Byla e2-1061-253/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovams S. V., E. G., atsakovės atstovams J. G., M. S., advokato padėjėjui Aleksandrui Rybakui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ademo techninė priežiūra“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės vandenys“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Ademo techninė priežiūra“ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2017 m. sausio 20 d. raštu Nr. FS-17 „Dėl Konkurso „FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ ir „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ pasiūlymo atmetimo, kuriuo atmestas paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“ pasiūlymas; 2) įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“, besiremiančios kito ūkio subjekto, t. y. subrangovės UAB „Evikta“, pajėgumais, kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams; 3) pripažinti, kad paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“, besiremiančios kito ūkio subjekto, t. y. subrangovės UAB „Evikta“, pajėgumais, kvalifikacija atitinka visus Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

5Nurodė, kad atsakovė UAB ,,Tauragės vandenys“ vykdo viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 181458) ,,FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ ir „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ (toliau – Pirkimas / Konkursas). Šiame Konkurse dalyvavo ieškovė. Perkančioji organizacija 2017-01-20 raštu Nr. FS-17 informavo ieškovę apie priimtą sprendimą paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“ pasiūlymą, pateiktą Konkurso pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims, atmesti, nes pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, 2017-01-17 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. S-170131-1, kurią atsakovė atmetė 2017-02-06 raštu. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė nurodo, kad atsakovė yra neteisi sprendime nurodydama, kad UAB „Ademo techninė priežiūra“ neatitinka Konkurso sąlygų 17 punkto 7 papunktyje nurodyto reikalavimo, nes Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 3 dalis leidžia prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Konkurso sąlygų 19 punkte įtvirtinama galimybė tiekėjams, dalyvaujantiems Konkurse, remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tame pačiame Konkurso sąlygų punkte reglamentuojamas subteikėjų pasitelkimas bei subteikėjų pasitelkimui keliami reikalavimai. Jokių apribojimų ar draudimų taikant Konkurso sąlygų 17 punkto 7 papunkčio reikalavimus perkančioji organizacija nenustatė. UAB „Ademo techninė priežiūra“, siekdama pateikti pasiūlymą Konkursui ir atitikti Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkė subrangovę UAB „Evikta“, kuri ieškovės pasiūlyme buvo išviešinta, pateiktas ieškovės ir subrangovės UAB „Evikta“ sudarytas 2016-12-16 ketinimų protokolas dėl pajėgumų suteikimo, kuriuo subrangovė UAB „Evikta“ įsipareigojo suteikti savo pajėgumus paslaugų teikėjai UAB „Ademo techninė priežiūra“ pagal perkančiosios organizacijos vykdomo Konkurso sąlygas. Taigi, UAB „Ademo techninė priežiūra“, teikdama pasiūlymą, rėmėsi subrangovės UAB „Evikta“ techniniu ir profesiniu pajėgumu, o tai tenkina Konkurso sąlygų 17 punkto 7 papunktyje nurodytą reikalavimą. Paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“ pasiūlyme nurodyta, kad subrangovė UAB „Evikta“ teiks konsultacijas vandentvarkos projektų FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymo klausimais, todėl viešojo pirkimo sutarties vykdyme dalyvaus aktyviai. Mano, kad kiekvienas tiekėjas subrangovą gali pasitelkti ne tik tam tikriems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bet ir tam, kad atitiktų minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Papildomai nurodo, kad ieškovė, atsakydama į perkančiosios organizacijos 2017-01-05 ir 2017-01-11 prašymus patikslinti duomenis apie kvalifikaciją ir paaiškinti, ką vykdys subrangovė UAB „Evikta“ ir kokie jos darbuotojai dalyvaus paslaugų teikimo procese, paaiškino, kad pasitelkiama subrangovė UAB „Evikta“ teiks konsultavimo vandentvarkos projektų FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymo klausimais paslaugas. Taip pat nurodė, kad, be pagrindinių ekspertų, kurie nurodyti kaip tenkinantys Konkurso sąlygų 17 punkto 8 punkte nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, UAB „Ademo techninė priežiūra“ ketina pasitelkti ir subrangovės UAB „Evikta“ darbuotoją – direktorių D. R., kuris turi sukaupęs ilgametę patirtį vandentvarkos projektų įgyvendinimo srityje. Būtent šio subrangovės UAB „Evikta“ darbuotojo kvalifikacija, patirtis teikiant panašaus pobūdžio paslaugas ir jo teikiamos konsultacijos siūlomiems pagrindiniams paslaugų teikėjos UAB „Ademo techninė priežiūra“ ekspertams, nurodytiems pasiūlyme, prisidės prie aukštesnės siūlomų paslaugų kokybės. Kartu su paaiškinimu buvo pateiktas ir subrangovės UAB „Evikta“ direktoriaus D. R. gyvenimo aprašymas.

6Ieškovė taip pat nesutinka su perkančiosios organizacijos pozicija, kad UAB „Ademo techninė priežiūra“ pasiūlymą Konkurse pateikė kaip pavienė dalyvė, o ne kaip ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Ieškovė, pagrįsdama atitiktį Konkurso sąlygų 17 punkto 7 papunktyje nurodytam reikalavimui, remiasi subrangovės UAB „Evikta“ patirtimi, tačiau jungtinės veiklos sutarties su ja nesudarė ir neįvykdė Konkurso sąlygų 21 nustatyto reikalavimo. Iš to, kaip perkančioji organizacija aiškina ir remiasi kito ūkio subjekto pajėgumų institutu, akivaizdu, kad tai suprantama labai siaurai, tik kaip ūkio subjektų bendradarbiavimas jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Ieškovės nuomone, VPĮ suteikia galimybę tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais visomis įmanomomis bendradarbiavimo formomis.

7Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimo 3 ir 4 punkto nurodymu, kad UAB „Ademo techninė priežiūra“ nepateikė paaiškinimo ir neįrodė, kad atitinka Konkurso sąlygų 17 punkto 7 papunktyje nurodytą reikalavimą, ir pakartotinai prašant nepatikslino pasiūlymo dokumentų, nepateikė informacijos apie įvykdytą sutartį, mano, jog ši perkančiosios organizacijos daroma išvada prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir yra nemotyvuota.

8Atsiliepime atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad: 1) nurodytas tiekėjo pasiūlyme subrangovas realiai neketina atlikti jokių darbų ar suteikti paslaugų (bent jų dalies), nurodytų pirkimo dokumentuose; 2) pirkimo sutarčiai vykdyti subrangovas neketina pasitelkti savo specialistų, kurie galėtų atlikti būtinas pagal pirkimo sąlygas statybos techninio prižiūrėtojo ir FIDIC inžinieriaus funkcijas, taip pat prisiimti atsakomybę už tinkamą priežiūrą bei statybos proceso dalyvių veiksmų koordinavimą; 3) konsultavimo paslaugos tam tikrais klausimais pačiam tiekėjui nelaikytinos pirkimo sutartyje numatytų darbų vykdymu; 4) kvalifikacijos patikslinimo metu nurodytas subrangovo specialistas (direktorius) nebuvo išviešintas pasiūlymo pateikimo metu, todėl jis, kaip naujas specialistas, negalėjo būti nurodomas tikslinant tiekėjo kvalifikaciją; tiekėjas turėjo teisę tikslinti tik išviešintų specialistų kvalifikaciją, jeigu tam būtų poreikis; 5) pagal tiekėjo pasiūlymą subrangovo ištekliai negali būti naudojami pirkimo sutarties vykdymui, todėl subrangovo patirtį patvirtinantys duomenys (įvykdytų sutarčių sąrašas) neturi realaus ryšio su konkrečiais specialistais, kurie turėtų atlikti pirkimo sutartyje numatytas funkcijas; 6) tiekėjas nenurodė konkrečios pirkimo objekto dalies, už kurios vykdymą būtų atsakingas subrangovas, o tik abstrakčiai nurodė konsultavimo paslaugas, kurių perkančioji organizacija neperka. Papildomai nurodo, kad ieškinyje yra pareikšti 3 reikalavimai. Mano, kad paskutiniai du ieškinio reikalavimai yra alternatyvūs ir negali būti reiškiami bei tenkinami kartu. Ieškovė gali pasinaudoti tik viena iš nurodytų subjektinių teisių gynimo priemonių.

9Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad ginčo Pirkime nebuvo ribojama galimybė kooperuotis, siekiant laimėti viešojo pirkimo sutartį, t. y. neribojama nei jungtinė veikla, nei subtiekimas, todėl ieškovės cituojami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (civ. b. Nr. 3K-3-415/2013) nėra susiję su ginčo objektu. Mano, kad ieškovė, nepagrįstai savo atitikčiai Pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti remiasi kito ūkio subjekto – subtiekėjo – patirtimi. Nors VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau šiuo atveju ieškovė negali perimti ir disponuoti subtiekėjos UAB „Evikta“ patirtimi, kuri pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susijusi su šios patirties turėtoju ir kurios negalima faktiškai perduoti kitų asmenų dispozicijai, t. y. UAB „Evikta“ negali faktiškai perduoti savo praeityje įvykdytų sutarčių ieškovės dispozicijon. Pažymi, kad Pirkimo sąlygų 2 lentelės 7 punkte numatytas reikalavimas keliamas konkrečiai pirkime norinčiam dalyvauti tiekėjui, t. y. reikalavimas sietinas su tiekėjo individualia savybe. Paslaugų sutarties sudarymas su asmeniu, neturinčiu reikalaujamos ir sutarties vykdymui reikiamos patirties, reikštų viešųjų pirkimų tikslo bei atsakovės teisėtų lūkesčių paneigimą. Be to, UAB „Evikta“ direktoriaus kaip vienintelio specialisto, kuris konkrečiai ir teiks konsultacijas ieškovei, nurodymas papildomai pagrindžia abejones dėl tinkamo UAB „Evikta“ pajėgumo prieinamumo. Aplinkybė, kad tik direktorius nurodytas kaip asmuo, galintis (t. y. turintis reikiamą kvalifikaciją) teikti konsultacijas ieškovei, suponuoja išvadą, kad subtiekėjos UAB „Evikta“ įmonėje nėra kitų reikiamos kvalifikacijos specialistų. Todėl atsakovė pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose numatytų kvalifikacinių reikalavimų.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį prašė tenkinti visiškai, atsakovės atstovai su pareikštu ieškiniu nesutiko iš esmės argumentais, nurodytais atsiliepime.

11Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys atmestinas.

14Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB ,,Tauragės vandenys“ vykdo viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 181458) ,,FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ ir „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“. Ieškovė dalyvavo šiame konkurse, tačiau perkančioji organizacija 2017-01-20 raštu Nr. FS-17 informavo ieškovę, kad atmetė pastarosios pasiūlymą abiem Konkurso dalims, nes ji neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Ginčo pirkime dalyvavo 7 tiekėjai. 2015-01-25 perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eilę. Laimėtoja pripažino UAB „Sweco Lietuva“, kurios pasiūlymo kaina tarp neatmestų pasiūlymų abiejose pirkimo dalyse buvo mažiausia. Ieškovės pasiūlymo pirmoje pirkimo dalyje kaina buvo didesnė (18 700 Eur) negu UAB „Sweco Lietuva“ (18 600 Eur). Antroje pirkimo dalyje ieškovės kaina buvo 5 700 Eur, UAB „Sweco Lietuva“ – 12 800 Eur. Ieškovė, atlikus ikiteisminę procedūrą, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais, kreipėsi į teismą prašydama apginti jos pažeistas teises.

15Byloje kilo ginčas dėl tiekėjos (ieškovės) kvalifikacijos (ne)atitikties pirkimo sąlygoms. Ieškovė nesutinka su atsakovės 2017 m. sausio 20 d. raštu Nr. FS-17, kuriuo buvo atmestas ieškovės pasiūlymas. Ieškovės nuomone, VPĮ 32 straipsnio 3 dalis leidžia prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais; kiekvienas tiekėjas subrangovą gali pasitelkti ne tik tam tikriems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bet ir tam, kad atitiktų minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

16Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai savo atitikčiai Pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti remiasi kito ūkio subjekto – subtiekėjo – patirtimi.

17Pagal VPĮ nuostatas tiekėjas, dalyvaujantis viešajame pirkime, tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus gali pats arba gali pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis), remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais (VPĮ 32 straipsnio 3 dalis). Šis teisinis reguliavimas sudaro galimybę tiekėjui tiek pasitelkti kitą subjektą, kuris atliktų dalį perkamų paslaugų ar darbų, tiek paslaugas teikti ar darbus atlikti pačiam, pasitelkiant kito subjekto pajėgumus (techninius, finansinius ar kt.).

18Viena iš tokių rėmimosi formų – subrangovų pasitelkimas. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad subrangovai – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Tačiau ginčo Pirkimo sąlygų 19 punktas numatė, kad pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti Konkurso sąlygų 1 lentelės nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turi pateikti atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.

19Teismo nuomone, ieškovė nepagrįstai ir neteisingai interpretuoja pirkimo sąlygas sau naudinga linkme.

20Byloje nustatyta, kad pagal ginčo Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunktį, reglamentuojantį tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas dalyvaujantis pirkime, per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metai, tai nuo jo registravimo pradžios iki pasiūlymų pateikimo dienos) turi būti sėkmingai įvykdęs: 1) bent vieną FIDIC inžinieriaus ir (ar) statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo prižiūrimi: a) vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų ir (ar) paviršinių nuotekų tinklų (kur bendras tinklų ilgis ne mažiau kaip 8,6 km pirmai pirkimo daliai; ne mažiau kaip 1,4 km antrai pirkimo daliai) tiesimo / rekonstrukcijos darbai; b) bent vienos nuotekų valyklos statybos ar rekonstrukcijos darbai (antrai pirkimo daliai). Šį kvalifikacijos reikalavimą tiekėjas turėjo įrodyti: tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašu, nurodydamas kiekvienos sutarties pradžios / pabaigos datas, sutarties vertę, užsakovus bei pateikdamas trumpą sutarties aprašymą. Kartu turi būti pateikiamas sutarties įvykdymą patvirtinantis dokumentas – užsakovo pažyma, užsakovo pasirašytas suteiktų paslaugų aktas ar kt. Ieškovė, pateikdama pasiūlymą ginčo Pirkime, išviešino subteikėją – UAB „Evikta“ ir pasiūlymo grafoje „Konkrečios užduotys / nurodomos konkrečios užduotys pagal techninę specifikaciją“ nurodė, kad šis subteikėjas vykdys konsultavimą vandentvarkos projektų FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymo klausimais (el. bylos t. 1, lapai 148, 151).

21Kadangi perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl tiekėjams yra nustatomi reikalavimai, kuriuos jie privalo atitikti, kad perkančioji organizacija galėtų įsigyti tiksliai tai, ko jai reikia. Ieškovės pateikti dokumentai, t. y. UAB „Evikta“ įvykdytų sutarčių sąrašas ir pažyma (el. bylos t. 1, lapai 122–123), nepatvirtina ieškovės kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunkčio reikalavimams, nes pagal Pirkimo sąlygas buvo reikalaujama pateikti įrodymus apie tiekėjo, o ne subteikėjo įvykdytas sutartis. Ieškovės nurodomos aplinkybės, kad UAB „Evikta“ ją konsultuos vandentvarkos projektų FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymo klausimais, nepatvirtina 17 punkto 7 papunktyje reikalaujamos kvalifikacijos ir nesudaro pagrindo perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad ieškovė turi patirties vykdyti ginčo Pirkime nurodomas paslaugas.

22Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad įrodinėdama savo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunkčiui, ji gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. VPĮ 32 straipsnio 3 dalis, kuria remiasi ieškovė, numato tiekėjo teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ne visais atvejais, o tik ateityje vykdant pirkimo sutartį. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunkčio kvalifikacinis reikalavimas yra susijęs su tiekėjo patirtimi vykdant praeityje analogiškas sutartis, o ne su jo ištekliais vykdant pirkimo sutartį ateityje. Šiuo atveju tiekėjas turėjo teisę remtis tik savo patirtimi, bet ne kitų ūkio subjektų patirtimi. Todėl perkančioji organizacija pagrįstai šio ūkio subjekto patirties nepripažino ir pagrįstai konstatavo ieškovės kvalifikacijos neatitiktį Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunkčiui. Priešingu atveju atsakovė būtų pažeidusi Pirkimo sąlygas ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytą tiekėjų lygiateisiškumo principą.

23Teismas konstatuoja, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą atitinka VPĮ reikalavimus, todėl negali būti pripažintas neteisėtu ir naikinamas.

24Nepripažinus atsakovės veiksmų ir sprendimų ginčo Pirkime neteisėtais, kitiems dviem ieškinio reikalavimams esant išvestiniams, teismas plačiau dėl jų nepasisako ir atmeta kaip nepagrįstus anksčiau nurodytais motyvais.

25Teismo posėdžio metu paaiškėjus, kad ieškovės pasiūlyta kaina pirmajai pirkimo daliai yra didesnė, negu laimėtojos UAB „Sweco Lietuva“, konstatuotina, kad net tuo atveju jei būtų pripažinta, jog ieškovės kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygas, ji negalėtų laimėti šios konkurso dalies.

26Pažymėtina, jog posėdžio metu šalys patvirtino, kad antrajai pirkimo daliai ieškovės pasiūlyta kaina yra mažesnė negu laimėtojos UAB „Sweco Lietuva“. Pagal 2 pirkimo dalį numatoma įsigyti FIDIC inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugas rangos sutarčiai „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, dėl kurios yra atliktos viešojo pirkimo procedūros ir 2016-12-09 priimtas sprendimas sudaryti rangos sutartį su laimėtoju UAB „Gensera“, kuri pasiūlymą pateikė kartu su kitu ūkio subjekto grupės dalyviu UAB „Evikta“ pagal 2016-11-18 sudarytą Jungtinės veiklos sutartį (el. b. t. 2, lapai 88-92). Šioje byloje ieškovė įrodinėja subtiekėjo UAB „Evikta“ pajėgumų prieinamumą, kuris turi lemiamą reikšmę ieškovo kvalifikacijos įvertinimui. Todėl laimėjus ginčo viešąjį pirkimą, UAB „Evikta“ vykdytų ir rangos sutartį ir statybos rangos darbų techninę priežiūrą. Tačiau tokią situaciją draudžia Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 99 punktas.

27Klaipėdos apygardos teismas 2017-02-22 nutartimi sustabdė atsakovės vykdomo Pirkimo procedūras. Ši nutartis buvo pakeista 2017-03-15 nutartimi, leidžiant sudaryti pirkimo sutartį dėl pirmosios viešojo pirkimo Nr. 181458 dalies. Ieškinį atmetus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovės vykdomas Pirkimas yra susijęs su visuomenės poreikiu, Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi atsakovei UAB ,,Tauragės vandenys“ taikytos laikinosios apsaugos priemones panaikintinos ir ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 149 straipsnio 2 dalis, CPK 152 straipsnio 2 dalis, CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

28Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Tauragės vandenys“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

32Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

33Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Ademo techninė priežiūra“ ieškiniu prašo: 1)... 5. Nurodė, kad atsakovė UAB ,,Tauragės vandenys“ vykdo viešąjį pirkimą... 6. Ieškovė taip pat nesutinka su perkančiosios organizacijos pozicija, kad UAB... 7. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimo 3 ir 4 punkto... 8. Atsiliepime atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad: 1) nurodytas... 9. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad ginčo... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį prašė tenkinti... 11. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 12. Teismas... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB ,,Tauragės vandenys“ vykdo viešąjį... 15. Byloje kilo ginčas dėl tiekėjos (ieškovės) kvalifikacijos (ne)atitikties... 16. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai savo atitikčiai Pirkimo... 17. Pagal VPĮ 18. Viena iš tokių rėmimosi formų – subrangovų pasitelkimas. Kasacinio... 19. Teismo nuomone, ieškovė nepagrįstai ir neteisingai interpretuoja pirkimo... 20. Byloje nustatyta, kad pagal ginčo Pirkimo sąlygų 17 punkto 7 papunktį,... 21. Kadangi perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 22. Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad įrodinėdama savo kvalifikacijos... 23. Teismas konstatuoja, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą... 24. Nepripažinus atsakovės veiksmų ir sprendimų ginčo Pirkime neteisėtais,... 25. Teismo posėdžio metu paaiškėjus, kad ieškovės pasiūlyta kaina pirmajai... 26. Pažymėtina, jog posėdžio metu šalys patvirtino, kad antrajai pirkimo... 27. Klaipėdos apygardos teismas 2017-02-22 nutartimi sustabdė atsakovės vykdomo... 28. Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-22 nutartimi atsakovei... 32. Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...