Byla 2VP-901-1009/2017
Dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio teismo nutarties

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Eurikos Rulienės pareiškimą skolininkei D. R. suinteresuotas asmuo R. R., dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio teismo nutarties.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja antstolė Eurika Rulienė, vadovaudamasi CPK 585 straipsnio 2 dalimi, kreipėsi į teismą pareiškimu skirti piniginę baudą skolininkei D. R. už 2016-04-15 Raseinių rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-5-237/2015 ir antstolio reikalavimo nevykdymą.

4Pareiškimas atmestinas.

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

6Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys yra privalomi visiems asmenims ir neabejotinai turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus ir kt., išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, o už antstolio reikalavimo nevykdymą ar kliudymą antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 1, 2 dalys, 616 straipsnis).

72005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 24 punkte nurodyta, kad vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėto teisingumo ministro įsakymo 2 straipsnio 2.19 p. nurodyta, kad sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas, antstoliui yra privaloma procesinio dokumento forma. Šio dokumento forma patvirtinta 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 19 priedas. Taigi, jeigu neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą, o jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, kuris nustatęs, jog skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti skolininkui iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (CPK 771 straipsnio 1, 6 dalys, nuo 2017-01-01 galiojanti redakcija).

8Iš antstolės pareiškimo ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių dokumentų, matyti, kad antstolės Eurikos Rulienės kontoroje vykdomas 2016-04-15 Raseinių rajono apylinkės teismo vykdomasis dokumentas Nr. ( - ) (v. b. l. 1-2). 2017-01-11 R. R. antstolei pateikė prašymą pradėti vykdyti Raseinių rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) (v. b. l. 5). 2017-01-11 antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 6-7; 8) ir 2017-01-11 paskaičiavo 29,20 Eur vykdymo išlaidų (v. b. l. 9). 2017-01-11 antstolė priėmė įpareigojimą vykdyti sprendimą Nr. ( - ) (v. b. l. 10-11), kuris skolininkei D. R. buvo įteiktas 2017-01-14 (v. b. l. 12; 13). 2017-01-25 R. R. pateikė prašymą antstolei, kuriame prašė D. R. nubausti pinigine bauda už įpareigojimų nevykdymą, kadangi jis negali naudotis jam priklausančiu turtu (v. b. l. 17). 2017-03-24 antstolė dar kartą gavo R. R. pranešimą, kuriame nurodoma, kad jis vis dar negali naudotis jam priteistu turtu, esančiu ( - ) (v. b. l. 20). 2017-03-29 antstolė Eurika Rulienė priėmė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. ( - ), kuriame nurodė D. R. netrukdyti ir leisti naudotis R. R. nuosavybės teise priteista ½ dalimi šulinio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ dalimi gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) bei R. R. paskirtomis naudotis gyvenamajame name, esančiomis patalpomis: mansarda - kūrybine dirbtuve ( - ) /10,07 kv. m.; kūrybine dirbtuve ( - )/18,08 kv. m.; tualetu ( - )/1,54 kv. m.; koridoriumi ( - )/5,95 kv. m. (v. b. l. 21-22). 2017-03-27 antstolė Eurika Rulienė nuvyko, adresu ( - ) ir nustatė, kad,, į namo antrą bei trečią aukštus nėra galimybės patekti, kadangi praėjimas užkaltas medžio plokšte. Priėjimas prie šulinio iš ( - ) gatvės neužtvertas. Priėjimas iš namo kiemo pusės neįmanomas, kadangi užtverta tvora.“ Byloje pateikiamos fotonuotraukos (v. b. l. 23-30).

9Nors antstolė 2017-03-27 nuvykusi adresu ( - ) nustatė ir konstatavo, kad į namo antrą bei trečią aukštus nėra galimybės patekti, kadangi praėjimas yra užkaltas medžio plokšte, tačiau teismui pateiktame pareiškime dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio teismo sprendimo, nenurodo minėtos patalpos, įvardintos - praėjimu, unikalaus numerio, todėl teismui nėra aišku kokia tai patalpa, kam nuosavybės teise priklauso ir kokia šios minimos patalpos 2015-09-10 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinėje byloje Nr. 2-5-237/2015) nustatyta naudojimosi tvarka. 2017-01-25 antstolei Eurikai Rulienei R. R. pateiktame prašyme nubausti D. R., R. R. prašė nubausti D. R. už įpareigojimų nevykdymą, nes D. R. neleidžia jam patekti į laiptinę, kuri yra bendra, todėl jis negali patekti į jam priklausančias patalpas, esančias antrame ir trečiame namo aukšte. 2015-09-10 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendime (civilinėje byloje Nr. 2-5-237/2015) nei D. R., nei R. R. patalpa – laiptinė, asmeninės nuosavybės teise nėra priteista, o tokios patalpos, įvardintos – laiptine, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje naudojimosi tvarka nėra nustatyta. Minėtame teismo sprendime nurodyta, kad R. R. reikės įsirengti laiptinę, kad galėtų patekti į jam nuosavybės teise priklausančią į mansardą. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta gyvenamojo namo plano su jame esančiomis patalpomis, nėra nurodyti šių patalpų unikalūs numeriai, todėl teismui nėra galimybės nustatyti, kam nuosavybės teise priklauso patalpos, įvardintos laiptine ir praėjimu, ir kokia 2015-09-10 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinėje byloje Nr. 2-5-237/2015) nustatyta šių patalpų naudojimosi tvarka.

10Be to, antstolė Eurika Rulienė nurodė, kad R. R. negali naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu ½ dalimi šulinio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadangi priėjimas iš namo kiemo pusės neįmanomas, nes užtverta tvora, tačiau priėjimas prie šulinio iš ( - ) gatvės neužtvertas. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra pateikto žemės sklypo plano su legenda, kuriame būtų nurodyta D. R. ir R. R. priklausančios žemės sklypo dalys bei sutartiniais ženklais pažymėti gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, esantys šiame žemės sklype, iš ko būtų galima aiškiai matyti, ar R. R. gali patekti per jam nuosavybės teise priklausančią žemę ir naudotis jam nuosavybės teise priklausančia ½ dalimi šulinio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Byloje yra pateiktas žemės sklypo planas, kuriame nurodyta kokios žemės sklypo dalys priklauso D. R. ir R. R., tačiau šiame žemės sklypo plane nėra pateikta žemės sklypo legenda su sutartiniais ženklais, todėl neįmanoma nustatyti kuriose žemės sklypo dalyse yra gyvenamasis namas ir kiti minėtame žemės sklype esantys pastatai. Taigi, iš šiuo metu byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti, kurioje žemės sklypo dalyje yra šulinys ir ar R. R. turi galimybę juo naudotis, nors pati antstolė nurodo, kad ,,priėjimas prie šulinio iš ( - ) gatvės neužtvertas“.

11Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio antstolių reikalavimų, taikytinas bendrasis įrodinėjimo naštos paskirstymo principas „įrodinėja tas, kas teigia“, todėl aplinkybes, kad asmuo, nevykdo vykdomojo dokumento, taip pat teisėtų antstolio reikalavimų ar kitaip trukdo juos vykdyti, turi įrodyti tai teigiantis asmuo, šiuo atveju antstolis. Antstolė Eurika Rulienė teigia, kad D. R. nevykdo 2016-04-15 Raseinių rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. ( - ) ir antstolio reikalavimų bei trukdo šį vykdomąjį dokumentą vykdyti. Lietuvių kalbos žodyne žodis – trukdyti reiškia „daryti kliūtis, neleisti ką daryti, kliudyti“ (<nuoroda: http://www.lkzd.lki.lt/Zodynas/Naujas_n/Visas.asp>, [apsilankymo data – 2017-04-06]), tačiau šioje byloje nėra nustatyti duomenų kokiais konkrečiai veiksmais (būdu) skolininkė D. R. trukdo, daro kliūtis ar kitaip kliudo vykdyti minėtą vykdomąjį dokumentą.

12Vien tai, kad R. R. galimai nepatenka į jam priklausančias patalpas ir prie šulinio jo pasirinktu ir/ ar įsivaizduojamu būdu, nesuponuoja išvados, kad skolininkė D. R. trukdo vykdyti teismo sprendimą.

13Taigi, šiuo atveju, teismas daro išvadą, kad antstolė Eurika Rulienė neįrodė, kad D. R. nevykdo 2016-04-15 Raseinių rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. ( - ) ir antstolio reikalavimų, ar kitaip trukdo vykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl antstolės Eurikos Rulienės pareiškimas dėl baudos skyrimo skolininkei D. R. atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 616 straipsniu,

Nutarė

15antstolės Eurikos Rulienės pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkei D. R. už antstolės reikalavimų neįvykdymą, suinteresuotas asmuo R. R., atmesti.

16Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei Eurikai Rulienei.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai