Byla e2-4387-590/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas UAB „Labas GAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti perkančiąją organizaciją pateikti duomenis, sprendimus, pagrindžiančius UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ kvalifikacijos pripažinimą atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimams, Perkančiosios organizacijos motyvus dėl konfidencialios informacijos pagrindimo nepateikimo, informaciją, ar prieš priimant 2017-04-03 sprendimą pirkimo dalyvių buvo prašoma tikslinti kvalifikacinius duomenis ir jei taip, pateikti UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pateiktus patikslintus dokumentus, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymą pilna apimtimi; panaikinti 2017-04-03 Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl patvirtintos Pasiūlymų eilės kainų didėjimo tvarka ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo; priteisti sumokėtą žyminį mokestį.
 2. Nurodė, kad dalyvavo UAB „Verslo aptarnavimo centras“, veikiančio kitos perkančiosios organizacijos vardu (įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2017-02-13 CVP IS priemonėmis paskelbtame mažos vertės pirkime dėl „(ESO-2017-416) NV vid. sl. duj. Nepriklausomybės, Pietario, Vilties, Kudirkos g., Vilkaviškio m., projektavimo paslaugos ir statybos darbų“, pirkimo Nr. 315264, pateikė pirminį pasiūlymą, dalyvavo derybose bei 2017-03-18 pateikė Perkančiajai organizacijai galutinį pasiūlymą. 2017-04-03 Perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl pasiūlymų eilės kainų didėjimo tvarka ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo; laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (toliau – ir Trečiasis asmuo 1) pasiūlymas, ieškovo pasiūlymas įrašytas antroje vietoje. Ieškovas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu leisti susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlymu ir 2017-04-18 susipažino su laimėjusio dalyvio pasiūlymu dalinai, kadangi tam tikra dalis kvalifikacinių reikalavimų pateikta nebuvo, nurodant priežastį – konfidencialu. Ieškovas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu ne vėliau kaip iki 2017-04-21 pateikti laimėjusio dalyvio pasiūlymo dėl konfidencialios informacijos pagrindimą, siekdamas įsitikinti laimėjusio dalyvio tinkamumu atlikti perkamas paslaugas ir darbus, atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, bei fakto, patvirtinančio turimą patirtį, buvimą. Perkančioji organizacija pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad „<...> vadovaujantis VPĮ 6 straipsnio 1 d. perkančioji organizacija, nepažeisdama įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. <...>“ taip pat nurodė, kad „<...> perkančioji organizacija neturi pagrindo pateikti laimėjusio tiekėjo konfidencialios informacijos pagrindimo“. Ieškovas, nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimu, pateikė pretenziją, tačiau atsakovas 2017-05-02 pateikė ieškovui pranešimą, kuriame nurodė, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos; atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija negali nagrinėti ieškovo pateiktos pretenzijos, nes neturi tam teisinio pagrindo.
 3. Ieškovo nuomone, šiame Pirkime sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėjusio pasiūlymo turi būti panaikintas ir pasirašytos sutarties vykdymas sustabdytas bei sutartis nutraukta, kadangi sutartis sudaryta su kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu dalyviu, o tai pažeidžia VPĮ nuostatas. Perkančioji organizacija nepagrįstai priėmė sprendimą pripažinti Trečiojo asmens 1 pasiūlymą laimėjusiu, kadangi pastarojo specialistų pateikti dokumentai neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (toliau – MKRAD) 1 lentelės 7 ir 8 punktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, t. y. MKRAD 1 lentelės 7 punktas reikalauja, kad tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 gamtinių dujų įrenginius įrengiančius darbininkus, o dalyvis, norintis šį reikalavimą pagrįsti, turi pateikti Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkams įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopiją. Ieškovas, susipažinęs su laimėjusio dalyvio pateiktais dokumentais, pagrindžiančiais MKRAD 1 lentelės 7 punkto kvalifikacinius reikalavimus, nustatė, kad pateikti pažymėjimai savo formuluote atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 3 priedo, patvirtinto 2015-04-08 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-101 redakcija (toliau – „Atestavimo tvarka“), 5 punkte nustatytą veiklos sritį – Gamtinių dujų skirstymas, skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai. Tačiau trečiojo asmens 1 darbuotojų pažymėjimuose nustatytas įrašas – Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones). Ieškovo vertinimu, darbuotojams, turintiems tokius pažymėjimus, nėra suteikta teisė įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas, todėl perkančioji organizacija neteisingai įvertino pateiktus dokumentus, ko pasėkoje laimėjusiu pripažintas tiekėjas, neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų. Pažymi, jog teisė įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas darbininkams yra suteikiama remiantis Atestavimo tvarkos 8 punkte nustatyta veiklos sritimi – Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas), Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai. Pažymėjimuose, kuriuose atliktas įrašas atitiktų nustatytus Perkančiosios organizacijos kvalifikacinius reikalavimus, turi būti įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius.
 4. MKRAD 1 lentelės 8 punktu reikalaujama, kad tiekėjas turėtų ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo kvalifikaciją, o dalyvis, norintis šį reikalavimą pagrįsti, turi pateikti Polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, atestatų) arba lygiaverčių dokumentų kopijas; energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopiją. Ieškovas nurodo, jog trečiojo asmens 1 pateikti dokumentai tik dalinai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kadangi pateiktame PE suvirintojo pažymėjime Nr. 03-0202 nurodoma, kad „PE vamzdžių, jungiamų sandūriniu ir moviniu būdais, suvirintojo neformali 16 val. trukmės mokymo programa ir geba suvirinti PE vamzdžius nuo D26 iki D110“, taigi tinkamai neužtikrina kvalifikacinio reikalavimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nes didžioji dalis techninėse specifikacijose nustatyto naujai klojamo dujotiekio vamzdyno yra D160 diametro. Taigi perkančiajai organizacijai neįsigilinus į pačios paskelbtą techninę specifikaciją ir neįvertinus galimų dujotiekio diametrų skirtumų, o taip pat neatribojus įrengimo ir eksploatavimo specifikos atsirado pasekmės, kurių pasėkoje Perkančiosios organizacijos veiksmai tapo neskaidrūs ir pažeidžiantys VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, o dėl akivaizdaus kvalifikacijos neatitikimo dalyvio UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.
 5. Ieškovas pažymi, jog Statybų sektoriuje sąvokos įrengti ir eksploatuoti turi skirtingas reikšmes ir jos tikrai nėra lygiavertės. Remiantis galiojančiais teisės aktais bei taisyklėmis, Pirkime numatytų darbų įrengimą reglamentuoja Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, kai tuo tarpu jau įrengtos skirstomųjų dujų trasos eksploatacinių darbų atlikimą reglamentuoja Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės; vykdyto Pirkimo techninių specifikacijų 2.1 punkte nurodytas pirkimo objektas yra siejamas su dujotiekių trąšų įrengimu, t. y. NV vid. sl. dujotiekio Nepriklausomybės, Pietario, Vilties, Kudirkos g., Vilkaviškio m., projektavimo paslaugos ir statybos darbai, o techninių specifikacijų 5.2.3.23 ir 5.2.3.24 punktuose suformuluoti reikalavimai aiškiai patvirtina faktą, kad turi būti pastatytas dujotiekis. Apie tai, kad reikalingi eksploatavimo darbai ir/ar paslaugos, techninėse specifikacijose, kaip pagrindiniame pirkimo dokumente, nėra kalbama, todėl Trečiojo asmens 1 darbuotojų pateikti dokumentai suteikiantys teisę tik eksploatuoti, bet ne įrengti dujotiekio trasą negali būti pripažinti tinkami ar lygiaverčiai nustatytiems darbams atlikti ir neatitinka keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Taip pat ieškovas pažymi, jog viešoje erdvėje paskelbtoje informacijoje Trečiojo asmens 1 vykdomų veiklų sąraše nėra nurodyta bet kokių (tiek skirstomųjų, tiek magistralinių) dujotiekio trasų įrengimo darbai – internetiniame puslapyje skelbiama informacija apie tai, kad: „EnePro mechaninių darbų skyrius turi sukaupęs ilgametę remonto, modernizavimo, diagnostikos, montavimo darbų patirtį su šiais įrenginiais: garo turbinų iki 750 MW; hidroturbinų iki 200 MW; visų tipų turbinų pagalbinių įrenginių (siurblių, aukšto slėgio pašildytuvų, ventiliatorių, vožtuvų reguliatorių, aušintuvų, kaitintuvų); garo katilų iki 950 t/h; vandens šildymo katilų iki J80 Gcal/h; vamzdynų iš įvairaus tipo plienų ir vamzdyno armatūros“, kas dar kartą patvirtina ir sustiprina abejonę, kad pasirinktas Pirkimo laimėtojas neturi reikiamos patirties skirstomojo dujotiekio sektoriuje ir jo kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų, o Perkančioji organizacija nesutinka atskleisti fakto kaip ir kokiomis priemonėmis yra grindžiama patirtis ir rėmimasis techniniais pajėgumais.
 6. Ieškovo teigimu, Perkančioji organizacija neužtikrino ieškovui galimybės efektyviai ginti savo teises po 2017-04-03 prašymo dėl susipažinimo su laimėjusiu pasiūlymu pateikimo, kadangi sprendimo dėl prašymo patenkinimo reikėjo laukti 10 dienų, o nustatytas susipažinimo su pasiūlymu terminas buvo 2017-04-18 10.00 val., praėjus lygiai 15 (penkiolikos) dienų terminui. Perkančioji organizacija pasirašė sutartį su laimėjusiu dalyviu 2017-04-10 žinodama, kad ieškovas pateikė prašymą susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlymu ir jame pateikta informacija. Toks Perkančiosios organizacijos elgesys suponuoja nuomonę, kad ji siekė kaip galima labiau nutolinti susipažinimo datą ir remiantis VPĮ 18 straipsnio 9 dalies 3 punktu pasinaudoti atidėjimo netaikymo mažos vertės pirkime galimybe, taip dar kartą pažeidžiant tiekėjų efektyvaus teisių gynimo principą ir suteikiant pirmenybę galimai nesąžiningam tiekėjui. Nurodo, kad pateiktame prašyme dėl susipažinimo su nekonfidencialia informacija ieškovo esminis reikalavimas ir vertinimo kriterijus buvo įsitikinti faktu apie laimėjusio dalyvio atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir pajėgumą atlikti perkamus darbus, tačiau Perkančioji organizacija, ieškovui tinkamai neatskleidusi savo sprendimų motyvų dėl Trečiojo asmens 1 patirties, kaip atitikimo kvalifikacijos reikalavimams, faktų, pažeidė viešųjų pirkimų pamatines nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir kt., todėl tokie sprendimai, priimti nesilaikant VPĮ 3 straipsnio reikalavimų, pripažintini neteisėtais, nepagrįstais ir turi būti panaikinti.
 7. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad įvertinus ieškovo keliamus reikalavimus ir juos pagrindžiančius motyvus, galima daryti išvadą, jog ieškovo ieškiniu sudaromos prielaidos ginčyti Pirkimo sąlygas, Pirkimo dokumentų nuostatas aiškinti plečiamai ir reikalauti pagrįsti reikalavimus, kurie iš viso nebuvo keliami Pirkimo dokumentuose. Nurodė, kad viso Pirkimo procedūrų vykdymo metu laikėsi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, nepažeisdamas Pirkimo sąlygų, VPĮ nuostatų ir tiekėjų supažindinimo su pirkimo dokumentais tvarkos bei principų, supažindino ieškovą su visa informacija, kurios trečiasis asmuo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ nebuvo nurodęs kaip konfidencialios. Pažymi, jog gavęs ieškovo prašymą susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, nedelsdamas kreipėsi į tiekėją ir paprašė nurodyti konfidencialią informaciją bei pateikti jos konfidencialumą patvirtinančius dokumentus; trečiasis asmuo pateikė pagrindimą dėl ieškovui neteiktinos informacijos konfidencialumo, o atsakovas, įvertinęs ir išanalizavęs trečiojo asmens pateiktą pagrindimą, pakartotinai kreipėsi į jį dėl konfidencialios informacijos patvirtinimo bei pagrindimo ir tik įsitikinęs trečiojo asmens nurodytos pasiūlymo informacijos konfidencialumu, pakvietė ieškovą susipažinti su informacija, kurios tiekėjas nenurodė kaip konfidencialios. Nurodo, jog 2017-04-18 ieškovas turėjo galimybę susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlyme esančia nekonfidencialia informacija, t. y. visa informacija, visais kvalifikaciją, įskaitant subrangovų, patvirtinančiais pažymėjimais (pašalinus asmens duomenis), išskyrus informaciją, kuri dalyvio buvo pateikta vadovaujantis MKRAD 1 lentelės 1 ir 2 punktais, darbų įkainių lentelę bei rašytinį įgaliojimą, suteikiantį teisę pasirašyti pasiūlymą. Pažymėjo, kad atsakovas, 2017-04-03 gavęs ieškovo prašymą susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, nedelsdamas ėmėsi veiksmų ir kreipėsi į trečiąjį asmenį du kartus, siekdamas išsiaiškinti ir įsitikinti, kuri trečiojo asmens pasiūlymo informacija yra konfidenciali; 2017-04-13 ieškovui buvo išsiųstas kvietimas atvykti susipažinti su nekonfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo informacija ir 2017-04-18 įvyko susipažinimas.
 8. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, jog trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka MKRAD 1 lentelės 7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, t. y. kad trečiojo asmens darbuotojai neturi pažymėjimų, suteikiančių teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius, kadangi trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimui MKRAD 1 lentelės 7 punkto reikalavimui pateiktuose darbuotojų pažymėjimuose (Nr. D-01, D-03, D-04, D-05, D-06, D-07) yra aiškus įrašas apie tai, kad darbininkai atestuoti ir jiems suteikta teisė: „įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius“. Atsakovas pažymi, jog MKRAD 1 lentelės 8 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas yra „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo kvalifikaciją“ ir tiekėjas kvalifikacijos patvirtinimui turėjo pateikti: A) polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, atestatų) arba lygiaverčių dokumentų kopijas; B) energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopiją. Taigi, MKRAD 1 lentelės 8 punkto kvalifikaciniame reikalavime nėra nurodytas reikalavimas, kad pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokio diametro PE vamzdynus suteikiama teisė virinti. Atsakovas nurodo, kad atlikęs kvalifikacijos vertinimą ir išanalizavęs trečiojo asmens pateiktus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nustatė, kad trečiasis asmuo turi reikiamą kvalifikaciją vykdyti Pirkimo sutartį ir priėmė sprendimą dėl šio tiekėjo kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, todėl nepagrįstu laikytinas ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo 2017-04-03 sprendimą dėl trečiojo asmens paskelbimo Pirkimo laimėtoju, galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo ir Pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo.
 9. Trečiasis asmuo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinyje nurodytų reikalavimų netenkinti ir ieškinį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 10. Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškinio reikalavimus ir pažymėjo, jog ginčas kyla ne dėl pirkimo sąlygų ginčijimo, bet dėl Trečiojo asmens 1 atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, kuriuos suformulavo ir paskelbė atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą. Nurodė, kad 2017-04-18 ieškovui susipažinus su pateiktais energetikos darbuotojų pažymėjimais Nr. D-03, D-04, D-05, D-06, D-07, kurie išduoti laikotarpiu nuo 2015-12-21 ir galiojantys iki 2020-12-28, išdavusi organizacija – UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, nustatyta, kad pateikti darbuotojų pažymėjimai neatitinka keliamo kvalifikacinio reikalavimo, t. y. neturi teisės įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius. Pareiškus ieškinį teisme, su atsiliepimu į ieškinį atsakovas pateikė teismui pažymėjimus, kuriuose jau yra įrašas, leidžiantis darbininkams įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius. Nurodo, jog ši situacija kelia nerimą, o pateikti dokumentai – abejonę, kadangi 2017-04-18 ieškovui susipažįstant su Trečiojo asmens 1 nekonfidencialia informacija, energetikos darbuotojų pažymėjimai minėto įrašo neturėjo, o teismui pateikti dokumentai jau reikiamą įrašą turi. Pabrėžia, jog jeigu apie nustatytų reikalavimų atitiktį Trečiasis asmuo 1 pateikė netinkamą, netikslią informaciją, o atsakovas leido tokią informaciją pakeisti ir padaryti tinkamą bet kokiomis priemonėmis, tokiu atveju kyla realus pagrindas vertinti perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą, o remiantis VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punktu melagingos informacijos pateikimas yra savarankiškas pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą.
 11. Ieškovas pažymi, jog vertinant tai, kad Trečiasis asmuo 1 teisę užsiimti skirstomojo dujotiekio įrengimo veikla įgijo tik 2016-01-07 gavęs Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacinį atestatą, kyla klausimas, kokią sutartį (projektą) jis spėjo įgyvendinti, kas patvirtintų jo patirtį skirstomojo dujotiekio įrengimo (montavimo) veiklos srityje; ieškovas, būdamas šios srities specialistas ir nuolatos dalyvaudamas tokio pobūdžio viešuosiuose pirkimuose, yra įsitikinęs, kad Trečiasis asmuo 1 nėra laimėjęs ir įgyvendinęs skirstomojo dujotiekio įrengimo (montavimo) darbų pirkimo ir negali pateikti dokumentų, patvirtinančių šį faktą, tad kuo yra grindžiamas MKRAD 1 lentelės 1 punkte nustatytas reikalavimas – nėra žinoma. Nurodo, kad ieškovui pateikus prašymą pagrįsti turimos patirties faktą, atsakovas ieškovui paaiškinimų nepateikė, todėl liko neišsklaidytos abejonės dėl Trečiojo asmens 1 gebėjimų savarankiškai atlikti skirstomojo dujotiekio statybos/įrengimo darbus. Taigi, remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuotina, jog Trečiasis asmuo 1 negali būti laikomas kompetentingu, patikimu ir pajėgiu tinkamai įvykdyti sutartį, o atsakovo sprendimas, kuriuo Trečiasis asmuo 1 pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus ir pripažintas Konkurso laimėtoju, privalo būti panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant tiek viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), inter alia skaidrumo principą, tiek imperatyvias VPĮ nuostatas (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas), kadangi Trečiasis asmuo 1 neatitinka atsakovo nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų MKRAD 1 lentelės 1, 7 bei 8 punktuose.
 12. Atsakovas pateiktu tripliku nesutinka su ieškovo dublike išdėstytais argumentais, prašo ieškinyje ir dublike nurodytų reikalavimų netenkinti ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą visa apimtimi. Pažymi, jog ieškovui 2017-04-18 susipažinti pateikė trečiojo asmens 2017-03-22 nustatyta tvarka CVP IS pateiktus reikalingus pagal MKRAD 7 punktą dokumentus – energetikos darbuotojų pažymėjimus, kuriuose buvo uždengti tik asmens duomenys ir tuos pačius dokumentus atsakovas pateikė teismui kartu su atsiliepimu į ieškinį. Taip pat pažymi, kad šie trečiojo asmens kvalifikacijos duomenys pirkimo metu nebuvo tikslinti. Atsakovas nurodo, kad trečiasis asmuo pateikė dokumentus, įrodančius atitikimą MKRAD 1 punkto reikalavimui, t. y. tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą bei užsakovų pažymas; tinkamai įvykdytų sutarčių sąraše trečiasis asmuo nurodė, kad tinkamai atliko gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių statybos darbus, kartu su šiuo sąrašu pateiktos užsakovų pažymos taip pat patvirtino, kad sutarčių vykdymo metu buvo tinkamai atlikti gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių statybos darbai.
 13. Trečiasis asmuo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pateiktu tripliku palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir nurodo, jog pateikė atsakovui dokumentus, įrodančius atitikimą MKRAD 1 punkto reikalavimui, t. y. tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą bei užsakovų pažymas ir atsakovas, atlikęs kvalifikacijos vertinimą bei išanalizavęs trečiojo asmens pateiktų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų turinį, pagrįstai priėmė sprendimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties MKRAD 1 lentelės 1 punkto reikalavimams. Taip pat pažymi, jog trečiasis asmuo buvo įsteigtas reorganizavus sujungimo būdu UAB „Kauno energetikos remontas“ ir UAB „Elektros tinklo paslaugos“, ir po šių įmonių sujungimo trečiajam asmeniui perėjo visos jų teisės ir pareigos, o kartu ir visa šių įmonių turėta patirtis, todėl nepagrįstos ieškovo abejonės dėl trečiojo asmens patirties. Pažymėjo ir tai, kad jei perkančioji organizacija būtų paprašiusi patikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, susijusius su polietileninių vamzdžių suvirinimu, trečiasis asmuo tai ir būtų padaręs, kadangi jis turi kvalifikuotus darbuotojus, kurie gali virinti polietileninius vamzdžius neriboto diametro.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 ir 2 dalys reglamentuoja, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o pirkimo tikslą – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 2. Nustatyta, kad atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“, veikiantis kitos perkančiosios organizacijos vardu (įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2017-02-13 CVP IS priemonėmis paskelbė mažos vertės pirkimą dėl „(ESO-2017-416) NV vid. sl. duj. Nepriklausomybės, Pietario, Vilties, Kudirkos g., Vilkaviškio m., projektavimo paslaugos ir statybos darbų“, pirkimo Nr. 315264. Pirkimo tikslas – įsigyti naujų vartotojų vidutinio slėgio dujotiekio projektavimo paslaugas ir statybos darbus. 2017-04-03 perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl pasiūlymų eilės kainų didėjimo tvarka ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo; laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymas, ieškovo pasiūlymas įrašytas antroje vietoje; vadovaudamasi VPĮ 18 straipsnio 9 dalies 3 punktu perkančioji organizacija pranešė, kad pirkimo sutarties sudarymui nebus taikomas atidėjimo terminas. Ieškovas 2017-04-03 pateikė atsakovui prašymą leisti susipažinti su laimėjusiu Pirkime pripažinto trečiojo asmens pasiūlymu, todėl atsakovas 2017-04-03 kreipėsi į trečiąjį asmenį prašydamas pagrįsti jo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą, paaiškinti informacijos konfidencialumą bei pateikti informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus; 2017-04-04 gautas trečiojo asmens atsakymas dėl pateikto pasiūlymo dokumentų konfidencialumo. 2017-04-10 pasirašyta viešojo pirkimo sutartis. 2017-04-11 atsakovas pakartotinai kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl pasiūlyme pateiktų konfidencialių dokumentų, nurodydamas, kad visi pasiūlyme esantys dokumentai negali būti konfidencialūs bei prašydamas pagrįsti konfidencialumą, 2017-04-12 trečiasis asmuo pateikė atsakovui atsakymą dėl pasiūlyme pateiktų dokumentų konfidencialumo. 2017-04-13 ieškovas buvo pakviestas 2017-04-18 atvykti susipažinti su trečiojo asmens pateiktu pasiūlymu, išskyrus informaciją, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią. 2017-04-18 ieškovas pateikė reikalavimą leisti susipažinti su trečiojo asmens konfidencialios informacijos pagrindimu, o 2017-04-27 pateikė pretenziją; atsakovas pateiktos pretenzijos nenagrinėjo vadovaudamasi VPĮ 941 straipsnio 1 dalimi.

6Dėl atsakovo veiksmų peržiūros procedūros (ikiteisminės ginčo stadijos)

 1. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija neužtikrino ieškovui galimybės efektyviai ginti savo teises po 2017-04-03 prašymo dėl susipažinimo su laimėjusiu pasiūlymu pateikimo, kadangi sprendimo dėl prašymo patenkinimo reikėjo laukti 10 dienų, o nustatytas susipažinimo su pasiūlymu terminas buvo 2017-04-18, praėjus lygiai 15 dienų terminui. Nurodo, jog perkančioji organizacija pasirašė sutartį su laimėjusiu dalyviu žinodama, kad ieškovas pateikė prašymą susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlymu ir jame pateikta informacija ir toks perkančiosios organizacijos elgesys suponuoja nuomonę, kad ji siekė kaip galima labiau nutolinti susipažinimo datą ir remiantis VPĮ 18 straipsnio 9 dalies 3 punktu pasinaudoti atidėjimo netaikymo mažos vertės pirkime galimybe, taip dar kartą pažeidžiant tiekėjų efektyvaus teisių gynimo principą ir suteikiant pirmenybę galimai nesąžiningam tiekėjui.
 2. VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
 3. Kaip jau byloje yra nustatyta, perkančioji organizacija, 2017-04-03 gavusi ieškovo prašymą susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlymu, tą pačią dieną kreipėsi į šį dalyvį su prašymu nurodyti konfidencialią informaciją bei pateikti jos konfidencialumą patvirtinančius dokumentus; dalyviui 2017-04-04 pateikus pagrindimą dėl ieškovui neteiktinos informacijos konfidencialumo, perkančioji organizacija 2017-04-11 pakartotinai kreipėsi į dalyvį dėl konfidencialios informacijos patvirtinimo bei pagrindimo, nurodžiusi, jog visi pasiūlyme esantys dokumentai negali būti konfidencialūs. Perkančioji organizacija, 2017-04-12 gavusi dalyvio atsakymą dėl pasiūlyme pateiktų dokumentų konfidencialumo, 2017-04-13 pakvietė ieškovą 2017-04-18 atvykti susipažinti su laimėjusio dalyvio pirkimui pateiktu pasiūlymu, išskyrus informaciją, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Teismas, atsižvelgdamas į įvykių seką, į tai, jog VPĮ 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti atitinkamus duomenis, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su ieškovu ir konstatuoti, jog perkančioji organizacija vilkino ir siekė kaip galima labiau nutolinti susipažinimo datą ir tokiu būdu pažeidė tiekėjų efektyvaus teisių gynimo principą. Taip pat pažymėtina, jog tiekėjo pateiktas prašymas susipažinti su laimėjusio dalyvio pasiūlymu pirkimo procedūrų nesustabdo ir todėl perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju galėjo vadovaudamasi VPĮ 18 straipsnio 9 dalies 3 punktu, sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

7Dėl trečiojo asmens atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

 1. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 2. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Pirkimo minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 1 lentelėje nustatė minimalius reikalavimus tiekėjų ir (ar) jų subrangovų kvalifikacijai, kuri yra būtina atlikti darbus ir tiesiogiai susijusi su pirkimo objektu. Ieškinyje ieškovas tvirtino, kad susipažinęs su laimėjusio dalyvio pateiktais dokumentais (darbuotojų pažymėjimais Nr. D-06, D-03, D-04, D-05 ir D-07) nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ kvalifikacija neatitinka MKRAD 1 lentelės 7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, t. y. kad trečiojo asmens darbuotojai neturi pažymėjimų, suteikiančių teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius. Atsakovas pateikė teismui šiuos darbuotojų pažymėjimus, nurodęs, kad informacija nevieša ir negali būti atskleidžiama, tačiau 2017-06-07 teisėjo rezoliucija ieškovui leista susipažinti su šiais atsakovo atsiliepimo į ieškinį priedais (Nr. 13 ir Nr. 14). Ieškovas pateiktame dublike nurodė, kad 2017-04-18 ieškovui susipažįstant su trečiojo asmens nekonfidencialia informacija energetikos darbuotojų pažymėjimai minėto įrašo neturėjo. Atsakovas triplike pažymėjo, jog ieškovui susipažinti pateikė trečiojo asmens nustatyta tvarka CVP IS pateiktus reikalingus pagal MKRAD 7 punktą dokumentus – darbuotojų pažymėjimus, kuriuose buvo uždengti tik asmens duomenys, kurie saugomi pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir tuos pačius dokumentus atsakovas pateikė teismui kartu su atsiliepimu į ieškinį; taip pat pažymėjo, kad šie trečiojo asmens kvalifikacijos duomenys Pirkimo metu nebuvo tikslinti.
 3. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog ieškovas, tvirtindamas apie tam tikrų įrašų trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose nebuvimą bei įtardamas perkančiąją organizaciją galimu dokumentų klastojimu ir/ar pakeitimu, nepateikė teismui jokių tai patvirtinančių įrodymų, o ieškovo nurodomos faktinės aplinkybės neleidžia teismui abejoti perkančiosios organizacijos pirkimo procedūrų metu atliktų veiksmų teisėtumu. Pažymėtina ir tai, jog susipažinus su trečiojo asmens UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ energetikos darbuotojų pažymėjimais Nr. D-03, D-04, D-05, D-06 ir D-07, išduotais laikotarpiu nuo 2015-12-21 – 2015-12-28 ir galiojančiais iki 2018-12-21 – 2018-12-28, nustatyta, kad be ieškovo ginčijamo neva tai 2017-04-18 susipažinimo metu neegzistavusio įrašo „įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius“, visuose penkiuose ginčo energetikos darbuotojų pažymėjimuose aiškiai yra įtvirtinta darbuotojų veiklos sritis – gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas) bei nurodyta energetikos darbuotojo kategorija – gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas, todėl bet kuriuo atveju teigti, jog trečiojo asmens darbuotojams nesuteikta teisė įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius, teismas neturi pagrindo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178, 185 straipsniai).
 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje taip pat teigė, jog trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka MKRAD 1 lentelės 8 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, nes pateiktame darbuotojo PE suvirintojo pažymėjime nurodoma, kad darbuotojas išklausė „Polietileninių vamzdžių, jungiamų sandūriniu ir moviniu būdais, suvirintojo“ neformalią 16 val. trukmės mokymo programą ir geba suvirinti polietileninius vamzdžius nuo D26 mm iki D110 mm, o naujai planuojamo kloti dujotiekio vamzdyno didžioji dalis yra D160 mm diametro. Nustatyta, kad MKRAD 1 lentelės 8 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas yra: „Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo kvalifikaciją“; tiekėjas kvalifikacijos patvirtinimui turėjo pateikti: polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, atestatų) arba lygiaverčių dokumentų kopijas bei energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopiją.
 5. Taigi, kaip matyti, perkančioji organizacija šiame kvalifikaciniame reikalavime nenurodė reikalavimo pateikiamuose dokumentuose nurodyti, kokio diametro PE vamzdynus suteikiama teisė virinti, nors naujai planuojamo kloti dujotiekio vamzdyno didžioji dalis yra D160 mm diametro. Teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, jog neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-447-180/2015 ir kt.). Taigi šiuo atveju dėl pačios perkančiosios organizacijos pakankamai abstrakčiai ir nekonkrečiai suformuluoto reikalavimo, t. y. aiškiai nenurodant, kad pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokio diametro PE vamzdynus suteikiama teisė virinti, konstatuoti, jog UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pateiktas kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas neatitiko MKRAD 1 lentelės 8 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, nėra pagrindo. Kita vertus, kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Trečiasis asmuo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ triplike nurodė, jog net ir tuo atveju, jei perkančioji organizacija būtų paprašiusi patikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, susijusius su polietileninių vamzdžių suvirinimu, trečiasis asmuo tai būtų padaręs, kadangi jis turi kvalifikuotus darbuotojus, kurie gali virinti polietileninius vamzdžius neriboto diametro, pateikė teismui tai patvirtinančius 2017-02-23 išduotus darbuotojų pažymėjimus Nr. 03-1116 bei Nr. 03-1117, galiojančius iki 2020-02-23. Teismas, atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog konkursą laimėjęs tiekėjas reikiamą kvalifikaciją pasiūlymo pateikimo dieną turėjo ir ją būtų pagrindęs, taigi trečiasis asmuo atitiko ir MKRAD 1 lentelės 8 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.

8Dėl konfidencialios informacijos

 1. Ieškovas taip pat ieškinyje akcentuoja, jog perkančiosios organizacijos atlikti veiksmai kelia abejones dėl pirkimo skaidrumo, o priimti sprendimai paveikė tiekėjus, t. y. vienam iš tiekėjų (trečiajam asmeniui UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“) buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems. Nurodo, kad ieškovui nebuvo suteikta galimybė įsitikinti trečiojo asmens patirties faktą patvirtinančiais dokumentais, kadangi ši informacija buvo nurodyta konfidencialia, taigi kuo yra grindžiamas MKRAD 1 lentelės 1 punkte nustatytas reikalavimas – nėra žinoma. Pažymi, jog vertinant tai, kad trečiasis asmuo teisę užsiimti skirstomojo dujotiekio įrengimo veikla įgijo tik 2016-01-07 gavęs Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacinį atestatą, kyla klausimas, kokią sutartį (projektą) jis spėjo įgyvendinti, kas patvirtintų jo patirtį skirstomojo dujotiekio įrengimo (montavimo) veiklos srityje.
 2. VPĮ 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata turėtų būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ji atskleista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 3K-3-495/2013).
 3. Pagal MKRAD 1 lentelės 1 punktą tiekėjas turėjo pateikti „per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (sutarties vykdymo metu nebuvo fiksuoti sutarties pažeidimai ar netinkamas vykdymas, nebuvo taikomos baudos ar netesybos dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pan.), užpildant MKRAD priedą Nr. 1. Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjai pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija“. Nustatyta, kad trečiasis asmuo, grįsdamas savo atitikimą MKRAD 1 punkto reikalavimui, pateikė perkančiajai organizacijai tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą bei užsakovų pažymas bei nurodė, jog ši informacija yra konfidenciali, kadangi pagal tiekėjo valdybos patvirtintą konfidencialios informacijos sąrašą ir sudarytas sutartis, tai yra laikoma konfidencialia informacija. Perkančioji organizacija, atlikusi kvalifikacijos vertinimą bei išanalizavusi trečiojo asmens pateiktų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų turinį, priėmė sprendimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties MKRAD 1 lentelės 1 punkto reikalavimams.
 4. Trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama. Ieškovas ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, todėl trečiojo asmens sutartyse nurodyta informacija apie klientus (užsakovus), su jais sudarytas sutartis ir jų vykdymo eigą, sutartyse nurodytų kainų sudedamosios dalys, turi komercinę vertę, todėl manytina, jog reikalaujamos informacijos atskleidimas galėtų pažeisti trečiojo asmens komercinius interesus. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog perkančioji organizacija, neleidusi ieškovui susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu pilna apimtimi, t. y. su ta informacija, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 6 straipsnio 1 dalies nuostatų ar tuo labiau protegavo konkretų tiekėją, todėl ieškovo argumentai dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, tiekėjo protegavimo taip pat atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 straipsnis). Teismui įvertinus ieškovo nurodytus argumentus dėl jo teisių ribojimo, perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl konfidencialios informacijos pagrindimo, rašytinius įrodymus, byloje nustatytas faktines aplinkybes bei tai, kad ieškovas yra susipažinęs su didžiąja dalimi trečiojo asmens pateiktais dokumentais, nesant pagrindo padaryti vienareikšmės išvados, kad trečiojo asmens nurodyti dokumentai nesudaro komercinės paslapties, teismo vertintina, kad ieškovo prašymas įpareigoti pateikti trečiojo asmens pasiūlymą pilna apimtimi, netenkintinas.
 5. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus ir motyvus, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą konkurso reikalavimams, nepažeidė pareigos patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnis) bei pagrįstai neatmetė pasiūlymo (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens kvalifikacijos netinkamumo atmestini kaip neįrodyti (CPK 177, 178 ir 185 straipsniai).
 6. Kiti proceso dalyvių argumentai neturi esminės reikšmės bylos nagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 7. Atsakovas UAB Verslo aptarnavimo centras ir trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė teismui atsiliepimo į ieškinį priedus Nr. 8, 9, 12, 13 ir 14, kuriuos prašo pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neleisti ieškovui bei tretiesiems asmenims su šia medžiaga susipažinti. Kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 20 punkte, 2017-06-07 teisėjo rezoliucija ieškovui leista susipažinti su atsakovo atsiliepimo į ieškinį priedais Nr. 13 ir Nr. 14. Teismo vertinimu, atsakovų konfidencialia įvardinta informacija prieduose Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 12 patenka į konfidencialios informacijos apimtį, todėl prašymas tenkintinas.
 8. Bylinėjimosi išlaidos atmetus ieškovo ieškinį, ieškovui neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 96 straipsnis). Kiti byloje dalyvaujantys asmenys duomenų, pagrindžiančių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė, todėl jos nėra priteisiamos.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais, 4231 – 42310 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį atmesti.

11Pripažinti bylos medžiagos dalį – atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir trečiojo asmens AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017-05-31 teismui pateiktus kartu su raštu Nr. SD17-116 Priedą Nr. 8 (2017-04-04 trečiojo asmens konfidencialios informacijos pagrindimas), priedą Nr. 9 (UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašas) ir Priedą Nr. 12 (2017-04-12 trečiojo asmens konfidencialios informacijos pagrindimas) – nevieša ir jos neteikti susipažinti ir kopijuoti ieškovui UAB „Labas GAS“ ir tretiesiems asmenims.

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai