Byla 2-1094-460/2011
Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovo AAS „BTA“ atstovėms Viktorijai Vaitkutei ir Aistei Stačiokaitei, atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ atstovui advokato padėjėjui Mariui Brašiūnui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA“ ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų

Nustatė

2Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą pakeisti supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygas ir jose panaikinti 4.1.p. 5 d. . Nurodė, kad AB „KLAIPĖDOS NAFTA" vykdo draudimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkančioji organizacija 2010-11-12 protokolu Nr.153 patvirtino minėto atviro konkurso sąlygas (toliau - Pirkimo sąlygos). Ieškovas Pirkimo sąlygas gavo 2010 m. lapkričio 19 d. ir susipažinusi su jomis pastebėjo jose galimai neteisėtų reikalavimų, kurie prieštarauja Lietuvos respublikos teisės aktams bei pažeidžia Ieškovo teises ir teisėtus interesus, galimai diskriminuoja tiekėją kitų tiekėjų atžvilgiu. Ieškovas 2010-11-22 pateikė atsakovui pretenziją su reikalavimu panaikinti pirkimo sąlygų 4.1. punkto 5 d., kurioje nurodyta, jog Paslaugų teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias draudimo grupes turi sudaryti bent 10% pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies. Įmonės draudimo portfelis turi būti diversifikuotas, t.y. viena draudimo grupė turi sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų bendros pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime dalies. Tiekėjai turėjo pateikti LR draudimo priežiūros komisijos arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos patvirtinimą, kad turto draudimo ir finansinių nuostolių draudimo grupių įmokų dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų, taip pat bet kurios vienos draudimo grupės įmokų dalis ne daugiau kaip 50 procentų, per laikotarpį 2009 metų I-IV bei 2010 metų I-II ketvirčius, kaip kvalifikacinį reikalavimą įrodantį dokumentą. Ieškovo nuomone šis reikalavimas yra perteklinis, neproporcingas pirkimo dalykui, pernelyg aukštas bei atimantis galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebančiam įvykdyti ieškovui. 2010-11-24 atsakymu pretenzija netenkinta. Ieškovo nuomone VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų ir dalyvių kvalifikacinius reikalavimus. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti ar specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ir neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ir dalyviams.

3Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovo nustatyti tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai nepažeidžia viešųjų pirkimų principų ir reikalavimų. Atsakovas laikydamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, organizuoja viešą pirkimą turto ir verslo draudimo paslaugoms pirkti. Atsakovo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti, nepažeidžiantys viešųjų pirkimų principų. Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos kriterijus, kurie būtini ir pakankami siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą.

4Reikalavimas, kad tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias grupes turi sudaryti bent 10 procentų pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudimu dalies, yra susijęs su tiekėjo, kaip draudimo bendrovės, gebėjimu kokybiškai teikti perkamas paslaugas. Tiekėjas turi turėti realių įgūdžių, patirties, organizacinių ir Žmoniškųjų išteklių, reikalingų vykdyti įsipareigojimus pagal turto ir verslo nutrūkimo draudimo sutartis, valdyti didelės apimties ir vertės turto bei verslo nutrūkimo draudimo portfelį. Antrasis reikalavimas yra susijęs su tiekėjo finansinio patikimumo įvertinimu. Pagal Konkurso sąlygas tiekėjas prisiima (apdraudžia) didelės vertės turtinių žalų riziką todėl tiekėjo įmonės stabilumas ir jo vykdomos veiklos rizikingumo lygis ieškovui yra itin reikšmingi. Visuotinai žinoma, jog prisiimamų rizikų diversifikacija mažina bendrą veiklos rizikingumą. Draudimo rinkoje šie veikloje rizikingumo aspektai taip pat yra reikšmingi. Didesnė nediversifikuoto portfelio rizika patvirtinta ir istoriškai - dviejų per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje bankrutavusių draudimo bendrovių prisiimtos rizikos buvo nediversifikuotos.

5Ieškinys atmestinas.

6Šalių paaiškinimais, rašytiniais byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad AB „KLAIPĖDOS NAFTA" vykdo draudimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkančioji organizacija 2010-11-12 protokolu Nr.153 patvirtino minėto atviro konkurso sąlygas. Ieškovas 2010-11-22 pateikė atsakovui pretenziją su reikalavimu panaikinti pirkimo sąlygų 4.1. punkto 5 d., kurioje nurodyta , jog Paslaugų teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias draudimo grupes turi sudaryti bent 10% pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies. Įmonės draudimo portfelis turi būti diversifikuotas, t.y. viena draudimo grupė turi sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų bendros pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime dalies. Tiekėjai turėjo pateikti LR draudimo priežiūros komisijos arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos patvirtinimą, kad turto draudimo ir finansinių nuostolių draudimo grupių įmokų dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų, taip pat bet kurios vienos draudimo grupės įmokų dalis ne daugiau kaip 50 procentų, per laikotarpį 2009 metų I-IV bei 2010 metų I-II ketvirčius, kaip kvalifikacinį reikalavimą įrodantį dokumentą.

7Ieškovas ginčija atsakovo vykdomo draudimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygas nurodydamas, kad reikalavimai, jog Paslaugų teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias draudimo grupes turi sudaryti bent 10% pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies. Įmonės draudimo portfelis turi būti diversifikuotas, t.y. viena draudimo grupė turi sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų bendros pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime dalies, yra pertekliniai, neproporcingi pirkimo dalykui, pernelyg aukšti ir atimantys galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebančiam įvykdyti ieškovui.

8Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau –VPĮ) ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatyta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Šį viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų.

9VPĮ 3 str. 1 d. numato perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises.

10VPĮ 32 str. 2d. nustato, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs“.

11AB „Klaipėdos nafta“ nagrinėjamu atveju organizuoja viešą pirkimą turto ir verslo draudimo paslaugoms pirkti. Šiuo atveju, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką ir apimtis bei veiklos rizikingumą, ji turi parinkti patikimą tiekėją, kuris galėtų suteikti aukščiausio lygio paslaugas ir padėtų užtikrinti veiklos stabilumą bei nepertraukiamumą.

12Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 14 punktą perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tą daryti ji turi vadovaudamasi teisės aktais bei nepažeisti VPĮ 3 str. 1d. nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, 32 str. 2d. įtvirtinto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją. VPĮ 36 str. 1 d. 5 p. nustatyta, jog perkančioji organizacija turi teisę, tais atvejais, kai „reikalingos prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba jeigu jos išimtiniais atvejais skirtos ypatingiems tikslams, - patikrinti kandidato ar dalyvio prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes...“

13Šio viešojo pirkimo atveju laikytina, kad perkama turto ir verslo draudimo paslauga yra sudėtinga, todėl teismo nuomone, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 4.1 punkto 5d. pagrįstai nustatė minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kad Tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias draudimo grupes turi sudaryti bent 10% pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies. Įmonės draudimo portfelis turi būti diversifikuotas, t.y. viena draudimo grupė turi sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų bendros pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime dalies.Pirmasis reikalavimas, kad tiekėjo, draudžiant turto ir verslo nutrūkimo draudimu, dalis už šias grupes turi sudaryti bent 10 procentų pasirašytų įmokų tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudimų dalies, yra susijęs su tiekėjo, kaip draudimo bendrovės, gebėjimu kokybiškai teikti perkamas paslaugas. Tiekėjas turi turėti realių įgūdžių, patirties, organizacinių ir Žmoniškųjų išteklių, reikalingų vykdyti įsipareigojimus pagal turto ir verslo nutrūkimo draudimo sutartis, valdyti didelės apimties ir vertės turto bei verslo nutrūkimo draudimo portfelį. Antrasis reikalavimas yra susijęs su tiekėjo finansinio patikimumo įvertinimu. Pagal Konkurso sąlygas tiekėjas prisiima (apdraudžia) didelės vertes turtinių žalų riziką todėl tiekėjo įmones stabilumas ir jo vykdomos veiklos rizikingumo lygis yra itin reikšmingi. Tai, kad pirkimo sąlygose tiekėjams keliami reikalavimai nėra per aukšti bei dirbtinai neriboja konkurencijos patvirtina tas faktas, kad konkurso sąlygas, remiantis oficialiai skelbiamais draudimo kompanijų veiklos rezultatais, atitinka net keturios Lietuvos draudimo bendrovės, t.y. UADB „Ergo Lietuva“, UAB „IF draudimas“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK „PZU Lietuva“

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

15n u s p r e n d ž a :

16ieškinį atmesti.

17Priteisti AB „Klaipėdos nafta“ iš AAS „BTA“ 4575,31 litą advokato pagalbai apmokėti.

18Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

19Teisėja

20Aušra Maškevičienė

Proceso dalyviai
Ryšiai