Byla I-7006-789/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, Teismas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos kariuomenei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, Teismas

Nustatė

3Teismo 2014-08-18 nutartimi priimtas pareiškėjo skundas, teisme gautas 2014-07-18, kuriame jis teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014-05-07 įsakymą Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ ir 2014-05-23 įsakymą Nr. P-492 „Dėl krašto apsaugos ministro 2014-05-07 įsakymo Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ pakeitimo“, grąžinti pareiškėją T. K. į profesinę karo tarnybą, už priverstinio nebuvimo laiką priteisti vidutinį darbo užmokestį, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 18–22).

4Pareiškėjas paaiškino, kad krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 38 str. 2 d. ir sutikdamas su Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 sprendime Nr. KVS-2014-05-07 nurodytais motyvais, įsakymu Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ pareiškėją nuo 2014-05-14 atleido iš Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono (toliau – Batalionas) I motorizuotosios pėstininkų kuopos II motorizuotojo pėstininkų būrio I skyriaus kulkosvaidininko padėjėjo pareigų (1 p.), 2014-05-16 nutraukė su T. K. profesinės karo tarnybos sutartį ir išleido iš profesinės karo tarnybos į atsargą. Įsakymo 2 p. buvo pakeistas 2014-05-23 įsakymas Nr. P-492 ir profesinė krašto apsaugos tarnybos sutartis nutraukta nuo 2014-05-16, išleidimo į atsargą dieną nukeliant į kitą dieną po paskutinės ligos dienos, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.

5Pareiškėjas skunde nurodė, kad yra neaiškios jo atleidimo iš tarnybos priežastys, atleidimo pagrindas suformuluotas nepakankamai apibrėžtai. Paaiškino,kad Lietuvos kariuomenės vadas sprendime nurodė, kad 2014-03-12 internetinėje svetainėje www.alytusplius.lt buvo publikuotas straipsnis, kuriame rašoma, kad vieno Alytaus miesto gyvenamojo namo balkoną papuošė Rusijos vėliava, o 2014-03-13 straipsnyje nurodyta, kad vėliavą iškabino uniformuotas vyriškis. Nurodė, kad, išsiaiškinus, kad įvykis susijęs su pareiškėju, Bataliono vadas pasiūlė atleisti pareiškėją, vadovaudamasis nuogąstavimais ir prielaidomis.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir Ministerija) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad pareiškėjas pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p. atleistas pagrįstai, esant Įstatyme įtvirtintoms sąlygoms. Internetinėje svetainėje www.alytusplius.lt 2014-03-12-13 pasirodžius informacijai apie daugiabučio namo balkone iškeltą Rusijos vėliavą bei jame gyvenantį jauną uniformuotą vyriškį bei paaiškėjus, kad rašoma apie pareiškėją, Bataliono vadas kreipėsi į kariuomenės vadą, kuris kreipėsi į krašto apsaugos ministrą dėl būtinybės nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį (t. 1, b. l. 79–82).

7Teigia, kad, pasirodžius straipsniui internete ir kariams sužinojus, kad buto savininkas yra jų kolega, atsirado karių nepasitikėjimas pareiškėju. Pareiškėjas parodė didelę nepagarbą Lietuvos valstybei ir toms vertybėms, kurias pareiškėjas įsipareigojo gerbti ir ginti, stodamas į profesinę karo tarnybą. Bataliono kariai laikosi nuomonės, kad pareiškėjas iškėlė ne rankšluostį, o vėliavą, ir kad šios vėliavos demonstratyvus pakabinimas, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, nesiderina su kario pareigomis ir teisiniu statusu.

8Paaiškino, kad profesinė karo tarnyba yra specifinė valstybės tarnybos rūšis, pagrįsta ištikimybe valstybei. Kariuomenės organizavimas pagrįstas griežtos drausmės principais, siekiant palaikyti kariuomenėje nustatytą tvarką, kad ji garantuotų tinkamą kariuomenės mokymą bei parengtį. Be specifinių reikalavimų Tarnybos metu, karys ir ne tarnybos metu turi elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir stengtis būti pavyzdžiu kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį sprendžiama apie visą krašto apsaugos sistemą, privatų gyvenimą karys privalo tvarkyti taip, kad nenukentėtų karo tarnybos interesai ir kario reputacija. Atsiliepime nurodė, kad tai, kad nebuvo pradėta administracinio teisės pažeidimo byla, nešalina pareiškėjo tarnybinės atsakomybės.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Bataliono vadas 2014-04-18 raštu Nr. IS-354 krašto apsaugos ministrui pranešė, kad dėl teikime išdėstytų motyvų pareiškėjo tarnyba prieštarautų tarnybos interesams ir pasiūlė nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p. Lietuvos kariuomenės vadas 2014-05-02 sprendimu Nr. KVS-171 nusprendė, jog pareiškėją atleisti būtina ir pasiūlė krašto apsaugos ministrui pritarti sprendimo motyvams. Krašto apsaugos ministras skundžiamais įsakymais nutraukė profesinės karo tarnybos sutartį ir pareiškėją išleido į atsargą (t. 1, b. l. 100–104).

10Pažymėjo, kad internetiniame puslapyje www.alytusplius.lt paskleista informacija tapo žinoma dideliam visuomenės ratui, buvo aptariama spaudoje, visuomenė padarė išvadą, kad vėliavą pakabino karys. Karys yra Lietuvos valstybės gynėjas, o kario tarnyba reikalauja specialių ištikimybės valstybei santykių. Lietuvos valstybės nepriklausomybės gynyba kiekvienam profesinės karo tarnybos kariui yra įstatyminė pareiga. Vienas iš asmenų atrankos į profesinę karo tarnybą kriterijų yra jo išsilavinimo ir moralinių savybių atitiktis profesinei karo tarnybai keliamiems reikalavimams. Karys ne tik privalo susilaikyti nuo tokių veiksmų, kurie galėtų versti suabejoti šio asmens garbingumu ar tinkamu tarnybinių pareigų atlikimu, bet ir būti pavyzdžiu kitiems kariams ir visai visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kad vėliavos pakabinimo balkone metu buvo minimas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas, o šių įvykių metu Rusijos Federacija vykdė aktyvias Krymo aneksijos procedūras, dėl ko buvo smerkiama demokratinių valstybių, Lietuvos kariuomenės ir Ministerijos vadovybė pagrįstai suabejojo pareiškėjo lojalumu Lietuvos Respublikai.

11Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio „Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindai“ 18 skyriuje nustatyta, kad kariuomenė turi būti rengiama, ugdant kario asmenybę, pilietiškumą ir patriotizmą, profesionalius įgūdžius ir kario etiką. Karių etikos kodekso, patvirtinto krašto apsaugos ministro 2005-05-09 įsakymu Nr. V-561, nuostatos įpareigoja karius besąlygiškai laikytis kario priesaikos, saugoti kario garbę, savo gerą vardą ir elgtis taip, kad savo elgesiu nežemintų kario vardo, veikti sąžiningai ir laikytis bendrųjų visuomenės ir kario mandagumo taisyklių, ne tarnybos metu elgtis pagal visuotinai privalomas elgesio normas ir savo elgesiu, drausme, kultūra būti pavyzdžiu kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį gali būti sprendžiama apie visą krašto apsaugos sistemą, privatų gyvenimą tvarkyti taip, kad nenukentėtų tarnybos interesai ir kario reputacija.

12Teismo posėdyje pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai nedalyvavo, apie taismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai. Teismas

konstatuoja:

13Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl profesinės karo tarnybos sutarties su pareiškėju nutraukimo ir jo išleidimo į atsargą teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas patikslintame skunde prašė panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014-05-07 įsakymą Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“, panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014-05-23 įsakymą Nr. P-492 „Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ pakeitimo“, grąžinti pareiškėją T. K. į profesinę karo tarnybą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinio nebuvimo laiką, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14VAAT 2014-12-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-8733-580/2014 pareiškėjo skundą atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015-05-12 sprendimu administracinėje byloje Nr. A-1456-143/2015 VAAT 2014-12-02 sprendimą panaikino, pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: panaikino Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014-05-07 įsakymą Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ ir 2014-05-23 įsakymą Nr. P-492 „Dėl krašto apsaugos ministro 2014-05-07 įsakymo Nr. P-424 „Dėl eil. T. K. išleidimo į atsargą“ pakeitimo“ ir grąžino pareiškėją T. K. į profesinę karo tarnybą. Bylos dalį dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinio nebuvimo laiką perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. LVAT įvertino, kad pareiškėjui negalėjo būti taikoma Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p. nustatyta tarnybos krašto apsaugos sistemoje interesų gynimo priemonė – atleidimas iš tarnybos ir profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimas.

15VAAT 2016-01-18 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3278-437/2016 pareiškėjo skundą atmetė. VAAT 2016-01-18 sprendime nurodė, kad, esant ginčo aplinkybėms, pareiškėjas negali tikėtis, kad teismas jį gins, priteisdamas kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką, nepriklausomai nuo to, kad pagrindinis pareiškėjo reikalavimas yra patenkintas. Vertintina, kad tokios kompensacijos pareiškėjui priteisimas būtų neproporcingas buvusiai situacijai, pažeistų viešąjį interesą. LVAT 2016-04-19 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-3090-261/2016 VAAT 2016-01-18 sprendimą panaikino, pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies: VAAT 2016-01-18 sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. LVAT 2016-04-19 nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja Įstatymo 48 str. 3 d. nuostatoms, kuriose nurodyta, kad teismo grąžintam į profesinę karo tarnybą asmeniui atlyginama už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką.

16Įstatymo 48 str. 3 d. nustatyta, kad, jeigu teismas nustato, jog asmuo yra atleistas iš profesinės karo tarnybos be Įstatymo nustatyto pagrindo, teismas gali jį grąžinti į profesinę karo tarnybą. Teismo grąžintas į profesinę karo tarnybą asmuo skiriamas į pareigas ar į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą karo tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jam atlyginama už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką. Apibendrinant nagrinėjamoje byloje LVAT ir VAAT nustatytas aplinkybes, susijusias su profesinės karo tarnybos sutarties, sudarytos su pareiškėju, nutraukimu ir pareiškėjo atleidimu iš tarnybos pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p., darytina išvada, kad atsakovas nesilaikė Įstatymo reikalavimų. Pareiškėją atleidus iš profesinės karo tarnybos be Įstatyme nustatyto pagrindo, pareiškėjui priteistinas tarnybinis atlyginimas, maistpinigiai ir butpinigiai.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014-05-23 įsakymu Nr. P-492 pareiškėjas išleistas į atsargą 2014-05-20 (t. 2, b. l. 50, 56). LVAT 2015-05-12 sprendimu nagrinėjamoje byloje Nr. A-1456-143/2015 panaikino pareiškėjo skundžiamus krašto apsaugos ministro įsakymus ir grąžino pareiškėją į profesinę karo tarnybą (t. 2, b. l. 14–23). Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono vadas 2015-05-27 įsakymu Nr. P-187 paskyrė pareiškėją į I motorizuotosios pėstininkų kupos II motorizuotojo pėstininkų būrio I skyriaus kulkosvaidininko pedėjėjo pareigas (t. 2, b. l. 58). Šioje byloje ginčas kilo dėl vidutinio darbo užmokesčio pareiškėjui už priverstinio nebuvimo laiką tarnyboje priteisimo už laikotarpį nuo 2014-05-20 iki 2015-05-26.

18Iš byloje pateiktos Lietuvos kariuomenės 2015-12-28 pažymos Nr. FS-601 duomenų matyti, kad už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2014-05-20 iki 2015-05-26 pareiškėjui mokėtina 6 354,88 Eur tarnybinio atlyginimo, 1 993,94 Eur maistpinigių ir 460,78 Eur butpinigių, iš viso 8 809,60 Eur (t. 2, b. l. 84). Pažymėtina, kad byloje pateiktoje Lietuvos kariuomenės 2015-12-28 pažymoje Nr. FS-601 nėra nurodyta, ar tarnybinio atlyginimo ir kitų išmokų paskaičiavimai atlikti atsižvelgiant į mokėtinus mokesčius.

19Iš atsakovės byloje pateiktų duomenų taip pat matyti, kad atleidimo dieną pareiškėjui buvo išmokėta 3 510 Lt (1 016,57 Eur) dydžio išeitinė pašalpa ir papildoma kompensacija (t. 2, b. l. 61). Pagal Įstatymo 40 str. 1 d., atleidžiant pareiškėją iš tarnybos pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p., turi būti mokamos išmokos. Įstatymo 48 str. 3 d. nėra nustatyta, jog, atlyginant už priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką, išskaičiuojamos gautos išmokos. LVAT praktikoje konstatuota, kad, teismo sprendimu panaikinus Įstatymo 40 str. nustatytų išmokų mokėjimo pagrindą, asmuo, gavęs šias išmokas, praturtėtų be teisėto pagrindo, o tai yra draudžiama (LVAT 2013-05-27 sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-593/2013, 2013-05-20 sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-966/2013). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui priteistinas atlygis už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką nuo 2014-05-20 iki 2015-05-26, išskaičiuojant pareiškėjui išmokėtas išmokas dėl jo atleidimo iš profesinės karo tarnybos pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p. Kadangi byloje nėra pateikti tarnybinio atlyginimo ir kitų išmokų paskaičiavimai, atlikti atsižvelgiant į mokėtinus mokesčius, atsakovė įpareigotina apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjai atlyginimą už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką nuo 2014-05-20 iki 2015-05-26, butpinigius ir maistpinigius, išskaičiuojant pareiškėjui išmokėtas išmokas dėl jo atleidimo iš profesinės karo tarnybos pagal Įstatymo 38 str. 2 d. 12 p.

20Pareiškėjas teismo taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 29–30). Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ir – ABTĮ) 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 str. 6 d. proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikiama teisė reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio.

21Pareiškėjas LVAT 2015-05-22 pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kuriame nurodė, kad jo bylinėjimosi išlaidas sudaro 878 Eur (t. 2, b. l. 29–30). Iš bylos duomenų matyti, kad atstovavimo sutartis tarp pareiškėjo ir advokato padėjėjos Kristinos Sūnaitienės sudaryta 2014-05-22 (t. 1, b. l. 13). Iš bylos duomenų, pagrindžiančių patirtas atstovavimo išlaidas, matyti, kad už suteiktas teisines paslaugas 2015-04-27 kvitu Nr. 216742 sumokėjo 778 Eur ir 2015-05-06 pinigų priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 699030 sumokėjo 100 Eur (t. 2, b. l. 31). Iš viso pareiškėjas prašyme prašo jam atlyginti 878 Eur patirts bylinėjimosi išlaidas.

22LVAT 2015-10-07 nutartimi pareiškėjui atlygintos 381,18 Eur bylinėjimosi išlaidos, apmokėtos 2015-05-06 pinigų priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 699030 ir iš dalies apmokėtos 2015-04-27 kvitu Nr. 216742 ir (t. 2, b. l. 45–48). LVAT 2015-10-07 nutartimi nutarė pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoti spręsti VAAT.

23Teisinių paslaugų teikimo metu galiojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymas Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 2 p., nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 p. nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Pažymėtina, kad skundo pateikimo metu, t. y. 2014-06-19, galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-19 Nr. 1543 patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA) dydis – 289,62 Eur (1 000 Lt).

24LVAT 2015-10-07 nutartimi neišspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kurias pareiškėjas patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Iš pareiškėjo pateiktos 2015-05-06 Sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 12-2015 duomenų matyti, kad pareiškėjas atstovei sumokėjo 376,48 Eur už teisines konsultacijas ir skundo parengimą bei 25,04 Eur už skundo tikslinimą (t. 2, b. l. 32). Iš viso pareiškėjas patyrė 401,52 Eur bylinėjimosi išlaidas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Pagal Rekomendacijų 8.2. p. koeficientas už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą – 3, t. y. už skundo parengimą maksimali priteistina suma yra 289,62 Eur x 3 = 868,86 Eur. Prašomas priteisti atlyginimas – 401,52 Eur – neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio.

25Teismas, įvertinęs bylos apimtį (2 tomai), rengtų procesinių dokumentų turinį, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatuoja, kad pareiškėjui gali būti priteistina 401,52 Eur už skundo ir patikslinto skundo parengimą bei teisines konsultacijas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo prašoma priteisti 401,52 Eur suma neviršija Rekomendacijoje nustatytų maksimalių sumų, darytina išvada, jog pareiškėjas patyrė pagrįstas išlaidas, kurios jam turi būti atlygintos.

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2001-01-01 iki 2016-06-30 (su pakeitimais ir papildymais)) 44 str., 45 str., 85-87 str., 88 str. 2 p., Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2016-07-01) 132 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 1 d.,

Nutarė

27Pareiškėjo T. K. skundą tenkinti.

28Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui T. K., a. k. ( - ) atlyginimą už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką nuo 2014-05-20 iki 2015-05-26, butpinigius ir maistpinigius, išskaičiuojant pareiškėjui išmokėtas išmokas dėl jo atleidimo iš profesinės karo tarnybos pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 12 punktą.

29Pareiškėjo T. K. prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkinti.

30Priteisti pareiškėjui T. K. iš atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 401,52 Eur (keturis šimtus vieną eurų ir penkiasdešimt du euro centus) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismo 2014-08-18 nutartimi priimtas pareiškėjo skundas, teisme gautas... 4. Pareiškėjas paaiškino, kad krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, kad yra neaiškios jo atleidimo iš tarnybos... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir... 7. Teigia, kad, pasirodžius straipsniui internete ir kariams sužinojus, kad buto... 8. Paaiškino, kad profesinė karo tarnyba yra specifinė valstybės tarnybos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė prašė skundą atmesti... 10. Pažymėjo, kad internetiniame puslapyje www.alytusplius.lt paskleista... 11. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio „Lietuvos nacionalinio... 12. Teismo posėdyje pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens... 13. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl profesinės karo tarnybos... 14. VAAT 2014-12-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-8733-580/2014... 15. VAAT 2016-01-18 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3278-437/2016... 16. Įstatymo 48 str. 3 d. nustatyta, kad, jeigu teismas nustato, jog asmuo yra... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro... 18. Iš byloje pateiktos Lietuvos kariuomenės 2015-12-28 pažymos Nr. FS-601... 19. Iš atsakovės byloje pateiktų duomenų taip pat matyti, kad atleidimo dieną... 20. Pareiškėjas teismo taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas (t. 2,... 21. Pareiškėjas LVAT 2015-05-22 pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 22. LVAT 2015-10-07 nutartimi pareiškėjui atlygintos 381,18 Eur bylinėjimosi... 23. Teisinių paslaugų teikimo metu galiojo Lietuvos Respublikos teisingumo... 24. LVAT 2015-10-07 nutartimi neišspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Teismas, įvertinęs bylos apimtį (2 tomai), rengtų procesinių dokumentų... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija... 27. Pareiškėjo T. K. skundą tenkinti.... 28. Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją... 29. Pareiškėjo T. K. prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkinti.... 30. Priteisti pareiškėjui T. K. iš atsakovės Lietuvos Respublikos krašto... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...