Byla AS-556-749-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. S. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

7Pareiškėja A. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

82010 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. S-105(7-49/2010), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM)

92010 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. 68-5, Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. A11-36.

10Pareiškėjos atstovas advokatas Evaldas Rapolas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą sustabdyti nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-2113-815/2010 pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kol bus išspręsta Telšių rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-187-344/2010, nes baudžiamojoje byloje bus nagrinėjami šiai administracinei bylai ypač svarbūs faktai ir nustatomos svarbios faktinės aplinkybės, t. y. bus nustatinėjama, kas atliko neteisėtus veiksmus ir kas yra dėl jų kaltas.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. I-2113-815/2010, kol bus priimtas ir įsiteisės nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-187-344/2010 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p.).

13Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismas pabrėžia, kad, nors pagal Mokesčių administravimo įstatymo 143 straipsnio nuostatas mokesčio mokėtojas galimai gali atsakyti ne tik pagal mokesčių įstatymus, bet ir pagal baudžiamuosius įstatymus, tačiau šios administracinės bylos teisingai ir išsamiai išnagrinėti negalima, kol nėra išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-187-344/2010, nes minėtoje baudžiamojoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinimas yra reikšmingas ir nagrinėjamai administracinei bylai (ypač, pavyzdžiui, klausimo nuo PVM ir GPM baudų atleidimo sprendimui).

14III.

15Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo

162010 m. lapkričio 8 d. nutartį ir perduoti šią bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijama nutartimi administracinę bylą sustabdė, iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1-187-344/2010. Nors minėtos bylos gali būti vertinamos kaip tarpusavyje susijusios, tačiau nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp jų egzistuoja prejudicinis ryšys.

182. Patikrinimo akte nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai yra pagrįsti tiek tiesioginiais, tiek netiesioginiais įrodymais bei nustatytomis aplinkybėmis ir ginčas dėl šių aplinkybių vertinimo nekeliamas. Pareiškėja skunde teismui iš esmės neginčija mokestinių prievolių atsiradimo aplinkybių, t. y. pareiškėja skunde nenurodo jokių motyvų bei argumentų dėl mokesčių įstatymų pažeidimų bei mokesčių ir su jais susijusių sumų apskaičiavimo teisingumo (pagrįstumo) vertinimo. Pareiškėja savo nesutikimą su skundžiamais sprendimais grindžia iš esmės tuo, kad jos kaltės dėl mokesčių nesumokėjimo nėra. Pareiškėjos teigimu, nesąžiningai veikė tik jos įgaliota atstovė, t. y. V. R.

193. Byloje nustatyta, kad dėl pareiškėjos vykdytos ūkinės veiklos susiklostė mokestiniai teisiniai santykiai tarp mokesčių mokėtojo (pareiškėjos) ir biudžeto, kas reiškia, kad pareiškėja yra tas mokesčių teisės subjektas, kuriam atsiranda mokestinės prievolės. Mokestinio patikrinimo akte yra užfiksuoti pareiškėjos mokesčių įstatymų pažeidimai, už kuriuos atsakinga yra pareiškėja nepriklausomai nuo pareiškėją atstovaujančių asmenų veiksmų ir/arba neveikimo. Todėl jeigu pareiškėjos vykdytoje ūkinėje komercinėje veikloje atsiranda apmokestinamųjų objektų, pareiškėjos pareiga yra tinkamai įstatymų nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius. Mokestis kaip įstatymo nustatyta prievolė egzistuoja objektyviai nepriklausomai nuo jokių subjektyvių aplinkybių.

204. Pareiškėja privalo sumokėti į biudžetą papildomai jai priskaičiuotas mokesčių sumas, o jeigu pareiškėja mano, kad mokėtinos sumos atsirado tik dėl tam tikrų netinkamų, neteisėtų V. R. veiksmų (neveikimo), tai ji gali kreiptis teisminės gynybos civilinės teisės normų pagrindu, tačiau pareiškėjos ir V. R. tarpusavio santykiai neturi įtakos pareiškėjos kaip mokesčio mokėtojo mokestinės prievolės dydžio nustatymui. Be to, byloje nėra duomenų, jog baudžiamoji byla būtų pradėta V. R. atžvilgiu. Atsakovo vertinimu, net jei baudžiamojoje byloje būtų nustatyta, kad pareiškėja nepadarė nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, toks procesinis sprendimas nekeistų pareiškėjos mokėtinos mokestinės prievolės dydžio, kadangi mokestinė atsakomybė ir baudžiamoji atsakomybė yra dvi skirtingos atsakomybės rūšys, atsirandančios skirtingais pagrindais.

21Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį nepakeistą.

22Pareiškėja nurodo, kad atsakovas klaidina teismą, aiškindamas, jog dėl pareiškėjos vykdytos veiklos susiklostė teisiniai santykiai tarp mokesčių mokėtojo ir biudžeto. Pareiškėja visuose procesiniuose dokumentuose, teiktuose atsakovui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui, yra aiškiai nurodžiusi, kad visus sandorius, kurių pagrindu buvo priskaičiuotos mokesčių nepriemokos, delspinigiai ir baudos, vykdė pareiškėjos sesuo V. R. ir ūkinę naudą iš jų turėjo tik V. R. A. S. niekada nevykdė jokios su žemės ūkiu susijusios ūkinės veiklos ir niekada neturėjo jokio jos vardu registruoto ūkio ( - ) kaime. Mokestinių ginčų komisija yra nurodžiusi, kad įgaliojimų pagrindu veikusi V. R. lėmė mokestinių teisinių santykių atsiradimą tarp pareiškėjos ir valstybės biudžeto. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad minėti įgaliojimai buvo gauti nusikalstamos veikos pagrindu, t. y. piktnaudžiaujant A. S. pasitikėjimu. Pareiškėja visas aplinkybes dėl V. R. padarytos nusikalstamos veikos yra išdėsčiusi pareiškimuose prokuratūrai. Šiuo metu Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų pradėjimo V. R. atžvilgiu. Jeigu nebus pradėta atskira baudžiamoji byla V. R. atžvilgiu, visos pareiškėjos nurodytuose prašymuose ir skunduose minimos aplinkybės A. S. gynybos iniciatyva bus bet kuriuo atveju nagrinėjamos Telšių rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. l-187-344/2010, dėl kurios ir buvo sustabdyta ši administracinė byla. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad tik baudžiamojoje byloje bus galima tiksliai nustatyti, ar

23A. S. galėjo vykdyti ūkinę veiklą ir būti mokestinių teisinių santykių subjektu, ar ji buvo tik statytinis, kuria pasinaudodama V. R. vykdė nusikalstamą veiką. Baudžiamojoje byloje bus sprendžiama dėl šiai administracinei bylai reikšmingų aplinkybių vertinimo, t. y. baudžiamojoje byloje apklausiami tie patys asmenys ir dėl tų pačių aplinkybių, kurios turi būti įvertintos ir nagrinėjamoje administracinėje byloje, taip pat analizuotini atitinkami finansiniai dokumentai dėl vykdytų sandorių realumo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad tokių aplinkybių pakanka konstatuoti, jog atitinkamo sprendimo priėmimas baudžiamojoje byloje gali turėti reikšmės sprendžiant šią administracinę bylą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-05-29 nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-350/2009). Atsakovas savaip interpretuoja baudžiamojoje byloje nagrinėtinų faktų esmę. Faktas, kad mokestiniame procese pagal mokesčių įstatymus sprendžiamas mokesčių subjekto apmokestinimo klausiamas, nepaneigia kito fakto, kad tik baudžiamajame procese galima nustatyti aplinkybes, patvirtinančias, kad mokestiniu subjektu pareiškėja buvo įregistruota prieš jos valią panaudojus apgaulę ir, kad tai buvo viena iš V. R. vykdytos nusikalstamos veikos sudėtinių dalių. Atsakovo cituojama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo atveju neatitinka faktinių nagrinėjamų bylų aplinkybių, todėl negali būti taikoma pagal analogiją. Atsakovo cituojamose bylose kalbama apie tai, kad mokestinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymas tam pačiam asmeniui nebūtinai turi būti susiję ir minėti procesai gali vykti savarankiškai. Tačiau pabrėžtina, kad pareiškėjos bylų atveju yra kilęs ginčas dėl paties subjekto (mokestinėje byloje) ir dėl nusikalstamą veiką padariusio asmens (baudžiamojoje byloje) nustatymo. Jeigu administracinė byla būtų išnagrinėta neatsižvelgiant į baudžiamosios bylos baigtį, įsiteisėjęs administracinės bylos sprendimas be kita ko užkirstų pareiškėjai teisę išieškoti padarytą žalą civiline tvarka, kadangi administracinės bylos sprendimas, kuriame nurodyta, kad mokesčių subjektas neva buvo pareiškėja, turėtų prejudicinio fakto galią civilinėje byloje ir būtų neginčytinas. Taigi ankstyvas administracinės bylos išnagrinėjimas, nesustabdžius jos dėl Telšių rajono apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjamos baudžiamosios bylos, užkirstų pareiškėjos teisę į teisminę gynybą ir pažeistų rungimosi, teisingumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Atskirasis skundas atmestinas.

27Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio, numatančio baigtinį administracinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašą, 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Vadovaujantis ABTĮ 99 straipsnio 2 punktu, byla tokiais atvejais sustabdoma kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje byloje.

28Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė administracinę bylą Nr. I-2113-815/2010, kol bus priimtas ir įsiteisės nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-187-344/2010.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad baudžiamojoje byloje nustatytinos aplinkybės yra reikšmingos sustabdomai bylai. Baudžiamojoje byloje

30Nr. 1-187-344/2010 bus sprendžiama dėl šiai bylai reikšmingų aplinkybių vertinimo.

31Sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalį, 81 straipsnį, 86 straipsnį, teismas, prieš priimdamas sprendimą byloje, turi imtis protingų ir teisėtų priemonių, kad būtų išaiškintos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Priimdamas teismo sprendimą, teismas įvertina visas bylos aplinkybes. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos nuomone, teismas turėtų spręsti bylą palaukdamas kol paaiškės aplinkybės, kurios objektyviai galėtų turėti reikšmės sprendimui šioje byloje.

32Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė tam, kad vėliau galėtų priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą.

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą, naikinti skundžiamos nutarties nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 5. I.... 7. Pareiškėja A. S. (toliau – ir pareiškėja)... 8. 2010 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. S-105(7-49/2010), Valstybinės... 9. 2010 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. 68-5, Alytaus apskrities valstybinės... 10. Pareiškėjos atstovas advokatas Evaldas Rapolas pateikė Vilniaus apygardos... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi... 13. Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas... 14. III.... 15. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 16. 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį ir perduoti šią bylą Vilniaus apygardos... 17. 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijama nutartimi... 18. 2. Patikrinimo akte nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai yra pagrįsti... 19. 3. Byloje nustatyta, kad dėl pareiškėjos vykdytos ūkinės veiklos... 20. 4. Pareiškėja privalo sumokėti į biudžetą papildomai jai priskaičiuotas... 21. Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 22. Pareiškėja nurodo, kad atsakovas klaidina teismą, aiškindamas, jog dėl... 23. A. S. galėjo vykdyti ūkinę veiklą ir būti mokestinių... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio, numatančio baigtinį... 28. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė administracinę... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos... 30. Nr. 1-187-344/2010 bus sprendžiama dėl šiai bylai reikšmingų aplinkybių... 31. Sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio... 32. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė tam, kad... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 35. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....