Byla 3K-3-408/2012
Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Baranausko, Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Birutės Janavičiūtės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rasa“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rasa“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „Miesto skalbykla“, uždarajai akcinei bendrovei „Gieveta“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos paskelbto supaprastinto atviro konkurso sąlygų patikslinimo bei veiksmų, vertinant pasiūlymus konkursui pateikusių tiekėjų kvalifikacijos atitiktį nustatytiems minimaliems reikalavimams, teisėtumo.

6Ieškovas UAB „Rasa“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau – atsakovas, perkančioji organizacija) sprendimo dalį dėl pasiūlymų eilės, kurioje atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ pasiūlymas pripažintas pirmas, sudarymo; pripažinti negaliojančia 2011 m. rugsėjo 15 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S-2011-943; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 2011 m. liepos 15 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 108293) (toliau – Konkursas). Aprašydamas minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, atsakovas Konkurso sąlygų 12.5 punkte nustatė reikalavimą tiekėjui turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (teisę teikti skalbimo paslaugas medicinos įstaigoms); 12.6 punkte nustatė reikalavimą „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdyta bent viena sutartis, teikiant skalbimo paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės“; 12.8 punkte nustatė reikalavimą skalbyklos pajėgumui – ne mažesnis kaip 3,5 tonos per pamainą. 2011 m. liepos 27 d. perkančioji organizacija viešai paskelbė, kad patikslinami Konkurso sąlygų 12.6 ir 12.8 punktai. 12.6 punktą ji išdėstė taip: „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdyta bent viena sutartis, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 teikiamo pasiūlymo vertės (kainos)“; 12.8 punktą – „Skalbyklos pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip 3,5 tonos per parą“.

8Pasiūlymus Konkursui pateikė ieškovas, atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ kartu su jungtinės veiklos dalyviu atsakovu UAB „Gieveta“ ir UAB „Šiaulių skalbykla“. UAB „Šiaulių skalbykla“ pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikties Konkurso sąlygų reikalavimams. Įvertinusi ieškovo ir atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitiktį minimaliems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, perkančioji organizacija nustatė, kad abiejų tiekėjų kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu nustatyta pasiūlymų eilė (pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų): 1. UAB „Miesto skalbykla“ (pasiūlymo kaina – 680 000 Lt); 2. UAB „Rasa“ (pasiūlymo kaina – 850 000 Lt). 2011 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai dėl UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos neatitikties Konkurso sąlygų reikalavimams, nurodydamas, kad ji nepajėgi tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti skalbimo paslaugų bei neatitinka Konkurso sąlygų 12.8 punkto reikalavimo turėti ne mažesnį kaip 3,5 tonos per parą skalbyklos pajėgumą, tačiau ieškovo pretenzija buvo atmesta. 2011 m. rugpjūčio 26 d. ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją, aprašydamas UAB „Miesto skalbykla“ nustatytus Lietuvos higienos normos HN 108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo reikalavimai“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 108:2001) pažeidimus, tačiau ši pretenzija taip pat buvo atmesta.

9Ieškovas teigia, kad, paskelbus Konkursą, jo sąlygų 12.6 punkte nurodytas reikalavimas buvo patikslintas – atsakovas pakeitė tiekėjų vertinimo kriterijų remdamasis ne pirkimo objekto verte, o teikiamo pasiūlymo verte, atsisakė reikalavimo dėl įvykdytos sutarties pobūdžio (teikiant paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms), ir taip pažeidė skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaikė savo iš anksto paskelbtų sąlygų.

10Ieškovas ginčija atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitiktį reikalavimams, nurodo, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 nustatytos aplinkybės, jog atsakovui UAB „Miesto skalbykla“ leidimas–higienos pasas išduotas ūkinei komercinei veiklai, tekstilės ir kailių gaminių skalbimui ir valymui, t. y. bendrajai skalbyklų veiklai, UAB „Miesto skalbykla“ skalbimo patalpos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 108:2001 15 punkto reikalavimų (skalbykloje yra ne privalomi trys įėjimai: nešvariems skalbiniams priimti, švariems skalbiniams išduoti ir darbuotojams įeiti, o tik du), vertintinos kaip prejudiciniai faktai, įrodo, kad atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų 12.5 punkto reikalavimo turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Taip pat ieškovas pažymi, kad atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ neatitinka Konkurso sąlygų 12.8 punkto reikalavimų, nes turi tik vieną skalbimo mašiną, tinkančią sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimui ir atitinkančią Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimus, kuri nepajėgi išskalbti perkančiajai organizacijai reikalingo kiekio skalbinių.

11Kadangi atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų minimalių reikalavimų, jo pasiūlymas turėjo būti atmestas ir pirkimo sutartis negalėjo būti sudaryta, tai ieškovas reikalauja atsakovų VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir UAB „Miesto skalbykla“ 2011 m. rugsėjo 15 d. sudarytą paslaugų sutartį Nr. S-2011-943 pripažinti negaliojančia.

12II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

14Teismas nustatė, kad Klaipėdos regione veikia tik trys ūkio subjektai (UAB „Miesto skalbykla“, UAB „Rasa“ ir UAB „Navaba“), kurie turi leidimus–higienos pasus, suteikiančius teisę skalbti sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius, todėl, teismo nuomone, perkančiajai organizacijai pirkimo metu patikslinus Konkurso sąlygų 12.6 punkto reikalavimą (atsisakius sąlygos „teikiant skalbimo paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“), buvo sudaryta galimybė pirkime dalyvauti didesniam skaičiui tiekėjų. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad šiuo Konkurso sąlygų pakeitimu pirkimo objektas nebuvo keistas, priešingai, siekiant aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluoti kokybės atrankos kriterijus, tiekėjams ši sąlyga buvo patikslinta. Be to, 2011 m. liepos 27 d. pakeitimai buvo viešai paskelbti, su jais turėjo galimybę susipažinti visi tiekėjai, kartu ir ieškovas, bei, nesutikdami su perkančiosios organizacijos veiksmais, juos skųsti Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Kadangi ieškovas to nedarė, tai teismui leido daryti išvadą, kad su Konkurso sąlygomis sutiko ir jam tenka rizika dėl netinkamo Konkurso sąlygų interpretavimo.

15Nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ pajėgumų suteikti perkamas paslaugas, teismas nurodė, kad UAB „Miesto skalbykla“, kurios skalbyklos pajėgumas yra 2 t per parą, Konkurse dalyvavo su jungtinės veiklos partneriu – atsakovu UAB „Gieveta“, kurio skalbyklos pajėgumas yra 2,15 t per parą, todėl jungtinės veikos partneriai yra pajėgūs suteikti reikalaujamos apimties paslaugas.

16Spręsdamas dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 12.5 punkto reikalavimams, teismas pažymėjo, kad visi Konkurse dalyvavę tiekėjai turėjo analogiškus leidimus–higienos pasus, kuriuose nurodytas ūkinės veiklos pavadinimas – „Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas“, bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas. Teismas įvertino, kad leidimai, pažymos yra išduoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (CPK 197 straipsnio 2 dalis), nepanaikinti, nesustabdyti, nepakeisti, todėl atsakovo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešojo pirkimo komisija neturėjo pagrindo nesivadovauti šiais valstybės institucijų išduotais, galiojančiais dokumentais. Nors ieškovas pateikė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriuo įrodinėja atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ patalpų neatitiktį Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams, tačiau teismas sprendė, kad tokį vertinimą gali atlikti tik visuomenės sveikatos centrai. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovo įrodinėjamą aplinkybę, jog atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ patalpose nėra higienos normoje reikalaujamų būtinų trijų įėjimų, o tik du, paneigia Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2011 m. rugsėjo 26 d. raštas Nr. (7.5)-V4-2531 (T. 3, b. l. 159) bei 2011 m. rugsėjo 23 d. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos Nr. E11-100, išduotos 2008 m. balandžio 28 d., patikslinimas (T. 3, b. l. 160).

17Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, nes nurodytoje byloje dalyvavo ne tie patys asmenys, pažymėdamas, kad nežinomos ir toje byloje ginčijamo pirkimo sąlygos.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2012 m. vasario 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą paliko nepakeistą.

19Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su ginčo esme, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialiosios teisės normas dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su atsakovo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės sprendimų pripažinimu negaliojančiais.

20Kolegija sprendė, kad, patikslinus Konkurso sąlygų 12.6 ir 12.8 punktus, pirkimo objektas – skalbimo paslaugos – pakeistas nebuvo, kaip ir tiekėjų padėtis; sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokiu būdu buvo sudaryta galimybė viešajame pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, užtikrinta efektyvi konkurencija. Ieškovas po patikslinimo netapo neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų, jo pasiūlymas atmestas nebuvo, jis įtrauktas į pasiūlymų eilę, vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų, todėl kolegija nustatė, kad ginčijamas Konkurso sąlygų patikslinimas ieškovo teisių neapribojo, perkančioji organizacija savo veiksmais nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų ir tinkamai įgyvendino Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio, 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

21Teisėjų kolegija darė išvadą, kad ieškovas savo teiginių, jog Konkursą laimėjęs atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygų 12.5 punkte, nepagrindė ir neįrodė (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovo pateiktu faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nes ši nutartis neturi prejudicinės galios nagrinėjamai bylai. Kolegija papildomai pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jeigu atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ 2010 m. spalio 6 d. (civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 ginčijamo VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės viešojo pirkimo komisijos sprendimo priėmimo metu) ir neatitiko higienos normų reikalavimų, ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad ginčo Konkurso, paskelbto 2011 m. liepos 15 d., vykdymo metu jis atitiko visus reikalavimus (aplinkybę patvirtina Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2011 m. rugsėjo 26 d. raštas Nr. (7.5)-V4-2531 (T. 3, b. l. 159-160), surašytas jau po Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 priėmimo).

22Teisėjų kolegija nurodė, kad paslaugų sutartis su atsakovu UAB „Miesto skalbykla“ buvo sudaryta 2011 m. rugsėjo 15 d. Nuo šio laiko atsakovas teikė perkančiajai organizacijai skalbimo paslaugas, perkančioji organizacija pretenzijų dėl jų nereiškė. Tai kolegijai leido daryti išvadą, kad UAB „Miesto skalbykla“ yra pajėgi teikti skalbimo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigai ir tinkamai vykdo sudarytą sutartį.

23III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

24Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Rasa“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutartį, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Rasa“ ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Kasatorius teigia, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvados, jog perkančiosios organizacijos padaryti Konkurso sąlygų patikslinimai neprieštarauja viešųjų pirkimų principams, yra neteisėtos ir neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Po Konkurso paskelbimo pakeitusi jo sąlygas ir taip sudariusi galimybę Konkurse dalyvauti pradinių sąlygų neatitikusiems atsakovams UAB „Miesto skalbykla“ ir UAB „Gieveta“, perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, nes nesilaikė pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, paneigė tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad, pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima jų keisti ar kitaip modifikuoti, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Šis reikalavimas taikomas net ir tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje įtvirtinta galimybė daryti paskelbtų pirkimo sąlygų išlygas (Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89, Rink. 1993, p. I-3353). Kasatorius teigia, kad pradiniai Konkurso sąlygų reikalavimai buvo nustatyti tikslingai ir pagrįstai, o jų patikslinimas lėmė kasatoriaus, kuris nuo pat pradžių atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus, padėties pakeitimą, pažeidė jo lūkesčius būti pripažintam Konkurso laimėtoju ir teikti paslaugas. Taip buvo pažeistas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas reikalavimas perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų vertinimo kontekste atsižvelgti į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų sukeliamus padarinius tiekėjams.
 2. Dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Kasaciniame skunde nurodoma, kad, spręsdami dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo atmesti atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ pasiūlymą, teismai privalėjo vertinti ne tik duomenis apie jo kvalifikaciją, bet ir kvalifikacijos turinį. Tokios pozicijos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, savo praktikoje nurodęs, kad dėl perkančiosios organizacijos sprendimų vertinant tiekėjų kvalifikaciją teisėtumo sprendžiama ne pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar tiekėjo kvalifikacija pakankama perkamoms paslaugoms teikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama bei priimtina informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akordas 1“ v. Visagino savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-158/2011). Kadangi byloje esančių duomenų visuma patvirtina atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ neatitiktį Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams, tai perkančioji organizacija privalėjo priimti sprendimą dėl jo kvalifikacijos neatitikties Konkurso sąlygų reikalavimams. Formaliai vertindama atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ turimus leidimus ir kitus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kasatoriaus nuomone, perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintą imperatyvų reikalavimą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Konkurso sąlygas, taip pat pažeidė imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus.
 3. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, prejudicinės galios nagrinėjamai bylai. Kasatorius teigia, kad teismai nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, ir nevertino joje nustatytų faktų. Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo nustatytos faktinės aplinkybės, tiesiogiai susijusios su įrodinėjimo dalyku šioje byloje (pripažinta, kad UAB „Miesto skalbykla“ patalpos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 108:2001 15, 31, 41 punktų reikalavimų), todėl teismai privalėjo jomis vadovautis.
 4. Dėl įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad teismai nevertino įrodymų viseto, neanalizavo ir nepašalino prieštaravimų tarp faktinių duomenų, nemotyvuotai atmetė objektyvius, tinkamus ir leistinus tiesioginius įrodymus, neteisėtai didesnę įrodomąją galią suteikė vienam rašytiniam įrodymui – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro išduotam dokumentui, todėl buvo padarytos neteisingos ir nepagrįstos išvados dėl faktinių bylos aplinkybių bei pažeistos materialiosios teisės normos. Kasaciniame skunde pažymima, kad teismas nevykdė pareigos būti aktyviam (CPK 423 straipsnio 1 dalis); visiškai netyrė 2011 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 05/11/26, įrodančio, jog atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ skalbykla neatitinka imperatyviųjų higienos normų reikalavimų.

25Atsiliepime į ieškovo UAB „Rasa“ kasacinį skundą atsakovas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė prašo kasacinį skundą atmesti ir teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Dėl Konkurso sąlygų patikslinimo. Atsakovas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Atsakovo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės padarytas patikslinimas iš esmės nepakeitė Konkurso sąlygų, buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, sudarant sąlygas tiekėjams į jį atsižvelgti bei skųsti. Patikslinus Konkurso sąlygas pirkimo objektas pakeistas nebuvo, tiekėjų padėtis iš esmės nepasikeitė, be to, buvo sudaryta galimybė viešajame pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, užtikrinta efektyvi, o ne deklaratyvi konkurencija.
 2. Dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos. Atsakovas nurodo, kad Konkurse dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros metu nustatyta, jog visi tiekėjai turėjo analogiškus leidimus–higienos pasus, išduotus valstybės institucijų, todėl Viešojo pirkimo komisija neturėjo teisinio pagrindo jais nesivadovauti. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 177 straipsnio 3 dalį bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl teismai pagrįstai rėmėsi visuomenės sveikatos centrų išduotais dokumentais ir nesivadovavo 2011 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu.
 3. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties prejudicinės galios. Atsakovas sutinka, kad teismai pagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, nes ši nutartis neturi prejudicinės galios – kasatoriaus nurodytoje byloje dalyvavo kiti subjektai nei nagrinėjamoje byloje, iš nutarties nėra aiškios byloje ginčyto konkurso sąlygos (ar jos analogiškos ginčo Konkurso sąlygoms).

26Atsiliepime į ieškovo UAB „Rasa“ kasacinį skundą atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ prašo kasacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ nesutinka su ieškovo argumentais dėl perkančiosios organizacijos padarytų viešųjų pirkimų principų pažeidimų ir nurodo, kad vykdant Konkursą buvo užtikrinti ne tik visų principų reikalavimai, bet ir pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – paslaugos įsigytos racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. UAB „Miesto skalbykla“ teigia, kad Konkurso sąlygų patikslinimai ne pažeidė, o įgyvendino viešųjų pirkimų principus, nes sudarė galimybę didesniam ūkio subjektų ratui dalyvauti Konkurse; buvo patikslinti pertekliniai bei konkurenciją ribojantys reikalavimai; patikslinimai buvo viešai paskelbti, visi potencialūs tiekėjai turėjo galimybę susipažinti ir juos skųsti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Vertindamas perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotą tiekėjų nepagrįsto konkurencinio pranašumo vertinimo kriterijų, atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ atkreipia dėmesį, kad ieškovas neįrodė, jog tariamas viešųjų pirkimų principų nesilaikymas įtakojo jo padėtį kitų dalyvių atžvilgiu (ieškovo padėtis nepablogėjo, jis ir toliau dalyvavo Konkurse; sąlygų reikalavimus atitiko tiek iki patikslinimo, tiek ir po jo). UAB „Miesto skalbykla“ pažymi, kad ji taip pat (viena arba su jungtinės veiklos partneriu UAB „Gieveta“) atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus tiek iki kvalifikacijos reikalavimų patikslinimo, tiek po jo, ji neatsidūrė geresnėje padėtyje.
 2. Dėl kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB „Miesto skalbykla“ nurodo, kad, teikdamas pasiūlymą pirkimui, jis atitiko visus Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir pateikė tai įrodančius dokumentus (tarp jų ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro pažymą), todėl ieškovas neturi teisėto pagrindo kvestionuoti šių dokumentų turinio bei spręsti dėl UAB „Miesto skalbykla“ neatitikties Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams. UAB „Miesto skalbykla“ teigia, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 29 d. patikrinimo akte Nr. PT-7 nurodyta, jog UAB „Miesto skalbykla“ nešvarioji gyventojų ir įmonių skalbiniams skalbti skirta skalbyklos dalis griežtai atskirta nuo švariosios skalbyklos dalies, įrengta patalpa tarp švariosios ir nešvariosios sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo dalių (šias aplinkybes taip pat patvirtina 2011 balandžio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0004/11/F-438), o tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovo argumentai dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ neatitikties Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams yra nepagrįsti.
 3. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties prejudicinės galios. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 dalyvavo kiti asmenys, nei šioje byloje, ieškovas kasaciniame skunde pasisako dėl aplinkybių, kurios nebuvo įrodinėjimo dalykas nurodytoje byloje, todėl, atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ manymu, ji negali turėti prejudicinės galios šalių ginčui.
 4. Dėl įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo. Atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ nuomone, 2011 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 05/11/26, kuriuo remiasi ieškovas, negali būti vertinamas kaip įrodymas byloje, nes jis surašytas pažeidus civilinio proceso teisės normas – faktinės aplinkybės konstatuotos iki klaidos teismo nutartyje dėl įrodymų užtikrinimo ištaisymo, ši nutartis nebuvo skubiai vykdytina, todėl neįsiteisėjus teismo nutarčiai padarytas vaizdo įrašas turėtų būti vertinamas kaip gautas pažeidžiant įstatymus (CPK 177 straipsnio 2 dalis). UAB „Miesto skalbykla“ atsiliepime į kasacinį skundą pabrėžia, kad jos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams įgaliotos nustatyti kompetentingos institucijos, kurios išduoda šį faktą patvirtinančius dokumentus, tačiau ne ieškovas, antstolis, ar kitas subjektas.

27Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

30Dėl tiekėjų teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus

31Viešųjų pirkimų įstatymo (nagrinėjamoje byloje taikoma įstatymo redakcija, galiojusi Konkurso paskelbimo dieną, 2011 m. liepos 15-ąją) 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, ar atsisakymas ją nagrinėti gali būti skundžiamas teismui. Pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama ar ieškinys teismui pareiškiamas per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Papildomai pažymėtina, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Ši kasacinio teismo suformuluota taisyklė taikytina tiek Konkurso sąlygoms, tiek paskelbtam jų patikslinimui.

33Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla, bylos Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taigi ir teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei tiekėjo teisių pažeidimą lėmė perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo nustatytos neteisėtos pirkimo sąlygos, o šis subjektas tik po to, kai buvo pranešta apie sprendimą sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundžia (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Grossmann Air Service, Rink. 2004, p. I-1829).

34Priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

35Nagrinėjamoje byloje kasaciniu skundu ieškovas UAB „Rasa“ skundžia perkančiosios organizacijos atliktą Konkurso sąlygų 12.6 ir 12.8 punktuose nustatytų minimalių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai patikslinimą, nurodydamas, kad taip buvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Ginčą sprendę teismai nustatė, kad Konkursas buvo paskelbtas 2011 m. liepos 15 d. (T. 1, b. l. 141), Konkurso sąlygos patikslintos 2011 m. liepos 27 d. (T. 1, b. l. 137–140), tiekėjų pasiūlymai Konkursui gauti 2011 m. rugpjūčio 10 d. (T. 1, b. l. 118-119), pasiūlymai įvertinti ir pasiūlymų eilė nustatyta 2011 m. rugpjūčio 19 d. (T. 1, b. l. 90–91). Kasatorius teikė pretenzijas perkančiajai organizacijai 2011 m. rugpjūčio 24 d. (T. 1, b. l. 85–86) ir rugpjūčio 26 d. (T. 1, b. l. 77–78), jose ginčijo pirmoje nustatytos pasiūlymų eilės vietoje esančio tiekėjo atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygų 12.8 punkto reikalavimui bei jo turimų patalpų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą, kasatoriaus pateiktų pretenzijų turinį ir padavimo laiką, darytina išvada, kad jis ginčijo ne Konkurso sąlygų patikslinimo faktą per se ar patikslintų Konkurso sąlygų turinį, bet jų taikymą Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo etape. Konkurso sąlygų patikslinimo faktas, kuris, kasatoriaus vertinimu, pažeidžia viešųjų pirkimų principus, kaip atskiras perkančiosios organizacijos padarytas pažeidimas, buvo nurodytas tik ieškinyje pirmosios instancijos teismui. Vadovaudamasi tuo, kas pirmiau nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatorius nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo argumentai dėl Konkurso sąlygų patikslinimo, pareikšti pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kaip teisiškai nereikšmingi nenagrinėtini.

36Įvertinusi nurodytus argumentus, atsižvelgusi į faktą, kad, nepateikęs pretenzijos dėl Konkurso sąlygų patikslinimo fakto, kasatorius nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, teisėjų kolegija daro išvadą, jog jis neteko teisės šių aplinkybių ginčyti teisme, todėl pirmasis kasacinio skundo argumentas atmestinas.

37Dėl UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitikties supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimams

38Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Corpus A“ v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-280/2012).

39Kasatorius byloje ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus ir teismų procesinius sprendimus, kuriais atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia Konkurso sąlygų reikalavimus. Kasaciniame skunde nurodoma, kad perkančioji organizacija veikė aplaidžiai, nevykdė pareigos įsitikinti Konkurse dalyvaujančių tiekėjų patikimumu ir pajėgumu tinkamai suteikti perkamas paslaugas, vertino vien atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ pateiktus dokumentus, tai darė formaliai, neatsižvelgdama į kvalifikacijos turinį. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo kvalifikacijos, kaip tokios, turėjimas ar nebuvimas (t. y. tiekėjo pajėgumas išskalbti Konkurso sąlygų 12.8 punkte nurodytą kiekį skalbinių, jo patalpų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams), teismų procesiniai sprendimai, kuriais spręsta dėl perkančiosios organizacijos atlikto atsakovo kvalifikacijos vertinimo, gali būti įvertinti tik patikrinus, ar teismai tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Corpus A“ v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-280/2012; kt.).

41Teisėjų kolegija nesutinka su kasacinio skundo argumentu, kad perkančioji organizacija ir teismai vien formaliai įvertino Konkursui pateiktus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad turinio viršenybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Corpus A“ v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-280/2012). Jeigu įvertinus pateiktus duomenis pakanka informacijos spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos buvimo ar jos nepakankamumo, perkančioji organizacija yra įgaliota priimti atitinkamus sprendimus (tiekėjo kvalifikaciją pripažinti atitinkančia keliamus reikalavimus, prašyti patikslinti kvalifikaciją įrodančius duomenis arba pasiūlymą atmesti, kaip pateiktą minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio tiekėjo), o teismas, vadovaudamasis įrodymų pakankamumo taisykle ir susiformavęs vidinį įsitikinimą faktų buvimu, – spręsti dėl tokių sprendimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.

42Taip pat atmestinas kasatoriaus argumentas, kad vien faktas, jog anksčiau buvo nustatyta atsakovės UAB „Miesto skalbykla“ patalpų neatitiktis Lietuvos higienos normos HN 108:2001 reikalavimams, leidžia abejoti jos pajėgumu ir patikimumu vykdyti būsimą sutartį. Kadangi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme ir jo lydimuosiuose aktuose įtvirtintu teisiniu reguliavimu tiekėjų kvalifikacija vertinama pagal nustatytą pasiūlymų pateikimo datą aktualius duomenis, tai tiekėjo, neatitikusio minimalių kvalifikacijos reikalavimų, tačiau iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pašalinusio šiuos neatitikimus, dalyvavimas viešojo pirkimo procedūrose negali būti apribojamas, perkančioji organizacija privalo vertinti pasiūlymų pateikimo termino dieną tiekėjo turimą kvalifikaciją.

43Įvertinusi pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo nustatytus faktus, nutartyje išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija nenustatė, kad faktinių duomenų vertinimo metu būtų padaryta įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino surinktus įrodymus, atsižvelgė į visas bylai reikšmingas aplinkybes, tai leido pagrįstai spręsti dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams, todėl antrasis ir ketvirtasis kasacinio skundo argumentai atmestini.

44Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, prejudicinės galios ir 2011 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo įrodomosios galios

45Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Aiškindamas nurodytas proceso teisės normas, kasacinis teismas yra suformulavęs tokias esmines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fabrikant corporation“ v. UAB „Vilniaus ūkas“, bylos Nr. 3K-3-13/2009; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno žydų religinė bendruomenė v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-554/2009; 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. R. N., bylos Nr. 3K-7-173/2010; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir kt. v. UAB „Naigeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-306/2010; kt.).

46Kasatorius nurodo, kad ginčą nagrinėję teismai nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011, nors joje nustatytos faktinės aplinkybės, tiesiogiai susijusios su įrodinėjimo dalyku šioje byloje (pripažinta, kad UAB „Miesto skalbykla“ patalpos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 108:2001 15, 31, 41 punktų reikalavimų), vertintinos kaip prejudiciniai faktai. Tokį kasacinio skundo argumentą teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą, nes minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis neatitinka pirmiau nurodytų faktų priskirtinumo prejudiciniams kriterijų.

47Pirma, civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 spręstas ginčas tarp UAB „Miesto skalbykla“ ir VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Navaba“, o šios bylos šalys: UAB „Rasa“, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, UAB „Miesto skalbykla“ ir UAB „Gieveta“. Antra, nors CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta išimtis, pagal kurią teismo sprendimas gali sukelti teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims, tokią galią įgyja ne visi teismo sprendimai, o tokie, kurie nustato pagal savo pobūdį visuotinai privalomus faktus. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CPK 182 straipsnio 2 punkte įtvirtinta teismo sprendimu nustatytų faktų prejudicinės galios tik byloje dalyvavusiems asmenims taisyklės išimtis ,,išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims“ taikoma teismo sprendimams (pvz., dėl teisės pripažinimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, asmens paskelbimo mirusiu ir pan.) visuotinio privalomumo prasme: teisės subjektai savo veikloje negali nepaisyti teismo sprendimu nustatytų teisinių faktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir kt. v. UAB „Naigeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-306/2010; 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. VĮ Valstybės turto fondas, bylos Nr. 3K-3-38/2012). Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl UAB „Miesto skalbykla“ patalpų atitikties Konkurso sąlygų 12.5 punkto (Lietuvos higienos normos HN 108:2001) reikalavimams, kuri buvo vertinama Konkurso procedūrų metu. Kadangi tokios aplinkybės yra laikino pobūdžio, jos kinta, negali būti prilyginamos juridiniams faktams ar panašaus pobūdžio aplinkybėms, tai jų pripažinimas įrodytomis ir nekvestionavimas visuose ateityje kilsiančiuose teismo procesuose neproporcingai apribotų atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ teises.

48Teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai pagrįsta dalį kasatoriaus argumentų dėl 2012 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo įrodomosios galios. Kolegija nurodo, kad pagal CPK 635 straipsnio nuostatas antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiuoju rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią tada, kai jis surašytas vykdant teismo pavedimą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „A. J. Šokoladas“ v. UAB „Dzūkija“, bylos Nr. 3K-3-578/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Č. ir kt. v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-240/2009; kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad rašytinis įrodymas gali būti teismo pripažintas oficialiuoju (prima facie) tik esant tokioms sąlygoms: 1) jis turi būti išduotas valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitų įstatyme išvardytų subjektų; 2) įstatyme nurodyti subjektai, išduodami oficialųjį dokumentą, neviršijo savo kompetencijos; 3) dokumentas atitinka teisės aktų nustatytus jo formos ir turinio reikalavimus; 4) jame pateikta informacija yra pakankama nustatyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Š. v. A. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-235/2006; kt.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad 2012 m. spalio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nėra smulkiai aprašytos atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ patalpos ir jų būklė, kaip to reikalaujama CPK 635 straipsnio 1 dalyje, kur įtvirtinta, jog faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (analogiška nuostata įtvirtinta ir Antstolių įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole). Taigi iš protokole fiksuotos informacijos negalima padaryti išvados apie atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ patalpų neatitiktį Konkurso sąlygų 12.5 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui (Lietuvos higienos normos HN 108:2001 nuostatoms). Pažymėtina, kad kasatoriaus reikalavimas vertinti prie faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo pridėtą filmuotą medžiagą – fakto klausimas, kurio kasacinis teismas nesprendžia (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Kadangi pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, gali būti paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais (išskyrus liudytojų parodymus), o teisėjų kolegija šioje nutartyje jau nurodė, kad byloje surinktų rašytinių duomenų visumos pakanka teismo įsitikinimui dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams susiformuoti, tai konstatuotina, jog žemesnės instancijos teismų padarytas įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimas, atsisakant vadovautis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu to išsamiau nemotyvuojant, neturėjo įtakos procesinio sprendimo teisėtumui.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

51Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Miesto skalbykla“, pateikęs atsiliepimą į kasacinį skundą, turėjo 1500 Lt išlaidų, sumokėtų už advokato pagalbą. Atsakovas prašo šias išlaidas priteisti iš ieškovo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimas neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.14 punkte nustatyto dydžio, todėl sprendžia, kad prašoma suma priteistina iš ieškovo.

52Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 63,08 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus kasacinio skundo, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybės naudai iš kasatoriaus (ieškovas) (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

54Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Priteisti atsakovui UAB „Miesto skalbykla“ (j. a. k. 141537282) iš ieškovo UAB „Rasa“ (j. a. k. 140032455) 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

56Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Rasa“ (j. a. k. 140032455) 63,08 Lt (šešiasdešimt tris Lt 8 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginimo (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (j. a. k. 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

57Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos paskelbto supaprastinto... 6. Ieškovas UAB „Rasa“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą,... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 2011 m.... 8. Pasiūlymus Konkursui pateikė ieškovas, atsakovas UAB „Miesto skalbykla“... 9. Ieškovas teigia, kad, paskelbus Konkursą, jo sąlygų 12.6 punkte nurodytas... 10. Ieškovas ginčija atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitiktį... 11. Kadangi atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacija neatitinka Konkurso... 12. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 14. Teismas nustatė, kad Klaipėdos regione veikia tik trys ūkio subjektai (UAB... 15. Nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo UAB „Miesto skalbykla“ pajėgumų... 16. Spręsdamas dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 12.5... 17. Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 20. Kolegija sprendė, kad, patikslinus Konkurso sąlygų 12.6 ir 12.8 punktus,... 21. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad ieškovas savo teiginių, jog Konkursą... 22. Teisėjų kolegija nurodė, kad paslaugų sutartis su atsakovu UAB „Miesto... 23. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 24. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Rasa“ prašo panaikinti Lietuvos... 25. Atsiliepime į ieškovo UAB „Rasa“ kasacinį skundą atsakovas VšĮ... 26. Atsiliepime į ieškovo UAB „Rasa“ kasacinį skundą atsakovas UAB... 27. Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 30. Dėl tiekėjų teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ... 31. Viešųjų pirkimų įstatymo (nagrinėjamoje byloje taikoma įstatymo... 32. Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 33. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik... 34. Priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, ypač V skyriaus,... 35. Nagrinėjamoje byloje kasaciniu skundu ieškovas UAB „Rasa“ skundžia... 36. Įvertinusi nurodytus argumentus, atsižvelgusi į faktą, kad, nepateikęs... 37. Dėl UAB „Miesto skalbykla“ kvalifikacijos atitikties supaprastinto atviro... 38. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 39. Kasatorius byloje ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus ir teismų... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad teismas civilinei... 41. Teisėjų kolegija nesutinka su kasacinio skundo argumentu, kad perkančioji... 42. Taip pat atmestinas kasatoriaus argumentas, kad vien faktas, jog anksčiau buvo... 43. Įvertinusi pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo... 44. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties, priimtos... 45. Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, nereikia įrodinėti aplinkybių,... 46. Kasatorius nurodo, kad ginčą nagrinėję teismai nepagrįstai nesivadovavo... 47. Pirma, civilinėje byloje Nr. 2A-1265/2011 spręstas ginčas tarp UAB „Miesto... 48. Teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai pagrįsta dalį kasatoriaus... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 51. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Miesto skalbykla“, pateikęs... 52. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 63,08 Lt bylinėjimosi... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 55. Priteisti atsakovui UAB „Miesto skalbykla“ (j. a. k. 141537282) iš... 56. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Rasa“ (j. a. k. 140032455) 63,08 Lt... 57. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...