimą, nurodant, kokios informacijos apie prekių pakavimą ir ženklinimą perkančiajai organizacijai trūksta; 3) panaikinti tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymo atmetimo pagrindu priimtus sprendimus dėl pirkimo 8-10, 20-36, 38-51 dalių nutraukimo.

5825.

592018 m. gruodžio 31 d. pretenzija ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją ir pareikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, kuriais ieškovo UAB „Officeday“ pasiūlymas atmestas ir pirkimas dėl 8-10, 20-34, 37-51 pirkimo dalių laikytas pasibaigusiu.

6026.

612019 m. sausio 3 d. raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB „Officeday“ ir nurodė, kad pateikiant naujus dokumentus faktiškai iš netinkamo pasiūlymo (neatitinkančio techninės specifikacijos reikalavimų), pasiūlymas galėtų būti padaromas tinkamu; konstatuoti pasiūlymų trūkumai lėmė, jog perkančioji organizacija negalėjo prašyti, siūlyti ar leisti patikslinti pasiūlymų, kurie turėjo akivaizdžių trūkumų bei negalėjo būti ištaisyti be papildomų dokumentų pateikimo. Perkančioji organizacija ieškovo UAB „Officeday“ 2018 m. gruodžio 28 d. pretenziją atmetė.

6227.

632019 m. sausio 3 d. raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB „Pontem“ ir nurodė, kad konstatavus tai, kad pirkimo procedūrų metu nustatytų UAB „Pontem“ pasiūlymų trūkumų ištaisyti nėra galimybės, buvo priimtas sprendimas neprašyti paaiškinti akivaizdžių pasiūlymų trūkumų ir tokiu būdu nesudaryti tiekėjui nepagrįstų lūkesčių dėl galimo pasiūlymo paaiškinimo, papildymo ar ištaisymo. Perkančioji organizacija ieškovo UAB „Pontem“ 2018 m. gruodžio 28 d. pretenziją atmetė.

6428.

652019 m. sausio 4 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie tai, kad laimėjusiu dėl pirkimo 1-19 dalių pripažintas tiekėjas „Dobeles dzirnavnieks JSC“.

66III.

67Teismo argumentai ir išvados

68Dėl būtinybės kartu su pasiūlymu pagrįsti atitikimą pakuotės ženklinimui ir pakavimui

6929.

70Ieškovai, grįsdami ieškinių reikalavimus, procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad: 1) pirkimo sąlygose reikalavimai dėl pakavimo ir ženklinimo laikytini sutarties vykdymo reikalavimais, o ne reikalavimais pirkimo objektui, todėl šių duomenų tiekėjai neturėjo nurodyti kartu su pasiūlymu; 2) atsakovas, manydamas, kad tokie duomenys kartu su pasiūlymu turėjo būti pateikti, turėjo kreiptis į ieškovus dėl pasiūlymų patikslinimo; 3) atsakovas, leisdamas patikslinti pasiūlymą trečiajam asmeniui, tačiau tokios teisės nesuteikdamas ieškovams, pažeidė lygiateisiškumo viešuosiuose pirkimuose principą.

7130.

72Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo sąlygų 25.10-25.11 punktuose buvo nurodyta, kad pasiūlymo sudėtine dalimi yra dokumentai, patvirtinantys siūlomų maisto produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, kiti pirkimo dokumentuose ir / ar jų prieduose reikalaujami dokumentus. Pirkimo sąlygų priede – techninėje specifikacijoje – buvo įtvirtinti reikalavimai, kad kiekvienas atskiros rūšies maisto produktas turi būti : 1) pakuojamas į vienodo dydžio dėžes arba į plastikines HDPE ar LDPE plėveles, kurios (-ie) turi užtikrinti kokybę ir maisto saugą gabenimo ir laikymo metu. Bendras dėžės ar plastikinės HDPE ar LDPE pakuotės bruto svoris neturi viršyti atitinkamo svorio; maisto produktai tiekiami tik EPAL Euro paletėmis arba lygiavertėmis, kurių matmenys 800 x 1200 mm; 2) ženklinimas pagal Lietuvos higienos normą HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677, ir 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, su visais pakeitimais, taip pat ant kiekvienos konkretaus maisto produkto pakuotės turi būti nurodomas logotipas, atitinkantis 2015 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ (aktuali redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4025f2806d7811e5906bc3a96c765ff4, su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus. Ant pakuotės logotipas gali būti atspausdintas arba tvirtai užklijuotas. Taip pat ant pakuotės turi būti užrašas „Neskirta parduoti“, jis gali būti atspausdintas arba tvirtai užklijuotas. Ant produktų pakuočių Taip pat turi būti nurodoma konkretaus pakuočių vienetų skaičius; produkto dėžių skaičius; grynasis konkretaus produkto svoris (kg).

7331.

74Pirkimo sąlygų 71.3 punkte buvo nurodyta, kad komisija, vertindama pasiūlymus, vertina, ar pasiūlymas atitinka techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentų prieduose nustatytus produktui keliamus reikalavimus. Pagal pirkimo sąlygų 84.1 punktą, pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu produktas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.

7532.

76Pasiūlymų vertinimo kriterijai, pasiūlymo atmetimo priežastys, pirkimo sąlygų dalimi esančioje techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai produktų pakuotėms ir ženklinimui buvo paskelbti 2018 m. lapkričio 11 d., t. y. prieš 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino (2018 m. gruodžio 10 d.). Duomenų, kad ieškovai kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydami paaiškinti, ar kartu su pasiūlymu jiems reikalinga pateikti duomenis apie atitikimą prekių pakavimo ir ženklinimo reikalavimams (VPĮ 35 str. 2 d. 20 p., pirkimo sąlygų 48 p.), byloje nėra, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovai su šiais reikalavimais susijusių pirkimo sąlygų nesuprato ar suprato jas nevienareikšmiškai (CPK 178 str.). Taip pat nėra duomenų, kad ieškovai teikė atsakovui pretenzijas dėl tokių reikalavimų nustatymo pirkimo sąlygose nereikalingumo, jų pašalinimo iš pirkimo sąlygų, taigi nėra duomenų, kad tokius reikalavimus pirkimo objektui ieškovai laikė nepagrįstais ir (ar) pertekliniais.

7733.

78Pirkimo sąlygų 10 punkte buvo nustatyta, kad pirkimo objektu yra maisto produktai, skirti tikslinei grupei (asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį); produktai bus transportuojami iki partnerių sandėlių ir paskirstyti tikslinei grupei. Nurodytas pirkimo objekto apibūdinimas leidžia daryti išvadą, kad pirkimo sąlygose buvo tinkamai atskleista, jog pirkimo objektu yra ne tik prekės – maisto produktai (sudarančios didžiąją dalį pirkimo objekto), tačiau ir paslaugos – maisto prekių transportavimas iki partnerių sandėlių. Pirkimo dokumentų dalimi esančiame pirkimo sutarties projekte taip pat buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad pirkimą laimėjęs dalyvis prekes turės pristatyti į nurodytus sandėlius, nurodyta, kokia bus prekių transportavimo, iškrovimo tvarka, kokie iškrovimo būdai ir priemonės naudojamos (pirkimo sutarties projekto 2.1.-2.8 p.), aplinkybės, kaip įpakuotos ir paženklintos prekės turės būti pristatomos (pirkimo sutarties projekto 2.9 p.), įtvirtinta sutartinė atsakomybė už prekių pakavimo reikalavimų nesilaikymą (pirkimo sutarties projekto 2.14 p.). Nurodytos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirkimo sąlygose tiekėjams buvo pateikta pakankama informacija, patvirtinanti, kad teikiant pasiūlymą svarbią reikšmę turi ne tik prekių kokybinės savybės, tačiau ir savybės, susijusios su šių prekių pakavimu, gabenimu ir ženklinimu.

7934.

80Pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas taip pat laikytinas svarbiomis savybėmis, susijusiomis su prekėmis, perkamomis viešojo pirkimo būdu, ir pagal VPĮ 2 straipsnio 34 dalies 2 punktą, kurioje įtvirtinta, kokie prekę apibūdinantys kriterijai turi būti nurodyti techninėje specifikacijoje. Aplinkybę, kad ženklinimas yra pirkimo objektą apibūdinantis kriterijus, kuris gali būti vertinamas pasiūlymų vertinimo metu patvirtina ir VPĮ 38 straipsnio 1, 4 dalys, pagal kurias tuo atveju, kai perkamos specialiomis socialinėmis ypatybėmis pasižyminčios prekės (nagrinėjamu atveju prekės pasižymėjo socialinėmis ypatybėmis, kadangi jos buvo skirtos skurstantiems asmenims), perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas, nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus, gali reikalauti naudoti specialų ženklą, kuris yra susijęs su pirkimo objektu ir yra tinkamas pirkimo objekto ypatybėms apibrėžti.

8135.

82Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad pirkimo sąlygose buvo nurodyta, jog perkamos ne tik prekės, tačiau ir jų transportavimo paslaugos, prekės turi būti atitinkama tvarka įpakuotos ir paženklintos (kas laikytina pirkimo objekto savybėmis), šios tvarkos laikymasis yra svarbus, kadangi tik nurodyta tvarka įpakuotos ir paženklintos prekės galės būti tiekiamos pagal pirkimo sutartį, techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai prekių pakavimui, transportavimui, ženklinimui laikytini apibūdinančiais prekes kriterijais, atitikimą kuriems privalėjo įrodyti ieškovai, teikdami pasiūlymus. Teismo vertinimu, atitikimas šiems kriterijams pagrįstai buvo vertinamas perkančiosios organizacijos pasiūlymo vertinimo, o ne sutarties vykdymo metu, kadangi tik nustačius, kad prekės bus supakuotos, paženklintos ir transportuojamos pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, perkančioji organizacija galėjo spręsti, ar pirkimo objektas yra tinkamas. Priešingu atveju, tam tikrų pirkimo objektą apibūdinančių kriterijų vertinimas būtų nukeltas į sutarties vykdymo stadiją, dėl ko iki šio etapo net nebūtų aišku, ar tiekėjas apskritai turės galimybę pasiūlyti tokius kriterijus atitinkantį pirkimo objektą. Nurodytų motyvų pagrindu atitinkamai atmestini ieškovų teiginiai, kad reikalavimai dėl pakavimo ir ženklinimo laikytini sutarties vykdymo reikalavimais, o ne reikalavimais pirkimo objektui, todėl šių duomenų tiekėjai neturėjo nurodyti kartu su pasiūlymu.

8336.

84Bylos duomenys patvirtina ir ieškovai neginčijo aplinkybių, kad kartu su pasiūlymais nepateikė atsakovui duomenų apie pirkimo objektu buvusių prekių pakavimą ir ženklinimą.

85Dėl dokumentų, pagrindžiančių atitikimą pakavimo, gabenimo, ženklinimo kriterijams

8637.

87Ieškovai nurodė, kad reikalavimas pagrįsti pirkimo objekto atitikimą pakavimo, gabenimo, ženklinimo kriterijams negalėjo būti taikomas vertinant pasiūlymus, nes tiekėjai atitikimą šiems reikalavimams galėjo pagrįsti vien paties tiekėjo parengta deklaracija, kurioje nurodoma, kad tiekėjas laikysis pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų prekių pakavimui, gabenimui, ženklinimui.

8838.

89Iš bylos duomenų matyti, kad 2018 m. lapkričio 20 d. raštu perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų klausimus, nurodė, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems maisto produkto pakavimo bei ženklinimo reikalavimams. Įrodymais galėtų būti gamintojo raštas, pakuotės specifikacija, internetinio puslapio nuoroda (kur aprašomas maisto produktas), vaizdinis įrodymas (pavyzdžiui, nuotrauka), kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), gamintojo techninis dokumentas ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Iš nurodyto rašto matyti, kad perkančioji organizacija nenurodė, kad vieninteliu įrodymu maisto produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimams pagrįsti laikytina tiekėjo deklaracija apie tokių reikalavimų laikymąsi. Kaip tinkamus įrodymus nurodytiems reikalavimams pagrįsti perkančioji organizacija nurodė vaizdinius įrodymus, gamintojo techninius dokumentus, internetinio puslapio nuorodą, kitus dokumentus. Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra pagrindo išvadai, kad vieninteliu dokumentu, patvirtinančiu atitikimą pakavimo ir ženklinimo reikalavimams, galėjo būti tik paties tiekėjo deklaracija ir dėl to, reikalavimams negalėjo būti taikomas vertinant pasiūlymus.

9039.

91Be to, iš bylos duomenų nematyti, kad ieškovai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pirkimo sąlygas, kuriuose įtvirtinti reikalavimai prekių pakavimui, ženklinimui, gabenimui, ginčijo, reikalavo jų netaikyti vertinant pasiūlymus, taigi nėra pagrindo teigti, kad tokias sąlygas ieškovai suprato kaip nepagrįstas, kurios negali būti taikomos vertinant pasiūlymus.

92Dėl perkančiosios organizacijos pareigos prašyti patikslinti pasiūlymą

9340.

94Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, tiekėjo pasiūlymo siaurąją prasme (t. y. pasiūlymo, kuria siūlomas pirkimo objektas, dalis) dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

9541.

96Įstatymą atitinkanti pasiūlymų siaurąją prasme patikslinimo tvarka buvo įtvirtinta ir pirkimo sąlygų 72-74 punktuose. Pirkimo sąlygų 72 punkte buvo nustatyta, kad jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, komisija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per komisijos nustatytą protingą terminą (72 p.). Pirkimų sąlygų 73 punkte buvo nustatytos dokumentų rūšys, kuriuos perkančioji organizacija gali prašyti patikslinti pasiūlymų nagrinėjimo etape, įtvirtinant, kad komisija gali prašyti patikslinti, papildyti, paaiškinti ar prašyti pateikti naujus tik šiuos dokumentus ar duomenis: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, taip pat kitus dokumentus, kurie nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Taigi, pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas draudimas perkančiajai organizacijai prašyti tiekėjų papildyti pasiūlymo dalį, kuri susijusi su pirkimo objekto techninėmis charakteristikomis.

9742.

98Pirkimo sąlygų 74 punkte buvo įtvirtinta, kad komisija, prašydama dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

9943.

100Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Pasiūlymo siaurąja prasme taisymu iš esmės gali būti laikomos tik aritmetinės, redakcinio pobūdžio klaidos, kurioms pagrįsti pakanka paprasto paaiškinimo ir kuris nekeičia pradinio pasiūlymo esmės bei kainos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1031-180/2018).

10144.

102Iš nurodyto teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos matyti, kad pasiūlymo siaurąja prasme tikslinimas galimas tik tokiu išimtiniu atveju, kai tikslinami arba redakcinio pobūdžio pasiūlymo trūkumai arba paaiškinami tam tikri pasiūlymo duomenys, kurie galėtų būti suprasti nevienareikšmiškai.

10345.

104Nagrinėjamu atveju, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovai pasiūlymuose nenurodė duomenų apie siūlomo pirkimo objekto atitikimą pakavimo ir ženklinimo reikalavimams, taigi nepagrindė atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Nesant jokių duomenų apie atitikimą nurodytiems reikalavimams perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo tokių duomenų nenurodymo vertinti kaip redakcinio pobūdžio pasiūlymo trūkumų ar kaip duomenų, dėl kurių turinio supratimo kiltų abejonių ir abejonės galėtų būti pašalintos paaiškinant pasiūlymą.

10546.

106Šiame kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus ieškovės siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų buvę pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

10747.

108Nagrinėjamu atveju būtent ir susidarė tokia situacija, kai ieškovų kartu su pasiūlymais pateikta techninė dokumentacija nepagrindė techninės specifikacijos reikalavimų (dėl prekių pakavimo, ženklinimo ir gabenimo) ir atitikimas techninei specifikacijai galėjo būti įrodytas tik pateikiant naujus dokumentus, ieškovų pasiūlymus iš neatitinkančių pirkimo sąlygų padarančius galimai jas atitinkančiais. Teisės ieškovams patikslinti pasiūlymus tokiu būdu, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas galėtų tapti jas atitinkančiu, suteikimas, akivaizdu, būtų pažeidę skaidrumo ir proporcingumo principų reikalavimus, neatitiktų, nei VPĮ 55 straipsnio 9 dalies reikalavimų, nei pirkimo sąlygų 74 punkto nuostatų.

10948.

110Europos Sąjungos Teisingumo Teismo taip pat pasisakyta, kad jei perkančiosioms organizacijoms būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad jos slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191).

11149.

112Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija pagrįstai nesikreipė į ieškovus dėl pasiūlymų paaiškinimo ir/ar patikslinimo, ar ieškovų siūlytos prekės atitinka pakavimo ir ženklinimo reikalavimus, kadangi kartu su pasiūlymais ieškovai tokių duomenų (kad ir netikslių ar nepakankamai aiškių) nepateikė, o tokių duomenų pateikimas vėliau (tikslinant pasiūlymus) būtų reiškęs techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančių ieškovų pasiūlymų pakeitimą pasiūlymais, atitinkančiais techninės specifikacijos reikalavimus.

11350.

114Nesutiktina su ieškovų nuomone, kad perkančioji organizacija, leisdama trečiajam asmeniui patikslinti pasiūlymą, tačiau to neleisdama ieškovams, pažeidė lygiateisiškumo principo reikalavimus, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija į trečiąjį asmenį dėl pasiūlymo paaiškinimo kreipėsi dėl to, kad jis, perkančiosios organizacijos manymu, pateikė nevienareikšmiškai suprantamus duomenis apie atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams, tuo tarpu ieškovai duomenų apie pirkimo objekto atitikimą pakavimo ir ženklinimo reikalavimams iš viso nepateikė. Nurodytas faktinių aplinkybių skirtumas (trečiasis asmuo pateikė duomenis, kuriais grindė atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams, o ieškovai duomenų apie pirkimo objekto atitikimą pakavimo ir ženklinimo reikalavimams iš viso nepateikė) suteikė perkančiajai organizacijai ieškovų ir trečiojo asmens atžvilgiu taikyti skirtingas teisines pasekmes: kreiptis į trečiąjį asmenį dėl pasiūlymo patikslinimo, tačiau su tokio pobūdžio prašymu į ieškovus nesikreipti. Tokiu būdu perkančioji organizacija lygiateisiškumo principo ieškovų ir trečiojo asmens atžvilgiu nepažeidė (VPĮ 17 str. 1 d.).

115Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovų pasiūlymus

11651.

117Vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 10 dalimi, perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Pirkimo sąlygų 84.1 punkte buvo įtvirtinta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jei pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Pagal pirkimo sąlygų 77 punktą, jeigu komisija, įvertinusi techninius pasiūlymo duomenis nustato, kad pasiūlymo techniniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, ji tokį pasiūlymą atmeta, o su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama.

11852.

119Nagrinėjamu atveju, teismas konstatavo, kad ieškovai kartu su pasiūlymu nepateikė duomenų apie pirkimo objekto atitiktį pakavimo ir ženklinimo reikalavimams, taigi pasiūlė perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygų neatitinkantį pirkimo objektą. Nustačiusi aplinkybes, kad ieškovų pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų pirkimo objekto pakavimui ir ženklinimui perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai vadovavosi pirkimo sąlygų 84.1 punktu ir ieškovų pasiūlymus atmetė, kaip neatitinkančius pirkimo sąlygų. Nustačius, kad perkančioji organizacija įvertinusi tai, kad ieškovų pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų pirkimo objekto pakavimui ir ženklinimui pagrįstai atmetė ieškovų pasiūlymus, nėra teisiškai reikšminga papildomai nustatinėti, ar ieškovų siūlytos prekės atitiko kokybės reikalavimus (ieškovai teigia, kad jų siūlytos tam tikros prekės nepagrįstai perkančiosios organizacijos buvo pripažintos neatitinkančiomis kokybės reikalavimų), kadangi net nustačius jų atitikimą kokybės reikalavimams, perkančioji organizacija privalėjo ieškovų pasiūlymus atmesti kaip neatitinkančius pirkimo objektui keliamų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų.

12053.

121Bylos duomenimis nustačius, kad perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovų pasiūlymus, nepažeidė lygiateisiškumo pricipo, nėra pagrindo panaikinti perkančios sprendimų, kuriais buvo atmesti ieškovų pasiūlymai. Remiantis išdėstytu, nenustačius pagrindų skundžiamiems perkančiosios organizacijos sprendimams naikinti, ieškovų ieškiniai atmestini kaip nepagrįsti.

12254.

123Kiti šalių argumentai, kaip neturintys reikšmės sprendimo priėmimo teisėtumui arba išsakyti tik baigiamosiose kalbose, atskirai neaptariami.

124Dėl bylinėjimosi išlaidų

12555.

126CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų.

12756.

128Ieškinius atsakovo atžvilgiu atmetus visiškai, ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Kadangi atsakovas nenurodė patyręs bylinėjimosi išlaidų, nėra pagrindo spręsti atsakovo bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovų klausimo.

12957.

130Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį pateikė reikalavimą priteisti jo naudai iš ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo pateikė į bylą dokumentus, patvirtinančius 3514 Eur bylinėjimosi išlaidų patyrimą šioje civilinėje byloje.

13158.

132Teismų praktikoje pasisakyta, kad nors įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teises ir pareigas dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau ir šie proceso dalyviai laikytini bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais, nes pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį jie turi tokias pačias procesines teises bei pareigas kaip ir šalys, išskyrus tam tikras įstatymo nustatytas išimtis, susijusias su disponavimu ginčo dalyku, tačiau nesusijusias su bylinėjimosi išlaidomis. Be to, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, nepripažinimas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais neatitiktų trečiųjų asmenų instituto paskirties – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims savarankiškai ginti savo teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-415/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

13359.

134Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo byloje dalyvavo atsakovo pusėje, kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, jo bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl to, kad jis turėjo teikti atsiliepimą į ieškovų ieškinius ir dalyvauti teismo posėdyje, ieškovų ieškinius atmetus visiškai, šios trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos 3514 Eur priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis trečiojo asmens naudai.

13560.

136Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str.).

137Dėl duomenų pripažinimo konfidencialia ir nevieša informacija

13861.

139Ieškovai prašė teismo pripažinti jų į bylą teiktus pasiūlymus kartu su teiktais dokumentais apie atitiktį pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams konfidencialiais.

14062.

141Vadovaujantis CPK 10 straipsnio 2 dalimi, priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis.

14263.

143Teismas sprendžia, kad ieškovų pasiūlymai kartu su dokumentais, kuriais grindžiamas pirkimo objekto atitikimas pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams dėl juose pateikiamos komercinę paslaptį sudarančios informacijos (pasiūlymo kainos sudėtinių dalių, tiekėjų partnerių, iš kurių jie perka prekes, pavadinimų ir kt.) pripažintini neviešais, konfidencialiais, neleidžiant su jais susipažinti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

14464.

145Ieškovas UAB „Officeday“ 2019 m. balandžio 18 d. pateikė teismui ieškovo darbuotojui P. B. atstovauti ieškovą teisme ir diplomą, patvirtinantį turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Ieškovas prašo teismo ieškovo atstovo P. B. diplomą pripažinti nevieša bylos medžiaga. Prašymas netenkintinas, nes pateiktas dokumentas neatitinka konfidencialiems dokumentams keliamų kriterijų.

14665.

147Kiti šalių argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teisėja dėl jų nepasisako.

148Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

149Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atmesti.

150Ieškovo UAB „Officeday“ ieškinį atmesti.

151Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų UAB „Pontem“ ir UAB „Officeday“ 3514 (trys tūkstančius penkis šimtus keturiolika Eur) Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui A/S „Dobeles dzirnavnieks“.

152Ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymą kartu su dokumentais, kuriais grindžiamas pirkimo objekto atitikimas pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams pripažintini neviešais, konfidencialiais, neleidžiant su jais susipažinti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

153Ieškovo UAB „Officeday“ pasiūlymą kartu su dokumentais, kuriais grindžiamas pirkimo objekto atitikimas pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams pripažintini neviešais, konfidencialiais, neleidžiant su jais susipažinti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

154Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Šalių argumentų esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad jis dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros atviro... 10. 3.... 11. Ieškovo teigimu, kartu su pasiūlymu buvo pateiktos pačių gamintojų... 12. 4.... 13. Atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pateikė atsiliepimą... 14. 5.... 15. Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad su... 16. 6.... 17. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad reikalavimas kartu su... 18. 7.... 19. Ieškovas UAB „Officeday“ pateikė teismui ieškinį, kuriu prašė: 1)... 20. 8.... 21. Ieškinyje nurodė, kad 2018-12-07 ieškovas pateikė pasiūlymą atsakovo... 22. 9.... 23. Atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pateikė atsiliepimą... 24. 10.... 25. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad jis su pasiūlymu yra... 26. 11.... 27. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad reikalavimas kartu su... 28. 12.... 29. Trečiasis asmuo A/S „Dobeles dzirnavnieks“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 30. 13.... 31. Ieškovas UAB „Officeday“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 32. 14.... 33. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Pontem“ atstovas palaikė savo... 34. 15.... 35. Ieškovo UAB „Officeday“ atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose... 36. 16.... 37. Atsakovo atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytus... 38. 17.... 39. Trečiojo asmens atstovai palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus... 40. Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinys atmestinas.... 41. Ieškovo UAB „Officeday“ ieškinys atmestinas.... 42. II.... 43. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 44. 18.... 45. 2018 m. lapkričio 11 d. atsakovas VšĮ „Europos socialinio fondo... 46. 19.... 47. Pirkimo sąlygų 25.10 punkte buvo nurodyta, kad pasiūlymo dalimi yra... 48. 20.... 49. 2018 m. lapkričio 20 d. raštu perkančioji organizacija, atsakydama į... 50. 21.... 51. 2018 m. gruodžio 7 d. ieškovas UAB „Pontem“ CVP IS priemonėmis pateikė... 52. 22.... 53. 2018 m. gruodžio 19 d. pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į... 54. 23.... 55. 2018 m. gruodžio 19 d. pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į... 56. 24.... 57. 2018 m. gruodžio 28 d. pretenzija ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į... 58. 25.... 59. 2018 m. gruodžio 31 d. pretenzija ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į... 60. 26.... 61. 2019 m. sausio 3 d. raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB... 62. 27.... 63. 2019 m. sausio 3 d. raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą UAB... 64. 28.... 65. 2019 m. sausio 4 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus... 66. III.... 67. Teismo argumentai ir išvados... 68. Dėl būtinybės kartu su pasiūlymu pagrįsti atitikimą pakuotės... 69. 29.... 70. Ieškovai, grįsdami ieškinių reikalavimus, procesiniuose dokumentuose ir... 71. 30.... 72. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo sąlygų 25.10-25.11 punktuose buvo... 73. 31.... 74. Pirkimo sąlygų 71.3 punkte buvo nurodyta, kad komisija, vertindama... 75. 32.... 76. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, pasiūlymo atmetimo priežastys, pirkimo... 77. 33.... 78. Pirkimo sąlygų 10 punkte buvo nustatyta, kad pirkimo objektu yra maisto... 79. 34.... 80. Pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas taip pat laikytinas svarbiomis... 81. 35.... 82. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad pirkimo sąlygose buvo... 83. 36.... 84. Bylos duomenys patvirtina ir ieškovai neginčijo aplinkybių, kad kartu su... 85. Dėl dokumentų, pagrindžiančių atitikimą pakavimo, gabenimo, ženklinimo... 86. 37.... 87. Ieškovai nurodė, kad reikalavimas pagrįsti pirkimo objekto atitikimą... 88. 38.... 89. Iš bylos duomenų matyti, kad 2018 m. lapkričio 20 d. raštu perkančioji... 90. 39.... 91. Be to, iš bylos duomenų nematyti, kad ieškovai iki pasiūlymo pateikimo... 92. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos prašyti patikslinti pasiūlymą... 93. 40.... 94. Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, tiekėjo pasiūlymo siaurąją... 95. 41.... 96. Įstatymą atitinkanti pasiūlymų siaurąją prasme patikslinimo tvarka buvo... 97. 42.... 98. Pirkimo sąlygų 74 punkte buvo įtvirtinta, kad komisija, prašydama dalyvių... 99. 43.... 100. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės... 101. 44.... 102. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos matyti, kad... 103. 45.... 104. Nagrinėjamu atveju, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovai... 105. 46.... 106. Šiame kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad jeigu... 107. 47.... 108. Nagrinėjamu atveju būtent ir susidarė tokia situacija, kai ieškovų kartu... 109. 48.... 110. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo taip pat pasisakyta, kad jei... 111. 49.... 112. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija... 113. 50.... 114. Nesutiktina su ieškovų nuomone, kad perkančioji organizacija, leisdama... 115. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovų pasiūlymus... 116. 51.... 117. Vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 10 dalimi, perkančioji organizacija gali... 118. 52.... 119. Nagrinėjamu atveju, teismas konstatavo, kad ieškovai kartu su pasiūlymu... 120. 53.... 121. Bylos duomenimis nustačius, kad perkančioji organizacija teisėtai ir... 122. 54.... 123. Kiti šalių argumentai, kaip neturintys reikšmės sprendimo priėmimo... 124. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 125. 55.... 126. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 127. 56.... 128. Ieškinius atsakovo atžvilgiu atmetus visiškai, ieškovų patirtos... 129. 57.... 130. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį pateikė reikalavimą priteisti jo... 131. 58.... 132. Teismų praktikoje pasisakyta, kad nors įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie... 133. 59.... 134. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo byloje dalyvavo atsakovo pusėje,... 135. 60.... 136. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 137. Dėl duomenų pripažinimo konfidencialia ir nevieša informacija... 138. 61.... 139. Ieškovai prašė teismo pripažinti jų į bylą teiktus pasiūlymus kartu su... 140. 62.... 141. Vadovaujantis CPK 10 straipsnio 2 dalimi, priimdamas viešame teismo posėdyje... 142. 63.... 143. Teismas sprendžia, kad ieškovų pasiūlymai kartu su dokumentais, kuriais... 144. 64.... 145. Ieškovas UAB „Officeday“ 2019 m. balandžio 18 d. pateikė teismui... 146. 65.... 147. Kiti šalių argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teisėja dėl jų... 148. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 149. Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atmesti.... 150. Ieškovo UAB „Officeday“ ieškinį atmesti.... 151. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų UAB „Pontem“ ir UAB... 152. Ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymą kartu su dokumentais, kuriais... 153. Ieškovo UAB „Officeday“ pasiūlymą kartu su dokumentais, kuriais... 154. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...